Bohumil Kartous: Vnitřní kořen "vnějšího" nebezpečí

pátek 19. února 2016 ·

Problém není v invazi cizáků, to bychom se nebáli vlastních dětí...


Velmi často slyším od vzdělaných lidí, že není dobré nadávat, jací jsou Češi, protože jednak to prostě vyvolává reflexivně antagonismus, jednak pro to, jací Češi jsou, existují objektivní důvody. Nadávat určitě smysl nemá. Kritizovat určité společenské fenomény, kritizovat ve smyslu poukazovat na ně a lokalizovat je z hlediska společenských hodnot, je naopak nutné. Je otázka, kde je hranice mezi nadáváním a kritikou. A kde ji vidí kritik, a kde ji vidí interpret. A nakolik si vůbec interpret připouští pochybnosti jako základní podstatu kritického uvažování.

Společenská kritika by měla mít za cíl vyvažovat diskurz. Jestliže vládne nějaká strana či koalice, má být automaticky terčem mnohem ostřejší a častější kritiky než opozice. Je to pochopitelné, vládnoucí garnitura ovládá mocenský aparát, a má tak zároveň možnost nejvíce vrtěti psem. Když se změní garnitura, kritika by neměla brát v potaz jak, měla by opět kritizovat zejména garnituru.

Jsou i složitější problémy. Jestliže na nějakém tématu týkajícím se hodnotových postojů panuje majoritní shoda, nemusí to nutně znamenat, že to vypovídá o demokracii, stejně jako demokraticky zvolená politická garnitura ještě nutně nemusí naplňovat demokracii. Je fajn, když existuje kontroverze, zejména když jde o základní hodnoty demokracie, což jsou v roce 2016 stále snad ještě lidská práva.

Většinový postoj české společnosti nepomáhat uprchlíkům je z hlediska lidských práv vysoce kontroverzní. Na jedné straně existují objektivní důvody k tomu pomoci lidem na útěku před nebezpečím, na straně druhé obava z toho, co způsobí. Většina české společnosti trpí obavou a hledá důvody, které by odůvodnily, proč uprchlíkům v Evropě nepomáhat. Podle mezinárodních konvencí je něco takového velmi těžké akceptovat, podle současného konceptu lidských práv taktéž.

Proto ta frenetická snaha ospravedlnit tento postoj na politické, právní i etické úrovni: demagogové tvrdí, že imigranti jsou horda militantů, ti, kdo mají přeci jen potřebu vyrovnat se s faktem, že imigranti jsou v drtivé většině lidé prchající před válkou, terorem a bídou, vidí nereálné, aby takto kulturně odlišní lidé žili v Evropě. Nadto mají ti rozumnější potřebu obhajovat českou společnost jako takovou: lidé jsou prostí, mají své všední starosti, málo peněz, nejistotu vzhledem k budoucnosti, špatné zkušenosti, kdesi cosi.

Problém je, že "soft" verze apologetiky zamítavého postoje vůči uprchlíkům není postavena na skutečnosti. Drtivá většina desítek milionů přistěhovalců v Evropě jsou lidé, kteří svou "přizpůsobivost" prokázali. Stejně tak omlouvat postoje většinové společnosti tím, že je de facto obětí historického okamžiku, je velmi sporné. Proč by měla tato společnost, která dosáhla doposud nejvyšší úrovně materiálního bohatství a stability demokratického společenského zřízení v dějinách, tolik strachovat?

Připomíná to vtip, kdy opilec cosi hledá pod lampou, kolemjdoucí se ho ptá, co ztratil, a on že klíče. Když se ho kolemjdoucí zeptá, kde přesně, tak opilec řekne, že na konci ulice, ale že tady je větší světlo... Podobně je to s hledáním příčin toho, proč jsou česká a další středoevropské společnosti tak odmítavé, když na nich skutečné břímě neleží. Zdánlivě to dokonce dává smysl: bojíme se, jsme slabí, neduživí, sami máme málo a mělo by se nám pomáhat.

Syndrom oběti byl už mnohokrát na toto téma rozebírán. Sám o sobě ale také nevysvětluje vše. Do role obětí se stavíme proto, abychom se ospravedlnili, to není důvod, kořen. Kořen je vlastně velmi těžké jednoduše pojmenovat, souvisí s traumatem postotalitní společnosti, která nestaví veřejný zájem, tedy zájem, na němž mají významný podíl ostatní, výše než zájem soukromý, sobecký. Co však lze vidět jednoznačně, ten kořen netkví ve strachu z vnějšího nebezpečí, které by jinak "zdravou" společnost ohrožovalo. Tkví vevnitř, ve společnosti samé.

