Návrh novely školského zákona

čtvrtek 14. července 2011 ·

Skupina poslanců (Jana Drastichová, Dagmar Navrátilová, Marta Semelová, Ivana Levá) předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2011.PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2011
VI. volební období
___________________________________________________________


396


Návrhposlanců

Jana Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé


na vydání
zákona
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůzákon
ze dne                     2011,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna školského zákona

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 185 odstavec 9 zní:
“(9) Zkoušku podle § 78 odst. 1 písm. c) až e) koná žák poprvé v kalendářním roce 2014, jestliže má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2013/2014, nebo měl řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2011/2012 nebo 2012/2013, pokud bude poprvé konat společnou část maturitní zkoušky v kalendářním roce 2014.”.
2. V § 185 odstavec 26 zní:
“(26) Žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve  školním roce 2010/2011, 2011/2012 nebo 2012/2013, může konat místo zkoušky z cizího jazyka podle § 78 odst. 1 písm. b) zkoušku z matematiky podle § 78 odst. 1 písm. c).”.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 78 až 82 pravidla konání maturitní zkoušky. Novelou vyhlášenou pod č. 242/2008 Sb. byla v § 78 odst. 1 a 2 stanovena struktura společné části maturitní zkoušky, přičemž definitivní model zkoušky počítá ve společné části s povinnými zkouškami ze třech zkušebních předmětů – českého jazyka a literatury, cizího jazyka, a třetího předmětu z nabídky podle § 78 odst. 1 písm. c) až e). Přechodnými ustanoveními podle čl. II zákona č. 242/2008 Sb. však bylo zavedení třetí povinné zkoušky odloženo až na rok 2012 a zároveň se umožnilo, aby si žáci jako druhý zkušební předmět zvolili buď cizí jazyk, nebo matematiku. Obdobná přechodná ustanovení byla zákonem č. 378/2009 Sb. doplněna do § 185 zákona č. 561/2004 Sb. jako nové znění odstavce 9 a nový odstavec 26.

Praxe ukazuje, že organizační a logistická náročnost zajištění společné části maturitní zkoušky vyžaduje, aby byla soustředěna pozornost na stabilizaci zkoušek z českého jazyka a literatury, cizích jazyků, popřípadě matematiky, zatímco třetí povinnou zkoušku je vhodné ještě odložit. Zavedení třetí povinné zkoušky má být spojeno také s bezvýjimečným stanovením cizího jazyka jako druhé povinné zkoušky (nebude možné nahradit jej matematikou). Na takovou změnu již v roce 2012 však řada středních škol, v nichž se podle dřívější právní úpravy povinná zkouška z cizího jazyka nekonala, není dostatečně připravena.

Proto se navrhuje odložit zavedení třetí povinné zkoušky do praxe na školní rok 2013/2014 a zachovat až do školního roku 2012/2013 možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka zkouškou z matematiky.
Ačkoliv prvotním účelem navrhované právní úpravy není dosažení úspor prostředků veřejných rozpočtů, bude vedlejším důsledkem přijetí předkládaného zákona také dvouletý odklad nárůstu finanční náročnosti maturitní zkoušky souvisejícího s případnou realizací třetí povinné zkoušky. Roční náklady na třetí povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky lze vyčíslit přibližně částkou 30 mil. Kč. Podstatnou část těchto nákladů tvoří náklady na zajištění hodnotitelů zkoušek z cizího jazyka.

Předkládaný návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárod-ními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, ani s právem Evropské unie.

Předkládaná úprava nebude mít žádné další hospodářské dopady ani finanční dopad na rozpočty územních samosprávných celků.

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní sociální dopady nebo dopady na životní prostředí.

V souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto návrhem vyslovila souhlas již v prvém čtení.

Pokud má být odloženo zavedení třetí povinné zkoušky, které by jinak připadalo již na školní rok 2011/2012, je nutné, aby předkládaný návrh zákona nabyl účinnosti ještě před termínem podávání přihlášek k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 stanoveným v § vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, na 15. listopadu 2011. Do té doby musí být zřejmé, ke kolika předmětům se žák musí k maturitní zkoušce přihlásit. (Posun termínu podání přihlášek není z technologického a logistického hlediska možný.) Proto je nezbytné, aby legislativní proces proběhl co nejrychleji a proto se též navrhuje účinnost zákona již dnem jeho vyhlášení.

Obdobný návrh na odložení třetí povinné zkoušky obsahuje také vládní návrh zákona předložený Poslanecké sněmovně jako tisk 340. Vládní návrh je však tematicky rozsáhlejší a vláda nenavrhuje jeho schválení v prvním čtení. Z časových důvodů je tedy vhodné předložit návrhy na odklad třetí povinné zkoušky a prodloužení možnosti nahradit zkoušku z cizího jazyka zkouškou z matematiky do samostatného projednání jako poslanecký návrh zákona.

