MŠMT k Otevřenému dopisu Asociace speciálních pedagogů

čtvrtek 5. listopadu 2015 ·

Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy společně se svými kolegy zaregistrovala otevřený dopis předsedy Asociace speciálních pedagogů ČR Jiřího Pilaře a stejně jako dalším podnětům mu věnovala pozornost, neboť vážně zvažuje všechny komentáře odborné veřejnosti. Udivuje ji však způsob adresování tohoto dopisu prostřednictvím placeného servisu ČTK, což nepovažuje za standartní formu vedení diskuse na odborné bázi. Asociaci speciálních pedagogů zařadilo MŠMT mezi partnery pro diskusi k tématu zcela záměrně, aby pokrylo celé názorové spektrum odborníků, kteří se tématem společného a speciálního školství zabývají řadu let a jsou tedy relevantními partnery. Připomínky se týkají vyhlášky k provedení paragrafu 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.


MŠMT vůbec poprvé otevřelo diskusi ještě v části vnitřního připomínkového procesu a rozšířilo významným způsobem počet odborníků a míst, která se do debaty mohou zapojit. V podstatě od srpna probíhá velmi intenzivní debata. Právě proto není zcela srozumitelné, proč jí svůj dopis, ve kterém pan Pilař poukazuje na nerespektování připomínek od pedagogů z praxe, adresuje uprostřed druhého kola tohoto vnitřního připomínkového řízení, protože v této chvíli jsou reakce teprve shromažďovány, aby byly následně vypořádány. Následovat přitom bude ještě vnější připomínkové řízení, kde bude další příležitost uplatnit vlastní odborný názor. Jinými slovy, odborná veřejnost má a bude mít celou řadu příležitostí se ke zmíněným dokumentům vyjádřit a pan doktor se tedy vlamuje do otevřených dveří. Otázky, které klade, jsou předmětem probíhající intenzivní odborné diskuse, ale na řadu z nich již jsou známy odpovědi. To však autor dopisu dobře ví, neboť je do debaty zahrnut. V tomto kontextu ale není nejšťastnější, že se staví do role arbitra toho, kdo je a kdo není odborník na společné vzdělávání. Podobné soudy a nedostatek respektu k jiným odborným názorům ke konstruktivní diskusi nepřispívají.

Je také třeba zopakovat, že téma společného vzdělávání česká vláda v čele s ministryní Valachovou neřeší kvůli bruselským úředníkům, ale protože je považuje za zásadní z hlediska práva každého dítěte na kvalitní vzdělávání. Nelze je proto ani redukovat na problematiku úzké skupiny dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, společné vzdělávání chceme chápat v širokém spektru zahrnujícím stejnou péči dětem s různými potřebami, například talentovaným atd.

Pokud jde o samotný text dopisu, autor má bohužel tendenci směšovat různá témata, která spolu přímo nesouvisí, což může být pro čtenáře matoucí. Vyhláška k provedení §19 je například něco jiného než Rámcový vzdělávací program a není tedy jasné, proč je spojována údajná negativní odezva na vyhlášku s Peticí proti zrušení přílohy LMP (lehké mentální postižení) Rámcového vzdělávacího programu.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, stejně jako její náměstci a náměstkyně, na všech diskusích k danému tématu potvrzují, že české speciální školství je na velmi vysoké úrovni, nelze ale rezignovat na to zásadní a sice, že je nutné chránit práva dětí a pedagogů v hlavním proudu, tedy 90% těch, které máme v soustavě základního školství.

Ministryně Valachová také hodlá aktivně jako první zástupce české vlády hájit speciální školství v Bruselu na tzv. „ministerské radě“ 23.11.2015, což ovšem nesouvisí s tím, že změna v českém školství je nevyhnutelná kvůli českým dětem a jejich právu, samozřejmě rozumně, postupně a s patřičnou metodickou, materiální i finanční podporou.

