MŠMT: Toto nejsou prázdniny: Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku

sobota 4. dubna 2020 ·

Ministerstvo školství připravilo pro školy soubor základních doporučených postupů pro vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti vzdělávání pomocí dálkových nástrojů. Tento soubor budeme pravidelně aktualizovat.Toto nejsou prázdniny 

Současná situace uzavření škol pro žáky představuje pro celý vzdělávací systém úkol zajistit kontinuitu vzdělávání s využitím dostupných forem vzdělávání na dálku. Udržte proto žáky v pravidelném vzdělávání i bez možnosti docházet do školy. Využívejte při tom všechny dostupné komunikační prostředky. Shromážděte, nabídněte a využívejte existující materiály pro výuku, programy a vyzkoušené postupy. Nastavte respektující komunikaci mezi žáky, jejich rodiči a učiteli s cílem pokračovat ve vzdělávání žáků i v této mimořádné situaci.

Nikým neplánovaná a nechtěná situace uzavření škol pro prezenční výuku představuje kromě značných obtíží i příležitost skokově zvýšit schopnosti učitelů a žáků využívat digitální technologie k podpoře učení.

Komunikace je základ 

Ředitelé škol zodpovídají i v této situaci za kvalitu vzdělávání. K tomu je nutné nastavit prostředky a pravidla vzájemné komunikace. V první řadě je nezbytné zachovat plynulou komunikaci mezi vedením školy a učiteli. Stanovte termíny pro porady, způsoby předávání informací od vedení k učitelům i naopak. Maximálně využívejte již nastavené komunikační nástroje a systémy.

Efektivní komunikaci a spolupráci s žáky a rodiči přispívá, když škola používané komunikační platformy v nejvyšší možné míře sjednotí.

Pro koordinaci výukových aktivit mezi učiteli a předávání informací mezi nimi využijte všechny dostupné prostředky, od sdíleného telefonního seznamu k využití různých komunikačních platforem. Zajistěte, že se nikdo z pedagogů neocitne bez informací a podpory. Poskytněte kolegiální podporu zkušenějších kolegů těm méně zkušeným.

Hlavním koordinátorem vzdělávání žáků je i v podmínkách vzdělávání na dálku třídní učitel. Dohodněte pravidla pro komunikaci třídního učitele se žáky třídy, s ostatními učiteli, osvědčuje se např. třídnická hodina on-line (nemusí nutně trvat 45 minut). Myslete na to, že zejména u mladších žáků je potřeba přímé komunikace větší než u žáků starších. Pro ty je naopak důležitá možnost vzájemné komunikace.

Zajistěte, aby se do výuky na dálku mohlo zapojit co nejvíce žáků. Vyhodnocujte jejich zapojení, buďte tolerantní a podporující. Hlavním kritériem je funkčnost zvoleného a dohodnutého způsobu komunikace s ohledem na konkrétní podmínky školy a rodin.

Respektujte, že někteří žáci mají velmi omezené nebo žádné možnosti on-line připojení. I pro ně hledejte dostupné možnosti komunikace při učení se na dálku, a to například na webu nadalku.msmt.cz.

Respektujte měnící se realitu 

Zvažte aktuální možnosti učitelů, žáků i rodičů v konkrétní škole. Respektujte existující podmínky školy a rodin. Sdílejte pozitivní zkušenosti jednotlivých učitelů a škol s výukou na dálku. Využijte svých kontaktů, sledujte internetové stránky MŠMT nadalku.msmt.cz a další průběžně aktualizované informační zdroje, např. Národního pedagogického institutu, konzultujte s metodiky ve Vašem kraji. Využívejte specializované portály, například Učíme Online, programy České televize UčiTelka, Odpoledka, Škola doma pro přípravu na přijímací zkoušky, program ČT edu s několika tisíci krátkých videí pro jednotlivé vyučovací předměty, programy Českého rozhlasu, Metodický portál RVP.cz a další.

Zdroje pro on-line výuku neustále přibývají. Sdílejte své zkušenosti, rozšiřujte informace o novinkách mezi institucemi, kolegy i rodiči.

