Projednávání novely školského zákona v parlamentu

čtvrtek 14. července 2011 ·

 Stenozáznam jednání 13. července 2011.

Poslankyně Dagmar Navrátilová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, zákon č. 561/2004 Sb., tedy školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 78 až 82 pravidla konání maturitní zkoušky. Novelou vyhlášenou pod č. 242/2008 Sb. byla v § 78 odst. 1 a 2 stanovena struktura společné části maturitní zkoušky, přičemž definitivní model zkoušky počítá ve společné části s povinnými zkouškami ze tří zkušebních předmětů - českého jazyka a literatury, cizího jazyka a třetího předmětu z nabídky podle § 78 odst. 1 písm. c) až e). Přechodnými ustanovení však bylo zavedení třetí povinné zkoušky odloženo až na rok 2012 a zároveň se umožnilo, aby si žáci jako druhý zkušební předmět zvolili buď cizí jazyk nebo matematiku.

Praxe ukazuje, že organizační a logistická náročnost zajištění společné části maturitní zkoušky vyžaduje, aby byla soustředěna pozornost na stabilizaci zkoušek z českého jazyka a literatury, cizích jazyků, popřípadě matematiky, zatímco třetí povinnou zkoušku je vhodné ještě odložit. Zavedení třetí povinné zkoušky má být spojeno také s bezvýjimečným stanovením cizího jazyka jako druhé povinné zkoušky, neboli nebude možné nahradit jej matematikou.

Na takovou změnu již v roce 2012 však řada středních škol, v nichž se podle dřívější právní úpravy povinná zkouška z cizího jazyka nekonala, není dostatečně připravena. (V sále je hluk a neklid.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Promiňte, paní poslankyně. Dámy a pánové, já vás důrazně žádám o klid. Pokud si potřebujete něco vyřídit, prosím, běže do kuloárů. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Dagmar Navrátilová: Děkuji. Proto navrhujeme odložit zavedení třetí povinné zkoušky do praxe na školní rok 2013 - 2014 a do školního roku 2012 - 2013 zachovat možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka zkouškou z matematiky. Účinnost zákona je navrhována dnem jeho vyhlášení, neboť je nezbytné, aby odklad zavedení třetí povinné zkoušky a možnosti nahradit zkoušku z cizího jazyka zkouškou z matematiky byl účinný ještě před termínem podání přihlášek k maturitní zkoušce pro školní rok 2011 - 2012 připadajícím na 15. listopad 2011.

Ačkoliv prvotním účelem navrhované právní úpravy není dosažení úspor prostředků veřejných rozpočtů, bude vedlejším důsledkem přijetí předkládaného zákona také dvouletý odklad nárůstu finanční náročnosti maturitní zkoušky souvisejícího s případnou realizací třetí povinné zkoušky. Roční náklady na třetí povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky lze vyčíslit přibližně částkou 30 mil. korun.

Podstatnou část těchto nákladů tvoří náklady na zajištění hodnotitelů zkoušek z cizího jazyka. Předkládaná úprava nebude mít žádné další hospodářské dopady, ani finanční dopad na rozpočty územních samosprávních celků. Předkládaný návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, ani s právem Evropské unie.
Žádám o přikázání tohoto návrhu do školského výboru a současně také žádám o zkrácení lhůt pro jednání ve výborech na 40 dnů, protože je nám známo, že naši koaliční partneři nejsou ochotni podpořit projednávání tohoto návrhu podle § 90. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců VV.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové, já budu velice stručná. Patřím k těm, byť nekoaličním ale opozičním poslancům, kteří jsou proti tomu, aby se tento zákon projednával v devadesátce, protože rozhodně jako předsedkyně podvýboru pro regionální školství a členka školského výboru si přeji, aby tento zákon byl projednán především v tomto výboru. Vzhledem k tomu, že jsme právě skončili první rok maturitní zkoušky a na stůl nám chodí spousty poznatků od ředitelů a učitelů, kteří se maturitami zabývali, proto bychom rádi, aby, byť tedy po zkráceném projednávání 40 dnů se tento materiál objevil ve školském výboru spolu s velkou novelou zákona 561, kterou jsme poslali do druhého čtení na minulé naší schůzi.

