Jan Wagner: Několik poznámek k prioritám ministryně školství na rok 2016

středa 13. ledna 2016 ·

Na včerejší tiskové konferenci se probíraly tři priority ministryně školství pro letošní rok: společné vzdělávání, reforma financování regionálního školství a kariérní řád. Mluvilo se však často o něčem jiném a dočkáme se jistě rozborů vyjádření vedení ministerstva a reakcí na ně z různých stran. Jako červená nit se ale vine všemi prioritami téma otevřenosti, transparentnosti a participace odborné veřejnosti.


Již v polovině června minulého roku jsem zaslal paní ministryni otevřený dopis, ve kterém jsem ji vyzýval k zajištění otevřenosti a transparentnosti práce ministerstva a jeho přímo řízených organizací. Odpovědi jsem se sice nedočkal, ale rád konstatuji, že v jednání ministerstva nastal v posledních měsících obrat k lepšímu. Změny jsou ale nedostatečné, přestože včera na tiskové konferenci padlo několik sebechválících superlativů.

Kladně musíme hodnotit výjezdy ministryně a jejího týmu do krajů, bohužel až včera jsme se dozvěděli, že jsou dvojí: pracovní, kde se diskutuje s učiteli a řediteli, a oficiální. Moje upozornění z otevřeného dopisu ministryně akceptovala a včera zdůraznila: ředitelé nemají čas jezdit na kulaté stoly či konference do Prahy na ministerstvo. Dnešní digitální technologie ale umožňují snadno a lacino zajistit i online vysílání podobných akcí a samozřejmě i zajištění audio- a videonahrávek. Ty jsou důležité právě pro pedagogickou veřejnost, protože učitelé a ředitelé opravdu nemají mnoho možností jet i jen do krajského města. Vysílání ani nahrávky ale nikdo nezajišťuje a z akcí nejsou k dispozici ani zápisy! Náměstek Štech sice v interview v České škole uvedl, že by zveřejnění nahrávek vedení ministerstva potěšilo, ale kritika z krajů a z pedagogické veřejnosti (potvrzuje to i novoroční anketa České školy) je bohužel jednoznačná: chybí informace! Zveřejnění nahrávek a jejich přepisů by bylo možná nejjednodušším řešením reálně existujícího informačního vakua.

Polemizovat lze s vyjádřením pana náměstka Štecha, že žádná podzákonná norma neměla takovou informační a komunikační kampaň jako vyhláška k § 19. Dva důležité dokumenty ministerstva školství Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 byly přijaty za účasti veřejnosti a podpůrný a informační web Strategie2020.cz by mohl být současnému vedení ministerstva vzorem. Další veřejné diskuze probíhaly k různým koncepčním materiálům i tématům na metodickém portálu RVP.cz. Je smutné a možná i trestuhodné, že i tento osvědčený online komunikační nástroj hojně navštěvovaný pedagogickou veřejností vedení ministerstva opomíjí.

Společné vzdělávání

V rozporu s tvrzením o informovanosti veřejnosti nebyla dodnes zveřejněna verze vyhlášky k § 19, která šla již před více než týdnem k projednání vládou (na webu MŠMT je verze z 16. listopadu). Připomínky z krajů a ministerstva financí zveřejnila jen Česká škola a odborná veřejnost by určitě uvítala informaci o tom, jak byly v detailech tyto připomínky zapracovány, samozřejmě s vysvětlením.

Vedení ministerstva opakovaně ujišťuje, že ke dni účinnosti nových předpisů nedojede k žádné revoluci ve společném vzdělávání, správně argumentuje, že integrace či inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách již dlouhodobě probíhá (někdy se dá možná říci, že systému navzdory). Negativnímu přijetí záměrů ministerstva u části veřejnosti i části pedagogů ale přispěla celá řada faktorů, kromě již zmíněné nedostatečné transparence to jsou:
  • dlouhodobé podfinancování rezortu, které se projevuje především v platové politice,
  • omezená role ředitelů v systému, ředitel sice za vše ve škole odpovídá, ale má jen omezené zdroje a nástroje ke skutečnému řízení,
  • nedůvěra v práci ministerstva školství (případně i krajských úřadů), která dlouhodobě podléhá lobbyingu nejrůznějších zájmových skupin,
  • ignorování zkušeností z pedagogického terénu, zejména regionálního nedostatku například asistentů pedagogů a dalších podpůrných profesí.
O inkluzivním vzdělávání se v Česku diskutuje už dlouhá léta. Přitom kvalita českého speciálního školství i neinkluzivních tzv. praktických škol je příkladná a mají oproti dalším zemím ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vynikající výsledky. Politická reprezentace tyto výsledky ale evidentně neuměla prodat při řešení causy D. H., perlou pak bylo vyjádření ministra Marcela Chládka, že zavedení inkluze je nutné pro čerpání prostředků z ESF.

