EDUin: Pravidlům státní maturity schází jasné pojmenování, kdo nese zodpovědnost za pochybení.

pátek 9. září 2016 ·

Během letošního jarního kola maturit se ukázalo, že státní orgány neumějí řešit situaci, kdy chybou Cermatu, ministerstva nebo školy dojde k poškození maturanta nebo celé skupiny maturantů. Na základě této zkušenosti a zkušeností z aktuálně probíhajícího podzimního kola maturit by mělo ministerstvo školství veřejnosti sdělit, jak chce v budoucnosti takové situace řešit.

Jednotlivé maturanty nebo skupiny maturantů poškozují tyto kroky:

Zařazení úloh ověřujících učivo, které není obsaženo v RVP školy.
Na tento problém jsme na jaře opakovaně upozorňovali na případu zařazení úlohy vyžadující vyřešení logaritmické rovnice v testu z matematiky, byť část škol nemá v rámcovém vzdělávacím programu předepsáno tuto látku vyučovat. Podrobněji ZDE. Jde o obecný problém nesouladu rámcových vzdělávacích programů, maturitního katalogu a maturitních testů. Přestože jde o zjevné pochybení ministerstva a Cermatu, následky nesli především maturanti pohybující se v testu na hraně úspěšnosti.

Tomáš Feřtek (www.eduin.cz)

Postupná proměna testů do podoby, která diskriminuje žáky odborných škol.
Na datech ze státní maturity lze prokázat, že testy společné části se postupně proměňují a kladou stále větší důraz na akademické znalosti (jako příklad mohou sloužit úlohy logaritmická rovnice a epizeuxis), což výrazně snižuje úspěšnost žáků odborných škol u maturity. Podrobněji ZDE a ZDE. Proto je nutné, aby součástí přípravy a obhajoby podoby státní maturity byla zdůvodnění, proč byla konkrétní úloha do testu zařazena a co ověřuje. A ministerstvo by se mělo jasně postavit k prokázanému faktu, že se vlivem nerovných podmínek zásadně zvyšuje neúspěšnost jedné skupiny středoškoláků.
Následky organizačního pochybení školy a Cermatu nese žák.
EDUin má k dispozici dokumentaci případu z jarního kola státních maturit, kdy chybou školy při zadávání maturitního testu došlo k poškození žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Přestože šlo o zjevnou a dokumentovatelnou chybu, škola a Cermat si přehazovaly zodpovědnost tak dlouho, až byl žák nucen přihlásit se k podzimnímu termínu a zkoušku opakovat, přestože pochybení nebylo na jeho straně. Je třeba, aby ministerstvo jasně sdělilo, jak bude v takových případech v budoucnosti postupovat, kam bude možné se obrátit, aby situace byla vyřešena co nejrychleji a způsobem, který neumožní ignorování oprávněných stížností žáků školami a státními institucemi.


Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Vzhledem k tomu, že ministerstvo školství vypsalo výběrové řízení na pozici ředitele Cermatu, je tu s novým vedením příležitost opravit ty chyby, které současná podoba státní maturity zjevně má. Právě nerovný přístup a poškozování práv žáků jsou o to závažnější, že státní maturita je jedním z prvních zásadních setkání mladých lidí s vlivem státu na jejich životy. Je důležité, aby měli pocit rovného a spravedlivého zacházení, protože to formuje jejich postoj ke společnosti a státu jako takovému.“

11 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
9. září 2016 13:58  

Já bych tolik nejásala. Zatímco Cermat má podle pana Feřteka šanci s novým výběrovým řízením na pozici ředitele na změnu přístupu a opravu chyb, příjemci nevyžádaných mouder z kuchyně EDUinu takovou šanci nemají. Opakované mantry EDUinu připomínají hledání třídního nepřítele. Tam nějakou inovaci nebo vstřícnost aby jeden pohledal. Naopak, Cermat se pod Zíkovým vedením vymanil ze strnulosti a postupně realizuje kroky ve prospěch žáků. Cermat spolupracuje široce s učiteli a nestojí proti nim ani školám. Snaha EDUinu rozdmýchávat spory mezi účelově vytvářenými tábory je to, co decimuje důstojnost učitelského stavu. Nedělejte z učitelů aktivisty a najděte si pořádnou práci, eduinisté!