Bohužel si tady musím trošku ťuknout do Ministerstva školství. To jaksi při dávání této velké novely dohromady, kterou připravovalo rok, jaksi zapomnělo, že má zafixované maturity pouze na jeden rok, takže trošku se šturmuje v nepravou chvíli a na nepravém místě, ale my jsme ve výboru i v podvýboru připraveni projednat tuto normu a připravit ji společně s dalšími návrhy s novelou 561, kterou budeme projednávat, na příští schůzi. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, ve které mám v tuto chvíli tři písemné přihlášky. Jako první vystoupí pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, mikrofon je váš.

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem také jeden z poslanců, kteří se připojili k vetu na zrychlené projednávání této novely, tedy na projednávání této novely v rámci § 90 jednacího řádu. Mám k tomu tři důvody.

Prvním důvodem je to, že v § 90 by se měly probírat zákony nebo novely, které mají vyloženě technický charakter a nebo zákony a novely, které jsou urgentní a velmi významné pro společnost. Do žádné z těchto skupin tato novela nepatří. Druhým důvodem je to, že v důvodové zprávě k této novele jsem si přečetl, že je třeba ještě stabilizovat zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků, případně z matematiky. Je tam také v té důvodové zprávě řečeno, že některé školy nejsou připraveny k tomu, aby podle plánu, to znamená v roce 2012, byla zavedena třetí povinná zkouška z volitelného předmětu. V tom případě by samozřejmě byla zkouška z cizího jazyka už nezaměnitelná a nemohla být volitelná s matematikou, jak tomu bylo posledně, tento rok.

A tam se říká, že právě, co se týče těch cizích jazyků, nejsou některé střední školy dostatečně připraveny. Já jsem se o tuto skutečnost zajímal a diskutoval jsem s mnoha řediteli různých středních škol na toto téma, i středních škol, kde zkouška z cizího jazyka zatím neprobíhala a probíhala tam jenom zkouška z matematiky. A byl jsem velmi překvapen, když mi bylo řečeno, že vlastně ten problém nepřipravenosti není ani tak na straně středních škol, ale spíše na straně ministerstva, případně jeho organizace Cermatu. Takže tato skutečnost mě hodně překvapila, a proto si myslím, že by bylo dobré provést regulérní proces při projednávání této novely a v rámci této skutečnosti jakýsi rozpor tohoto typu vysvětlit.

Je tu pak ještě třetí důvod pro mne a ten třetí důvod je podle mého názoru nejpodstatnější. Je jasné, že státní maturita musí být zavedena. Státní maturita může způsobit, že budeme schopni rozlišit střední školy podle jejich úrovně. Na základě toho potom bude možné změnit některé skutečnosti, které jsou nevhodné a způsobují pokles středního školství, a to především financování středních škol. Státní maturita je totiž velmi dobrým kritériem pro zhodnocení úrovně středních škol a potom také pro finanční příspěvky ze státního rozpočtu do těchto škol. Čili se zavede aspekt kvality, kritérium kvality do financování vysokých škol právě pomocí této státní maturity. 

Je však otázkou, jestli maturita ve struktuře, která proběhla naposledy, tzn. letos na jaře, jestli právě tady tato struktura je vhodná. Já mám o tom dost zásadní pochybnosti. Myslím si, že dvouúrovňová, dvoustupňová maturita není to pravé ořechové, jak se říká. Zjistil jsem např., že ta nižší úroveň je velmi jednoduchá, velmi nenáročná a např. u studentů na gymnáziích by vůbec neměla existovat. Naopak na některých školách odborných, jako jsou např. odborná učiliště s maturitou, může být ta náročnější úroveň, náročnější stupeň, až příliš obtížný.

 

Já si osobně myslím, že státní maturita by měla být jednostupňová a měla by se lišit podle druhu škol. Jiná by měla být jednostupňová maturita na gymnáziích, jiná na odborných školách. I v rámci odborných škol by se mohla potom ještě rozčlenit. Samozřejmě celou tu jednu úroveň by měl garantovat stát. Měl by ji mít v gesci a měl by také kontrolovat průběh a výsledky. Nikoliv, jak se někdy říká, že jenom část toho jednoho stupně, by garantoval stát a ten zbytek už by byl ponechán na úvaze a na procesu, který si zvolí škola. Čili celý ten jeden stupeň, ať už pro gymnázia nebo odborné školy, by měl být v gesci státu.