Zkušenosti s integrací ze škol ale nejsou jen případy dobré praxe. Jsou známy i případy, kdy aktivistický rodič dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami doslova rozvrátil chod celé školy opakovanými stížnostmi na všechny strany od ČŠI počínaje, přes obecní úřad či zastupitelstvem konče. Proti podobným útokům nemají učitelé, ředitelé a školy žádnou obranu. Hraběcí rady o možnosti obrátit se na OSPOD či soudní řešení v konkrétních případech školám a ředitelům opravdu nepomohou. Při aktuálním nedostatku odborných pracovníků poraden a nejasným výkladům zákona či vyhlášek je na četné problémy již nyní v předvečer zápisů zaděláno.

Reforma financování regionálního školství a kariérní řád

Obě další priority jsou spjaty s řešením již zmíněného dlouhodobého podfinancování rezortu. Ministr Josef Dobeš kritizoval různé krajské politiky tvorby normativů na žáka, které zohledňovaly některé krajské priority, jako například podporu malotřídek nebo některých oborů středních škol. V diskuzi jsem podobně jako ministr v té době kritizoval především zbytečnou a nesmyslnou administrativní zátěž na přípravě normativů na úrovni ministerstva i krajů.

Paralelně probíhala diskuze o roli tarifů a bohužel hloupé zásahy do tarifních tabulek situaci zhoršily na úkor pravomocí ředitelů a za potlesku odborů. Role ČMOS PŠ je v celém procesu změn ve školství obecně kontraproduktivní, aktuálně jsou díky úzké vazbě na vládnoucí ČSSD v pozici vysloveně žluťáckých odborů. Jejich boj za údajná práva zaměstnanců proti ředitelům je v řadě ohledů vyslovenou sabotáží. Odbory profitují na absenci pedagogické profesní komory, kterou desítky nejrůznějších asociací či sdružení pedagogů či ředitelů nenahradí. Pokud by současné vedení ministerstva vznik respektované pedagogické profesní komory iniciovalo, byl by to možná pro další pozitivní vývoj vzdělávání důležitý krok.

Ještě v této souvislosti drobná poznámka k roli některých zájmových organizací v probíhajících diskusích. Bohužel někdy stačí honosný název, pár desítek členů, pár osobních kontaktů, zisk několika grantů a z nich placených profesionálních mluvčích, a máte větší vliv na ministerstvu i v médiích než skuteční odborníci z praxe nebo akademické sféry. Tato realita je bohužel i jedním zdrojem skepse pedagogické veřejnosti.

Ale zpět k financování škol: podle nedávno zveřejněné statistiky OECD mají čeští učitelé opravdu ubohé platy: jejich plat odpovídá pouze 52 % výdělku jejich vrstevníků s vysokoškolským vzděláním, průměr v zemích OECD je přitom 78-80 %. Paní ministryně nedávno uvedla, že plat učitelů je poloviční i ve srovnání s jinými stejně vzdělanými pracovníky státní správy a na včerejší tiskové konferenci slíbila, že se tomuto problému bude věnovat. Narovnání tohoto stavu ale vyžaduje řádově vyšší finanční intervenci ve státním rozpočtu, než jakou prosadila pro letošní rok: pro posun na průměr zemí OECD by bylo třeba přes 30 miliard na platy ročně. Pro posun na průměr platů ve státní správě pak dvojnásobek této částky. Letošní 2,5 miliardy, navíc do tarifů, jsou v tomto kontextu směšné.


