Revize RVP probíhá bez oficiálního zadání z MŠMT

středa 16. ledna 2019 ·

Dle odpovědi z Národního ústavu pro vzdělávání na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, NÚV nikdy neobdržel z MŠMT oficiální zadání, co je cílem revize RVP, ani to, že na ní má začít pracovat. Přesto se na revizi rámcových vzdělávacích programů pracuje již několik let...
Další informace naleznete zde

11 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
16. ledna 2019 v 18:01  

Pravá ruka neví co dělá makovice. Jak typické. Hlavně že jsou fanfáry a komise. Co kdybych si také vymyslel nějakou revizi, já nevím...třeba "nové maturity", přizval nějaké otitulované hlavy, vydal komuniké, poslal oznámení do Primy a celou parádu spustil prvního máje. Tomu se říká vrtěti psem.

Nowak řekl(a)...
16. ledna 2019 v 20:18  

Pokud by se NUV nezabýval RVP, tak co by asi tak dělal? K tomu byl snad založený. Už to přece není výzkumný ústav.

tyrjir řekl(a)...
16. ledna 2019 v 20:25  

Pravá ruka neví co dělá makovice?

Není to náhodou naopak? Mám někdy spíš dojem, že makovice neví, co ďělají obě či tři její levé ruce (ČŠI, NÚV a NIDV).

tyrjir řekl(a)...
19. ledna 2019 v 16:26  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
19. ledna 2019 v 16:59  PROČ MŠMT ČR TOLERUJE NÚVu NEVĚDECKÝ, VĚCNĚ A METODOLOGICKY "DIGITÁLNĚ DEMENTNÍ", CELKOVÝ RÁMEC REVIZE RVP?

Účelnost a účinnost probíhajícího procesu revize RVP jsou předurčeny schopností realizátorů té revize chápat a aplikovat věci vyplývající z pochopení vztahu teorie a praxe, z pochopení významu triád

VĚDA - TECHNIKA - PRAXE
resp.
VÝZKUM - VÝVOJ - INOVACE

Podívejme se, prosím, jak to s tím pochopením u revizí RVP doopravdy je:

MŠMT zřejmě dalo NÚV "na/po nějaké poradě" tzv. plnou důvěru, aby jeho tzv. Koncepční skupina vypracovala vypracovala např. tzv. Základní východiska, Návrh pojetí, Systém procesu, Celkový rámec a Předběžný plán revize RVP v létech 2017 - 2020 a přitom NÚV spolupracuje s i řadou externistů:

http://www.nuv.cz/t/rvp
http://www.nuv.cz/t/navrh
http://www.nuv.cz/t/system-procesu-revize-rvp-infografika
http://www.nuv.cz/t/celkovy-ramec-revizi-rvp-infografika
http://www.nuv.cz/t/plan
http://www.nuv.cz/t/spolupracovnici-nuv-tema-revizi-rvp

Když se na ty (už jaksi tradičně nedatované a "neautorizované") dokumenty podíváme, zjistíme, že nejsou ve všech ohledech zcela v pořádku. Například:

V tzv. Systému procesu... je přehledně graficky znázorněno, že Koncepční skupina NÚV pracuje pod Supervizí MŠMT s Odbornými skupinami, se Sektorovými radami, s Národní soustavou kvalifikací, s NIDV, s ČŠI a s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Až na to, že v tom "Systému" zcela chybí zástupci zřizovatelů škol (! tedy zejména zástupci krajů a obcí !), se mi zdá být to schéma jakž takž v pořádku. O to podivuhodnější je, domnívám se, zjevná "digitálně dementní", deklarované zásadě vědeckého přístupu HRUBĚ odporující, struktura tzv. Celkového rámce revize RVP. Ta vědecky, obsahově i metodologicky, vadná digitální demence z něj, myslím, čouhá jak sláma z něčích bot. Proč? To se pokusím vysvětlit v následujícím komentáři.

tyrjir řekl(a)...
19. ledna 2019 v 18:03  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
19. ledna 2019 v 19:02  

Proč je věcně a metodologicky vadný tzv. Celkový rámec revizí RVP?

http://www.nuv.cz/t/celkovy-ramec-revizi-rvp-infografika

To schéma má podobu trojdílného střelekého terče se žlutým středem (cíl vzdělávání - "odpovědný", samostatný, tvořivý, vzdělaný a vzdělávající se občan), s modrým mezikružím obsahujícím tzv. kompetence a s vnějším zeleným mezikružím obsahujícím tématické vzdělávací okruhy RVP.

