Tematická zpráva ČŠI: Podpora nadaných dětí není systematická a dostatečně účinná

pátek 14. října 2016 ·

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu zaměřenou na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání. A utoři zprávy dospěli k těmto závěrům: „Jak ukazují zjištění z inspekční činnosti, oblast podpory a vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků je ve školách stále v počátečním stádiu. Ve srovnání se vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je tato oblast v praxi škol méně akcentována a mnohem méně propracována.“


Toto obecné zjištění se týká různou měrou všech stupňů vzdělávání a všech aspektů vzdělávání nadaných, počínaje pojetím vzdělávání v koncepčních dokumentech škol a identifikací nadání přes organizační stránku (např. ustanovení funkce garanta/koordinátora péče o nadané) až po aplikaci účinné podpory.

Zejména s ohledem na zavádění principů společného vzdělávání je proměna přístupu ke vzdělávání talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů nezbytná. Naprostá většina škol předškolního, základního i středního stupně vzdělávání sice vnímá potřebu podpory nadaných a talentovaných dětí a žáků, avšak jejich přístup zpravidla není systematický, a tedy není dostatečně účinný.

Je třeba konstatovat, že školy potřebují v oblasti péče o nadané intenzivnější podporu. Školy mají rozvoj nadání často zpracován ve školním vzdělávacím programu, což je nesporně pozitivní skutečnost. Mnohem méně často však tento aspekt figuruje v dalších podstatných strategických dokumentech (vlastní hodnocení školy, kde jsou výjimkou střední školy, plán profesního rozvoje pedagogů apod.). Tato skutečnost omezuje volbu optimálních prostředků podpory dětem a žákům a vyhodnocení jejich účinnosti.

Klíčovým nedostatkem je vyplývající malá proškolenost pedagogů v dané oblasti. Při identifikaci nadaných dětí a žáků postupují školy v zásadě správně, tím, že uplatňují pedagogická pozorování, na základě kterých vytipují žáky, u nichž se projevuje nadání a talent. Velmi málo pedagogů však absolvovalo odpovídající vzdělávání, což může znamenat významné nepřesnosti v této identifikační práci.

Míra spolupráce, zejména plánované systematické spolupráce, s odbornými pracovišti školských poradenských zařízení je přitom v této oblasti nízká. Z hlediska konkrétní podpory nadaným žákům se školy soustředí často na jednotlivé dílčí formy (soutěže, olympiády apod.), ale také na systematičtější podporu formou individualizace vzdělávacího procesu a obohacování učiva. Je však otázkou, do jaké míry může být takováto (byť v zásadě správná) podpora efektivní, uskutečňuje-li se bez přesnější indikace nadání, bez příslušného vzdělání pedagogů a bez vyhodnocení účinnosti podpor

Doporučení:

1) Na všech stupních vzdělávání zaměřit pozornost škol více na identifikaci nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků a na jejich podporu – obdobně jako v případě dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

2) Důsledně a systematicky využívat metodická doporučení a obdobné dokumenty vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podpory práce s nadanými a talentovanými.

3) Pověřit ve všech školách vhodného pedagogického pracovníka koordinací péče o nadané a mimořádně nadané děti a žáky a poskytnout mu příslušné proškolení a podporu.

4) Provést revizi dostupných kurzů DVPP podle stupňů škol i obsahu a zajistit nabídku tak, aby školy mohly využít vzdělávání v rámci projektů OP VVV (zejména šablon).

5) Na všech stupních vzdělávání podporovat vzdělávání pedagogů v oblastech identifikace a podpory nadání.

6) Spolupracovat při identifikaci a podpoře nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků s externími partnery – školská poradenská zařízení, Krajské sítě podpory nadání, krajští koordinátoři nadání, školy vyššího stupně vzdělávání apod.

7) K podpoře nadání využívat také šablony v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (například šablony pro DVPP v oblasti inkluze, zapojení odborníka do výuky, tandemovou výuku, sdílení zkušeností mezi školami, odborná setkání s rodiči, vzájemnou spolupráci učitelů apod.).


Celý text tematické zprávy naleznete zde

27 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
14. října 2016 v 8:19  

Když budou peníze, bude i podpora!

Kdy to mají učitelé dělat? A ještě zadarmo.

Unknown řekl(a)...
14. října 2016 v 10:03  

Je pochopitelné, že učitelé, kteří musí věnovat mnoho svého času a energie na často neefektivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nemohou zároveň podporovat nadané děti a rozvíjet jejich talent.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
14. října 2016 v 12:31  

Nový koordinátor? Byrokracie plodí byrokracii.

