Stanislav Štech: Ideál inkluze skutečně nefunguje, inkluzivní vzdělávání ano

pátek 25. března 2016 ·

Zveřejňujeme reakci náměstka ministryně školství Stanislava Štecha na článek v Učitelských novinách (č.9/2016).


V UN č.9/2016 (Ideál inkluze nefunguje) staví dětský psycholog V. Mertin inkluzi jako otázku zejména odbornou. Poznatky o inkluzivním vzdělávání ve světě jako součásti trendu demokratizace vzdělávání sice ukazují, že jde možná více o otázku politickou a sociologickou (Ebersold, Plaisance, Zander, École inclusive pour les élèves en situation de handicap 2015), ale budiž. Souhlasím, že poznatky psychologie a pedagogiky jsou v tomto kontextu zásadní.

V. Mertin ovšem nepřináší jediný argument z těchto oborů. Dříve než sám nabídnu některé odborné odkazy, dovolím si uvést na pravou míru několik zavádějících tvrzení autora.

Za prvé, už v titulku (možná ho neformuloval autor textu) je evidentní rozpor: ideál je ideálem právě proto, že se nekryje s pozorovatelnou skutečností, ale tvoří jakýsi cíl na horizontu – kterého v úplnosti nikdy nedosáhneme. Toť úděl všech ideálů.

Za druhé, rozhodně není pravda, že pro MŠMT je „hlavním a možná i jediným cílem inkluze, aby byly všechny děti vzdělávány v běžných školách“. MŠMT zvolilo takové pojetí inkluze, které rozhodně nemá za cíl zařadit všechny děti do běžných škol. To je snad dostatečně zřejmé ze všech vyhlášek a materiálů, které jsou v hojném počtu zveřejněny a které se podrobně rozebírají a diskutují s odbornou veřejností. A už vůbec není cílem pouhá organizační změna, jak to v důsledku dehonestačně vyznívá. Především jde o vytvoření podmínek pro ty žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném vzdělávacím proudu, kterých je dnes ostatně mnohem více než ve „speciálních“ školách, u kterých se s lepší podporou než dosud, dá dosáhnout kvalitnějšího vzdělání a poskytnout jim šanci nebýt od příliš raného věku segregováni od zbytku společnosti.

Za třetí, klíčovým argumentem zahraničních studií využívaným V. Mertinem jsou sociologické ukazatele. Pro hodnocení vzdělávání obecně, a dětí se SVP zvláště, však rozhodně nemůže být jediným kritériem míra zaměstnanosti za deset let, vlastní rodina nebo životní styl většinové populace. Bylo by to jistě krásné. Do toho, jaká bude situace absolventů za 10 let, totiž vstupuje řada podobnými studiemi nekontrolovaných faktorů, jako je situace na trhu práce v daném regionu, osobní a rodinná situace nesouvisející jen se vzděláním, podmínky pro bydlení apod. Přičítat životní úspěchy či neúspěchy jen korelaci se školním vzděláváním (resp. jen s prostým indikátorem zařazení do běžné vs. speciální školy) je tedy zavádějící.

Za čtvrté, obě zmiňované studie (Anglie a Nový Zéland-NZ) s pozoruhodně stejným vzorkem 29 dětí prý ukazují, že segregované vzdělávání vlastně bylo z delší perspektivy pro tyto žáky lepší (tedy během docházky byli „inkludované“ děti a jejich rodiče spokojenější, ale pak …). I když necháme stranou výše zmíněnou metodologickou slabinu, tak bychom museli vědět, jak vypadala jejich inkluze: o jaké konkrétní zdravotní postižení či SVP šlo, zda a jaká byla odborná vyšetření, zda a jakou podporu tito žáci dostávali, jak připravení učitelé je vyučovali atd.