Pokud nedojde k razantnímu zvýšení mzdových prostředků nemá s vysokou pravděpodobností jakákoli byrokratická reforma financování regionálního školství a ani zavedení kariérního řádu smysl. Přerozdělování almužny jen přidělá práci všem pracovníkům v systému a je potenciálním zdrojem nových nespravedlností, zejména v souvislosti s dalšími změnami. Modifikovaná Dobešova varianta s jednotným normativem na žáka v kombinaci s radikálním zvýšením rozpočtu a posílením role ředitelů v systému by byla možná lepším řešením. Mít 50 % navíc v rozpočtu pro školu na platy a ve většině škol nebudou problémy ani s inkluzí, ani s učiteli, ani s asistenty pedagoga a ani dalšími potřebnými profesemi... Ale snít se asi nemá.

12 komentářů:

Unknown řekl(a)...
14. ledna 2016 v 9:26  

Musím se ohradit proti Vašemu názoru na činnost školských odborů. Podle vás "Jejich boj za údajná práva zaměstnanců proti ředitelům je v řadě ohledů vyslovenou sabotáží." Není divu, že jsou u nás mzdy tak nízké, když i ti, kteří údajně bojují za lepší školství, takhle snižují význam odborů, ovlivnění tendenčními tlaky v médiích. Pokud se zeptáte zaměstnanců ve školství, všichni chtějí peníze do tarifů. Protože jinak docházelo vždy k nekontrolovanému přidělování nenárokových finančních prostředků členům vedení škol a jejich kamarádům, popřípadě nejhezčím kantorkám, které se řediteli zalíbily. Myslet si naivně, že každý pan ředitel je čestný manažer a nejlepší učitel, který spravedlivě rozdělí peníze navíc, je strašně naivní. Dnes jsou to politické loutky podléhající zájmům krajských školských úřadů nebo radám obcí. Že by dostávali kantoři odměny za to, jak s dětmi pracují, neznám z žádné školy, proto chtějí mít raději to své jisté v tarifech.

Janek Wagner řekl(a)...
14. ledna 2016 v 9:59  

Citovaná věta je sice nadsázkou, ale stojím si za ní. Mzdy jsou nízké i díky politice odborů za vlád ČSSD. Význam školských odborů klesá s počtem členů i základních organizací, který je v řadě případů důsledkem žluťácké politiky vedení ČMOS PŠ. Nejsem ovlivněn tendenčními tlaky v médiích, ale zkušeností z reálných škol.

Vaše generalizace, že všichni chtějí peníze do tarifů je směšná, stačí se podívat do odpovědí v novoroční anketě České školy, kde je kritizována omezená možnost finanční motivace těch nejlepších. Zabránění "nekontrolovanému přidělování nenárokových finančních prostředků členům vedení škol a jejich kamarádům, popřípadě nejhezčím kantorkám, které se řediteli zalíbily" plošným omezení nadtarifních složek je přinejmenším hloupé, jako podobné intervence v jiných oblastech, kterých jsme v poslední době svědky. Schválně, uděláme na toto téma další anketu.

Znám ředitele a ředitelky škol, kteří jsou čestní a spravedliví. I ty druhé, o kterých píšete, ale stále věřím, že jich je snad i dnes méně.

tyrjir řekl(a)...
14. ledna 2016 v 10:23  

Ta červená šipka v grafu OECD mluví stručně a jasně: Českým politikům zřejmě na vzdělanosti lidí v Česku nezáleží. Namísto toho, aby nechali učitele učit a dali jim k tomu podmínky, zvolili myslím taktiku vyhladovění učitelů a škol a taktiku promrhání EU dotací mnohdy i na nesmysly, kterými se obohatí ouřadové a nevládní organizace a které práci učitelů znesnadňují. Kdyby učitelské odbory za něco stály, už by to myslím i ony dávno řekly a něco pro řešení toho neúnosného stavu udělaly. Toť můj názor. J.Týř

tyrjir řekl(a)...
14. ledna 2016 v 10:30  

Slušné tarify NEBO větší nenárokově složky platů? Nikoli nebo, ale OBOJÍ. Kvalifikovaný učitel má mít slušný plat, aby mohl učit podle svého vědomí a svědomí nebyl závislý na rozmarech špatných ředitelů škol. Ředitelé škol jsou dobří i méně dobří. Vcelku myslím mnoho profesionální a občanské statečnosti neprojevili. Mít malé tarify a velké nenárokové složky pro učitele by myslím mnoho nepomohlo. J.Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. ledna 2016 v 10:40  

stále věřím, že jich je snad i dnes méně

Stačí jeden. Ten váš.
O těch odborech si to musím přečíst. A čuji, že se mi to líbit nebude. 'Přetřít' něco na žluto je tak snadné...

tyrjir řekl(a)...
14. ledna 2016 v 11:16  

Viz například pan Klaus ml., který v závěru rozhlasového rozhovoru říká , že učitelské platy zas tak velký problém nejsou. Těch cca 30 tis hrubého na konci kariéry je prý třeba na vesnici docela dobrý plat... Pan Klaus tedy v úvodu řekl několik dobrých myšlenek, ale na konci to úplně zazdil.