K jednotlivým výhradám....


a) Vyjádření k Petici k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku MŠMT na zrušení materiálu RVP ZV, příloha LMP bez náhrady (odstavec 3 dopisu):
MŠMT neruší přílohu LMP bez náhrady, ale zapracovává ji do upraveného RVP ZV tak, že v souladu s přílohou LMP upravuje výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů upraveného RVP ZV tak, aby vyhovovaly i vzdělávání žáků s LMP a umožňovaly individuální přístup ke vzdělávání žáků podle specifik jeho vzdělávacích možností. Tuto skutečnost vyjádřilo MŠMT i v tiskovém prohlášení.

b) Vyjádření k „...byste se ... měla opírat o pedagogický terén...“ (odstavec 3 dopisu)
Úprava vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla dlouhodobě konzultována s širokou pedagogickou veřejností včetně Asociace speciálních pedagogů ČR. Navrhovaná vyhláška k provedení § 19 školského zákona č.561/2004 Sb. ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Samotné znění pracovní verze vyhlášky prošlo dvakrát vnitřním připomínkovým řízením, v současné době probíhá vypořádání druhého kola vnitřního připomínkového řízení a na jeho základě dochází k úpravám znění vyhlášky. Seznam připomínkových míst – viz legislativa

c) „Podoba předkládaného materiály (vyhlášky) .... Postrádá propojení mezi jednotlivými stupni vzdělávání. V textu nenacházíme řešení středního vzdělávání po ukončení povinné školní docházky. Návrh vyhlášky nerespektuje existenci různých vzdělávacích programů v jednotlivých oborech středního vzdělávání.“ (5. odstavec dopisu)
Předkládaný text vyhlášky je pracovní verze, ve které řešíme především problematiku základního vzdělávání, které nejsilněji trpí exkluzí. V současné době připravujeme návrh řešení středního vzdělávání, které bude součástí navrhované vyhlášky.

d) „Návrh zcela pomíjí řešení situace, kdy zákonný zástupce žáka odmítne přestup svého dítěte do školy běžného vzdělávacího proudu...“ (5. odstavec dopisu)
Při stanovení podpůrných opatření školským poradenským zařízením je vždy vyžadován informovaný souhlas zákonných zástupců, rodičů žáka s poskytovanou podporou. Návrh vyhlášky vychází z nejlepšího zájmu žáka, proto je účastníkem jednání především rodič a odborné posouzení pracovištěm SPZ (školské poradenské zařízení). Cílem není pohánět rodiče k zodpovědnosti, ale zajistit speciální vzdělávací potřeby žáků.

38 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 15:28  

....."Ve školství chybí stabilní prostředí. Dohody se nedodržují, o změnách se dozvídáme pozdě," ohrazuje se Jiří Kuhn, předseda Asociace ředitelů gymnázií. Řada dalších organizací, které zastupují ředitele mateřských, základních či různých typů středních škol, si stěžuje na to, že s nimi ministryně osobně nekomunikuje.....
..........Nechci soudit chování paní ministryně, protože nevím, z čeho vychází. Ale s komunikací ve školství jsme v Česku měli problém vždy. Pokud se změní jednou uzavřená dohoda, účastníci jednání by měli být pozváni znovu," míní odborník na vzdělávací politiku Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. ......
Dva příspěvky z médií posledních dní.Takže komunikace OPRAVDU není.Žádná široká veřejnost není informovaná,dokonce ani ta úzká.Vznikají různé pracovní skupiny,aby se MŠMT mohlo ohánět argumentem, že předkládá k připomínkám. Ve skutečnosti připomínky skoro nerespektuje a např. p. Jourové předložilo návrh vyhlášky, kterou pracovní skupina v červnu "smetla" ze stolu. Vše se dá jasně dohledat a dokázat.
Odpověď MŠMT je asi právnicky správně zformulovaná, ale naprosto manipulativní. Nasazuje na ASP.
Zrušení RVP pro LMP přinese jen chaos a obrovskou administrativní zátěž škol. To,co bylo dříve každému jasné na první pohled bude chaotické a skoro nekontrolovatelné. Jestliže lze cokoli učit formou IVP, proč tedy vůbec máme nějaké dokumenty typu RVP ZV, RVP ZSS apod.
Na schůzkách ministerstvo přiznává chaotičnost, obrovskou problematičnost a další věci.V tisku vystupuje jinak, skoro opačně.Vše má vypuknout 1.9.2016 a na schůzkách slyšíte argumenty:" to ještě nevíme..., to se budeme ještě muset dohodnout,,, to se ještě poradíme s právníky....
Školy nevědí skoro nic!!!!!!!!! Nedostávají k připomínkování nic!!!!!!

