Laďka Ortová: Strategie 2030+: Plíživé nebezpečí do každé rodiny

středa 8. ledna 2020 ·

„Strategie má za cíl úplně překopat dosavadní vzdělávací model, aniž by nabídla cokoliv srozumitelného a přesvědčila, že tyto změny budou žákům, potažmo celé společnosti k dobru,“ píše Laďka Ortová v úvaze o dokumentu Strategie 2030+. Přinášíme celý text.Laďka Ortová (archiv autorky)
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále též jen Strategie 2030+ či Strategie) je dokument, po jehož přijetí se okamžitě přistoupí k implementaci a stane se závaznou normou. MŠMT na svých stránkách uvádí, že Strategie má být dokončena letos na jaře a „v polovině roku lze očekávat schválení vládou“. Oproti podobným dokumentům z let minulých je patrný důraz právě na implementaci; za tímto účelem má dokonce vzniknout „střední článek“ (Strategie 2030+, str. 51). Má se jednat o organizaci včleněnou pod MŠMT, avšak do značné míry autonomní, která bude mít v první řadě na starosti právě pečlivou implementaci postupů vedoucích k naplňování cílů Strategie „okamžitě po jejím odsouhlasení“.

Vzhledem k této novince tedy neradno odmávnout Strategii 2030+ jako další z pokusů cosi ve školství měnit; podcenění faktů by mělo dalekosáhlé důsledky. O tom v textu dále.

Strategie 2030+ si vytkla dva hlavní cíle:

1. „Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.“ 
 2. „Snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů.“ 

Mé připomínky tradičního rodiče jsou tyto:
1. Hlavní vzdělávací cíle jsou opatrné, přikrčené. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání lze sotva považovat za hlavní cíl – jedná se spíše o prostředek k dosažení cílů hlavních. Nedozvídáme se totiž nic o ambicích ČR ve vzdělávací oblasti. Mohli jsme diskutovat o počítačových dovednostech našich dětí, o aktivním ovládání jazyků, o výuce technických či přírodovědných předmětů, o důrazu na obory, v nichž v příštích letech nebudou lidé snadno nahraditelní roboty. Estonsko kompletně digitalizovalo státní správu, Číňané registrují jeden patent za druhým, do Singapuru směřují ohromné objemy peněz na výzkum a vývoj, Švédové mají nejvíce start-upů na počet obyvatel, Izrael je technologickou velmocí, Dánsko se stalo jedničkou v oblasti obnovitelných zdrojů energie a mladí obyvatelé Skandinávie a Beneluxu se plynule domluví jedním až dvěma světovými jazyky. A naší největší ambicí na příští desetiletí je zaměřit se na občanské a sociální kompetence (1. cíl)!

2. Chybí provázání s dalšími ministerstvy, resp. oblastmi, jakkoliv je sympatické, že se MŠMT alespoň pokouší o nějakou vizi. Máme představu, kde chceme jako společnost za 10 let být? Víme, jaké absolventy bude ČR potřebovat? Jsme srozuměni s pozicí montovny, anebo vsadíme na inovace a rozvoj technologií? Pokud ostatní ministerstva podobný dokument nemají, chybí ve Strategii nějaká obecná vize: takové potřebujeme absolventy ZŠ, SOU, SOŠ, VŠ a dostaneme se k tomu takto.

3. Cíle Strategie nejsou měřitelné. První cíl obsahuje formulaci „Zaměřit vzdělávání VÍCE na získávání kompetencí ...“, přičemž „více“ není nijak definováno. To je u strategického cíle číslo 1 opravdu vážný problém, neboť jak si budeme moci říci, zda jsme cíle dosáhli či nikoliv, když neznáme výchozí stav a neumíme definovat stav cílový? Strategický cíl č. 2 zase hovoří o přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, aniž by definoval, co je kvalitní vzdělávání a jak jej změřit. Podobně u specifických cílů (podrobněji popisují cíle hlavní) chce Strategie např. „... posílit aspirace žáků a pocit smysluplnosti studia ...“ Mohli jsme posilovat třeba výuku jazyků, namísto toho budeme posilovat pocity!