Pojďme však k psychologickým argumentům. Nevím, jak mohl zkušený psycholog nechat bez korekce větu „žáci s mírnými poruchami učení, tedy s IQ mezi 50 – 75 …“ (s. 12). Tohle už nebezpečně mate čtenáře UN. Vždyť jedním z definičních znaků specifických poruch učení (pokud měl autor na mysli jejich mírnou formu) je právě intelekt v pásmu normy. U dítěte s rozumovými schopnostmi v uvedeném rozmezí (tedy oficiálně je to 69) mluvíme o lehkém mentálním postižení (či retardaci) – nikdy o poruše učení. Trochu ironicky bych mohl říci, že to odpovídá našim nepříjemným zjištěním, jak mnoho žáků s poruchami učení a chování je u nás „jako problém“ nasměrováno do ZŠ praktických (některé bez jakéhokoli vyšetření). Prostě špatně se učí a dělá problémy = nízké IQ?

Velmi zavádějící je také autorova poznámka, že se někteří stoupenci rozumné inkluze opírají (rozuměj: zastarale) o autority 60. let 20. st. Inkluzívní politika se ale od té doby opírá o zpřesňování našeho poznání sociální podmíněnosti intelektových a dalších exekutivních psychických funkcí. První studie o sociální a kulturní podmíněnosti dokonce už vnímání, pozornosti či elementárních myšlenkových operací pocházejí již z dvacátých let. Řada „současných odborných poznatků“, které zmiňuje anonymně Mertin, by se z nich mohla učit. Na mysli mám studie Riverse a Bartletta (Remembering, 1932) z Cambridgeské laboratoře nebo Lurijovu výzkumnou misi v Uzbekistánu ze začátku 30. let (viz O historickém vývoji poznávacích procesů. Praha: SNP 1976). Když přeskočím 60. léta, kdy se tyto poznatky staly od té doby nezpochybňovaným základem pedagogických koncepcí pozitivní diskriminace a antisegregačního vzdělávání, stačí zmínit jen dnes už i u nás známého Feuersteina a s ním spojeného A. Kozulina. Oni pracovali právě s dětmi školního věku, u kterých byla tradiční průřezovou diagnostikou zjištěna mentální nedostačivost (podprůměr nebo LMP). A ukázalo se, že programy instrumentálního obohacování, „nácvik“ myšlenkových operací, cílené utváření metakognitivních schopností za pomoci asistence a nadstandardních opor vedou ke zvýšení intelektových výkonů velkého počtu z nich. Jen tento jediný psychologický přístup dokazuje jasně, že u řady těchto dětí jde ve velmi podstatné míře o sociálně kulturní konstrukci. Takových aktuálnějších autorů a studií mohu V. Mertinovi a dalším zájemcům uvést celou řadu. Pro začátek snad jen syntetickou shrnující monografii Hick, P.; Kershner, R. a Farrell, P.(eds.): Psychology for Inclusive Education: New Directions in Theory and Practice. Routledge 2009).

Vůbec proto nerozumím Mertinovu výroku „málokterý odborník si dnes troufne zpochybňovat i u lehčích forem MR biologickou podmíněnost“. Opak je pravdou. I vývojoví neuropsychologové (např. Renée Baillargeonová et al.) již od konce 80. let doložili, že neurologický podklad (pojem „biologický“ se dnes již pro svou obecnost prakticky neužívá) je spíše korelátem silně ovlivňovaným sociálním prostředím dítěte.

Myslím, že současná vlna antiinkluzivistické hysterie už tak dostatečně sycená zkreslenými tvrzeními a nepravdami, nemá zapotřebí opírat se ještě o „odborné“ argumenty, jaké podal V. Mertin.

Stanislav Štech je profesorem pedagogickém psychologie

12 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
25. března 2016 v 7:24  

"Přičítat životní úspěchy či neúspěchy jen korelaci se školním vzděláváním (resp. jen s prostým indikátorem zařazení do běžné vs. speciální školy) je tedy zavádějící."

Určitě to platí i pro Romy, kteří "byli zařazeni" do praktických škol.

Unknown řekl(a)...
25. března 2016 v 9:26  

"antiinkluzivistické hysterie"

Označit jiný názor a praktické zkušenosti tisíců kantorů takto vyřčeným ortelem je hodně nekorektní. Politické rozhodování o inkluzi od zeleného stolu je jednoduší. Hlavně - patřiční "poradci" odkývou téměř vždy politická zadání.

