Tajný učitel: Reforma RVP - Poslední hřebík do rakve českého vzdělávání

pátek 29. prosince 2017 ·

Podívejme se blíže na dopady chystané reformy RVP, která má ve svém programu standardizaci, digitalizaci a specifikaci nejen výukových obsahů, ale i vybraných výukových metod.

Standardizace

Pod pojmem standardizace chápeme proces sjednocení pomocí zavádění standardů, jenž vede ke koordinaci, kompatibilitě a opakovatelnosti v kvalitě výroby. Je dobré si uvědomit, že tento proces je nejčastěji používán ve výrobě neživých produktů. Ve školství je jeho použití diskutabilní, neboť se lze odůvodněně domnívat, že způsoby výuky, děti ani učitelé nejsou snadno „standardizovatelní“ hned z několika důvodů, které nastíním níže. Právě ke standardizaci vzdělávacího procesu a ověřování jeho výsledků, vede chystaná reforma RVP.

Tato reforma vychází z ideového základu, podle kterého je potřeba proces vzdělávání více kontrolovat, unifikovat a měřit. Medializované důvody zahrnují zprůhlednění, usnadnění a konkretizaci procesu vzdělávání, ve smyslu obsahů, metod a jejich načasování; implicitním cílem je snadná administrace, unifikace a snadná kontrola výsledků. Tato kontrola má využívat nástroje centrálního testování pomocí počítačů.

Lze se domnívat, že jedním, ne-li hlavním motorem v pozadí reformy RVP je lobby pro digitalizaci vzdělávání, jejíž cílem je údajně dosažení stavu, kdy každý žák bude mít svůj vlastní školní počítač. O dopadech tohoto myšlení jsem psal zde. Na počítači bude žák vykonávat vybrané výukové aktivity a skrze něj bude také pravidelně testován. V době, kdy začínají z dobrých důvodů do jazyka pronikat názvy jako digitální demence a digitální heroin je pozoruhodné, že existují lidé, kteří v nejvyšších patrech resortu úspěšně prosazují myšlenku instalovat školní počítač před každé dítě na prvním i druhém stupni základního vzdělávání.

Zkušenosti (nejen) z anglosaských zemí ukazují, že snahy o pozvednutí úrovně vzdělávání pomocí standardizace jeho procesů a výsledků, sebou nese redukci osnov na testovatelné fragmenty, eticky diskutabilní praxi zaměření se na některé děti, zanedbávání jiných a ztrátu profesní diskrece a integrity učitelů. Tyto vysoce nežádoucí dopady hnutí za standardizaci a kontrolu, vedou v zemích, kde tuto praxi dávno zavedli a dlouhodobě provozují, k novému věku “post-standardizace“, ve kterém jsou učitelé po desetiletích zkušeností, nuceni znovunastolit svoji pedagogickou autonomii a integritu.

Testokracie

Ověřování standardizovaných výsledků vzdělávání v několika klíčových bodech pomocí centralizovaných zaškrtávacích testů, sebou přináší několik vážných dopadů, nejen na kvalitu výuky, ale i na duševní zdraví všech aktérů v procesu. Krom stresu z častého testování, proniká testologické myšlení do hlav učitelů, žáků i rodičů. Učitelé budou předvídat obsahy a formáty testů a připravovat na ně děti; vše na úkor skutečné výuky. Jinými slovy, dojte a už nyní dochází k výuce na testy. Prostředek se stává cílem. Vnímá-li žák znalosti pouze jako nástroj k úspěšnému vyplnění testů, není důvod je po použití v paměti uchovávat. Žáci, kteří se formátu testů přizpůsobí, budou vnímáni jako úspěšní; ti, kterým formát standardizovaných testů nesedne, budou v systému vedeni v kategorii neúspěšní. Toto vše již bylo vyzkoušeno a ověřeno dlouholetou praxí v zahraničí. Proč opakovat v České republice chyby, které již byly prokázány jinde?

