Jozef Beňuška: Digitálna učebnica fyziky pre stredné a základné školy výukové prezentácie pre podporu vyučovania fyziky

pátek 28. dubna 2006 ·

Další příspěvek z konference Počítač ve škole je o slovenské „digitální“ učebnici fyziky. Kvalitních výukových aplikací pro fyziku je na českém trhu zatím nedostatek, výjimkou je snad virtuální elektrická a elektronická laboratoř Edison. Prezentovaná učebnice fyziky je CD-ROM s učivem fyziky ZŠ a SŠ zpracovaným v MS PowerPoint pro jednotlivé vyučovací hodiny.

Tento příspěvek zazněl na konferenci Počítač ve škole 2006 v Novém Městě na Moravě a je publikován v jejím sborníku.

Digitálna učebnica fyziky je kompaktný disk obsahujúci učivo fyziky základných a stredných škôl spracované vo forme ppt súborov ako príprav učiteľa na jednotlivé vyučovacie hodiny. Výukové prezentácie sú spracované s maximálnou názornosťou a obrázkovou podporou preberaných vyučovacích tém.

Grafický model a využitie počítača na vyučovacej hodine

Úlohou grafických modelov nie je len zjednodušené zobrazenie fyzikálnej reality, ale majú za úlohu názorne objasňovať fyzikálnu podstatu alebo priebeh skúmaných dejov. Najväčšou prednosťou modelu je názornosť, ktorá má význam pri objasňovaní fyzikálnych poznatkov.

Počítačový program predstavuje v pravom slova zmysle grafický model. Počítačom modelujeme fyzikálny jav, jeho priebeh, vhodne popisujeme a dokresľujeme modelovú situáciu.

Pri tvorbe didaktického softvéru je potrebné vychádzať z analýzy konkrétnej vyučovacej hodiny pre konkrétny typ školy (základná škola, gymnázium a iné) a v neposlednom rade z vedomostí a poznatkov, ktoré žiaci dané-ho typu školy na tejto vyučovacej hodine majú a na ktoré vyučovacia hodina priamo nadväzuje. Tvorca prog-ramu musí mať skúsenosti z vyučovania fyziky na takom type školy, pre ktorú je program určený.

V čom môže počítač učiteľovi na vyučovacej hodine pomôcť? Uvediem niekoľko príkladov:

a) Možnosť kvalitnej riadenej diskusie zo žiakmi. Žiaci na základe svojich skúseností predvídajú vý-sledky experimentov, ktoré im prezentujeme v modelovej situácii.

Experiment: Tyč visí za konce na silomeroch. Hmotnosť tyče je zanedbateľne malá. V jednej tretine tyče zavesíme závažie s hmotnosťou 0,6 kg. Aké výchylky ukážu silomery?

Prezentovanie modelu fyzikálneho experimentu vo vhodnom okamihu a umožnenie vyjadrenia názoru žiakov je prínosom pre rozvoj ich komunikačných schopností, a rozvíja fyzikálne myslenie pri nazeraní na okolitú prírodu a svet.

b) Kreslenie rôznych modelových situácií spolu s popisom veličín, definícií. Kreslenie by sa malo postupne animovať podľa pokynov užívateľa programu.

Po experimente predvedieme žiakom animáciu experimentu s doplnením animácie zložiek a ich ramien voči osi otáčania. Potom sa žiaci pokúsia nájsť vzťahy medzi veľkosťou výslednice a veľkosťami zložiek a vzťah medzi polohou pôsobísk zložiek a polohou pôsobiska výslednice.

c) Zdynamizovanie priebehu fyzikálnych dejov, čo je najvýraznejší prínos oproti využitiu didaktických prostriedkov typu meotar.

d) Oživenie priebehu vyučovacej hodiny videozáznamami reálnych životných situácií.

e) Zaradenie historických aspektov do vyučovania s podporou internetovskej databázy.

f) Podporiť experimentálnu činnosť na vyučovacej hodine.

V téme Rovnovážna poloha tuhého telesa je vhodné predviesť žiakom experimenty - napríklad tyč v rôznych rovnovážnych polohách, polohu ťažiska a iné.

g) Záverečnú časť vyučovacej hodiny - opakovanie - je možné s podporou počítača a prezentačného programu realizovať veľmi jednoducho, napríklad formou testu s niekoľkými správnymi odpoveďami.

Všetky opísané možnosti poskytuje program pre tvorbu prezentácií. Medzi nesporné výhody prezentácie pre jej didaktické využitie patria:

 • Vytvorenie prezentácie nie je viazané na znalosť programovacích jazykov.

 • Prezentácia nie je uzavretý program. Je možné ju kedykoľvek upraviť (doplniť nové snímky, zameniť pora-die snímok atď.) a doplniť podľa predstáv užívateľa.

Kompaktný disk Digitálna učebnica fyziky

Obsahom kompaktného disku DIGITÁLNA UČEBNICA FYZIKY - VÝUKOVÉ PREZENTÁCIE PRE PODPORU VYUČOVANIA FYZIKY je stredoškolské učivo fyziky a učivo fyziky základnej školy spracované formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a pod.) v programe Microsoft PowerPoint. Kompaktný disk bol vytvorený s cieľom jeho priameho využitia na vyučovacej hodine. Celý kompaktný disk je vytvorený v programe PowerPoint ako prezentácia s aktívnymi odkazmi.