Miloslav Novotný řekl(a)...
25. března 2016 v 19:48  

Pane Štechu, kvituji, že jste problém pochopil a uchopil už ve třetím odstavci. Skutečný rozpor však Vám uniká i nadále, poněvadž inkluze jako pojem je skutečný, přesně definovaný jev, kdežto Vaše „inkluzivní vzdělávání“ je právě oním nefunkčním ideálem.
Výuka plavání hozením neplavce do vody taky funguje. To je přesně přístup MŠMT. Za neplavcem naházíte záchranné prostředky (pochlubíte se, že jste na ně vymohli finance na financích), jako plavčíky najmete asistenty, kteří se sami udrží chvíli nad vodou, a popíšete to v prováděcím předpisu.
Skutečné inkluzivní vzdělávání není pobyt v adaptovaném (de facto deformovaném) cílovém prostředí, ale individuální pomoc k dosažení toho, že dítě bude schopné do odpovídajícího vstřícného prostředí docházet a mít z toho prospěch. Tak funguje systém českého školství a na něj navázaný systém školství speciálního. Případné závady systému je třeba odhalovat a napravovat přijetím odpovídajících opatření. Závada systému nemůže být důvodem k jeho odstranění. Přesto jsme svědky, že právě ministerstvo jako garant ojedinělé poruchy zlovolně interpretuje jako důvod k celkové změně systému.
O děti a jejich vzdělávání přitom prokazatelně nejde nikomu z vás (vláda, ministryně, Vy osobně, samozvaní poradci, nezisková lobby). Děti jsou pro vás jen rukojmí, a dokonce ty nejpotřebnější z nich se vám nejvíce hodí k dosažení ubohého cíle, jímž je „čerpání“ eurodotací, a to dokonce z větší části ve prospěch příjemců na resort školství jen formálně přisátých. Místo argumentace vyvoláváte hesla, citujete jeden druhého a hlásáte nesmysly jako např. „Česká republika se zavázala Evropské komisi“ atd. Ve skutečnosti prosazujete zlovolný právní paskvil na politickou objednávku cizí moci, jehož cílem je nivelizace a v důsledku destrukce bezplatného základního národního školství České republiky. Vzdělání napříště má být službou, nikoliv veřejným statkem. A služby se poskytují úplatně. Tato destruktivní přeměna již dávno probíhá. Vážený pane, jste t. č. státním úředníkem, proto Vás volám k odpovědnosti a pořádku. Přestaňte mást odbornou a laickou veřejnost „ohromováním“ citacemi všeho možného odevšad. Jako odborník jste povinen vědět, co je české speciální školství se stoletou tradicí, hájit ho a ubránit, nebo při jeho obraně „padnout“. Politické lavírování, které opakovaně osvědčujete, by mělo být pod Vaši úroveň.

Pavel řekl(a)...
26. března 2016 v 12:46  

Souhlas se souhlasem. Zejména příměr s hozenim neplavce do vody a až následné řešení záchranných prostředků vystihuje ministerské řešení.

tyrjir řekl(a)...
27. března 2016 v 3:39  

Souhlas!

František Ringo Čech o české politice - Na plovárně (328 777):
Nejhorší jsou náměstci... ??!
https://www.youtube.com/watch?v=SDBjZihS89g

Unknown řekl(a)...
27. března 2016 v 10:16  

Uvědomte si milí diskutující, že platí heslo: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
Takže se prof. Štechovi nedivte. Je to odborník, ale musí hájit zájmy svých nadřízených. Inkluze je politická záležitost ještě od Chládka. Některé části parlamentu si ji prosadily a jen tak se nevzdají.
Posviťte si na své poslance a partaje, protože podle nich ministerstvo skáče!
Exposlance Čecha bych sem netahal - měl možnost něco udělat když byl v parlamentu a teď bude dělat chytrého. Školství jde pod kytičky řadu let. Jen na horních palubách se stále tančí.

tyrjir řekl(a)...
27. března 2016 v 14:46  

ad 27. března 2016 10:16:

Uvědomte si milí diskutující, že platí heslo: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Takže se prof. Štechovi nedivte. Je to odborník, ale musí hájit zájmy svých nadřízených.