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. října 2016 v 12:45  

Tady chybí už jen koordinátor koordinátorů.

poste.restante řekl(a)...
14. října 2016 v 12:48  

A supervizor koordinátorů koordinátorů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. října 2016 v 14:25  

To bych se tedy přiklonil spíš k supervizorovi koordinátorů supervizorů koordinátorů.

tyrjir řekl(a)...
14. října 2016 v 14:57  

Četl už jsem horší zprávy od ČŠI. Mrzí mne, že tam není zmínka o Kariérním řádu učitelů a rozpočtovém financování školství, jehož zlepšení by pomohlo víc než nová školení, mentorové, tutorové, lektorové a koordinátorové.

Udělat z toho, co by mělo být samozřejmou součástí školského systému, jen námět na využití EU dotací je, myslím, hloupost. Ale i tak je využití EU dotací pro účel podpory nadaných dětí, domnívám se, mnohem smysluplnější, než jak je tomu v případě tzv. inkluze.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
14. října 2016 v 16:21  

Čerpání vzdělávacích EU dotací

Vlk žere rodičům, dětem, učitelům a zřizovatelům škol Karkulku a ještě jim dává administrativní a školicí nakládačku?

Pane Myslivče, kde jste?


:)))

Jiri Janecek řekl(a)...
14. října 2016 v 16:56  

No, jestli jde o podporu ze strany inspekce nebo MŠMT, tak je možná dobře, že žádná není...

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
14. října 2016 v 18:01  

Není nad to, když v celé ČR je dohromady 980 mimořádně nadaných žáků od první do deváté třídy. Více jich papír nedostalo. Takže je nikdo nemůže podporovat, protože se o nich neví.

Veronika řekl(a)...
14. října 2016 v 18:10  

Na školu nám dorazily šablony. Všichni si povinně musíme vybrat. Tak jsem se dala do prohlížení a zajásala jsem: II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro
žáky ZŠ.
Super! Konečně něco pro chytré děti (možná jsou i nadané, ale zatím nemáme zjišťující dotazník). Konečně se dostane i na ně! Skvělý nápad, do toho půjdu...než jsem si přečetla podmínky:
Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení
klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.
Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
 nízká motivace ke vzdělávání;
 dlouhodobá a opakovaná prospěchová
neúspěšnost;
 nedůslednost ve školní přípravě;
 kázeňské přestupky;
 nedůsledné rodičovské vedení;
 sociokulturně znevýhodněné prostředí
Tak jsem svůj nápad zabalila a půjdu odsedět 8 hodin školení o inkluzi.

RP řekl(a)...
14. října 2016 v 18:45  

ne 8h - minimálně 24h....

Unknown řekl(a)...
14. října 2016 v 18:48  

24 hodin? Dá se to vůbec přežít poslouchat 24 hodin ty nesmysly a lži?

Veronika řekl(a)...
14. října 2016 v 19:09  

to Radomír Palát: II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ
zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu
8 hodin...ale musí se nás přihlásit alespoň polovina učitelského sboru

RP řekl(a)...
14. října 2016 v 19:23  

Ale myslím, že aby to byla započitatelná hodnota indikátoru, musí každý absolvovat 24 h... Jen jsem to zatím četl povrchně, o bagatelní podpoře...

tyrjir řekl(a)...
14. října 2016 v 20:52  

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

No to je ale SUPER! Dovolím si všem záladním školám doporučit zřízení takového klubu s tématickým zaměřením

Lze i nadále české školy úspěšně provozovat s ostudně nízkým rozpočtem a s ostudně mizerně placenými učiteli?

Jako doprovodnou deskovou hru k tomu doporučuji Člověče nezlob se.

Do takovéhoto klubu u mobou myslím bez obav vstoupit i ti méně nadaní žáci. Partnery takového klubu by, domnívám se, mohli být i paní ministryně školství, pan ministr financí a další členové Vlády, členové Parlamentu ČR, zástupci školských odborů atd.

Kritériím EU ani OECD by to, myslím, neodporovalo.


:)))

Unknown řekl(a)...
14. října 2016 v 21:54  

Radomír Palát

Ano, 24 hodin - bagatelní podpora. Lze tak propojit dvě šablony. Při přečtení personální podpory je docela slušný problém. Onemocnění pracovníka, odchod pracovníka,....docela slušná částka se bude vracet a navíc se tam jedná o splnění 50% výstupů.

