Mateřské školy: Změny v oblasti společného vzdělávání

čtvrtek 16. června 2016 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo základní informace pro mateřské školy v oblasti společného vzdělávání. Ty se týkají jak organizace školy a tříd, tak využití a financování podpůrných opatření.


Dokument ke stažení (formát PDF)Základní informace o změnách v organizaci mateřské školy, změnách souvisejících s podporou společného vzdělávání a doporučených krocích

KLÍČOVÉ PŘEDPISY
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 82/2015 Sb.
• vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (účinnost od 1. 9. 2016),
• vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 48/2016 Sb., č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
• vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů
Ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, rozhoduje podle § 164 školského zákona ředitel školy. Tato úprava není změnami školského zákona dotčena.
Při postupech upravených vyhláškou č. 27/2016 Sb. se přihlíží ke všem vyjádřením dítěte nebo jeho zákonného zástupce v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje; o těchto záležitostech se dítěti poskytují dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. Při postupech upravených vyhláškou č. 27/2016 Sb. se dbá, aby byly v souladu se zájmem dítěte. Veškerá sdělení upravená vyhláškou č. 27/2016 Sb. jsou poskytována dítěti nebo zákonnému zástupci dítěte srozumitelným způsobem. (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)
Podrobněji k předpisům upravujícím společné vzdělávání viz. internetovou stránku MŠMT http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani-3
Ředitel mateřské školy zajistí v následujících oblastech tyto kroky:
ORGANIZACE ŠKOLY – POČTY DĚTÍ VE TŘÍDĚ
A. Běžná mateřská škola
Výchozí počty dětí v běžných třídách a školách
Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.
Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
Úpravy počtu dětí v běžných třídách v souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve třídě se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb dětí. Počet dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně však nesmí přesáhnout jednu třetinu dětí ve třídě. Toto omezení se ale neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona).
V běžné třídě (tj. třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona), se mohou s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb dětí vzdělávat nejvýše 4 děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. Toto omezení se ale neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona).
Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě (24 dětí) snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí ve třídě (24 dětí) se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není z důvodů mentálního postižení. Uvedenými postupy lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.
Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě (24 dětí) snižuje o 2 děti.
Snížení počtu dětí podle předchozích odstavců nelze za jedno dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle předchozích odstavců se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
Možná opatření školy a zřizovatele školy vedoucí k zajištění počtu dětí ve třídě stanovených vyhláškou
• Rozdělení jedné třídy na dvě samostatné třídy.
• V případě nízkého počtu dětí sloučení tříd.
• Rovnoměrné rozdělení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do jednotlivých tříd.
• Pokud je ve třídě počet dětí s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšší než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření; omezení počtu dětí připadajících na asistenta pedagoga se pak neuplatní. Do počtu dětí podle předchozí věty se ale nezapočítávají ty děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Úprava uvedená v této odrážce se však může uplatnit pouze v případě, že počet dětí s podpůrným opatřením druhého až pátého stupně ve třidě je vyšší než 5 z důvodu uplatnění přednostního přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
• V odůvodněných případech udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě stanovené vyhláškou, a to až o 4 děti za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
• V případu nízkého počtu dětí udělení výjimky zřizovatele (bez omezení počtu dětí) se současným závazkem úhrady zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
• V případě nemožnosti přijetí dalšího dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky z důvodu naplněné kapacity školy, je obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, povinna zajistit zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

B. Třída nebo škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona
Výchozí počty dětí ve třídách a školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
Třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona má nejméně 6 a nejvíce 14 dětí s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám dětí. Pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by uvedený počet dětí nepostačoval k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání, má třída nejméně 4 a nejvíce 6 dětí.
Škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona má nejméně 10 dětí.
Ve třídě mateřské školy se mohou vzdělávat žáci s různými druhy znevýhodnění uvedenými v §16 odst. 9 zákona bez omezení.
C. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení
V mateřské škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat děti se zdravotním oslabením nebo děti dlouhodobě nemocné umístěné v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje.
K zařazení do mateřské školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce dítěte. Rozsah a organizaci vzdělávání dítěte určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.
Mateřské školy při zdravotnických zařízeních se zřizují při počtu nejméně 10 dětí. Třída školy má nejméně 6 a nejvýše 14 dětí s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám a při zajištění jejich bezpečnosti a zdraví.“.