Samozřejmě jsou i jiné možnosti a právě toto období projednávání ve všech těch třech čteních novely by umožnilo diskutovat i tyto možnosti s tím, že by se zároveň provedla - ty analýzy snad už měly být provedeny - že by se zhodnotily i analýzy, které o průběhu státní maturity letos na jaře budou nebo snad už byly vypracovány - já zatím o žádných podstatných analýzách tohoto typu nevím.

Jistě by bylo vhodné v souvislosti s projednáváním této novely rovněž prodiskutovat do hloubky zhodnocení a výsledky příp. analýzy, které se týkají letošního roku, takže jistě bude pak příležitost na schůzi školského výboru přivítat pana ministra a jeho náměstka a probrat tady toto hodnocení a tyto analýzy, které se týkaly maturity v letošním roce.

Takže mým závěrem je, že je nutné projít tuto novelu v regulérním procesu a současně s tím je nutné provést vyhodnocení analýz, které se týkají skládání maturity v letošním roce a na základě toho také diskutovat případné změny struktury této maturity. Děkuji za pozornost.

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, máte slovo.

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jak již bylo uvedeno, školský zákon upravuje v § 78 až 82 pravidla konání maturitní zkoušky. Novela číslo 242/2008 stanovila konečnou podobu společné části maturitní zkoušky, tzn. povinné zkoušky ze tří předmětů. Za prvé z českého jazyka a literatury, za druhé z cizího jazyka a konečně dává na výběr matematiku, občanský a společenskovědní základ nebo informatiku.

Letos konali studenti v rámci společné části maturity povinně dvě zkoušky, a to z češtiny a buď z cizího jazyka, nebo z matematiky. Volba mezi těmito dvěma předměty byla na tom kterém studentovi. Umožnilo to přechodné ustanovení, které odložilo konání třetí povinné zkoušky na rok 2012 a zároveň umožnilo zmíněnou volbu mezi cizím jazykem a matematikou. Od příštího školního roku však už mají studenti povinně maturovat z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, tzn. bez možnosti výběru mezi jím a matematikou. Navíc má přibýt ještě třetí zkouška, jak jsem uvedla, tzn. podle výběru studenta buď by to byla matematika, nebo občanský a společenskovědní základ příp. informatika.

Na tuto změnu - a já mám rozdílné poznatky od mého předřečníka a také jsem hovořila s řadou ředitelů středních škol - tak na tuto změnu v nadcházejícím školním roce není řada středních škol, učitelů i studentů připravena. Navíc chybí řádně zpracovaná analýza státní maturity, která proběhla letos. Toho, co se osvědčilo, co se ukázalo jako chybné, co je třeba upevnit, co upravit či změnit. A že nedostatky byly, to víme všichni. Musí se proto vyhodnotit všechny připomínky a zaměřit se na stabilizaci situace na školách, na zklidnění, aby učitelé i studenti měli určitý stupeň jistoty pro vlastní výuku. Zároveň na základě tohoto vyhodnocení zodpovědně připravit definitivní podobu a vytvořit podmínky na školách pro konání zkoušky z třetího předmětu. Proto je předložen návrh, který má zabránit chaosu a tomu, aby pod tlakem nedošlo k dalším později kritizovaným chybám, na něž doplatí jak studenti, tak pedagogové.

Novela má zafixovat současnou strukturu na dva roky. Mluvím pochopitelně o zafixování počtu povinných zkoušek společné části a volby mezi cizím jazykem a matematikou, ne o zafixování chyb a nedostatků, ty musí být odstraněny. Návrh zákona tedy odkládá konání třetí povinné zkoušky o dva roky, tzn. na školní rok 2013/2014. A do té doby ponechává studentům možnost volby mezi zkouškou z cizího jazyka a zkouškou z matematiky.

Osobně nejsem příznivcem zkracování čtení. Ale vzhledem k tomu, že termín, kdy se studenti musí přihlásit k maturitě resp. k jednotlivým předmětům, z nichž budou maturitní zkoušku skládat, je 15. listopad 2011, je třeba tuto novelu přijmout ve zkráceném čtení. Posunutí termínu odevzdávání přihlášek není možný, a to z řady důvodů, mj. i proto, že by se studentům zkrátila doba přípravy na maturitu.

