Jan Wagner: Causa Comenia Script

pátek 8. listopadu 2013 ·

O novém psacím písmu Comenia Script se stále diskutuje v řadě médií. Řada skutečností je ale stále předmětem zkreslení a některé informace nejsou zcela známy.  Přinášíme proto přehledový článek psaný původně pro sborník Okruh a střed, vydávaný Obcí křesťanů v České republice.


Práce na návrhu psacího písma Comenia Script byla započata na VŠUP v Praze (atelier písma a typografie) jako součást doktorského studia Radany Lencové v projektu “Kaligrafie dnes – rukopisné písmo” (2002 – 2005)”. Po roce 2005 proběhlo několik diagnostických zkoušek s žáky ve školách, které vedla autorka písma nebo PedF UK v Praze. Celý typografický systém byl představen v říjnu 2008 na výstavě v Studentském klubu University Karlovy v Celetné ulici v Praze.

Typografický systém "Comenia - české školní písmo" byl představen v říjnu 2008 na výstavě v Studentském klubu University Karlovy v Celetné ulici v Praze. Obsahoval kromě písma psacího (Comenia Script) také dvě písma typografická určená ke čtení a k sazbě učebnic (Comenia Sans Tomáše Brousila a Comenia Serif Františka Štorma). Didaktická sada "Balíček Comenia Script" získala na jaře 2009 v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2008 1. místo - Cenu ministra kultury v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů. Systém poté získal i Zlatou medaili a Cenu poroty v mezinárodní soutěži evropského designu ED AWARDS 2009, který za účasti odborníků z třiceti zemí proběhl v rámci jarní třídenní konference European Design Festival 2009 v Curychu.

Nové školní psací písmo Comenia Script je nyní po více než deseti letech od jeho vzniku možné díky doporučení MŠMT používat v základních školách. A právě toto písmo se stalo předmětem řady polemik a sporů.

Causa první: Kritika grafologické komory

Někteří grafologové v čele s Janem Jeřábkem, předsedou České grafologické komory (dále ČGK), a Světlanou Francovou, tajemnicí ČGK, dostali prostor ke kritice nového psacího písma Comenia Script v šestém čísle časopisu Tvar v roce 2010 (18. 3. 2010), tedy v době, kdy Ministerstvo školství připravovalo pokusné ověřování tohoto typu psacího písma po dobu dvou let na zhruba čtyřiceti vybraných základních školách v ČR. Ověřování vyhlášené v dubnu 2010, jehož odborným garantem ověřování byla Pedagogická fakulta UK v Praze, mělo mimo jiné zjistit i vhodnost písma pro výuku ve školách a bylo průběžně vyhodnocováno ve spolupráci s pedagogy a psychology.

Po zmíněné kritice Jeřábek s Francovou jménem ČGK zveřejnili výzvu:

Návrh Radany Lencové na nové školní písmo (jakkoli podle našeho názoru nevyhovující a problematický - konkrétně viz Tvar č. 6/2010) chápeme jako signál, že konečně nadešel čas stávající školní písmovou předlohu upravit. Ta, která se doposud ve školách používá, vznikla opakovaným deformováním kvalitní předlohy z roku 1932. K deformacím (zúžení) začalo docházet v padesátých letech a průběžně pokračovalo až do devadesátých letech dvacátého století; výsledek v některých prvcích skutečně odráží spíše úzkostnou, přehnaně regulovanou emocionalitu, sebepotlačování a tužší, podvázané myšlení člověka totalitní mašinérie. Ta je doufejme již minulostí a tak pokládáme za nesmyslné u dalších a dalších generací tyto „kvality“ písmovým vzorem podporovat.

Česká grafologická komora se rozhodla vyvolat co nejširší veřejnou debatu k tomuto problému – přizvat k diskuzi jak odborníky (především pedagogy, grafology, psychology a výtvarníky), tak i laiky, a vytvořit pro tuto debatu speciální prostor na internetu (jakmile bude technicky připravena, objeví se na našich webových stránkách). Výsledkem by měl být promyšlený a konsensuální návrh školní předlohy, která bude vycházet z české tradice, ale také bude čerpat z nejnovějších poznatků psychologie písma.

Školní předloha nás a naše děti modeluje. Modelujme společnou rukou i my ji – dřív, než to za nás potichu zařídí naše lhostejnost, pasivita a neochota domýšlet věci do důsledků!


