Pollak Jiří W: Prevence ve školách - jak dál?

sobota 15. ledna 2000 ·

Seriál MUDr. Pollaka z Curychu, iniciátora a ředitele projektu Dětský úsměv. Myšlenkou na prevenci onemocnění chrupu, prováděnou u dětí v mateřských a základních školách se zabývala švýcarská stomatologická komora již před více než 20 lety. V době vysoké konjunktury chyběl personál téměř všude. Protože nebyl nalezen schopný personál a realizace se potýkala i s finančními problémy, byla uložena ad akta.

Teprve před několika lety se pod vedením profesora Marthalera z Curyšské univerzity podařilo uvést tuto výbornou myšlenku do života. Založením nadace pro zubní preventistky a zajištěním financovaní od obcí, průmyslovými podniky a stomatologickou komorou byly umožněny první kurzy zubních preventistek a jejich první návštěvy ve školách.

ZUBNÍ TETY (preventistky) DO ŠKOL
Cílem programu je přinést dětem přímo do škol a mateřských školek informace o onemocnění chrupu, možnostech jejich prevence, tzn. o správné výživě a ústní hygieně…ale hlavně přístupnou formou děti naučit správným návykům nezbytným pro eficientní provádění ústní hygieny.
Na vypracovaní metodiky programu se zúčastnili zástupci všech čtyř švýcarských stomatologických fakult a rovněž dvě školy pro dentální hygienistky. Program je založen na systematickém, opakovaném a kontrolovaném nácviku čistění chrupu ve školách. Výklad o zdravé výživě přiblíží školákům vědomosti, které mohou upotřebit v každodenním životě a konečně je seznámí s původem zubního kazu a onemocněním dásní.
Výklad se řídí podle předpokládaného stupně chápání předškolních dětí a školáků. Nejdůležitějším faktorem celé akce je srozumitelnost a periodické opakovaní. Proto zubní preventistky navštěvují školy šestkrát ročně. Pokaždé se koná nácvik čistění chrupu. První lekce se odehrává mimo ústa, tj. tzv. nasucho. Kolektivní počínání motivuje žáky podle pravidla "co dělají ostatní, chci dělat i já". Teprve po zvládnutí sledu jednotlivých pohybů kartáčkem se přechází ke skutečnému čistění. Pětiletí čistí bez pasty a gelu, starší děti používají fluoridovaný gel a výplachové fluoridové tabletky.
Děti sedí ve třídě, po každém úseku v ústech se sliny vyplivnou do kalíšku. Kalíšek se na konec vyčistí a v ideálním případě slouží, nadepsán jménem k uložení kartáčku ve školní umyvárně, nebo třídní skříňce. Kartáček dostanou děti jen jednou na začátku - příště musí donést svůj kartáček z domova k posouzení, ev. poradě… Každá lekce je doplněna další kapitolkou o chrupu, např. o jeho vývoji a dalšími informacemi o zdravé výživě. Preventistka samozřejmě odpovídá na otázky žáků a neopomene zkontrolovat stav kartáčku, zadá dětem úkol zjistit, zda se doma používá k dosolovaní fluoridovaná sůl. 50 procentní snížení kazivosti díky dosolování fluoridovanou solí je tak významné, že se neopomíná využít každou příležitost a poukázat na něj.

STATUS QUO
Situace s prohlubujícími se problémy orálního zdraví u dětské populace v ČR je stomatologům poměrně dobře známa a byla opakovaně prezentována i nejširší veřejnosti. Např. v prosinci loňského roku zhodnotil tuto smutnou bilanci prezident ČSK MUDr. J. Pekárek společně s ředitelem VUS v obsáhlém článku v MF DNES. Poplakávat však pouze po fluoridované vodě a nenabídnout alternativní prevenci není úplně na místě. V dnešní době je masová medikace, bez alternativy politicky neúnosná, ekonomicky náročná a ekologicky těžko zodpověditelná. Proti opětovnému zavedení fluoridované vody dnes mluví mnohé další argumenty: 96 % fluoridem obohacené vody se nikdy nedostane ani do blízkosti úst. Používá se např. na mytí aut, splachovaní záchodů, koupaní, praní, mytí nádobí apod. Z popraskaného potrubí pražské vodovodní sítě se do země ztrácí až 40 % pitné vody. Neopomenutelná je také skutečnost že, pro špatnou kvalitu pitné vody (pachuť a někdy i zápach) je tato stále méně používaná k pití, resp. je nahrazována vodou z lahví nakupovanou v obchodech. Mnozí lidé s nakupovanou vodou dokonce i vaří!


