Miloslav Khas: LMS využívaný na základních školách

čtvrtek 27. února 2014 ·

Přinášíme vám závěrečnou práci z autorova studia Edukační technologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s názvem Možnosti aplikace a problematika akceptace e-learningu ve škole se zaměřením na základní školu. Rozdělili jsme ji pro přehlednost na tři části.

LMS využívaný na základních školách
Moodle
Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Je vyvíjen jako nástroj umožňující realizovat výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky[5]. Moodle umožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu on-line testů a řadu dalších činností, sloužících pro podporu výuky. Moodle je volně šiřitelný software s otevřeným kódem. Běží na Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který podporuje PHP. Data jsou ukládána v databázi MySQL, PostgreSQL, MS SQL nebo Oracle. (moodle.org, 2011) Tento produkt je jako jeden z mála podobných LMS zcela zdarma a je nabízen pod licencí tzv. Obecné veřejné licence GNU[6]. I proto je na základních školách hojně využíván, ale zejména jako podpora klasické prezenční výuky. Žáci mají v MOODLE uložené studijní materiály, multimediální prezentace, dosažené studijní výsledky atd. V MOODLE lze také velmi snadno vytvářet testy pro žáky, kteří ihned po odevzdání dostanou zpětnou vazbu o jeho zvládnutí. Zpětná vazba je ovšem velmi důležitá nejen pro žáky základního vzdělávání. Je to výborný pomocník i pro učitele. Za zmínku jistě stojí např. kompletní klasifikace, celkový přehled o žácích, velmi propracované sestavy s výsledky žáků a také již zmiňovaná zpětná vazba. A také rodiče jistě přivítají komplexní portfolio prací a testů svých dětí, včetně umístění v rámci třídy. Na druhou stranu lze ze zhlédnutí logu o návštěvnosti snadno zjistit, že žáků a rodičů, kteří MOODLE skutečně využívají v jeho plném rozsahu je naprosté minimum. Jako aplikaci pro podporu výuky na ZŠ lze přesto MOODLE jednoznačně doporučit.
Webinář
Webinář[7] je dnes žáky velmi oblíbenou aktivitou. Ať už ve verzi offline, ale především ve verzi on-line. Nástrojů pro webináře je dnes dostatek, za zmínku stojí součást LMS MOODLE s názvem Wiziq Live Class[8]. Tento modul je zdarma a má velice intuitivní a příjemné ovládání, nepůsobí větší problémy při ovládání a žáci se tak mohou plně věnovat probírané látce. Po skončení virtuální hodiny je možné celý webinář uložit jako offline verzi a umístit v komprimované formě např. na web školy, či právě do již zmiňovaného MOODLE. Tato aktivita je u žáků oblíbená i z toho důvodu, že do jisté míry supluje jejich současnou závislost na sociálních sítích a tím je jim tato forma výuky blízká. Takový typ výuky pak nevnímají jako klasické vyučování a jsou tím dostatečně motivováni. Důkazem tohoto tvrzení může být velmi vysoká účast na virtuálních hodinách a velmi kladné ohlasy rodičů. Oproti tomu offline verze webinářů se u žáků shledávají s nepatrným zájmem a sledovaností.
Khanova škola
Khan Academy založil občan Spojených Států bengálského původu - Salman Khan, absolvent tří technických oborů MIT a MBA studia na Harvardu. Jeho snem bylo„poskytnout kvalitní vzdělání zdarma, komukoli a kdekoli“ a tento sen se mu v současnosti skutečně plní. Jeho webová stránka, obsahující více než 3 900 výukových videí a téměř 400 cvičení v disciplínách jako jsou matematika, fyzika, chemie, informatika, historie, biologie, lékařství, ekonomie, astronomie aj., přitahuje měsíčně více než 5,5 milionu uživatelů z celého světa. A to je teprve začátek…

