Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 – Výroční zpráva ČŠI

pondělí 16. prosince 2019 ·

„Velmi dobře si uvědomujeme, jak náročná je práce učitelů a ředitelů škol, jak složité úkoly a výzvy jsou na pedagogy a ředitele škol kladeny, i to, v jak nelehkých podmínkách své poslání mnohdy naplňují. I přes mnoho velkých kvalitativních výzev, které před českým vzdělávacím systémem i před jednotlivými učiteli a řediteli škol stojí, je potřeba vnímat, že náš vzdělávací systém tvoří množství kvalitních pedagogů, kteří svou práci berou jako důležitou veřejnou službu, snaží se ji vykonávat zodpovědně a co nejvíce ve prospěch dětí, žáků a studentů. Také proto bychom byli velmi rádi, kdyby výstupy z činností České školní inspekce byly vnímány především jako snaha přispět prostřednictvím objektivního popisu výkonnosti naší vzdělávací soustavy a prostřednictvím konkrétních námětů a doporučení ke kontinuálnímu zvyšování kvality vzdělávání v České republice,“ píše ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v úvodním slovu k Výroční zprávě ČŠI.
Celý text Výroční zprávy ČŠI naleznete zde

36 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 14:07  

Má ČŠI jasno alespoň v základních pojmech?

kvalita a kvantita
účelnost a účinnost (efektivita)
vzdělávání a výchova
učitel a vychovatel (pedagog)
asistent učitele a asistent pedagoga

"Kvalita a efektivita vzdělávání" jsou definičně dány tím, že učitelé budou pedagogy nebo že za učitele udělají práci nějací "pedagogové"? Kde a jací jsou ti pedagogové? Kolik jich ve školách je? Postačuje být "pedagogem", aby člověk byl učitelem? Proč jsou ve školách "asistenti pedagoga" přidělovaní jen postiženým dětem? Proč tam proboha nejsou "asistenti učitele", když ve školách učí učitelé a nikoli vychovatelé (pedagogové)?

Hezkou pojmovou bramboračku nám, myslím, ČŠI zase jednou "navařila".

:)))Milan Keršláger řekl(a)...
16. prosince 2019 v 16:21  

V češtině podle mne učitel = pedagog. Pedagogika je věda o učení a vzdělávání, kterou učitel/pedagog užívá v praxi. Nebyl bych proto detailista...

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 16:46  

Slovo pedagogika pochází z antického Řecka. Zde byl slovem paidagógos (řecky: παιδαγωγέω; paidós: dítě, ágein: vést, doprovázet) označován otrok, který pečoval a doprovázel syna (dívky nebyly veřejně vzdělávány) svého pána na cvičení a do školy. Podle dochovaných řeckých a římských spisů se v antické latině slovo paedagogus již objevuje ve významu učitele a vychovatele. Ten, ač byl otrokem, disponoval zvláštní kvalifikací pro vykonávání profese pedagoga. Z latiny bylo slovo paedagogus převzato do většiny indoevropských i jiných jazyků. V českém jazyce pedagogika označuje vědu o výchově a vzdělávání člověka...

Pedagogy v angličtině neznamená pedagogika, ale spíše odpovídá českému pojmu obecná didaktika, zatímco českému pedagogika odpovídá svým obsahem anglický termín educational sciences, v překladu edukační vědy. Edukační vědy potom označují velkou skupinu souvisejících disciplín, což je mnohem bližší modernímu pojetí pedagogiky, proto například Jan Průcha preferuje ve svých pracích termín edukační vědy. V nových publikacích se proto také setkáváme s pojmy edukace, edukant, edukátor, edukační realita a dalšími...

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 16:47  

Disciplíny pedagogiky
Strukturování pedagogiky se liší autor od autora. Průcha uvádí následující disciplíny (obory) pedagogiky:

