Bohumil Kartous: Demokracie spočívá v tom, když jste poslušní

pondělí 4. července 2016 ·

Statečnost, i ta pedagogická, je zpravidla na obtíž...


Antonín Kratochvíl si dovolil příliš. První školní den roku 2015, v době vrcholící mediální hysterie nad imigrací z válkou zmítaných zemí, z velké části arabských, si dovolil před své studenty na Masarykově gymnáziu v Plzni předstoupit v arabském tradičním oděvu. Co tím sledoval, říká v rozhovoru pro Britské listy. Je zajímavé, že české školy vytěsňují pedagogy, kteří jsou schopni sdělit studentům následující myšlenky. Pravda, mají jich na rozdávání. Míra pokrytectví, jejíž prostřednictví se snažilo vedení školy bojovat se smyslem poznání, je těžko uvěřitelná. Reakce studentů je naopak přirozená: hájí někoho, kdo je skutečně vzdělává. Je vlastně dobrou zprávou, že nepreferují tmářství. Je špatnou zprávou, že digitální divošství tmářství vytváří a upevňuje...

Snažil jsem se studentům demonstrovat, že to, že věci nevidíme, nejsme schopni je pochopit, ještě neznamená, že věci neexistují. Že každý nějak vzdělaný člověk má určité limity, které ho omezují a že bychom si tyto limity měli uvědomovat i my sami, totiž abychom my sami získali pokoru a neupalovali jiné názory a náhledy na koniášovských hranicích, které se zažehávají silou vlastního dogmatu.
(...)
Studenti se dokázali o věcech informovat, vyhledat si informace a na FB jsem je upozornil, aby se snažili naslouchat i argumentům protistrany, to v momentě, kdy jsem se dozvěděl, že někteří studenti na moji podporu chystají shromáždění poté, co jsem zveřejnil, že ve škole dávám výpověď.
(...)

Opakovaně také studentům říkám, aby se při jakémkoli řešení problému řídili zásadou: "Nepronásleduji osoby, ale omyly." Řešíme spor, princip, ale pak se podáním ruky s uchováním důstojnosti ke svému protějšku rozejdeme. S paní ředitelkou jsem o tomto také mluvil, ale zjevně na tento způsob komunikace nejsme ještě kulturně připraveni, soudě dle toho, že mě vedení školy v posledních dnech ani neodpovídalo na pozdrav.
(...)

V souvislostí s chystanou studentskou expedicí do Himálaje získáváme ohromnou podporu všemožných soukromých, neziskových i veřejných institucí. Jen ze strany vedení školy přichází opět ta tíha mlčení, ignorace a v podstatě dlouhodobě opakovaného úzu, že jde o jakousi moji, rozuměj soukromou aktivitu, s níž v podstatě škola nechce nic mít společného. To, že se na expedici připravují vynikající studenti, kteří šíří dobré jméno školy, nikoho nezajímá.

Na začátku uplynulého školního roku jste přišel do třídy v tradičním arabském oblečení. Co jste tím sledoval?

S předchozím i současným vedením jsem se několikrát dostal do situace, kdy se mi zdálo, že narážím doslova na nesmyslnou zeď nepochopení. Např. v roce 2008 jsem se skupinou studentů 5 týdnů cestoval po Sýrii a natáčeli jsme dokumentární film. Po vypuknutí války jsem se studenty mediálního semináře zorganizoval úspěšnou humanitární benefici ve prospěch Člověka v tísni - SOS Sýrie, bylo vybráno necelých 30 000,- Kč. Škola se od této akce distancovala s poukazem na to, že akce, by se mohla "politicky a nábožensky zvrtnout". Proto jsem ji pořádal pod hlavičkou Klubu cestovatelů Plzeň, který při škole funguje v podstatě jako "paralelní polis". Tam kde škola nemůže a nechce, nebo má strach a obavy, umožňoval klub studentům rozvíjet svobodně jejich činnost. Benefici podpořili svojí přítomností takové kapacity jako Charif Bahbouh, vedení školy se domnívalo, že půjde zřejmě o nějaký islamistický večírek, nikdo z vedení se na akci nedostavil.

Na počátku roku jsem věděl, že dostanu novou třídu, vrátil jsem se akorát z delší cesty po Kyrgyzstánu a přemýšlel jsem, jak studenty zaujmout a jak položit pevný základ pro jejich uvědomění si hodnoty sebe sama a hodnoty vzdělání. Paní ředitelka původně na moji hodinu chtěla pozvat jakési úředníky z krajského úřadu. Sdělil jsem jí, že si chci úvodní hodinu udělat podle svého. Paní ředitelka mluvila o strachu, aby se mě děti nelekly, ubezpečil jsem ji, že se tak rozhodně nestane. O tom, že se studentů bude paní ředitelka možná ptát, jestli v hodině neměly strach, hovořím i ve videu. V momentě, kdy se vedení školy dozvědělo, že video je zveřejněno, ředitelka školy zdůvodňovala vše tím, že mi výslovně zakázala do hodiny v oděvu přijít.

Základním smyslem sdělení, které jsem chtěl studentům vštípit, byla myšlenka, že základem všeho vzdělání by měla být láska k nepoznanému, k tomu, co nás přesahuje. Snažil jsem se studentům demonstrovat, že to, že věci nevidíme, nejsme schopni je pochopit, ještě neznamená, že věci neexistují. Že každý nějak vzdělaný člověk má určité limity, které ho omezují a že bychom si tyto limity měli uvědomovat i my sami, totiž abychom my sami získali pokoru a neupalovali jiné názory a náhledy na koniášovských hranicích, které se zažehávají silou vlastního dogmatu.

To, že bych měl své počínání natočit, mě v podstatě napadlo až se vstupem do hodiny. Jsem dnes za tento nápad hodně vděčný. Dříve jsem byl mnohokráte vystaven do situace "jedna paní povídala", která se těžko argumentačně řeší, nemáte li důkaz. Studenty jsem proto poprosil, jestli by jim nevadilo, pokud hodinu nahrajeme, abychom se k řečeným slovům mohli případně někdy vrátit, nebo umožnit komukoli jinému zjistit, co se v hodině "dělo." V současné době, kdy vedení školy zjevně obsah řečeného dlouhodobě ignorovalo a své argumenty opíralo jen o formální výklad vidění, jsem rád, že nastává prostor ke svobodnému argumentačnímu sporu. Zpětně mi připadá velmi vtipné, když vedení školy ve svém oficiálním prohlášení tvrdí, že s obsahovou stránkou videa nemělo nikdy problém. Ani ho mít nemohlo, protože ho dlouho neznalo.

Vaše hodina je natočena, každý si může udělat obrázek, nicméně jen krátce, vy jste propagoval nějakou víru či její projevy, nebo snad nějakou ideologii?

Jedinou víru, kterou jsem propagoval, byla víra ve svobodného člověka, víra v demokratický ideál a podstatu humanismu. Snažil jsem se studentům hned v první hodině říci, že já mám stejnou hodnotu jako oni, že vztah učitele a žáka není vztahem poddanství a podřízenosti, ale naopak vztahem partnerství. Snažil jsem se, aby si studenti uvědomovali, že učitel je ve škole od toho, aby učil studenty přemýšlet a provázel je odborným labyrintem svých oborů, ale zároveň by studenti svým otevřeným přístupem měli učit i vyučujícího a vyvíjet na něj tlak, aby nezkostnatěl. Studentům jsem také vysvětloval význam některých původem řeckých slov, s nimiž se běžně setkávají, ale jejichž původní význam málokdo zná. Například že slovo škola bylo původně chápáno jako prostor k zábavě, odpočinku, nebo jak říká Aristoteles způsobu trávení volného času za účelem dosahování duchovního obohacení.