Méně je více 

Obsah vzdělávání koordinujte na úrovni školy, dohodněte se na prioritách a pravidlech, podstatný je výběr toho opravdu nejdůležitějšího obsahu z vašeho ŠVP, který je realizovatelný vzděláváním na dálku. Dohodněte se, které vzdělávací obsahy jsou zvládnutelné s využitím vzdělávání na dálku, např. v českém jazyce, cizím jazyce, matematice, případně profilových předmětech SŠ. Včas s předstihem rozhodněte na úrovni metodických orgánů školy, co je vhodné procvičovat, kde je možné se věnovat výuce nové látky, případně o přesunech vzdělávacích obsahů do následujícího ročníku. Některé vzdělávací obsahy využijte jako doplňující či rozšiřující.

Nezahlcujte žáky nepřiměřeným množstvím úkolů.

Opakujte, procvičujte, udržujte u žáků nabyté znalosti a dovednosti a dle možností je dále rozvíjejte. Využívejte komunikaci prostřednictvím technologií – telefon nebo například Skype, Google Classroom, Microsoft Teams, případně jiné aplikace, jejichž přehled je neustále doplňován. Vítáme nové informace a zkušenosti.

Využívejte vhodně mezipředmětových vztahů, podporujte rozvoj gramotnosti žáků, rozvíjejte aplikace již osvojených dovedností, domlouvejte se na propojení témat z různých předmětů do integrovaných celků/miniprojektů.

Nezapomeňte, že smyslem výukových aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro klasifikaci.

Jste v situaci, kdy používáte pro vedení třídní knihy různé systémy, nebo ji vedete pouze v listinné podobě, a zároveň používáte různé systémy pro zadávání úkolů a jejich vyhodnocování. Nelze tedy stanovit jednotný postup pro „vedení třídní knihy“ pro všechny školy. Zásadou je, aby z obsahu třídní knihy (případně jejich příloh), ať už v listinné nebo elektronické podobě bylo zřejmé:

• že prezenční výuka byla nařízením vlády od 11. 3. 2020 zrušena,
• od 11. 3. 2020 se neuvádí absence žáků a nepřítomnost se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin,
• kdy a jaké aktivity vzdělávání na dálku byly žákům poskytnuty a jaký vzdělávací obsah plnily.

Je v pořádku, když Vás učitelé prostřednictvím on-line kanálů informují o distančních aktivitách, které pro žáky připravují, ale pokud to není možné, nevyžadujte po nich standardní vyplňování třídních knih. Žádný kontrolní orgán po Vás nebude vykazování třídních knih za toto období vyžadovat.

Podporujte samostatnost žáků 

Vzdělávání musí být i za těchto podmínek takové, aby měl žák chuť se učit a v učení pokračovat. Přizpůsobujte výuku možnostem žáků, nepřeceňujte možnosti rodičů a žáků při vzdělávání na dálku, ale ani jejich možnosti nepodceňujte, snažte se zjistit, jaká je realita, řiďte se fakty, usilujte o častou zpětnou vazbu od žáků i rodičů a sami ji hojně poskytujte. Samostatnost nepřeceňujte zejména u mladších žáků, a to zvláště ve vztahu k nové látce a samostudiu. Optimálním přístupem je diferenciace obtížnosti úkolů. Poskytněte žákům možnosti volby. Stanovujte realistické termíny plnění úkolů.

Vítejte v on-line škole 

Podporujte efektivní skupinovou práci v on-line prostředí. Podporujte kontakty mezi žáky navzájem, využívejte malé autonomní skupiny především u starších žáků. Čím mladší žáci jsou, tím více potřebují přímý kontakt s učitelem. Při komunikaci se žáky se snažte o srozumitelná a jednoznačná zadání a pokyny. Buďte k žákům empatičtí a zajímejte se o to, jak jim učení jde, co jim případně nejde, jestli komunikují s ostatními žáky apod. Akceptujte potřebu časové flexibility v rodinách žáků. Umožněte rodičům i žákům získat informaci o dobrém/správném výsledku u samostatných prací. 