Nesouhlas. Například pro K.H.Borovského, F.R.Čecha, a mnoho jiných* to heslo neplatilo, neplatí a nebude platit. Nemělo by to platit ani pro náměstka Štecha ani pro ministryni Valachovou. Péče řádného hospodáře o veřejný zájem občanů ČR, a povinnost vedoucího zaměstnance řádně organizovat práci svých podřízených a např. i povinnost odpovídat nebo zajistit v zákonem určené lhůtě odpověď na písemná podání občanů ČR, jsou-li o to jako představitelé správního orgánu ČR písemně požádáni - to jsou jsou platné, zákony českého státu určené, povinnosti. Mnohomluvné obcházení základních, právními předpisy ČR určených, povinností jim myslím nikdo neodpáře.

Posviťte si na své poslance a partaje, protože podle nich ministerstvo skáče!

Souhlas!

J. Týř

* Viz dále např.

Jan Petránek. Katastrofické důsledky evropské politiky v roce 2015 a 2016
https://www.youtube.com/watch?v=ktc8bab-WS4

František Ringo Čech si maže Drtinovou na chleba
https://www.youtube.com/watch?v=P3-YMDP0s9c

http://www.novarepublika.cz/2016/03/masivni-rasisticka-kampan-na-twitteru.html

PS: Zajímalo by mne např. i to, co hodlá udělat paní ministryně, její politický náměstek a její hlavní poradce, který je genderovým specialistou pracujícím na Kariérním řádu učitelů, se znepokojivou feminizací českého školství, když např. v ZŠ je jen cca 15 % učitelů mužů a v SŠ není situace o mnoho lepší. Není tím porušeno právo dětí být vychovány i mužským vzorem? Není to jeden z projevů a příčin šikany učitelů v českých veřejných školách? Česko už nebude potřebovat muže, kteří ochrání ženy a děti?

Tajný Učitel řekl(a)...
27. března 2016 v 16:48  

...pro K.H.Borovského, F.R.Čecha, a mnoho jiných* to heslo neplatilo, neplatí a nebude platit.

Jo. A neplatí také pro pána prezidenta, TGM, MGM a gorilici Moju.

Unknown řekl(a)...
27. března 2016 v 17:33  

"v ZŠ je jen cca 15 % učitelů mužů a v SŠ není situace o mnoho lepší. Není tím porušeno právo dětí být vychovány i mužským vzorem? "

To víte, že je to porušeno. Feminizace narůstá také díky nízkým platům. To ale nikoho nezajímá, hlavně že ČSSD má kvóty na zastoupení žen na volebních kandidátkách a ve vedení ČSSD. Školství je přece "prioritou".

honzacer řekl(a)...
27. března 2016 v 23:02  

Argument Františkem Ringo Čechem je více než přesvědčující.

tyrjir řekl(a)...
28. března 2016 v 14:39  

NÚV dostává od učitelů otázky, ve kterých je vedle nesrovnalostí jádro, na které má NÚV odpovědět. NÚV neuvádí na pravou míru nesrovnalosti a neodpovídá na jádro otázky. Vytváří tak v hlavách učitelů zmatek. Opakuje se to (viz i další odpovědi NÚV na http://www.nuv.cz/t/faq-spol). NÚV ztrácí u učitelů přirozenou a profesionální autoritu. Mezi učiteli a zřizovateli škol vzniká zmatek vedoucí k úpadku motivace a ke ztrátě vůle přijmout nařízenou a zmatečně organizovanou tzv. inkluzi. NÚV je myslím často neprofesionální (viz i odkazy níže). Přesto, zdá se, nemá problémy s učiteli, se zřizovateli, sám se sebou ani s nadřízenými náměstky ministryně školství, s MŠMT a ČŠI.

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/otazky-odpovedi-ke-spolecnemu_1.html#comment-3033781144240320804

Vážený pane politický náměstku, co tomu říkáte? Nemohl byste se spolu s ostatními náměstky postarat o to, aby NÚV lépe plnil své poslání? Pro začátek třeba v tom, aby jeho písemné výstupy odpovídaly alespoň vyjadřovací úrovni mnohých výborných žáků ze základní a střední školy? Za případnou odpověď vám předem děkuji.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
28. března 2016 v 17:26  

Ministryně Kateřina Valachová a současné problémy učitelů

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, milí kolegové,

zdravím Vás u příležitosti Dne učitelů, který u nás v České republice slavíme 28. března v den narození Jana Amose Komenského...