Zásadní připomínky a otázky k vědecké, věcné a metodologické, úrovni mám u všech těchto oblastí:

Žlutý cíl vzdělávání:
odpovědnost = množina povinností určená nějaké osobě
zodpovědnost = míra, s jakou daná osoba plní své povinnosti; míra s jakou dbá na svou odpovědnost
V tom cíli má tedy být zodpovědný... nikoli odpovědný... člověk. Cílem vzdělávání totiž není jen naložit člověku povinnosti (odpovědnost). Cílem vzdělávání je, aby člověk zodpovědně chápal svou odpovědnost (tj. povinnosti).

Modré kompetence:
Kompetence k podnikavosti jsou nelogicky zařazeny mezi kompetence vědecké a technické a mezi matematiku. Správněji by měly být zařazeny třeba mezi kompetence informatické a komunikační (tam nesprávně "digitální" !) a mezi Kompetence občanské.

Zelené oblasti vzdělávání:
jsou v tom obrázku uvedeny v tomto pořadí

"Český jazyk" - "Cizi jazyky" - "Matematika a její aplikace" - "Člověk a příroda" (!) - "Člověk a svět práce" (!) - "Informatika a ICT" (!) - "Umění a kultura" - "Člověk a společnost" - "Člověk, jeho osobnost a zdraví"

Co je tohleto, prosím pěkně o odpověď, za opakující se "pojmový a metodologický guláš"? Kam se zase v té "Revizi" schovaly například přírodní vědy, technika a některé společenské vědy?

"Člověk a příroda" - tohle má být třeba slohové cvičení na téma "Proč rád chodím do lesa?" Proč tam není napsáno např. "Přírodní vědy"?

"Člověk a svět práce" - tohle má být třeba slohové cvičení na téma "Učení se technice a není zajíc, tedy neuteče - hlavně, když si umíme věci okecat?" Tohle má zase nahrazovat věcně a metodologicky principiálně důležitou kategorii Technika (tj. vše, co člověk používá ke konání své práce)?

"Informatika a ICT" - je Koncepční skupina NÚV opravdu tak "digitálně zasažená", že opomene veledůležitou kategorii Technika a nahradí ji tímhle? Co tam dělá anglická zkratka ICT namísto správného IKT (Informačně komunikační technologie)?

Pokud je mi známo, jen z EU dotací se na revizi RVP tzv. čerpá 90 mil. Kč. Další nemalé peníze na ni jsou dávány ze státního rozpočtu. Z jakého důvodu má ta revize výše popsané vady?

Dovoluji si tímto veřejně požádat ředitele NÚV a ministra školství o veřejnou odpověď na výše uvedené podněty a otázky.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
20. ledna 2019 v 7:20  

ODPOVÍDAJÍ RVP A JEJICH REVIZE VĚDECKÝM POZNATKŮM A JEJICH ÚČELNÉMU A ÚČINNÉMU VYUŽÍVÁNÍ PŘI ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ?

PĚT OTÁZEK PRO VZDĚLÁVACÍHO NÁMĚSTKA MŠMT A PRO ŘEDITELE NŮV

RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY MUSÍ ODPOVÍDAT NEJNOVĚJŠÍM POZNATKŮM:
- vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat, a
- pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného...


http://www.nuv.cz/t/rvp

Otázka 1: Proč se ve výčtu věd, které nelze při Revizi RVP (základního vzdělávacího tj. didaktického dokumentu) opomenout, ani v celém Návrhu revize RVP vůbec (ani jednou jedinkrát !) nevyskytuje nauka o výuce DIDAKTIKA? Proč jsou tam uvedeny jen "žákům zprostředkovávané vědy" a dále pak už jen pedagogika a psychologie (!)? Vědí vůbec pracovníci NÚV, že věda zabývající se primárně vzdělávací transformací vědy do podoby srozumitelné žákům (tzv. didaktickou transformací) se nazývá nauka o vzdělávání to jest DIDAKTIKA? Že učitel je primárně DIDAKTIK a ne pedagog nebo psycholog? Pokud to vědí, proč se ve výčtu neopomenutelných věd a v celém Návrhu revize RVP vyhnuli didaktice jako hlavnímu učitele profilujícímu vědeckému oboru?

Otázka 2: Odpovídá Návrh revize RVP a jeho Celkový rámec vypracovaný NÚV těmto vědeckým a metodologickým požadavkům, když má jeho Celkový rámec a Návrh revize RVP výše popsané a další nedostatky?


PŘEDBĚŽNÝ PLÁN PRACÍ (2017 – 2020)

Práce zahrnují přípravu podkladových studií, diskuse a připomínky v odborných skupinách, "vyčištění" obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách...