Dějiny pedagogiky a školství
Obecná pedagogika – základní pedagogická disciplína, která usiluje o systematizaci a interpretaci základních pedagogických jevů a zákonitostí, řeší též metodologické otázky a základní terminologii pedagogiky.
Srovnávací pedagogika (komparativní pedagogika) – popisuje a porovnává pedagogické teorie, výchovně-vzdělávací systémy a školské soustavy v různých zemích či regionech a to v kontextu historickém, sociálním, ekonomickém, politickém, kulturním, apod.
Filosofie výchovy – zabývá se smyslem a účelovostí edukace (výchovy a vzdělávání), hodnotami v edukaci, otázkou řízení a kontroly edukace, etickými otázkami výchovy, možnostmi a mezemi lidského poznání a jeho předávání z generace na generaci, člověkem a jeho vychovatelností atd.
Teorie výchovy
Sociologie výchovy – zabývá se sociálními aspekty edukace, místem a funkcí edukace ve společnosti, v dané kultuře, vztahy mezi edukací a sociální strukturou a sociální mobilitou, podmínkami a sociálními důsledky činnosti výchovných a vzdělávacích institucí. Mezi hlavní témata sociologie výchovy patří např. rovnost vzdělávacích příležitostí, jazyková a sociální podmíněnost vzdělavatelnosti, postoje ke vzdělávání, vztahy rodina-škola-komunita aj.
Pedagogická antropologie – snaží se objasňovat edukaci a její vývoj v celistvém pohledu na člověka na základě biologických a sociálních poznatků o lidském rodu, např. ve vztahu k různým omezením i možnostem člověka daným rozdíly v myšlení a komunikaci, způsobech chování, ve zvycích, v tradicích, rituálech, náboženském přesvědčení, sdíleném právu, hodnotách atd. mezi jednotlivými sociálními, etnickými, rasovými a jinými skupinami populace (zkoumá např. i genderové rozdíly).
Ekonomie vzdělávání – zkoumá vzájemnou souvislost mezi ekonomickými a edukačními procesy (např. rozvoj vzdělanostní struktury populace a tvorba HDP). Typické otázky oboru se týkají kvality výstupů edukačního systému ve vztahu k vloženým nákladům, financování školství, vztahů mezi vzděláním, kvalifikací lidí a jejich uplatnění na trhu práce, otázek marketingu škol apod.
Pedagogická psychologie – zabývá se využitím psychologických poznatků v pedagogice. Psychologicky analyzuje předpoklady, průběh a výsledky edukace, zkoumá např. psychický vývoj dítěte v souvislosti s jeho schopností osvojovat si různé poznatky a dovednosti, kognitivní procesy, které edukant využívá při učení, sociální vztahy, komunikaci i celkové klima ve škole a dalších edukačních prostředích, strategii a styl výuky v závislosti na věku žáků, vyučovacím předmětu, jejich motivaci, schopnostech, vzájemné kooperaci apod., změny osobnosti navozené výchovně-vzdělávacím procesem atd.
Speciální pedagogika – zabývá se edukací osob s ohledem na jejich speciální výchovné a vzdělávací potřeby v oblasti fyzické, psychické nebo sociální. Zkoumá jejich pracovní a společenské možnosti, usiluje o jejich integraci do společnosti a sleduje komplexní rozvoj jejich osobnosti. Speciální pedagogika se dělí do následujících podoborů:
Etopedie – edukace a reedukace (převýchova) sociálně nepřizpůsobené, obtížně vychovatelné nebo jinak sociálně narušené mládeže (např. mravně narušené mládeže)
Psychopedie – edukace osob mentálně retardovaných
Somatopedie – edukace osob tělesně postižených či znevýhodněných (např. dlouhodobě nemocných). Spadá sem i edukace osob s mírně odlišným duševním vývojem od normy, tzn. např. osob s lehkou mozkovou dysfunkcí (LMD či ADHD) nebo osob se specifickými poruchami učení.[9]
Logopedie – zabývá se korekcí nebo odstraňováním poruch řeči (koktavost, vady ve výslovnosti aj.)
Surdopedie – edukace osob s různými vadami sluchu (částečná nebo úplná hluchota aj.)
Oftalmopedie (též tyflopedie) – edukace osob se zrakovým postižením (částečná slabozrakost, slepota aj.)
Sociální pedagogika
Pedagogika volného času
Andragogika – zabývá se vzděláváním dospělých osob

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 16:47  

Obecná didaktika
Oborové a předmětové didaktiky
Technologie vzdělávání
Pedagogická evaluace
Pedagogická diagnostika
Pedeutologie – zabývá se výzkumem činnosti pedagoga
Teorie řízení školství
Vzdělávací politika
Pedagogická prognostika

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagogika

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 16:53  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 16:58  