tyrjir řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 17:10  

Se stanoviskem MŠMT souhlasím v tomto: Kdo chce s někým konstruktivně jednat, neměl by v samotné nabídce k jednání zbytečně špičkovat vůči tomu, koho k jednání vyzývá. I jinak velmi seriózně formulovaná nabídka není korektní nabídkou k jednání, obsahuje-li určité demagogické či dokonce provokující prvky (zpochybňující například dobrou vůli druhé strany). J. Týř

Poznámka: V diskusích předcházejících vlastnímu jednání, myslím, docela pochopitelně na obou stranách občas nějaké to ostřejší slovo ulítne. Diskusi to někdy, myslím, mnohdy i docela přijatelně oživuje a zestručňuje. Když se ale jde k důležitému jednání, měly by obě strany zvážnět. A neříkat zbytečné hlouposti. Opakuji: ...obě strany... Toť můj názor.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 17:36  

Když se ale jde k důležitému jednání, měly by obě strany zvážnět.

To ano. Vážnost nadevše. K tomu ta jedna stran by měla přicházet v patrném nachýlení trupu s měrem k straně druhé nohama šoupaje.

Unknown řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 17:54  

To šoupání bych raději nedoporučovala, protože kdyby se dostalo ke slovu těch stran více, mohly by se prošoupat ministerské koberce.

Předmětný dopis ASP najdete zde o něco níže. Je pozoruhodné, že členové Asociace věnovali tomuto materiálu tolik hodin práce, aniž by je za to někdo platil.

tyrjir řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 18:04  

Je, myslím, možné a pravděpodobné, že tohle ještě ta vážná fáze není a obratle Pedagogů i ministerské koberce jsou zatím v bezpečí:)) J. Týř

Unknown řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 18:11  

Vyhláška k provedení §19 je například něco jiného než Rámcový vzdělávací program a není tedy jasné, proč je spojována údajná negativní odezva na vyhlášku s Peticí proti zrušení přílohy LMP (lehké mentální postižení) Rámcového vzdělávacího programu...
...ale paní Kláro, víte dobře, že to spolu sakra souvisí, protože zrušením přílohy a zároveň znemožněním žákům s LMP utvořit skupinu nebo třídu(vyhláška), berete možnost rodičům zvolit pro své děti exkluzivní vzdělávání.
Věta v prezentaci MŠMT, že samotná podpůrná opatření postačují k naplňování vzdělávacích potřeb žáka s lehkým mentálním postižením (bez dalšího komentáře podaná jako imperativ) je podle mého mínění mnohem méně standardní forma vedení diskuse než vyčítáte panu Pilaři.

Unknown řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 18:31  

Předkládaný text vyhlášky je pracovní verze, ve které řešíme především problematiku základního vzdělávání, které nejsilněji trpí exkluzí.....
Prosím pěkně, kdo TRPÍ exkluzí v zákl. vzděl. ozvěte se. Tedy kromě D.H. Vím na 100% že mí žáci to nejsou, stěžují si na spoustu věcí, třeba že musí brzy vstávat(někteří opravdu dojíždí až 15 km), ale inkluzovat by se znovu opravdu nechtěli.

tyrjir řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 18:35  

Věta v prezentaci MŠMT, že samotná podpůrná opatření postačují k naplňování vzdělávacích potřeb žáka s lehkým mentálním postižením (bez dalšího komentáře podaná jako imperativ) je podle mého mínění mnohem méně standardní forma vedení diskuse než vyčítáte panu Pilaři.