Vladimír Stanzel řekl(a)...
9. září 2016 14:39  

"Přestože jde o zjevné pochybení ministerstva a Cermatu, následky nesli především maturanti pohybující se v testu na hraně úspěšnosti." - a to ví pan odborný konzultant odkud? Z dojmologického spisku OB a dalších? Je třeba znovu zopakovat, že o tom, jestli došlo k poškození žáků, může rozhodnout pouze soud. Psát o zjevném pochybení je prachsprostá mediální manipulace nehodná slušného publicisty.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. září 2016 14:47  

postoj ke společnosti a státu jako takovému.

Jak vypadá 'stát jako takový'?

Josef Soukal řekl(a)...
9. září 2016 18:47  

V bodě 1 a 2 jde pouze o názor EDUinu a jemu blízkých kritiků státní maturity. Je zajímavé, že v posledních týdnech z takovýchto textů zmizelo tvrzení, že v nesouladu s RVP jsou i některé úlohy z češtiny. Zřejmě už i botlíkovsko-eduinskému myšlenkovém trustu došlo, že na vyvrácení mnohastránkové a nabubřelé Botlíkovy zprávy na toto téma v případě češtiny skutečně postačí dvě souvětí, jak jsem konstatoval hned na začátku. Přesto se bez jakékoli stopy sebereflexe objevuje další text snažící se představy svých autorů prezentovat jako nepopiratelnou skutečnost. Znovu musím konstatovat, že se vaří polévka ze směsi nadměrného sebevědomí, drzosti a vlastních zájmů vydávaných za zájmy studentů.
Bodu 3 se věnoval kolega Stanzel.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. září 2016 20:55  

ad Eduinské hledání třídního nepřítele... Nepřítel se bohužel celkem záhy vyprofiloval sám, účelovým nastavením nové maturity do její nynější podoby, která cíleně znevýhodňuje a poškozuje určité spektrum žáků. Tato evidentní nespravedlnost se v letitých diskuzích různě racionalizuje, nicméně faktem zůstává, že za účelem snadné kalibrace testů k předem určeným kvótám, je používána metodika, která těžce znevýhodňuje žáky nevýběrových škol s maturitou a žáky, kteří potřebují ke správnému vypracování úloh více času, o negativních dopadech společné část mz a nyní i centralizovaného přijímacího řízení na kvalitu výuky nemluvě. Stokrát opakovaná písnička, a pořád tak relevantní.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
10. září 2016 18:50  

Vladimír Stanzel řekl(a)... 9. září 2016 14:39
Je třeba znovu zopakovat, že o tom, jestli došlo k poškození žáků, může rozhodnout pouze soud.
Tedy především, rozhodnout o tom soud může jen tehdy, když se na něj někdo obrátí.Již v minulých letech jsem viděli, že soud rozhodl, že žáci byli poškozeni, ale samozřejmě jen u tech, kteří se na soud obrátili. Podle dostupných údajů bylo poškozených víc. Dokonce řádově. Já například nevím, zda se ve věci logaritmické rovnice v testu z matematiky na soud vůbec někdo obrátil. Takže se bohužel může stát, že nikdo nerozhodne. Což mně osobně by hodně mrzelo, neboť to pokládám za zjevné porušení zákona.

A to pořád mluvíme o poškození, které je v rozporu s předpisy, jen takové lze u soudu napadnout. V životě ale dochází i ke škodám z nedbalosti i zlé vůle, na které předpisy nejsou.

Označit článek za prachsprostá mediální manipulace nehodná slušného publicisty
pokládám za hodně přehnané, ba nesprávné. V čem že spočívá "manipulace"?

Pokud s příspěvkem chcete polemizovat, měl byste to vzít věcně bod po bodu.

Josef Soukal řekl(a)...
10. září 2016 21:04  

Bod po bodu? Stačí se začíst do starších komentářů na české škole, přesněji stačí je vnímat.