Úspěch technicky nenáročných, krátkých a dobře promyšlených videí otevírá dveře „nové“ výukové metodě tvz. převrácené třídy (flipped teaching). Princip převrácení spočívá v tom, že studenti do školy přicházejí dělat to, co dříve dělaly doma (řešit příklady/projekty, diskutovat) a místo poslouchání výkladu učitele si základní principy problematiky osvojují za pomoci videí doma, v klidu, svým tempem, do hloubky svého zájmu. Nejspíše právě tento svobodný přístup k získávání informací je jeden z důvodů proč si mnoho dětí využívajících Khan Academy vytvoří skutečný zájem o problematiku.
Salman Khan věří, že jeho projekt ukazuje cestu, jak překonat tradiční model školní výuky ve třídě použitím softwaru, který dokáže tvořit testy a vyhodnotit odpovědi a upozornit na mezery některých studentů, tam je vyhodnotit, také povzbudit dobré studenty, aby pomohli spolužákům, kteří látce neporozuměli.

Po vzoru Khan academy vznikla v Čechách Khanova škola, která vychází z myšlenky, že v Česku chybí alternativní metody vzdělávání, které by dovedly nadchnout děti pro vědění. Cílem je vytvořit komunitu dobrovolníků, která se bude podílet na překládání současných i nově vznikajících videí zahraniční Khan Academy a zároveň i natáčet nová videa zabývající se specificky českými tématy. Khanova škola je tvořena systémem krátkých videí, díky nimž se mohou uživatelé učit vlastním tempem. Do další lekce se dostanete jen tehdy, pokud porozumíte předchozímu výkladu. Můžete se tu procvičit v předmětech jako např. matematika, fyzika, informatika, ekonomie a další. Naučíte se sčítat a odčítat, dozvíte se, co je to krevní tlak či Velká francouzská revoluce. Videa mohou využívat i učitelé k zadávání domácích úkolů či procvičování látky. Khanova škola se považuje za užitečný doplněk tradiční školní výuky. V současné době je přeloženo do češtiny okolo 15 % zahraničních videíHistorie a současnost Khan Academy. (KHANOVA škola.https://khanovaskola.cz/blog/historie-a-soucasnost-khan-academy (accessed Feb 05, 2014). 
MOOC kurzy
Pojem Massive Open Online Course vznikl v roce 2008, a to v souvislosti se zaváděním online spolupráce do praxe v oblasti zvyšování kvalifikace učitelů. Po nesmělých začátcích pod vedením duchovních otců konektivismu[9] Siemense, Downese a Cormiera, do jejichž kurzů se zapojovaly tisíce účastníků, začaly být pro každého volně dostupné kurzy, označené jako MOOC, nabízeny i v dalších oblastech vzdělávání. Poté, co se na podzim 2011 dvěma profesorům ze Stanfordu podařilo zapojit do on-line kurzu umělé inteligence přes 160 000 účastníků (Jak jeden kurz změnil život profesora Thruna), asi dnes nenajdete na světě žádnou prestižní vysokou školu, která by nějaký  MOOC kurz zdarma studentům nenabízela. Tento vývoj má potenciál zcela změnit princip fungování školství (Disrupce vzdělávacího systému podle Siemense a Karnjanaprakorna). Proto je důležité ho sledovat. (Velký MOOC boom pokračuje. (Metodický portál RVP - Spomocník.http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16415/ (accessed Feb 05, 2014). 
I tyto kurzy mají jistě své místo v on-line vzdělávání, ale masivní rozšíření na naše základní školy je zatím v nedohlednu. Jednak z důvodu jazykových bariér, dále z důvodu nabízených témat, která většinou nereflektují potřeby základních škol, ale také kvůli nevelkému zájmu samotných učitelů.
Závěr
Z jednotlivých analýz vyplývá, že e-learning, v jeho nejpragmatičtějším smyslu a významu, zatím nemá na základní škole uplatnění. Bez podpory vyučujícího se ukazuje jako velmi neefektivní a výsledky žáků jsou většinou velmi podprůměrné.  Lze jej v plné míře využít pouze jako sekundární podporu při výuce - úložiště multimediálních prezentací a dalších vzdělávacích objektů, testů, portfolia žáků (cvičení, samostatné práce, domácí úkoly) nebo hodnocení.  