Hodnocení v on-line škole 

Hodnocení i v on-line škole musí poskytovat oporu pro učení.

Maximálně podporujte schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností. 

Využijte této situace pro podporu vlastního hodnocení/sebehodnocení žáků. Zadání pro žáky formulujte tak, aby z nich byla jasná kritéria dobrého výkonu.

Podporujte vytváření portfolií s pracemi žáků například v digitální podobě, ale i pracovní listy, pracovní sešity, dokumentace výrobků apod. Smyslem portfolia není uchovávat vše fyzicky, často může stačit jen například digitální fotodokumentace apod.

Nepožadujte okamžitou informaci o stavu práce žáka např. pravidelným ofocením vyplněných pracovních listů. Podporujte vzájemnou spolupráci mezi žáky i při hodnocení.

Nevyužívejte hodnocení/klasifikaci v období vzdělávání na dálku jako formu nátlaku. Maximální pozornost věnujte poskytování zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení a motivuje je k další práci. (viz Zpětná vazba při online výuce).


Zdroj: MŠMT

26 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
4. dubna 2020 v 13:28  

Jděte eučit a pak rozdávejte erady. Jinak buďte rádi za tučné odměny a nepleťte se nám do práce.

mirek vaněk řekl(a)...
4. dubna 2020 v 14:58  

Tajný učiteli. tleskám. Ještě bych poděkoval rozumným ředitelům, kteří nechávají dělat učitele svou práci, monitorují situaci a zbytečně jim do toho nekecají.

Článek absolutně o ničem. Úředník si myslí, že učitel je nesvéprávný a tak vyplodil své domněnky.
Stejně bude záviset na řediteli. Já už učím od 11.3. známkuji a není problém. Většina žáků se zapojuje a zlepšují si známky z matematiky a fyziky. Nevboť teď mají jedinečnou příležitost si známky zlepšit. Při využití rozumném využití zdrojů to je to jen o poctivé práci.
Jediný problém je, že někteří žáci jsou online mrtví. A jsou to středoškoláci. Se sekretářkou to postupně řešíme přes telefon. Ale nemáme tolik času. Rodič vlastně nemá žádnou povinnost vůči škole. A toho si ministerstvo ani nevšimlo.

A to nemluvím o 1 stupni. Tam vlastně komunikují rodiče. Děti na to často nemají. Tedy problémy jsou úplně jiné než v tomto výplodu.

Ukazuje se, že v obraze jsou jen učitelé, kteří musí situaci řešit a dělají s dětmi. Ostatní teoretici i odborníci jsou úplně mimo. Vyčtené rady nefungují, když musíte učit všechny žáky. Dosud to sem tam někdo zkoušel na vybraných žácích a pak výsledky zevšeobecnil. Teď je to jiné.

Q. E. D. řekl(a)...
4. dubna 2020 v 15:07  

To jsou tak obecné pindy, že to ani není možné. 🤦‍♂️

Nicka Pytlik řekl(a)...
4. dubna 2020 v 16:26  

Pytlici v této překotně zavirované době do této chvíle zapsali žákům 6 dvojek a 172 jedniček. Z toho 21 s plusem a 8 s hvězdičkou. Podle nařízení, pardon doporučení ministerstva tedy anulují všechny.
Snad to děti pochopí...

Eva Adamová řekl(a)...
4. dubna 2020 v 18:46  

Kdybyste nevyvíjel na děti NÁTLAK, nemusel jste teď ten problém řešit, přecééé...