Jaké vzbudila vaše performance reakce u studentů?
Hned druhý den následoval adaptační kurz pro studenty, kde jsme si o nějakých myšlenkách ještě povídali. Posléze proběhl třídní aktiv, kde jsem se rodičů ptal, jestli k dané věci nemají nějaké připomínky. Vše v podstatě mohlo zdánlivě usnout, kdyby video nebylo volně dostupné na youtube, o čemž se dozvědělo vedení školy a začal konflikt, nikoli ovšem s myšlenkami sdělenými ve videu, které vedení školy neznalo. Střetl se byrokratický aparát neinformovanosti lpící na formě s postojem, který hájí jednotu obsahu a formy ve své celistvosti, navíc veřejně. Ještě 21. 6. mi paní ředitelka tvrdila, že dané video poslouchat nemusí, že jí stačí, když se na "to" pouze podívá. Několikráte jsem ji vyzýval, aby si u videa pustila i zvuk. Jsem potěšen, pokud si studenti pustí i zvuk a nespokojí se s prvoplánovým obrázkem. A jsem rád, že na vše, co se odehrávalo potom studenti reagovali svojí "performancí", která byla vtipná, slušná, s hlavním poselstvím, že lišit se je normální. Na své studenty jsem hrdý, těší mě, že se dokáží otevřeně postavit za nějaký názor, smysluplně ho formulovat.

Vy jste byl později nařčen z podpory islamismu, jak to vzniklo?

Při ústních jednáních s paní ředitelkou jsem byl informován o tom, že do školy volají anonymové. Snažil jsem se zjistit, o co jim šlo a jaké byly jejich argumenty. Bylo mi vysvětleno, že škola se těmito anonymními telefonáty musí zabývat. Zároveň jsem byl seznámen s tím, že anonymové si stěžují, že ve škole učí islamista. Ředitelka školy mě informovala, že musí hájit zájmy školy a abych si uvědomil, že tímto kazím dobré jméno školy. Dále tvrdila, že pokud jí volají rodiče, kteří nebudou do školy hlásit své děti, mám si uvědomit, že moji kolegové mohou přijít o úvazky a o práci. V daný moment mi připadalo naprosto absurdní, že se potýkám s neviditelným systémem někdo, něco, nějak a uvědomil jsem si, že ze strany vedení školy jsou používány manipulativní praktiky, s nimiž nesouhlasím. Sám jsem proto požádal vedení školy o udělení výtky zaměstnavatele, jejímž udělením mi paní ředitelka hrozila, pokud video nestáhnu ze svých vlastních stránek. Chtěl jsem se totiž konečně dozvědět nějaké konkrétní argumenty. Bylo mi ve výtce vytčeno, že jsem porušil zákon na ochranu osobních údajů a že jsem nerespektoval příkaz vedení školy nedostavit se na danou hodinu ve velmi nevhodně zvoleném obleku. Na danou situaci jsem zareagoval písemně dopisem pro paní ředitelku:

"Domnívám se, že mravní integrita pedagoga je nezbytnou podmínkou toho, aby měl pedagog u svých studentů autoritu. Nedokážu si představit stav, kdy vyučující něčemu studenty učí, ale zároveň svým pokryteckým účelovým chováním svá slova devalvuje. Myslím si, že zvláště u vyučujícího humanitních předmětů by nikdy neměl nastat účelový rozpor mezi slovy a skutky, jelikož v ten daný moment se vyučující zpronevěřuje hodnotovému rámci humanismu a stává se obětí vlastního pokřivení, pokrytectví, účelovosti, stává se zelinářem z Havlovy eseje Moc bezmocných. Pokud má někdo z videa strach, zajímala by mě podstata tohoto strachu, já se za své ve videu vyjádřené postoje a myšlenky nestydím, plně si za nimi stojím."

Teprve v den konání pedagogické porady, kdy jsem vedení školy oznámil svoji výpověď, se paní ředitelka vyjádřila, že do školy volaly dva anonymní telefonáty. Nemohu soudit, ale skoro se domnívám, že to byla účelově vytvořená věc, že do školy vlastně nikdo nevolal. Zároveň absolutně nechápu, proč by se vedení školy anonymy mělo zabývat a velmi vesele působil argumentační kolotoč, kdy nejprve paní ředitelka hovořila o tom, že neví, jak "to" celé volajícím vysvětlit, ale v momentě, kdy se z celé věci stal veřejný mediální problém, již slyším, že paní ředitelka anonymy informovala o tom, že islamista nejsem, jen mám trochu nekonvenční metody vyučování. Myslím tedy, že celý islamismus je pouhá bublina nafouknutá strachem a obarvená hloupostí.

Pokoušel jste se zjistit, na základě čeho je to obvinění postaveno, kde má nějaký faktický, racionální kořen?

Osobně se domnívám, že společným motivem je strach, lidská omezenost, nevzdělanost a obava právě z toho, co nás přesahuje. Z tohoto důvodu velmi pravděpodobně škola odmítla pod svá křídla přijmout mezinárodní program Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu, který ve škole zajišťoval právě také Klub cestovatelů Plzeň a jehož jsem ve škole garantem. V rámci programu jsem byl se studenty 4 týdny v Arménii, kde jsme natáčeli film, který posléze v benefičních projekcích vydělával peníze pro potřeby vozíčkářů a jejich asistentů - Nairi 2014. Nyní se se studenty chystáme společně s jedním z vozíčkářů na expedici do oblasti Malého Tibetu v Himálajích.

Kořenem je jiná mentalita uvažování vedení školy, kdy třeba v souvislosti s touto připravovanou expedicí jsem vedl rozhovor s panem zástupcem, kdy mi vysvětloval, jestli jako dějepisec, kterému jde o objektivní hledání souvislostí, se také zmiňuji o tom, že Tibeťané byli osvobozeni Číňany, že 5 % tibetských mnichů vykořisťovalo 95 % zbývající tibetské společnosti ap. V takových rozhovorech se mi podlamují kolena. Když jsem se pana zástupce ptal, z jakých zdrojů informace čerpá, dostal jsem od něj posléze jakýsi "výcuc žumpy" čínské propagandy, který si dodnes uchovávám. Pokud vedení školy takovýmto způsobem vidění světa přistupuje k řešení problémů, které moderní svět přináší, nelze se potom divit vůbec ničemu.

Postavil se za vás někdo ze studentů či kolegů?
To je velmi zajímavá otázka. Dlouho jsem vedl spor pouze já s vedením školy, nechtěl jsem do toho zatahovat ani své studenty, ani kantory. Bylo moc zajímavé, že vedení školy se domnívalo, že nějak manipuluji se svojí třídou, proto cítil pan zástupce potřebu "vše vysvětlit" v momentu, kdy moje třída, kde jsem video pořídil, ještě o ničem nevěděla, kromě toho, že byla zveřejněna videa. Postupně jsem na své FB stránky přidával jednotlivé "prameny". Zveřejnil jsem prvotní video, po výtce, že jsem ho natočil na půdě školy, jsem doma natočil video druhé, posléze jsem na své stránky zveřejnil i oba dopisy, které jsem psal paní ředitelce. Všichni byli tedy informováni pouze tehdy, pokud si sami našli přístup na mé FB stránky. Veliký rozdíl je v reakci a to mě v podstatě velmi těší. Studenti se dokázali o věcech informovat, vyhledat si informace a na FB jsem je upozornil, aby se snažili naslouchat i argumentům protistrany, to v momentě, kdy jsem se dozvěděl, že někteří studenti na moji podporu chystají shromáždění poté, co jsem zveřejnil, že ve škole dávám výpověď.