Je tedy zapotřebí jednat. V lednu se v denním tisku zase objevilo další svědectví o stále se zhoršujícím stavu chrupu u dětí. Dotazem na centrálních úřadech o zamýšlených opatřeních nebylo zatím možno zjistit nic zásadně povzbuzujícího. Starost o orální zdraví našich dětí zde zjevně není na pořadu dne. Nebo vzniká dojem, že nemá prioritu. Přitom je obecně známo, že všechna opatření kurativního charakteru jsou ve stomatologii méně účinná a ekonomicky až 12x náročnější, než prevence, spočívající na solidní informovanosti obyvatelstva, včetně vyjádření souvislosti s výdaji za léčení těchto zamezitelných škod (což zatím částečně chybí).

Akce DĚTSKÝ ÚSMĚV
Na sklonku loňského roku se sešla malá skupinka prevencí "posedlých" lékařů ke společným úvahám, jak urychleně a levně realizovat prevenci u našich dětí. Přednostka stomatologické kliniky 3. LF UK v Praze MUDr. Eva Gojišové referovala o zkušenostech s preventivním programem v základních školách, který realizuje se svými studenty v rámci výuky volitelného předmětu v oboru preventivního lékařství
Švýcarský model se těší obecnější podpoře obecních správ a švýcarské společnosti a je proto být obsáhlejší, důslednější a pravidelnější.
Z těchto úvah vzešel návrh vyzkoušet další intenzivnější možnosti dětské prevence na našich školách. Úkolů se rovněž ujal MUDr. Ladislav Kindl ze soukromé vyšší školy pro dentální hygienistky. Studentky této školy jsou s problematikou preventivní stomatologie velmi dobře obeznámeny a je u nich dobrý předpoklad k relativně snadnému doškolení pro nový záměr. Doškolení jakož i financování projektu zajistil Dr. J.W. P. Na projektu se účastní také „Nadace pro ústní hygienu“, která úzce spolupracuje s prof. Marthalerem. Parodontolog MUDr. Ladislav Korábek z II. stomatologické kliniky 1. LF UK v Praze přislíbil koordinaci k projektu přidružené epidemilogické studie zabývající se sledováním stavu dásní u dětí na vybraných školách. MUDr.Pavel Hájek se výborně osvědčil se svým úkolem „styk s veřejností“.

NEZŮSTALO JEN U PLÁNŮ
S jistým uspokojením lze konstatovat, že se podařilo zamýšlenou akci rozhýbat. Prvních 20 zubních preventistek již bylo vyškoleno. Jejich solidní znalosti o prevenci z jejich studia na vyšší škole pro dentální hygienistky v Praze, umožnily zkrácenou verzi školení. Ve Švýcarsku je základní kurz pro nemedicínský personál koncipován na 16 hodin a je rozložen do 2 dnů velmi intenzivní přípravy. Výuka se provádí podle písemných podkladů, které vytvořil prof. Marthaler. Pro naše záměry je již veškerý písemný materiál také připraven. Jedná se o překlad zmíněného skripta prof. Marthalera a je samozřejmě adaptován na podmínky v naší republice a stává se tak cennou pomůckou. K již připraveným materiálům patří také barevný atlas určený pro jednoduchou standardizaci zamýšleného epidemiologického šetření a písemný program celé akce. Pro usnadnění motivačního úkolu preventistek je pak zajištěna barevná folie s fotografiemi z průběhu nácviku ústní hygieny na předešlých školách. Důležitým pokrokem je vyřešení alespoň některých ekonomických problémů. Spotřební materiál pro děti dodá firma Gaba International. Švýcarská Nadace profesora Marthalera kryje některé další počáteční výdaje a přispívá na didaktické materiály.

JAK DÁL?
Pro nejbližší budoucnost bude důležité zhodnocení všech získaných zkušeností. Věc bude třeba obhájit před mnoha odborníky z řad pedagogů a ekonomů. Bude třeba získat podporu ČSK a ministerstev zdravotnictví a školství… Program by se měl stát věcí veřejného zájmu a měl by podle toho být také financován. Není proto nelogické zabývat se možnostmi spolupráce se zdravotními pojišťovnami a jejich případné finanční spoluúčasti. Také ony mohou v budoucnu ušetřit na svých výdajích.
Po úspěšném ukončení první fáze, bude třeba získávat další zubní preventistky. Zde se otevírají možnosti pro bývalé zubní instrumentářky, zdravotní sestry a pedagogy, např. z řad seniorů. Otevírají se ale i úkoly pro obecní úřady, školské úřady, stomatologickou komoru a mnohé další.
Výše finanční odměny zubních preventistek by měla být srovnatelná např. s platem učitele základní školy nebo zdravotní sestry…
Myšlenka je přesvědčivá, realizace překvapivě jednouchá, urychleně proveditelná a z ekonomického hlediska je akce „Dětský úsměv“ naprosto únosná. Zbývá jen podotknout, že se jedná o akci, která se v cizině již osvědčila a to i v podmínkách, kde by se mohlo zdát, že není tak nezbytná jako u nás.
Zájemcům o spolupráci, všem, kterým se tento projekt zamlouvá a chtěli by jej uskutečnit ve svém regionu předáme veškerou dokumentaci a program „Dětského úsměvu“. V případě, že se i jinde pracuje na podobné akci navrhujeme koordinaci a výměnu zkušeností.