Souhlasím - proto jsem psal, že požadavek na korektnost v argumentaci platí pro obě strany. Je, myslím, potřeba říci to mnohem rasantněji a přitom korektně. Jinak, bohužel, může dojít k uplatnění smyslu známého pořekadla "Když se utká ješitný s hlupákem, zvítězí ten, kdo je funkčně výš."
J. Týř

jir řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 19:05  

Prostě tak přirozeně, jak já dýchám, někteří lidi lžou. Blbý je, když mají moc.

Josef Soukal řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 19:13  

"...české speciální školství je na velmi vysoké úrovni, nelze ale rezignovat na to zásadní a sice, že je nutné chránit práva dětí a pedagogů v hlavním proudu, tedy 90% těch, které máme v soustavě základního školství"
Tady by se mohli učit i mistři demagogie. Například v UPS se PEDAGOVÉ ZE DVOU (A OSTATNĚ ZE VŠECH) PROUDŮ SPOJUJÍ PROTI NEKVALIFIKOVANÝM PŘEDSTAVÁM ministerstva a jeho našeptavačů.

Josef Soukal řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 19:17  

"... což ovšem nesouvisí s tím, že změna v českém školství je nevyhnutelná kvůli českým dětem a jejich právu"
A k čemu je tedy dobrá diskuse, když změna je NEVYHNUTELNÁ?

Unknown řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 19:25  

...že se staví do role arbitra toho, kdo je a kdo není odborník na společné vzdělávání. Podobné soudy a nedostatek respektu k jiným odborným názorům ke konstruktivní diskusi nepřispívají.
Hledají se odborníci na společné vzdělávání, už ne na vzdělávání žáků se SVP? Vím že se vyučuje integrativní pedagogika, znám skripta vydávané zejména na MU v Brně, ale jejich závěry jsou asi tak diskutabilní jako vize HDP v roce 2090. Ale já nejsem odborník, ani se za něj nepovažuju. Chybí mi ověřený výzkum v našich podmínkách, ne přeložené teze zahraničníních reklam.
Kdo je tedy odborník? Politik, vědec, praktikující učitel, bezradný rodič, zmanipulovaný rodič, dobrovolník z NNO, žák nebo zletilý žák, či bývalý žák, ředitel, inspektor, nebo vrchní inspektor, eurokomisař, blogger, soukromý podnikatel, donátor?

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 19:38  

Kdo je tedy odborník?

'Za odborníka na vzdělávání považujeme člověka, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této kvalifikaci za všech okolností (např. při usvědčení ze lži) hlásil, a/nebo je za takového považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, softskilsových nebo drzoidních) indikátorů.'

Lexxa řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 20:19  

Předchozí komentář je "za sto bodov!"
Ostatně není vůbec od věci se jím ohánět. Snad by to zabralo?

Lexxa řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 20:33  

Jak zásadní je chránit práva dětí a pedagogů, jichž je 90% v systému základního školství, ukázala mediální kauza "Facka ředitele žákovi na Praze 8". Jsem přesvědčen, že jako učitel MÁM PRÁVO znát zamýšlené změny mystéria v konečné podobě minimálně rok předem a že MÁM PRÁVO se na tyto změny připravit jak po duševní, tak i po fyzické stránce s dostatečným předstihem tak, aby nebyla poškozována moje profesní osobnost, protože moc dobře vím, kolik času strávíme úpravou ŠVP.
Doporučuji zavést ve školách píchačky, abychom byli jako učitelé schopni tyto náklady vyčíslit a samozřejmě na základě PRÁVA na důstojnou mzdu si nechat tyto přesčasové hodiny proplatit. A je mi jedno kde na to ředitel veme peníze. Ať třeba udělají sbírku v mešitě nebo na Karmelitské.
Jinak to poženu až do Štrasburgu!!!