D. Mechanismus snižování počtu dětí ve třídě
a) Za 1 dítě s podpůrným opatřením (PO) ve 3. stupni PO s LMP nebo za dítě zařazené do 4.
nebo 5. stupně PO se snižuje o 2 děti b) Za 1 dítě ve 3. stupni PO (s výjimkou LMP) se snižuje počet dětí o 1 dítě
Maximální snížení, kterého můžeme dosáhnout podle mechanismu uvedeném v bodě a) i b) však nikdy nepřesáhne snížení o 5 dětí, takže minimální počet dětí u třídy s 24 dětmi bude 19 dětí
.
Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle snižuje o 2 děti.
Za jedno dítě se snížení vždy uplatní pouze podle jednoho pravidla, takže pokud bude dítě dvouleté a současně bude mít speciální vzdělávací potřeby nelze uplatnit snížení duplicitně.
Snížení počtu dětí se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY
Cílem všech změn, které vyplývají z novely školského zákona č.82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání,
které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky; pomáhá stimulaci vývoje.
Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností žáka a dítěte, podporuje rozvoj praktických činností.
Ředitel/ka školy:
• seznámí pedagogický sbor se změnami relevantních právních předpisů (viz box „klíčové předpisy“ výše);
• seznámí pracovníky se změnami, které se dotýkají vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;
• vysvětlí, jak bude nově MŠ seznamována se speciálními vzdělávacími potřebami dítěte prostřednictvím ŠPZ, zasláním doporučení ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;
• ředitel/ka určí pracovníka/ci MŠ, který se bude věnovat komunikaci se školským poradenským zařízením v případech, kdy bude třeba nastavit vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a bude se vytvářet doporučení ke vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (viz. §11 odst. 1 a §12 vyhlášky č.27/2015Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)
• aktualizuje plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – zaměření na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků mateřské školy pro oblast vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;
• zajistí související úpravy vnitřních předpisů školy, včetně školního řádu (možné úpravy v komunikaci s rodiči dětí, se školskými poradenskými zařízeními);
• v případě nevyhovujících nebo nedostačujících prostor kontaktuje zřizovatele, zváží možnost podpory stavebních úprav z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebo rozvojového programu MŠMT;
• nastaví pravidla poskytování podpůrných opatření I. stupně, jejich realizaci s využitím plánu pedagogické podpory i pravidla vyhodnocování účinnosti takto poskytnutých podpůrných opatření a dále i případné spolupráce s ŠPZ; Plán pedagogické podpory si mateřská škola upravuje v souladu s potřebami vzdělávání dítěte v mateřské škole (bude doplněno metodickým výkladem);
• nastaví pravidla organizace a zajišťování podpory poskytování podpůrných opatření II. – V. stupně,
• vytváření individuálního vzdělávacího plánu (viz. str. 39 RVP PV), zvláštní pozornost věnuje postupům upravujícím spolupráci se zákonným zástupcem dítěte a pověřenými pracovníky ŠPZ;
• zákon nově upravuje také možnost, kdy za rodiče, který z nějakého důvodu má upraven rozsah práv ke svému dítěti z rozhodnutí soudu, vstupuje do komunikace se školským poradenským zařízením orgán veřejné moci (OSPOD, soudy viz. Metodický dokument).
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
V období od 1. 9. 2016, kdy vstupuje v platnost nová legislativa vyplývající z §16 školského zákona, která mění podmínky pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, budou po dobu dalších maximálně dvou let platit původní podpůrná opatření z doporučení školského poradenského zařízení, která vycházela zejména z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. MŠ tak bude souběžně vykazovat podpůrná opatření, která vycházela z původní legislativy a nová podpůrná opatření, která budou vytvářena od 1. 9. 2016.
• Ředitel/ka zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu pedagogické podpory, vyhodnocení účinnost podpory, případné doporučení služby školských poradenských zařízení.
I. Stupeň podpůrných opatření-
opatření MŠ, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, že má drobné problémy např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce, střídat činnosti a respektovat tempo dítěte.
Doporučuje se zpracovat velmi jednoduchý a strukturovaný plán pedagogické podpory, který nastaví pro tyto děti pravidla častějšího vyhodnocování pokroku, poskytování motivující zpětné vazby, vždy s přihlédnutím k věku dítěte a k možným omezením, která obvykle vyplývají z tempa vývoje dítěte.
Organizace výuky pak zohlední postavení dítěte ve skupině, ve vztahu k jeho specifickým potřebám se střídají činnosti (formy i druhy) nebo se naopak postupy fixují a vytváří se pevné struktury potřebné k vytváření vědomostí a dovedností.