Zpracování podkladových studií k jednotlivým vzdělávacím oblastem; cílem je charakterizovat stávající stav realizovaného a výsledného kurikula v dané oblasti, zachytit zahraniční trendy a formulovat návrhy na změny, jsou-li potřebné. Studie jsou diskutovány v NÚV, následně v odborných skupinách NÚV. Naší snahou je, aby po dopracování byly alespoň vybrané studie zveřejněny...

V současné době se pracují dvě odborné skupiny (matematika; ICT) v první fázi (bod c); ostatní se svou činností začínají (bod b).


Otázka 3: Budou ty Podkladové studie v pořádku, když při jejich tvorbě je ignorována didaktika jako hlavní věda profilující učitele a školní vzdělávání a když zřejmě vycházejí z didakticky vadného Rámce revize RVP?

Otázka 4: Proč mají být zveřejněny jen některé Podkladové studie, a to až po jejich dokončení? Proč nemohou být zveřejněny všechny podkladové studie? Proč mají být zveřejněny až po jejich úplném dokončení, tedy bez možnosti reagovat na připomínky širší školské veřejnosti?

Otázka 5: Máme už rok 2019. Revize RVP má být hotova v r. 2020 a v NÚV pracují jen dvě (!) z mnoha odborných skupin. PROČ? KDO A JAK ZA TO ODPOVÍDÁ?

tyrjir řekl(a)...
21. ledna 2019 v 2:04  

Za zásadní vadu Revize RVP považuji terminologický a metodologický chaos v tzv. Celkovém rámci revizí RVP vyznačující se zřejmou záměnou pojmů školní učivo a žákovské kompetence:

- "vzdělávací oblasti" (okruhy) uvedené ve vnějším zeleném mezikruží jsou spíš kompetencemi než vzdělávacími oblastmi (vědeckým uspořádaním učiva),
- "kompetence" uvedené ve vnitřním modrém mezikruží jsou spíš vzdělávacími oblastni, než kompetenceni.


http://www.nuv.cz/t/celkovy-ramec-revizi-rvp-infografika


tyrjir řekl(a)...
21. ledna 2019 v 2:09  Za nesrovnalosti v práci NÚV mají podle mého názoru plnou odpovědnost vedoucí pracovníci NÚV, organizace přímo řízené MŠMT od roku svého vzniku v roce 2011, a MŠMT.

NÚV byl více než tři roky bez řádného ředitele poté, co byl v únoru 2015 předchozí řádně jmenovaný ředitel odvolán za nedostatky, za které, myslím, do značné míry odpovídaly ty osoby, které si pak v následujících třech létech sedaly na jeho místo a na místa některých náměstků/náměstkyň.

Do konce v ledna t.r. se na MŠMT obrátím jako občan České republiky s žádostí o poskytnutí informace o některých nesrovnalostem v práci MŠMT při řízení NÚV* (podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).


Přeji MŠMT a NÚV, současnému ministrovi školství a současnému řediteli NÚV, aby se se situací v NÚV se ctí vyrovnali.

J.Týř

*Viz např. "NÚVovské elegie":
http://www.ceskaskola.cz/2017/08/vychova-po-cesku-studentka-porovnala.html#comment-5107743372624675431tyrjir řekl(a)...
21. ledna 2019 v 13:00  

SKONČÍ NĚKDY DIDAKTICKÁ DEMENCE MŠMT, ČŠÍ, NÚV a NIDV?


Škola je ze své podstaty VZDĚLÁVACÍ zařízení, ve kterém vyučují UČITELÉ. Nikoli pedagogové (vychovatelé, původně průvodci, kteří jen doprovázeli děti do školy a tam je předávali učitelům, vzdělávatelům).

MŠMT a NIDV, které tuhle základní věc nechápou nebo nechtějí pochopit, "nestojí za nic". ČŠI, která tuhle základní věc nechápe a mluví jen o pedagozích (vychovatelích), "nestojí za nic". NÚV, který si DEMENTNĚ plete v Rámcových VZDĚLÁVACÍCH programech DIDAKTIKU s pedagogikou a psychologií tím, ze didaktiku ZCELA OPOMÍJÍ a nahrazuje ji pedagogikou a psychologií "nestojí za nic".

Diví se někdo,proč se absolventi PedF nehrnou do škol a proč i mnozí dobří učitelé ze škol utíkají? Diví se někdo, proč še učitelé nehrnou do funkce ředitele školy, když MŠMT takhle przní české školství a předělává školy ze zařízení vzdělávacích na zařízení (pře)výchovná?

Viz
Tornádo KAT a vládní jaderný výbuch
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290


Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.