Anonymní řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 20:40  

Z textu: Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy společně se svými kolegy zaregistrovala otevřený dopis….
Připomínka: Kdo na otevřený dopis adresovaný jmenovitě ministryni školství odpovídá? Pokud odpovídají kolegové ministryně, pak je to špatně, dopis byl adresován jmenovitě ministryni školství a odeslán doporučeně prostřednictvím České pošty. Předpokládám, že ministryně by se pod svůj text podepsala.

Z textu: …. V podstatě od srpna probíhá velmi intenzivní debata……
Připomínka: V podstatě probíhá „připomínkování“ a debata nad materiálem již od května – nad jedním a tím samým nesmyslným textem, který jsme již připomínkovali a na jeho obsahu se do této doby nezměnilo vůbec nic.

Z textu: Je také třeba zopakovat, že téma společného vzdělávání česká vláda v čele s ministryní Valachovou……..
Připomínka: Zajímavá informace, ví to předseda vlády?

Z textu: Ministryně Valachová také hodlá aktivně jako první zástupce české vlády hájit speciální školství v Bruselu na tzv. „ministerské radě“ 23.11.2015, což ovšem nesouvisí s tím, že změna v českém školství je nevyhnutelná kvůli českým dětem a jejich právu, samozřejmě rozumně, postupně a s patřičnou metodickou, materiální i finanční podporou.
Připomínka: Jenom to ne!

Z textu: K jednotlivým výhradám....
Připomínka: Až sdělí svůj názor ministryně školství, je možná další diskuze.

Unknown řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 20:53  

speciální pedagogové,místo otevřených dopisů,petic,debat a blábolení se snažte,aby ta inkluze proběhla jako v tom finsku a vy jste měli práci,abyste v nějaké české variantě inkluze neskončili na pracáku a místo vás nepracovaly nekvalifikované síly, "co mají ty postižené děti skutečně rády"

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 21:33  

se snažte... abyste v nějaké české variantě inkluze neskončili na pracáku

Přemítám, jak by se to dalo zařídit. Tak jedině snad přikovat se k radiátoru.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 22:26  

Právě dělám tu chybu, že sleduji Máte slovo paní Jílkové.
Pokud bych to měl vzít jako věrohodný vzorek stavu plánovaných změn ve školství, pak je to ještě horší, než jsem si myslel, a že mám fantazii poměrně velkou.
Dobře mi tak. A chudáci děti. Je to beznaděj...

Takže na závěr. Dotaz: Jakou možnost volby mají rodiče dětí, kteří si nepřejí mít svoje děti v onom ikluzivním prostředí. Odpověď: Mezinárodní výzkumy prokazují, že to těm dětem prospívá. A tak dále a tak dále. Beznaděj.

Unknown řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 22:45  

Pane kolego Váš dotaz Vám pro klid Vaší duše zodpovím:

"Jakou možnost volby mají rodiče dětí, kteří si nepřejí mít svoje děti v onom inkluzivním prostředí?"

Založit si soukromou školu.

A o to přece jde až v první řadě.

