Petr Drahoš: Daltonský plán ožívá

úterý 4. dubna 2000 ·

V úterý 28. 3. 2000, na Den učitelů, byla do Brna svolána již čtvrtá mezinárodní konference daltonských škol. Tyto školy v současných podmínkách realizují v různých zemích světa původní koncepci Daltonského plánu, vytvořenou v roce 1918 Helenou Parkhurstovou v U.S.A. V úterý 28. 3. 2000, na den učitelů, byla do Brna svolána již čtvrtá mezinárodní konference daltonských škol. Tyto školy v současných podmínkách realizují v různých zemích světa původní koncepci Daltonského plánu, vytvořenou v roce 1918 Helenou Parkhurstovou v U.S.A. (ve městě Dalton).

Smyslem Daltonského plánu je vyhovět individuálnímu tempu vstřebávání poznatků každého dítěte a využívat přirozeného dětského zájmu a hladu po poznávání. Jedním ze základních prostředků k dosažení stanovených cílů je smlouva mezi učitelem a žákem (příp. i rodičem) obsahující rámcový plán práce na další období (měsíc na SŠ, týden na ZŠ). Ve smlouvě jsou vyjmenovány konkrétní úkoly (problémy), které musí žák splnit (vyřešit). Sám si může vybrat kdy bude jaký úkol zpracovávat a jak dlouho se mu bude věnovat, čímž se učí hospodařit s časem. Jakmile má vše hotovo, pokračuje podle chuti a zájmů na nadstandardních úlohách, resp. uzavře novou smlouvu. Činnost dětí se průběžně zaznamenává do přehledných grafů (resp. na magnetických tabulích ve třídě) a jejich písemné práce postupně vytvářejí tzv. portfolio.
Daltonský plán vychází vstříc jak nadanějším, tak pomalejším žákům (i když pro ně je obtížnější) a rozvíjí jejich talenty (neboť i "podprůměrný" žák je většinou v určité oblasti nadaný a když se to během povinné školní docházky neodhalí, je to tragédie osobní i společenská…).
Více se o daltonském plánu můžete dozvědět v dalších článcích, které budou postupně zveřejňovány na České škole v rubrice Alternativní školství.

Průběh konference
Konferenci ve Sněmovním sále na Dominikánském náměstí zahájil Mgr. Vladimír Moškvan, prezident Asociace českých daltonských škol. Následovaly uvítací projevy oficiálních představitelů partnerských měst Brna a Utrechtu, jejichž spolupráce, která se datuje od roku 1991, byla prvotním impulsem pro vznik daltonských škol u nás.
S krátkým proslovem vystoupil i ředitel brněnského školského úřadu a ředitel odboru školství magistrátu města Brna.
Poté již začala první dopolední přednáška. Richard Blumenthal, ředitel The Dalton School of New York svou řeč doplnil o diapozitivy s ukázkami výuky, pracoven, architektury školy ap. Jeho škola má zajímavou historii - založila ji totiž sama Helena Parkhurstová, když přesídlila z Daltonu (pro nepochopení konzervativních rodičů…) do New Yorku. Od roku 1929 funguje škola stále ve stejné budově. V New Yorku u dětí podporují jak individuální rozvoj, tak i odpovědnost vůči skupině (ve škole i mimo ni - např. každoroční projekt veřejných prací). Klade se tu důraz na umění (hudební výchova, tanec, keramika ap.) a na inovativní přístup (využívání PC - např. program Archeotyp, který vyvinul jeden z vyučujících - žáci poznávají historii dávných civilizací prostřednictvím předmětů, které "vykopávají" a určují odkud a z jaké doby pocházejí).
Další přednášející, Roel Rőhner, ředitel daltonské školy v Utrechtu, přijel do Brna z Holandska, kde se dnes nachází nejvíce daltonských škol (asi 170). Paradoxně, dalším státem v pořadí se zřejmě stala se svými čtyřmi školami v Brně (ZŠ Husova, ZŠ Chalabalova, ZŠ Křídlovická, ZŠ Mutěnická) Česká republika, což je jistě překvapující. Je to zřejmě dáno tím, že ani Západ neměl v dřívějších dobách příliš pochopení pro individualizaci výuky. Dnes je však situace vzhledem k moderním technickým možnostem (internet ap.) odlišná (to nutně neznamená, že se všichni vrhnou na daltonský plán, ale může to přinést velké změny v tradičních školách, které se tak svým pojetím vyučování přiblíží školám daltonským). Roel Rőhner ve svém příspěvku konstatoval, že učitel není jen odborník, ale v prvé řadě člověk. Je třeba dbát na mezilidské vztahy ve škole. Děti totiž potřebují trpělivého učitele, stejně jako ujištění, že dosáhnou úspěchu. Pokud se daří dítě rozvíjet k tomu nejlepšímu, co v něm je, k realizaci maxima svých možností, nemůže nikdy zaostávat!
Dále upozornil na důležitost spolupráce a výměny zkušeností mezi školami, neboť "dalton" se v každé zemi rozvíjí jiným způsobem a je přínosné se z toho poučit.
PhDr. Jiřina Válková, ředitelka daltonské školy v Brně (Mutěnická ul.) pojala své vystoupení s trochou nadsázky, jako fejeton. Vyjádřila v něm však zásadní principy přechodu od "normální" školy ke škole daltonské a zdůraznila, že úspěšná realizace závisí na vůli všech spolupracovníků (pedagogický sbor), jejich trpělivosti a kontaktech. Ocenila, že Daltonský plán není uzavřeným systémem a vyzvala další školy, aby se jím též nechaly inspirovat.