Integrita učitele

Lze konstatovat, že různé třídy reagují odlišně na stejné učivo, podané stejným způsobem stejnými učiteli. Z toho vyplývá, že učitel, poté co vstoupí do třídy, musí nejprve složení třídy poznat a začít vnímat její specifické potřeby a reakce. Těmto potřebám a také způsobu, jakým na něj žáci reagují, pak uzpůsobí obsah a styl výuky tak, aby byla žákům v každé specifické třídě co nejpřínosnější, aby nesla žádané výsledky. Toto uzpůsobení zahrnuje výběr obsahu, aktivit a jejich načasování a nakonec i způsob a frekvenci hodnocení. Je klíčové, aby toto zůstalo v gesci učitele, jelikož tak lze zajistit co nejkvalitnější výuku. Učitel působí jako svébytný profesionál, jenž ze své pedagogické zkušenosti upravuje a dolaďuje, často za pochodu, obsahy, způsob výuky i načasování jednotlivých částí učiva na míru každé specifické třídě, aby dosáhl co nejlepších výsledků.

Předepsanými obsahy, načasováním a metodikou se učitel stává pouhým administrátorem státních osnov a výukových programů. Aby snad učitel neopustil položené koleje, lze výukové aktivity jeho žáků i jejich výsledky centrálně monitorovat pomocí dat, které systém obdrží ze školních počítačů. V takovémto prostředí není místa pro učitele, kteří mají vlastní hlavu, talent, iniciativu a tvůrčí potenciál. Jsou to však právě tito učitelé, kteří zajišťují kvalitní výuku na českých školách. Dojde-li k chystané reformě RVP, tito učitelé ze škol postupně odejdou, neboť nebudou ochotni vyměnit svoji autonomii a profesní hrdost za roli bezduchých vykonavatelů vůle systému.

Individualizace přístupu

Standardizace časově specifických výsledků vzdělávání, postupů při jejich zjišťování a do jisté míry i postupů při jejich dosažení v rozsahu navrženém v reformě RVP, ve svém důsledku znemožňují individualizaci výuky. Dobrá pedagogika vychází z vývojové psychologie dítěte, která umožňuje pedagogům brát úvahu individuální vývojová specifika žáků, aniž by bylo v každém případě nutno přistupovat k podpůrným opatřením.

V pedagogice, která vychází z vývojových a vzdělávacích potřeb dítěte je přihlédnuto k faktu, že časové rozmezí, ve kterém děti mohou dosáhnout kognitivní zralosti ke zvládnutí specifických částí učiva, může být a mnohdy je různé, jakož je i způsob, kterým děti dosáhnou co nejlepšího pochopení a osvojení probírané látky. Toto však nemá v novém RVP místo. Děti, které se nedostanou v určeném čase na úroveň potřebnou ke složení testu, budou penalizovány, aniž by byly brány v potaz jejich vývojová specifika. Údaje o jejich selhání zůstanou v systému.

Pestrost a rozmanitost výuky

Učitelé potřebují dostatek času, aby různými způsoby zprostředkovali učivo různým žákům. Jde zejména o hloubku, kvalitu a propojenost výkladu, nikoli o přenos co největšího objemu abstraktních znalostí; jde o skutečné vzdělání, nikoli o předčasné nabytí nepotřebné odbornosti. Tato časově náročná, různorodá a pracná metoda výuky, však není v navržené reformě RVP zohledněna. Vejde-li v platnost, učitelé budou nucení pod tlakem vedení, připravovat žáky stejným způsobem na dosažení stejných požadovaných výsledků a stejný způsob jejich ověřování v uzlových bodech, v hrubém nesouladu s individualizovaným přístupem k výuce. Těchto uzlových bodů bude na základní škole pět a výsledky budou ověřovány v několika, ne-li ve všech předmětech. Frekvence testování se tím pádem několikanásobně zvýší.

Shrnuto, navrhovaná reforma RVP ve svém důsledku zredukuje obsahy učiva na testovatelné části, přinese negativní dopady častého testování a používání počítačů na výuku, ještě více rozevře nůžky sociálně ekonomické propasti v populaci, značně omezí či znemožní individualizaci a pestrost výuky a vyžene ze škol učitele, kteří si cení své učitelské integrity a autonomie.