Devatero řemesel, desátá nouze
Všeználek = Neználek

Neználek (rusky Незнайка [něznajka]) je hlavní postava pohádkových knih Nikolaje Nosova o městě Kvítečkově a jeho obyvatelích. Jméno odkazuje na jeho neznalost, naivitu až hloupost, s níž poznává svět kolem sebe. Patří mezi človíčky („malíčky“), což jsou zmenšené varianty běžných lidí s mentalitou dětí. [1] V knížkách lze také nalézt pohádkovou fantazii, např. setkání malíčků a malenek s kouzelníkem a jiná poutavá dobrodružství, která Neználek a jeho kamarádi zažijí nejen v Kvítečkově, ale i ve velkém Slunečním městě a pak se dokonce malíčkové vydají raketou na Měsíc. Knížky dětem přinášejí kouzelný svět plný lásky, dobroty a v neposlední řadě i humoru.

Všechny tři díly byly zfilmovány, první z nich dokonce několikrát.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Nezn%C3%A1lek

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 17:08  

Pane Keršlágře, pokud jste nečetl Neználka a ani neviděl filmy o něm, pokuste se, prosím, zamyslet alespoň nad pojmy společenská dělba práce, prvobytně pospolná společnost, otrokářství, feudalismus, průmyslová revoluce (na počátku byly manufaktury, které rozdělily složitou výrobu věcí na jednoduché pracovní úkony, pak přišel parní stroj, který vynalezl někdo, kdo se specializoval na termiku a strojařinu:) atd. Rovněž byste si mohl prostudovat, i to, co máte napsáno v pracovní smlouvě. Pak možná pochopíte, že učitel je něco jiného než pedagog.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 17:16  

Nechť žije a vzkvétá Sluníčkovská pedagogická revoluce v českém Neználkovském Kvítečkově!

UČITELÉ! UŽ NEJSTE UČITELÉ! JSTE PEDAGOZI!

To vám do škol MŠMT a ČŠI vozí.

Milan Keršláger řekl(a)...
16. prosince 2019 v 17:20  

Pane Týř, chápu, že nevím vše, ovšem ve vámi odkazované Wikipedii se píše: Učitel neboli pedagog je člověk, který jako profesionál učí a vzdělává...

Obávám se, že o rozdělení pedagogických věd se v původním článku nikdo nezmiňoval ani nepřel (a proto to tu není potřeba tapetovat). Pokud vás inspektor urazil, protože nebyl exaktní, pak je mi to líto, avšak rozumět mu bylo myslím dobře.

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 19:28  

Lékař neboli pedagog jako profesionál vzdělává a vychovává pacienta k péči o zdraví
Soudce neboli pedagog jako profesionál vzdělává a vychovává veřejnost k respektu ke spravedlnosti
Politik neboli pedagog jako profesionál vzdělává a vychovává veřejnost k veřejnému blahu

Pracovník v Akademii věd zbývající se jako profesionál historií pedagogiky je pedagog, tedy učitel
Školní inspektor je jako profesionál pedagog, tedy učitel

Všichni jsme do určité míry pedagozi?

"Učitel neboli pedagog je člověk, který jako profesionál učí a vzdělává..." - tahle definice učitele je zideologizovaný žvást, kterému snad nikdo soudný nemůže věřit.

Nechte si přepsat pracovní smlouvy na pedagogy, vážení učitelé, vykašlete se na výuku a vychovávejte druhé! Třeba to pak dotáhnete na lékaře, soudce, politika, vědeckého pracovníka nebo školního inspektora. Ti mají práci jasněji určenou a lépe placenou! Jako pedagogům vám bude lépe!

Pedagog matematiky, fyziky českého jazyka, dějepisu... Paráda, že?

:)))

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 19:31  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 19:34  

Učitel neboli pedagog

Tuhle změť písmenek napsal, myslím, do té Wikipedie evidentně někdo, kdo nemá jasno v pojmech.

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 19:37  

Pedagog informatiky .... super povolání!

Milan Keršláger řekl(a)...
16. prosince 2019 v 20:04  

Z toho, co jste napsal hned na začátku vyplývá, že pedagog je učitel i vychovatel. A že se cítíte ponížen, protože nějaký vychovatel se vám nemůže rovnat... Ve škole jsou Pedagogické porady, na které na ZŠ chodí i vychovatelé. Když se přejde ke klasifikaci, odcházejí - ovšem kvůli výchovné první části jsou přítomni, protože vzdělávají dítka (minimálně) v sociálních dovednostech.