Při zajišťování podpůrných opatření II. - V. stupně postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.:
• pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím plánu pedagogické podpory nebyla dostačující, požádáme zákonného zástupce, aby navštívil ŠPZ (PPP nebo SPC), které může následně doporučit podpůrná opatření vyšších stupňů;
• škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ (udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce) doporučená podpůrná opatření; nejzazší doba pro zahájení poskytování PO je 4 měsíce;
• není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se ŠPZ a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte, po dobu nezbytně nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně.
• Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se ŠPZ;
• škola ve spolupráci se ŠPZ, dítětem a zákonným zástupcem dítěte průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření;
• v doporučení ke vzdělávání dítěte je uvedena délka jeho platnosti, včetně předpokládané kontroly;
• shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.
• V případě, kdy jsou na návrh ŠPZ dětem poskytována podpůrná opatření formou pomoci dalších pedagogických pracovníků (asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka nebo speciálního pedagoga) vychází školské poradenské zařízení zejména z náročnosti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dále také z počtu dětí například pokud školka nemůže snižovat počty dětí v souladu s ustanovením § 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb.;
• ve třídě mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci.
• Pokud zákonní zástupci dítěte neposkytují součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření nebo se škola domnívá, že postupují v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, usiluje škola o zajištění nápravy.
V případě, kdy tyto kroky nestačí, zváží komunikaci a případnou spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
Komentář k přehledu podpůrných opatření a další dokumenty týkající se společného vzdělávání viz na internetové stránce MŠMT http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani-3
PODPORA NAD RÁMEC PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
V případě, kdy je ve třídě počet dětí s přiznaným podpůrným opatřením II. - V. stupně vyšší než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření; v tomto případě se nejedná o podpůrné opatření, ale o podporu. Omezení počtu dětí připadajících na asistenta pedagoga (4) se neuplatní, současně se do 5 dětí nezapočítávají ti žáci, kterým je asistent pedagoga určen jako podpůrné opatření. Ředitel školy, který si žádá o podporu z rozvojového programu, nepotřebuje vyjádření ŠPZ. Vyhláška č. 27/2016 Sb., zpřesňuje toto opatření v §18.
V období září 2016 – leden 2017 může škola o finanční prostředky na zajištění tohoto asistenta pedagoga žádat krajský úřad, od ledna 2017 může o tuto finanční podporu žádat v relevantním rozvojovém programu MŠMT.
• Ředitel/ka školy se může rozhodnout pro finanční podporu formou projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ I. :
Číslo výzvy: 02_16_022
Druh výzvy: průběžná
Fond: ESF
Územní zaměření (místo dopadu i realizace: celá ČR)
Alokace: 4 500 000 000 Kč
Částka na projekt stanovena kombinací paušálu 200 000 Kč + paušální částky na dítě/žáka
MŠ zapsané ve školském rejstříku
Ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, musí mít minimálně jedno dítě/žáka
Partnerství není povoleno
O šablonu zaměřenou na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj nemohou žádat MŠ a ZŠ zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona.
Personální podpora školním asistentem
✓ Nepedagogický pracovník (může vykonávat i PP)
• Základní nepedagogická podpora v rodině při spolupráci s rodiči
• Komunikace s komunitou, rodinou a školou
• Pomoc při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit
• Nepedagogická podpora dětí v MŠ
• Administrativní a organizační podpora ve vyučování i mimo něj

Personální podpora zajišťovaná chůvou
✓ Nepedagogický pracovník (může vykonávat i PP)
Pomoc se začleněním 2letých dětí do MŠ
Základní péče o děti – oblékání, hygiena, prevence úrazů, bezpečnost
Výchova formou her, malování, čtení, řečových her
Řešení výchovných problémů s dítětem ve spolupráci s rodinou
Rozvíjení paměti a pozornosti
Výchova k sociálním dovednostem
Dále mohou MŠ využívat také školní speciální pedagogy, školní psychology nebo sociální pedagogy z těchto šablon. Podrobnější informace o výzvě viz na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv.
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
• Od září 2016 dochází ke změně vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména pak § 16 a §17 školského zákona.
• Z tohoto důvodu bude vydán upravený Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Úpravy budou především v částech věnovaných vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných a mimořádně nadaných. Bude obsahovat informace k tvorbě plánu pedagogické podpory, včetně informací k úpravám obsahu vzdělávání. RVP PV bude vydán do 1. 9. 2016.