Školy státní, soukromé i alternativní, jimž jde o zajištění kvalitní, pestré, individualizované a inspirativní výuky, kvalitními učiteli, by měly chystanou reformu RVP v její nynější podobě, vnímat jako velice vážnou hrozbu svému poslání. Reforma RVP bude závazná pro všechny typy škol a ve svém důsledku sjednotí nejen obsahy a metody výuky, ale i myšlení učitelů a dětí. Paradoxně a navzdory proklamované modernizaci, je reforma krokem zpět o několik desetiletí, krokem obaleném v pozlátku pseudo-vizionářského vytržení digitální a centralistické lobby. Je potřeba se vůči této reformě silně a hlasitě vymezit, neboť její dopady sebou přinesou hlubokou, dlouhodobou a nesmírně toxickou erozi vzdělávání v ČR.

Bez svolení autora převzato z jeho blogu                           

14 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
29. prosince 2017 13:54  

Systém RVP/ŠVP je první z EU dotovaný systémový "hřebík do rakve českého školství"

Otázkou je, proč v Komenského zemi nemůžeme tvořivě učit a musíme v rámci Velké Kurikulární Revoluce v každé škole zvlášť kontinuálně tvořit formálně předepsané ŠVP a uskutečňovat tím aktivity pro čísi projektové veledílo typu Jak se tavila ocel...

Kvalifikovaný a hmotně zajištěný učitel v dobře řízené a rozumně vybavené škole umí učit. Potřebuje k tomu aspoň trochu rozumné osnovy (základního učiva) a slušné organizační a materiální podmínky ve škole.

Učitelé nepotřebují pro kvalitní výuku dělat projektové křoví v pochybných projektech lidí, kteří se vymlouvají na to, že neměli dost času uvést svoje reformy v život, a vadí jim, že učitelé jejich projekty nechápou a děti na učení kašlou.

Zadavatelé, tvůrci, hodnotitelé a realizátoři projektů by myslím měli dodržovat jednu zásadu: Nemůžeš-li svým projektem prospět ostatním, snaž se prosím alespoň neškodit.

Hrádek nad Nisou, 30. 12. 2010


http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html

S nástupem tzv. čerpání EU dotací se myslím cca od roku 2002 resortní instituce (MŠMT, VÚP, NÚOV, pak NÚV a NIDV i ČŠI) stávaly postupně čím dál víc takzvanými "čerpači EU dotací" a to i na úkor plnění některých svých základních povinností. Jejich koncepční, informační a osvětově mediální činnost se tomu "čerpání" zřejmě až moc podřídila. Skutečný přínos některých tzv. systémových vzdělávacích projektů je přitom myslím dost pochybný...

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.html

1) Česko nedává na školství obvyklých 6 % z HDP. Základní a střední školy jsou podfinancované, feminizované a výuka v nich je zbytečně složitě organizována pomocí překompetentněných RVP. Mnozí dobří učitelé už odešli a noví se za těchto podmínek do veřejných škol nehrnou. Profitují z toho soukromé školy.

2) Zastánci tzv. svobodné školy znevažují veřejné školy svými, dané situaci nerelevantními ale jinak částečně oprávněnými, požadavky na lepší individuální přístup k žákům. Profitují z toho nevládní organizace a soukromé školy.

3) Český stát a MŠMT tyto rozpory účinně neřeší. Na jedné straně nedostává veřejné školství dostatečné rozpočtové peníze (obvyklých 6 % z HDP) a koncepční a organizační podmínky. Na druhé straně se utrácejí EU dotace i ve spolupráci s tzv. nevládními organizacemi na cíl, který není dosud ve veřejných školách českým státem koncepčně, organizačně ani rozpočtově zajištěn. Profitují z toho nevládní organizace, soukromé školy a ti, kteří ty EU dotace takto tzv. čerpají.


http://www.ceskaskola.cz/2015/12/jiri-tyr-podfinancovana-jednotna-skola.html

Zajímavé je, že standardizaci a ověřování znalostí základního učiva se, myslím, brání předevší ti, kteří se na systémových deformacích českého školství podíleli nebo ti, kteří mají z jeho rozpočtově šizeného avšak evropsky bohatě dotovaného (de-re)formování nějaký prospěch.