II. Zvláštní část
K Čl. I
K bodu 1 - § 185 odst. 9
Odkládá se zavedení třetí povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky (zkušební předměty matematika, občanský a společenskovědní základ a informatika) až na školní rok 2013/2014. Třetí povinnou zkoušku by tak skládali žáci, kteří mají řádně ukončit střední vzdělávání v uvedeném školním roce, a dále žáci, kteří měli řádně ukončit vzdělávání ve školním roce 2011/2012 nebo 2012/2013, pokud v roce 2014 konají maturitní zkoušku poprvé. Na žáky, kteří měli řádně ukončit vzdělávání dříve než ve školním roce 2013/2014 a ve školním roce konají např. opravnou nebo náhradní zkoušku, by se zavedení třetí povinné zkoušky nevztahovalo.
K bodu 2 - § 185 odst. 26
Prodlužuje se období, v němž v rámci společné části maturitní zkoušky bude možné konat zkoušku z matematiky místo zkoušky z cizího jazyka. Naposledy bude tato možnost přístupná žákům, kteří mají řádně ukončit střední vzdělávání ve školním roce 2012/2013, tzn. před zavedením třetí povinné zkoušky. Tito žáci samozřejmě budou mít právo konat matematiku místo cizího jazyka i v následujících 5 letech (viz § 81 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.) např. v rámci náhradní nebo opravné zkoušky.
K Čl. II
Účinnost zákona je navrhována dnem jeho vyhlášení, neboť je nezbytné, aby odklad zavedení třetí povinné zkoušky a možnosti nahradit zkoušku z cizího jazyka zkouškou z matematiky byl účinný ještě před termínem podání přihlášek k maturitní zkoušce pro školní rok 2011/2012 připadajícím na 15. listopadu 2011.
V Praze dne června 2011