• Úpravy školního vzdělávacího programu budou vyplývat především z uvedení do souladu s terminologií platných právních předpisů a případně z doplnění způsobů a forem práce v MŠ a poskytovaném vzdělávání s ohledem na děti s SVP a děti nadané a mimořádně nadané.
FINANCOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
Systém financování společného vzdělávání bude v roce 2016 probíhat stejně jako dosud a od 1. 9. bude nově nabíhat také financování podpůrných opatření. Financování bude tedy probíhat:
• formou příplatků na zdravotní postižení (příplatky k základním normativům na vzdělávání dětí bez
postižení) – jejich stanovení je plně v kompetenci krajských úřadů;
• formou „nadnormativního“ dofinancování potřeb školy z povinně vytvářené rezervy krajského úřadu (tato forma se využívá zejména pro zohlednění zvýšených nároků z titulu zajištění pozic asistentů pedagoga v jednotlivých školách) – opět v kompetenci krajských úřadů;
• formou rozvojových programů vyhlašovaných přímo MŠMT (jde o 3 základní rozvojové programy): „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“. Tento rozvojový program má 2 moduly: Modul A: „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách“ a modul B: „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů“. Třetím rozvojovým programem jsou „Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením“.
Od 1. 9. 2016 budou navíc z rezervy financována postupně přiznávaná nároková podpůrná opatření podle § 16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb. Pro tyto účely měly krajské úřady možnost v roce 2016 zvýšit si jimi vytvářenou rezervu na 3,1 %. MŠMT v lednu 2016 rozepsalo na jednotlivé kraje pro potřeby zvýšené podpory společného vzdělávání o cca 528 mil. Kč více než v r. 2015.
Různé režimy financování budou v rámci přechodného období pokračovat i v roce 2017. Mateřská škola bude vykazovat jednak druhy zdravotního postižení podle „staré“ diagnostiky – ty budou financovány formou příplatku k normativu (jak je to nyní) a jednak nově přiznávaná podpůrná opatření podle nové úpravy (po 1. 9. 2016).
V roce 2016 je připravena novela vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, která umožní pro rok 2017 krajským úřadům stanovit vedle příplatků na zdravotní postižení také krajské normativy na podpůrná opatření. Výše těchto normativů bude v celé republice jednotná, a to ve výši stanovené vyhláškou č. 27/2016 Sb. (na rozdíl od ostatních krajských normativů, jejichž výše je v kompetenci krajských úřadů).
K postupu školy v případě doporučení podpůrného opatření vydaného po 1. září 2016 viz bod „výkaznictví“ níže.
Podrobněji k financování společného vzdělávání viz internetovou stránku MŠMT http://www.msmt.cz/file/37166/
VÝKAZNICTVÍ
• Ředitel se seznámí se změnami vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, zejména s povinností předávat data o podpůrných opatřeních přiznaných a poskytovaných dětem škole nejen v termínu standardního předávání dat výkonových výkazů, ale u podpůrných opatření II. – V. stupně i povinností předávat změny v těchto údajích, ke kterým dojde v průběhu roku, a to v souvislosti se vznesením nároku na finanční prostředky nezbytné k zajištění všech poskytovaných podpůrných opatření.
• V připravované změně vyhlášky o dokumentaci škol je navržen následující postup:
o údaje se předávají současně se zahajovacím výkazem (resortní identifikátor školy, kód normované finanční náročnosti poskytovaného podpůrného opatření; u kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a pomůcek, softwarového a IT vybavení dále i forma jejich pořízení a období užívání – a také zda jsou požadovány finanční nároky na jejich pořízení). o průběžně se předávají údaje o změnách - pokud dojde ke změně poskytovaných podpůrných opatření 2. – 5. stupně s přiřazeným kódem normované finanční náročnosti, je právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy povinna bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, předat ve výkazu změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení příslušnému správnímu úřadu. Úplné a správné údaje přijme obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad do databáze MŠMT.
• Krajský úřad bude každý měsíc sledovat změny v údajích předaných ze školní matriky, na jejichž
základě upraví škole rozpočet.
• Je-li doporučeným podpůrným opatřením „asistent pedagoga“ pro podporu při vzdělávání dítěte, musí ředitel školy požádat krajský úřad o schválení zřízení místa asistenta pedagoga a současně v žádosti uvést, od kdy bude tento asistent pedagoga činnost vykonávat. Od 1.9.2016 je toto opatření pouze formálním krokem, který nemůže ovlivnit nárok na podpůrné opatření ze zákona.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.