Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

úterý 5. listopadu 2019 ·

„První strategický cíl je vymezen jako zaměření vzdělávání více na získání kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Tento cíl reaguje na širší společenské změny, například stále důležitější dovednost orientovat se ve velkém množství informací, umět s nimi pracovat a aplikovat je. Zároveň reaguje na některé konkrétní problémy vzdělávacího systému v ČR, jako je přetěžování žáků a studentů informacemi na úkor formování širších a klíčových kompetencí… Druhý strategický cíl je formulován jako snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů,“ píšou autoři pracovní verze dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Přinášíme Shrnutí.První strategický cíl je vymezen jako zaměření vzdělávání více na získání kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Tento cíl reaguje na širší společenské změny, například stále důležitější dovednost orientovat se ve velkém množství informací, umět s nimi pracovat a aplikovat je. Zároveň reaguje na některé konkrétní problémy vzdělávacího systému v ČR, jako je přetěžování žáků a studentů informacemi na úkor formování širších a klíčových kompetencí. Reaguje také na současný stav, kdy panuje poměrně značná míra nejasnosti z hlediska předpokládaného obsahu i rozsahu učiva, které má žák či student zvládnout. Konkrétními specifickými cíli v této oblasti pak jmenovitě jsou: zvýšit úroveň klíčových kompetencí a gramotností žáků, studentů a občanů; dosáhnout vysoké míry shody o důležitosti kompetenčního přístupu, včetně vzájemné shody ve významu jednotlivých kompetencí a gramotností; zvolit a udržovat vhodný kompetenční rámec, zpřesnit očekávané výstupy v uzlových bodech a provázat kompetenční rámec s očekávanými výstupy; sladit požadavky na obsah vzdělávání se způsobem jeho ověřování a výrazně zlepšit schopnost vyhodnocovat dosažené kompetence a gramotnosti; proměnit způsob a strukturu vzdělávací nabídky tak, aby došlo k maximálnímu rozvoji kompetencí a gramotností.

Druhý strategický cíl je formulován jako snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů. Vycházíme z toho, že ČR patří mezi státy OECD mezi ty s největšími vzdělanostními nerovnostmi, které se projevují výraznou závislostí výsledků vzdělávání na sociálním statusu rodičů, výraznými rozdíly mezi výsledky žáků z různých základních škol a různých regionů či nízkou mezigenerační mobilitou ve vzdělávání. To omezuje efektivitu vzdělávání i princip rovných šancí na dosažení společenského úspěchu, který je klíčem ke společenské kohezi a shodě.

Mezi specifické cíle v této oblasti patří: snížit počet žáků, kteří opouštějí vzdělávání předčasně, a vy-tvořit podmínky pro dosažení kvalifikace u osob, které jej předčasně opustily; snížit počet žáků, kteří dosahují velmi nízkých úrovní gramotností; posílit kvalitu vzdělávání v zaostávajících regionech a školách a tím snížit mezikrajové i vnitrokrajové diferenciace kvality vzdělávací soustavy; zvýšit šance na úspěch ve vzdělávání bez ohledu na socioekonomické a rodinné zázemí žáka nebo zdravotní znevýhodnění; posílit podporu rozvoje talentů v rámci standardních ZŠ mimo jiné proto, aby se oslabil tlak na vnější diferenci vzdělávací soustavy; zvýšit účast dětí ze sociálně znevýhodňující prostředí na předškolním vzdělávání jako prevenci možného školního neúspěchu, včasnými opatřeními redukovat dopad rizikových faktorů na straně rodiny; omezit rizika segregace ve školství; redukovat školní absence (včetně omluvených) jako faktor školní neúspěšnosti; snížit nerovnosti v uplatnitelnosti a občanských kompetencích absolventů středního stupně vzdělávání; zvýšit šance studentů ze sociálně znevýhodňujícího prostředí v terciárním vzdělávání a konečně posílit aspirace žáků a pocit smysluplnosti studia, jakožto rizikový faktor diferenciace vzdělanostních drah a nerovností.

Strategické linie formulují cesty, jak dosáhnout dvou výše uvedených strategických cílů. První strategic-kou linii představuje proměna obsahu a způsobu vzdělávání. Jde o průřezovou strategickou linii, tj. zahrnuje celou řadu různorodých opatření, resp. „balíčků opatření“. Jde zároveň o opatření, která mají bezprostřední návaznost na oba strategické cíle. Jinak řečeno, jde o hledání systémových změn, které pomohou ke zkvalitnění samotných vzdělávacích procesů. Celkem je v první strategické linii vymezeno a popsáno šest centrálních témat: proměna obsahu vzdělávání; úprava hodnocení vzdělávacích procesů a vzdělávacích výsledků; opatření pro zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro všechny; podpora vzdělávacích inovací a jejich ověřování; celoživotní učení, využití potenciálu mimoškolního a neformálního vzdělávání a proměna kariérového poradenství.

Každé téma je pak podrobněji specifikováno, včetně navržení konkrétních opatření. Například téma proměna obsahu vzdělávání zahrnuje, mimo jiné, úpravu rámcových vzdělávacích programů (dále jen „RVP“) a stanovení prioritního učiva. Je navrženo zachovat systém RVP, ale zároveň výrazně redukovat očekávané výstupy RVP (primárně na úrovni ZŠ a SŠ) za účelem snížení objemu celkového učiva obsaženého ve školních vzdělávacích programech (dále jen „ŠVP“) minimálně až o polovinu. Tím bude vytvořen časový prostor v pedagogickém procesu, který bude využit k opakování a procvičování prioritního učiva a individualizaci výuky. Zároveň ale doporučujeme poskytnout školám výraznou podporu při zpracování obsahu ŠVP. Každá škola se bude moci rozhodnout, zda využije vzorové centrálně vypracované ŠVP obsahující prioritní učivo, anebo si ŠVP vypracuje sama. Tím bude dána dostatečná volnost pro školy, které jsou inovativní, a zároveň bude poskytnuta podpora školám, které nemají kapacitu vytvářet ŠVP samy.

Druhou strategickou linii představuje podpora učitelů a ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání. Jejich podpora musí tvořit ucelený systém, v němž pedagogičtí pracovníci získají potřebnou podporu kdykoli během svého profesního života. Navrhujeme vytvořit profesní standard učitele a ředitele; popsat standard pedagogického leadershipu a zvýšit povědomí o jeho významu pro kvalitu školy a jejich vzdělávacích výsledků. V souladu s profesním standardem systematizovat pedagogické činnosti školy, navázat na myšlenku kariérního systému, propojit do něj specializované činnosti ve škole. Doporučujeme konsolidovat podmínky společného vzdělávání personálním posílením a stabilizací poradenského systému. Počty poradenských pracovníků ve školních poradenských zařízeních odvozovat od velikosti škol a množství a stupňů podpůrných opatření, přičemž bude zohledněna i potřeba podpory učitelů.

Důležitým opatřením pro ochranu před deprofesionalizací učitelství je zjednodušit a následně udržovat přehledný a transparentní systém kvalifikačního vzdělávání pro učitele a ředitele. Upravit přípravné profesní vzdělávání tak, aby připravilo absolventy na zvyšující se nároky profese. Pregraduální vzdělávání a jiné vzdělávací cesty ke kvalifikaci učitele udržovat jako souměřitelné z hlediska kompetencí absolventů a odpovídající požadavkům profesního standardu (promítnutých do akreditací studijních programů). Systém profesní podpory a dalšího vzdělávání navrhujeme dotvořit tak, aby výrazně usnadnil vzájemné učení a podporu uvnitř pedagogických týmů škol i mezi školami, aby výrazně zlepšil uvádění do profese, aby zajistil kvalitní další vzdělávání přímo ve školách, posílil rozsah a kvalitu metodické podpory výuky a podpořil učitele ohrožené vyhořením.

Třetí strategickou linii představuje zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce. Jedním z hlavních problémů vzdělávací politiky v ČR je nekonzistence stanovených cílů a realizovaných opatření, nedůsledná implementace strategických záměrů, špatná komunikace mezi všemi aktéry i nedostatečné využití dostupných poznatků při tvorbě vzdělávací politiky. Pro ČR je také charakteristická vysoká míra decentralizace, která komplikuje komunikaci i realizaci zamýšlených strategických záměrů a přispívá k vysoké nepedagogické zátěži škol i k vysokým rozdílům v kvalitě poskytovaného vzdělávání.

Jako řešení navrhujeme postupné zavádění středního článku podpory, jehož úkolem by byla metodická podpora školám na daném území, poskytování aktuálních informací z oblasti školství, právní poradenství, zprostředkování komunikace mezi centrem a školami, podpora kooperace, sdílení zkušeností atd. Tento střední článek by byl zaváděn postupně a pilotně ověřován, s důrazem na to, aby skutečně pomáhal školám ve zlepšování kvality a aby v něm působili respektovaní a zkušení odborníci. Dalším opatřením je snížení nepedagogické zátěže ředitelů tak, aby mohli být pedagogickými lídry. To obnáší jednak zrušení neodůvodněné byrokratické zátěže (dvojí vykazování atd.), jednak zajištění pomoci s nepedagogickými činnostmi (např. opravy a rekonstrukce budov, příprava a správy projektových žádostí, GDPR atd.), případně převedení těchto činností na jiný subjekt. Dále doporučujeme zaměřit se na zvýšení odborné úrovně a informovanosti těch, kteří aktivně vytvářejí a ovlivňují vzdělávací politiku prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích kurzů. To se neobejde bez výrazného zvýšení podpory vzdělávacího výzkumu a jeho většího propojení s tvorbou vzdělávací politiky. Celkově by měla vzdělávací politika směřovat ke zvyšování vzájemné důvěry a ochotě spolupracovat. To sice nejde jednoduše zajistit prostřednictvím jednoho opatření, ale je možné to podporovat otevřenou a korektní komunikací mezi různými typy aktérů vzdělávání, vytvářením platforem pro setkávání a kultivací úrovně diskuse o vzdělávání.