Studenti reagovali slušně, s vtipem a na základě konkrétních argumentů. Vedení školy postupně přizpůsobovalo svá vyjádření "mediálnímu obrazu", v krátké době jsem se dozvěděl, že jsem jeden z nejlépe placených učitelů ve škole, studenti byli informováni o tom, že jsem byl přesvědčován, abych ze školy neodcházel atd. Někteří vyučující mi vyjádřili podporu ve FB fórech a svojí přítomností na studentském shromáždění, někteří osobně. Byť nepřímo byli rovnou obviněni, že se nechali zatáhnout do mé "hysterické" FB kampaně, do jaké míry jsem já nějakou hysterii vyvolával se může přesvědčit každý.

Z kantorů se mě ale opravdu nikdo veřejně a adresně před vedením školy nezastal, zčásti je to proto, že některým chyběly informace o podstatě sporu, ale zároveň je to i jeden z jevů, které mě ve škole dlouhodobě trápily. Mnoho lidí používá ostrá hodnocení a ostrá slova ve skrytu kabinetů, ve veřejném fóru sborovny se dělá jakoby nic. Problémy se naopak řeší "v utajení" na pohovce ředitelství školy. Myslím, že každého vyučujícího by překvapila kdekterá nezletilá holčička ve Velké Británii, která je schopná vést s vedením školy otevřený dialog. Opakovaně také studentům říkám, aby se při jakémkoli řešení problému řídili zásadou: "Nepronásleduji osoby, ale omyly." Řešíme spor, princip, ale pak se podáním ruky s uchováním důstojnosti ke svému protějšku rozejdeme. S paní ředitelkou jsem o tomto také mluvil, ale zjevně na tento způsob komunikace nejsme ještě kulturně připraveni, soudě dle toho, že mě vedení školy v posledních dnech ani neodpovídalo na pozdrav. Bývalá ředitelka školy mým studentům kdysi při řešení jednoho sporu s vyučující dokonce sdělila, že studenti nejsou ve škole od toho, aby hodnotili výuku kantora. Jde tedy v principu o střet uzavřené bezbolestné ustrašenosti s otevřenou bolavostí odvahy hledat řešení problému.

Vyjádřilo se ministerstvo školství? Je to přeci jen závažný precedens...

Nevím, jak by se ministerstvo mělo vyjadřovat, jde o lokální problém. Co by ovšem mělo ministerstvo vést v patrnosti, je způsob výběru kvalitního školského managementu. Od něho se totiž odvíjí nastavení "firemní kultury" školy. K čemu jsou ve škole kreativní a pracovití pedagogové, když jejich potenciál není náležitě rozvíjen ve prospěch synergií, kterých může ve škole vznikat velká spousta. Pokud bude vedení školy více informováno o slevových letácích nákupních středisek a kosmetických přípravků, než o svých zaměstnancích a studentech, studijních programech a projektech, které mohou přispět k rozvoji školy, ale především studentů a kantorů, tedy nikoli pouze budovy z cihel, potom se těžko dá hovořit o nějaké kultuře a jejímu rozvoji. Jestliže vedení školy soudí vyučující podle toho, co se doslechne stylem "jedna paní povídala", těžko si udělá reálný obraz o výuce samotných kantorů. Mě například zaráží, že od nástupu nové paní ředitelky se nekonalo nějaké "hospitační kolečko", na základě něhož by vedení školy mohlo porovnávat, soudit, rozvíjet, spojovat. motivovat.

Samotné slovo kultura obnáší původní význam starat se o něco. O co se starám, to rozvíjím. Jestliže se starám o to, abych měl v pořádku školní dokumentaci a systém, nelze se potom divit, že školy jsou formálně jistě dobře vedeny, ale obsahová část zaostává. V současném moderním světě jsem se ve vlastní škole často divil tomu, proč na hodně věcí se nehledá možnost najít způsob jejich řešení, ale omezujeme se pouze na konstatování, že to či ono nejde. Je to vždy ta jednodušší a v podstatě nenapadnutelná cesta, prostě to nejde.

V jednom z dopisů jsem se snažil vedení Masarykova gymnázia konfrontovat s Masarykovými ideály, reakce byla velmi zvláštní. Něco ve stylu "vy se tady oháníte pane kolego nějakou demokracií, ale demokracie spočívá především v dodržování zákonů a nařízení vedení školy". S dodržováním zákonů jistě ano, ale nařízení vedení školy není zákon a to je myslím třeba rozlišovat. Nerozumím, jak může škole činit problém nenalézt několik desítek tisíc pro podporu talentované studentky, když jsem si sám při přípravě expedice No Limits Himalaya 2016 uvědomil, že lze sehnat několik set tisíc ve formě různorodé podpory. Rozdíl je totiž v tom způsobu uvažování, pokud budeme stále o něčem tvrdit, že to nejde, skutečně nic nepůjde.

Rozhodl jste se nakonec ze školy odejít. Není to chyba? Neměli by naopak odejít ti, kdo vás křivě obviňují a popírají svým postojem principy otevřeného, svobodného vzdělávání?

V daném sporu jsem si uvědomil jednu pro mě velmi důležitou věc. S podobnými problémy v různých variacích, byť nikoli takto medializovaných, jsem se střetával ve škole dlouhodobě. Dokud nikdo nezasahoval do mé výukové kompetence, cítil jsem se při své výuce svobodný, to že se v organizmu jakékoli instituce vyskytují problémy, se stává všude. V tomto případě ovšem míra zavádějících tvrzení, manipulativních postupů a pokrytectví přesáhla určitou mez, kterou již nejsem schopen tolerovat. Žijeme ve svobodné zemi, můžeme činit svobodná rozhodnutí a přijímat za ně svoji maximální odpovědnost.
Rozhodl jsem se již více nežít v kleci, která mě omezuje, vysilovat se zbytečně při prosazování různých projektů a vizí. V souvislostí s chystanou studentskou expedicí do Himálaje získáváme ohromnou podporu všemožných soukromých, neziskových i veřejných institucí. Jen ze strany vedení školy přichází opět ta tíha mlčení, ignorace a v podstatě dlouhodobě opakovaného úzu, že jde o jakousi moji, rozuměj soukromou aktivitu, s níž v podstatě škola nechce nic mít společného. To, že se na expedici připravují vynikající studenti, kteří šíří dobré jméno školy, nikoho nezajímá. Lepší je nevidět, nic si nekomplikovat a těšit se na výběr zmrzlin ve výletních rezortech prázdninových nabídek cestovních kanceláří. Změnu zaměstnání beru jako výzvu poznat jiný systém fungování školství, jako cestu do jiného sadu vzdělávání, který má jiného sadaře, který o jabloně poznání pečuje, zda lepšího, či horšího, ukáže čas, tak jako tak se na tu cestu těším.

Myslím si, že by se měl změnit algoritmus výběrových řízení vedení škol. Dříve se výběrové řízení nekonalo mnoho let, což mnohdy vedlo k tomu, že někteří ředitelé nabyli dojmu absolutizace své moci ve škole. Pokud byl ředitel osvícený a tvořivý, jistě tato dlouhá doba prospěla možnosti realizace jeho koncepce. Pokud vládl ředitel jako osvícenský absolutista, i to by ještě byla tolerovatelná mez, ale domnívám se, že na mnohých školách zůstal posléze jen absolutismus, vědomý si své téměř neodvolatelnosti, pokud budou zachovány základní principy formálního fungování instituce, tedy pokud budou v pořádku "papíry a razítka."

V současné době je způsob řešení vyhlašování výběrových řízení dost nejasný. V každé soukromé firmě, které záleží na její prosperitě a rozvoji je naprosto běžné, že management se musí zodpovídat ze své činnosti a ze způsobu řízení společnosti. Chybu také vidím v tom, že učitelé si sami nedokážou obhájit svůj vlastní profesní stav. Chybí například učitelská komora, která by mohla fungovat daleko nezávisleji, konkrétněji a účelněji než je tomu v situaci, kdy školství je hájeno politicky motivovaným "odborovým svazem", o kterém je slyšet s jistou nadsázkou pouze tehdy, jedná li se o výši platů.