4. Největší slabinou celé Strategie je kompetenční přístup. Považte: „K osvojení kompetencí pro aktivní občanský život bude možná důležitější než učivo zažívat školní komunitu jako demokratické společenství rovnoprávných partnerů, pro kompetence v oblastech trvale udržitelného rozvoje společnosti a osobního zdraví zase mohou být významnější činnosti v přírodním prostředí a vedle vyučování najde své místo i rehabilitace hry.“ (Strategie 2030+, str. 19)

a. Jak tohle všechno pomůže ČR ke konkurenceschopnosti? Jak budou naši žáci připraveni na studium třeba i na prestižních světových univerzitách? Proč chceme nahradit kdysi kvalitní střední odborné školství hrami? Jak se tahle generace uživí?

b. Škola jako společenství rovnoprávných partnerů je iluze. Škola má za dítě zodpovědnost, dítě za školu nikoliv. Tím je zcela mimo diskusi, zda se jedná o rovnoprávné partnerství a podobné postuláty jen matou děti, rodiče a nakonec i učitele. Mluvme o respektujícím přístupu, nikoliv o rovnoprávnosti.

c. Jako rodič si výslovně nepřeju, aby škola vedla moje děti VÍCE k osvojení kompetencí pro aktivní občanský život. To si vyřídíme doma, nebo na skautu. Od školy očekávám, že škola mé děti naučí cizí jazyky, matematiku, češtinu, zeměpis a další předměty. Naprosto samozřejmě se zároveň s tím budou učit sbírat a vyhodnocovat informace, kriticky myslet, spolupracovat ve skupině a rozvíjet vytrvalost, zodpovědnost, soustředěnost a soustavnost. Stejně jako dosud. K čemu tolik zbytečných řečí o gramotnostech a kompetencích?

d. Autoři si ve Strategii stěžují: „Nemalá část pedagogické veřejnosti považuje kompetenční pojetí po jeho zavedení za new speak znevažující znalosti jako základ výuky a jsou k celému konceptu rezervovaní ...“ . (Strategie 2030+, str. 19) Samozřejmě! Na znalosti a dovednosti se dá sáhnout, dají se změřit, dají se uplatnit i v zahraničí, definují absolventa jednotlivých stupňů škol. Naproti tomu kompetence i gramotnosti jsou jen přívažkem znepřehledňujícím RVP i ŠVP, blábolivou vsuvkou, pod kterou se dá schovat cokoliv.

5. Má dojít k výrazné redukci učiva, aniž je jasné, co to udělá s návazností jednotlivých stupňů vzdělávací soustavy. „V zájmu zkvalitnění vyučování a odbřemenění učitelů se doporučuje v rámci revize RVP výrazná redukce očekávaných výstupů RVP na úrovni ZŠ a SŠ za účelem snížení objemu celkového učiva obsaženého v ŠVP minimálně až o polovinu.“ Proč o polovinu? Proč ne třeba o 10% nebo o 80%? Jak byla stanovena právě polovina učiva? Kdo, jak a na základě čeho konkrétně určí, která polovina učiva nebude dále vyučována? A pokud autoři zamýšlejí snížit učivo na polovinu i na středních školách, mají představu, co to udělá s učivem na školách vysokých? Nebo v zaměstnání? Budou absolventi středních škol po snížení objemu učiva schopní nastoupit a setrvat na vysokých školách, budou vůbec moci dostát jejich nárokům? Nebo vzniknou přípravky, jako mají třeba ve Francii, ve kterých studenti několik let budou „dohánět“ to, co bylo ze ŠVP vypuštěno a bez čeho přitom nemohou studovat VŠ? Je nutno veškeré učivo redukovat, není naopak vhodné v některých oblastech učivo rozšířit? Provedl někdo podrobnou analýzu, dle jejíchž závěrů bychom mohli postupovat?

