Ondřej Šteffl: Rychlé reakce na diskusi na České škole k textu „Nebezpeční fanatici jednotné školy“

neděle 7. května 2017 ·

A. Stále se nemohu zbavit dojmu, že někteří diskutující nechtějí zcela přijmout to, že někdo může mít jiná východiska a jiný názor. Zopakuji Voltairovo: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti bránit vaše právo to říkat.“ B. Druhou věcí je, kolik toho o dětském vývoji a o učení opravdu víme. Studuji to teď velmi pilně, a čím více se do toho nořím, tím více zjišťuji, že víme velmi, velmi málo. A velmi často jsme přesvědčeni, že něco víme, ale ukazuje se, že to není pravda.

Proto jsem v textu např. odkazoval na případ Ignáce Semmelweise.

Ondřej Šteffl (facebook.com)
Ale mám pěkné příklady i z pedagogiky. Např. snad v každé české učebnici vývojové psychologie pro pedagogy najdete výklad o tom, že dítě ve věku dvou let se dokáže na činnost plně soustředit asi po dobu pěti minut, předškolák, ve věku 5 – 6 let, by se měl již dokázat soustředit minut patnáct. Každý, kdo má dítě, ale přece dobře ví, že pokud je třeba pětileté dítě něčím opravdu zaujato, dokáže se tím zabývat ne patnáct minut, ale klidně i několik hodin a často musíme vynakládat úsilí, abychom dítě přiměli se najíst. Odkud takový nesmysl v učebnicích pochází, je zřejmé. Dítě má jistě omezenou schopnost se soustředit na věci, které ho nezajímají, nebaví. Jinak řečeno, možnosti vnější motivace přimět dítě k soustředění na nějakou činnost jsou omezené. Tohoto rozdílu si ovšem učebnice pro pedagogy nevšímají.

Nebo takováto perla v materiálu pro budoucí učitele http://projekty.osu.cz/svp/opory/lf-zacharova-zaklady-vyvojove-psychologie.pdf : „Výrazně se rozvíjí aktivní úmyslná pozornost (dítě se chce soustředit na školní učivo, neboť ví, že pokud bude úspěšné, bude odměněno).“, což je nejen chybná motivace k učení, ale podle současných poznatků kognitivních věd to přímo škodí (viz např. zde  https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?language=cs). Tedy je to něco takového, jako by na lékařské fakultě učili studenty při angíně pouštět žilou. Více zde, zde a zde.

Karel Lippmann řekl... 5. května 2017 11:23

1) Pluralita ve vzdělávání (přirozeně při důsledném respektu k odborným, didaktickým a pedagogickým poznatkům) je podstatným znakem tohoto nikoli jen odborného, nýbrž též výchovného procesu.

Ano, jistě, ale závorka viz ad B. Až na tom bude pedagogika jako medicína, bude to jiné. Zatím jsou ty poznatky velmi vágní a skoro ke každému „dlouhému seznamu literatury z kognitivní psychologie“  (http://www.eduin.cz/clanky/stanislav-stech-v-ci-hlave-je-treba-uklidit/),  který něco dokládá, lze najít jiný stejně dlouhý seznam, který tvrdí něco trochu jiného nebo i úplně jiného.

2) Nejsem si jist, zda rodiče mají bezvýhradné právo ordinovat nezralým dětem budoucnost v tak vyhraněné podobě, jakou představuje absolvent pruské kadetky, k takové životní dráze by se měl svobodně rozhodnout až dospělý člověk.

Ani já si nejsem jist, zda je to tak správné, ale tak to určují platné zákony (Ústava, Nový občanský zákon a především mezinárodní úmluvy, např. O právech dítěte). A hlavně cokoliv jiného má velká rizika, viz ad. A. Kdo to totiž bude určovat? Co tak by asi ordinoval dětem mladý Václav Klaus nebo někteří diskutující na České škole, kdyby se dostali k moci? Buď to necháme rodičům, nebo vždy hrozí, že se toho chopí nějaký fanatik. Jinou věcí je, že bychom měli (my: veřejnost, obec, škola, společnost, stát, EU) mnohem, mnohem (epizeuxis, proč je zde použit? ;-)) víc dbát na to, aby rodiče uměli takovou zodpovědnost nést.