Převzato z Britských listů

65 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
4. července 2016 7:30  

Tak trochu někam jinam: když jste ,pane Kartousi, horlivý naslouchač všem stranám, proč tot jen deklarujete a neděláte?
Když se ve velkém hovořilo o inkluzi, slyšela a četla jsem od vás stále a pořád jen tytéž věty. O snaze pochopit druhou stranu tam nic nebylo. nebudu zde psát o osobních invektivách na mou osobu a vašich telepatických schopnostech, o kterých se zřejmě domníváte, že máte.
Z toho mi vyplývá: jestliže jde o názor, který sám zastáváte, jste ochoten člověka bránit do roztrhání těla. jestliže jiný člověk zastává názor odlišný od vašeho, ještě si hodíte kamenem.
Demokracie nespočívá v tom, že jste poslušní.
Demokracie v tomto státě není a její principy neuplatňujete ani vy, protože je nejspíš neznáte.

CatCatherine25 řekl(a)...
4. července 2016 10:36  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
laimes28 řekl(a)...
4. července 2016 11:29  

chlív zvaný svoboda má své klady a zápory,na rozdíl od totality si člověk může přijít do hodiny v čem chce,což je super,ale zase riskuje,že bude svobodně vyhozen,takže svobody je fér,je fifty fifty,padesát na padesát ale není špatný nechat so občas poradit z navrhovaných možností,a je rozhodně dobré mít přítele na telefonu

Simona CARCY řekl(a)...
4. července 2016 13:39  

a myšlenka je kde, prosím?

Anonymní řekl(a)...
4. července 2016 14:55  

Už jsem se bála, že se Kartous zastane učitelů s názorem - ale on se zastal jen provokatéra bez obsahu

Fanda Moudry řekl(a)...
4. července 2016 22:53  

Ale tak pane Kartous! Jako naprosto svobodný, demokratický a hrdinský čin budu kladně hodnotit vystoupení pana učitele s velkým křížem na krku v nějaké "spřátelené zemi". Třeba v Saúdské Arábii, Kataru, SAE, Iráku.. nebo v nějaké mešitě ve Francii, Německu. Když vychovávat a vzdělávat, pak jedině celou komunitu. I muslimové přece musí znát křesťanskou osvětu. A nevybírat prosím jen nějaké české gymnázium a "vzdělávat" jen část populace. Je to neskutečně levičácký přístup.

Charlie řekl(a)...
5. července 2016 8:36  

A ještě malá poznámka, ten pan učitel se jmenuje Kolář, nikoli Kratochvíl. Stačí si prohlédnout odkazovaný článek. Ale asi nejde o osobu kantora, ale o příležitost si rýpnout, že?

laimes28 řekl(a)...
6. července 2016 9:19  

to že učitel přijde do hodiny jako exotický lawrence z arábie či tuzemský vodník jest příjemným zpastřením,vede to však k zamyšlení o odívání se našich pedagogů obecně,člověk nad tím běžně nepřemýšlí,když však jde do školy z prostředí,kde je dreskod,nejvyšší bosové chodí v šitých oblecích,střední v konfekci,plankton má kromě sak povoleny i vesty,košile pouze jednobarevné,šlajfka bezdebat,zatímco v české škole frčí džíny ,zažil jsem i říďu, co je měl rozstříhané pod koleny,domáky-ty jsou populární u zástupců,,šortky no a k tomu barevná,sepraný,vytahaná trika,pro mnohé ředitele je podřízený v kravatě zdrojem deprese,a to nemluvím o vypucovaných botách....

turistao 982 řekl(a)...
6. července 2016 10:50  

Ad Laimes28, 6.července 9:19

Pevně věřím tomu, že kdyby učitelé měli důstojnější platy (nebo dostávali příspěvek na oblečení, jako někteří úředníci), nepotkali bychom v žádné škole učitele bez obleku a kravaty,podobně kolegyně učitelky (v pěkném dámském oblečení). Je důstojné učitele, aby si většinu oblečení nakupoval v second handu ne ze záliby, ale z nutnosti?

laimes28 řekl(a)...
6. července 2016 17:42  

bohužel to není v penězích,nemyslím,že si zástupce na zš nevydělá na kalhoty a musí chodit po škole v domákách za stovku,stejně jakož i ředitel soš v triku a kraťasech,abych byl spravedlivý,tak tomu visel v ředitelně na skříni černý oblek "styl do rakve" který si občas brával doplněný o černou košili a černou kravatu se žluťoučkými smajlíky, stejně tak,když jsem se pohoršoval nad říďou základky v rozřezaných gatích a vytahaném svetru,byl jsem vnučkou poučen,že se jedná o značkovou maškarádu za nškolik litrů a říďa že "je prostě boží",já osobně bych takovýho vyrazil z fleku a místo něj vzal toho lawrence,nejraději jsem však měljednoho zástupce ,co po škole jezdil v kolečkových botách,s takovým kolečkem na patě a po těch dlaždičkách z první republiky to byl rajc,

Jana Karvaiová řekl(a)...
6. července 2016 21:31  

Debata se dostala trochu jinam.Kazdopadne i kdybych brala 50 tacu,nechtela bych nosit neco co mi naridi.Rada se oblekam demokraticky po svem.

BP řekl(a)...
6. července 2016 22:31  

Posunula bych to trochu jinam: Jak může učitel/ka vychovávat demokraticky svobodnou mládež, když sám/sama bude podléhat jakémukoli diktátu?
Cítím se ve školství stále více nesvobodněji, svázaněji, deprivovaná, nespokojená nejen s ubohým finančním ohodnocením. Opovažte se zavést ještě k tomu všemu nějaký dreskod! Napsala bych, co se mi z toho všeho chce a k čemu to vše je, ale jsem slušná. Ať máme dovolenou co nejdelší a nikdy nekončící! Nemohu se dočkat důchodu. který se nám stále více vzdaluje!
Kreativitě zdar!!!!!!

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. července 2016 22:47  

Musíte vychovávat ke svobodě!
Nesmíte nic zakazovat!

Výchova nevýchovou, chaos má svoje zákonitosti.

Cha! Pytlici jsou s logikou a svojí svobodou v koncích...
zažívacího traktu.

laimes28 řekl(a)...
7. července 2016 9:12  

všechno souvisí se vším,české školství má velkou výhodu, že se může rozvíjet svobodně,jinými slovy,že na něj všichni kašlou,je to dáno atypickou ekonomikou,jsme zemí montoven a hypáčů ,které pohltí téměž všechny mladé do 25 let,zatímco ve špa, italii,řecku aj je 50% techto mladých bez práce,u nás bude brzy 50% bez práce v kategorii 50+,takže v českém školství lze metati kotrmelce,šaškovat,žít svobodně

Miloslav Novotný řekl(a)...
7. července 2016 23:11  

Promiňte, ale zde nejde o soutěž kostýmů na maškarním bále. Ten pan učitel, deklarující, že má svou představu o svobodné škole, si z české školy udělal soukromou přípravku pro Šimona v plísni. Přeji nám všem, abychom se už nikdy nemuseli bát o život a skládat na výkupné za některého z absolventů jeho kurzů „tolerance“. Doporučuji žákům, než se zase s panem učitelem vypraví za hranice všedních dnů, aby si zjistili či připomněli dvouletou školu života s ukázkami kostýmů dvou také důvěřivých, kdovíkým zblblých, „cestovatelek“ Haničky a Toničky. To, co ten chlap dělá, nemá s výchovou k toleranci nic společného. Je to jen namyšlený populista.
A Kartous? Jako vždy, jen v žoldu vrdlouže. Už v „preambuli svého tlachátu. Září 2015 rozhodně nebylo dobou „vrcholící mediální hysterie nad imigrací z (Sic!) válkou zmítaných zemí, z velké části arabských“, ale dobou, kdy vrcholila invaze mobilizovaných připrchlíků, kteří šlapali po všem, co jim stálo v cestě a s vynaložením větších nákladů, než by byla bývala cena letenky, doslova přicházeli do Evropy na stravu a byt. Byli instruováni a věděli, že jinak to nejde, než tímto po léta připravovaným způsobem. Ti, kdo ukradli Evropu jejím obyvatelům, ještě nestihli prosadit možnost podávat žádost o azyl v příletové hale na letišti.