Kritika grafologů, které celkem pochopitelně nepovažuje ministerstvo školství za relevantní odborníky, ale pokračovala prakticky celou dobu ověřování a po jeho ukončení ho přesměrovala do osobní a spekulativní roviny, nejdále zřejmě zašla Božena Správcová, redaktorka Tvaru a autorka knižního rozhovoru s Janem Jeřábkem, v článku Vítězství Comenia Scriptu nad rozumem? (časopis Tvar):

Když už jsme u této trapné záležitosti, nejistotu působí i bezprecedentní situace, že školní písmo je chráněno licencí. Propagátoři písma sice vehementně rozhánějí obavy vysvětlováním, že autorským zákonem je chráněn pouze počítačový font, nikoli samotná školní předloha. Pokud ovšem písmo Comenia Script bude do škol uvedeno, bude nutné každoročně vytisknout (nejspíš tedy právě tím chráněným počítačovým fontem) velké množství nejrůznějších učebních pomůcek. Znamená to, že Lencové domovské nakladatelství Svět, které má doposud na vše kolem Comenia Scriptu monopol a které na svých stránkách nabízí např. balíček písanek a obrázků pro prvňáka za 1000 Kč, dovolí tisknout adekvátní pomůcky i jiným firmám? Hm, to by od něj bylo ušlechtilé, podělit se o tak velký kšeft – ale nechme se překvapit.


Causa druhá: Závěrečná zpráva o výsledcích pokusného ověřování písma Comenia Script

Ministerstvo školství zveřejnilo 18. prosince 2012 tiskovou zprávu Comenia Script jako alternativní písmo pro školáky, kde stručně informovalo o výsledku dvouletého ověřování a možnostech jeho použití ve školách:

Na základě zjištěných výsledků při rozvoji psaní žáků uvedeným písmem tak ministerstvo školství doporučuje, aby bylo písmo Comenia Script alternativou k běžně užívané psací abecedě. Podmínkou pro školy, které se ho rozhodnou zařadit do výuky, bude souhlas rodičů s výukou tohoto psaní s upozorněním na možné komplikace při přestupu žáka na jinou školu, používání určeného typu didaktických materiálů při nácviku psaní a vyškolený pedagog v metodice výuky psaní tohoto písma.

Chybou ministerstva školství i Pedagogické fakulty UK v Praze byla nedostupnost oficiálního dokumentu Závěrečná zpráva o výsledcích pokusného ověřování písma Comenia Script z října 2012. Ten byl přiložen k tiskové zprávě na webu ministerstva MSMT.cz podle datace souboru nejspíše až s téměř šestiměsíčním zpožděním 13. května 2013. Díky této nejspíše administrativní chybě tiskového odboru ministerstva se na celé ověřování i autorku písma snesla další kritika.

Z ověřování jsou důležité tyto závěry o obtížnosti:

Na základě provedených diagnostických prověrek nelze tedy konstatovat, že pro sledovanou experimentální skupinu žáků je písmo Comenia Script výrazně snazší.

a také o rychlosti psaní:

Sledujeme-li rozvoj psaní z hlediska jeho rychlosti, nenacházíme u sledovaného vzorku výrazné rozdíly mezi skupinou experimentální a kontrolní. Nelze tedy obecně konstatovat, že by písmo Comenia Script bylo výrazně písmem pomalejším, resp. rychlejším.


Zajímavé je i zjištění ze šetření u učitelů:

Za samostatnou analýzu stojí i tvrzení řady učitelů experimentální skupiny, že žáci se při psaní písmem Comenia Script podstatně zlepšili ve čtení. (Toto však nebylo cílem empirického ověřování).

případně i u rodičů:

Ve srovnání s výukou staršího sourozence (opět pokud toto mohlo být posouzeno) jim připadala výuka psaní Comenia Script zábavnější a děti dle jejich názoru projevovaly větší chuť do psaní, později i čtení.


Causa třetí: Autorská práva k písmu Comenia Script

Na webu ministerstva školství jsme dodatečně nalezli i další dokument, týkající se autorských práv písma Comenia Script z 20. prosince 2012, bohužel bez dalšího popisu. V dokumentu se kromě jiného uvádí:

Jako nadstandard by vytvořeno písmo CS  v digitální podobě (font do počítače), které však není pro výuku nezbytné (zvýraznění redakce). Práce s fontem umožňuje učitelům individuální práci s písmem CS, vytváření vlastních didaktických materiálů, pracovních listů (např. v projektovém vyučování) apod.  Možnost pracovat s fontem mají všechny školy, které budou chtít vyučovat psací písmo  CS. Po dohodě s autorkou si mohou školy od ní font zakoupit, a to pod Licenční smlouvou, kde jsou specifikované podmínky použití. 