Významnými problémy, které zároveň tvoří podstatnou překážku pro rozvoj kvality vzdělávacího systému, jsou dlouhodobé podfinancování vzdělávacího systému, nízká předvídatelnost a stabilita systému financování i jeho nevyhovující struktura. Výrazné podfinancování lze dokumentovat jak při srovnání se zeměmi OECD, tak při sledování vývoje v ČR v čase. V důsledku toho zaostávají mzdy a platy učitelů na všech stupních škol, učitelské povolání je málo atraktivní a trpí nepříznivou věkovou strukturou a mezi žáky a studenty na všech stupních škol přetrvávají výrazné sociální nerovnosti.

Navrhovanými opatřeními tedy v horizontu roku 2030 jsou zvýšení financování vzdělávání na úroveň průměru zemí OECD, provedení změny struktury financování, které bude směřovat k cílené podpoře strategických priorit a potřeb v oblasti vzdělávání, zajištění transparentnosti, stability a předvídatelnosti financování pro všechny úrovně řízení vzdělávacího systému. Navýšení financování umožní realizovat nezbytná opatření v oblasti proměny obsahu a způsobu vzdělávání (implementace kurikulární reformy, proměna hodnocení vzdělávacích procesů a vzdělávacích výsledků, podpora vzdělávacích inovací a jejich ověřování, dále rovněž podpora celoživotního učení či kariérového poradentství), v oblasti snižování nerovností (především zjednodušení podpůrných programů pro sociálně znevýhodněné žáky, podpora přechodu žáků ze základní na střední školu, finanční podpora vysokoškolských studentů, podpora rozvoje nadaných a mimořádně nadaných žáků a studentů všech stupňů škol, rozvoj tandemového učení), v oblasti podpory učitelů (mezi něž patří zejména proměna pregraduální přípravy pedagogických pracovníků a podpora jejich dalšího vzdělávání, vytvoření nezbytných podmínek pro kvalitní práci učitelů jak ve formě navýšení mezd a platů a úpravou jejich struktury, tak ve formě uceleného systému profesní podpory učitelů) i v oblasti řízení (jedná se hlavně o financování podpůrných profesí, rozvoj střední úrovně vedení v regionálním školství, posílení institucionálního financování na úkor účelového, posílení rozhodování založeného na datech).


Celý dokument naleznete zde

67 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 9:11  

První dojem. Chybí podpora učitelů. Podpoří ředitele, to je levnější.

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 9:20  

Souhlasím, že podpora učitelů z toho na první pohled úplně není vidět. Když jsem si ale včera dokument četl podrobněji, zdálo se mi, že to tam je docela schované... ale souhlasím, asi by to mělo být explicitně pojmenované

mirek vaněk řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 9:41  Z ředitelů manažerů udělají pedagogické leadry.

V 15 letech všichni žáci budou dosahovat základní funkční čtenářské a matematické gramotnosti. K tomu by asi měla paní Karvaiová co říct.

Ivo Mádr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 9:49  

První téma = redukce učiva
Druhé téma = posílení inkluze

A to se zřejmě týká jen základních škol, víceletá gymnázia směřují jinam?

Michal Komárek řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 9:49  

Pane Týři, smazal jsem příspěvek PP, protože neobsahoval ani náznak snahy diskutovat. Byl to jen takový urážlivý výkřik, zcela zbytečný. Pokud chcete věcně diskutovat k tématu, které se to jistě zaslouží, nemá smysl se na ten příspěvek PP odvolávat.

tyrjir řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 9:53  

Dobrá, pane komárku. Pokusím se. :)))

tyrjir řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 11:25  PYRAMIDA, KŘÍŽ A ROZPOČET Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR do roku 2030+"
aneb
JAK SI VEDOU NÁČELNÍCI AKTIVISTICKÉHO KMENE V MŚMT ČR PŘI TVORBĚ STÁTNÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?


Pro účel této úvahy jsem "vylezl na nejvyšší kopec" a porozhlédl se, jak se závažné problémy na naší Zeměkouli standardně (standardizovaně) a zodpovědně řeší:

Světová banka (anglicky World Bank, zkratka WB) je označení pro sdružení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národů (OSN), které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě. Tvoří ji Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), která pomáhá středně bohatým a chudým (ale solventním) zemím v ekonomickém růstu, a Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association – IDA), která se snaží zabezpečit dostupnost finančních prostředků pro nejchudší země světa, obvykle formou grantů, bezúročných či nízkoúročných půjček.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_banka

Tato ctihodná instituce už před desetiletími zjistila, že peníze investované jako dotace do tzv. rozvojových zemí často padají do jakési "černé díry". Například do rukou a kapes někým subjektivisticky vyvolených aktivistických kmenových náčelníků, kteří přes určitou vzletnou velkohubost s těmi penězi nedosáhli deklarovaných cílů a jim dané peníze se pak rozplynuly bůhvíkam, aniž by přinesly očekávaný účinek.

Na základě toho vypracovala ta světová banka OSN dobře promyšlenou standardizovanou metodiku, jak posuzovat hodnotu žádostí o jí poskytované peníze. Tu standardizovanou metodiku dosahování, kontroly a rozpočtového zajištění deklarovaných cílů lze zjednodušeně vysvětlit pomocí slov PYRAMIDA vize a dílčích cílů, kontrolně analytický KŘÍŽ (SWOT analýza s příslušnými kontrolními mechanismy) a ROZPOČET odpovídající pyramidě cílů a řádně prováděné kontrole jejich uskutečňování. Tím se posuzování projektů zobjektivizovalo, zjednodušilo a do projektů (a "strategií":))) investované peníze začaly přinášet větší očekávaný užitek pro veřejné blaho (očekávaný wellbeing:))).

Dovoluji si vyslovit názor, že to, co nám ten expertní tým MŠMT pro státní Strategii vzdělávání 2030+ prozatím předvedl, metodologicky ani obsahově (strategicky ani takticky) neodpovídá obecnému vědeckému postupu pro řešení složitějších problémů a ani například výše naznačenému standardu OSN pro posuzování jí dotovaných projektů.

Proč? To se pokusím stručně vysvětlit v následujících komentářích.tyrjir řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 13:34  

Myslím, že:

Kdo chce dostat peníze, musí nejprve doložit, že má v pořádku funkční PYRAMIDU vize a cílů, kontrolně analytický KŘÍŽ (SWOT analýzu s příslušnými kontrolními mechanismy) a ROZPOČET odpovídající pyramidě cílů a řádně prováděné kontrole:

PYRAMIDA vize a cílů

Vize je jeden co nejstručněji a nejsrozumitelněji (jednou větou) formulovaný všechny cílové skupiny motivující, tedy všeobecně žádoucí a přijatelný, cíl. Je to vrcholek té cílové pyramidy pod ní. Kdo neumí nebo nechce jednou větou říci, co vlastně chce, a snese a naplácá dohromady spoustu mnohdy děravých, nesourodých a neprovázaných myšlenek, dílčích cílů a toužebných přání, ten lidi nepřesvědčí.

Například premiér Babiš tu srozumitelnou a pro všechny přijatelnou (ANO, bude líp) vizi má: Česko se vrátí do skupiny nejrozvinutějších zemí... Stačilo tam dodat ... zásluhou kvalitního vzdělávání lidí, občanů České republiky...

MŠMT ČR ani jeho "expertní" tým pro státní vzdělávací "strategii" a politiku zřejmě nemá jednoduchou a všem srozumitelnou vizi, když v tom osmdesátistránkovém dokumentu jedna hlavní vize není.

Pod jedním hlavním cílem (vizí) mají být hierarchicky uspořádané dílčí cíle. Tak, že každý cíl nahoře je rozpracován do více dílčích cílů "o patro níž". Tak, že tam nic důležitého pro realizátory a cílové skupiny projektu (strategie) nechybí. Za vcelku dobře připravený se považuje projekt (strategie), v jehož návrhu/plánu je bezchybně (bez mezer nebo přebytků a bez chybných vazeb) vytvořena pyramida, jejíž vize (vrcholek) spočívá na čtyřech patrech systematicky uspořádaných dílčích cílů pod ní.

Ani tento požadavek ten návrh expertního týmu MŠMT nesplňuje. Ta třípatrová, téměř osmdesátistránková "snůška" dávající dohromady spoustu mnohdy nedbale formulovaných, nesourodých a neprovázaných myšlenek, dílčích cílů a toužebných přání, kterou "trendologický" experní tým konstruktivisticky "naložil do konstruktivistického žlabu" učitelům není řádnou systematicky uspořádanou pyramidou vize a k ní systémově hierarchicky uspořádaných cílů.

Kontrolně analytický KŘÍŽ (SWOT analýza s příslušnými kontrolními mechanismy)

Nic takového v tom expertním "strategicko politickém" vzdělávacím elaborátu není. Ještě aby tak někdo něco analyticky rozebíral a kontroloval! Těch 10 a více let bylo přeci našim vzdělávacím aktivistům naším MŠMT ČR dáno k tomu, aby se na dalších 10 let odložilo řádné koncipování vzdělávacího systému a aby se měli různí aktivisté v čem tzv. "konstruktivisticky rochnit"?

ROZPOČET odpovídající pyramidě cílů a řádně prováděné kontrole tam taky není...

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 14:44  

Jestli ono to nebude trochu tím, že to ještě není ta strategie, ale jen přípravný materiál, který zatím spíš naznačuje možné směry...

Za mě:
Cíle jsou v pořádku - mít jen dva pokládám za rozumné, navíc reagují na zjevné slabiny českého vzdělávacího systému a lepší podle mého názoru těžko někdo vymyslí.