Ano, výchovně na vás může působit třeba i lékař a pokud budete jeho student, tak na 100%.

Na okraj - nejste náhodou z Hrádku? Měl byste tam důchodce - jmenovce. Taky se návážel do každého, kdo měl odlišný názor, než on sám.

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 21:52  

Z toho, co jste napsal hned na začátku vyplývá, že pedagog je učitel i vychovatel. A že se cítíte ponížen, protože nějaký vychovatel se vám nemůže rovnat... Ve škole jsou Pedagogické porady, na které na ZŠ chodí i vychovatelé. Když se přejde ke klasifikaci, odcházejí - ovšem kvůli výchovné první části jsou přítomni, protože vzdělávají dítka (minimálně) v sociálních dovednostech.

Ano, výchovně na vás může působit třeba i lékař a pokud budete jeho student, tak na 100%.

Na okraj - nejste náhodou z Hrádku? Měl byste tam důchodce - jmenovce. Taky se návážel do každého, kdo měl odlišný názor, než on sám.Opravdu, pane Keršlágře? Dáte si teď na dveře cedulku Pedagog informatiky?


:)))tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 22:53  

Učitel° je člověk, který jako profesionál učí a vzdělává, nejčastěji ve škole°. Dobrý učitel by měl napomáhat zlepšování prostředí, ve kterém se odehrává výchovný a vzdělávací proces, předávat své znalosti, motivovat žáky k získávání znalostí z dalších zdrojů, ale také rozvíjet jejich morální hodnoty. Učitel by neměl zapomenout ani na sebevzdělávání, neboť stejně jako jde vpřed doba, mění se i pohled na svět a přibývají nové znalosti.

Postava učitele, ať už v jakékoli podobě, je a byla ve všech kulturách ztělesněním vzdělávání a kultivace. Za učitele jsou označováni většinou ti, kteří nějak napomáhali vývoji a vzdělávání jejích členů. V moderním školství ve většině zemí je role učitele samostatnou profesí, která má stejnou váhu jako jakékoli jiné zaměstnání. Postava učitele je většinou spojována se školou, učitel, který vyučuje žáka doma se nazývá domácí učitel.

Učitel by měl postupovat podle tematického plánu, případně podle kurikula. Předmětem učitelovy činnosti mohou být lidé všemožných věkových skupin i rozličných úrovní schopnosti se učit. Učitel°° plánuje, organizuje, realizuje a vyhodnocuje výchovně-vzdělávací proces. Jeho profesní profil se skládá z odborných kompetencí (komunikačních, motivačních, prezentačních, diagnostických a organizačních) a osobnostních předpokladů (např. morálního profilu, pedagogického taktu, lásky k vychovávaným apod.).[1]


https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel

° Vynecháno ...neboli pedagog...
°° Slovo Pedagog nahrazeno slovem Učitel

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 22:56  

Tu editaci jsem tam podepsal a dal tam odkaz na tuto diskusi.

Milan Keršláger řekl(a)...
16. prosince 2019 v 23:03  

Nevím, jak vy, ale já jsem vystudoval Pedagogickou fakultu a jsem tedy v první řadě pedagog, konkrétně učitel matematiky-informatiky.

Měl byste ten nesmysl ve Wikipedii, který jste tam napsal, vrátit zpět. Díky.
Jen na okraj - váš postoj ani tady nikdo nepotvrdil, JSTE SÁM SOBĚ ZDROJEM, což je rozpor s pravidly Wikipedie.

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 23:33  

Ve škole jsou Pedagogické porady, na které na ZŠ chodí i vychovatelé. Když se přejde ke klasifikaci, odcházejí - ovšem kvůli výchovné první části jsou přítomni, protože vzdělávají dítka (minimálně) v sociálních dovednostech.

No a co z toho vyplývá? Jen to, že se učitelé radí nad neopominutelnými pedagogickými hledisky své práce. Nedokazuje to, že nejsou učiteli tj. profesionálové mající hlavní úkol odborně (oborově) vzdělávat ve svém předmětu:

Jádro profesního standardu učitele tvoří sedm kompetencí:[8]

oborově předmětová
psycho-didaktická
obecně pedagogická
diagnostická a intervenční
sociální, psychosociální a komunikativní
manažerská a normativní
profesně a osobnostně kultivující.