Předkladatelé:
Jana Drastichová, v.r.
Dagmar Navrátilová, v.r.
Marta Semelová, v.r.
Ivana Levá, v.r.
Platné znění § 185 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění:
Přechodná ustanovení
§ 185
(1) Podle rámcových vzdělávacích programů postupují školy od 1. září, které následuje nejpozději po uplynutí 2 let ode dne jejich vydání, a to s účinností od prvního ročníku a také od šestého ročníku základního vzdělávání podle § 46 odst. 2 a od sedmého ročníku základního vzdělávání podle § 46 odst. 3. Tímto dnem končí platnost učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů počínaje prvním ročníkem; do té doby se při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu i při jeho ukončování postupuje podle těchto učebních dokumentů. Učební dokumenty vydané podle dosavadních právních předpisů je možné měnit za účelem dosažení jejich shody s tímto zákonem, a to postupem stanoveným v dosavadních právních předpisech.
(2) Učební dokumenty vyšších odborných škol vydané podle dosavadních právních předpisů se považují za vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání podle tohoto zákona akreditované na dobu 7 let od nabytí jeho účinnosti. Vyšší odborné školy mohou uskutečňovat vzdělávání podle učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů nejpozději do konce školního roku 2011/2012. Podle vzdělávacích programů pro vyšší odborné vzdělávání akreditovaných podle tohoto zákona postupují školy od 1. září, které následuje po jejich akreditaci a zápisu do školského rejstříku.
(3) Zvláštní škola podle dosavadních právních předpisů je základní školou podle tohoto zákona. Pomocná škola podle dosavadních právních předpisů je základní školou speciální podle tohoto zákona. Střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola, učiliště, střední speciální škola, odborné učiliště a praktická škola podle dosavadních právních předpisů jsou střední školou podle tohoto zákona.
(4) Ministerstvo zpracuje dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky podle tohoto zákona a předloží jej vládě do 31. března 2005. Krajské úřady zpracují dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji podle tohoto zákona a předloží je ministerstvu k projednání do 31. března 2006.
(5) Stupně vzdělání získané podle dosavadních právních předpisů zůstávají nedotčeny.
(6) Střední odborné vzdělání dosažené podle dosavadních právních předpisů v učebních oborech v délce 1 nebo 2 let denní formy vzdělávání stanovených nařízením vlády vydaným podle § 58 se považuje za střední vzdělání podle tohoto zákona. Střední odborné vzdělání dosažené podle dosavadních právních předpisů ve studijních nebo učebních oborech v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání stanovených nařízením vlády vydaným podle § 58 se považuje za střední vzdělání s výučním listem podle tohoto zákona. Úplné střední odborné vzdělání a úplné střední vzdělání dosažené podle dosavadních právních předpisů se považuje za střední vzdělání s maturitní zkouškou podle tohoto zákona. Vyšší odborné vzdělání poskytované v konzervatořích dosažené podle dosavadních právních předpisů se považuje za vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle tohoto zákona.
(7) Podle § 61 se postupuje od přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého nebo osmiletého gymnázia pro školní rok 2005/2006, a to počínaje prvním ročníkem.
(8) Žáci, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání závěrečnou zkouškou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, konají závěrečnou zkoušku podle dosavadních právních předpisů. Žáci, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím 2010, konají maturitní zkoušku podle právních předpisů účinných do 31. srpna 2009. Studenti, kteří měli řádně ukončit vyšší odborné vzdělávání absolutoriem před nabytím účinnosti tohoto zákona, konají absolutorium podle dosavadních právních předpisů.
(9) Zkoušku ze zkušebního předmětu podle § 78 odst. 1 písm. c) až e) koná žák poprvé v kalendářním roce 2012, a to žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2011/2012, a žák, který měl řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2010/2011, pokud bude poprvé konat společnou část maturitní zkoušky v kalendářním roce 2012.
(9) Zkoušku podle § 78 odst. 1 písm. c) až e) koná žák poprvé v kalendářním roce 2014, jestliže má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2013/2014, nebo měl řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2011/2012 nebo 2012/2013, pokud bude poprvé konat společnou část maturitní zkoušky v kalendářním roce 2014.
(10) Školská rada podle tohoto zákona se ustaví do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do ustavení školské rady podle tohoto zákona vykonává její funkci rada školy zřízená podle dosavadních právních předpisů.
(11) Pokusná ověřování povolená podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti.
(12) Školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, které jsou zařazeny v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona, je možné zrušit pouze v případě, že nesplňují podmínky stanovené v § 14 odst. 2 a 3.
(13) Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova "síť škol, předškolních zařízení a školských zařízení", nahrazují se slovy "školský rejstřík". Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova "předškolní zařízení", nahrazují se slovy "mateřská škola". Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova "střední odborné vzdělání", nahrazují se slovy "střední vzdělání s výučním listem". Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova "úplné střední vzdělání", nahrazují se slovy "střední vzdělání s maturitní zkouškou". Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova "úplné střední odborné vzdělání", nahrazují se slovy "střední vzdělání s maturitní zkouškou".
(14) Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává ústředního školního inspektora ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
(15) Při vypořádání finančních prostředků poskytnutých na činnost škol a školských zařízení ze státního rozpočtu na kalendářní rok 2004 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
(16) Právo na přednostní přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 4 a povinnost obce zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově podle § 179 odst. 2 se uplatní od školního roku 2005/2006.
(17) Pravidla pro vyučování náboženství stanovená v § 15 se použijí počínaje školním rokem 2005/2006.
(18) Podle § 28 odst. 2 až 5 se postupuje od školního roku 2005/2006. Do té doby se na evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení vztahují dosavadní právní předpisy. Při poskytování finančních prostředků státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení na školní rok 2004/2005 se vychází z údajů ze statistických výkonových výkazů pro příslušný školní rok.
(19) Ustanovení § 42 se použije až pro školní rok 2005/2006. Do té doby se postupuje podle dosavadních právních předpisů upravujících osvobození od povinné školní docházky.
(20) Podle § 51 odst. 5 se postupuje od školního roku 2005/2006.
(21) Při přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou a v konzervatoři pro školní rok 2005/2006 se postupuje podle Opatření k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání žáků ke studiu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba č.j. 28127/97-71.
(22) Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem podle § 84 a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 lze uskutečňovat od školního roku 2005/2006.
(23) Pravidla pro poskytování odměn za produktivní činnost žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol podle § 122 odst. 1 se použijí až pro školní rok 2005/2006. Do té doby se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
(24) V případě, že vyšší odborná škola poskytuje vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání, přestává být student studentem školy, nevykoná-li úspěšně absolutorium, a to:
a) v případě vzdělávání v oboru vzdělání v délce 3 roky dne 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit,
b) v případě vzdělávání v oboru vzdělání v délce 3,5 roku dne 31. ledna roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
(25) Ve školním roce 2008/2009 se na přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky konané podle dosavadních právních předpisů použije obdobně § 82 odst. 2 věty první až třetí a § 82 odst. 4.
(26) Žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2010/2011, může konat místo zkoušky z cizího jazyka podle § 78 odst. 1 písm. b) zkoušku z matematiky podle § 78 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.
(26) Žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou v období školních roků 2010/2011, 2011/2012 nebo 2012/2013, může konat místo zkoušky z cizího jazyka podle § 78 odst. 1 písm. b) zkoušku z matematiky podle § 78 odst. 1 písm. c).

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.