Strategické linie se mi zdají obecně dobré, jen jak psal víše pan Vaněk, není tam až tolik vidět přímá podpora učitelům, kteří už v systému jsou (není rozumné jít na to jen prostřednictvím ředitelů).

Největší otazníky mám na úrovni konkrétních opatření. Zdá se mi, že je v nich zakódován jaksi evoluční přístup, což svým způsobem chápu. Jsem ale zároveň přesvědčen, že evolučně už to stát zkoušel a výsledky nejsou valné. Podle mě bude nutné v první řadě razantně a spíš revolučně sáhnout do neuralgických bodů systému: v první řadě přijímací zkoušky na SŠ, státní maturita, RVP; beze změn v těchto oblastech se všechna měkká opatření rozplynou vniveč.
Lenka Pokorná řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 16:12  

Vy jste tu strategii snad četli? No to si můžete zrovna přečíst Bílou knihu, na kterou jim tam dvacet let sedal prach. Vsadím boty, že je v ní totéž, jen v bleděmodrém. Kecy v kleci.

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 16:53  

To mi vysvětlete.
Učitelé pořád vykřikují, že stát nemá žádnou koncepci. Když ji začne psát a učitele celkem férově vyzve, ať se do příprav zapojí, učitele nenapadne to ani prolistovat, zato už předem vědí, že to jsou kecy.

Připadá mi to takové... zvláštní.

poste.restante řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 17:20  

Připadá Vám to zvláštní?
Inu třeba to bude tím, že nemáte učitelskou zkušenost.
O inkluzi bylo napsáno také spousta vzletných a vznešených frází.
A výsledek ...?

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 18:42  

Připadá mi to zvláštní

Petr Portwyn řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 19:33  

No, formulace "přetěžování žáků a studentů informacemi na úkor formování širších a klíčových kompetencí" se jako kecy v kleci označit určitě dá.
Celý text je klasický úřednický newspeak.

Petr Portwyn řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 19:36  

Jinak aktivní učitel, zejména má-li další odbornou činnost mimo výuku (tj prakticky každý skutečně se o výuku a předmět zajímající učitel) je natolik zatížený povinnostmi, že nemá čas se tomu skutečně do hloubky věnovat. Zato nejrůznější aktivisté mají času fůru...

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 19:49  

A jak byste viděl takovou nějakou rozumnou dlouhodobější koncepci?

Přidáme učitelům pořádně peníze a necháme je, aby to dělali, jak jsou zvyklí. Blbé děti vytřídíme co nejdřív a ty, které přejdou přes drsné státní přijímačky na střední školy, pak zmasakrujeme u maturit. Epizeuxis na vás, hahaha. A nemyslete si, smradi, že vás na vysokou školu dojde víc než 40 %. Jo, prestiž učitele se vybuduje nejlíp statutem veřejné osoby a speciální zákonnou ochranou. A hlavně: nerovnosti jsou přirozené, takže pokud se narodíš do chudé rodiny, nejlíp někde mezi Vary a Ústím tak sorryjako, to není náš problém.

Nějak takhle byste to viděl, nebo byste tam ještě něco přidal?

PP řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 20:02  

Dnes mě, zítra vás. Vždycky to má vývoj.
Zeptejte se u Orwella, kterého už současná doba překonala.
Jedeme z kopce a šlapem na plyn.

Lenka Pokorná řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 20:02  

Zatím všechny koncepce, které jsem ve školství za skoro 35 let, co učím, zažila, byly spíš antikoncepce. Tak se, prosím nedivte mému pesimismu, protože bohužel ani jedna z nich nevedla byť k minimálnímu zlepšení stavu, ba naopak, rozdrbaly naše školství až neskutečným způsobem. Ono by asi opravdu nejlepší knoncepcí bylo nechat učitele v klidu učit a nevymýšlet furt nějaké zázraky, na které nevěří snad už ani Pánbůh.

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 20:12  

Ne, nedalo mi žádnou práci najít absurdní opaky, protože všechno, co jsem zmiňoval koluje - zpravidla v méně expresivní formě - mezi konzervativními učiteli jako nepsaný recept na záchranu českého školství (záchranu proto, že je údajně v hluboké krizi). Rád bych si to cucal z prstu, ale bohužel nemusím. Takhle mnoho učitelů myslí.

PP řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 20:16  

Ne, je to jen vaše interpretace. Nebo spíše ta líbivě rozšířená.
Je hezké, že víte, jak učitelé myslí a kolik jich takhle myslí. To chce hodně velkou znalost mnoha dat. Co s ní seznámit veřejnost?
Myslím nějaký fakt, něco doložitelného? Máte něco?

Ivo Mádr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 20:35  

Zažil jsem "množinovou reformu", původem ze Švédska, RVP-ŠVP - podklady pocházely z Finska a Francie, inkluzi po česku,...Člověk tak nějak přestává věřit.

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 20:46  

Tak buď to, co se odehrává např. v diskuzích na České škole, PI, co učitelé píšou do svých blogů a jak někteří vystupují v médiích, je totální okraj názorového spektra, špatně to chápu a drtivá většina učitelů si tyhle extrémy nemyslí? Tak to bych se sice fatálně mýlil, ale vlastně bych se v tom moc mýlit chtěl. Ale moc indicií, že toto jsou zcela bezvýznamné a okrajové názory, popravdě nemám.

Tak co byste si představoval jako racionální státní politiku? Třeba to, co píše výše paní Pokorná, by vám přišlo jako důstojná státní koncepce? Přidat peníze a nestarat se? Fakt?

PP řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 20:54  

Nastavit standard a ten zvyšovat s platy.
Přestat falešně řešit nerovnost - vždy tu bude.
Vypustit tisíce zbytečností a soustředit se na fundament.
Zrušit ministerstvo školství a inspekci.
Postavit neziskovky, co se pletou do vzdělávacího procesu mimo zákon.
Přestat indoktrinovat od školky, nechat to mámám.
Dávat peníze těm, co tady pracují a rodí, a v souvislosti s tím naučit pracovat mladé.
Nic, co by přede mnou neřekly zástupy neskonale moudřejších hlav.

Jednou budeme potřebovat koncepci i na utření zadku. Ale tuto asi EU zvládne. Už se tam nachází dost dlouho a anus už zná jako svoje boty. Zminil jsem EU proto, že tohle si tehdy nedovolila ani Moskva. A celá ta koncepce z Brusele vychází.

Petr Portwyn řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:02  

Pan Petr
Vás to nějak nadzvedlo, že jsem si dovolil zpochybnit slovo svaté... Takže jste podle klasického postupu falešné dichotomie vymyslel pár pitomostí a ty jste mi vecpal.
Pěkně ta nenávist vybublala.

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:06  

Tak jo.

Co znamená "nastavit standard" a kdo to udělá? Ministerstvo jste zrušil, inspekci taky.

Btw. zrušil jste ministerstvo školství, což je mimochodem po MPSV resort s největší rozpočtovou kapitolou. Peníze školám budou rozdělovat přímo z ministerstva financí, kde o školství netuší ani to málo, co tuší úředníci na MŠMT?

Že se začínají v řadě sociálních a ekonomických indikátorů brutálně propadat celé regiony, to byste teda neřešil? I když ty neřešené problémy pak zaplatíme všichni pětkrát?

Zbytek ať komentuje třeba zas někdo jinej.
PP řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:17  

Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.
Moc pěkně to tady onehdá napsal pan Doležel. Kultivovaně a slušně, jako to má ve zvyku. Ale je jednodušší nálepkovat, blábolit a implementovat, než doopravdy přemýšlet a dělat na vlastním.

Tak jo. :)

Nikdo další to komentovat nebude. Každý se schopností porozumět psanému textu bez nutnosti květnatých interpretací chápe, že KAŽDÁ koncepce je cesta do pekel. Zvlášť pokud ji dělají lidé, kteří nevidí dál než do zítra. Tedy do dalšího dne ve funkci.

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:23  

Nic proti Vám osobně nemám, nechápu, proč bych měl cítit nenávist. Na žádné svaté a nedotknutelné hodnoty nepřísahám a slovo "svaté" nikde ve Vašem vyjádření ostatně ani nevidím (možná tam je, ale fakt ho nevidím).

Štve mě ovšem přístup těch českých učitelů, kteří neberou vážně absolutně nic kromě své lokální zkušenosti, kterou bůhvíproč považují za normu. To, že učíte děti (a věřím, že dobře), neznamená, že rozumíte školství. Vláda holt musí zohlednit i jiné perspektivy než názor těch, co nějakou službu poskytují (v případě vzdělávání učitelů). A když se nabídka a poptávka začínají významně rozcházet, musí se snažit služby zlepšit.
Kdyby byli učitelé chytřejší, řekli by: lepší služby předpokládají mnohem více peněz, pojďme se bavit o tom, jak za více peněz zvládneme inovovat nabídku. Ale takhle dnes argumentace učitelů nestojí. Dokud se to nezmění, můžete na lepší podmínky zapomenout.
Toť vše.

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:28  

Tak jo, asi to fakt nemá cenu. Tak si dál nadávejte na to, že je všechno špatně, nikdo vás neposlouchá a nedocení. Je to bezpečná cesta do ještě větší mizérie, ale možná si v tom vlastně libujete.

poste.restante řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:29  

Každý člověk, který se kdy pohyboval v managementu projektů Vám řekne, že cíl má být
SMART - Specific, Measurable, Accepted, Realistic a Timed.

Pokud takový není, tak jsou to opravdu "pouze kecy".
A teď si přečtěte Strategické cíle a posuďte sám, které z nich toto splňují.

Kdyby byli učitelé chytřejší, řekli by: lepší služby předpokládají mnohem více peněz, pojďme se bavit o tom, jak za více peněz zvládneme inovovat nabídku.

Jaká nabídka - poptávka?
Vy jste byl na nějakém semináři o "tržním školství", či co?