laimes28 řekl(a)...
8. července 2016 6:54  

prázdniny,ó jak magické slovo,sladké a kouzelné,přitom taková velká vězeňská koule a kantorově noze,po měsících vysilujících vášnívých debat o inkluzi a okluzi mají všichni prázdniny,kam zmizely poplašná zprávy o tragedii školství,výkřičná videa a vykřičené odborářské píárko,dostali vásmopět vás dostali,mají vás zzase tam,kde vás chtějí mít,na prázdninách,na koláchmkde vám boss dovolil odbory,dostali jste alespoň modrá trička? zamodrají se pláže řekých ostrovů a hurgády?

m vanek řekl(a)...
9. července 2016 10:41  

Demokracie nemá s poslušností nic společného.
Jak už jsem psal, mnohem lépe to vystihuje jeden klasik. Demokracie je jediné zřízení, kde dva blbci přehlasují jednoho génia. Já bych k tomu dodal: A kde také jeden politik oblbne stovky voličů, jsou-li nevzděláni, pak tisíce.
Takže váš titulek nemá s obsahem článku nic společného. Směšujete různé věci.
Pane Kartousi není na ten váš článek trochu pozdě?
Článek dokumentuje naivitu nebo vrtěpsovitost vás školských teoretiků. Ve školství tak jako jinde platí, že nadřízený má vždycky pravdu. Pokud si myslíte, že školství je výjimkou, jste naivní. Pokud proti tomu chcete bojovat, bojujte v tisku, veřejně. Pokud je to pravda a můžete to doložit, jmenujte dané lidi, kteří zneužívají své pravomoci a jděte s kůží na trh. To je úděl a práce novináře. Budete riskovat soudní jednání a pomstu mocných, ale získáte náš tichý respekt. Pokud na vás dopadne meč odplaty, nikdo z nás vám nepomůže. My ve školství jsme zvyklí na velká slova ale když jde o činy, ty od nás nečekejte. Konající už dávno ve školství nepracují.

Co se týká dresskodu nemá smysl o něm diskutovat. Jsem pro zavedení klimatizavcí do škol zavedení ošatného a v tom případě pro dresskod pro zaměstnance a školní uniformy pro žáky. Dnes nemá škola peníze ani na laboratorní plášťě a pokud musí v zimě učitel mít dva svetry aby se ušetřilo na energiích a v létě tričko se šortkami, jinak by se upekl je tato diskuze bezpředmětná.

Ještě jedna připomínka. Školství se rozhodně svobodně vyvíjet nemůže a rozhodně na ně všichni nekašlou. Ti důležití ukazují hlavně před volbami vybrané kusy veřejnosti a pravidelně školství dojí.

Anonymní řekl(a)...
9. července 2016 11:48  

Ad laimes - dresskod pro chudinu......a jak to napsal pan Vaněk - naše školy nejsou klimatizované a často tam nejsou ani funkční žaluzie. Zkuste si být za osmnáct čistého celý den v kostýmu či obleku ve třiceti stupních, ony vás ty nápady přejdou. K panu Kartousovi a jeho pojetí vyjádření názoru se netřeba rozepisovat - když jeho neziskovky při propagaci inkluze trvale názory učitelů ignorují.....jeho článek je vpravdě řeč o provaze v dome oběšencově

laimes28 řekl(a)...
9. července 2016 13:39  

asi vás překvapím,ale v českém školství je ve srovnání s rakouským,polským, slovenským peněz dost (s německem nesrovnávám),za co se utrácí, to je jiná,mě osobně běsilo,když zš zakoupila svého času 2 inter tabule po 80 000 , aby byla in a ve třídách nebylo na barvu natřít 50 let staré dřevěné desky,natož aby se koupili mnou milované keramické nebo alespoň velké plastové,
jinak dresskod je fakt základ, a tím nemyslím předepsanou barvu,střih a šířku nohavic, ale pouhé základní rozlišení džíny x kalhoty a triko x košile
nepochopil jsem argument "za 18 litrů se potit nebude ale za .......ano?"
jsme v česku nějak zhýčkaní,ano já se potil za 60 ale kolem mne se potili za 40 a čekali až si povolím kravatu.....není to tedy o sumě ale o principu
jinak, co se týče klimatizace,tak vás mohu ubezpečit,že je to, co se týče zdraví, supervinstvo

laimes28 řekl(a)...
9. července 2016 13:40  

ps. janičce
sousloví "celý den" znamená v korporaci 12-16 hodin ,ale to vám snad ve škole nehrozí

laimes28 řekl(a)...
9. července 2016 14:30  

dreskod je to nejmenší,mnohem tragičtější jsou pravidla firemních mezilidských profesních vztahů,po 89 se stará (vpravdě již zastaralá) zaorala a nová nevypěstovala,nicméně nejsem sebemrskač a vím,že i na západě v 90. letech byla situace zcela odlišná než je tam dnes, od nás ještě tragičtější,oni nad tím prázdným polem stojí a předstírají, jak se urodilo a ještě si tu virtuální úrodu mezi sebou přeprodávaj,bohužel i my "jdeme s dobou" a předstíráme, jak nám to školství funguje,jsou sice "drobné mouchy" ale operativně řešíme,a tak vlastně jediným problémečkem jsou ty platy,ale to se taky nějak vyřeší,přičemž učitelé jsou do celé té hry vtahováni jako soutěží nějaké školní olympiády

Anonymní řekl(a)...
10. července 2016 12:47  

ad laimes - jistě jde i o peníze - za více peněz člověk obětuje více pohodlí. A k těm hodinám - jako jazykářka mám více úvazků než běžný kantor, takže z jedné školy - ráno - do druhé - odpoledne. Dost hodin, ale člověk si nějak obživu zajistit musí......jinak k tomu textu - te pan učitel tam má dobré postřehy, co se
týče vedení školy....te´d jsem zrovna na škole, kde si nemohu stěžovat, ale zažila jsem věci.....to by bylo na román

laimes28 řekl(a)...
10. července 2016 13:31  

vedení českých škol od r. 89 by vydalo přímo na románový cyklus,na mnohých školách stále ředitelují mladíci z jara 90.kteří se stali řediteli proto,že v danou chvíli po sesazení ředitele byli na škole jedinými muži,zpravidla se jednalo o tělocvikáře,jako jeden můj kolega,byl s žáky na turnaji v ndr,přišel do školy,do sborovny,zrovna,když se hádali, kdo bude ředitelem ,a padlo to na něj,pak je zde druhá skupina zvaná následníci nebo dědiční princové (princezny), to jsou ti, co jim to bylo těmi prvními předáno,přišli k hotovému, na kterém se sami podíleli tj. během posledních let vylikvidovali všechny možné konkurenty na dědictví,především muže,takové školy jsou dnes mužeprosté,nebo se tam vyskytuje jeden jedinec těsně předdůchového nebo postabsolventského věku,třetí skupinou,tou nejbouřlivější jsou školy,kde došlo během let k několikanásobnéé výměně vedení a to souběžně s výměnou vedení na obci,na postech ředitelů,zástupců,ekonomů se vystřídali rodinní příslučníci místních rodinných klanů,tyto školy označuji jako starostenské či příbuzenské

laimes28 řekl(a)...
10. července 2016 13:42  

u sš to je jednodušší,měli jsme bouřlivou etapu porevoluční,kdy do čela byli jmenováni osmašedesátníci,pak jsme měli dlouho etapu ods,kdy na krajích vládli ods náměstci a ti to tedy pěkně pročísli a drželi pevně v "ježovské" rukavici,nu a dnes máme období čssd, byť na mnohých místech jsou ještě kádři ods.ale to je ještě důsledek politických handlů na kraji,kdy ods a čssd bačovali jeden čas svorně,takže my ředitele gymplu,vy ředitele průmky, mnoho kádrů odešlo do poslanecké politiky,a propós ,víte že, co se týče profesí,je v parlamentu nejvíce učitelů? naše školství musí vzkvétat,legislativně,organizačně,kádrově finančně...