Zároveň chci zdůraznit, že v žádném případě nejde o přerušení přípravy definitivní podoby státní maturity či o pokus o její zrušení. Naopak. Předložená novela má kromě již zmíněného zabránit tomu, aby docházelo k neustálému zpochybňování státní maturity, pokračujícím útokům proti ní či k případným návrhům na její zrušení.

Proto vás, vážené kolegyně a kolegové, žádám o podporu předloženého návrhu zákona, a to ve zkrácené lhůtě projednávání 40 dnů. Děkuji za pozornost.

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Novotný mladší. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych i já jako bývalý ředitel střední školy se vyslovil tady k té novele školského zákona. Bylo před chvílí řečeno, o čem je. Já už to tady nebudu znova opakovat. Ale s tím zdůvodněním, jak jsem si přečetl, kde je uvedeno - organizační a logistická náročnost zajišťující společné části maturitní zkoušky vyžaduje, aby byla soustředěna pozornost na stabilizaci zkoušek z českého jazyka a literatury, cizích jazyků příp. matematiky, zatímco třetí povinnou zkoušku je vhodné ještě odložit - s tímto já souhlasit nemohu.

Zrovna tak nemohu souhlasit s tím, že se nyní v tuto chvíli svádí na střední školy to, že nejsou připraveny. Já si myslím, že v současné době, kdo není připraven, to je Cermat a Ministerstvo školství.
Podívejte se, školy jako takové jsou schopny zorganizovat a připravit se na maturitu tak, jak je to v zákoně v dnešní podobě. Ovšem tak, jak v současné době to předkládá novela, kde znovu se žádá o odložení na rok 2013/2014, tak samozřejmě zase to povede k tomu, že vzniknou zmatky, že školy nebudou vědět, kdy vlastně to začne, jestli to bude znovu odloženo nebo zda opravdu bude platit to, co Poslanecká sněmovna jednou už přijala.

Proto se musím zásadně vyslovit proti přijetí této novely a myslím si, že maturitní zkoušky, tak jak dneska je diskutujeme, a měly celou řadu chyb, a já jsem se tady již vyslovil jednou pro to, že jsem pro zavedení maturitních zkoušek a že jsem rád, aby maturitní státní zkoušky fungovaly, tak si ale nemyslím, že by to mělo probíhat tak, že bychom dělali výjimky z výjimek, aby byly další výjimky, a za dva roky zase řekneme, že to ještě odložíme, a za tři roky to zase odložíme a já nevím, co všechno.

Pojďme to spustit. Navíc si myslím, že maturity jako takové řeší problém školství od prostředka. My přece musíme začít u základního školství a postupovat koncepčně. A to mi tady opravdu v této Sněmovně chybí.

Takže já tuto novelu samozřejmě podpořit nemohu a věřím, že tato novela podpořena nebude i v rámci ostatních poslanců.
Děkuji za pozornost.

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr školství. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem si říkal, že ještě počkám, ale teď jsem si říkal teď přišla chvíle, protože jsem lehce netrpělivý z toho, co jsem tady slyšel.

V roce 2008 se schválila podoba státní maturity v "561" a řekla, že první rok bude, jak tady bylo, český jazyk a volba mezi matematikou a cizím jazykem. A pak se přidávají další předměty a ze státní maturity se stává Bumbrlíček. To je první věc. Přidáváme další předměty.

A tohle, co teď chystáme, je věc, abychom zafixovali tu podobu, kterou jsou školy i ministerstvo schopny zvládnout. Pan Novotný zřejmě není už dlouhou dobu ředitelem, ale nevím, jak by na středních školách se dělala státní maturita z informatiky, když tam chybí počítače v drtivé většině. Teprve tento rok přichází šablony za 1,5 miliardy do středních škol, aby se pořídily počítače. Tak jenom tenhle ten dovětek.

Ale tady přišly důvody, proč je tahle novela. Tahle novela nehodnotí a neříká, jak dopadla státní maturita. Tohle hodnocení přijde do školského výboru, přijde na vládu. Tahle novela má zastabilizovat situaci, která v tuhle chvíli je neřešitelná pro školy. Jestliže 15. listopadu se studenti mají hlásit k novým předmětům a ty nové předměty mimo jiné mají být informatika, mají být společenské vědy a další předměty, tak je potřeba říct, že po těchto státních maturitách musíme zakonzervovat tu jednodušší formu.

