Informace o implementaci kariérního systému učitelů (stav ke dni 17. prosince 2015)

pondělí 18. ledna 2016 ·

Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. bude předložen vládě do 31. března 2016. Předpokládáme, že zákonná úprava nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém spuštěn v plném rozsahu. Kariérní systém bude spuštěn nejprve jako pilotní ověřování nastavených parametrů a procesů. Z tohoto důvodu je připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016. Projekt bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 milionů Kč.


V souvislosti se zavedením kariérního systému (KS) je potřeba připravit zejména:

 • novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a novelizovat či nově navrhnout jeho prováděcí předpisy, novelu dalších předpisů (zákoník práce, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., vyhlášky č. 317/2005 Sb., aj.)
 • zabezpečit finanční prostředky pro postupný náběh kariérního systému (předpoklad dosažení cílového stavu – rok 2036)
 • nastavit podrobný harmonogram náběhového období
 • připravit a zahájit implementační projekt (2016 – 2019), jehož cílem je komplexní příprava, ověření a implementace metod, opatření a nástrojů, které zajistí úspěšné zavedení a přijetí kariérního systému učitelů

Současný stav:

Pro přípravu implementace kariérního systému byla v září 2015 vytvořena pracovní skupina, která pracuje s výstupy projektu IPn Kariérní systém tak, aby mohla být zahájena implementace kariérního systému učitelů. Pracovní skupinu, kterou vede vedoucí týmu poradců paní ministryně P. Pavlík, tvoří: zástupci konsorcia pedagogických fakult (T. Janík, R. Wildová, K. Uličná, E. Minaříková), dále zástupci asociací (J. Zajíček, H. Stýblová), pracovníci NIDV (H. Plitzová, L. Šlajchová, M. Šimonová) a pracovníci MŠMT (V. Kubát, V. Krčál, J. Miklová, J. Přibylová, M. Šťastná).

Aktuálně připravovaný legislativní text novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, zohledňuje závěry pracovní skupiny (odchylky od výstupů projektu):

 • hodnoticí pohovor po absolvování adaptačního období (postup z KS1 do KS2) bude probíhat před atestační komisí (tříčlenná – ředitel, uvádějící učitel a nově zástupce školy, která poskytuje vzdělávání nebo studium připravující k výkonu povolání učitele, který poskytoval učiteli podporu v průběhu jeho adaptačního období, popřípadě učitel ve třetím kariérním stupni, který vykonává činnost pedagogického pracovníka na stejném druhu školy, nebo zástupce z odborné praxe nebo školní inspektor (sami zástupci fakult uznali, že plošné zajištění účasti zástupců VŠ na uvádění je pro ně v tuto chvíli nereálně)
 • vypuštění „učitelské definitivy“ – nárok na uzavření smlouvy na dobu neurčitou po úspěšném absolvování adaptačního období
 • vypuštění 4. kariérního stupně (sloučení KS3 a KS4) – třístupňový model kariérního systému zahrnuje: začínající učitel – samostatný učitel – učitel expert
 • stanovení délky požadované pedagogické praxe pro postup do KS3 (10 let)
 • vypuštění odborného konzultanta jako „průvodce“ učitele atestačním řízením pro KS3
 • úprava složení atestační komise pro KS3 – místo odborného konzultanta inspektor ČŠI

V současné chvíli je shoda na adaptačním období i na charakteru vyšších kariérních stupňů a způsobu jejich dosahování.

Předmětem další diskuse ještě bude:


 • návaznost KS3 na odměňování (řešeno aktuálně s MPSV)
 • přechodná ustanovení


Náběhové období – podle přechodných ustanovení návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících

 1. Všichni učitelé, na které se vztahuje kariérní systém a kteří ke dni účinnosti novely zákona o pedagogických pracovních vykonávali činnost učitele alespoň 1 rok v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, se dnem účinnosti zákona zařadí do druhého kariérního stupně (KS2).
 2. Ostatní učitelé, na které se vztahuje kariérní systém, se zařadí do prvního kariérního stupně (KS1) a začíná jim běžet dvouleté adaptační období. Pracovní smlouva těchto učitelů, byla-li sjednána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou přesahující délku adaptačního období, se změní na dobu určitou v délce trvání adaptačního období.
 3. Do třetího kariérního stupně (KS3) budou rovnou „překlopeni“ učitelé, kteří se na základě výběrového řízení MŠMT stanou členy atestačních komisí v náběhovém období. Při výběrovém řízení na tyto členy atestačních komisí se počítá s přísnějšími kvalifikačními požadavky – délka praxe min. 15 let, dále výkon činnosti lektora min. 7 let. Výběr a příprava členů atestačních komisí bude zajištěna v rámci projektu IMKA.
 4. Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem v náběhovém období (struktury pro kariérní systém se budou vytvářet postupně), bude nutné omezit i počet atestovaných učitelů. Z tohoto důvodu bude nutné v tomto období provést výběrové řízení i na učitele, které připustíme k atestaci jako první v roce 2018. Při výběrovém řízení se počítá se stanovením přísnějších kvalifikačních předpokladů – délka praxe min. 10 let, dále výkon činnosti lektora min. 3 roky. Výběr učitelů pro první atestace bude zajištěn v rámci projektu IMKA.
 5. První učitelé na KS3 vzejdou během náběhového období z atestačního řízení před atestační komisí, jejíž složení a kvalifikační požadavky na členy budou částečně odlišné v důsledku toho, že t. č. zatím nejsou učitelé na KS3. První atestace učitelů na KS3 budou probíhat v červenci – srpnu 2018, počítá se s atestacemi cca 1600 učitelů.
 6. Navržené pojetí atestačního řízení pro postup do vyššího kariérního stupně (KS2 a výše – tzv. atestace nanečisto) bude ověřeno v rámci projektu IMKA.

Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. bude předložen vládě do 31.3.2016. Předpokládáme, že zákonná úprava nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém spuštěn v plném rozsahu.

Kariérní systém bude spuštěn nejprve jako pilotní ověřování nastavených parametrů a procesů. Z tohoto důvodu je připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016. Projekt bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 mil. Kč.

12 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
18. ledna 2016 v 12:09  

Podmínka lektorování pro členy atestačních komisí a pro adepty na KS 3 dokládá naše obavy, že jde o hru "já na bráchu, brácha na mě". Kariérní řád II. opět míjí učící učitele a jednostranně podporuje jen "vyvolené" – navzdory všem líbivým proklamacím ministryně Valachové.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
18. ledna 2016 v 12:11  

"Pracovní skupinu, kterou vede vedoucí týmu poradců paní ministryně P. Pavlík, tvoří: zástupci konsorcia pedagogických fakult (T. Janík, R. Wildová, K. Uličná, E. Minaříková), dále zástupci asociací (J. Zajíček, H. Stýblová), pracovníci NIDV (H. Plitzová, L. Šlajchová, M. Šimonová) a pracovníci MŠMT (V. Kubát, V. Krčál, J. Miklová, J. Přibylová, M. Šťastná)."

A kde jsou ti, kterých se KŠ týká nejvíce?

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2016 v 13:01  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2016 v 13:11  

...Předpokládáme, že zákonná úprava nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém spuštěn v plném rozsahu. Kariérní systém bude spuštěn nejprve jako pilotní ověřování nastavených parametrů a procesů. Z tohoto důvodu je připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016. Projekt bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 milionů Kč...

...Pro přípravu implementace kariérního systému byla v září 2015 vytvořena pracovní skupina, která pracuje s výstupy projektu IPn Kariérní systém tak, aby mohla být zahájena implementace kariérního systému učitelů. Pracovní skupinu, kterou vede vedoucí týmu poradců paní ministryně P. Pavlík, tvoří: zástupci konsorcia pedagogických fakult (T. Janík, R. Wildová, K. Uličná, E. Minaříková), dále zástupci asociací (J. Zajíček, H. Stýblová), pracovníci NIDV (H. Plitzová, L. Šlajchová, M. Šimonová) a pracovníci MŠMT (V. Kubát, V. Krčál, J. Miklová, J. Přibylová, M. Šťastná)...

... 3. Do třetího kariérního stupně (KS3) budou rovnou „překlopeni“ učitelé, kteří se na základě výběrového řízení MŠMT stanou členy atestačních komisí v náběhovém období. Při výběrovém řízení na tyto členy atestačních komisí se počítá s přísnějšími kvalifikačními požadavky – délka praxe min. 15 let, dále výkon činnosti lektora min. 7 let. Výběr a příprava členů atestačních komisí bude zajištěna v rámci projektu IMKA.

4. Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem v náběhovém období (struktury pro kariérní systém se budou vytvářet postupně), bude nutné omezit i počet atestovaných učitelů. Z tohoto důvodu bude nutné v tomto období provést výběrové řízení i na učitele, které připustíme k atestaci jako první v roce 2018. Při výběrovém řízení se počítá se stanovením přísnějších kvalifikačních předpokladů – délka praxe min. 10 let, dále výkon činnosti lektora min. 3 roky. Výběr učitelů pro první atestace bude zajištěn v rámci projektu IMKA.

5. První učitelé na KS3 vzejdou během náběhového období z atestačního řízení před atestační komisí, jejíž složení a kvalifikační požadavky na členy budou částečně odlišné v důsledku toho, že t. č. zatím nejsou učitelé na KS3. První atestace učitelů na KS3 budou probíhat v červenci – srpnu 2018, počítá se s atestacemi cca 1600 učitelů...

... Předpokládáme, že zákonná úprava nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém spuštěn v plném rozsahu.


Koncepčně pochybné RVP a dnes i tzv. (ne)společné vzdělávání byly z EU dotací bez řádného ověření, finančního a organizačního zajištění udělány hned. Zesložitěly práci mizerně placených učitelů. Miliardové EU dotace byly dost neefektivně utraceny. Jaký je výsledek? Dobrovolné i vynucené odchody učitelů jinam, nezájem absolventů PedF nastupovat do škol, pochybnost těchto dvou reforem, hrubě podfinancované, feminizované a stále mizerně koncipované a organizované školství:

Co se učitelé dovídají dnes? Důstojnější platy učitelů se budou za další miliardy z EU dotací zatím jen pilotovat? ZŠ a SŠ je dejme tomu cca 6 tisíc. Stávající učitelé spadnou do 2. kariérního stupně. Postup do třetího bude pomalý a podmíněný bůhví čím. Kdo nebude tzv. lektorem, do KS3 nepůjde i když dobře učí? Učitelé se do té doby uškolí a ulektorují a mizerně placená vlastní výuka (hlavní věc kvůli které máme školy), se bude dál odbývat, jak to půjde? 1600 učitelů s možností postupu do KS3 v roce 2018 - to je tuším cca jeden učitel na 4 školy, Nebudou to zas jen školitelé školitelů, lektoři lektorů?

Myslí si MŠMT, že to bude fungovat? Co všechno se do roku 2019, 2020 ... ještě stane s našimi školami? Kdy dostanou dobře učící učitelé za svou práci spravedlivě zaplaceno? Budou školy nakonec jen mizerně organizovaná terénní sociální pracoviště s mizerně placenými učiteli-neučiteli, na jejichž drezúře si budou tučnět grantožrouti? Jakou záruku mají učitelé, že to dobře dopadne? Myslí si MŠMT, že tuhle habaďůru zbaští učitelé a zřizovatelé škol i s navijákem?


J. Týř

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2016 v 14:23  

PODSTATNÁ ZMĚNA VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ aneb CO STAVBAŘI NEUMÍ ?

Takzvaná Podstatná změna projektu dotovaného z EU je prostředek, jak se může realizátor projektu vyvlíknout z povinnosti závazně dosáhnout systémově důležitého cíle projektu, jehož dosažení je tzv. indikátorem splnění či nesplnění projektu. K tomu stačí, aby realizátor projektu požádal tzv. řídící orgán a ten aby mu tu podstatnou změnu schválil. Pro názornost uvedu hypotetický příklad ze stavebnictví:

Projekt výstavby čtyřproudého mostu s koridorem pro chodce a cyklisty

1. Podstatná změna: Most nebude čtyřproudý ale jen dvouproudý
2. Podstatná změna: Most nebude dvouproudý ale jen jednoproudý. Na koncích budou semafory pro řízení provozu v obou směrech.
3. Podstatná změna: Koridor pro chodce a cyklisty nahradíme chodníkem, na kterém cyklisté kolo povedou nebo ponesou.
4. Podstatná změna: Most nebude. Nahradíme ho směrovkou navádějící dopravu na sousední most. Pro babičky s nákupem a spěchající cyklisty zřídíme přívoz. Zbylé peníze utratíme za zahlazení předtím započatých prací.

