Bohumil Kartous: Výzkum: většina učitelů i žáků má zkušenost se šikanou

čtvrtek 15. ledna 2015 ·

„Ukázalo se, že skoro dvě třetiny dotázaných učitelů se s kyberšikanou setkalo (nemusela se týkat jejich osoby) a více než 90 % všech učitelů považuje kyberšikanu za něco, co je ohrožuje,“ řáká Ladislav Csémy, vedoucí výzkumného projektu zaměřeného na agresivitu ve školách. Z výzkumu vyplynulo, že učitelé vnímají vzestupný trend agresivního chování dětí. „Poznatky, které jsme získali, nasvědčují tomu, že děti často nejsou v rodinách vychovávány tak, aby cítily, kde jsou hranice. Právě nejasné vymezení hranic vede k tomu, co pak učitelé vnímají jako nárůst projevů hrubosti a násilí,“ uvádí Csémy. V rozhovoru s ním rozebíráme další detaily a závěry výzkumu.


Předmětem vašeho výzkumného projektu byla agrese mezi žáky 7. – 9. tříd. Měli jste nějaké indicie k tomu, že se tento fenomén nějak mění? Nějakou hypotézu? A potvrdila se, či nikoliv?

Ano. V době, kdy jsme promýšleli podání žádosti o grant, objevovaly se v mediích opakovaně zprávy o násilí ve školách, prohlášení učitelů o jejich obavách ve škole atp. Také jsme se seznámili s průzkumem, který dělala Česká školní inspekce. Samozřejmě jsme neměli žádná data, která by sama o sobě naznačovala, že agresivity ve školách přibývá. Nicméně, téma se nám zdálo jako nejen aktuální, ale také zajímavé z hlediska výzkumu. Vlastní výzkumný projekt byl postavený jako explorační, nešlo tedy o to, potvrdit či vyvrátit již existující předpoklad, ale popsat výskyt různých forem agresivního chování, jak je prezentují sami žáci, a jak o nich vypovídají učitelé. Chtěli jsme také více objasnit souvislosti agresivního chování žáků a to, jak agresivní chování zasahuje do pedagogické praxe učitele. Poznatky jsme kromě popisné zprávy, kterou jste obdrželi, shrnuli ve dvou článcích. Je zajímavé, že to, co vypovídali žáci, se do značné míry kryje s tím, jak vnímali projevy agresivního chování ve škole učitelé. Myslím, že za pozornost stojí i názory učitelů na to, jak by se měly projevy agresivního chování řešit.

Zpovídali jste přes tisíc učitelů. Rozlišovali jste mezi učiteli také to, zda vykonávali práci výchovného poradce či poradkyně? Právě oni se častěji dostávají k případům, v nichž může agresivita hrát významnou průvodní roli…

Výzkum byl zcela anonymní. Měli jsme údaje školy, ale nechtěli jsme, aby kdokoli se cítil svazován třeba tím, že sdělí konkrétní funkci ve škole. Samozřejmě jsme zjišťovali více informací o učitelích, které jsme pak využili v analýzách (pohlaví, věk, délka pedagogické praxe, třídnictví apod.). Důležité bylo, že z každé školy jsme vybrali náhodně jednu třídu a pokud jde o učitele, za každou školu mohlo vyplnit dotazník 10 učitelů, což skutečně většina škol také využila.

Učitelé dle vašeho zjištění většinově uvádějí, že se míra agresivity v průběhu let zvyšuje. Je to ale způsobeno tím, že si to myslí učitelky, kterých bylo ve výzkumném vzorku přes 80 %, učitelé považují úroveň agresivity na zhruba stejné úrovni. Není tato výpověď zatížena subjektivním vnímáním a řekněme vyšší mírou psychické „únavy“ žen – učitelek z jejich náročné práce? Případně není to způsobeno tím, že se v čase mění způsoby projevu agresivity, její verbalizace, přibývají nové formy, jako je třeba kyberšikana?