J.Týř

BP řekl(a)...
29. prosince 2017 15:51  

Celé to slavné RVP/ŠVP slouží jen k buzeraci učitelů.

Karel Lippmann řekl(a)...
29. prosince 2017 17:10  

Od samého počátku jsem varoval, že RVP nemají učitelům poskytnout více pedagogické svobody, ale že jejich záměrem je učivo přetvořit na testovatelné položky a z učitele udělat poslušného a nesvéprávného vykonavatele centrálně ordinovaných zadání, jejichž splnění zkontrolují plošné testy. Podstata RVP byla opakovaně vyjádřena slovy: Stát rozhodne, co se má žák naučit, škola rozhodne, jak ho to naučí. Cesta k ideologické transformaci člověka na lidský zdroj se tak otevřela jako ještě nikdy! Jistě se najdou tací, kteří reformu RVP v tomto smyslu podpoří a na její podobě se budou aktivně podílet. Ideální pozicí člověka přece je být v řadě a v pozoru. K její oblibě je zapotřebí vést ho už od dětství. Aby si včas zvykl. A autorita "velitelů" byla zaštítěna.

tyrjir řekl(a)...
29. prosince 2017 17:21  

Stát (MŠMT) by měl školám a učitelům velmi uvážlivě určit 40 - 60 % závazného a kontrolovatelného učiva pro 40 - 60 % výukové doby (tzv. zelené osnovy). Se zbytkem výukové dotace by škola a učitelé mohli a měli nakládat podle konkrétních cílů a podmínek v dané škole, třídě a výukovém předmětu.

J.Týř

Hausenblas řekl(a)...
29. prosince 2017 21:08  

K. Lippmann: "...RVP nemají učitelům poskytnout více pedagogické svobody, ale že jejich záměrem je učivo přetvořit na testovatelné položky a z učitele udělat poslušného a nesvéprávného vykonavatele centrálně ordinovaných zadání, jejichž splnění zkontrolují plošné testy."
Ba ne, já si vzpomínám, že v počátcích opravdu byla snaha převést přímé centrální řízení výuky na učitelovu odbornou zodpovědnost. Jenomže se na to šlo nepoučeně: vládla představa, že (jakkoliv liberálním) předpisem daným shůry se zlepší práce učitelů. A navíc se ta volnost v mnoha předmětech nepodařila, a na G to dopadlo podstatně hůř - svázaněji - než na odborných školách (znáte-li ty původní rámce pro SOŠ) a než na ZŠ. A úplně byla zanedbána příprava učitelů - měla probíhat dlouho a mnohem dřív, než se nějaké RVP formulovalo. Pomoc učitelům by byla proškolila i samotné tvůrce RVP, aby víc rozuměli tomu, co dávají učiteli do ruky a co on potřebuje. A byli by tvůrci poznali, jak různě je učitelstvo vybaveno pro kurikulární reformu. V obávaném i obdivovaném Finsku se veřejnost a politici asi 16 let dohadovali, zda s reformou začít - a za tu dobu se celkem všichni naučili jí rozumět, takže ji pak parlament přijal - ale ne ještě nové kurikulum. A poté se učitelstvo přísně asi 8 let školilo, pod kontrolou, s inspekcí, s osnovami. Teprve když pak se začátkem 90. let ukázalo, že jsou skoro všichni schopni volnost a zodpovědnost přijmout, padly osnovy, zrušena inspekce, testování decentralizováno. A pamatujme, že mají v rukou výborné, bohatě zásobující učebnice.
Zmatek, který u nás vznikl nepromyšleným a nepečlivým zavedením RVP, ten teprve otevřel příležitost pro vychytralé strůjce státního testování a posílil touhy "zavést do toho konečně pořádek. Zdraví nás Igor Hnízdo. Myslím, že tohle lidé v začátku RVP za cíl neměli. Ale kdo jim vidí do duše?

tyrjir řekl(a)...
29. prosince 2017 23:40  

PARLAMENTNÍ KOCOURKOKRACIE bude ve školství pokračovat i za nové vlády?