Radek Sárközi řekl... 5. května 2017 11:25

Některé veřejné školy šly cestou vnitřní diferenciace.

Ano, podrobně jsem o tom psal zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=28851 i jsem jmenoval některé veřejné školy, které už šly tou cestou. Ten model má ovšem své limity, a to zejména proto, že mnohde se objeví netolerantní fanatici (přesně podle textu) a místo o vnitřní diferenciaci školy jde pak o boj uvnitř školy.

Lenka Dohnalova řekla... 5. května 2017 20:52

Snad jen děsivou představu z filmu skupiny Pink Floyd "The Wall".

Ano, doufejme, že to je v ČR mimo zákon. Schválně to ale porovnejte s cíli vzdělávání podle Školského zákona a napište o tom.

Romana Howe řekla… 5. května 2017 23:53

Také si v souvislosti se školami typu pruská kadetka otázku, jaký přínos mají pro společnost, když vychovávají lidi, kteří se neučili přijímat zodpovědnost za své činy, učili se hlavně slepě poslouchat.

Právě o tom jsem psal. Jednak společnost potřebuje i takové lidi, ale hlavně někdo může mít o tom, co je zodpovědnost, úplně jinou představu než Vy.

Jak jde jinak připravit učitele zároveň na styl průvodce a zároveň na styl generála pruské kadetky. 

To jistě zároveň nejde ;-). Zákon o pedagogických pracovnících je ovšem také velmi dobrým příkladem toho, jak stát vnucuje silou zákona svou představu všem (ve skutečnosti představu jedné skupiny, a když se budu držet své terminologie, jde o skupinu fanatiků). Já bych si například nejraději sestavil pedagogický sbor ze skautských vedoucích doplněných o pár lidí s vyššími manažerskými zkušenostmi a s několika dobře vychovanými dětmi. Jiný by třeba raděj vysloužilé důstojníky ;-).

42 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
7. května 2017 v 10:23  

Přesně o tomhle by měly probíhat kulaté stoly na mšmt. O pluralitě, o tom co je to vzdělání a vzdělávání, o výzkumu v oblasti vývojové psychologie, o aplikaci poznatků v praxi. Namísto toho se řeší Peltové, motorky v Brně a soudy kvůli zveřejnění zadání DT. Povrchnost, snadnost, fondy, PR a náklady vládnou na úkor skutečně důležitých klíčových otázek, bez jejichž zodpovězení budeme zabředávat stále hlouběji do bažiny minulých chyb, opakujících se omylů a vršících se důsledků špatných snadných rozhodnutí.

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 11:36  

Spory lidí jsou ve většině spory hodnot, které lidé zastávají. Ale je k tomu potřeba dodat to podstatné, .. lidské hodnoty jsou úměrné poznání, citlivost a zralosti člověka. (vzdělání je jen základ) Pokud mocensky rozhoduje někdo povrchní, nevzdělaný (přesto, že má VŠ), nezkušený, .. tak můžete argumentovat jak chcete. Neslyší vás. Určitá úroveň argumentace už nenese pro tyto lidi informace, kterým by rozuměli. Naopak je taková argumentace unavuje a přestává být "formativní". Neumožňuje jim přehodnotit své půlvodní poznání a postoje. Neuvědomují si svou pýchu. Generece, která dnes rozhoduje a diskutuje nebyla kultivována po stránce osobnosti .. a to je vždy počátek pádu. Křesťanství (a nemyslím všechny křesťany), které je zapuzováno, bylo vždy pilířem hodnot, které dovolovaly zdravou generativu společnosti (po sociální i biologické stránce) a mělo velký vliv na morální klultivaci člověka. Učilo lásce i odpovědnosti. (Pochopitelně mimo psychopatické vymýtání ohněm.) Pokud si nadále někdo myslí, že se bez něj rozumová společnost obejde, pak můžete diskutovat jak chcete, neboť instituce jako je např. demokracie, právní stát, neomyslnost vědy, či rozvoj všelijakých synteticky nazvaných kompetencí je vždy jen nástrojem v moci nemocných.. a právě takto se dá použít. Proto se točíme v kruhové bažině.
Ve chvíli, kdy se rozběhnou různá strategická opatření, už nikdo nasloucht nechce, neboť je popoháněn časově omezenými dotacemi ..
Ale dost prospěšných věcí a aktivit se dá dělat alespoň na lokální úrovni a to na vzdory zatemněnosti nositelů globálního pokroku.