...Pro letošní rok jsme zajistili navýšení Vašich platů v průměru o 3,3 procenta a nyní nás čeká ještě výraznější krok - v souladu se školskými odbory bychom chtěli vyjednat další výrazné navýšení.

Kromě zlepšení finančních podmínek jsme připravili také kariérní řád pro učitele, o kterém se diskutuje více než dvacet let. Chceme jeho prostřednictvím zajistit pro začínající učitele chybějící podporu a těm zkušeným pak možnost profesního růstu. Doufám, že nám tento krok podaří k Vaší spokojenosti a učitelská profese se tak stane atraktivnější a prestižnější.

Děkuji Vám za Vaši práci a slibuji, že se budu snažit zajistit Vám pro ni co nejlepší podmínky.

Kateřina Valachová,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy


http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-ke-dni-ucitelu

--------------------------------

Vážená paní ministryně,

dovolte mi poděkovat Vám za přání a vyslovit přání a víru, že se Vám pro učitele podaří zajistit ještě víc dobrých věcí, než ve svém přání říkáte, například v těchto věcech:

- Platy učitelů: Jejich zvětšením o 3,3 % myslím zatím nestalo významné zlepšení, když všem "Státním zaměstnancům stoupnou od listopadu platy o tři procenta, schválila vláda" a když inflace v roce 2015 byla 0,3 %. Nemyslím, že by tím byla nějak narovnána nespravedlnost v odměňování učitelů.

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/platy-ve-verejnem-sektoru-od-listopadu-stoupnou-o-tri-procen/r~9bc60a5a763111e5b286002590604f2e/
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CSU-Prumerna-mira-inflace-v-roce-2015-byla-0-3-procenta-416799

- Kariérní řád pro učitele: V projektu IMKA se má ověřovat Kariérní řád Učitelů, který myslím hrubě zanedbává profesní rozvoj učitelů ve druhém stupni KS například tím, že v něm nejsou uvažována metodická sdružení a metodické kabinety učitelů jednotlivých předmětů a jejich práci mají suplovat nějací mentoři či "kýho dalšího externího výra". Jen cca třetině učitelů je umožněn postup do KS3. Domnívám se, že škody z ne dobře připraveného projektu IMKA za 500 mil. Kč mohou mít osudový vliv na platy učitelů a kvalitu vzdělávání. Domnívám se, že byste se mohla a měla na projekt IMKA a na Kariérní systém UČITELŮ ještě jednou podívat hlavně očima učitelů a ne očima úředníků a čerpačů EU dotací.

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/zdenek-sotolar-krmicem-portfolii-aneb.html?showComment=1458906362357#comment-6782862586423470362
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/zdenek-sotolar-vitej-v-nejistote-mlady.html#comment-
7700792834997171105
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/aktuality-cst-linkovani-skolnich-sesitu.html

- NÚV a Inkluze dětí s LMP: NÚV dostává od učitelů otázky, ve kterých je vedle nesrovnalostí jádro, na které má NÚV odpovědět. NÚV neuvádí na pravou míru nesrovnalosti a neodpovídá na jádro otázek. To vytváří zmatek patrný z otázek učitelů a zřizovatelů škol i odpovědí NÚV (viz http://www.nuv.cz/t/faq-spol) projevující se v nechuti významné části učitelů, rodičů a zřizovatelů škol přijmout nařízenou a zmatečně organizovanou tzv. inkluzi.

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/otazky-odpovedi-ke-spolecnemu_1.html?showComment=1459167449173#comment-3033781144240320804
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/otazky-odpovedi-ke-spolecnemu_22.html#comment-9066993778508033590
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/martin-simacek-bezprecedentni-kampan.html#comment-3864429840337272848

Vážená paní ministryně, ještě jednou Vám děkuji za přání a dovoluji si Vás požádat, zda by od Vás učitelé mohli dostat stručnou a srozumitelnou odpověď na tři výše uvedené okruhy otázek: Co opravdu uděláte s platy učitelů, s projektem IMKA a Kariérním řádem pro učitele a s NÚV a s tzv. Inkluzí?

Za případnou odpověď Vám předem děkuji.

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.