V jeho plném významu jej lze ale bez problémů použít jako kurz pro učitele (např. zmiňované kurzy ECDL, MOOC).

Jako velmi perspektivní se jeví možnost webinářů, které se u žáků shledávají s velkým zájmem, ale podmínka je nižší frekvence takových setkání a velmi důkladně připravený obsah.
Ideální je tedy využití všech možností, které v sobě dnešní moderní technologie skrývají, ale při jejich uvádění do praxe mít vždy na paměti cílovou skupinu.
Použité zdroje:
Černochová, M.; Vaňková, P. KD8 E-learning ve školní praxi; Praha
Elektronické zdroje:
E-learning. WIKIPEDIA. http://en.wikipedia.org/wiki/E-Learning (accessed Feb 05, 2014).
KHANOVA škola. https://khanovaskola.cz/blog/historie-a-soucasnost-khan-academy (accessed Feb 05, 2014).
Metodický portál RVP - Spomomocník. http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17825/MOOROVA-TEORIE-TRANSAKCNI-VZDALENOSTI.html (accessed Feb 05, 2014).
PLATO. Illinois Distributed Museum.http://distributedmuseum.blogspot.cz/2013/01/plato.html (accessed Feb 05, 2014).
Metodický portál RVP - Spomomocník. http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17825/MOOROVA-TEORIE-TRANSAKCNI-VZDALENOSTI.html (accessed Feb 05, 2014).
Metodický portál RVP - Spomomocník. http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16415/ (accessed Feb 05, 2014).
Další zajímavé odkazy
BlackBoard (www.blackboard.com) VLE, LMS
EDMODO (www.edmodo.com) VLE
Locomotive Open Source (locomotivecms.com) CMS
Moodle - Open source (moodle.org) (www.moodle.cz) VLE, LMS
RVP – Metodický portál RVP – Spomocník (www.spomocnik.rvp.cz)


[5]  Konstruktivisticky orientovaná výuka je předpokladem k plnění stanovených cílů Rámcových vzdělávacích programů, které do několika let plně nahradí dosud platné osnovy na základních a středních školách v České republice. Příspěvek je věnován problematice využití počítače v konstruktivisticky orientované výuce praktických činností na druhém stupni základní školy.
[6]   Smyslem Obecné veřejné licence GNU je zaručit svobodu sdílení a úprav svobodného softwaru – pro zajištění svobodného přístupu k tomuto softwaru pro všechny jeho uživatele. (http://www.gnugpl.cz/v2/)
[7] Webinář je živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím Internetu pouze přes webový prohlížeč. Pojem „webinář“ pochází ze spojení slov webový seminář a poprvé se začal používat začátkem 21. Století společně s rozšířením technologií pro videokonference.
[8] WiZiQ je online vzdělávací platforma, která podporuje spolupráci mezi jednotlivými subjekty edukačního procesu. Virtuální třídy prolamují izolovanost školní třídy a jejich zvládnutí přináší vyučujícím posun v odbornosti a uspokojení z méně tradičního formátu výuky.
[9] Konektivismus vychází z konstruktivismu a s jeho představou se plně ztotožňuje. Snaží se však, stejně jako všechny teorie předchozí, rozšířit oblast platnosti i do současných podmínek existence technologiemi podporovaných sociálních sítí (jiným názvem Web 2.0). Překonává individuální přístup vlastní všem dosavadním teoriím a dovoluje pohlížet na vzdělávání jako na vlastnost sítě přesahující rámec jednotlivce.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.