Zlatým hřebem konference bylo vyhlášení mezinárodní spolupráce mezi daltonskými školami na celém světě - Dalton international. Jak řekl Roel Rőhner, jedná se o novou etapu daltonského hnutí, která nabízí velkou příležitost pro všechny zúčastněné školy. Výměna zkušeností povede např. ke stimulaci učitelů, inovacím a vylepšením ve výuce, zkoumání nových metod atd.
Pro české učitele a příznivce alternativních přístupů ve vzdělávání je dobrou zprávou, že byla vydána první kniha o Daltonském plánu v češtině. Jmenuje se Ať žije škola - Daltonská výuka v praxi a na konferenci se prodávala za 150 Kč. Napsali ji holandští autoři Hans WenkeRoel Rőhner, o kterých se píše na jiném místě tohoto článku.
Velmi potřebným počinem je i sborník dosavadních zkušeností s realizací Daltonského plánu v našich podmínkách, který vydala ZŠ Husova. Má 32 stran, což je pro dnešního zaneprázdněného učitele právě tak akorát - může si sborník přečíst a zauvažovat o změně…
Doc. Karel Rýdl, specialista na alternativní školství a zároveň vedoucí katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze se nejdříve zmínil o veřejné diskusi doprovázející tvorbu Bílé knihy, kritizoval katalogy požadavků z jednotlivých předmětů k nově koncipovaným maturitním zkouškám (místo dovedností se budou opět zkoušet poučky, což nahrává frontálnímu vyučování a verbalismu) a zmínil se též o tom, co nás v nejbližší době čeká (např. tvorba kurikula). Největší prostor pak věnoval autonomii a (auto)evaluaci škol. Připomněl, že naše školství potřebuje nejen sledování kvantitativních (STAVových) ukazatelů, jaké vykazuje např. SET, ale i navzájem (mezi školami) srovnatelné kvalitativní údaje vypovídající o PROCESech ve školách. Je ovšem třeba se nejdříve dohodnout, co budeme považovat za kvalitu.
Závěr dopoledne patřil Hansi Wenkemu, řediteli Holandské daltonské nadace (Dutch Dalton Foundation), který pohovořil o Tutor teaching (učení s pomocníkem). Pomocník je definován poměrně široce - může jít o vrstevníka, staršího spolužáka, univerzitního studenta, dospělého…
V USA a GB je tento model poměrně rozšířen a uplatňuje se hlavně pomoc starších spolužáků mladším. O tom, že se jedná o efektivní vyučování se přesvědčila už sama zakladatelka daltonského plánu! Na první pohled by se sice mohlo zdát, že se něco naučí jen mladší děti, a že starší s nimi v podstatě ztrácí čas, v praxi se však ověřuje to, co již dávno napsal Seneca: Homines dum docent, discunt, neboli Lidé, když někoho učí, učí sebe. Přednosti učení s pomocníkem jsou zřejmé: uspoří se čas, žáci jsou motivovaní a pozorní, získávají okamžitou zpětnou vazbu, vytváří se lepší klima ve škole - děti zažívají úspěch, neboť jsou často chváleny (tutoři procházejí výcvikem ve formě sociodramat, při němž jsou vedeni k tomu, aby hodně chválili, a když se něco nedaří, s povzbuzením nabízeli další možnosti).
Pomocníkům roste sebedůvěra (cítí se spoluodpovědní za výsledky svých svěřenců) a občas se stane, že dosáhnou lepších výsledků než učitel (jsou totiž dětské mentalitě blíže). Samozřejmě, že nic nevznikne samo od sebe. Zorganizování učení s pomocníky vyžaduje mnoho dobré vůle a času, ale výsledky určitě stojí za to!
Odpoledne se uskutečnilo deset seminářů (workshopů), dva z nich v cizím jazyce (angličtina, němčina). Věnovaly se "daltonu" na prvním i druhém stupni, problémům při přechodu od klasického vyučování, hodnocení žáků ap. Bohužel, všechny probíhaly ve stejný čas, takže bylo možné účastnit se jen jednoho. Škoda, nabídka byla opravdu široká a výběr tudíž velmi těžký.
Seminář Realizace daltonského vyučování prostřednictvím her Mgr. Melichárkové a Mgr. Švecové, učitelek 1. stupně ze ZŠ Křídlovická ukázal, že se dá daltonský plán realizovat už od první třídy, a že děti zvládají (s radostí!) mnohem více, než od nich "tradiční" učitel vůbec očekává.
Samozřejmě, že se v první třídě nepracuje hned individuálně, ale ve skupinkách. To je výhoda pro nesmělé a bázlivé děti, které postupně získají sebevědomí a nemají pak problémy s přechodem k samostatnosti.
Důležité je navázat na zkušenosti, které děti získaly v mateřských školách a dobře komunikovat - nedostatky v komunikaci ve školách vidí lektorky jako velký problém ČR (oproti např. Holandsku), a to na všech úrovních (mezi žákem a učitelem, žákem a ředitelem, mezi učiteli, učitelem a ředitelem atd.).
V průběhu dílny se promítal i videoprogram s ukázkami činnosti dětí ve třídě, v němž byly prezentovány pomůcky, které si paní učitelky samy již několik let zhotovují. Jedná se o mnoho her ve formě karet z tvrdého papíru, které jsou dětmi velmi oblíbené (např. domino, v němž se přiřazují obrázky k názvu předmětu) a slouží jak k procvičování učiva, tak i k pohybovým aktivitám.
Konference skončila neformálním setkáním v ZŠ Husova, kde si učitelé vzájemně vyměňovali zkušenosti nebo "jen tak" povídali. Zdá se, že zájem o daltonský plán v ČR roste, snad se jej brzy dočkáme i v dalších městech republiky!

Petr Drahoš

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.