Eva Adamová řekl(a)...
15. října 2016 v 9:16  

My jsme nad tím teď taky seděli a zjistili jsme, že naše vedení zpracovalo projekt bez diskuze s námi tak, že je prakticky nerealizovatelný. Chtějí po nás mraky čtenářských klubů, které obnášení dvě vyučovací hodiny k úvazku navíc s velmi náročnou přípravou. Jenže osmáci a deváťáci mají každý den kromě pátku odpolední vyučování, na škole funguje celá řada kroužků zejména pro děti na 1. stupni a řada dětí jich navštěvuje několik. Kromě toho mají děti i své další mimoškolní sportovní aktivity a chodí na ZUŠky. A když se do toho přimotá, že zároveň máme i doučovat, je to celé časově mimo realitu.

Jediné, co na těch šablonách dává trošku smysl je zaměstnání školního asistenta či speciálního pedagoga. Ovšem, když si člověk uvědomí, že je to zase jen na dva roky, tak je to vlastně také nesmysl.

A když si člověk uvědomí, co všechno do toho ministerstvo narvalo - doučování, kluby, tamdemová výuka, školení atd., tak je patrné, že tam nahoře nemají o reálném dění na školách ani páru. Zřejmě si myslí, jako ostatně celá veřejnost, že učitel v jednu hodinu práskne dveřmi školy. Není tomu tak.

Veronika řekl(a)...
15. října 2016 v 9:25  

Radomír Palát, Fanda Moudrý, máte pravdu.
Ono mi hned bylo divné, že je ten přehled šablon takový jasný a přehledný. Úvod a závěr nikdo z nás učitelů nestudoval. :(

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
15. října 2016 v 10:49  

"naše vedení zpracovalo projekt bez diskuze s námi"

Taky? Že by standard práce ředitele?

Unknown řekl(a)...
15. října 2016 v 11:32  

"Jediné, co na těch šablonách dává trošku smysl je zaměstnání školního asistenta či speciálního pedagoga."

To máte pravdu, ale na personálie velmi opatrně. Je nutno si řádně prostudovat situace, kdy daný pracovník po 2 měsících onemocní na dlouhou dobu a z projektu musíte plnit výstupy. A ty taky nemusíte splnit a vracíte poměrnou část peněz.

Janek Wagner řekl(a)...
15. října 2016 v 12:03  

U nás v Praze ředitele na školení varovali, aby se vůbec nesnažili o šablony na speciální pedagogy a psychology: prostě tyto profese tady k dispozici nejsou a nebudou!

Unknown řekl(a)...
15. října 2016 v 12:19  

Místo speciálních pedagogů a psychologů by školy v zájmu "modernizace" vzdělání a alternativních přístupů mohly zaměstnat nějaké numerology, astrology, scientology, mistry učení Reiki a další podobné "odborníky", ať jsme konečně světoví.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
15. října 2016 v 12:56  

Ještě že máme alespoň dostatek těch lektorů DVPP. Tady šablony pofrčí jedna báseň.

Unknown řekl(a)...
16. října 2016 v 9:33  

"dostatek těch lektorů DVPP"

Máte pravdu, nastává zlatá horečka a bude se masově rýžovat a rýžovat. Otázkou ale je, zda to školy personálně dají. Většina učitelů má odpolední vyučování a "školení" v rámci DVVP bude brutálním zásahem do chodu škol. A jako vždy - o postižené žáky vůbec nejde.

Eva Adamová řekl(a)...
16. října 2016 v 10:20  

Ono záleží na tom, jak to vedení "uchopí". Na naší škole absolvujeme 8 hodinové školení celého pedagogického sboru a potom plánujeme "výjezdní dvoudenní zasedání" na téma inkluze. Ono nám také vzhledem ke vzdálenosti školy od školících středisek nic jiného nezbývá. Varianta, že bychom se školili jednotlivě, každý oněch 16 hodin, a dojížděli za školeními v pracovní dny, je neusuplovatelná. Výjezdní zasedání je pro nás dobrá varianta, hlavně musíme vzít dostatek tekutých zásob sebou. Vyskytl se nám však jeden problém, protože ona bagatelní podpora je 24 hodin, nemůžeme najít vhodné 16 hodinové školení. No a hlavní asi bude nepředpokládat, že bychom se na školení snad měli probůh něco kór přínosného dozvědět.

Unknown řekl(a)...
16. října 2016 v 11:08  

16. října 2016 10:20

Záleží na velikosti školy, na počtu žáků. Pak třeba "musíte" utratit milion nebo dva. To nedáte spojením výjezdu a jedné šablony DVVP na úrovni 24 hodin. Bude se to muset řešit i personálně. Nikdo nechce vracet zbytečně peníze. Když se však nad tím zamýšlím, tak inkluzivní šablony nejsou nijak kvalitně nastaveny.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.