6. Vznik rozsáhlé organizační složky MŠMT s velkým vlivem a velkou autonomií. Tímto „středním článkem“ mají být centra metodické podpory, síťování, informování mezi školami i směrem k MŠMT, poskytování právního poradenství atp.

a. Představa o jeho faktickém postavení je poněkud znepokojivá: „V tuto chvíli je těžké předjímat, jakou pozici by „střední článek“ měl z hlediska struktur veřejné správy. Alespoň ze začátku by mohlo jít o „detašované pracoviště“ MŠMT. Každopádně považujeme za důležité, aby tento střední článek by zařazen do systému státní správy (tedy spadal přímo pod MŠMT), ale zároveň se těšil jisté míře faktické autonomie.“ Skupina lidí v pozici státních úředníků tedy bude financována z rozpočtu MŠMT, přitom bude na MŠMT „do jisté míry fakticky“ nezávislá. Kdo ji tedy bude řídit, komu se bude zodpovídat, kdo bude kontrolovat její činnost? 

b. Do gesce středního článku má spadat též „systematické propojování inovativních škol s ostatními“. Jaké školy budou inovativní a kdo to určí? Střední článek má mít „klíčovou roli v implementaci Strategie 2030+“ – budou školy povinny se středním článkem spolupracovat, anebo bude možné jeho přítomnost v oblasti ignorovat?

c. Střední články by měly vznikat na úrovni okresů, popř. obcí s rozšířenou působností, kterých je v ČR 205; jde tedy o masivní projekt, o jehož řízení, natož financování se ve Strategii nepíše. Proč? Záměry středního článku jsou nečitelné, nepředvídatelné a do budoucna snadno zneužitelné.

Shrnuto: Strategie má za cíl úplně překopat dosavadní vzdělávací model ( „... proměnit způsob a strukturu vzdělávací nabídky tak, aby došlo k maximálnímu rozvoji kompetencí a gramotností.“, Strategie 2030+, str. 5), aniž by nabídla cokoliv srozumitelného a přesvědčila, že tyto změny budou žákům, potažmo celé společnosti k dobru. Změny by se týkaly statisíců občanů (žáků, studentů, rodičů, učitelů, zaměstnavatelů ad.). Komplexní implementace kompetenčního přístupu včetně redukce učiva o 50%, to vše bez pečlivé analýzy současného stavu a promyšlené vize, kam kráčíme, by byla faktickou revolucí ve vzdělávání. Strategie je z výše uvedených důvodů nepřijatelná, hraničí buď s naivitou, anebo arogancí. Strategie 2030+ nesmí být v této podobě schválena, natož implementována.

21 komentářů:

PP řekl(a)...
8. ledna 2020 v 15:39  

Vynikající analýza, komentáře i dotazy. Nevěřím, že se dočkají i odpovědí, ale tak přesně bychom se měli ke strategii 2030 postavit.
Strategie 2030+ není nic jiného, než sofistikovaná metoda debilizace společnosti.

rváčkazvesela řekl(a)...
8. ledna 2020 v 16:10  

Strategie 2030+ není nic jiného, než sofistikovaná metoda debilizace společnosti.
PŘESNÉ!!
Učitel a žák mají být dle tohoto pamfletu rovnocenní. Tak to je úplný skandál. To se budeme ptát prvňáka - li se mu už chce psát prší čáry. Pokud ne, tak počkáme, nebo mu budeme nuceni poskytnou podporu v bujarejším programem jako v cirkuse?!
Toto je úplná degradace učitelského povolání. Přece jako profesionál pedagog umím nastolit natolik tvůrčí a pohodovou atmosféru, že děti skoro ani nevědí, že se něco učí...já tedy ano. Ale teď je třeba ukotvovat do dokumentu, že nemáme ty děti ponižovat, že jsme jejich rovnocenní partneři?!? To je sklandál! Díky těmto šílenostem, se stydím se, že jsem učitelkou!
Cítím dokonalý úpadek společnosti na všech frontách.