Po spustení kompaktného disku súborom startcd. pps sa objaví úvodná snímka. V jej ľavej časti sú odkazy na informácie, s ktorými by sa mal užívateľ pred samotnou prácou s kompaktným diskom na vyučovacej hodine oboznámiť. Informácie sú užitočné nielen v prípade aktívneho využívania kompaktného disku, ale aj pre prípad, že užívateľ chce prezentácie ďalej upravovať.

V strednej časti snímky je aktívny zoznam tematických celkov učiva stredoškolského učiva fyziky. Pri nasta-vení kurzora na aktívny odkaz sa zobrazí informácia "Kliknutím prejdete na výber tém tematického celku".

Kliknutím na vybraný tematický celok sa zobrazí snímka so zoznamom vyučovacích hodín daného tematického celku. Výberom témy vyučovacej hodiny a kliknutím na zvolený odkaz sa spustí prezentácia.

Texty a obrázky na jednotlivých snímkach prezentácie sú animované v takom poradí, aby učiteľ mohol vťaho-vať žiakov do prezentovaného učiva vhodne kladenými otázkami, na ktoré žiaci dokážu správne odpovedať a tak predpovedať ďalšiu animáciu v obrázku.

Ppt súbory kompaktného disku sa spúšťajú pomocou programu PowerPoint viewer, ktorý je súčasťou kompaktného disku. CD Digitálna učebnica fyziky je možné používať ako samostatné CD bez prítomnosti programu PowerPoint.

Zobrazenie radenia snímok vyučovacej hodiny Rovnovážna poloha tuhého telesa:

Doterajšie skúsenosti s využívaním Digitálnej učebnice fyziky na vyučovacích hodinách priniesli nasledovné skúsenosti:

 1. Príprava na vyučovaciu hodinu vyžaduje veľmi premyslené spracovanie každej témy, čo sa potom odráža na priebehu celej vyučovacej hodiny. Učiteľ, ktorý nie je autorom prezentácie, si musí veľmi pozorne pre-študovať logický postup jednotlivých snímok a animácií, aby vedel v predstihu aktivizovať žiakov, klásť otázky a premyslene viesť diskusiu so žiakmi.

 2. Za veľký prínos považujem pracovnú pohodu učiteľa v priebehu vyučovacej hodiny. Učiteľ nemusí písať a kresliť na tabuľu, popritom obsluhovať meotar, video, ak chce dynamicky modelovať fyzikálne javy. V prezentácii sú všetky potrebné deje animované a učiteľ obsluhuje iba počítač. Vďaka spracovaniu formou prezentácií postačuje k obsluhe diaľkové ovládanie dataprojektora a učiteľ nie je viazaný na svoju prítomnosť pri počítači.

 3. Aktivita, pozornosť a sústredenosť žiakov je na oveľa vyššej úrovni, ako pri klasickom priebehu vyučovacej hodiny. Spracovanie danej témy vo farebnom, estetickom a pútavom prevedení výrazne vplýva na pozor-nosť žiakov na vyučovacej hodine.

 4. Žiaci si počas vyučovacej hodiny môžu spracovávať poznámky do zošita. V prípade dlhších a obrázkovo náročnejších prezentácií je možno na tlačiarni vytlačiť prezentáciu v režime "vytlačiť podklady" a v takejto forme ju sprístupniť žiakom. Žiaci potom majú v poznámkach to isté, čo im bolo prezentované na vyučovacej hodine. Ideálny stav by bol taký, aby žiaci mali počas svojej domácej prípravy prezentácie vyučovacích tém k dispozícii.

 5. Čas, ktorý "ušetrí" učiteľ, keď nepíše a nekreslí na tabuľu, môže venovať experimentom. Jednoduchým, motivačným – zaujímavým, aby spestril vyučovaciu hodinu, aby žiakom na hodine dal to, na čo čakajú.

 6. Spracovanie učiva formou prezentácie je veľmi vhodné pre didaktické využitie výpočtovej techniky. Ďalšie spracovanie prezentácií v Digitálnej učebnici fyziky - úprava, doplnenie, skrátenie - jednoducho prispôsobenie prezentácie svojmu pohľadu na vyučovaciu hodinu by nemalo byť pre učiteľov problémom.

Kompaktný disk využiteľný na vyučovacích hodinách v škole by:

 • mal byť vytváraný s cieľom použiť ho na vyučovaní,

 • jeho autor by mal byť učiteľ,

 • svojím spracovaním by mal vťahovať poslucháčov do prezentovaného učiva.

Digitálna učebnica fyziky uvedené kritériá spĺňa.

Literatura
[1] BEŇUŠKA, J.: Vyučovanie fyziky s podporou grafických animovaných modelov realizovaných počítačovým prezentač-ným programom. Bratislava: Ústav informácii a prognóz školstva, 2002. ISBN 80-7098-309-4.
[2] BEŇUŠKA, J., ŠABO I.: Problémové úlohy k maturitnej skúške z fyziky. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2003. ISBN 80-8052-187-5
[3] KAŠPAR, E.: Kapitoly z didaktiky fyziky 1, Praha: SPN, 1960.
[4] KAŠPAR, E.: Kapitoly z didaktiky fyziky 2, Praha: SPN, 1963.
[5] http://www.gymmt.sk/~benuskaJozef Beňuška

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.