Vzdělávání je služba a na její poskytování si stát najímá učitele.
Zkuste tu svou tezi aplikovat jinde na oblasti, které zajišťuje stát.

Třeba:
Kdyby byli hasiči chytřejší, řekli by: lepší služby předpokládají mnohem více peněz, pojďme se bavit o tom, jak za více peněz zvládneme inovovat nabídku.

Nebo:
Kdyby byli soudci chytřejší, řekli by: lepší služby předpokládají mnohem více peněz, pojďme se bavit o tom, jak za více peněz zvládneme inovovat nabídku.

PP řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:29  

Co je bezpečná cesta do ještě větší mizérie? Jak to víte?

poste.restante řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:40  

Jo a zapomněl jsem dodat, že prozatím stát nezaplatil ani za ty "služby", které poptává a dostává.

Pokud by chtěl "inovace", tak to by musel sakra více "přitlačit" na tarifech. A na nadtarifech ještě víc.
Víte, že když řadový pracovník v komerci pracuje v nějakém inovativním změnovém projektu, vydělá si, sice dočasně, ale násobně více, nežli standardně?

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:42  

Vzdělávání je služba a na její poskytování si stát najímá učitele.
Zkuste tu svou tezi aplikovat jinde na oblasti, které zajišťuje stát.


Platí to samozřejmě v jakékoli oblasti včetně hasičů a soudců. Jen jinak, než se tu snažíte parodovat. Když bude nevhodně nastavená soustava soudů a státních zastupitelství, může se stát, že i na rozsudek v banální kauze budete čekat roky, navíc se často budou lišit stanoviska různých instancí... sakra, něco mi to připomíná.
Když budete mít v každém kraji jen jednu hasičskou stanici se špatně vycvičeným mužstvem a mizernou výbavou, společenskou poptávku to jaksi... neuspokojí.
V čem je to jiné než náš zastaralý školský systém, jehož některé části už se začínají fakt výrazně míjet nejen s tím, co jsou jejich deklarované účely, ale i s tím, co od nich společnost neformálně čeká.

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:48  

"Pokud by chtěl "inovace", tak to by musel sakra více "přitlačit" na tarifech. A na nadtarifech ještě víc.
Víte, že když řadový pracovník v komerci pracuje v nějakém inovativním změnovém projektu, vydělá si, sice dočasně, ale násobně více, nežli standardně?"

Jo a o tom přesně mluvím. Až učitelé přijdou s tím, že chtějí mnohem víc peněz na to, aby mohli radikálně inovovat české školství, budu s nimi klidně kempovat před ministerstvem. A řekl bych, že jim zatleská i velká část veřejnosti. Ale nic takového není slyšet, odbory se radši handrkují o stokoruny.

rváčkazvesela řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 21:59  

... dosáhnout vysoké míry shody o důležitosti kompetenčního přístupu, včetně vzájemné shody ve významu jednotlivých kompetencí a gramotností; zvolit a udržovat vhodný kompetenční rámec, zpřesnit očekávané výstupy v uzlových bodech a provázat kompetenční rámec s očekávanými výstupy; sladit požadavky na obsah vzdělávání se způsobem jeho ověřování a výrazně zlepšit schopnost vyhodnocovat dosažené kompetence a gramotnosti; proměnit způsob a strukturu vzdělávací nabídky tak, aby došlo k maximálnímu rozvoji kompetencí a gramotností.
No a toto NEJSOU bláboily?

mirek vaněk řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 22:23  

Milý pane Petře. To co píšeme často nejsou lokální zkušenosti. Bohužel zkušenosti vlády jsou mnohem horší. Nevím z jakých dat vláda vychází, ale při komunikaci s učiteli od Jablunkova po Aš většinou máme stejné zkušenosti. I na konferencích, kde se nikdo z vlády neobjeví se dozvídáme, že je zkušenost stejná. Spíš je třeba se zamyslet nad úrovní získávaných dat se kterých vláda vychází. Asi také záleží na cílech s jakými se ta data sbírají. Za léta praxe jsem zažil několik dotazníků ČŠI, je pravda, že se zlepšují, ale stále se bojí získat opravdu neradostné informace. To ukázal poslední dotazník. Aspoň naznačil některé problémy, ale pokud se budou opravdu ptát a budou chtít vědět realitu, tak se dozví.
Stejný problém je i se strategií. Podpora učitelů tam není explicitně vyjádřena. Zase je to jen školení a kontrola. Tak jako dosud. To není podpora a spíš to má opačný efekt. Ve vznikající metodické kabinety moc důvěra nepanuje. Málokdo věděl, že se nějaké konkurzy chystají. Ani dnes nikdo neví, kdo tam vlastně je a proč. Je hezké když tam někdo sedí, mladý perspektivní nevyhořelý kantor či zasloužilý ředitel školy, ale učitel potřebuje poradit s problémem. A kolik lidí mu bude schopno opravdu poradit. Ze strategie čiší neznalost problémů učitelů i idealizmus nesplnitelných cílů.
Běžný učitel učí a nemá většinou čas psát články a připomínkovat strategie. Čím lepší učitel, tím má míň času. Škola ho plně vytíží ať jako kantora, tak jako koordinátora či předsedu předmětové komise. A podporu očekává především od vedení školy, které je mu nejblíž a od kolegů. Tam je zakopaný pes. V soutěživosti a rvačce o peníze mezi učiteli a boji o žáka u vedení škol. A chaotičnosti a nekoncepčnosti ministerstva. I když jsou tam už lidé, kteří působili na školách, stále rozhodují úředníci bez znalosti věci, kteří jsou schopni pohřbít i sebelepší myšlenku.
Stále víc to připomíná toho mravenečka před léty, který jako hořký vtip běžel internetem, jak mravenečkovi přidávají ta nadřízená, kontrolory a poradce až mravenečka jako nejslabší článek propustí. A to je naše školství, jen ti mravenečci odejdou do důchodu nebo do blázince.
To co ve strategii postrádám je řádný sběr relevantních dat pro kvalifikované rozhodování a řádný školský výzkum. Ten jeden odstaveček plný blábolů fakt nestačí. A mladí výzkumníci to nevytrhnou. To je to, čím se musí začít. Bez toho nejdou dělat relevantní rozhodnutí.

poste.restante řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 22:48  

Platí to samozřejmě v jakékoli oblasti včetně hasičů a soudců. Jen jinak, než se tu snažíte parodovat.
Ale já se to vůbec nesnažím parodovat.
Uvědomte si, že teze o nabídce a poptávce tady lze aplikovat jen velmi opatrně a omezeně.

Přece nechcete, aby například stavební úřady fungovaly podle principu nabídky a poptávky? To fakt doufám, že ne.


Když budete mít v každém kraji jen jednu hasičskou stanici se špatně vycvičeným mužstvem a mizernou výbavou, společenskou poptávku to jaksi... neuspokojí.
V čem je to jiné než náš zastaralý školský systém, ...


No skvěle.
A teď si představte, že "hasiči" LÉTA říkají, že s ručními stříkačkami, taženými koňmi, podhodnocenými mzdami a personálními podstavy s průměrným věkem 50+ prostě nejsou schopni přijet do dvaceti minut a uhasit oheň.
A celou tu dobu poslouchají jen KECY o tom, jak ochrana před ohněm je PRIORITA, ale skutek utek.


Pak přijde "neziskový expert", který sice nikdy nedržel stříkačku v ruce, ale vláda mu naslouchá a připraví "REFORMU", která situaci zhorší ještě víc.

Následně přijde jiný expert s nápadem, že hasiči budou kromě ohňů ještě zalévat zahrádky, protože mají hadice a výsledkem je další "REFORMA", v důsledku které se z posledních sil fungující systém začne rozkládat úplně.

Po celou dobu se nikdo hasičů neptá, kde a jakou techniku potřebují, jaké jsou kde podmínky, co je potřeba pořídit, jaké specializace vycvičit...
Prostě přijde "BEFÉL" a oni mají držet hubu a makat. Za mizerný plat.
Ale oni jsou tak hloupí, že dál vyjíždějí k požárům, protože jim záleží na lidech.

A pak přijde někdo s další KONCEPCÍ a STRATEGIÍ.
A Vy se cítíte překvapeně a dokonce uraženě, že hasiči nejásají?


Až učitelé přijdou s tím, že chtějí mnohem víc peněz na to, aby mohli radikálně inovovat české školství, budu s nimi klidně kempovat před ministerstvem. A řekl bych, že jim zatleská i velká část veřejnosti.
Ale učitelé snad nejsou ti, kdo má vymýšlet strategie a inovační projekty. Tedy alespoň podle Vás, protože:
To, že učíte děti (a věřím, že dobře), neznamená, že rozumíte školství.

Asi by tyto koncepce měla připravovat vláda, protože:
Vláda holt musí zohlednit i jiné perspektivy než názor těch, co nějakou službu poskytují.

To my chápeme.
Jenže nějak nemůžeme pochopit, že se názor "těch, co nějakou službu poskytují" nezohledňuje vůbec.
Například proti "inkluzi po česku" bylo kolik desítek tisíc podpisů?
Kolik jich muselo být, aby neprošel "kariérní řád" téměř na poslední chvíli?

Schválně, když Vás někdo podvede třikrát, desetkrát, ...
Uvěříte podvacáté?
Nebo budete chtít nějaký důkaz toho, že to tentokrát myslí vážně?
Že Vás nepodrazí a že mu můžete začít zkoušet věřit?

Třeba když slíbí, že konečně zaplatí pořádně Vaši práci, tak určitě budete čekat, že svůj slib dodrží, že?
Myslíte, že se to daří?


Ale nic takového není slyšet, odbory se radši handrkují o stokoruny.
A co jiného by asi tak měly dělat, když je už zase někdo podrazil navzdory všem proklamacím?