Q. E. D. řekl(a)...
8. ledna 2020 v 16:26  

Divné, když se zde informovalo o stávce, tak názor běžných učitelů neměl váhu a pan Komárek je odmítal zveřejnit. Názory běžného rodiče k vládní strategii se ovšem zveřejnit mohou. Divný svět…

Michal Komárek řekl(a)...
8. ledna 2020 v 16:35  

Q.E.D

Pamatujete si to špatně. Nikdy jsem neříkal, že názor běžného učitele nemá váhu. ČŠ se snažila o stávce informovat "neutrálně", nebyla ani proti stávce, ani pro stávku, a v rámci tohoto postoje nepublikovala aktivistické texty učitelů.

rváčkazvesela řekl(a)...
8. ledna 2020 v 16:48  

Můj malý nedůležitý názor: ČŠ by měla být na straně učitelů. Stávkujících i nestávkujících. Nemyslím, že neuveřejňování jakéhokoliv názoru učitele je na této platformě správně. Máme svobodu názoru?
Spíš je možná problém v autorizaci - zda se skutečně jedná názor učitele ...nebo laika, který si myslí, že "je povolán". Myslím, že nám odcházejí cenné zkušenosti s lidmi, kteří to mají za pár a působili systému celý život. Sledujíce současné dění rezignovali a radši vůbec nic sledovat nechtějí.Natož se vyjadřovat...Učitelé (spíš učitelky ) v produktivním věku zase mají co dělat, aby obstaraly rodinu, tak to mají podobně.
Chápu je ale neumím tuto strategii odsouhlasit. Pak máme, co zasluhujeme. Rozhodují o nás povětšinou teoretici a laici. Vždyť nemáme ani tu komoru "de jure"

Moravcová řekl(a)...
8. ledna 2020 v 19:09  

Děkuji paní autorce za výstižný článek i za "Deklaraci konzervativního rodiče".
Souhlasím téměř se vším.
Škoda, že naše oficiální, námi placené "sdělovací prostředky" nevěnují těmto názorům pozornost a propagují pouze představy lobistů a jimi ovlivněného ministerstva. Učím od roku 1984. Stále více se utvrzuji v tom, že se v našem školství v podstatě lže, vykazují se zcela zkreslené statistiky o znalostech žáků - o "kompetencích" ani nemluvě, o platech učitelů a jejich práci, všude samé články "expertů", kteří nám radí jak na to a o kterých ani na googlu nic nenajdu. Učitel v dnešní době ani nemůže vyjádřit svůj názor, my starší jsme jen ti "zkostnatělí" zpátečníci.
Je dobře, že se objevují rodiče, kteří od školy nechtějí jenom jedničky a hru, ale chtějí, aby jejich děti byly připravené pro život. Snad se jejich hlasy prosadí. Jinak hrozí, že náš národ bude za chvíli negramotný.

Pavel Doležel řekl(a)...
8. ledna 2020 v 19:22  

Dá se to nějak zastavit? Pane Komárku, vám se ta předběžná "strategie" líbí? Mně to připadá, že grantožrouti se snaží vychrlit si zase dostatek grantů a to je ve skutečnosti onen hlavní cíl. Budeme mít koordinační centra, pak se někdo zeptá, jak jsou mezi sebou koordinována ta centra a vytvoří se koordinační centra koordinačních center a budeme zase živit mraky naprosto nesmyslných, prázdných činností.

Je potřeba to fakt zastavit, jinak se připravme na to, že budeme státem pomocných profesí a montoven. Nemyslím si, že to je záměr. Je to produkt naprosté hlouposti a nekompetentnosti lidí, kteří se těmito nesmysly živí a pak samozřejmě těch přicmrndávačů typu Čapek. Ten systém povrchní hlouposti, natvrdlosti a pitomosti, skoro nic neumí, ale jednu věc mu nelze upřít - dokonale a velmi rychle se replikuje a roztahuje. Vyprodukuju pár blbů a pak už se množí sami "geometrickou řadou" (ve skutečnosti je to naštěstí jen levá část logistické křivky, která do určité doby vypadá jako exponenciela). Ne náhodou se podobně šíří nakažlivé choroby. Skončí to přesně tím, co ti užiteční idioti nechtějí - naprostou privatizací školství, kde skutečné tvrdé vzdělání dostanou jen ti, kteří zaplatí a hrát hry v lese, zpívat si u táboráku a zkompetentňovat se v Čapkových softskilech budou ti ostatní. Dá-li pánbůh a směnné kurzy, tak třeba rovnou i s Čapkem. A k čemu to povede? K dramatickému rozevírání nůžek mezi socioekonomickými skupinami - tedy k segregaci.