Eva Adamová řekl(a)...
10. července 2016 16:26  

Naprostý souhlas. V mém okolí je naprostá většina škol starostensko-následnická. Tzn., že na většině škol byl v posledních pěti letech zvolen ředitelem bývalý zástupce dané školy, který se v době zástupcování dostal do politického subjektu, který se významně podílí na moci v obci. Jediný rozdíl oproti vámi popisovanému je v tom, že na většině škol řediteloval v letech minulých někdo, kdo byl po sametové oblíben leč neschopen. Podle toho také školy dnes vypadají, protože zástupce jen pokračuje v započaté "práci".
Ne že bych chtěla vychvalovat, co bylo za totáče, ale systém, kterým tehdy byli do škol dokazování ředitelé, nebyl až tak špatný. Novým ředitelem se většinou stával někdo, i když to byl také většinou zástupce, z jiné školy a z jiného města, bez vazeb na kantory a rodiče, což je také důležité, protože vlezdoprdelismus ředitelů ve vztahu k rodičům na mnoha školách nezná mezí a mnohdy blokuje rozumné řešení vyskytnuvších se problémů.

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. července 2016 7:17  

Po delší době musím s Laimes 28 souhlasit. Přesné.

V. řekl(a)...
11. července 2016 10:24  

Ne že by výše popsané bylo výjimkou, ale jaký máte návrh na způsob jmenování ředitelů?

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. července 2016 11:38  

návrh na způsob jmenování ředitelů

Centrální distribuce se systematickou přípravou pedagogické, odborné a psychické způsobilosti, s rotací kádrů. Stát je garantem vzdělávání a ředitel je odpovědný za všechno, co se ve škole šustne. Jedním z nedostatků systému je skutečnost, že se odpovědnost pojímá jako zvůle. A to nejen ve školství.

laimes28 řekl(a)...
11. července 2016 12:24  

V/ nic světoborného,základem ovšem je obnovení školských úřadů,no a kdo bude chtít být ředitelem,tak si tam zajde a řekne :" dejte mě do pořadníku" a čeká,no a když bude potřeba, vezme se seznam,svolá se výběrová komise (zástupci školúřadu,obce,inspekce,učkomory,srpš té školy) a vybere se žeditel

V. řekl(a)...
11. července 2016 12:27  

Centrální distribuce
Takže MŠMT? Na základě přípravy např. v NIDV nebo u dalších odborných poradenských firem? Po doporučení ČŠI?

laimes28 řekl(a)...
11. července 2016 12:38  

jmenováni na pětiletku,par rekonkurz,zůstane/odejde.max 2 období za sebou,pak odchod na jinou školu jako učitel,na inspekci,na šk úřad apod,pak znovu múže po pětiletce někde na jiné škole ředitelovat,samozřejmě, že čekatel na místo nemarní čas ,studuje a sebezdokonaluje se (za své a ve svém čase),investuje do své budoucnosti,jelikož takový ředitel by měl splňovat náročné parametry:roky praxe,min 2 vš,cizí jazyk,praxi mimo školu,v neziskovce,charitě,s dětmi,dospělými apod a to vše se boduje,bodíky se sčítají a čekatel postupuje každý rok v seznamu

laimes28 řekl(a)...
11. července 2016 13:00  

p.s. mně osobně se líbí podmínka dvou vš,z nichž jedna musí být pedagogická,,protože mnohde řešili ,jestli ředitel má být učitel,nebo supermanager,a proč by nemohl na tech. lyceu být inženýr a na umprum sochař,no a tohle je elegantní řešení

Charlie řekl(a)...
11. července 2016 14:49  

Až na tu neziskovku...

Ale kolik bude mít plat, za téhle konstelace bych pod 100 000 nešel. Odchod na jinou školu? Hm, nové bydlení, zpřetrhané sociální kontakty atd. spíše 150 tis.

Fanda Moudry řekl(a)...
11. července 2016 15:25  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Fanda Moudry řekl(a)...
11. července 2016 15:26  

Ředitel 2x a dost na jedné škole. Ono totiž velmi rychle dochází k prorůstání místních "přátelských (mnohdy mafiánských) vazeb" podnikatelů - zřizovatele (starosta) a ředitele školy. Vznikají tak jednovaječná trojčata, která jsou považována za zhoubu nejen mezilidských vztahů v místě. A úplně ideální je, aby zřizovatelem všech škol byl kraj. On ten místní "starosta" (traktorista) školství stejně rozumí jako koza petrželi.

laimes28 řekl(a)...
11. července 2016 15:38  

to, co jsem ,napsal jest zobecnění z různých reg, srn a swiss,tady jde o princip,konkretizace se různí,samozř, že plat ředitele musí být x násob učitele,čeká 10,15,20 let,investuje atd. třeba se na vykašle,ale zase mějme na paměti,že je to propojený systém spolu se zástupci aj. řídícími funkcemi a kdo je buldog,tak se nějakého postu dočká, tom je kariéra,to si každý musí přebrat sám,chci být říďou v 35 nebo 55,chci být ve školství celý život,nebo odejdu,a taky se možná vrátím apod.chci být celý život v jednom místě,budu se chtít přestěhovat,někdo chce udělat kariéru a někdo chce spojeně v klidu učit svůj předmět a věnovat se rodině, koníčkům,zahrádce,žádná divočina,klidný,spokojený učtelský život......

V. řekl(a)...
11. července 2016 18:32  

Výše uvedené je vyzkoušeno a funguje to v mnoha zemích. Takže to v ČR nemá šanci. Ale hezky se to čte.
Nicméně kraj jako zřizovatel - z vlastní zkušenosti nemohu souhlasit... Když srovnám podmínky a přístup zřizovatele mě dobře známe ZŠ (obec s cca 5000 obyvateli) a přístup "kraje" ke středním školám - škoda mluvit, alespoň v "mém" kraji...

Fanda Moudry řekl(a)...
12. července 2016 12:36  

A to nemluvím třeba o Francii. Tam jsou ředitelé na veřejné školy jmenovaní přímo z centra. To je dozajista již extrém. Je však třeba zpřetrhat nepřehledné, mnohdy mafiánské vazby, mezi podnikateli - starostou - ředitelem. Většina z nás ví, že se jedná o místní trafiky pro blízké příbuzné a známé na post ředitele. Je to docela patrné u konkurzů na místa ředitelů(kandidát je již dopředu vybrán, ostatní jsou na okrasu = křoví) a výběrových řízení (třeba na stavební práce v budově školy). On takový "vybraný kandidát" může u konkurzu klidně skončit na pátém místě a zřizovatel si ho přesto vybere. A nejsou to ojedinělé případy. Proto ředitel na jedné škole pouze 2 krát za 6 let. Je už opravdu potřeba české školství trochu ozdravit aspoň tímto způsobem.