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 11:50  

kolega Šteffl aspol stále nechápou nebo nechtějí záměrně chápat podstatu problému,a to že stát zajišťuje ze státní kasy vzdělávací standard dle potřeb státu,vše ostatní musí být soukromé,bez státních peněz,nikdo nikomu nemůže bríniz založit si libovolnou soukromou školu,ale za svoje,důležité pouze je,aby 1. stupeň bl pouze státní,čímž by se zaručilo,že všichni občané budou umět číst,psát a počítat,což u mnohých soukromých škol nebývá zvykem

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 12:08  

Vzdělávací standard je tak hustý na učivo(často neprovázané), že způsob jeho podání a oveřování brání uplatnění konstruktisticky orientovaným metodám potřebných pro rozvoj kompetencí i rozvoje osobnosti. To platí nejen pro žáka, ale i pro učitele. Ten totž v takovém kvaltu profesně téměř neroste. Jen se hněvá, a to oprávněně, .. ale má to podstatný vliv na školní klima, které je ohýbáno spíše k negativitě, než prosociálnosti.

Eva Adamová řekl(a)...
7. května 2017 v 12:15  

1. stupeň pouze státní? No by byl v podstatě konec různých alternativ, protože ty se dají na 1. stupni realizovat vcelku jednoduše. Na 2. stupni už je to daleko složitější jak po stránce náročnosti učiva tak i po organizační stránce. Koneckonců do dokazuje o hejného metoda, která se na prvních stupních poměrně rozšířila, ale na druhém stupni se už chytila málokde.

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 12:31  

Nechť jsou na 2.stupni ve výuce vždy 2 učitelé .. aby si mohli podávat zpětnou vazbu, rozdelili si přípravnou přímou peg.činnost a v dialogu a pozorování mohli lépe pochopit chování a postoje žáků. Nechť jsou studenti pedagogiky vystavani sebezkušenostnímu výcviku ve stejné míře jako v teoretické nauce o učení a didaktice. Nechť mají učitelé možnost supervize, jako každá pořádná pomáhající profese. Nechť jsou pro to vytvořeny podmínky!
Hejného metoda by se ujala více i na 2.stupni, kdyby formativní přístup byl zaveden ve všech (více) předmětech. Zatím naráží na nezralost a nekultivovanost dětských i učitelských emocí a na utlumení vnitřní motivace.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
7. května 2017 v 12:48  

Ad laimes28:
Kdo prosím plní státní kasu? Co jsou to potřeby státu?

K soustředění se na proces poznávání a učení lidského druhu jakéhokoliv věku praví básník, že "poznáváme jenom tam, kde máme rádi; tam , kde nemilujeme, chodíme jako slepí a hluší (F. Halas).

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. května 2017 v 12:57  

"Nechť jsou na 2.stupni ve výuce vždy 2 učitelé ..

Nechť je rozpočet na školství 2 x větší nebo nechť kdo vymyslí tyto novinky, pracuje za poloviční plat :-).

Karel Lippmann řekl(a)...
7. května 2017 v 13:24  

Ano, pedagogika je v krizi, proto by bylo zapotřebí vrátit se ke Komenskému a výkladům jeho díla (Patočka, Palouš atd.). Nic takového se však neděje. I bez hlubších znalostí dějin pedagogiky lze ovšem rozeznat, že vojenský dril v souladu s pedagogikou zkrátka není a že smyslem vzdělání je všestranný rozvoj osobnosti člověka, a to nejen v oblasti pracovní (lidský zdroj), čehož se dosáhne jenom tak, že rozum technický je rovnocenný s rozumem morálním a poetickým (je mi líto, že to musím znovu opakovat).

Rodiče přece nemají právo nakládat se svými dětmi podle své libosti, násilí na nich páchat nesmějí. Nutit dítě k vojenskému drilu je přinejmenším na hraně.

MŠMT se chová jako úřad a popřává sluchu jen těm, kteří jeho byrokratickým choutkám vyhoví. Já jsem např. dodnes nedostal od paní ministryně odpověď na dopis, který jsem poslal 27. 11. 2016 a opakovaně o odpověď žádal. Moje první zkušenost sahá až ke konferenci v Olomouci r. 1996, pan Šteffl si jistě vzpomene...