rváčkazvesela řekl(a)...
8. ledna 2020 v 20:21  

"Je dobře, že se objevují rodiče, kteří od školy nechtějí jenom jedničky a hru, ale chtějí, aby jejich děti byly připravené pro život. Snad se jejich hlasy prosadí. Jinak hrozí, že náš národ bude za chvíli negramotný."
BUDE negramotný - to je jisté,.
A paní Moravcová, samo se nic neprosadí. Už od Sámovy říše víme, že se neumíme postarat sami o sebe, potřebujeme k tomu cizí autoritu.
1.Nemáme ani pedagogickou komoru. Ta co je funguje pouze jako občanské sdružení pokud vím.
2.Proč by lobisti lobovali ve slabém rezortu? Oblast školství je silná pouze granty. Ty státní čudle jsou k smíchu.
3.Proč by politici měnili, co v podstatě tak nějak funguje?

Robert Čapek řekl(a)...
8. ledna 2020 v 21:03  

Strategie 2030 je byrokratické krasořečnění, text L. Ortové už tradičně děsivý blábol. Obojí nezasluhuje valnou pozornost.

Co ale považuji za zajímavé, je to, že se doktorand Doležel už ani nedokáže k ničemu vyjádřit, aby alespoň třikrát nepoužil mé jméno. Je to smutné, trapné a trochu znepokojivé. Radím mu v dobrém: se mnou do myšlenkových výšek nelétejte. Držte se svých primitivních vzorečků a grafíčků.

Pamatujte: jste to žvatlavé děcko na chodbě nemocnice. Já moudrý primář, který se rozhlíží, kde je zřízenec, aby toho malého popletu odvedli k mamince.

Ivo Mádr řekl(a)...
8. ledna 2020 v 21:08  

Avizovaná "redukce výstupů" a "redukce učiva" je krok zpět. Bohužel, neexistují v rámci strategie dva kroky vpřed. Stále jsem přesvědčen o tom, že cílem je "vyřešení inkluze po česku". Bude následovat další zřizování soukromých škol (stát se bude snažit zabraňovat jejich vzniku), obrovský zájem o víceletá gymnázia (tady nedojde k žádné změně, protože vládní a opoziční elity nikdy nedovolí jejich zrušení), další rozšiřování domácího vzdělávání (tady je stát na cokoliv krátký, možná se bude snažit zákonem omezit tento způsob vzdělávání). Veřejné školství projde obrovským úpadkem, který se bude napravovat desetiletí. ČR se v budoucnu bude díky politice nevzdělanosti propadat, budou chybět především technicky zdatní středoškoláci a vysokoškoláci. Je třeba rychle zastavit tento "pokus" na obyvatelstvu ČR.

Michal Komárek řekl(a)...
8. ledna 2020 v 21:18  

Pane Čapku, co takhle zkusit nějaký argument k textu paní Ortové. Nebo to primáři nemusejí? A především: Snažte se, prosím diskutovat věcně, bez urážek a znevažování ostatních diskutujících. Děkuji!

Robert Čapek řekl(a)...
8. ledna 2020 v 21:50  

Pane Komárku, myslím, že je zřejmé, kdo si mě vzal úplně zbytečně a nesmyslně první do řeči. Hned třikrát. Ale budiž, ukázka jednoho z mnoha nesmyslů v textu:

"Od školy očekávám, že škola mé děti naučí cizí jazyky, matematiku, češtinu, zeměpis a další předměty. Naprosto samozřejmě se zároveň s tím budou učit sbírat a vyhodnocovat informace, kriticky myslet, spolupracovat ve skupině a rozvíjet vytrvalost, zodpovědnost, soustředěnost a soustavnost. Stejně jako dosud. K čemu tolik zbytečných řečí o gramotnostech a kompetencích?"