Pavel Doležel řekl(a)...
12. července 2016 19:54  

"roky praxe,min 2 vš,cizí jazyk,praxi mimo školu,v neziskovce,charitě,s dětmi,dospělými apod a to vše se boduje,bodíky se sčítají a čekatel postupuje každý rok v seznamu"

Jo, ale takového nezaplatíte. Já jsem jednoznačně pro centrální výběr ředitelů, který by byl plně v kompetenci ministerstva a nikoliv samosprávy a to za přesně zákonem daných podmínek. Něco na způsob jmenování velvyslanců. Bojím se ale toho, aby to zase nebyla voda na mlýn všelijakým chytrákům, kteří budou pořádat povinné kurzy pro ředitele za EU peníze, bez nichž ředitelování nebude možné. A 2 VŠ mě také nedojímají. To si dnes uděláte bakaláře na UJAK a inženýra na BIVŠ a máte dvě vysoké školy jako když stiskne. Ta praxe mimo školství se mi ale líbí. Jsme ale v čechách. U nás se všechno rozkydne, aby se vlk nažral a koza zůstala pořád stejně blbá.

pratavetra řekl(a)...
12. července 2016 22:03  

Jen tak na okraj. Jakou máte představu, že je ředitelský platový výměr a kolik cca dostává ročně v odměně?

aknelka řekl(a)...
12. července 2016 22:32  

Když už jste se dostali až k ředitelům: já bych se moc přimlouvala za psychotesty.

laimes28 řekl(a)...
12. července 2016 23:46  

prateta/v případě ředitele nehovořme o výměru,odměně,platě, hovořme o příjmu,osobně znám pouze dva ředitele a jejich přijmy,ten jeden je můj blízký příbuzný,dlouholetý řed, základky a docela nedávno se kočkovali přede mnou se svým synem,který nastupoval do banky za 55 a že má o pět litrů víc než táta,načež táta prohlásil : "ještě není synku konec honu,brzy počítat koroptve",hoch byl nadšen platem a benefitky, ale taťka věděl svoje....já jsem ho podjebnul. "kdyžtak necháš potřetí vyměnit okna nebo vypíšeš nový konkurz na sekání trávy dokud roste..."

laimes28 řekl(a)...
12. července 2016 23:56  

příjem řed. zš závisí na vztahu se starostou a místními podnikateli,škola na vsi vyživuje několik místních firem,trošku slabší to má řed. sš, který je závislý na krejském politikaření,nicméně na své si přijde řed sš s učebními obory,vlastními provozovnami,ten je taky na těch 50-60 litrech,nejhůř placený v českém školství je ředitel gymnázia

Simona CARCY řekl(a)...
13. července 2016 8:29  

Že bychom se dostali až k závisti? Pak je celá diskuze ovšem o ničem, neb motivy jsou asi jinde, než deklarováno. Nicméně odpovědnost ředitele jako statutárního představitele instituce s právní subjektivitou je zcela jinde, než odpovědnost tělocvikáře nebo jazykáře. Pokud jde o zmiňovanou povinnou rotaci kádrů na ředitelských postech, proč ji nedopřát i tělocvikářům a jazykářům? Prostě - školství v pohybu, no není to fajne?

laimes28 řekl(a)...
13. července 2016 9:07  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
pratavetra řekl(a)...
13. července 2016 9:31  

"příjem řed. zš závisí na vztahu se starostou a místními podnikateli,škola na vsi vyživuje několik místních firem,trošku slabší to má řed. sš, který je závislý na krejském politikaření,nicméně na své si přijde řed sš s učebními obory,vlastními provozovnami,ten je taky na těch 50-60 litrech,nejhůř placený v českém školství je ředitel gymnázia"

Laimesi, jste regulérní blázen. Automaticky předpokládáte příjmy z podvodů a zevšeobecňujete na ostatní ředitele. Abyste měl i jiný údaj, v klidu prozradím důvěrnou informaci, že mám (ZŠ a MŠ) 32.000 čistého (včetně specializačního příplatku).

Eva Adamová řekl(a)...
13. července 2016 9:40  

To jakože by po školách rotovali i ostatní učitelé? No možná by to věru nebylo špatné. Naše škola aprobovaného angličtináře viděla za celých 30 let, co na ní působím, pouze z letadla. I zde se bohužel projevují různé vazby. Např. na 1. stupni učí léta angličtinu vychovatelka z družiny se SŠ vzděláním, co na tom, je to přece místní osoba a dobrá známá pana ředitele. Co na to inspekce? Prý výuka v míře nezbytně nutné, ředitel prý angličtináře sháněl, ale na 0,3 úvazku nesehnal. Toho, že dalšího 0,7 úvazku vyučují jiné družinářky, si už inspekce nevšimla. Jó to kdyby se shánělo na celý úvazek aj a výchovy na 1. stupni, to už by se někdo sehnal, ale ono se sehnat nechce. Toto dělení úvazků při shánění učitelů je v současnosti velkou módou, proč asi? No a co na tom, že před pěti lety pan ředitel propustil pro nadbytečnost holku, která si k př a pč tu angličtinu dodělala? Nebyla přece místní. Vážení, školství je v tomto směru prohnilé víc, než se komukoliv zdá.

laimes28 řekl(a)...
13. července 2016 10:04  

klobouk dolů před řediteli-anděli jako vy,myslím,že žádný důvěrný údaj neprozrazujete ono to tak je 32-34,tam bůhvijaký rozpltyl není,bohužel, jsem žádného ředitele jako vy nepotkal,nepředstírejte, prosím,že neznáte slovo provize,nebo že nevíte,jak systém funguje,
pokud někdo v mých příspěvcích našel náznaky závisti,tak zrovna tímhle netrpím,jako řadový učitel jsem si dokázal ten druhý učitelský plat vypřekládat,když jsem pak ze školy odešel,měl jsem těch 50-60+ benef/měsíčně,neštvou mně ředitelé jako jedinci,ale ten systém,který jim umožňuje chovat se,tak jak se chovají,a to, ani ne co se týče peněz,ale jejich chování k lidem,jejich pocit bossovství,způsob provozování této manažerské pozice , to považuji za základní tragedii našeho školství

V. řekl(a)...
13. července 2016 10:48  

Nejsem ředitel a nebudu. Nemám na to žaludek. To, jak se chová zřizovatel - kraj, je hnus a bída. pratavetra i laimes28 patrně mají pravdu - každý posuzuje podle svých zkušeností...
A někteří kolegové vůbec netuší, za co všechno ředitel zodpovídá, aniž by to mohl ovlivnit...

m vanek řekl(a)...
13. července 2016 13:04  

Co se týká ředitelů laimes28 to krásně vystihl. Bohužel to je součást systému. Ředitel musí mít politickou podporu bez ohledu na schopnosti a chování. A školu řídí společně se zástupci. Takže stačí, aby jeden z těchto článků byl schopný a škola bude přežívat. Dnes nejde o to, aby škola fungovala, děti byly vzdělané, škola byla nejlepší v kraji či ve státě. Jde hlavně o to, aby nedělala problémy zřizovateli. Čerpala peníze, aby ti nahoře z toho taky něco měli. Učitel a žák vlastně nikoho nezajímá, pokud se nedostane do televize a nenaruší poklidnou předvolební atmosféru poplácávání se po zádech.

tyrjir řekl(a)...
13. července 2016 13:09  

Vedle značně agilních (schopných i lecčehosschopných) ředitelů jsou i ředitelé tzv. "normální", pro které je ohrožení jejich příští "mimořádné odměny" nebo osobního příplatku zlým snem...

Ředitel školy je tvor, který se vzdal podstatné části možnosti s uspokojením tvořivé učit pro to, aby ...