V obávaném i obdivovaném Finsku se veřejnost a politici asi 16 let dohadovali, zda s reformou začít - a za tu dobu se celkem všichni naučili jí rozumět, takže ji pak parlament přijal - ale ne ještě nové kurikulum. A poté se učitelstvo přísně asi 8 let školilo, pod kontrolou, s inspekcí, s osnovami. Teprve když pak se začátkem 90. let ukázalo, že jsou skoro všichni schopni volnost a zodpovědnost přijmout, padly osnovy, zrušena inspekce, testování decentralizováno. A pamatujme, že mají v rukou výborné, bohatě zásobující učebnice.
Zmatek, který u nás vznikl nepromyšleným a nepečlivým zavedením RVP, ten teprve otevřel příležitost pro vychytralé strůjce státního testování a posílil touhy "zavést do toho konečně pořádek...


Děkuji vám pane Hausenblasi za to stručné a výstižné vyjádření kocourkokracie* v MŠMT a poznamenávám:

- Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), ministerstvem školství přímo řízená organizace, která je za systém RVP/ŠVP přímo odpovědná, je již téměř tři roky bez řadně jmenovaného ředitele. Tato organizace se významně podílela a podílí i na tzv. Inkluzi.
- V práci NÚV je mnoho nedostatků. I podle toho, jak nový ministr vyřeší problém s NÚV, uvidíme, jak vážně nová vláda myslí své prohlášení, že školství je priorita.

J.Týř

*Viz např.

http://www.ceskaskola.cz/2017/06/stanislav-stech-reditele-skol-jsou-dnes.html


PARLAMENTNÍ KOCOURKOKRACIE?

http://www.ceskaskola.cz/2017/06/stanislav-stech-reditele-skol-jsou-dnes.html#comment-6986927612089623390tyrjir řekl(a)...
29. prosince 2017 23:51  

Vážení účitelé a ředitelé škol, POSTAVILI JSME SICE BEZ ŘÁDNÉ KONZULTACE S VÁMI OPRAVDU RADNICI BEZ OKEN, ALE MY TAM NAKONEC TO SVĚTLO PO JEJÍ NUTNÉ BRZKÉ PARLAMENTNÍ KOLAUDACI V TOM STAVU,JAK TEĎ JE, DOSTANEME! Máme k tomu už za mnoho milard připravená lasa, rybářské pruty, sítě a pasti, abychom to světlo ve Vládě a Parlamentu České republiky pochytali a dovnitř nanosili. Diskuse o tom už začala! Buďte proto trpěliví. Školte se, papírujte a pískejte kudlu, jak MY to potřebujeme, abychom si těch miliard z veřejných peněz pořádně užili. A věřte nám, že to myslíme dobře a že to dobře dopadne...

http://www.ceskaskola.cz/2017/06/stanislav-stech-reditele-skol-jsou-dnes.html#comment-6986927612089623390

tyrjir řekl(a)...
30. prosince 2017 1:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
30. prosince 2017 7:25  

O. Šteffl: Ķompetence (očekávané výstupy) a měřitelné jádro učiva:

Vcelku výstižný rozbor a návrh systémově a metodologicky schůdného řešení revize RVP vypracoval a navrhl před několika měsíci pan O. Šteffl:

Jednou ze základních vad RVP je nesrozumitelnost a nejasnost pojmů*. Vezměme jen „očekávané výstupy“ (dále jen OV). Kdo, od koho a kdy OV očekává. Snad jen marťan[1] by mohl „očekávat“, že všichni žáci nebo třeba jen 80 % z nich bude na konci základní školy zvládat všechny OV anebo i jen 80 %. Kdo si už nepamatuje, co všechno do RVP ZV patří, ať se podívá a projde si, co z toho sám umí...