Unknown řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 22:48  

Pane laimesi28, Vy jste také patřil k inkludovaným žákům? Vaše pojetí pravopisu něco takového napovídá.

tyrjir řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 22:58  

Ta debata, myslím, nedokázala dvě důležité věci: Oddělit už nepraktikovanou nežádoucí sociální exkluzi Rómů do ZŠ praktických od objektivní potřebnosti ZŠ praktických pro děti s LMP. Poukázat na, myslím, jasnou nereálnost očekávání úspěšnosti společného vzdělávání v hrubě rozpočtově podfinancovaném českém školství .
Z debaty mám celkový dojem, že na závažné připomínky k tzv. společnému vzdělávání bylo jeho zastánci odpovídáno, myslím, dost nedůvěryhodně . J. Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 23:01  

Jen pro upřesnění, ten dotaz padl z publika, a odpovídal představitel ministerstva.
Hodně se tam argumentovalo, že to někde funguje. Jak v zahraničí především, tak i u nás, a už dlouhá léta. Nakonec proč ne. Je to sice hodně na tvrdo, ale u nás poměrně fungující demokracie, vyvezená do mnohých blízko a středně asijských zemí způsobila, že si ji tamní obyvatelstvo sem přichází zažívat po milionech.

Unknown řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 23:14  

Výborná byla paní ředitelka, které inkluze funguje i na střední škole, a dokonce tak, že postižené žáky zdržují ti zdraví.

Ano, vím, pan náměstek Fidrmuc říkal mnoho pozoruhodných věcí, některé velmi přesvědčivě.

Unknown řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 23:18  

A zase se říkalo vždy jen půl pravdy, ono to asi ani jinak v takovém formátu nejde. Např. určitě velmi schopná paní ředitelka z Truhlářské, už neřekne, že na druhém stupni má např. v 8. ročníku jednu běžnou základní třídu a dvě třídy víceletého gymnázia. Dělá tím možná s dobrými úmysly medvědí službu jiným školám. Kdopak asi zůstal v „běžné třídě“? Naše dítě rozhodně ne, chceme pro něj exkluzivní spolužáky, říkají rodiče.

Lexxa řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 23:32  

To byl docela zábavný pořad. Všichni mluvili se zápalem a s přesvědčením, ale Boby Kartous nezklamal. Všude je to perfektní a jen u nás to je špatně. A hlavně (to neřekl v tomto pořadu, ale napsal v jednom plátku) za to mohou učitelé.
Jsem přesvědčen o tom, že to u nás fungovat nebude. Smutné na tom je, že z celé debaty vyplynulo to, že zájem dítěte má větší váhu než zájem rodiče. Ale kdo je odpovědný za dítě???? V budoucnu to asi bude OSPOD nebo nějaká jiná nástupnická organizace.
A tady jsme v rozporu, který bude trvalým a destruktivním segmentem celé té jejich slavné lidskoprávní inkluze za kterou během pěti let nebude zodpovědný nikdo, kdo se na ní v současnosti aktivně podílí!!!

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. listopadu 2015 v 23:36  

Možná si někdo psychicky odolný dá tu práci a vytáhne všechny argumentační protimluvy, které tam zazněly. S tou výbornou paní ředitelkou mne napadlo hned, že kdyby bylo více času, mohla uvést, jakého charakteru jsou omezení dětí v její škole uspěšně začleněných. Trošku mi to přišlo, že nečiní rozdílu mezi omezením pohybového aparátu, smyslových ústrojí a mentálních funkcí.
Asi to bylo vyloženě subjektivní, ale měl jsem poměrně silný pocit, že za těmi pultíky vlevo stáli normální lidi.

tyrjir řekl(a)...
6. listopadu 2015 v 0:00  

Paní ředitelka z Truhlářské ulice v Praze? To je ta ulice proti OD Kotva? V té Truhlářské ulici bylo kdysi vývojové oddělení Komenia n.p. pro fyziku. Velmi schopné oddělení spolupracující s VÚP a PedF UK. A ani do kasáren a do centrály Komenia n. p. na Staroměstském náměstí z té Truhlářské nebylo daleko. Velmi dobře situovaná ulice je myslím ta Truhlářská ulice v Praze.
Co bude v menších městech a obcích s dětmi s LMP, které opravdu potřebují soustředěnou péči. Kam budou dojíždět? Co bude s dětmi, které nebudou mít peníze na soukromou školu? Co to společné vzdělávání udělá s mizerně placenými Pedagogy na ZŠ? Na tyto otázky, myslím, nebylo v té dnešní televizní debatě uspokojivě zodpovězeno. Když se kácí les, lítají třísky, řekl, myslím, na to téma jeden pedagogický DrVoštěp z první řady. Byl to jediný drvoštěp v té debatě? J. Týř