Veronika Valíková řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 23:01  

Milý Petře,

ano, skutečně by si to učitelé měli projít. V tom máte pravdu.

Redukce RVP je nutná - nejen obsahu, i jazyku a formy. Zbytečně dlouhé, nabobtnalé.

ŠVP bych možná zrušila. V rámci školy je ten kolektivní dokument často spíš bič na učitele.

Mám trochu alergii na slovo kompetence. Všechny ty vědy o vědách, bez pořádně ostré dávky moderní historie, budou plodit další nevzdělané pitomce, kteří budou plkat o demokracii, ale nebudou vědět, kde se vzala.

Takže pravda bude někde uprostřed. Ubrat pojmů a zbytečností, nikoli ovšem proto, aby narůstala výchova ke kompetencím a měkké vědy.

Protože škola má především učit :) Teprve člověk s rozhledem se může trochu orientovat v moderním světě.

Ale projdu to, děkuji.

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 23:13  

Děkuji za naprosto věcný a konstruktivní komentář. Nepracuju pro vládu, neměl jsem žádný podíl na přípravě té strategie a s ministerskými úředníky mám taky své zkušenosti. Ten dokument mimochodem nechystali úředníci, nýbrž akademici (a pár dalších), což ho taky poznamenalo. Na můj vkus je to dlouhé, to ovšem trochu chápu - když se to seškrtá na třetinu (to by podle mě byl adekvátní rozsah), zbydou z toho už opravdu jen výkřiky do tmy bez souvislostí. Nesrozumitelné pro běžného čtenáře to je (a učitel v průměru není žádný expert na veřejnou politiku). Krkolomné formulace ovšem nutně neznamenají, že to jsou prázdné kecy bez obsahu.
Idealistické to místy je převelice.
Za mě není překvapivé, že se v tom učitelé nenacházejí snadno. Ten dokument chápu jako pokus spojit aspoň takhle ryze teoreticky tři světy, které se od sebe čím dál víc vzdalují: měnící se společenská poptávka, nástroje státní politiky ve školství a realita ve školách. Žádný papír nemá samozřejmě moc ty světy přibližovat, to musí tak nějak lidé, učitele nevyjímaje (ale samozřejmě nejen oni).

Oldřich Botlík řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 23:20  

ad rváčkazvesela

... sladit požadavky na obsah vzdělávání se způsobem jeho ověřování a výrazně zlepšit schopnost vyhodnocovat dosažené kompetence a gramotnosti... No a toto NEJSOU bláboly?

Nejsou, milá paní. Pro nezaslepené je to mimo jiné jasné konstatování, že práce Cermatu škodí. Pokud byste měla chuť o tom trochu přemýšlet, doporučuji vám třeba tyto obrázky.

Veronika Valíková řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 23:27  

Ano, to propojování bude nutné. Jako je rozdělená společnost, církev, Evropa, jsou rozděleni i učitelé.

Mnohdy naprosto nesmyslně, napříč svými zájmovými sférami. To je pak lepší mlčet.

Sparta a Slávie. Hanba-Sláva (protože já miluju Nohavicu :).

Učitelé jsou vesměs rozumní, vzdělaní a slušní lidé. Ale v posledních letech těch reforem shora bylo skutečně trochu příliš. A akademici se třeba zrovna v češtině příliš nevyznamenali.

Pročtu si to, promyslím. My v SUČJL jsme přesvědčeni, že jazyk není zlaté tele, kolem něhož mají učitelé tančit rituální tance, nýbrž cesta, způsob komunikace.

Jen bychom neradi, aby nám zase někdo PŘIKAZOVAL, CO a JAK.

Dobrou noc.


poste.restante řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 23:30  

Nepochybujte Petře, že alespoň ti učitelé, kteří zde pravidelně komentují si ten dokument pročtou.
Nebo se o to alespoň pokusí, :-)

Koncepční dokumenty je obtížné sestavovat. Někteří v tom máme i trochu zkušeností.
Ale vůbec nejhorší je vytvářet "politicky průchozí" a "většinově přijatelné" texty.

Problém je, že pro naše politiky je jejich "program" a často bohužel i jejich ego, důležitější nežli smysl a funkčnost.
Vemte si jen, jak fungovala privatizace. V době, kdy celý svět byl už na vlně sjednocování a vytváření komplexních celků, u nás se koncerny sekaly na firmičky a ty se privatizovaly.
Nebo vznik krajů. Pardubice a Hradec Králové. Lokální řevnivost je důležitější, nežli smysluplnost a logika. Do toho ODS s návrhem na, tuším, 81 "krajů"...

Stát se z ideologických důvodů zbavil možnosti svůj vzdělávací systém koordinovat, natožpak řídit.
A výsledek tu máme. A já mám sto chutí říct: "Ale my to říkali." :-) :-(

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 23:35  

Děkuji samozřejmě za všechny tři předchozí komentáře, které se objevily, zatímco jsem psal svůj předchozí.

Už jen jedna poznámka, ať se necyklíme:

"Jenže nějak nemůžeme pochopit, že se názor "těch, co nějakou službu poskytují" nezohledňuje vůbec."

Myslím, že pro jakoukoli vládu by bylo extrémně náročné komunikovat se 150 tisíci učiteli, čistě i jen z logistických důvodů. (Zároveň věřím, že by to určitě šlo MNOHEM lépe než to posledních 20 let činí naše vlády). Ale vemte si třeba tu strategii. Kdyby to bylo, jak píšete, tak dnes na České škole zveřejnil pan Komárek vládou schválenou strategii a tečka. Ale tak to není. Ministerstvo udělalo někdy v lednu/únoru konferenci, kde nastínili nějaké úplně obecné základy, pak o pár měsíců později zveřejnili cosi písemně s tím, že se k tomu může vyjádřit kdokoli po mailu či fb. Navíc udělali asi 20 kulatých stolů po celé republice (nejen v Praze). Teď na základě toho všeho dali dohromady už zas rozpracovanější text, zase se k němu může kdokoli vyjádřit - jedinec, škola, spolek, žádné omezení není. (KLidně jim to kriticky strhejte, je to asi tak tisíckrát lepší než neříct nic.)

Co má ten stát udělat víc? Nemůže přece obcházet jednotlivé učitele, dokonce nemůže ani objíždět jednotlivé školy. Tak dal ven tenhle papír a i podle toho, jaké reakce teď dostane, připraví tu už opravdovou strategii. Možná mám malou fantazii, ale jak jinak by se mohl stát poradit se 150 tisíci lidmi o tom, jak dál?


poste.restante řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 23:44  

Co má ten stát udělat víc? Nemůže přece obcházet jednotlivé učitele, dokonce nemůže ani objíždět jednotlivé školy.
To se ptáte dnes, v době internetu a komunikačních platforem?

Vy už jste zapomněl na diskusi ke kariérnímu řádu?
Stovky učitelů, zástupci organizací psali své názory a postřehy.
A ty pak byly spláchnuty, víte kam, že?

Nikdo nemusí obcházet 150 000 lidí.
Ve skutečnosti se vždy zapojí sotva pár tisícovek. Všichni nemají chuť, někteří schopnosti a jiní ani zájem.
A mnozí jednotlivci zase koncentrují ve svých názorech názory a postoje desítek a stovek dalších.

Jak že to bylo?
Kdo chce, hledá možnosti...

Petr řekl(a)...
5. listopadu 2019 v 23:56  

"To se ptáte dnes, v době internetu a komunikačních platforem?"

No ale vždyť přesně tyhle nástroje ta vláda teď využívá (a ano, uznávám, že to může dělat líp, mít víc platforem, intuitivnější nástroje pro zpětnou vazbu, víc propagovat to, že stojí o názory z terénu). Jen mi nepřipadá fér tvrdit, že se s učiteli nikdo bavit nechce. Já tam tu vůli vidím a připadá mi hloupé ten prostor nevyužít.


poste.restante řekl(a)...
6. listopadu 2019 v 0:09  

Tak dal ven tenhle papír a i podle toho, jaké reakce teď dostane, připraví tu už opravdovou strategii.

Jen mi nepřipadá fér tvrdit, že se s učiteli nikdo bavit nechce. Já tam tu vůli vidím a připadá mi hloupé ten prostor nevyužít.


Tak znovu:
Důvěra.
Důkaz.
Přesvědčit...

Až uvidím, že bude zveřejněn dokument, kde budou uvedeny připomínky, včetně těch od jednotlivých učitelů a způsob jejich vypořádání, třeba začnu věřit.

mirek vaněk řekl(a)...
6. listopadu 2019 v 6:47  

Přesně to je ono. Tým lidí, kteří tomu opravdu rozumí(nejen o tom píší člámky či sedí v senátu či parlamentu) má připravit návrh. Pak může proběhnout veřejná diskuze. Mohou být vyzváni odborní oponenti. A pak po zapracování připomínek nejlépe úplně jinými lidmi může vzniknout smysluplný dokument, který bude nějakým způsobem vyhovovat i nevyhovovat všem. Ale odkryje problémy a ukáže směry kam jít. Co hoří a co doutná.
Tohle je ta první, místy hodně tendenční, část. Co bude následovat se teprve ukáže.

Tajný Učitel řekl(a)...
6. listopadu 2019 v 8:31  

"Přidáme učitelům pořádně peníze a necháme je, aby to dělali, jak jsou zvyklí. Blbé děti vytřídíme co nejdřív a ty, které přejdou přes drsné státní přijímačky na střední školy, pak zmasakrujeme u maturit. Epizeuxis na vás, hahaha. A nemyslete si, smradi, že vás na vysokou školu dojde víc než 40 %. Jo, prestiž učitele se vybuduje nejlíp statutem veřejné osoby a speciální zákonnou ochranou. A hlavně: nerovnosti jsou přirozené, takže pokud se narodíš do chudé rodiny, nejlíp někde mezi Vary a Ústím tak sorryjako, to není náš problém."