Ano, máte pravdu. Ukázalo se však, že se učitelé setkávají s agresivitou v různém rozsahu. Přesněji, někteří udávají, že jsou vystaveni agresivnímu chování častěji než jiní. To patrně není dáno jen únavou, ale také tím, že sami žáci regulují své chování podle osoby učitele. Jinak řečeno, ve stejné škole si žáci u někoho dovolí více než u jiného. Neměli jsme možnost do detailu studovat, s jakými charakteristikami je tento jev spojen, ale ukázalo se, že učitelé, kteří jsou agresivnímu chování vystaveni ve větší míře, se cítí být méně kompetentní agresivní chování žáků zvládat, vnímají toto chování jako problém, který narušuje výuku, a přiklánějí se více k tomu, aby projevy agresivity řešil někdo jiný (třeba školní psycholog), než pedagogové, kteří se jsou vystaveni agresivnímu chování žáků v menší míře. Pokud jde o nové formy, pak jednoznačně souhlasím, že kyberšikana takovou formou je.


Co vůbec vyplynulo z vašeho výzkumu o kyberšikaně? Díky technologiím vznikla dosud netušená možnost, jak ostatní ponižovat. Co je nejčastějším prvkem kyberšikany žáků vůči sobě a vůči učitelům?

Soustředili jsme se především na verbální a fyzickou agresi a vandalismus, jako formu agrese, která se projevuje poškozováním nebo ničením cizí věci, resp. zařízení školy. Pokud jde o kyberšikanu, při koncipování výzkumu jsme ji zařadili spíše jen okrajově, což byla možná chyba. Ukázalo se totiž, že skoro dvě třetiny dotázaných učitelů se s kyberšikanou setkalo (nemusela se týkat jejich osoby) a více než 90 % všech učitelů považuje kyberšikanu za něco, co je ohrožuje. S odstupem času se tomu ani nedivím, protože žáci druhého stupně se již pohybují na internetu a sociálních sítích s velkou jistotou. U kyberšikany je obrovský prostor pro manipulaci s nahrávkami, a tím zesměšnění nebo urážení druhé osoby. Strach z kyberšikany vyplývá z omezené možnosti bránit se napadení.

Nejčastější formou agresivity ve školách jsou slovní útoky a jsou velmi časté. Více než polovina učitelů uvádí každodenní výskytu verbálních útoků, u žáků je drtivá většina. Není to ale do značné míry přirozený projev, k němuž dochází tehdy, vytvoříme-li uměle dětskou „tlupu“, jak tomu dochází právě ve školách? Nesouvisí to poněkud s vymezováním si pozic ve skupině?

Ano, je to tak. Hodně záleží ovšem na míře. Poznatky, které jsme získali, nasvědčují tomu, že děti často nejsou v rodinách vychovávány tak, aby cítily, kde jsou hranice. Právě nejasné vymezení hranic vede k tomu, co pak učitelé vnímají jako nárůst projevů hrubosti a násilí.

Překvapivě vysoké procento dětí, zhruba tři čtvrtiny, se setkává s fyzickou agresí. Zopakuju otázku, není to v situaci poněkud „násilného“ vytváření školních tříd coby sociálních skupin nevyhnutelný jev? Dá se vůbec eliminovat?

Je jasné, že dospívající si vytvářejí vlastní identitu a na cestě k dospělosti se snaží, a často se i musí, prosazovat ve skupině. Že to prosazení se je někdy spojeno s projevy agresivního chování je také přirozené a pochopitelné. Tím, že konstatujeme, že většina dětí se setkává s fyzickou agresí ve věku dospívání, nechceme říci, že to vše je za hranicí normy. V článku pro časopis Československá Psychologie jsme se snažili určit právě to, co označujeme jako věcně významný výskyt agresivního chování. Věcně významný nebo lépe řečeno vysoce agresivní chování jsme zjistili u 9% chlapců a 4 % děvčat. S největší pravděpodobností jde o děti, jejichž chování výrazně narušuje jak výuku, tak vztahy mezi spolužáky. U části dětí je jistě obtížné agresivní chování zcela eliminovat. Možné to však je. Podmínkou je spolupráce rodičů, dobře nastavená pravidla ve škole a jejich dodržování a alespoň minimální dovednosti na straně učitele. Troufám si říci, že právě rozvoj některých specifických dovedností u učitelů by byl pro klima ve škole důležitější a prospěšnější než různé nahodilé preventivní akce a programy, jejichž efektivita je často nízká.