Pavel Doležel řekl(a)...
7. května 2017 v 14:42  

"Kdo prosím plní státní kasu? Co jsou to potřeby státu?"

Výborné otázky. A snadné odpovědi:

1) Státní kasu plní komerční sféra.
2) Potřeby státu jsou to, na čem se jako na potřebách shodne většina společnosti lidí dospělého věku.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. května 2017 v 14:59  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
7. května 2017 v 15:02  

"I bez hlubších znalostí dějin pedagogiky lze ovšem rozeznat, že vojenský dril v souladu s pedagogikou zkrátka není a že smyslem vzdělání je všestranný rozvoj osobnosti člověka, a to nejen v oblasti pracovní (lidský zdroj), čehož se dosáhne jenom tak, že rozum technický je rovnocenný s rozumem morálním a poetickým (je mi líto, že to musím znovu opakovat)."

Opakujete to stále dokola, ale stále jste neřekl, co to znamená. Z mého pohledu, k tomu, abych definoval rovnocennost, potřebuji mít zavedenu nějakou relaci rovnocennosti. Tato relace mi musí umožňovat, abych byl schopen posoudit u každého stavu těch zmíněných "rozumů", zda se jedná o vztah rovnocenný, či nikoliv. Musí tedy být úplná. Dále by asi měla splňovat vlastnosti symetrie, reflexivity a tranzitivity. No a to se dostáváme do pole působnosti čistě technického rozumu. Z toho mi vyplývá, že už k popisu vztahů jednotlivých složek rozumu, je třeba rozum technický a proto je důvodné se domnívat, že je tento obecnější, než ty dva další rozumy, které jsou navíc poněkud vágně definovány - pokud vůbec. Odvolávat se na něco, a přitom nebýt schopen to vysvětlit, vede pouze k tomu, že nic jiného, než neustále opakování, propagátorům tohoto pojetí nezbývá. Pro mě ale ani tisíce let opakování nejsou argumentem, protože já nepovažuji víru a dogmatiku za vysvětlení čehokoliv. Pokud někdo tvrdí, že vlastností něčeho je, že to nelze vysvětlit, tak se z mého pohledu stává pouhým manipulátorem, který si hraje se slovy za účelem vyhnutí se skutečnému zdůvodnění.

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 15:09  

adamová/žáci na 1. stupni májí hejného,přijdou na 2. stupeň a nic neumí,nestíhají a tak se s nima patlají ale skluz nedoženou ,přijdou na sš a tam zase nestíhají a jedou s nimi učivo základky a výsledkem je tragická maturita z matiky
dohnalová/potřeby státu jsou profese a úroveň znalostí zajištující chod státu
doležal/státní kasu plní státní dluhopisy,které stát vydává tj zadlužuje se,
jinak pokud se lidé svobodně a demokraticky shodnou že stát nepotřebují i to je možné (viz dnešní rusko)

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 15:14  

do evropy proudí mladí imigranti,ti staří sedí v turecku v táborech a ti mladí co přicházejí mají za sebou od 12 či 15 let vojenský výcvik v tíborechm,hamásu,hisbalíhu,milicí,palestinců aj šoumenů,mládenci přicházející uze somálaka,čadu,eritreje,jsou tzv dětští bojovníci již od 10-12 let,světové zbrojovky dokonce vyrábějí pro tyto malé hojovníky odlehčené samopaly na odlehčenou munici,do 20-50 metrů to trefí a zabije ,a mladí evropané sedí elé hodiny s telefony,smartfouny a ufouny,dorostenci hulí mařku a pijou redbuly,až zjistíte potřebnost branné výchovy,bude už pozdě

Karel Lippmann řekl(a)...
7. května 2017 v 15:19  

K vysvětlení je zapotřebí i ten, kdo vysvětlení chce pochopit.

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 15:24  

svět je takový jaký je,ne takový jaký jsme si mediálně virtuálně vysnili,

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 15:32  

podíváme li se do zrcadla pravdy zaměstnanosti,co uvidíme? největším zaměstnavatelem je stát,úředníci,učitelé,policisté hasiči apod
pak následuje das auto a další montovny které požadují :kvalifikované dělníky a pomocné dělníky. a do třetice kauf a řetězce: vyžadují prodavačky ,dále jsou požadováni skladníci a řidiči,a tím musí být dáno i naše státní školství,obory,znalosti a dovednosti

Michal Komárek řekl(a)...
7. května 2017 v 15:58  

laimes28

Příspěvek obsahující konspirační teorii o migrantech jste myslel vážně, nebo to měl být vtip? Díky! hezký den!