Eva Adamová řekl(a)...
13. července 2016 15:40  

Taky to vás funguje tak, že si ředitel sám sobě navrhne odměnu 30 000 Kč, zřizovatel mu ji schválí v domnění, že ostatní učitelé mají odměnu 10 000 Kč, přičemž tuto fámu rozšíří po obci? Jenže skutečnost je taková, že ostatní kantoři dostanou v průměru tisícovku?

Fanda Moudry řekl(a)...
13. července 2016 15:42  

Ředitel školy je tvor, který se vzdal podstatné části možnosti s uspokojením tvořivé učit pro to, aby učit nemusel. Ani nevíte jak těch 6 hodin naši pani ředitelku zatěžuje. Raději do některých hodin ani nechodí, pač má nesmírné množství práce.

laimes28 řekl(a)...
13. července 2016 16:46  

s tím mám taky žertovnou historky,byl jsem třídní v devítce,boss měl u mne jedno odpoledne dvě hoďky půlku tídy,druhou kolegyně,za pololetí se tam objevil dvakrát,čehož využili čtyři koumáci z druhé půlky a na druhé pololetí přešli k říďovi,šli za ním,on mávl rujou, jako že jo,na konci roku se psalo vysv a oni nejdříve nefigurovali nikde,takže měli na vys, o předmět méně,pak je tam snaživá kolegyně dopsala,za říďu dopsal zástupce,takže dotyční měli zase předmět navíc,i legrace to byla veliká,zvláště když pak někteří měli dvě vysvědčení....

Eva Adamová řekl(a)...
13. července 2016 17:02  

Ale když vyučujete tělocvik děvčata souběžně s ředitelem, který má kluky, a dvě třetiny tělocviků máte díky jeho přetíženosti spojených a v tělocvičně padesát děcek, tak to už taková bžunda není.

Renata Kalabisová řekl(a)...
13. července 2016 21:43  

Vážení, zde s Vámi všemi souhlasím, např s panem laimesem: ,neštvou mně ředitelé jako jedinci,ale ten systém,který jim umožňuje chovat se,tak jak se chovají,a to, ani ne co se týče peněz,ale jejich chování k lidem,jejich pocit bossovství,způsob provozování této manažerské pozice , to považuji za základní tragedii našeho školství" a panem V. "Nejsem ředitel a nebudu. Nemám na to žaludek. To, jak se chová zřizovatel - kraj, je hnus a bída. pratavetra i laimes28 patrně mají pravdu - každý posuzuje podle svých zkušeností...
A někteří kolegové vůbec netuší, za co všechno ředitel zodpovídá, aniž by to mohl ovlivnit.."

Řekla bych, že čestné výjimky existují, ale jsou to jen výjimky - jak mezi řediteli, tak mezi zřizovateli, takže systém je celkově špatně nastavený, prohnilý, nelidský. I proto se domnívám, že je třeba lidi učit tak, abychom již tento systém dál nepodporovali další generací bojácných otroků.

laimes28 řekl(a)...
13. července 2016 22:49  

přitom řešení je jednoduché a již jsme ho zde měli: ministerstvo-regionální školský úřad (bývaly okresní,okresy jsme zrušili,udělejme tedy krajské)-školy
zřizovatelem školy je stát nebo soukromý subjekt,

Eva Adamová řekl(a)...
13. července 2016 22:52  

"I proto se domnívám, že je třeba lidi učit tak, abychom již tento systém dál nepodporovali další generací bojácných otroků."

Jenže jak na to, že? Ono totiž ani tak nejde o učení jako o výchovu a už Makarenko říkal: Učit lze slovy, vychovávat příkladem. A jak tedy lze v tom případě vychovat nebojácné otroky, když je vychovávají bojácní otroci, to vážně nevím. To nám to ten Makarenko těma žvástama věru zavařil.

laimes28 řekl(a)...
14. července 2016 3:25  

legislativu mají v náplni své práci poslanci a senátoři,onehdá jsem se podíval na soupisku poslanců a zjistil jsem pro mne překvapivý fakt,nejvíce našich poslanců jsou původní profesí učitelé-naši kolegové!jedině tudy vede cesta k nápravě,oni musí vypracovat a schválit nový školský zákon,také zde máme čši,copak ta dělá pro zlepšení situace ve školství,nebo jsou tam snad všichni jen od toho,aby se mediálně zviditelňovali?bylo to úsměvné jak v tv byla naše paní ministryně (tuším v chrastavě)doprovázena zatloukalem a kořenkem,oba ve velkém pokušení udělat krok vpřed před kamery,ale udrželi se,nezastínili naši květinku....

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. července 2016 8:19  

Poslancům je to jedno. jedna koje akční kolegyně před schvalováním školského zákona teď zjara navštívila našeho poslance Bělobrádka několikrát. Vzala to pěkně od podlahy, natahala mu do kanceláře sešity, písemky, popovídala o dětech, předvedla další a další problémy. On se divil, povytahoval obočí- jak že je to možné a nakonec co???????Zvedl pacičku úplně jinak než tvrdil.

laimes28 řekl(a)...
14. července 2016 8:38  

já taky otravoval ,a všechny tři od nás,za čssd,ksčm,lid. ujištovali,rukou třásli,jednou jsem dostal kafe,jednou nabídku za ně kandidovat a jednu propisku.....ale přesto si myslím,že je to správná cesta,tisíc much i vola udolá,ikdyž oni řeší tu "velkou" politiku,jak mně jeden tvrdil,třeba s tím brexitem jaký mají starosti,já mu říkám,když na to budete kašlat,tak vám tady někdo udělá práglxit,ovšem na dotyčném bylo vidět,že je nad věcí,když mu nevyjde další období, vrátí se na svůj ředitelský post na základku a k tomu přihodí zase posty ve správní radě místní nemocnice a vod a kanalizací,tam jsou prima odměny

V. řekl(a)...
14. července 2016 8:39  

nejvíce našich poslanců jsou původní profesí učitelé-naši kolegové!jedině tudy vede cesta k nápravě,oni musí vypracovat a schválit nový školský zákon,

No, vypracovat určitě ne, zákony v 99 % případů připravují právníci a poslanci je pak, často aniž by tušili co, schvalují či neschvalují.

Naši kolegové? To rozhodně ne. Na to, aby učili, na to neměli schopnosti, proto se živí jinak...

CatCatherine25 řekl(a)...
14. července 2016 18:26  

Paní Karvaiová, tuto zkušensot mám s několika poslanci.Vyslechli mne, nechali si všechno vysvětlit, dali mi za pravdu a pak hlasovali úplně jinak.

Fanda Moudry řekl(a)...
14. července 2016 23:09  

"a pak hlasovali úplně jinak" - tak nějak stranicky a jednotně

tyrjir řekl(a)...
14. července 2016 23:39  

Jak si s námi politici hrají?

Ne všichni jsou kuchaři, kteří dlouhé nože nosí. Kdo čemu chce,, najde si příčinu, i kdyby ji měl z plotu ulomit. Kdo snadno uvěří, bývá snadno oklamán. To říkají stará česká přísloví.

Ne vše, co se mezi lidmi, ve společnosti, v hospodářství a politice navenek říká bývá myšleno tak, jak se to říká. Různí lidé mají různé cíle (strategie) a zejména podle nich jednají tak, aby jich co nejsnáze dosáhli. Hrají přitom mezi sebou hry, ve kterých zpravidla vítězí ten, kdo jedná promyšleně a pragmaticky. Kdo neumí čelit nečestným hrám, prohrává.

Teorií sociálních her se zabývá např. R. Valenčík (Doc. Radim Valenčík, CSc. hovoří o teorii her - https://www.youtube.com/watch?v=y5S1jtW9m4M):

"Ta teorie nás učí, abychom se sebou nenechali snadno tzv. "vydrbat"..."

Nádherný to myslím námět pro DVPP :)))

J. TýřČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.