Ivo Mádr řekl(a)...
4. dubna 2020 v 19:28  

To jsou fakt rady pro nesvéprávné. Komu ublíží motivační jedničky? Prozradí to MŠMT?

tyrjir řekl(a)...
4. dubna 2020 v 20:09  

MŠMT ČR "SPÁCHALO ROZCESTNÍK NA DÁLKU"

Podívejme se na "relikt internetové doby kamenné" šmrncnutý podle mého názoru současným ideologickým aktivismem a korónavirem. A na to kam, komu, jak, za co a s jakým výsledkem se v českém školství dávaly nebo nedávaly miliardy z veřejných nebo soukromých vzdělávacích dotací:


NaDálku - MŠMT
Zásady
Komunikace
Zdroje
Pedagogové
Komunita
Rodič
JPZ

#UciTelka

----

Vzdělávání #NaDálku

Rozcestník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s nástroji pro online vzdělávání. Nabízíme inspiraci, aktuální informace a zkušenosti ke vzdělávání na dálku. Pomáháme učitelům učit. Propojujeme žáky a studenty se školou. Snažíme se poradit všem včetně rodičů. Web je průběžně aktualizován.

Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru naleznete na webu MŠMT.

Co na webu najdete

Nevíte, jak začít? Přečtěte si 15 zásad on-line pedagogiky nebo se podívejte na přehlednou infografiku, jak na úkoly a hodnocení online.
Hledáte vhodný nástroj pro komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči?
Víte, co chcete učit, ale chybí Vám učební materiály? Nabízíme přehled podle předmětů.
Chcete se v učení online zlepšovat? Projděte si kurzy, zdroje a nástroje na podporu práce pedagogů.
Nejste na to sami, spojte se s ostatními. Najdete zde komunikační kanály na školy, kolegy a kolegyně, odborné poradce, zdroje příkladů dobré praxe, tipy a triky, jak vše zvládnout.
Jste rodič a hledáte pomoc a podporu v současné situaci? Máme pro Vás tipy a nápady, jak na to.
Podívejte se na informace k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory.
Hledáte doporučení pro online výuku na vysokých školách?
Přechod k online výuce nemusí být náročným procesem
Existujících materiálů je mnoho, jsou často roztříštěné a jejich kvalita může být různá, stejně tak existuje i mnoho způsobů, jak spolu můžeme v digitálním prostoru komunikovat. Tento web si klade za úkol poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití napomáhá vzdělávat se s pomocí digitálních technologií. Na tomto webu naleznete nástroje pro komunikaci, které můžete využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale i ke sdílení dobré praxe. Zároveň zde naleznete i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci využívat k vlastnímu vzdělávání. K dispozici jsou též odkazy na weby, kde je možné si procvičovat učivo v rozličných oblastech. V neposlední řadě zde naleznete odkazy na metodické weby a portály s výukovými materiály. Výběr konkrétních komunikačních nástrojů a zdrojů online výuky je na rozhodnutí jednotlivých škol.

Od 17. 3. 2020 je realizována série navazujících webinářů věnovaných problematice distančního vzdělávání. Webináře se věnují praktickým a využitelným postupům a návodům, jak mohou školy online výuku v průběhu karantény realizovat, jak složité a časově náročné to je, jaké konkrétní technologie mohou k online výuce využít. V rámci této série webinářů, kdy jeden webinář bude trvat přibližně půl hodiny, jsou zváni různí hosté, kteří Vám ukáží příklady dobré praxe. Webináře budou přenášeny živě na YouTube projektu SYPO, záznamy budou umístěny i na webu.

https://nadalku.msmt.cz/cs

L.snirch řekl(a)...
5. dubna 2020 v 8:21  

S učiteli je legrace.
Když ministerstvo 13 dní nevydalo pokyny, část z nich se cítila zoufalá a nevěděla, co má robit.
Když vydá doporučené postupy, cítí se učitelé uražení, že jim dává někdo rady a že si umí poradit sami.
Tož tak.

Petr Portwyn řekl(a)...
5. dubna 2020 v 8:40  

Pan Vaněk

Úředník si přečetl v novinách, že "učitelé tápou" a jak děti trpí přehršlí úkolů a že létají pětky v kulometných salvách.
Úředník ví o realitě houby. Řídí se křivým obrazem mediálních zrcadel.
Úředník tedy vydá pokyny.
Aktivisté mu to pochválí. Tak se musí na hlupáky z praxe.
Úředník bude spokojen.

S Vaším komentářem zcela souhlasím - vypsal jste vše podstatné. Postupuji stejně.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. dubna 2020 v 9:47  

Já po té izolacii budem potrebovať sabaticky.