Velkým omylem v roce 2005, kdy RVP ZV vznikly, bylo v celém kurikulárním dokumentu stoprocentně přejít od učiva k OV. Návrh NÚV u toho bohužel zůstává. Mj. to předpokládá, že umíme všechny OV efektivně ověřit. Tím by se ovšem výsledky výuky více méně zredukovaly na měřitelné, či dokonce testovatelné cíle, ty však tvoří jen malou část vzdělávání. Podobným omylem by ovšem bylo vrátit se od OV zase jen k učivu. Není důvod, aby se tyto dvě možnosti nějak rozumně nezkombinovaly.

Mělo by existovat velmi malé jádro (J) toho, co všichni žáci musejí umět, definované pomocí výstupů – nazval bych je povinné výstupy. S jádrem počítá i NÚV, i když zřejmě rozsáhlejším...

Jádro, pokud se má kontrolovat jako výstup, musí být stanoveno dosti konkrétně. Naopak PA a PNU mohou být určeny mnohem volněji, dokonce volněji než dnes. Školy a učitelé by pak měli možnost využít větší prostor, který budou mít k dispozici, ale pokud nechtějí, mohou čerpat z modelových ŠVP.

A teprve nad tím vším má být školní nadstavba, tedy to, co si určí a vytvoří škola sama.

Příprava žáků na zvládnutí jádra a PA by neměla zabrat více než 40 % disponibilního času, PNU kolem 40 % a zbývajících 20 % zůstává pro školní nadstavbu...


http://www.ceskaskola.cz/2017/09/ondrej-steffl-k-revizi-rvp-1-cast.html

* Stáhnete-li si a prostudujete-li si ten letošní Zpravodaj odborných skupin NÚV č. 14 k Revizi RVP, seznáte, jak je ta revize zatím v MŠMT a v NÚV zamýšlena, naplánována a realizována. Do jaké míry je obsahově, metodologicky a časově určitá či neurčitá, srozumitelná či nesrozumitelná atd...

Pri silné povahy: Na stránkách NÚV je už i Zpravodaj odborných skupin NÚV č. 15 k Revizi RVP pro odborné vzdělávání (OV), která se vyznačuje i tím, že OV má být provázáno s Národní soustavou kvalifikací (NSK).

J.Týř

Karel Lippmann řekl(a)...
30. prosince 2017 8:02  

Souhlasím s panem Hausenblasem, že původní záměr RVP byl jiný. Jenže jejich charakteristiku, kterou jsem uvedl výše (RVP stanoví, co se má žák naučit, a škola rozhodne, jak ho to má naučit), jsem poprvé slyšel už při jejich zavádění v rozhlase z úst tehdejšího představitele MŠMT (tuším, že náměstka ministra) Martina Profanta.

tyrjir řekl(a)...
30. prosince 2017 8:58  

Pod pojmem standardizace chápeme proces sjednocení pomocí zavádění standardů, jenž vede ke koordinaci, kompatibilitě a opakovatelnosti v kvalitě výroby.
napsal Tajný učitel ve svém článku a není to pravda(!):

Pojmy standard a standardizace se nevztahují jen na výrobu, především na neživé věci apod. Pojem standard vyjadřuje obecně to, co je považováno za všeobecně potřebnou (obvyklou, užitečnou, minimální, nutnou apod.) normu. Standardizace je zavádění takovýchto norem.

Souhlasím s panem Štefflem, že stát by měl školám určit jen max. cca 40% jádro učiva a k němu povinně nabízené učivo a povinné aktivity v rozsahu dalších max. 30 % výukové doby. Tyto věci zabírající v součtu 70 % výukové doby by pak byly důsledně kontrolovány ve všech předmětech. V takzvané školní nadstavbě by pak byla cca 30% možnost jádro učiva tvořivě doplňovat a rozvíjet podle cílů a podmínek v dané škole.

http://www.ceskaskola.cz/2017/09/ondrej-steffl-k-revizi-rvp-1-cast.html

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
30. prosince 2017 11:24  

Tajný Učitel vychází ve svém článku z mnohdy chybných tvrzení a mnohdy dogmaticky z nich dovozuje mylné závěry. Například byl-li by revizí RVP navozen výše popsaný systém se standardizovaným jádrem učiva a s dostatečně velkou výukovou nadstavbou v dané škole, zvětšilo by to proti současnému stavu významně možnosti individualizace výuky a tím i její účinnost.