Nedávno jsem v jednom menším českém městě diskutoval s učiteli na téma inkluzivního vzdělávání. Problém inkluze se - v menším - stal paralelou imigrace: spousta demagogie, emotivních postojů přehlušující podstatu a smysl. Zhruba stejný podíl společnosti vzdělávání dětí, u kterých to je možné, v běžné škole odmítá, respektive si myslí, že některé do běžné školy prostě nepatří. Je velmi pravděpodobné, že ti, kteří odmítají inkluzi, z velké části odmítají i pomoc uprchlíkům.

Na tomto tématu lze navíc mnohem detailněji studovat lidské postoje. Nejde o problém vnější, ale vnitřní, nejde o problém, jehož řešení je vzhledem k absenci uprchlického elementu v české společnosti možné vidět pouze v abstraktní či přenesené rovině. Jde o problém, na který existují velmi konkrétní odpovědi a příklady nejen ze zahraničí, ale i ČR samotné.

Stejně jako v případě imigrace existují přibližně dvě podobné skupiny: jedni odmítají inkluzi en bloc jako přístup veskrze špatný a nevhodný. Druzí, opět ti, kteří si uvědomují neudržitelnost takového postoje, odmítají pouze to, že by bylo možné inkluzi zavádět v současném stavu vzdělávacího systému v ČR.

Je pozoruhodné sledovat, co se děje, když na zcela konkrétních příkladech ukážete těm, kdo odmítají inkluzi, že je to princip, který v mnoha případech dobře funguje. Nebo ještě jinak, když těmto lidem ukážete konkrétní lidi - učitele, kteří ve svém škole inkluzi úspěšně zavedli, a to za současných podmínek českého vzdělávacího systému. V takovéto přímé konfrontaci se odmítači chovají tak, jakoby neslyšeli a neviděli, jakoby člověk, který k nim mluví a dosvědčuje, že se mýlí, neexistoval.

Je pravděpodobné, že dozvuk takové konfrontace má nějaký pozitivní dopad na skepsi vůči vlastím postojům, na nutnou pochybnost jako základ kritické sebereflexe, ale ten první okamžik, kdy by člověk měl uznat, že jeho postoj je neudržitelný, je velmi důležitý. Ukazuje, že bez takové příležitosti je takřka nemožné a nepravděpodobné, aby se většinový postoj společnosti, posilovaný neustálým sebeutvrzováním, nějak změnil. Je to možné jedině přímou konfrontací, a to teprve s určitým odstupem. A ne vždy. Bigotně uvažující člověk raději takovou zkušenost vytěsní, než aby uznal, že se mýlí.

Ale ještě zpět k paralele mezi imigrací a inkluzí. Je samozřejmě mnohem jednodušší říct, že muslimové chtějí zničit naši kulturu, když s nimi nemáme žádné zkušenosti a naše představy o soužití jsou postaveny na simulakrech digitálního světa. Je ale stejně dobře možné vytěsňovat konkrétní příklady dětí ze sociálně slabého prostředí, dětí se smyslovými poruchami, poruchami spektra pozornosti či dětí s Downovým syndromem, kterým vzdělávání v běžné škole pomáhá k daleko lepšímu životu, stejně jako pomáhá jejich spolužákům vytvářet společnost mnohem otevřenější sama k sobě i navenek. A to prosím jde o naše vlastní děti, nikoliv o "hordu cizáků".

Kořen je skutečně uvnitř české společnosti a nemá žádný smysl schvalovat alibistickou sebeprezentaci v roli obětí. Takový postoj českou společnost nemůže nikam posunout, naopak může přispět pouze k její další izolaci. To by si alespoň vzdělaní lidé měli uvědomit.