Jakub Žytek řekl(a)...
5. dubna 2020 v 10:03  

MINISTERSKÝ SONET
udržte, využívejte, shromážděte, nabídněte, využívejte,
nastavte - je nezbytné, je nutné -, stanovte, využívejte,
využijte, zajistěte, poskytněte, dohodněte, myslete,
zajistěte, vyhodnocujte, buďte, respektujte, hledejte,

zvažte, respektujte, sdílejte, využijte, sledujte,
konzultujte, využívejte, sdílejte, rozšiřujte, koordinujte,
dohodněte se, dohodněte se, rozhodněte, využijte, nezahlcujte,
opakujte, procvičujte, rozvíjejte, využívejte, vítáme (sic!),

využívejte, podporujte, rozvíjejte, domlouvejte se, nezapomeňte… [pak nějaký odstavec o třídnicích]
přizpůsobujte, nepřeceňujte, nepodceňujte, poskytněte, stanovujte,
podporujte, podporujte, využívejte, snažte se, buďte,

zajímejte se, akceptujte, umožněte, musí poskytovat,
podporujte, využijte, formulujte, podporujte,
nepožadujte, podporujte, nevyužívejte, věnujte

(Prosím? Děkujeme? Jsme rádi, že...? Věříme, že...? Ani jednou, přátelé! :-) )

Eva Adamová řekl(a)...
5. dubna 2020 v 10:50  

Pane Šnirchu, ono přece nejde vůbec o to, že by učitelé nevěděli, co mají robit. Ale jde o to, že v některých důležitých věcech každý robí jinak. A jestli budeme každý robit jinak při klasifikaci na konci školního roku, tak to bude síla. A pokyny ke klasifikaci na konci školního roku potřebujeme už teď, abychom věděli, jak a co hodnotit, protože nastalá situace se vymyká normálu natolik, že pravidla nastavená v klasifikačních řádech můžeme jen těžko použít. V polovině června nám ale rozhodnutí ministra v této věci bude platné, jako mrtvému kabát.

L.snirch řekl(a)...
5. dubna 2020 v 11:16  

"A pokyny ke klasifikaci na konci školního roku potřebujeme už teď, abychom věděli, jak a co hodnotit, protože nastalá situace se vymyká normálu natolik, že pravidla nastavená v klasifikačních řádech můžeme jen těžko použít"
Každá škola má ředitele a ten klasifikační řád upraví a vydá pokyn učitelům v souladu s doporučením MŠMT, které už vyšlo. Co chcete ještě za pokyn, nerozumím.

Silvie A. řekl(a)...
5. dubna 2020 v 11:25  

pokyny ke klasifikaci na konci školního roku potřebujeme už teď

Bohatě by stačilo ministerské prohlášení, že do toho nebude strkat rypák a nechá to zcela na ředitelích.

Takové prohlášení samozřejmě nebude. Naopak budou každý týden vydávána zmatečná "doporučení", a den před termínem rozdávání vysvědčení konečně přijde ZÁVAZNÁ směrnice, samozřejmě negující všechny předchozí ministerské bláboly.

poste.restante řekl(a)...
5. dubna 2020 v 11:31  

Každá škola má ředitele a ten klasifikační řád upraví a vydá pokyn učitelům v souladu s doporučením MŠMT, které už vyšlo. Co chcete ještě za pokyn, nerozumím.

Chápu, že nerozumíte.
Dokladuje to, jak málo toho víte o REÁLNÉM fungování většiny škol.

L.snirch řekl(a)...
5. dubna 2020 v 11:42  

Ale vím.
Jen nelze každého ředitele a každého učitele vodit za ručičku, když neví a čeká furt na jakési pokyny, co robit, když je to v jeho kompetenci.
Ukáže se natvrdo, kdo je kdo. To není marné vědět.
Chceme být prestižní povolání, tak to teď buď dokážeme nebo selžeme (a doteď jsme si lhali sami sobě). To je celý příběh. Co je na tom nejasného?