Autorská práva k písmu Comenia Script se vztahují na písmo v tištěné či digitální podobě (font), cena licence začíná na 500 Kč pro jeden počítač. Radana Lencová je vlastníkem autorských práv ke všem písmům Comenia Script, které navrhla a samozřejmě i ke všem didaktickým materiálům Comenia Script, pro které vytvořila didaktickou část, grafickou část a design. Název Comenia Script® pak byl v roce 2012 opatřen slovní ochrannou známkou na Úřadu průmyslového vlastnictví. Tento název mohou školy i MŠMT používat k nekomerčním účelům a pro styk s veřejností.

Radana Lencová tedy chce mít stále použití fontu a související didaktiku pod kontrolou, což nelibě nesou pedagogická nakladatelství. Kritika tohoto přístupu často zdůrazňuje vyšší cenu autorských didaktických materiálů, které vydává Nakladatelství Svět. Podle článku MF DNES Nové písmo pro školáky brzdí cena písanek. Vydavatelství má monopol set dvou písanek Comenia Script pro jednoho prvňáka stojí 150 korun, zatímco cena za sadu písanek pro výuku původního psacího písma vychází na necelou polovinu. Podíváme-li se do aktuálního ceníku, cena dvou písanek Umím psát 1,2 je 128 Kč. Vysvětlení pro vyšší cenu je jednoduché, jde o malonákladové publikace, vydávané v nákladu několika set kusů, zatímco dětí nastupuje do prvních tříd téměř sto tisíc. Poptávku pro příští školní rok 2013/14 je obtížné odhadnout, ale vzhledem k výše uvedeným omezením pro zavedení písma ve škole se dostane nejvýše do řádu tisíců. Můžeme tedy pochybovat, že by vstup dalšího nakladatele cenu snížil. Místo jednoho vydání s tisícem či dvěma tisíci písanek by na trhu byla dvě či více vydání po stovkách kusů.

Podle sdělení autorky písmo Comenia Script používají nyní čtyři firmy, kromě tištěných publikací je k dispozici i výuková aplikace pro tablety Samsung a také program pro výuku písma na interaktivních tabulích.

Závěr: Jak je to s autorskými právy v rezortu školství

Autorský zákon samozřejmě platí i ve školách, které ale využívají výjimky uvedené v paragrafu 31 odst. 1, písm. c.: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo (...) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu. Pokud si tedy například učitel vytvoří pracovní list s obrázky z učebnice a rozdá je žákům při hodině, nepůjde nejspíše o zásah do práva autorského. Pokud by ale kopíroval stránky nebo celé učebnice a šířil je mezi žáky, šlo by o porušení autorských práv.

Problémem se v této souvislosti stala tvorba digitálních učebních materiálů (takzvaných DUM) v projektech EU peníze školám a EU peníze středním školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), hrazeného z převážné části z Evropského sociálního fondu. Zde měli tvůrci DUM povinnost dodržovat autorský zákon a všechny DUM zveřejnit. Řešení se našlo snadno: učitelům byly doporučeny četné online galerie otevřených nebo svobodných obrázků. Příkladem byl i portál RVP.CZ, který byl také vytvořen v letech 2005-12 v rámci projektů OP VK, který ve všech částech používá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 CZ (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko). DUM mohou učitelé ukládat a zveřejňovat na části tohoto portálu DUM.RVP.CZ.

Obecně by pro všechny výstupy i z dalších projektů OP VK mělo platit, že budou zveřejněny a bude umožněna jejich další úprava pro použití v rezortu. Řada realizátorů tuto zásadu ignoruje a bohužel ministerská kontrola se na tuto oblast příliš nezaměřuje. Setkal jsem se již u některých realizátorů  s přímým odmítnutím poskytnutí výstupů s odkazem na autorská práva, vzhledem k jasnému stanovisku Evropské komise jim hrozí odejmutí dotace. Veřejná kontrola takovýchto výstupů je určitě také nutná. V dalším plánovacím období by proto mělo ministerstvo školství od příjemců dotací přímo požadovat publikaci výstupů pod licenci Creative Commons.

Ale vraťme se k písmu Comenia Script: toto písmo je autorským dílem a nebylo vytvořeno v rámci žádného projektu a nebylo financováno z veřejných prostředků (MŠMT a PefF UK realizovaly jen pilotáž s náklady v řádu statisíců). Konečná podoba písma je z roku 2010 a není tedy možné jakkoli vyčítat autorce její aktuální licenční politiku. Díky omezením MŠMT pro zavádění písma nelze navíc předpokládat masové šíření ve školách: v nejbližších letech se bude týkat střízlivým odhadem řádově procent žáků. Samozřejmě v okamžiku překročení určité kritické hranice, která je podle mne 15-20 % prvňáčků, by mělo ministerstvo školství uvažovat o zakoupení licence pro celý rezort. Uvažovat dnes ale o ceně takovéto licence je však předčasné.