Pavel Doležel řekl(a)...
7. května 2017 v 16:34  

"státní kasu plní státní dluhopisy,které stát vydává tj zadlužuje se,
jinak pokud se lidé svobodně a demokraticky shodnou že stát nepotřebují i to je možné (viz dnešní rusko)
"

Státní kasu plní především daně. Státní dluopisy jí plní pouze krátkodobě, ale v dlouhém období ji naopak vyčerpávají.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. května 2017 v 16:39  

Pane Lippmanne, vy už jste jako ti šarlatáni: "No, vono to funguje, ale musíte tomu věřit."

Pokud takto argumentuje pedagog, pak nemám problém sdělit národu, že maturitu z matematiky uděláme opravdu obtížnou, aby byla zaměřena na skutečné kritické myšlení a ne jen na nějaké naučené postupy (stejně je to jen předmětem kritiky) a pokud to někdo neudělá, mu pak sdělit, že to je jeho problém, protože k tomu, aby to pochopil, by to musel nejprve chtít pochopit. A že tedy dostatečně nehtěl. To už začíná zavánět pohádkovým světem Romanky Howe.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
7. května 2017 v 16:44  

Pane Doležele,
mně ty odpovědi nepřipadají snadné, takže to teď zkusím já:
1/ Státní kasu plní daňoví poplatníci (tedy nejen komerční sféra - viz výroční právy ministersva financí - "struktura příjmů státního rozpočtu") ; jsou to tedy příjmy do státní pokladny typu přímých a nepřímých daní, dále povinné pojistné na sociální zabezpečení, výnosy spojené s majetekem státu, prostředky poskytnuté z rozpočtu EU (to jsou ty hlavní).
2/ Potřeby státu - velmi obecný pojem, může se to týkat třeba bezpečnostní politiky (zajištění či zvýšení bezpečnosti státu); Vaše odpověď je ryze účelová - tedy vzhledem k tématům diskutovaným zde.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
7. května 2017 v 17:12  

Pane Doležele,
myslím, že pedagogové jsou neustále konfrontováni s tím, že k dialogu jsou potřeba dva. Tedy že studenti nejprve musí chtít pochopit problém, teprve potom se jim to může zadařit. Motivaci k učení zde řešíme pořád.
Tvrdíte, že "pokud takto argumentuje pedagog, pak nemám problém sdělit národu, že maturitu z matematiky uděláme opravdu obtížnou..."
Můj dotaz - Vy se podílíte na státní maturitě z matematiky? Tedy spolupracujete s Cermatem? Tedy abych měla jasno v těch motivacích...

Lenka Dohnalová řekl(a)...
7. května 2017 v 17:17  

Ale abych se proboha vrátila k podstatě...

Ad TU: Přesně o tomhle by měly probíhat kulaté stoly na mšmt. O pluralitě, o tom co je to vzdělání a vzdělávání, o výzkumu v oblasti vývojové psychologie, o aplikaci poznatků v praxi.

Ano, velký souhlas.

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 17:34  

Gaza children play war in Hamas summer camp
Hamas Summer Camp Brainwashes Gaza Children to Hate
Детский утренник в садике ХАМАСА
Hamas Opens Summer Military Training Camps For Kids
Child Soldiers

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 17:43  

Tělák...Hrazda...:D:D
Tělák na Gyperneru..
Poker u nás ve škole v těláku.
Nuda v těláku

Eva Adamová řekl(a)...
7. května 2017 v 17:53  

To jako, že by na ministerstvu nezávazně plkali u kulatých stolů? Tak na to snad máme jiné instituce. Co třeba takový NÚV? Na ministerstvu mají přece jenom trošku jiné problémy. Faktem je NÚV je ministestvem zřízená organizace, ke které by podobná zadání od ministestva měla mířit.