Z výzkumu vyplývá, že jak agresor, tak oběť jsou velmi často děti se společnými rysy. Cítí se osaměle, škola je nebaví, doma jsou častěji fyzicky trestány. Dá se tedy říct, že se jedná o děti, které jsou už od útlého věku na sociální periferii? A je v silách školy jim pomoci? Pětina dětí obětí systematické šikany, pětina dětí v roli agresora. To zní dost hrozivě. Jakoby škola takový typ chování přímo podporovala…

I v jiných studiích se objevuje nápadná shoda kontextových faktorů mezi agresorem a obětí. Právě v současné době provádíme hlubší analýzy souvislostí agresivního chování a šikany. Poměrně často vidíme situaci, kdy jedinec, který je obětí šikany, je současně také tím, kdo jindy šikanuje někoho jiného. Škola může a musí usilovat o eliminaci šikany. Nikdy se to nemůže povést zcela, ale jde o to, aby pokud možno byly eliminovány takové případy, kdy někdo skutečně v důsledku šikany psychicky trpí. Rád bych zde také řekl, že by očekávání vůči škole a pedagogům měla být realistická. Zásadní vliv na formování dítěte má jejich rodina. Pokud je něco nedobrého z rodiny, má učitel jenom omezený prostor na to, aby to korigoval.

Učitelé by při řešení agresivity a šikany přivítali spoluúčast odborníka, nejčastěji psychologa. Ve Velké Británii je ale běžný jiný postup – pokud se učitelé s takovým projevem setkají, jednají jako tým a agresor se tak náhle ocitne ve velmi těžké pozici než když má učitel, často žel zcela nevybavený, takovou situaci řešit sám. To mi osobně připadá jako nejefektivnější řešení…

Plně s vámi souhlasím. Určitě se vše daří lépe, když škola má jasná pravidla, která se dodržují, když učitelé mají dobré sociální kompetence, a když při řešení problému „táhnou za jeden provaz“. Pokud jsou i rodiče ochotní akceptovat řešení školy a spolupracují, je to ještě lepší.


Články v odborných časopisech:

CSÉMY, Ladislav — STAROSTOVÁ, Olga — HRACHOVINOVÁ, Tamara — ČÁP, Petr. Agresivní chování ve škole, jak je vnímají pedagogové. Psychologie pro praxi, 2013, roč. 48, č. 3-4, s. 79-88. ISSN: 1803-8670.

CSÉMY, Ladislav — HRACHOVINOVÁ, Tamara — ČÁP, Petr — STAROSTOVÁ, Olga. Agresivní chování dospívajících: prevalence a analýza vlivu faktorů z oblasti rodiny, vrstevnických vztahů a školy. Československá psychologie, 2014, roč. 58, č. 3, s. 242-253. ISSN: 0009-062X

Převzato z Britských listů

7 komentářů:

Nikola Křístek řekl(a)...
15. ledna 2015 v 12:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Nikola Křístek řekl(a)...
15. ledna 2015 v 12:12  

Prostor pro agresi je díky virtuální realitě větší, o tom není pochyb.
Není pochyb o tom, že učitelé jsou kyberšikanou ohroženi více než ostatní profese, protože jejich cílovka je v tom prostředí spíše obratnější nežli oni, má na to více času a méně odpovědnosti.