Přesné.:)

Vize a koncepce...lze uplatňovat v systému, kde je rezort školství do velké míry odloučen od politického dění, od státu, nebo kde jsou změny pořádně připraveny a odpilotovány, kde jsou zavedeny pojistky, které by předcházely předvolebním hurá změnám, slibům, výměnám personálu vizi a koncept nesoucím a zajišťujícím dlouhodobou kontinuitu, atp. Jinak je to prázdná sláma, plácání do vody a horký vítr vod huby.

Petr Portwyn řekl(a)...
6. listopadu 2019 v 9:08  

Štve mě ovšem přístup těch českých učitelů, kteří neberou vážně absolutně nic kromě své lokální zkušenosti, kterou bůhvíproč považují za normu. To, že učíte děti (a věřím, že dobře), neznamená, že rozumíte školství.
...zatímco kdybych seděl někde v neziskovce a psal články o tom, jak školy ničí děti, tak jsem skutečný expert.
Ono jde taky o to, co mi říkají kolegové. Setkávám se na akcích s učiteli z celé země (aj zo Slovenska) a že by se jejich zkušenost nějak extra lišila od mé, to bych neřekl.

Vláda holt musí zohlednit i jiné perspektivy než názor těch, co nějakou službu poskytují (v případě vzdělávání učitelů). A když se nabídka a poptávka začínají významně rozcházet, musí se snažit služby zlepšit.
Teď jde o to, co znamená "zlepšit".
Řada rodičů si přeje, aby děti měly větší vědomosti, a mnozí podporují dril.
Jiní rodiče si přejí, aby se děti ve škole bavily, resp. aby "byly svobodné".
A dalším je úplně jedno, co děti umějí, hlavně, když je ve škole ohlídají.
Vidíte sám, že když vyhovíme druhé skupině, naštveme tu první, a naopak.

Kdyby byli učitelé chytřejší, řekli by: lepší služby předpokládají mnohem více peněz, pojďme se bavit o tom, jak za více peněz zvládneme inovovat nabídku.
No, nejsem si jist, že by tohle uspělo. Stejně bychom slyšeli zase kecy o tom, jak jsme o půl jedné doma a pracujeme tři měsíce v roce.
Druhá a třetí skupina rodičů by na to neslyšela určitě.

Ale takhle dnes argumentace učitelů nestojí. Dokud se to nezmění, můžete na lepší podmínky zapomenout.
Moje argumentace zní, že
1) když chci dobrého zaměstnance, musím jej zaplatit
2) bez práce nejsou koláče

Bod 2) platí jak pro učitele (takže omezit akce typu "jdeme se dívat na panáčkující kozy", tak pro děti (bez tréninku tu Hejnovou nepředběhnu).

laimes řekl(a)...
6. listopadu 2019 v 9:08  

priority vzdělávání se musí odvíjet od priorit státu a ty jsou : 1/montovny 2/doprava 3/sociální služby takže kádry pro tyto obory
základem ovšem stále zůstává reforma školství,na kterou všichni kašlou od posledního sjezdu ksč v 86 roce

Petr Portwyn řekl(a)...
6. listopadu 2019 v 9:09  

P. S. Jako neodborář se necítím kompetentní vyjadřovat ke stávce víc, než v pár poznámkách.

Petr řekl(a)...
6. listopadu 2019 v 10:26  

"Řada rodičů si přeje, aby děti měly větší vědomosti, a mnozí podporují dril.
Jiní rodiče si přejí, aby se děti ve škole bavily, resp. aby "byly svobodné".
A dalším je úplně jedno, co děti umějí, hlavně, když je ve škole ohlídají.
Vidíte sám, že když vyhovíme druhé skupině, naštveme tu první, a naopak."

Asi ne nutně, protože odpovědí státu může být také umožnění různých přístupů. K čemuž v zásadě stát nakročil prostřednictvím RVP, i když nedůsledně. Teď to nehodnotím, jen teoreticky reakcí na hodně heterogenní poptávku může být třeba i větší pestrost služeb.

Petr Portwyn řekl(a)...
6. listopadu 2019 v 10:47  

Tak pestrost služeb v nabídce je - nikdo nebrání rodičům, aby masově hlásili děti do alternativních škol.

Ony i ty základky jsou obvykle různé, zejména ve větších městech, i když tlak směrem "budeme si hrát a budeme šťastní" je silný.
Na venkově prostě co je, to je.

mirek vaněk řekl(a)...
7. listopadu 2019 v 9:17  

"Vyhodnocení předchozích strategických dokumentů ukázalo, že nastavení strategických cílů a směrů bylo víceméně správné. Příčinou toho, proč předchozí strategické dokumenty byly realizovány jen v malé míře, nebyla nízká kvalita těchto dokumentů, ale jejich odstřižení od následné implementace."

Co vede expertní tým k těmto závěrům? Výsledky jakých výzkumů?

"Méně viditelné, ale neméně zásadní, jsou změny, ke kterým dochází v oblasti politické a společenské. Mezi ně patří pokles důvěry v politické instituce a ochoty občansky se angažovat, nárůst populismu a dezinformací, růst společenských nerovností, vznik neliberálních demokracií a mnohé další."

Ano to mají pravdu. Dezinformace ve školství jsou zvláště výživné. A nevyhnuli se ani tomuto dokumentu.


"V diskusích i při rešerši literatury se ukázalo, že v otázce obsahu vzdělávání existuje celá řada různorodých názorů. Nicméně v některých ohledech existuje rozsáhlá shoda. Za prvé, žáci a studenti jsou přetěžováni informacemi. Probírané učivo, na všech stupních, je příliš široké a obsahuje celou řadu zbytných poznatků a informací. Učitelé nestíhají povinné učivo procvičit a žáci nemají dostatečný prostor si probrané poznatky osvojit a aplikovat v reálných situacích. Existuje navíc snaha učivo dále doplňovat. To ovšem vede
k tomu, že žáci a studenti nezvládnou probírané látce skutečně porozumět. Je zjevné, že výrazná redukce probíraného učiva je nutná7. Je přitom třeba podotknout, že v platných rámcových vzdělávacích programech jsou závazné pouze očekávané výstupy, nikoli učivo. Ačkoli revize a částečná redukce těchto očekávaných výstupů je namístě (viz SL1), přetíženost obsahem vzniká především ve školních vzdělávacích programech a používaných učebních materiálech (viz ilustrativní box níže)."

Co tím chtěli autoři vlastně říci? Na základě jakých relevantních zdrojů usuzují, že je učiva nadbytek? Z diskuzí pan Botlíka? Či jiných? Že jsou v učebnicích hlouposti? Na to upozorňují odborníci roky. Pak ale nemají mít doložku MŠMT. A pokud ji nemají, je to věc svobody podnikání a hlouposti učitele, že je používá. To nemá nic společného se státní koncepcí.

"Dojde ke zlepšení vzdělávacích výsledků na druhém stupni základních škol v krajích
s nejhoršími vzdělávacími výsledky – v Karlovarském a Ústeckém kraji, a to na úroveň, která je vysvětlitelná nižším socioekonomickým statusem rodin a blíží se zbylým krajům
s podprůměrnými výsledky. Tím budou redukovány mezikrajové nerovnosti mezi vzdělávacími výsledky absolventů základních škol, a to na standardní úroveň v ekonomicky a socio-kulturně srovnatelných zemích."

Není to rozpor, když chtějí omezit vliv socioekonomického statusu rodin na výsledky vzdělávání. Neboli mají tam jiné vlivy a neví jaké. Jinak by je pojmenovali. Možná většina inteligence pracuje v Německu a vozí tam i své děti.


mirek vaněk řekl(a)...
7. listopadu 2019 v 13:03  

"Bude redukován rozsah školních absencí v rámci středního vzdělávání, jakožto faktoru neúspěšnosti u společné části maturitní zkoušky, aby na žádné škole dlouhodobě nepřesahoval hodnotu 20 % u maturitních předmětů."

Rád bych viděl jak to zajistí. V komisi nebyl asi žádný právník. Žáci jsou plnoletí. Lékaři nejsou povinni vydávat potvrzení. A pokud si nemoc omluví žák sám, nemá učitel šanci. 20% je málo, to nejde ošetřit. Pokud nebude mít škola jasnou oporu v předpisu, nemá šanci.

"Klíčové je hledání cest k vnitřní motivaci žáků a studentů, systematická práce s chybou, individualizace vzdělávání
s rozvíjením potenciálu a talentu žáků a studentů. Aby se vytvořil časový prostor pro učitele k opakování
a procvičování látky, k individualizaci výuky, je potřeba výrazné redukce očekávaných výstupů RVP s cílem snížit objem celkového učiva (obsaženého v ŠVP) minimálně o polovinu. Školy musí připravovat své absolventy tak, aby dokázali přijmout zodpovědnost za své vzdělávání, byli k tomu motivováni a aby se uměli učit, tedy naučit se nové věci pomocí samostudia s využitím informací z různých běžně dostupných zdrojů."

Opět obecné proklamace. Odkud plyne redukce výstupů RVP? Všech? Tedy redukujeme i vágní klíčové kompetence? Tomu bych zatleskal. Učivo není závazné, takže je klidně můžete úplně zrušit. Ví vůbec co napsali?

"Jednou ze žádoucích změn je i práce s chybou, která je velkou slabinou současného českého vzdělávacího systému. Většinou je za chybu žák či student trestán, převážně špatnou známkou, někdy i značně nevhodným komentářem, který ho sráží a snižuje jeho motivaci se o cokoli dále pokoušet. Mnozí učitelé i akademičtí pracovníci tak cíleně, pro klid ve výuce, či nevědomě srážejí své žáky a studenty, což vede k jejich pasivitě nejen v daném předmětu, ale i v životě žáka či studenta. Proto je velmi žádoucí většinově naučit s chybou pracovat učitele a akademické pracovníky, aby tuto dovednost mohli poté přenést na žáka či studenta."

