Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 – jak probíhá připomínkové řízení

pátek 9. listopadu 2018 ·

Pracovní verze Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy zdůrazňuje tři základní cíle: snižovat nerovnost ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. Dokument je nyní v připomínkovém řízení. Česká škola se ptala ministerstva školství, jak připomínkové řízení probíhá, nakolik je otevřené veřejnosti a kdy ministerstvo dokument oficiálně zveřejní. Přinášíme odpovědi a předmluvu dokumentu.


Odpověď MŠMT na otázky České školy:

Postup při projednávání dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republikystanovuje § 9 školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.

Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 byl připravován a projednáván v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Kraje byly průběžně informovány o jeho přípravě v rámci pracovních jednání s vedoucími odborů školství. Po projednání v poradě vedení ministerstva byl návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 odeslán ke stanoviskům krajům a současně příslušným ústředním odborovým orgánům a příslušným organizacím zaměstnavatelů s celostátní působností a také zástupcům školských asociací, se kterými bude současně projednáván.

Po projednání a zapracování stanovisek krajů a výše uvedených orgánů a organizací bude dlouhodobý záměr zaslán k meziresortnímu připomínkovému řízení ministerstvům a dalším příslušným orgánům a následně předložen vládě v termínu do 31. března 2019. Vláda předloží dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu k projednání.

Schválený Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Předmluva

Dlouhodobý záměr je jedním z implementačních dokumentů Strategie 2020, současně věcně navazuje na celou řadu studií, analýz, koncepčních a strategických dokumentů vydávaných na národní i nadnárodní úrovni a respektuje Programové prohlášení vlády z června 2018.

Opatření na podporu rovných příležitostí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně opatření prevence předčasných odchodů ze vzdělávání u ohrožených cílových skupin vychází z Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2019-2020, který taktéž, stejně jako tento dokument, vychází z priorit stanovených ve Strategii 2020.

Obsah vzdělávání příštích generací je vzhledem k progresivnímu technologickému vývoji nutné komplexně propojovat se vzděláváním v oblastech digitálních technologií, které prostupují celým procesem a spektrem výuky ve všech oblastech regionálního školství (předškolní, základní, střední, vyšší odborné vzdělávání). Důraz však musí být kladen i na rozvíjení dalších kompetencí žáků, primárně čtenářské a matematické gramotnosti, ve kterých dochází u českých žáků na základě výsledků dílčích šetření, ať již mezinárodních či domácích, ke stagnaci či mírnému zhoršování.

Dalšími kompetencemi, na které by měla být zaměřena pozornost, je kreativita a podnikavost v souladu s budoucími trendy vývoje společnosti a obsahu vzdělávání. Snižování nerovnosti ve vzdělávání je dalším důležitým tématem, které reflektuje již výše zmiňovaná Strategie 2020. V souladu s další z priorit stavějící na podpoře kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového předpokladu zůstává naprosto zásadní otázkou vzdělávací politiky v ČR problematika financování, a to především ve vztahu k odměňování a celkovému zvýšení atraktivity pedagogického povolání. Růst platů pedagogických pracovníků a úprava podmínek v období nástupu k výkonu pedagogické praxe patří bezesporu ke klíčovým tématům Dlouhodobého záměru 2019-2023. Strategie usiluje o to, aby žádná společenská skupina nebyla v přístupu ke školnímu vzdělávání znevýhodněna a aby vzdělávací příležitosti i výsledky byly co nejméně ovlivněny takovými faktory, jako je pohlaví, socioekonomický status, region, národnost, původ v kulturně odlišném prostředí apod., které jedinec nemůže ovlivnit. Proto je základním předpokladem fungujícího vzdělávacího systému umožnit každému jednotlivci maximálně rozvinout vlastní vzdělávací potenciál a zajistit dobrou dostupnost a prostupnost všech stupňů škol pro všechny společenské skupiny, tedy zajistit otevřený přístup ke vzdělávání. V této souvislosti je nutné zmínit problematiku genderové rovnosti ve vzdělávání, kterou lze omeziti genderovou diskriminací na pracovním trhu. Při uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v oblasti vzdělávání bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vycházet z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a z toho vycházejících Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů.