Jak předcházet kyberagresi je na delší zamyšlení a určitě je třeba otevřít více než jednu cestu, dovolím si ale ukázat na jednu ne slepou, ale přímo močáloidní:
"Zásadní vliv na formování dítěte má jejich rodina. Pokud je něco nedobrého z rodiny, má učitel jenom omezený prostor na to, aby to korigoval."
Souhlasím s tím, že rodina z velké části spolunastavuje hodnoty, hladinu a projevy empatie, modely pro řešení konfliktů... neřekl bych tak jednoznačně (tedy bez uvedení dalších "zásadních vlivotvůrců), že "zasadně" (viz příklady rodin, kde se jednotlivé děti projevují výrazně odlišně),
a také nesouhlasím s tím, že "učitel jenom omezený prostor na to, aby to korigoval." Na prvním stupni tráví dítě s učitelem více času než se svým rodičem, učitel může ovlivňovat klima ve třídě/škole (nepochybně více než rodič), kde se konflikt zakládá a později na sociálních sítích projevuje (přece kdyby nebyl učitel, nebyla by kyberšikana učitelů)... a myslím, že jsou i další "zásadní" vlivy na agresivní chování dětí (tolerance k agresivitě v politice, podnikání, marketingu, ... + nevyužívání korektivních nástrojů a držení odpovědnosti (soudy, které kvůli zahlcenosti a procedurální idiocii rozhodují roky o jasných případech, prezident, který uvolní z odpovědnosti podvodníky, jiný prezident, který uráží své oponenty)... pojmenování rodiny jako jednoho zásadního tvůrce nastavení dítěte a zároveň obhajoba nemohoucnosti učitelů coby pasivních objektů situace (zveličuji, ale aspoň to je vidět ;)) mě v rozhovoru popíchla.
Každopádně ale děkuji za zveřejnění výsledků průzkumu a jejich zprostředkování.
Nevíte někdo o výsledcích průzkumu (je-li nějaký) a šikaně / mobbingu ve sborovnách?

Jana Karvaiová řekl(a)...
15. ledna 2015 v 16:32  

....a také nesouhlasím s tím, že "učitel jenom omezený prostor na to, aby to korigoval.....
O jak naivní. Tak si přečtěte studie několika českých autorů (např. František Koukolík) o převážném vlivu geneticky na člověka. Poté ho formují rodina a poté další "tlupy" kam náleží - škola, skautský oddíl, gang.
Takže olympiáda:
1(geny
2.rodina
3.tlupa
Což samozřejmě nepovede k tomu,aby se ve škole nevychovávalo. Bohužel, nedobrým příkladem, že i kdyby se škola rozkrájela.....jsou romské rodiny.Vliv rodiny je takový,že narušuje docházku do školy,chuť se učit, chuť se vzdělávat.Pokud je rodina spolupracující, je to super!!! Jinak marná to snaha.

Nikola Křístek řekl(a)...
15. ledna 2015 v 17:01  

Genetická dispozice se projevuje odlišně při odlišných podmínkách, ve kterých dítě žije. Učitel má, stejně jako rodič nebo vrstevníci, možnost tyto podmínky ovlivňovat či "korigovat". Proto si myslím, že spíše než stupeň vítězů jde o propletenec vlivů, které se... ovlivňují :)


Je to sice mimo hlavní téma diskuse, a vím, že riskuju zisk nálepky prudiče-za-každou-cenu, ale Vaše poznámka o romských rodinách je v kontextu naší poměrně xenofobně nastavené společnosti (a z toho plynoucí potřeby ověřování, jak to kdo myslí) trochu příliš obecná, než aby se dala přejít.
Dalo by se z ní dovodit, že pokud romská rodina nespolupracuje, je zbytečné se věnovat romskému dítěti. Věřím, že takhle to postavené nemáte (ačkoliv to může být i důsledná aplikace teorie o genetické predispozici ;))

Jana Karvaiová řekl(a)...
15. ledna 2015 v 17:45  

Jelikož Romy učím a pracovala jsem i na skoro cikánské škole, pak to tak opravdu nastavené nemám.
Ale já si dovolím poznámku k vám - tohle je přesně přístup mnoha lidí, kteří jsou ochotni jakoukoli kritiku romského obyvatelstva podat jako rasistické výlevy. Není tomu tak. Právě proto, že dnešní společnost bere všechny oprávněné kritické připomínky k Romům jako xenofobní, se zvyšuje nechtěně riziko opravdové nesnášenlivosti neromských obyvatel. Mají pocit, že se problémy Romů zametají pod kobereček a to všeobecně vadí.
Jinak to co jsem napsala o rodině (jako celku) je potvrzeno mnohaletými zkušenostmi.Samozřejmě že to vůbec neznamená rezignaci na výchovu ve škole, jde o nepochopení.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. ledna 2015 v 13:49  

Pokud má většina učitelů i žáků zkušenosti se šikanou bující ve škole, je nezbytné vyměnit většinu ředitelů škol.

Nikola Křístek řekl(a)...
16. ledna 2015 v 15:16  

@Jana Karvaiová : děkuji za vysvětlení i komentář

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.