Bohužel je však skutečností, že pedagogický výzkum všeho druhu se u nás po roce 1989 v podstatě zastavil. Narazila jsem na to, když syn potřeboval ke zpracování diplomové práce vědecké publikace týkající se tvorby a hodnocení učebnic. Poslední relevantní knihy pocházely z roku 1995, od té doby se tomu téměř nikdo nevěnoval, což se začíná promítat i do kvality zpracování učebnic. Z té hrůzy, co dnes vychází se toho mnoho vybrat nedá, přestože všechno má doložku MŠMT. Za některé tituly by autoři zasloužili zavřít. A tak je to se vším, nejen s učebnicemi - s inkluzí, s výukou žáků s SVP bez potřebných materiálů, s interaktivními výukovými materiály, s metodikami, s testováním, s prosazováním Comenia Script, s uplatňováním hejného metody, ...

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 18:34  

Hitler dělá maturitu z češtiny - didaktický test 2017

Michal Komárek řekl(a)...
7. května 2017 v 19:44  

laimes28

A těmi odkazy na informace o vojenských táborech Hamasu, jste nějak doložil tvrzení o struktuře migrantů mířících do Evropy? Hezký večer!

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 20:12  

"laimes28

Příspěvek obsahující konspirační teorii o migrantech jste myslel vážně, nebo to měl být vtip? Díky! hezký den!

laimes28

A těmi odkazy na informace o vojenských táborech Hamasu, jste nějak doložil tvrzení o struktuře migrantů mířících do Evropy? Hezký večer."

V Sýrii je povinná vojenská služba. Jen výjimečně málo mužů nedrželo samopal vz. Kalašnikov. To je taky potřeba si uvědomit a nemalovat si vzdušné zámky. Každopádně do Evropy dorazily stovky a možná tisíce islamistů. Nedělejme si iluze.

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 20:42  

těmi odkazy jsem vás chtěl upozornit na fakt,že od sýrie až po afganistán jsou děti již od školky,školy vychováváni k boji,jsou odolní a tělesně zdatní (cesta do evropy je pro mladé a fyzicky zdatné,slabí umírají a končí po tisících v moři),zatímco český středoškolák není schopen udělat veletoč na hrazdě či kotrmelec,policie čr nebyla schopna nabrat 200 lidí,kteří by udělali 20kliků,naši dorostenci se bojí obyčejné základní vojenské služby,bojí se psychického a fyzického nátlaku,drilu apod.jsou schopni pouze utýrat nemocnou učitelku k smrti,ale sami by se velmi rychle zhroutili,kdyby někdo totéž zkusil na ně

Unknown řekl(a)...
7. května 2017 v 22:05  

Zbraní je v tomto regionu nadbytek. Dodává je tam i ČR.
Co se týče migrace, tak integrace, inkluze, asimilace příchozích je mizivá. Lidé z Blízkého východu jsou družní, energičtí a rádi se baví ve velkých skupinách. Jejich přesun z velkých měst na vesnice se vesměs nedaří. Problém západoevropských ghet je všeobecně známý. A to je ideální podhoubí pro šíření islamismu.

Unknown řekl(a)...
8. května 2017 v 4:03  

cílem mých příspěvků není vyvolávání vlny nesnášenlivosti,ale upozornění na to ,jaký je reálživot a že základem klidu,míru a prosperity nejsou samopalníci a kulometčíci v ulicích,ale kvalitní,systémový školský systém,který jednak připraví naše děti a mládež fyzicky a psychicky pro reálné život a zároveň zabezpečí přijetí migrantů,pro ty, co to stále nepochopili,inkluze neni o jednom vozíčkáži ve škole ale o padesátce migrantů

Unknown řekl(a)...
8. května 2017 v 10:35  

8. května 2017 4:03

Souhlas. Inkluze je pouze předpříprava pro tzv."imigrační kvóty" v podání EK.

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. května 2017 v 11:35  

Vraťme se nazpět. K tématu.
Ne všichni rodičové mají představy o dětech. Někteří je zbytečně ženou do výkonů, na které nemají( a to nejen školních). Jiní naopak by neustále ulevovali. Jsou i tací, kteří mají představu jasnou a přiměřenou.
Jak toto skloubit?
A jak do toho potom zapadá inkluze ,když rodič nemůže rozhodnout o svém dítěti, aniž by měl své rozhodnutí podepřené glejtem z PPP? Je tu dvojí druh svobody, kdy dítě může rodič dát do jakéhokoli typu běžné školy s nějakým alternativním programem, kdežto do školy s odborným personálem (specializované) nemůže.

