Vít Berka: Přítomnost rodiče u komisionálního přezkoušení

pátek 14. března 2003 ·

Dotaz: Rodič má pochybnosti o správnosti klasifikace dítěte. Požádal proto ředitele o komisionální přezkoušení a chce být u této zkoušky přítomen. Ředitel přezkoušení umožnil, ale nechce dovolit, aby byl přítomen i rodič. Má na to právo? Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy upravuje § 10 a násl. vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole ve znění pozdějších předpisů. V § 11 odst. 3, 4, 5 vyhlášky se stanoví:

  • Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. Ředitel školy nebo školní inspektor oprávněnost žádosti posoudí a neprodleně zástupci žáka sdělí, zda bude žák přezkoušen.
  • Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi školní inspektor. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je pravidla vyučující daného předmětu, a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.
  • Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů; není-li možné žáka pro jeho nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel školy nebo školní inspektor stanovit nový termín k přezkoušení pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka, další přezkoušení žáka je nepřípustné.

Citovaný předpis neupravuje výslovně možnost účasti rodiče na komisionálním přezkoušení. Z toho ovšem, podle našeho názoru, nelze vyvozovat, že tato právní úprava znamená zákaz takové účasti rodiče. Tento názor lze vyvodit ze skutečnosti, že příslušné právní předpisy předpokládají spolupráci s rodiči (a dalšími zákonnými zástupci žáků) a stanoví rodičům povinnosti v rámci jejich rodičovské zodpovědnosti za nezletilé dítě.

Např. podle § 3 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka; zákon č. 94/1963 Sb., v § 31 odst. 1 stanoví mj., že rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, b) při zastupování nezletilého dítěte. V odst. 2 téhož paragrafu je pak uvedeno:
  • Při výkonu práv a povinností uvedených v odstavci 1 jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Vedení školy by mělo přiměřeným způsobem umožnit realizaci práv a povinností rodičů, i pokud jde o vztahy vyplývající z docházky jejich dítěte do školy. Není tedy vyloučeno, aby ředitel školy umožnil účast rodiče na komisionálním přezkoušení dítěte (žáka), pokud tomu nebrání nějaké závažné důvody.


Vít Berka

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.