Ministerstvo zaspalo. Já tady dám hypotézu. Kdybych tyto změny předložil v květnu, v době, kdy ještě neproběhla celá státní maturita, tak paní Bohdalová by mě roztrhala. A právem. Proč chcete něco měnit, když nevíme, jak státní maturity dopadly? Já jsem to předložil v nejkratším možném termínu díky poslanecké novele ve chvíli, kdy skončila státní maturita, víme, jak na tom jsme se všemi klady, ale i chybami státní maturity, a víme, že ta bubmrlíčková další nástavba státní maturity je nemožná pro střední školy. Takže ministerstvo školství nezaspalo. Den poté, co skončily oficiálně státní maturity, tak na téhle iniciativě pracovalo.

Já děkuji těm, kteří byli ochotni mně pomoci s devadesátkou. Děkuji. Na druhou stranu jsem připraven se vydat cestou zkrácením 40 dnů další dvě čtení pro mně v tuto chvíli této technické novely. Pro mně je to technická novela jenom o termínu, abychom o stihli, protože "561" leží ve školském výboru. Projde velkou diskusí, projde komplexní zpráva o státní maturitě, kterou tam 30. 8. mimo jiné budeme mít a projednávat.

On je po bitvě každý generál. Já jsem si trošičku říkal, když proběhla státní maturita, kdyby proběhla před osmi lety, protože se připravuje čtrnáct let, kdyby ji schválil nějaký ministr za sociální demokracii, tak já jsem dneska už jenom ladil úplné detaily.

Takže já vás prosím v tuto chvíli o schválení v prvním čtení, o zkrácení lhůty 40 dnů, o tom, že mě budete ještě chviličku napínat, jestli to do 14. listopadu zvládnu. Já jsem se naučil, že státní maturita je neustále detektivka, jestli se to povede nebo nepovede. Jsem připraven na to a prosím vás aspoň o tuto cestu.
Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou nejprve vystoupí pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče.

Poté pan poslanec Novotný.

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, o tom, jestli je to technická nebo není technická novela, o tom se můžeme přít. To není tak důležité.

Ale to, co považuji za důležité, jsou některé vaše nepřesné informace. Vy hovoříte o tom, že informatiku by nemohli realizovat, přesně řečeno zkoušku z této informatiky, na středních školách, protože některé školy nejsou vybaveny počítači. To není pravda, protože v období tzv. programu Indosch před mnoha lety, to bych musel teď v paměti počítat, před kolika lety, byly všechny střední školy dokonale vybaveny počítači. A pokud mám informace, tak to, co nejméně bolí ty střední školy, to je právě vybavenost počítači, vybavenost výpočetní technikou. Takže ta vaše informace, nezlobte se na mně, nebyla přesná.

A co se týče toho, že jsme vám nevyhověli s tzv. devadesátkou, tak já jsem přesvědčen, že to není žádná tragédie. Skutečně. Tato novela by měla, jak to zdůvodňovala poslankyně Bohdalová, přijít do školského výboru na řádné projednání. A pokud si to spočítáte, všechny lhůty v hlavě, tak není problém, si myslím, aby školy nestihly to kruciální datum toho 15. listopadu.

Děkuji za pozornost.

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Josef Novotný mladší. Prosím.

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo.

K těm počítačům a vůbec k tomu procesu. Pane ministře, já možná už dlouho nejsem ředitelem, ale musím vás seznámit s procesem, který probíhá, než škola získá povolení, aby mohla vyučovat příslušný obor. To znamená, je potřeba zaslat na ministerstvo, že jste personálně připraveni a že jste materiálně připraveni. Pak teprve na té škole může ta škola vyučovat příslušný obor. To znamená, pokud jste povolili na některých školách obory, kde je informatika a oni tam neměli počítače, no tak to já bohužel za to nemůžu. Ale tvrdit dneska v 21. století, že střední školy nemají počítače a přesto tam učí informatiku, to proboha jako není důstojné ani vás ani nikoho jiného.

Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Wenigerová. Prosím, máte slovo.