Z pohledu učitele mi dnešní školství také příliš nevyhovuje. jsem svázaná ohromným množstvím předpisů ,za jejichž porušení mi hrozí vyhazov. Mám příliš velkou zodpovědnost i za věci, které skoro nemohu ovlivnit. Jsem drcena shora i od rodičů. Skloubit požadavky věch dvou skupin začíná být nad lidské síly. Přestávám být autonomní jednotkou. jsem tlačena inspekcí ke změně známky, jsem tlačena PPP k permanentnímu snižování nároků na žáka, které mi přijde bezbřehé , bezlimitní. Musím vykonávat velké množství zcela zbytečných prací. Připomínky nás dole neposlouchá snad nikdo. lze takto změnit školství? lze změnit školství, které je od toho místního po nejvyšší úroveň zpolitizované? Každý další ministr se mermomocně musí zapsat do dějin jakoukoli kravinou. Bez jediného zrnka odpovědnosti. Zatímco učitel se zpovídá denně, čím výš, tím menší zodpovědnost. Jenže dopady "ministerských úletů" nakonec dopadají na hlavy nás. Není to tak dlouho, když mi rozčilená matka dyslektika a dysortografika lála za to, že její dítě bude muset absolvovat další cizí jazyk. Doporučila jsem jí napsat "děkovný" dopis na ministerstvo a NUV. A budu to takto praktikovat už stále.
Quo vadis?

Unknown řekl(a)...
8. května 2017 v 12:11  

za budoucnost dítěte zodpovídají stát a rodiče,stát má zájen aby z dítěte nevyrostl neovladatelný pitomec,zloděj,terorista,
revolucionář a rodič chce pro své dítě v životě "to nejlepší",aby se mělo dobře,bylo šťastné,a všechno je to o hledání kompromisu

Pavel Doležel řekl(a)...
9. května 2017 v 20:55  

"Pane Doležele,
myslím, že pedagogové jsou neustále konfrontováni s tím, že k dialogu jsou potřeba dva. Tedy že studenti nejprve musí chtít pochopit problém, teprve potom se jim to může zadařit. Motivaci k učení zde řešíme pořád.
"

To je v pořádku. Já vám ale zase tvrdím, že je velmi podstatný rozdíl mezi tím vaším "může zadařit" a "zadaří". Ano, chtít něco pochopit, je podmínka nutná. Není ale ani v nejmenším postačující. Na základě mých zkušeností s doučováním matematiky na všech vzdělávacích stupních jsem nucen prohlásit, že alespoň v matematice je dle mého mínění mnohem větší problém primárně v tom, že se nejedná o podmínku postačující. Matematika vyžaduje určitý stupeň abstraktního myšlení, kterým každý nadán prostě není. V literatuře se to možná až tak nepozná, ale snad chápete, že i ve vašem oboru jsou určité limity, které prostě nepřekročíte. Když někdo nemá hudební sluch, tak ho zpívat nenaučíte, protože to prostě neslyší. Když někdo nemá talent na psaní, tak z něj spisovatele neuděláte. To, jestli ho to baví a jestli je k tomu motivován, není určující.


"Tvrdíte, že "pokud takto argumentuje pedagog, pak nemám problém sdělit národu, že maturitu z matematiky uděláme opravdu obtížnou..."
Můj dotaz - Vy se podílíte na státní maturitě z matematiky? Tedy spolupracujete s Cermatem? Tedy abych měla jasno v těch motivacích...
"

Ne, nespolupracuji a nespolupracoval jsem. A vy jste někdy obdržela jakýkoliv finanční obnos za práci pro Cermat?