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
6. listopadu 2015 v 1:03  

Neodbytně mi naskakuje představa inkludované nemocnice, ve které je zrušena chirurgie, interna a další oddělení. Všichni pacienti jsou soustředěni v obrovských sálech, o všechny se starají všichni lékaři a sestry bez ohledu na specializaci. Nepíšou petice, otevřené dopisy, nedebatují, aby nepřišli o práci a neskončili na pracáku a aby se o pacienty místo nich nestaraly uklízečky, které je budou mít opravdu rády.
Nevím, nechápu, nerozumím tomu, proč se lidé, kteří se tak vehementně snaží vyjadřovat ke vzdělávání kupříkladu autistů nebo mentálně postižených, se stejným zápalem nevyjadřují k problémům kardiochirurgie. Všichni lékaři by jejich názory jistě radostně uvítali. Ono takové rozptýlení kardiaků mezi tuberáky, žlučníkáři, frakturami a schizofreniky by jistě přineslo netušené medicínské efekty. Snem každého inkluzionisty by pak pravděpodobně bylo sloučení geriatrie s porodnicí.

tyrjir řekl(a)...
6. listopadu 2015 v 1:49  

Inkludovaná nemocnice je vzorově popsaná v Osudech dobrého vojáka Švejka: Všichni nemocní jsou inkludováni do jedné cimry. Diagnostika je tam rychlá a při asistované léčbě všichni pacienti dostávají klystýr. J. Týř
Viz
https://m.youtube.com/watch?v=2iOEKhAaQ-M

krtek řekl(a)...
6. listopadu 2015 v 5:39  

"Přijde pan Kohn k rabínovi a říká: Rebe, co mám dělat, umírají mi slepice. Ten mu dal radu a poslal ho domů. Druhý den je tu pan Kohn znovu a cože prý má dělat, že mu ty slepice stále umírají. Zase dostal od rabína radu a šel domů. A už je tu třetí den úplně zoufalý, že prý už nemá vůbec žádné slepice, ře mu všechny pomřely. To je škoda - povídá rabín - já mám ještě tolik hezkejch rad."

Jana Karvaiová řekl(a)...
6. listopadu 2015 v 6:19  


Laime -dik za uzasnou radu.Jestli chci dosahnout toho,co radite,musim odjet pracovat do nektereho vyspeleho statu Evropy,kde jiz davno pochopili,ze inkludovat bez specialnich pedagogu (pouze s asistenty) je naprosta pedagogicka sebevrazda.To jen u nes jsme zase lepsi jakSovetskysvaz a papez dohromady.

Unknown řekl(a)...
6. listopadu 2015 v 10:10  

cat: nejsem inkludovaný,tehdy ta hluboké totality se tohle u nás neprovozovalo,ale přiznám se,že nemám sedmou třídu,tu jsem vynechal, o čem by to jako mělo vypovídat?nebo něco by to mělo vypovídat?

Unknown řekl(a)...
6. listopadu 2015 v 10:14  

jana: ano chápete to správně,jednotná inkluze v eu je proto,aby inkluzivní žáci mohli volně kolovat po zemích eu,již zde mámě milion černoušků v eu,a jelikož neznají příslušný jazyk,jsou inkluzivní,než se jazyk nenaučí,a i vy máte díky eu a schengenu tu skvělou možnost jít učit tyto inkluzivní žáky do německa,francie,fínska....