Patří tohle do koncepce školství? Ví vůbec autoři o čem mluví? V koncepci zdravotnictví se dočteme, že je třeba naučit doktory práci se skalpelem Občas někteří špatně říznou a to musí přestat?
Mají vůbec být v koncepci rozebírány konkrétní metody? Zvlášť když je tolik předmětů, různých typů a stupňů škol.

"Za velmi důležitý však považujeme také přístup odpovědných pracovníků vyšších stupňů vzdělávání, potažmo podnikatelského sektoru. Pokud ti budou pouze kritizovat práci jiných a sami nebudou aktivně
k propojování přistupovat, nelze současný stav změnit."

To jako učitel střední školy ještě bude navíc učit učit učitee ZŠ? Nebo ministr bude učit vysokoškolské učitele?

"Průběžné a systematické ověřování znalostí a dovedností (dále jen „OZD“)"

Pročř ne výsledky vzdělávání? Sjednotit terminologii a nezavádět další zbytečné pojmy o zkratkách nemluvě.

"U matematiky je potřebné zvážit soulad obsahu a způsobu výuky a potřebného obsahu samotné zkoušky. Mnohé znalosti se učí studenti nazpaměť, bez pochopení daného postupu, a proto jsou u složitějších úloh neúspěšní i v mezinárodním srovnání (ČŠI, 2018). U matematiky je třeba klást důraz na základy logiky, schopnosti analýzy, hledání vhodných variant řešení a realizaci vybraného řešení. Také je třeba rozvíjet ve větší míře věcnou argumentaci."

Pominu-li, že to vůbec do koncepce nepatří, pak by autoři měli psát jen to, čemu rozumí. Jak byla prokázána příčinnost učení znalostí a špatných výsledků v mezinárodním srovnávání? Logika není totéž jako logické usuzování. V mateřské školce budeme klást důraz na logiku? Proč analýza a ne sysntéza? Ví se vůbec v čem je vlastně problém? Myslím průkazně ne domněle.
Je normální aby si zájmové skupiny prosadily své domněnky do takového dokumentu jako je dlouhodobá koncepce školství?

Zajímalo by mě kde bude veřejná diskuze k dokumentu. Asi už nebude, že?

Petr Portwyn řekl(a)...
7. listopadu 2019 v 13:07  

Furt mi nejde do hlavy jedna věc. V minulosti se těch informací učilo více, a žáci to nějak stíhali. Dneska jsou děti přece chytřejší, protože jsou sebevědomější a svobodnější, a přitom to nestíhají. Nechápu.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. listopadu 2019 v 19:48  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
8. listopadu 2019 v 0:44  

Je Konference EDU2030+ debakl zodpovědnosti MŠMT ČR a ministra Plagy při přípravě státní Strategie vzdělávání 2030+?

Aktivisticky pojatá dosavadní příprava státní Strategie vzdělávání je podle mého názoru debakl MŠMT ČR a ministra školství Plagy. Konference EDU2030+ konaná 7.11.2019 to nenapravila. Obsáhlejší informace z průběhu konference zatím nejsou. Na základě fotografie z konference se obávám, že v té státní Strategii vzdělávání 2030+ bude možná Stahování králíků jako povinně volitelný předmět.:)

https://www.facebook.com/Edu2030plus/photos/a.380531899164871/509799416238118/?type=3&theater

K tomu všemu viz i

ZMATEČNOST, ODBORNÁ A JAZYKOVÁ NEDBALOST?
aneb
JAKÁ JE METODOLOGICKÁ, ODBORNÁ A JAZYKOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE "EXPERTNÍHO" TÝMU PRO STÁTNÍ STRATEGII VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?
http://www.ceskaskola.cz/2019/10/registrace-na-konferenci-hlavni-smery.html

J.Týř


Petr Portwyn řekl(a)...
8. listopadu 2019 v 7:30  

Většinou je za chybu žák či student trestán, převážně špatnou známkou
Pitomost. Jeden z aktivistických blábolů.
Vědí vůbec "experti", kolik nasekají děti chyb? Kdybych měl za každou dávat špatnou známku... O většině chyb vůbec nevím. Nemohu permanentně kontrolovat 30 sešitů ve třídě, jestli se někdo nesekl ve výpočtu.
Samozřejmě že děti nejsou neustále známkovány... to by se učitel zbláznil. Jenže vysvětlujte to někomu, kdo ani neví, jak to ve škole vypadá...
Samozřejmě není pravda ani to o těch komentářích, už jen proto, že to prostě není čas zabývat se každou prkotinou.
Celý výrok je obviňující, totálně tendenční a čiší z něj neznalost.

No a teď něco o tom, jak nerozumím školství.

tyrjir řekl(a)...
8. listopadu 2019 v 8:53  

Chybami se člověk učí. Hlupák těmi vlastními.

tyrjir řekl(a)...
8. listopadu 2019 v 13:09  

JAK SI VEDOU NÁČELNÍCI AKTIVISTICKÉHO KMENE V MŚMT ČR PŘI TVORBĚ STÁTNÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?
aneb
MOHLI BYCHOM ZNÁT OBSAH VYSTOUPENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ A STÁTNÍHO TAJEMÍKA MŠMT NA AKTIVISTICKÉ KONVERENCI KONANÉ 7.11.2019?


Chybami se člověk učí. Hlupák těmi vlastními.

Na únorové zahajovací konferenci ke Strategii vzdělávání 2030+ uvedl Dominik Dvořák z PedF UK v prvních 12 minutách panelové diskuse tři hlavní, typově odlišné, přístupy, na jejichž základě je koncipováno školství (počáteční vzdělávání) v různých zemích "západního" světa:

1. "Nová" na tzv. kompetencích postavená výchovně konstruktivistická kurikula pro 21. století (Skotsko, Finsko...), mezi něž patří i systém RVP/ŠVP,
2. Reakcionářsky "Konzervativní" kurikula postavená na systematicky uspořádaných osnovách, přičemž neopomenul demagogicky poznamenat, že "osnovuje se učivo a spiknutí" (např. Anglie, Švédsko, Austrálie ...),
3. Gramotnostní model připravující žáka na zvládnutí dalšího typu školy nebo zaměstnání nevyužívající pojmu kompetence (USA)

Zmínil i OECD a Světovou banku OSN, které požadují zaměření počátečního vzdělávání na učení a jeho ověřitelné tj. měřitelné, výsledky.

Viz
Absolvent vzdělávacího systému období 2030+: Cíle, obsah a ...
https://www.facebook.com/Edu2030plus/videos/1121840524647844/

Tohle se stalo už v únoru 2019. Dovršeno to, myslím, bylo tou včerejší konferencí:

MŠMT ČR a ministr školství se vlastními chybami očividně neučí, když zadalo přípravu Strategie vzdělávání 2030+ kompetenčně aktivistickému týmu, který osnovu (systematické rozvržení učiva) demagogicky zřejmě považuje za nepohodičkový reakcionářský konzervativismus a který pomocí demagogicky vnucovaných občanských a jiných "kompetencí" ničí prostřednictvím systému RVP/ŠVP systematické počáteční vzdělávaní, jak je to zřejmé z aktivistického dokumentu "Hlavní směry...", kvůli němuž byla ta včerejší cca tříhodinová "konference", myslím, velmi podivuhodně "upatlána" .

Pane Komárku, bylo by, prosím, možné v České škole zveřejnit obsah vystoupení ministra Plagy a státního tajemníka Fryče na té včerejší konferenci?

J.Týř
laimes řekl(a)...
8. listopadu 2019 v 13:35  

školská politika se musí odvíjet od politiky státu,bohužel tento stát žádnou státní politiku kromě stavění dálnic z německa do německa a na nádvoří automobilek nemá,
vzdělávací politika má mít dba cíle: 1/podporu ekonomiky,aby byli všichni zaměstnaní (zaměstnavatelé a zaměstnanci platili daně)=aby státní kasa byla plná
2/aby byl zajištěn chod státu a společnosti
bohužel tento stát nemá nad ničím kontrolu-ani nad českoe ekonmikou ani nad daněmi ,a tak se stále jen zadlužuje
stát funguje samospádem,je ponecháno na lidech ať se živí jak umí

tyrjir řekl(a)...
9. listopadu 2019 v 13:02  

BYLY REVIZE RVP A NÁVRH HLAVNÍCH SMĚRŮ PRO STÁTNÍ STRATEGII 2030+ ZÁMĚRNĚ ZPACKANÉ?
aneb
ZA CO MĚLI UČITELÉ STÁVKOVAT?


http://www.ceskaskola.cz/2019/06/vyzva-k-zastaveni-revizi-ramcoveho.html

neděle 30. prosince 2018 ·
Štítky: komunikace MŠMT s veřejností, MŠMT, revize RVP, Zprávy

Ministerstvo školství pracuje na nové podobě rámcových vzdělávacích programů, které nahradily původní osnovy. O konkrétních změnách ale resort mlčí. Zatím je to spíše tajná revoluce. Většina jednání probíhá za zavřenými dveřmi a ven se moc informací nedostává. Ministerstvo a Národní ústav pro vzdělávání, který má revizi RVP na starosti, podle učitelů s odbornou veřejností prakticky nemluví. V praxi by přitom nové „osnovy“ měly být už na podzim. Podle ministra Roberta Plagy se má ale situace brzy změnit v celospolečenskou diskuzi. Reportáž přináší iDNES.