PRO a PROTI: Je nové písmo pro děti výhodnější? [online]. Literární noviny, 2010 [cit. 2013-06-18]. Dostupné z: http://www.literarky.cz/component/content/article/2335-pro-a-proti-je-nove-pismo-pro-dti-vyhodnji

SPRÁVCOVÁ, Božena. Vítězství Comenia Scriptu nad rozumem? [online]. TVAR, 2012 [cit. 2013-06-18]. Dostupné z: http://www.itvar.cz/cz/2012/18-2012-comenia-477.html

Nový psací vzor - COMENIA SCRIPT: Diskusní fórum Základní vzdělávání - Koncepce vzdělávání, ŠVP a my [online]. RVP.CZ: NÚV, 2009-2013 [cit. 2013-06-18]. Dostupné z: http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=101&t=3185

Zdroj: Okruh a střed

4 komentářů:

Unknown řekl(a)...
11. listopadu 2013 v 16:42  

Zajímalo by mě, jakým způsobem MŠMT ověřovalo používání Comenia Scriptu na školách a bohužel mám dojem, že studie nemůže stát za moc - moje 3 děti chodí na školu, kde Comenia Script začali používat - první pokusní králíci jsou již ve třetí (nebo dokonce čtvrté?) třídě, ale mě, rodiče, se rozhodně nikdo na nic neptal a ani mi nedal možnost se do nějaké studie vyjádřit. Nejstarí dítě (5.třída) se učilo psát "kalsicky", další děti Comenia. Takže myslím, že bych k tomu dovedla říct mnohé, i posoudit případné klady a zápory... Je-li pokusných škol jen 40, nebylo by nemožné zeptat se všech zúčastněných... (tedy těch, co by odpovídat chtěli).

Janek Wagner řekl(a)...
12. listopadu 2013 v 9:13  

Ověřování na školách realizovala PedF UK, odkaz na závěrečnou zprávu je v článku. Dotazovat se zhruba dvou tisícovek rodičů není nemožné, ale určitě náročné. Obrátit se na pracovníky PedF UK se můžete určitě i nyní.

Vít Pátek řekl(a)...
12. listopadu 2013 v 10:05  

Je mi líto, ale vidím tam ještě jeden problém, v článku nezmíněný, za který je podle mě primárně odpovědné MŠMT, nakolik paní Lencová či nakladatelství Svět situaci navodili a nakolik ji jen využívají či spíše zneužívají nevím.
Zaužívaný a relativně "tržně spravedlivý" způsob obchodování s komerčními produkty pro výuku je u nás (a např. i ve většině západoevropských zemí) takový, že výrobce (např. nakladatel) produkt vyvine, ale i pilotuje a samozřejmě i propaguje ve školách NA SVÉ NÁKLADY a riziko. Ministerstvo jen schvaluje, uděluje doložku, osvědčuje použitelnost.
Paní Lencová a nakladatelství Svět pro své komerční a nijak levné produkty - písmo a učebnice - získali od MŠMT podporu ve výši 400 000 Kč na pilotování, která ve skutečnosti zaplatila i většinu vývoje učebnic (ty prodávané jsou víceméně stejné jako ty použité v pilotáži) a jejich produkty MŠMT do jisté míry i aktivně propaguje.
Navíc se chová tak, jako kdyby nespojité písmo paní Lencové bylo jediné použitelné (použitelnost ve školách se testovala právě jen u něj, závěry výzkumu se vztahují právě jen k němu, stejně jako svolení MŠMT k užívání písma, nikoli obecně k nespojitým písmům, kterých existuje ve světě řada a jsou ve vzdělávání i v praxi hojně používané, rozpoznávané elektronickými nástroji na čtení ručně psaného písma atd.).
Je už jen "třešničkou na dortu", že si MŠMT nejen nezajistilo licenci pro rezort (to by koneckonců ani nebyl příliš systémový přístup), ale ani nevymínilo tržní dostupnost jím schváleného a podporovaného produktu (písma) - jinými slovy posvětilo monopol se všemi jeho důsledky.
Podle mého názoru jde o nedovolenou veřejnou podporu komerční aktivity jako když vyšije, notabene uskutečněnou hned několika způsoby.

Vít Pátek řekl(a)...
12. listopadu 2013 v 10:17  

P.S.:
Aby to nebylo z druhé ruky (mojí), zkuste se zeptat přímo PeF UK, jak konkrétně byly ty peníze "na pilotáž" použity.
To málo co je v závěrečné zprávě naznačuje, že kompletně skončily v nakladatelství Svět, možná i u paní Lencové, a nehradila se z nich práce PeF či škol odvedená na pilotáži.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.