K čemu tolik zbytečných řečí o gramotnosti a kompetencích? Jazyky, matematika, čeština - TO JE GRAMOTNOST. Sbírat a vyhodnocovat informace, kriticky myslet, spolupracovat ve skupině atd. - TO JSOU KOMPETENCE. Ach jo.

Petr Portwyn řekl(a)...
8. ledna 2020 v 21:53  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
8. ledna 2020 v 21:54  

Paní Rváčka
Už od Sámovy říše víme, že se neumíme postarat sami o sebe, potřebujeme k tomu cizí autoritu.
Debilizaci bohužel provádějí ti, kteří naší podřízenosti cizí autoritě velmi fandí.
Neplatí to absolutně, ale v zásadě se dá říci, že čím více někdo kritizuje Čechy, tím více fandí podobným snahám.

ad 2.: V grantech je docela dost peněz.
ad odcházející zkušenosti: souhlas. Nicméně toto kompetentní na ministerstvu nepálí, za rok dva už tam bude sedět někdo jiný.

tyrjir řekl(a)...
8. ledna 2020 v 22:16  

AKTIVISTICKÁ DEVASTACE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ V MŠMT ČR POKRAČUJE A NABÝVÁ PITORESKNÍ PODOBY

Spolu s ostatními děkuji paní L. Ortové za její rozbory škodlivosti nevědeckého (kompetenčně konstruktivistického) grantožroutství v resortu MŠMT. Víme to už víc než 10 let. Jen MŠMT ČR to, zdá se, stále ještě neví, anebo nechce vědět:

http://www.ceskaskola.cz/2020/01/ladka-ortova-strategie-2030-plizive.html

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/ladka-ortova-deklarace-konzervativniho.html

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 – Výroční zpráva ČŠI
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/kvalita-efektivita-vzdelavani.html

Tomáš Zatloukal: Nedivme se, že výuka není pro žáky motivující a že je škola nebaví
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/tomas-zatloukal-nedivme-se-ze-vyuka.html

Stanislav Štech: Magické legislativní zkratky ministerstva školství
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/stanislav-stech-magicke-legislativni.html

Od ledna pod novým názvem: Národní pedagogický institut České republiky
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/od-ledna-pod-novym-nazvem-narodni.html

http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html

J.Týř


Lenka Pokorná řekl(a)...
8. ledna 2020 v 22:37  

"K čemu tolik zbytečných řečí o gramotnostech a kompetencích?"
Myslím, pane Čapku, že jste vůbec nepochopil, co tím chtěl básník říci. Ach jo.

tyrjir řekl(a)...
8. ledna 2020 v 22:55  

K čemu tolik zbytečných řečí o gramotnostech a kompetencích?

Nesouvisí to náhodou s výše zmiňovanou fondo a rozpočto čerpačskou "debilizizací" českého školství, které se. bohužel účastní i Pedagogické fakulty? Viz například:

TŘI ÚSMĚVY NAD VYJÁDŘENÍM AS PEDF UK KE STÁTNÍ STRATEGII VZDĚLÁVÁNÍ 2030+

"je však nutné konstatovat, že obsah předložené pracovní verze strategie je nevyvážený a obsahově jednostranně orientovaný na technologie. Dokonce obsahuje i cíle, jejichž realizace může být přinejmenším problematická. Nové technologie se v dokumentu stávají cílem, nikoliv prostředkem vzdělávání, jemuž by měly sloužit...

... je nezbytné provést důkladnou revizi a restrukturalizaci vzdělávání, především rámcových vzdělávacích programů a v návaznosti na ní i školních vzdělávacích programů. Především ve ŠVP nacházíme mnoho témat, které je možné vypustit či redukovat. Restrukturalizace ovšem není redukcí, protože na druhé straně je potřeba zařadit celou řadu znalostí, dovedností a kompetencí, třeba v oblasti jazykové přípravy, uměleckého cítění, tělesné zdatnosti či informatiky, které v současných programech postrádáme."