Stejně jako předcházející dlouhodobé záměry ČR byl i tento připraven pro celý systém regionálního školství, určuje rámec dlouhodobých záměrů krajů, sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů zejména v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy a cílů vzdělávací politiky ČR. Vzdělávací soustavou se zabývá bez rozdílu jednotlivých zřizovatelů tak, jak ji definuješkolský zákon. Plně je akceptována zásada rovnosti mužů a žen, problematiky ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Vyhodnocování dlouhodobého záměru ČR je prováděno v souladu s ustanovením § 9 školského zákona, a to jednou za čtyři roky před přípravou nového dlouhodobého záměru. Kritéria vyhodnocení Dlouhodobého záměru 2019-2023 jsou uvedena v Příloze č. 1. Podle potřeby může být dílčí hodnocení Dlouhodobého záměru 2019-2023 realizováno průběžně za kratší období, přičemž inspiraci nabízí průběžné vyhodnocení implementace Strategie 20203. Evaluace Dlouhodobého záměru 2019-2023 může být rovněž průběžně realizována pro potřeby hodnocení efektivity vynaložených prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Průběžná realizace a podpora úkolů a cílů stanovených v dlouhodobém záměru bude finančně zabezpečena zejména v rámci přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu do kapitoly MŠMT. Řada opatření bude spolufinancována z prostředků ESIF. Celkový rámec finančních prostředků vychází z objemu finančních prostředků, které bude mít MŠMT v dalším období k dispozici pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného vzdělávání ze státního rozpočtu a z OP VVV.


(Česká škola má pracovní verzi dokumentu k dispozici, podle odpovědi MŠMT by ji měly mít také odbory a školské asociace, které by tedy měly dát možnost učitelům vstoupit do připomínkového řízení.)

13 komentářů:

Petra Mazancová řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 7:51  

Učitelská platforma dostala materiál k připomínkování.

Tomáš Barták řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 9:32  

Může tento materiál získat kdokoli z učitelů? Pokud ano, kde a jak?

Simona CARCY řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 9:36  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Michal Komárek řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 9:38  

Pane Bartáku, ten materiál lze nalézt na internetu, Česká škola ho nezveřejňuje, protože je v interním připomínkovém řízení a jde o pracovní verzi. A jak odpovídá ministerstvo: Materiál mají k dispozici školské asociace nebo odbory. Neměl by být problém, abyste se jejich prostřednictvím do připomínkového řízení zapojil. Respektive, aby si materiál mohl přečíst každý učitel. Děkuji! Hezký den!

Unknown řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 10:13  

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zdali je někde k dispozici Akční plán pro inkluzivní vzdělávání na období 2019-2020 (zmiňovaný také v tomto článku). Nepodařilo se mi jej dohledat.
Předem děkuji,
Karolína

laimes řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 10:54  

tři základní cíle:
1/snižovat nerovnost ve vzdělávání,- nerovnost jest nesmysl,jelikož kze sici mít nerovnost sociální (viz před 89) ale nelze nivelizovat iq,zdraví,dědičnost dětí
2/podporovat kvalitní výuku a učitele-a nekvalitní se podporovat nebude/nebudou ?
3/odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém-odpovědně lze tehdy je li stanovena konkrétní odpovědnost a efektivně je li efektivní systém u nás zatím žádný neexistuje

Petr řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 11:24  

To jste se probral brzo... ty tři hlavní cíle už ministerstvo oficiálně deklaruje cca 5 let

Michal Komárek řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 11:40  

Unknown

Podle informace od ČOSIV Akční plán pro inkluzivní vzdělávání na období 2019-2020 zatím pro veřejnost dostupný není.

Radek Sárközi řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 17:54  

Pedagogická komora materiál připomínkuje.

Radek Sárközi řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 18:37  

Současný dlouhodobý záměr do roku 2020...

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

E.Kocourek řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 19:17  

Souhlas laimes!
1) S tou nerovností to nejspíš dopadne tak, že školy budou házet klacky pod nohy dobře motivovaným žákům s kvalitním rodinným zázemím - aby nebyli nemístně zvýhodnění. ////

3) Odpovědně řídit - to jako že ministři a ministerští úředníci ponesou SKUTEČNOU ODPOVĚDNOST za to, co všechno ve školství po...kazí ? Že budou platit milióny a miliardy a že půjdou bručet? Nevěřím! ////

Nebo co si ministerstvo představuje pod pojmem "odpovědně"? Jako obvykle v demokracii - nikdo za nic? ////

Petr řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 20:00  

A kterou totalitu byste místo demokracie doporučoval?

laimes řekl(a)...
9. listopadu 2018 v 20:17  

petr/ nejlépe švýcarskou ale ta je horší než byla ta české před 89

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.