Pozn. aut.:
Svým pražským kolegům, kteří se na shora popsané akci podílejí chci již nyní poděkovat za jejich nadšení, nezištnou spolupráci a investovaný čas ve prospěch českých dětí, které nemůžou za to, ze jejich dospělí spoluobčané na příslušných místech nemají zatím proveditelný koncept pro jednoduchou a účinnou stomatologickou prevenci. Děkuji též Výzkumu ELMEX a MERIDOL, GABA INT., a Solným Mlýnům Olomouc za finanční podporu. Ministerstvu zdravotnictví děkuji za grant a podporu při realizaci v terénu a ministerstvu školství za povolení provádění akce Dětský úsměv ve školkách a školách. Za iniciátory prevenčního programu dětský úsměv při České stomatologické komoře a VUS, Praha, MUDr. Jiří W. Pollak.

Jiří W. Pollak, Dr.med.dent
narozen v Praze, 22.7.1949
maturita v Praze a Paříži 1967, rok na Sorboně – demi licence umění,
maturita ve Fribourgu 1969.
Studium stomatologie v Curychu 1969 - 75
Odborný asistent na fixní protetice, Uni Curych
Oberarzt 1978, výuka studentů.
Doškolování v priv. praxích a USA 1979 - 81
Soukromá praxe od roku 1981 v Curychu, progresivní plán a ergonomický dispozitiv plán…
Patenty a vynálezy v zubařských technologiích, profesionální dentální fotografie a výroba bleskového zažízení pro dentální makrofotografii.
Přednášková činnost ve Švýcarsku a cizině
1991 aktivní člen Česko Slovensko Švýcarské zdravotnické společnosti
Úzká spolupráce při zakládání a reformě České stom. komory.
Doškolování pro Českou a Slovenskou stomatologickou komoru
ca. 80 přednášek a praktických kurzů.
Zahraniční korespondent LKS, Stomatologa a Progressdentu, ca. 50 publikací (Články pro denní tisk a Zdrav. noviny)
Autor knihy "Zakládáme soukromou praxi" a brožury "PBI Index"
(oboje vydal a předal jako dar oběma stomatologickým komorám (10000 Ex.)
Čestný člen: Slovenské stomatologické komory,
České společnosti pro parodontologii,
Implantologického klubu České republiky.
Nositel titulu "Osobnost české stomatologie", 1997
člen několika dalších evropských odborných společností
člen Nadace pro duševně a tělesně postižené, Curych
správní rada spolku pro podporu duševně a tělesně postižených, Curych
člen odborné rady škol pro dentální hygienistky v Praze, Ustí a Plzni
od r. 1995 externí učitel preventivní stomatologie UK LF Motol, pravidelné přednášky na stomat. klinikách a ve Vinohradské nemocnici.

Iniciant celoplošné prevence zubního kazu fluoridovanou solí v ČR ve spolupráci s komorou a fakultami.
Iniciant a ředitel prevenčního programu Dětský úsměv při České stomatol.. komoře, ve spolupráci s MZ.

Spolupráce na zavedení intenzívní výuky výuky stomatologické prevence podle švýcaských směrnic a zkušeností na téměř všech českých fakultách.
1990 - 98 nesčetné přednášky a kurzy v ČR a SR
od roku 1991 přednášky na kongresech "Pragodent" a "Interdentál"
organizoval stáže českých a slovenských zubařů v Curuchu: vesměs čtrnáctidenní pobyt mladších kolegu z ČR a SR ve své soukromé praxi v Curychu.
iniciant a spoluzakladatel škol pro dentální hygienistky v ČR (Ustí a Praha)
Zajímá se o umění, tennis a lyžování, kutí z cihel a betonu, výroba šperku, spravování a sbírka starých aut a obrazů…

Rodina: je ženatý, manželka je lékařka ORL, má dvě dcery (20 a 21 let), obě "děti" mají samozřejmě chrup bez kazu a mluví i česky…

Pollak Jiří W

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.