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tady tuto novelu, kterou předkládají některé poslankyně, máme v podstatě zahrnutou ve velké novele "561", kterou jsme poslali do druhého čtení, a tam bude samozřejmě dostatek prostoru i ve výborech, abychom se otázkou určitých změn v maturitní zkoušce zabývali. Doposud to vnímám jako nekonečný seriál, který byl více méně způsoben i tím, že novela zákona z roku 2007, která přispěla k tomu, že komplexní zkouška maturity je dneska oním problémem, který i dnes řešíme, možná bude do určité míry změněna.

Já jsem byla proti devadesátce, protože si myslím, že se s devadesátkou ad jedna má šetřit, a ad dvě opravdu se musíme začít zcela vážně bavit o tom, jak s maturitou dál. Takže vnímám i poznámku paní kolegyně, která předkládá o podpoře či nepodpoře tohoto materiálu, za nadbytečnou.

Samozřejmě že ji podpoříme, samozřejmě že podpoříme i zkrácení lhůty na 40 dnů.

A ještě jedná poznámku. Ukazuje se, že názor drtivé většiny odborníků včetně tehdejší školské komise Rady Asociace krajů, když se začalo diskutovat o maturitě, směřuje k zjednodušení, to znamená více méně k didaktickým testům v jedné úrovni, k zjednodušení maturity, zjednodušení administrace a samozřejmě ke kvalitnější podobě maturitní zkoušky v rámci školní části.

Takže pokud tato novela i velká novela otevře tuto debatu, zjednodušení maturitní zkoušky, tak to bude především velkým přínosem pro školy a pro studenty.

Děkuji.


Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Dalším přihlášeným je pan poslanec Bém. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Pavel Bém: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, měl jsem připravenou dvouhodinovou zdrcující kritiku státních maturit a když se podívám na pravou část Sněmovny a koneckonců možná i na tu levou, která vzdělání - jak sama říká - vždycky strašně fandí, tak si říkám, že už jsme možná myšlenkami někde úplně jinde. Ono je to tak trochu symptomatické. My dnes máme za sebou jednání o důchodové reformě a o těch důležitých zákonech, na kterých stojí naše vyspělá demokratická společnost, a na to školství a vzdělání nějak zapomeneme.

Tak já tedy tentokrát nebudu kritizovat státní maturity dvě hodiny, ale budu extrémně stručný.

Já bych chtěl říci za prvé, že považuji za neuvěřitelné, že státní maturity je proce, který - jak krásně pojmenoval pan ministr - bumbrlíčkujeme, to znamená, že mu něco neustále přidáváme nebo ubíráme, že místo toho, aby něco tak strašně sofistikovaného, něco tak významného aby mělo nějaký vnitřní řád, se kterým budou všichni souhlasit, nebo který se nějakým způsobem schválí a podle toho se budeme řídit, tak místo toho my vlastně říkáme, že v nějaké fázi na něj nejsme připraveni. A já si myslím, že je úplně jedno, jestli na něj není připraveno ministerstvo, nebo jestli na něj není připraven CERMAT, nebo jestli na něj není připraven ředitel té či oné školy, ale důležité sdělení je, že to je proces, který se nám trošičku vymyká z rukou. Je to proces, který je, pane ministře, nekonečně administrativně náročný, který zatížil v tom zkušebním roce střední školy úplně neúnosným enormním způsobem, který, prosím pěkně, stál nehorázné peníze, a který s ohledem na to, čemu se my dnes snažíme zabránit /a já vítám návrh dam, kolegyň poslankyň/, my se snažíme vlastně zbrzdit, zpomalit tu neskutečně "rychlou" evoluci státních maturit. No, upřímně řečeno, nic jiného ani pořádně dělat nemůžeme.

Já bych chtěl upozornit na skutečnost, že výsledkem státních maturit v letošním zkušebním ročníku je 20 tisíc středoškoláků, kteří dnes nevědí, kam se vrtnout. A vy byste si mohli myslet, že to jsou středoškoláci, kteří se neučili, kteří jsou hloupí, kteří na ty školy, kde maturitu dělali, nepatřili.

No jo, ale já vám dám otázku do kvízu. Představte si to, že mezinárodní agentury měří takzvanou čtenářskou gramotnost na straně jedné a na straně druhé matematickou gramotnost. Představte si, že tyto mezinárodní agentury v jednom parametru říkají, že Česká republika je na tom bídně, a v druhém parametru, že Česká republika je na tom relativně slušně. A teď si představte, ze státních maturit nám vylézá výsledek, který říká, že v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti jsme v té jedné oblasti na tom daleko hůře než v té druhé. A ta otázka do kvízu je: Myslíte si, že výsledek našich státních maturit odpovídá mezinárodním analýzám a závěrům mezinárodních agentur, to znamená, že se shodují, nebo že to je naopak? B je správně, je to naopak. Jak je to možné? Někde se asi stala chyba.