Josef Soukal řekl(a)...
10. září 2016 21:07  

Každý vidíme nepřítele jinak. Já například nesnáším lhaní, významové posuny, zbabělé mlčení či uhýbání před argumenty na učitelských portálech a současně mediální masáž veřejnosti na základě mediálních konexí. Chápu ale - ne nechápu, ale registruji - že jsou učitelé, kterým tohle všechno vyhovuje a dokonce si v rámci možností přisadí.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
11. září 2016 7:40  

Pan Šteffle,

jak píše Josef Soukal, o dané problematice se zde podrobně diskutovalo již před prázdninami. Platí, že pokud se někdo cítil být poškozen, mohl podat žalobu - iniciativa MD-O by mu jistě poskytla maximální pomoc. Tatáž iniciativa vytvořila "analytický materiál", v němž se laicky (není mezi nimi ani jeden právník) a dle mnohých (včetně mě) poněkud scestně snažila prokázat, že zadáním některých otázek v didaktickém testu z M a ČJ došlo k porušení zákona. O tento materiál se evidentně opírá i autor/ka EDUinské zprávy. Na jeho základě ovšem nelze pronášet takový typ kategorických soudů, jaké v článku nalezneme.

kdy chybou Cermatu, ministerstva nebo školy dojde k poškození maturanta nebo celé skupiny maturantů. - neprokázané tvrzení, neutrální formulace by zněla "kdy nastane podezření, že chybou..."

Na základě této zkušenosti a zkušeností z aktuálně probíhajícího podzimního kola maturit - jsou zde vedle sebe postaveny jarní a podzimní maturity, přičemž o charakteru jarních víme, že jsou pro EDUin negativní. Podzimní také? Formulace to zjevně naznačuje. Kde se o tom píše? Nač se naráží? Opět nejasné a zavádějící.

Jde o obecný problém nesouladu rámcových vzdělávacích programů, maturitního katalogu a maturitních testů. Přestože jde o zjevné pochybení ministerstva a Cermatu, následky nesli především maturanti pohybující se v testu na hraně úspěšnosti. - Tento nesoulad je opět neprokázaný, opírající se o chatrnou konstrukci analytického materiálu. Píše se zde ale o zjevném pochybení, což je manipulace s fakty. Stačilo by přitom uvést, že "existuje podezření, že nastal nesoulad mezi... Pokud ano, jde o zjevné pochybení..."

A ministerstvo by se mělo jasně postavit k prokázanému faktu, že se vlivem nerovných podmínek zásadně zvyšuje neúspěšnost jedné skupiny středoškoláků. - kdo tento fakt jasně prokázal? Kde? Kdy? Analytický materiál? Iniciativa MD - O? To je zkrátka další nedoložené tvrzení. Odkazy na dva články ze stejné "líhně" nic neřeší, faktorů ovlivňujících úspěšnost je jistě mnohem víc. A opravdu může třeba v ČJ požadavek znalosti 20 literárněvědných (z části lingvistických) termínů (viz epizeuxis), z nichž cca 10 patří do ranku vědomostí ze základní školy, zásadně zvýšit neúspěšnost žáků odborných škol, notabene když o jejich vřazení do katalogů věděli dva roky před maturitou?

O souladu či nesouladu katalogů, testů a RVP by měl rozhodnout soud. Dokud se tak nestane, je každý text psaný podobně jako tato zpráva EDUinu manipulativní a slušné novinařiny nehodný. Jako člověk učící přes dvacet let češtinu a její stylistiku a také v periodicích publikující si za svým tvrzením o manipulaci stojím. Ať už chtěná či nechtěná - je v textu přítomná.

Tomáš Feřtek řekl(a)...
11. září 2016 16:30  

Po pana Stanzela. Přímo v té tiskové zprávě je napsané, že jde o případ, jehož dokumentaci máme. Pouze jsme se s tou rodinou domluvili, že ho nebudeme před uzavřením maturit konkrétně zveřejňovat. Nicméně ten systémový problém existuje. Nebo vy víte, jak postupovat, když škola udělá při zadávání testu chybu. To bohužel běžné odvolání nevyřeší a na soudní přezkoumání čekat nelze, protože žák se musí rozhodnout. A nezbývá mu než se přihlásit na podzimní termín. Máte nějaký návrh lepšího postupu?

Vladimír Stanzel řekl(a)...
11. září 2016 17:19  

Pane Feřteku,

všimněte si, že jsem o tomto případě nepsal, věnoval jsem se tvrzením v prvních dvou odstavcích zprávy. Pokud došlo k tomu, že šlendriánstvím školy nebo CERMATu, resp. nedotažeností právní normy byl žák poškozen způsobem ve zprávě uvedeným, je samozřejmě třeba zjednat co nejrychleji nápravu a eliminovat vzniklé škody. Bohužel žádný systém není dokonalý a lidé neomylní. Z takovéhoto selhání by pak měly být vyvozeny důsledky a podniknuto vše, aby se podobný případ neopakoval. Toto však nic nemění na meritu mých námitek.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.