16 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
19. února 2016 v 13:19  

dětí s Downovým syndromem, kterým vzdělávání v běžné škole pomáhá k daleko lepšímu životu, stejně jako pomáhá jejich spolužákům vytvářet společnost mnohem otevřenější sama k sobě i navenek. A to prosím jde o naše vlastní děti, nikoliv o "hordu cizáků".
A na to přišel Kartous jak? Protože mu dvě maminky které si vzaly do hlavy,že dítě bude chodit do základky tohle nakukaly? A ptal se někdo toho dítěte? Ono totiž ani pořádně neumí vyjádřit svůj názor. A o jakém lepším životě tu hovoříme? Je to pouze lepší pocit rodičů, obávám se , že děti to vidí jinak.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. února 2016 v 15:13  

Jsem jedinečný. Jsem proti nepřipravené inkluzi českého typu, jsem pro připravenou inkluzi finského typu. Jsem pro přijetí co největšího počtu uprchlíků. Čím více bude česká společnost diverzifikovat a multikulturalizovat tím lépe. Kotlinka zasmrádla, je potřeba provětrat spodky. Lépe hnědnout pletí, než myšlením.

Jana Karvaiová řekl(a)...
19. února 2016 v 15:16  

Trochu to rozvedu. Velmi chápu rodiče, kterým se narodí postižené dítě. Smířit se s tímto osudem musí být tvrdší, než samotný fakt nějaké nemoci či postižení. Tito rodiče by potřebovali také péči nějakého odborníka, nejčastěji asi psychologa. Každý se s tím vyrovnává různě. Ale všichni si musí uvědomit, že jejich dítě NIDKY nebude stejné jako ostatní. Ani za cenu nadlidského úsilí rodiny. Někteří to vidět nechtějí a v podstatě vnucují svůj životní styl svým dětem. Ano, vždy je třeba děti tak trochu popostrkávat výše.Jenže umí si všichni rodičové uvědomit, kde je strop? Zatím jsem četla asi 3 příběhy rodičů s dítětem s DS. Sama jsem měla možnost také tyto děti učit. Většinou mě přišlo, že rodiče a daná škola se nějak shodli na tom, že dítě bude vřazené do běžného kolektivu, napíší se mu IVP a budou se kamuflovat vzdělávací výsledky. Slovním hodnocením. První stupeň mi ještě přijde rozdejchatelný, druhý již jako sci- fi. Dítě s DS prostě nestíhá, nezvládá ani přes deset IVP.Je to prostě nemožné,aby zvládlo tzv. očekávané výstupy základní školy. Přesto opět škola nějak (nevím jak) tohle obejde, ke spokojenosti rodičů. A všichni si spokojně namlouvají, že dítě ZVLÁDÁ základní školu a ještě ho to obohacuje do budoucího života. Možná u některých trochu sociálně. U některých ani to ne. Dítě s DS zůstává často pouze trpěným prvkem ve třídě, ostatní ho zdraví, usmějí se. To je vše. O žádném plnohodnotném kamarádském vztahu 15 letého DS a zdravého dítěte nelze hovořit.

Jana Karvaiová řekl(a)...
19. února 2016 v 15:43  

Pane Tajný, zkuste se držet tématu.Něj tu často přeskakujete na jiné téma.A pak si chlapi nadáváte.
Inkluze finského typu ano, všema deseti. To se ale nechystá, bohužel.

tyrjir řekl(a)...
19. února 2016 v 16:04  

Ten, kdo argumentačně směšuje odborně pochybnou inkluzi postižených dětí do běžných tříd s rozumně pojatou integrací rozumně přijatých imigrantů, je DEMAGOG, který té rozumné integraci a veřejnému zájmu na kvalitě vzdělávání v Česku ŠKODÍ. Tím, že svou vlastní hysterií při prosazování inkluzívního nesmyslu podněcuje nedůvodnou hysterii působící proti rozumně pojaté integraci rozumného počtu prověřených imigrantů (např. křesťanských Arabů).

Česko by se mělo mnohem lépe starat o kvalitní vzdělávání, abychom v Česku měli dobrou zaměstnanost a dobré platy. Pak bychom mohli s radostí přijímat ty prověřené imigranty i ve větším počtu než dosud. Pan Kartous to myslím svojí hloupostí maří! Škoda.

J.Týř

Josef Soukal řekl(a)...
19. února 2016 v 16:45  

Tradiční kartousovská snůška demagogie. Nafoukanost a neznalost. Přesně tihle lidé společnost polarizují.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. února 2016 v 17:48  

Členové IVČN a přidružených extremistických organizací i taťkové a maminky s kočárky na demonstracích hulákajících skinheadů si nebožáci vůbec neuvědomují, že jsou přitroublými obětmi mocichtivých populistů typu Konvička, Vandas a Zeman, kteří se vědomě vezou na vlně iracionálního strachu z něčeho, co v Čechách není. Kartouz to popsal přesně.