Oldřich Botlík řekl(a)...
5. dubna 2020 v 12:03  

Během covidových zmatků se ukazuje, že ve školství, případně ve společnosti, je leccos zbytné. Například ministerstvo školství.

Pane Žytku, váš ministerský sonet je SKVĚLÝ a upřímně jsem se nad ním bavil. Velmi trefně jste vystihl podstatu.

Napadlo mě nad ním maturitní zadání.

Zvolte si libovolný literární útvar a využijte ho k tomu, abyste pokyn ministerstva zesměšnil(a).

Znepokojuje mě jediné: že to dopadne úplně jinak. Nejspíš jste probudil některého cermatího génia a ten už z vašeho sonetu nasekal částečně otevřené úlohy osvědčeného typu.

Najděte ve druhé sloce všechna slovesa, která se časují podle vzoru tiskne, mine nebo začne, a vypište je v 1. osobě čísla množného v přítomném čase.

Eva Adamová řekl(a)...
5. dubna 2020 v 12:26  

"... a den před termínem rozdávání vysvědčení konečně přijde ZÁVAZNÁ směrnice, samozřejmě negující všechny předchozí ministerské bláboly."

Ano, přesně toho se narozdíl od pana Šnircha obávám.

Oldřich Botlík řekl(a)...
5. dubna 2020 v 12:48  

ZÁVAZNÁ směrnice, samozřejmě negující všechny předchozí ministerské bláboly ... přesně toho se obávám

To je pořád dokola! Tak tu směrnici prostě budete ignorovat. Na České škole děláte ramena a kdekoho neustále okřikujete, ale najednou se obáváte nějaké fiktivní směrnice.

Existuje vůbec nějaké ustanovení školského (či jiného) zákona, které by ministerstvo k vydání takové směrnice opravňovalo?

Silvie A. řekl(a)...
5. dubna 2020 v 13:00  

Existuje vůbec nějaké ustanovení školského (či jiného) zákona, které by ministerstvo k vydání takové směrnice opravňovalo?

Pane Botlík, jste mimo.

Zcela určitě neexistuje zákon, který by ČŠI opravňoval k buzerování ředitelů škol kvůli totálním nesmyslům. Avšak k ČŠI se to nedoneslo ...

Oldřich Botlík řekl(a)...
5. dubna 2020 v 13:14  

Když si to nechají líbit, dobře jim tak!

Mimo jste vy.

Eva Adamová řekl(a)...
5. dubna 2020 v 13:30  

"Tak tu směrnici prostě budete ignorovat."

Aha, jak prosté, doktore Watsone. Díky za radu.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. dubna 2020 v 13:42  

Já po té izolacii budu potrebovať sabaticky.

Petr Portwyn řekl(a)...
5. dubna 2020 v 21:53  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
5. dubna 2020 v 23:20  

KORÓNAVIROVÉ BLUES - JE TO TADY!!!

Jana Rychterová zpívá a píše:

"Pro potěšení všech v této zvláštní době, hlavně pak jako soucitný pozdrav všem rodičům, kteří mají doma svoje milované dět... furt.

Děkuju za inspiraci všem svým facebookovým přítelkyním! Děkuji za krásný hudební doprovod Radim Linhart, Martinu Linhartovi za zpracování zvuku. Děkuji rodičům, že mi půjčili prázdnou láhev od vína :-D ..."

https://www.facebook.com/jana.rychterova/videos/10215517382199122/

:)))

tyrjir řekl(a)...
5. dubna 2020 v 23:22  

VÍTE JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NEMOŽNÝM A MÁLO PRAVDĚPODOBNÝM JEVEM?

a) Posadíme opičáka k psacímu stroji nebo počítači a budeme očekávat, že náhodnými údery na klávesnici napíše Tři mušketýry. Je možné ale velmi málo pravděpodobné, že se to stane.

b) Nařídíme a dáme podmínky včetně peněz a lidí všem školám k tomu, aby v korónavirové krizi postupovaly singapurským způsobem. Je možné ale velmi málo pravděpodobné, že se to stane.

:)))

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.