Čili já velmi apeluji a prosím, pane ministře, čeká nás i na této půdě Poslanecké sněmovny zcela zásadní debata, abychom si řekli, prosím pěkně, jestli tento koncept, toto nastavení státních maturit, které my dnes brzdíme - a já chápu nadšení některých mých předřečníků pro státní maturity - ale jestli je to to pravé ořechové, jestli by komparativní zkouška vzdělání po ukončení střední školy neměla být trochu jiná, zaměřená například na praktické dovednosti, neměla být přece jenom taková, která nabízí objektivní srovnání. Víte totiž, to, po čem volali ředitelé středních škol, a můj kolega předřečník by to jistě potvrdil, aby tady bylo srovnání kvality jednotlivých typů středních škol. Myslíte si, že tady takové objektivní srovnání dnes je, když se dělala takzvaná dvoustupňová státní maturitní zkouška? No není. Jak můžeme srovnávat školu nebo studenta z jedné školy, který je v jedné úrovni kvality kontroly vzdělání nebo testování, a studenta z jiné školy, který byl zkoušen na úplně jiné úrovni. To prostě není možné.

Čili jestli něčím státní maturity v tom prvním zatěžkávacím roce trpí, tak je to všemi porodními bolestmi, které si vůbec dokážeme představit.

A já si myslím, že předtím, než doprojednáme 561 v novelizované podobě, předtím, než se vůbec odhodláme k rozhodnutí ne jestli se mají dělat další maturitní zkoušky v roce 2013 nebo 2014 nebo dokonce 2012 - to neříkám, protože můj syn maturuje příští rok - já to říkám proto, že jsem přesvědčen, že jsme zatížili náš vzdělávací systém enormní a neakceptovatelnou zátěží a že teď je na nás, abychom se s tím nějakým způsobem pokusili vyrovnat.

Já moc prosím pana ministra a jeho tým, který superviduje, kontroluje, vyhodnocuje státní maturity, aby se nad tím zamyslel a předložil Poslanecké sněmovně nějaké rozumnější řešení, lacinější, jednodušší, parametricky akceptovatelnější a zároveň samozřejmě únosnější a takové, které nabízí objektivní porovnání kvality jednotlivých škol, kvality vzdělání, středoškolského vzdělání jako takového.

Jinak v tomto příběhu nám nezbývá nic jiného než samozřejmě zvednout pro tuto dílčí novelu školského zákona ruku a projednat to, protože opravdu nevím, co by se příští rok o maturitním týdnu stalo.

Děkuji za pozornost.

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou je přihlášena paní poslankyně Semelová, poté vystoupí s přednostním právem pan předseda klubu TOP O9. Prosím.

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych zareagovala na pana poslance Béma. Jsem ráda a děkuji za vyjádřenou podporu tohoto zákona.

Nicméně, chtěla jsem zareagovat na tom, o čem tady mluvil ohledně těch 20 tisíc studentů, kteří neprošli státní maturitou, jako že je to výsledek této státní maturity. Ono to tak není. Je to výsledek soustavného poklesu úrovně vzdělávání, který tady zaznamenaly právě i mezinárodní agentury.

A není pravda ani to, že je to přímý opak. Mám teď na mysli mezinárodní agentury a jejich výsledky a výsledky maturity. Totiž tam, kde bylo řečeno, že se jedná celkem o průměr v mezinárodním srovnání, tak je ale ještě řečeno to B, že tam zároveň ovšem došlo k nejvýraznějšímu poklesu mezi ostatními sledovanými státy. Myslím si, že to je také důležité říci.

Jinak to, co jste tady, pane poslanče - prostřednictvím paní předsedající - říkal ohledně všech těch nedostatků, všech těch chyb, které se projevily, s tím já souhlasím. Právě proto je potřeba situaci v tuto chvíli stabilizovat, toto si vyhodnotit a na základě toho potom pokračovat dál.

Děkuji. 0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.