Lenka Dohnalová řekl(a)...
9. května 2017 v 22:43  

Pane Doležele,
rozumím samozřejmě rozdílu "může zadařit" a "zadaří". A rozumím i tomu, že chtít něco pochopit je podmínka nutná, nikoliv však dostačující. Také tuším, že matematika vyžaduje určitý stupeň abstraktního myšlení, který každému dán není.
Pak by se ale bylo dobré zamyslet, požadujeme-li povinnou maturitu z matematiky, jak to s těmi dipozicemi na matematiku je, abychom neeliminovali maturitou z tohoto předmětu např. studenty opravdu nadané na jiné oblasti lidského poznání. Nevím, nemohu soudit podle sebe, relevantní studie neznám.
Mohu však dát příklad ze svého oboru, kterému si myslím rozumím velmi dobře. Pouze čtyři procenta lidí jsou skutečně amuzikální (dle výzkumů). Tzn., že najdu-li cestu, jak na to, mohu rozvinout hudební sluch nebo jeho aplikaci u velkého procenta lidí, kteří ho relativně nevykazují. Já si dokonce myslím, že ten návod mám. Nemám ho sice ověřený skutečným výzkumem, ale připravovala jsem na obor syntetického herectví mnoho adeptů, kteří po půl roce začali prokazovat hudební schopnosti a dovednosti, jež si bez hudebního sluchu představit nedokážeme. Je mezi nimi i nositel Thálie :-) Rozezpívala jsem i mnoho studentů, kteří dokázali zastat sólové role, i když předtím téměř recitovali - nepřeháním, nevytahuji se.
Znovu zdůrazňuji, že si mnnozí moji žáci a jejich okolí mysleli, že hudební sluch nemají, a tudíž že u nich rozvíjet hudební dovednosti a schopnosti nelze.
Mohli bychom najít paralelu s matematikou? Moc by mě zajímal Váš názor, příp. názor vyučujících tomuto předmětu. Opravdu moc! protože věřím v to, že je možné rozvíjet jakýkoliv druh nadání, jen jde o cestu.
Mimochodem, věřím že vůle a touha je téměř všemocná :-)

Lenka Dohnalová řekl(a)...
9. května 2017 v 22:45  

Jo a s Cermatem jsem nikdy nespolupracovala - je to jasné z mých příspěvků, prostě proto, že bych byla pokrytec, neboť této cestě nedůvěřuji.

Veronika Valíková řekl(a)...
9. května 2017 v 23:31  

Lenko, v roce 2014 jsem opravovala 30 slohů své třídy - možná nám do výplaty přidali stovku za jeden :)

Tak asi vypadala spolupráce mnoha češtinářů :)

Eva Adamová řekl(a)...
11. května 2017 v 22:47  

Paní Dohnalová, mezi zpíváním a matematikou je přece jenom trošku rozdíl.
Když někdo zpívá falešně, tak se zase až tak moc neděje, ale když někdo někde volačo důležité špatně spočítá, případně řešení postaví na špatné úvaze, mívá to velmi nepříjemné následky a vyloučené nejsou ani oběti na životech. Já tedy tam, kde je potřeba matematicky zdatného člověka toho, kdo se přes matematické vzdělání pokousal touhou, vidím jen velmi nerada. Ale bohužel jsem se v průběhu svého života setkala i s tím, že někteří z těchto lidí působí jako učitelé matematiky. Je pak smutné dívat se na to, jak na žácích aplikují neskutečný dril bez porozumění učivu.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. května 2017 v 23:41  

Náčelník: Železná zásoba je nedotknutelná. A kromě toho jsme ji včera snědli.

Učitel: Jak to? Železnou zásobu jsme přece měli na cestu zpátky.

Náčelník: To jsem vám chtěl právě říct, abyste si na to dali pozor, kdybyste někdy plánovali nějakou takovou cestu, aby se vám nestalo, jako nám teďko, že já jsem ty zásoby přesně propočet a pořád jsem si říkal, až to sečteš, nezapomeň to znásobit dvěma. A v tom zmatku, jak jsme balili a vy jste mi do toho pořád mluvili, tak jsem na to zapomněl. Takže vypočtený to bylo správně, ale falíruje nám v tom jenom to násobení. To jen tak pro příště.

Učitel: Ano, příště si na to dáme pozor, ale teď, náčelníku, jestli tomu rozumím, nemáme vůbec nic k jídlu?

Náčelník: No, vždyť to říkám. Krát dvě to mělo bejt. Ty tomu nerozumíš, nebo co? To jsou otázky…

krtek řekl(a)...
12. května 2017 v 10:51  

"protože věřím v to, že je možné rozvíjet jakýkoliv druh nadání, jen jde o cestu."

A kde nadání není? Co rozvíjet tam?
Skutečností je, že někteří lidé nejsou schopni abstraktního myšlení, které matematika vyžaduje.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.