Unknown řekl(a)...
6. listopadu 2015 v 10:27  

je zajímavé,že zde vedeme debaty jak začlenit zdravotně postižené,ale to hlavní jak začlenit cizince s velmi vzdálených krajů a z jiného kulturního prostředí neřešíme,inkluze není kvůli vozíčkářům,inkluze je kvůli milionům imigrantů v evropě,my jich taky pár tisíc nafasujeme,a mohu vás ubezpečit z vlastní zkušenosti,že učit cizince jiný cizí jazyk není tak jednoduché,obzvláště když umí jenom arabsky,kde zde sehnat tolik arabistů že,takhže musíte přes jiný jazyk,a to je opravdu těžká práce,takže neztrácejte čas zbytečným plkáním a učte se jazyky,černoušek ze somálska vám česky rozumět nebude...

Unknown řekl(a)...
6. listopadu 2015 v 10:57  

Buď už jsem úplně zhloupl, nebo je diskuse stále dál ve stylu " Já o koze ,on o voze".

Co má text ministerstva např. v následujícím případě společného s připomínkou?

„Návrh zcela pomíjí řešení situace, kdy zákonný zástupce žáka odmítne přestup svého dítěte do školy běžného vzdělávacího proudu...“ (5. odstavec dopisu)
Při stanovení podpůrných opatření školským poradenským zařízením je vždy vyžadován informovaný souhlas zákonných zástupců, rodičů žáka s poskytovanou podporou. Návrh vyhlášky vychází z nejlepšího zájmu žáka, proto je účastníkem jednání především rodič a odborné posouzení pracovištěm SPZ (školské poradenské zařízení). Cílem není pohánět rodiče k zodpovědnosti, ale zajistit speciální vzdělávací potřeby žáků.


A tohle už vůbec nechápu. Připomínkujeme vyhlášku která se týká i středního vzdělání a to tam bude doplněno později? Kdy? Po připomínkovém řízení? Za rok novelizací?

c) „Podoba předkládaného materiály (vyhlášky) .... Postrádá propojení mezi jednotlivými stupni vzdělávání. V textu nenacházíme řešení středního vzdělávání po ukončení povinné školní docházky. Návrh vyhlášky nerespektuje existenci různých vzdělávacích programů v jednotlivých oborech středního vzdělávání.“ (5. odstavec dopisu)
Předkládaný text vyhlášky je pracovní verze, ve které řešíme především problematiku základního vzdělávání, které nejsilněji trpí exkluzí. V současné době připravujeme návrh řešení středního vzdělávání, které bude součástí navrhované vyhlášky.

Způsob jakým s pedagogy MŠMT diskutuje není prostě férový.

Unknown řekl(a)...
6. listopadu 2015 v 23:10  

Z rozhovoru s prof. J Kellerem uveřejněného na Eduinu

Mnohdy se mluví také o reformě vysokých škol. Je ale takováta reforma vůbec nutná? A v čem by podle Vašeho názoru měla spočívat?

Já se reforem vyloženě bojím od doby, kdy jsem četl knihu Michela Croziera, odborníka na fungování organizací. Ukazuje, že reformy probíhají pravidelně tak, že se v jejich průběhu zničí to, co jakž takž fungovalo, aniž by se vytvořilo něco skutečně lepšího, či dokonce užitečného. Sledoval jsem pokusy o reformy terciárního vzdělávání u nás a nabyl jsem dojmu, že pokud jejich cílem nebylo zničit zbytky vzdělanosti, potom jejich logiku nelze dost dobře pochopit. Protože znám ty, kdo reformy páchali, nevylučuji, že právě tento cíl mohli někteří z nich sledovat.

tyrjir řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 19:59  

MŠMT myslím stále nechce pochopit, že děti s LMP do běžných tříd prostě nepatří.
Běžné třídy, i kdyby byly sebelépe organizovány, nemohou zajistit řádnou péči o děti a LMP (IQ pod 70) a,myslím, ani péči o skutečně mimořádně nadané žáky (IQ nad 130). J. Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.