Co je tohle zase za zmatečnou snůšku "konstruktivisticky a kompetencionalisticky" slátaných "mouder" z AS PedF UK?

- Znalosti a dovednosti snad nejsou kompetencemi? Ví vůbec slovutný/rádoby Akademický senát PedF UK něco o nadřazených a podřazených pojmech? Řidič vozidla se musí naučit startovat, kroutit volantem a obsluhovat resp. ovládat vozidlo? :)

- Další a více zmatečné "restrukturalizace" se Akademickému senátu PedF UK zachtělo? Proč trpně tolerujeme tenhle diktátorsky normalizační slovník ((pře)výchovná struktura, nikoli vzdělávací systém)? Redukovat exaktní předměty a posilovat předměty výchovné? To je ta "nová struktura"? To je resp. má být základem systému státní "Strategie VZDĚLÁVÁNÍ 2030+"? :))

- Ví vůbec Akademický senát PedF UK, co je věda, co je technika a co jsou technologie? Ví, co je vzdělávání a co je výchova? Ovládnutí technologie je snad pouhý prostředek a nikoli významný cíl vzdělávání? :)))

http://www.ceskaskola.cz/2020/01/akadaemicky-senat-pedf-uk-pripominky-k.html

Laďka Ortová řekl(a)...
9. ledna 2020 v 7:47  

Paní Moravcová: Rodičů, kteří chtějí pro své děti školu tradičnějšího ražení, je víc, ale netuší, že se chystají změny s dalekosáhlými důsledky a vůbec by je nenapadlo svůj názor veřejně sdělovat. Podle průzkumů je pořád ještě většina rodičů se školami spokojená.

Pan Mádr, pan Doležel: "Je třeba rychle zastavit tento "pokus" na obyvatelstvu ČR." Ano, souhlasím. Každý z nás může pubikovat svůj názor, apelovat na příslušných místech, informovat kolegy a přimět je k reakci.

Paní Pokorná: Díky za pochopení.

tyrjir řekl(a)...
9. ledna 2020 v 17:46  

STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 2020
Strategie vzdělávání 2020 je klíčovým dokumentem a zároveň podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie. Dokument obsahuje tři klíčové priority. Tou první je snižování nerovnosti ve vzdělávání. Druhou je podpora kvalitní výuky učitele, s čímž souvisí dokončení a zavedení kariérního systému či posílení kvalitní výuky budoucích pedagogů na vysokých školách. Třetí prioritou je odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-vzdelavaci-politiky-2020-1

Ta dosavadní Strategie evidentně nebyla splněna ani v jedné z v ní uvedených priorit. EU dotace byly čerpány bůhví nač, ale ke zlepšení nedošlo. Teď se v tom pokračuje tímtéž nerealistickým způsobem. Jsem názoru, že by ta strategie měla podléhat schválení a dohledu v Parlamentu ČR. Jinak se zase může stát, že vzdělávací EU dotace budou opět čerpány v rozporu neúčelně a neúčinně, tj. v rozporu s veřejným zájmem ČR i EU.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
10. ledna 2020 v 12:59  

Žně bývají zpravidla v létě. Ministr školství Plaga to ví a tak má ještě nějakou dobu, než sklidí, co tou "Strategií vzdělávání" zasel. Zatím s tím svým "expertním" týmem a s "Informačním ruchadlem bratří EDUínů s názvem Edu2030plus" provedl jen kompetenčně zvlčilou "hlubokou orbu".

Viz například:

http://www.ceskaskola.cz/2020/01/pripominky-verejnosti-k-dokumentu.html
https://www.facebook.com/Edu2030plus/

TŘI ÚSMĚVY NAD VYJÁDŘENÍM AS PEDF UK KE STÁTNÍ STRATEGII VZDĚLÁVÁNÍ 2030+
http://www.ceskaskola.cz/2020/01/ladka-ortova-strategie-2030-plizive.html#comment-8795610935681836190

Kvalitu té hluboké orby, myslím, v příštím týdnu posoudí a příslušnou zálivku jí doporučí Poslanecká sněmovna při projednávání novely školského zákona obsahující zrušení povinné státní maturity z matematiky.