„Revize RVP musí být udělaná pořádně, ne rychle, a já se od vás klidně nechám grilovat za to, že jsem zářijový termín nedodržel. Stejně tak chci v novém roce diskuzi k vzdělávacím programům více otevřít. Během ledna nebo února sezveme učitele i další odborníky z praxe. Pozveme EDUin, EDULAB nebo i Pedagogickou komoru a další. Na společné konferenci chceme ukázat, jak celá věc probíhá a jaká je ta naše ideová představa,“ říká ministr.


http://www.ceskaskola.cz/2018/12/ministr-plaga-revize-rvp-se-promeni-v.html

Po tomto veřejném prohlášení jmenoval ministr školství ten aktivistický tým pro Strategii vzdělávání 2030+ a po tomto prohlášení NÚV zpackal Revizi RVP, ministr školství zrušil NÚV a navrhlodklasd maturity z matematiky..

Kdo si dělá iluzi, že nějaká kloudná Revize RVP v dohlednu bude nebo že MŠMT ČR pod vedením ministra Plagy udělá z aktivistických návrhů té pokoutně jednající expertní skupiny přijatelný návrh státní Strategie vzdělávání 2030+, asi se dost hluboce mýlí...


Viz
http://www.ceskaskola.cz/2019/11/hlavni-smery-vzdelavaci-politiky-cr-do.html

Viz i
MŠMT ČR JE NEZODPOVĚDNÝ AKTIVISTICKÝ SPOLEK?
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/pro-mou-tridni-jsem-trapna-rekla.html

ZAČ MĚLI UČITELÉ STÁVKOVAT? ZA ODVOLÁNÍ AKTIVISTICKÉHO MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MYSLÍM.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
9. listopadu 2019 v 13:22  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
9. listopadu 2019 v 14:17  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
9. listopadu 2019 v 14:18  

MŠMT ČR JE NEZODPOVĚDNÝ AKTIVISTICKÝ SPOLEK?

Jsem názoru, že:

Zvlčilé (neplodnými aktivistickými výhony pučící a obrostlé) MŠMT neschopné nebo neochotné zajistit některé základní věci svěřilo Strategii 2030+ jakýmsi aktivistům, kteří spolupracují s dalšími aktivisty (Eduin, Eduzměna), kterým sekundují vrcholoví pracovníci MŠMT (státní tajemník MŠMT, ústřední školský inspektor). Ignoruje přitom, myslím, do určité míry svou resortní a vládní odpovědnost, zájmy rodičů, učitelů a zřizovatelů škol, vědu, požadavky praxe a veřejný zájem České republiky.

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/expertni-skupina-nabizi-cile-strategie.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html

Dále viz např.

ZVLČILOST MŠMT ČR a POŽADAVKY HEJTMANŮ
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/hejtmani-chceme-zmenu-ve-skolstvi-at.html

DIDAKTICKÁ DEMENCE NÚV a MŠMT PŘI REVIZI RVP
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

TORNÁDO KAT A VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290


http://www.ceskaskola.cz/2019/05/expertni-skupina-nabizi-cile-strategie.html

Jsem názoru, že otázka MŠMT ČR JE NEZODPOVĚDNÝ AKTIVISTICKÝ SPOLEK? je otázkou aktuální i po konferenci "Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+" konané 7.11.2019

tyrjir řekl(a)...
11. listopadu 2019 v 14:15  

VZDĚLÁVACÍ NÁMĚSTEK V. PÍCL PŘEDSTAVIL HOŘKOU "PEDAGOGICKOU SKLIZEŇ A ORBU" V MŠMT
aneb
Aktivistické MŠMT předvedlo 5.11.2019 představení pro Kulatý stůl SKAV a Eduinu na téma: NIDV + NÚV = NIV anebo NPI?

Zdá se, že VZDĚLÁVACÍ NÁMĚSTEK MŠMT ČR stále ještě neví, zda Národní institut dalšího VZDĚLÁVÁNÍ a Národní ústav VZDĚLÁVÁNÍ se slučují do Národního institutu VZDĚLÁVÁNÍ nebo do Národního PEDAGOGICKÉHO ((pře)výchovného) institutu:


Viz 6. min a 1. h 56. min záznamu:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6880&v=VDKUHijfl54&feature=emb_logo

Vzdělávací náměstek ministra školství ČR Václav Pícl, osoba, která stála před 15 léty pod ministryní Buzkovou při zavádění užvaněného konstruktivisticky kompetenčního kurikulárního modelu RVP/ŠVP, v 6. min. záznamu sděluje přítomným, že "nová organizace" se bude jmenovat NIV. Z pléna se však ozývá hlas, že v podkladu je napsáno NPI. Václav Pícl na to NIV ještě jednou přistupuje, pak ale sděluje, že o názvu se dlouho váhalo a mělo by to být (snad?) NIV, ale nadále bude radši říkat "nová organizace"... :)))

Po občas i dost vzrušené debatě, v níž z více úst zaznělo, že sloučení je výsledek politického "úsporného" rozhodnutí neopřeného o odbornou analýzu hrozící kolapsem některých úloh a další privatizací školství (St. Štech v , P. Pavlík v 1. h 41. min a další) a po vyslovení obav, že "nová organizace" zkolabuje při plnění některých jí dnes deklarovaných úloh a že je tedy v krajích i centrálně nutné brát v úvahu "svépomocnou" možnost nebo nutnost, že tyto úlohy budou muset plnit jiné organizace (profesní, odborové, podnikatelské či neziskové, v jejich dozorčích radách už dnes zasedají představitelé MŠMT, atd. - např. S.Štech, D. Dvořák z PedF UK v 1. h 54. min), náměstek Pícl v 1. h 56. min opět uvedl "novou organizaci" jako Národní PEDAGOGICKÝ institut (NPI).

Bývalý ředitel NÚV V. Hořejší, po němž přišel v roce 2015 do vedení NÚV V. Pícl, ukazoval v roce 2014 obrázek znázorňující, co zbude z MŠMT, až se přestanou čerpat EU dotace. Na tom obrázku byl jako jeden ze "sirotků" i NÚV. Mýlil se. Za ministrem Plagou povolaného "znovunáměstka" Pícla byl NÚV zrušen...

viz
http://www.ceskaskola.cz/2015/03/jak-to-bylo-s-reditelem-nuv.html

Pěkně jste to v tom českém školství, vážení aktivisti z ČSSD, z AN0, z Pedagogických fakult, z pirátsko sluníčkářské Pedagogické komory atd. dopracovali. Možná ještě dosáhnete přejmenování ministerstva ŠKOLSTVÍ na ministerstvo (pře)VÝCHOVY...?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2019 v 17:37  

REORGANIZACE NÚV A NIDV - ČEHO SE OBÁVAJÍ LIDÉ KOLEM MŠMT ČR?

Obavy či znechucení mnohých účastníků Kulatého stolu SKAV a EDUin na téma: NIDV + NÚV = ? jsou, myslím, zřejmé. Co se vlastně stalo? Čeho se lidé kolem MŠMT obávají? Z čeho a proč jsou znechuceni?

Viz
https://youtu.be/VDKUHijfl54

CO SE STALO?

Kompetenčně orientovaný model kurikula zavedený jako konstruktivistický tzv. systém RVP/ŠVP v roce 2005 po vstupu do EU se očividně neosvědčil. Proč? Jsem názoru, že vznikl nezodpovědně tím, že MŠMT bez řádného vědeckého zdůvodnění převzalo a začalo nedbale konstruktivisticky uskutečňovat tzv. "evropský rámec klíčových vzdělávacích kompetencí" do hrubě podfinancovaného českého školství. Tento pouze doporučující rámec EU byl v ČR aktivisticky zpracován především s ohledem na zájmy "fondočerpačských" skupin a nikoli s primárním ohledem na kvalitní vzdělávání. Bylo to zřejmé již v roce 2005, bylo to jasné už kolem roku 2009 (viz např. Piťhova kritika, viz vznik Eduinu, viz úpadek kvality vzdělávání, viz úprk mnohých učitelů ze škol a dodnes trvající nezájem o učitelství u absolventů PedF. atd.). Miliardy z EU dotací tak byly až do dneška z valné části promrhány. Dvě hlavní ministerské organizace pověřené tvorbou kurikula a vzděláváním učitelů se ukázaly jako organizace bezradné, zmatečně jednající, nafukující řešitelné problémy a tedy jako organizace hrubě nefunkční. Například svou neschopností či neochotou provést Revizi RVP. Kdo tomu nevěří, ať si poslechne ještě třeba toto:

Revize RVP. Komu tím prospějeme?
https://www.youtube.com/watch?v=dArKs4VjjxA&t=12s

Co se tedy sloučením NÚV a NIDV stalo? Nevíme, zda rozhodnutí o zrušení a sloučení NÚV a NIDV je jen rozhodnutím samotného ministra nebo zda podnět k tomu vyšel z vlády nebo od samotného premiéra, jak někteří diskutující v panelové diskusi 5.11.2019 naznačovali. Nevíme, zda jde o rozhodnutí především úsporné nebo zda půjde o řádnou, tj. účelnou a účinnou optimalizaci fungování dvou dosud ne dobře fungujících organizací MŠMT, o reorganizaci zachovávající všechny agendy slučovaných organizací a přenášející prostředky, jimiž MŠMT disponuje, účelně a účinně do regionů směrem k učitelům, jak zástupci MŠMT říkají. Chce se mi věřit v tu druhou možnost naznačenou třemi "panelujícími" zástupci MŠMT. Tuto druhou možnost tu uvádím jako otázku:

Opravdu MŠMT ČR přistoupilo k systémovému opatření založenému na systémové optimalizaci agend NÚV a NIDV, jehož součástí je zachování dosavadních agend vykovávaných pracovníky na plný úvazek a současně i posílení účasti učitelů na tvorbě a realizaci kurikula prostřednictvím sítě regionálních center vč. například prostřednictvím sítě metodických kabinetů pro jednotlivé výukové předměty - tj. k úspoře založené na omezení neproduktivního nafukování problémů nadbytkem pracovníků na centrální úrovni a ke koncepčně, organizačně i finančně náročnému posílení praktické účasti těch, kteří skutečně vzdělávají?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.