Jde tu o hierarchické řazení kompetencí učitele a nikoli náhodou je tedy "oborově předmětová" kompetence napsaná jako první, primárně určující podstatu práce učitele. Zbývajících šest kompetencí jsou sice nutné avšak pro učitelství definičně nedostačující kompetence. Dostačovat by mohly jen pro definici profese vychovatele neboli pedagoga. Učitele proto nelze zodpovědně nazývat pouhými pedagogy:

Učitel je odborník na tzv. didaktickou transformaci učiva svého předmětového oboru: Odborné poznatky, schopnosti a dovednosti podává (zprostředkuje) žákům upravené (transformované) tak, aby je žáci mohli co nejlépe pochopit a osvojit si je. K tomu potřebuje všech sedm nikoli jen dolních šest výše uvedených kompetencí.

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 23:52  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2019 v 23:53  

Nevím, jak vy, ale já jsem vystudoval Pedagogickou fakultu a jsem tedy v první řadě pedagog, konkrétně učitel matematiky-informatiky.

Měl byste ten nesmysl ve Wikipedii, který jste tam napsal, vrátit zpět. Díky.
Jen na okraj - váš postoj ani tady nikdo nepotvrdil, JSTE SÁM SOBĚ ZDROJEM, což je rozpor s pravidly Wikipedie.


- Vystudoval jste učitelství na Pedagogické fakultě. Nikoli Pedagogickou fakultu. Učitelství se studuje i na jiných VŠ. Jste tedy vzděláním učitel a nikoli jen pouhý pedagog, i když i jím byste mohl být, pokud byste to měl například řádně napsané v pracovní smlouvě.

- Měl byste se zamyslet nad věcnou a etickou úrovní své argumentace. Díky.

- Nejsem sám sobě zdrojem. To, co tu píšu o rozdílu mezi učitelem a pedagogem jsou všeobecně známé věci. Ve Wikipedii jsem jen opravil evidentní chybu - učitel a pedagog nejsou synonyma.

tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2019 v 10:44  

UČITEL A PEDAGOG NEJSOU SYNONYMA

UČITEL =

ANGLICKY
teacher - učitel, učitelka, profesor, profesorka, instruktor
master - mistr, pán, magistr, učitel, kapitán, rektor
schoolmaster - učitel, kantor, ředitel školy
schoolteacher - učitel
preceptor - učitel, preceptor
mentor - učitel, moudrý rádce
dominie - učitel

FRANCOUZSKY - enseignant

NĚMECKY
Schullehrer -učitel
Präzeptor . vychovatel, preceptor, učitel
Lehrkraft - učitelka, učitel
Pauker - bubeník, učitel
Lehrer - učitel
Schulmeister - kantor, školomet, učitel

POLSKY - nauczyciel

-----------

VYCHOVATEL =

ANGLICKY - tutor
FRANCOUZSKY - éducateur
NĚMECKY - Erzieher
POLSKY - wychowawca

Je zřejmé, že v jiných jazycích a zemích se pro učitele a vychovatele používají slova neodvozená od "nauky o výchově a vzdělávání - pedagogiky", i když tuto nauku v těch jiných jazycích a zemích mnohdy rovněž nazývají pedagogikou a mají tam rovněž "Pedagogické" fakulty nebo vysoké školy. Proč asi? Protože obsah a rozsah pojmu pedagogika je zřejmě všude ve světě chápán jako obsah široce obsáhlý a rozsah široce rozsáhlý. Protože vědí, že různých vychovatelů či "pedagogů" je všude mnoho. Protože učitel je takový vychovatel nebo "pedagog" (vychovatel je v této definici obsahově a rozsahově nadřazený širší pojem), který se definičně vyznačuje (tj. určujícím způsobem podstatně odlišuje) od ostatních vychovatelů ("pedagogů") tím, že je odborně profesně kvalifikován pro školní vzdělávání v daném oboru v daném typu školy. Pedagogická kvalifikace je v Česku právním předpisem vyžadována jen u učitelů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. U vysokoškolských učitelů vyžadována není. Není tedy pravda, že v Česku je učitel totéž co pedagog.