Peníze Bruselu vracet nebudeme - byla přece schválena 4. Podstatná změna. Teď jde o to, aby nám frčely další systémové projekty. Čerpat se přece musí.

Zdá se Vám ten příklad nesmyslný? U stavebníků asi ano. A u vzdělávacích projektů? No, nevím, nevím. Zdá se mi, že právě dnes MŠMT podobně zpochybnilo nález Nejvyššího kontrolního úřadu.

J. Týř

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2016 v 14:51  

Viz NKÚ o hospodaření s penězi EU:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100118/obsah/446832-nku-o-hospodareni-s-penezi-eu

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2016 v 15:17  

Viz NKÚ: U čtvrtiny vzdělávacích projektů hrozí, že stát bude EU vracet peníze
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ctvrtine-projektu-hrozi-vraceni-dotace-fcu-/domaci.aspx?c=A160118_083215_domaci_ale

Kolik Podstatných změn bude v projektu IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016 a který bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 milionů Kč? Kolikrát ten projekt bude "podstatně změněn", aby se čerpání prodloužilo a změnilo? V čí prospěch? Co na zbude na konci nově rozjížděných projektů z českých škol? Kdo a jak na těch projektech vydělá?

5. Podstatná změna: Projekt se prodlužuje o jeden rok (dva roky) z důvodu ...

Neměl by se NKÚ podívat na smysluplnost rozjížděných projektů (účelnost a efektivnost připravených projektů vzhledem ke skutečným problémům českého školství - tedy i na pořadí priorit a způsob řešení problémů českého školství)?

J. Týř

Eva Adamová řekl(a)...
18. ledna 2016 v 17:08  

Vrátím se ke kariérnímu systému:

"Pracovní smlouva těchto učitelů, byla-li sjednána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou přesahující délku adaptačního období, se změní na dobu určitou v délce trvání adaptačního období."

Tento blaf je jednoznačně v rozporu se zákoníkem práce.

Unknown řekl(a)...
18. ledna 2016 v 20:20  

stejně tak zajímavé ,dle zákoníku práce,bude,jak všichni,co se ocitnou ve dvojce,a těch bude většina,dostanou od zaměstnavatele,i kterého se nalézají,smlouvu na neurčito,a jestliže změní školu,tak jestli dostanou automaticky na neurčito i u nového zaměstnavatele

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2016 v 21:48  

Jedna prohospodařená (například do Bruselu vracená) miliarda odpovídá výdaji, resp. ochuzení, cca 100,- Kč na každého občana ČR. MŠMT by na to myslím mělo zejména u nových z EU dotovaných projektů víc myslet. J.Týř

Unknown řekl(a)...
18. ledna 2016 v 23:23  

Ach jo. Zase dostanou známí pana ředitele a starosty dobré doživotní fleky. A opět jako u inkluze. O prioritní osu učitel-žák vůbec nejde. Asi se všichni kantoři uškolíme, pač ti lektoři budou muset prokazovat i jistou činnost. Jaký je to karierní řád, když kvalitní učitel nebo učitelka nemají šanci. Zase dobrý zmetek z dílny ČSSD. Hlavně,že dojde k čerpání EU peněz. Je to opravdu demotivující.

tyrjir řekl(a)...
19. ledna 2016 v 0:19  

Financování základního provozu škol je věcí státního rozpočtu. To se poměřuje procentem z HDP. Tady je na tom české školství špatně. Pak tu máme EU, která přispívá dotacemi na vylepšení školství. To se bohužel myslím spíš neděje než děje: MŠMT má problém kloudný projekt vůbec vymyslet (ne všechno jim u EU projde). To, co projde má mnohdy tolik nedostatků, že to školám moc neprospívá a spíš je to zatěžuje. V některých projektech je přitom takový nepořádek, že kdyby se naplno odkryl, muselo by Česko dotace EU zčásti vracet. Komu a čemu tedy ty projekty dotované z EU slouží? Mám dojem, že lépe by bylo dát na školství těch 6-7 % z HDP a velmi zpřísnit čerpání dotací tak, aby školy mohly vzdělávat a vychovávat a ne projektově tajrlíkovat. Obávám se, že do KS3 se dobře učící učitelé bez toho tajrlíkování nedostanou. J. Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.