Pane Komárku, myslíte, že by bylo možné získat a zveřejnit v České škole záznam z tohoto jednání?


tyrjir řekl(a)...
16. ledna 2020 v 13:52  

ŠKOLA JE PODLE ZÁKONA I PODLE VEŘEJNÉHO ZÁJMU ČESKÉ REPUBLIKY PRIMÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A NIKOLI PRIMÁRNĚ VÝCHOVNÉ ZAŘÍZENÍ

Škola je podle zákonů i podle veřejného zájmu České republiky vzdělávací zařízení pro lidi - tedy pro kultivované tvory s páteří a mozkem, který se lidstvu historicky a jedincům ontologicky vyvíjí především přemýšlením, prací a společenskou zkušeností v příhodných (pokud možno pozitivně působících) podmínkách. Škola není pěstírna měkkýšů ani výchovný nebo převýchovný ústav nebo něčí herna.

Kdo z odpovědných (tj. na základě zákonů povinných) profesionálů si při koncipování a řízení školství svévolně plete školu s výchovným ústavem a učitele s vychovateli či průvodci, nebo kdo dokonce prohlašuje učitele za partnera žáka, jedná v rozporu se zákonem i s veřejným zájmem na kvalitním školním vzdělávání. Škodí tím všem, kteří podle veřejného zájmu i podle zákona požadují, aby se ve školách především kvalitně vzdělávalo.

¨
Souhlasím s paní Ortovou v poukázání na nebezpečnost umělého zvětšování počtu tzv. "měkkých" rádoby učitelů podporovaného nezodpovědným působením MŠMT ČR. K její terminologii však poznamenávám, že učitel, který řádně vzdělává, není "tvrdý" ale dobrý učitel. Očekávám jako občan České republiky, že nejen Parlament, ale i rodiče, učitelé, zřizovatelé základních a středních škol (např. obce a kraje), zaměstnavatelé atd. dají svůj požadavek na kvalitní školní vzdělávání Vládě České republiky důrazněji najevo, bude-li MŠMT ČR ke svým povinnostem přistupovat tak nezodpovědně jako dosud.

viz např.

DEVASTACE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ V MŠMT ČR POKRAČUJE A NABÝVÁ PITORESKNÍ PODOBY

MŠMT nevykonává řádně všechny své povinnosti. Víme to už víc než 10 let. Jen MŠMT ČR to, zdá se, stále ještě neví, anebo nechce vědět:

http://www.ceskaskola.cz/2020/01/ladka-ortova-rozhodnete-mekka-nebo.html

http://www.ceskaskola.cz/2020/01/ladka-ortova-strategie-2030-plizive.html

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/ladka-ortova-deklarace-konzervativniho.html

http://www.ceskaskola.cz/2019/11/hlavni-smery-vzdelavaci-politiky-cr-do.html

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 – Výroční zpráva ČŠI
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/kvalita-efektivita-vzdelavani.html

Tomáš Zatloukal: Nedivme se, že výuka není pro žáky motivující a že je škola nebaví
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/tomas-zatloukal-nedivme-se-ze-vyuka.html

Stanislav Štech: Magické legislativní zkratky ministerstva školství
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/stanislav-stech-magicke-legislativni.html

Od ledna pod novým názvem: Národní pedagogický institut České republiky
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/od-ledna-pod-novym-nazvem-narodni.html

http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html

J.Týř


Poznámka:

Měkkýši (např. plži, mlži, hlavonožci) žijí většinou ve vodě, nemají plně vyvinutý mozek ani páteř. Většina měkkýšů, žije ve vodě a jejich tělo je proto pokryto slizem. Potravu přijímají relativně pasivně. Predátorsky tj. lovem se živí výhradně ve vodě žijící hlavovožci (například chobotnice). Suchozemští měkkýši především okusují křehčí rostliny ve vlhkém prostředí. Při pohybu zanechávají slizovou stopu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bkk%C3%BD%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_soustava

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.