Jak to vlastně myslel? Učitelé jsou snad členové nějaké armády spásy, kteří svou existenci a osud svých dětí mají dávat na OLTÁŘ... čeho? Jaký je ten jeho model fungování učitelského stavu páně Klase ml., když VŠ kvalifikovaní učitelé mají učit za 30 tis. Kć měsíčně? Umožňuje to, aby jejich děti mohly studovat na VŠ? Kdo tedy má být učitelem? Jen manželky nebo děti bohatých lidí nebo ti, kteří to chtějí a umějí dělat a tudíž si zaslouží i svému stavu odpovídající plat? Nebo i ti, kteří jsou konformní s tzv. politickou korektností a učitelství berou jako příležitost k vedlejším přivýdělkům na úkor kolegů, kteří konformní s tím neoliberálním blbismem nejsou?

J.Týř

http://www.ceskaskola.cz/2016/01/vaclav-klaus-mladsi-zlatej-chladek.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. ledna 2016 v 11:31  

Můj názor na odbory je ten, že mají své místo a měly by bojovat za zaměstnance. Na druhou stranu řada zaměstnanců jen sedí a čeká, že pár panáčků z odborů za ně něco vybojuje. Kdyby teď někdo vyhlásil stávkovou pohotovost proti urychlenému zavedení inkluze(proti níž remcá 90% sboroven), hádejte, kolik lidí by do toho šlo? Všichni umí jen remcat, málo kdo něco opravdu dělá, i když je to jen malilinkatá položka, která může vypadat bezvýznamně.

tyrjir řekl(a)...
14. ledna 2016 v 12:18  

Proč proti inkluzi samotné?! Proč ne proti malým platům a nedostatečnému koncepčnímu, finančnímu a organizačnímu zajištění tzv. společného vzdělávání pro VŠECHNY děti? Inkluze se dá okecat, jak jsme toho svědky. To druhé myslím ne. J.Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. ledna 2016 v 12:27  

To máte jedno, dosaďte si tam jakýkoli jiný průser ve školství. Výsledek bude stejný.Všichni jen kecají, kdyby měli řešení podpořit třeba demonstrací či stávkou, nepůjdou do toho.Nebo jen pár lidí.

tyrjir řekl(a)...
14. ledna 2016 v 12:29  

Praha, 14. ledna 2016 - Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové za účasti předsedy školského výboru PS Jiřího Zlatušky a Heleny Skálové, která stojí v čele České ženské lobby.
Tématem bude předškolní vzdělávání (více zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-skolstvi-posili-zajisteni-mist-pro-deti-v).

Tisková konference se uskuteční dnes, ve čtvrtek 14. ledna od 14:00 hod. v atriu Poslanecké sněmovny ČR.


http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/avizo-14-1-14-00-tk-ministryne-skolstvi-kateriny-valachove

Kdy paní ministryně vystoupí na veřejnost se zástupcem České mužské lobby? Na ZŠ je jen cca 15 % učitelů. Pracuje už se na odstranění této hrubé nerovnosti a tohoto diskriminujícího stavu? Budou mít všechny děti na ZŠ a SŠ právo být vychovávány nediskriminačně - tedy i mužským vzorem? Co na to EU, OECD, vláda ČR, paní ombudsmanka atd. ?

J.Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. ledna 2016 v 21:34  

Jaké pak mužské vzory a džendrová rovnováha, když TA ministryně, TA ombudsmanka, Ta vláda, TA veřejnost, TA jný učitel a...

tyrjir řekl(a)...
15. ledna 2016 v 13:56  

Problémy regionálního školství: Ke dnešnímu jednání ministryně školství s hejtmany krajů k regionálnímu školství uvedla ČT 24 cca 10 min rozhovor s B. Kartousem (13.40. až 13.50 h).
Čeho je to projev? J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.