Unknown řekl(a)...
31. prosince 2017 10:45  

Milí diskutující a milý Tajný učiteli. V mnohém máte pravdu a v mnohém se mýlíte.

Vycházíte z předpokladu, že ve školství pracují jen kvalifikovaní a kvalitní učitelé plni nadšení a tvůrčího elánu. A že tito učitelé mají chuť a čas tvořit ŠVP a lejstra, aby ČŠI a úředník byl spokojen. To nebyla pravda už v době zavádění RVP. Dnes je to Sci-fi.

Školství fungovalo, když žáků bylo dost a školy dělaly smysluplné přijímací zkoušky. Žáci museli soutěžit o školu a školy musely vykazovat výsledky. Myslet si, že žák se učí z vlastní iniciativy a rád, je stejně naivní jako myslet si, že dělník bude pracovat rád a zadarmo - ideál to komunismu.

Souhlasím s tím, že jediná smysluplná reforma RVP je jejich zrušení. Dnešní RVP neumožňují bez spousty papírování jakoukoli pružnost a možnost reagovat na měnící se kvalitu žáků i na požadavky vzdělávání. To platí především na odborných školách, kde je mnoho oborů a mnoho fasciklů RVP. Nejlepší prostředí pro výuku z hlediska učitele bylo před zavedením RVP, kdy osnovy byly volné a nepředepisovaly žádné metody. Schopná škola se schopnými učiteli reagovala pružně a učila to co žáci potřebovali a tak, jak potřebovali.
Je třeba najít kompromis v předpisech. A je třeba aby ty předpisy kontrolovali lidé, kteří vzdělávání rozumí. A ty je potřeba zaplatit.

Dnes je situace jiná. Na ZŠ jsou stovky učebnic mnohé nevalné úrovně. Metod jsou stovky, ale jen zlomek vzdělávacích zlepšováků které se na kantory hrnou ze všech stran, podporované EU fondy, v praxi opravdu funguje.
Absolventi škol jsou různé kvality. Rapidně přibylo žáků, kteří mají nulové znalosti a jejichž jediná metoda řešení problému je hádání výsledku. Přibylo žáků mentálně zpotvořených - přirozeně inteligentních ale intelektuálně za 9 let pseudovzdělávání totálně zastuzených.
Na učilištích je to vidět právě na žácích znevýhodněných, kde rodiče svou výchovou nejsou schopni napravit chyby školství.

Proto podporuji jasné výstupy vzdělávání. Ano jádro, ale ne minimální, které zvládne žák jen poleháváním na koberci, tak, jak si to někteří podnikatelé představují, aby se jim lépe dělal byznys. Musí to být úroveň, která zaručí konkurenceschopnost žáků v budoucích dobách. A zde se domnívám, že to je mnohem větší rozsah, než dnes naznačují RVP. Člověk, který bude v budoucnu konkurenceschopný, bude muset zvládat obrovské množství dat, umět s nimi pracovat a vymýšlet nové postupy a metody. To vše za podpory moderních technologií.
Takové žáky občas máme. A rozhodně to nejsou žáci, kteří si musí vzorec pro obsah obdélníka vygůglit.

Jsou nutné jasné výstupy a metody, ať jsou zodpovědností školy se všemi, ale opravdu všemi důsledky.
Ministerstvo ale musí nabídnout metody, které vedou k cíli. A pokud je škola nebude chtít, ať si najde vlastní. Ale musí fungovat.

Pokud nebudeme mít vzdělané obyvatelstvo budeme jen kolonií.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
31. prosince 2017 15:59  
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.