Josef Soukal řekl(a)...
19. února 2016 v 18:15  

Člověk, který prokáže základní neznalost inkluzivní problematiky, a přesto o ní intenzivně "káže", je pro společnost nemenším nebezpečím než ti, které kritizuje. Spojení témat inkluze a imigrace je u Kartouse velmi povrchní.
Opravdu se mi nechce číst článek znovu, ale v některých pasážích se autor popsal velmi přesně.
Jak jsem z vyjádření těch, kteří o věci něco vědí, pochopil, finský model vyrůstal na zelené louce a mj. proto, že tam nebylo nic, co my jsme již měli vybudováno. Nynější český model není (jen) nepřipravený, je špatný - například finskou cestu zapovídá. Opustíme-li cestu obecných proklamací, nacházíme - nejen u tématu inkluze - jen fráze a ideologickou slepotu.

Unknown řekl(a)...
19. února 2016 v 18:30  

V mmnoha zemích vniklo "inkluzivní" vzdělávání jen proto, že tam neměli žádné speciální školy. Pokud chtěli postižené děti začít vzdělávat, museli je zařadit do běžných škol.

poste.restante řekl(a)...
19. února 2016 v 18:32  

Opět mohu jen citovat Jana Wericha:
"Kde blb, tam nebezpečno."

Jana Karvaiová řekl(a)...
19. února 2016 v 18:48  

Tajný, možná byste měl změnit prášky. Pište ke školství.

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. února 2016 v 18:49  

Švédsko prý chve vyhostit až osmdesát tisíc uprchlíků.
Jestli to takhle půjde dál, hrozí Švédům časem i zakládání speciálních škol.

Unknown řekl(a)...
20. února 2016 v 9:30  

Myslím, že na to taky časem přijdou. Mohli bychom jim pro každé postižení poskytnout několik našich speciálních pedagogů, kteří jsou mimořádně kvalitní.

Tajný Učitel řekl(a)...
20. února 2016 v 11:54  

Paní Karvaiová,¨
myslíte, že atmosféra ve společnosti od prezidenta a docenta přes učitele a rodiče až k blanickým primátům, která toleruje násilí na odlišných lidech, neprosákne do škol? Pak jste naivní. Nezbývá než citovat A.M. Martin “Pokud vezmete strach a přidáte ignoranci, dostanete nenávist. Je to velmi neatraktivní rovnice.
A. M. Martin

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
20. února 2016 v 16:29  

Problémem je, že tady se násilí na odlišných lidech moc netoleruje.

Komu toho prochází nejvíc, jsou cigáni, ti zmlátí v davu jeden "bílý" pár, nadají jim do bílých kurev a sviní, ale rasismus to není. Tak jestli chcete, můžete s tím něco udělat.


Pavel Doležel řekl(a)...
21. února 2016 v 17:39  

"Je pozoruhodné sledovat, co se děje, když na zcela konkrétních příkladech ukážete těm, kdo odmítají inkluzi, že je to princip, který v mnoha případech dobře funguje. Nebo ještě jinak, když těmto lidem ukážete konkrétní lidi - učitele, kteří ve svém škole inkluzi úspěšně zavedli, a to za současných podmínek českého vzdělávacího systému. V takovéto přímé konfrontaci se odmítači chovají tak, jakoby neslyšeli a neviděli, jakoby člověk, který k nim mluví a dosvědčuje, že se mýlí, neexistoval."

Co to znamená, že inkluze funguje? Co musím pozorovat, abych mohl říci, že funguje? Pro mě není důkazem fungující inkluze pozorování, že mentálně postižené dítě dochází do běžné třídy, nikdo si na nic nestěžuje a děťátko se směje. Stejně jako nevidím důvod, aby existoval jeden VŠ obor, jeden typ auta, jeden typ bytu, nevidím důvod ani pro to, aby se všichni vzdělávali v jedné třídě a vzdělával je univerzální typ pedagoga.

Zajímavější mi připadá diskuse o mentálních schopnostech pana Kartouze. A možná také diskuse o jeho morálních kvalitách.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.