V Česku podle mého názoru v posledních desetiletích (první tzv. Pedagogické fakulty byly založeny v roce 1946) někteří aktivisté mnohdy dost nechutným způsobem vtloukají lidem do hlavy úzus, že učitel je či měl by být totéž co "pedagog". Toto označování učitelů přitom nemá dostatečnou oporu ani v běžném jazyce, ani v široce uznávané vědě, ani v kvalifikačních soustavách, ani ve školské praxi a tudíž ani ve školském zákonu:

To, že učitelé jsou českým školským zákonem zařazeni mezi tzv. školské "pedagogické pracovníky", vůbec neznamená že učitele lze věcně správně nazývat pedagogy. Ve školském zákonu se pojem pedagog vůbec, ani jednou jedinkrát, nevyskytuje a pojem vzdělávání je v něm předřazen jako pojmu výchova. Vychovatel či pedagog je podle Národní soustavy kvalifikací i podle Národní soustavy povolání jiná profesní kvalifikace než učitel. Učitel a pedagog zkrátka nejsou synonyma.

To, že si někteří aktivisté z Pedagogických fakult, z ČŠI a dnes už možná i z MŠMT umanuli, že z učitelů udělají "vychovatele" čili "pedagogy", je podle mého názoru nelegitimní (tj. zákonům České republiky neodpovídající) aktivismus. To, že se s tímto nepořádkem ztotožňují někteří aktivističtí pracovníci MŠMT, ČŠI a dnes už i někteří učitelé s "pedagogickým mávátkem" v ruce, je podle mne docela zřetelný odraz bídy v posledních desetiletích čím dál víc skandálně zideologizovávaného českého školství. Podle toho také vypadá kvalita práce Pedagogických fakult, MŠMT, ČŠI a dnes už, bohužel, i některých resp. možná mnoha škol. K tomu viz ještě poznámka dále.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2019 v 12:53  

PEDAGOGICKÁ DEVASTACE UČITELŮ A ŠKOL POKRAČUJE V RESORTU MŠMT I ZA MINISTRA PLAGY

Ústava české republiky a Listina práv a svobod určují státu povinnost poskytovat občanům bezplatné počáteční VZDĚLÁVÁNÍ. Neurčují lidem povinnost podrobovat se "státní" VÝCHOVĚ nebo převýchově. Proč tedy někteří pracovníci Pedagogických fakult, MŠMT a ČŠI označují učitele za pedagogy? Proč se ruší Národní vzdělávací ústav (NÚV) a Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) a uvažuje je, že nová organizace by se neměla jmenovat Národní vzdělávací institut (NVI) ale nelogicky Národní pedagogický institut (NPI)?

PŘEJMENUJÍ SNAD AKTIVISTÉ V RESORTU MŠMT JEŠTĚ ŠKOLY NA VÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ NEBO ŽÁKY ŠKOL NA CHOVANCE JAKÝCHSI PEDAGOGICKÝCH ÚSTAVŮ?

k tomu viz např.:

TORNÁDO KAT ANEB VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH Z PERA MINISTRYNĚ VALACHOVÉ

http://www.ceskaskola.cz/2019/06/tri-ctvrtiny-pedagogu-ohrozuje-vyhoreni.html

MŠMT ČR JE NEZODPOVĚDNÝ AKTIVISTICKÝ SPOLEK? VZDĚLÁVACÍ NÁMĚSTEK V. PÍCL PŘEDSTAVIL HOŘKOU "PEDAGOGICKOU SKLIZEŇ A ORBU" V MŠMT aneb Aktivistické MŠMT předvedlo 5.11.2019 představení pro Kulatý stůl SKAV a Eduinu na téma: NIDV + NÚV = NIV anebo NPI

http://www.ceskaskola.cz/2019/11/hlavni-smery-vzdelavaci-politiky-cr-do.html#comment-5308532943095460612

tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2019 v 13:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2019 v 13:07  

Proč se v MŠMT ruší Národní ústav VZDĚLÁVÁNÍ (NÚV) a Národní institut dalšího VZDĚLÁVÁNÍ (NIDV) a uvažuje je, že nová organizace by se neměla jmenovat Národní VZDĚLÁVACÍ institut (NVI) ale nelogicky Národní PEDACOGICKÝ institut (NPI)?

Petr řekl(a)...
17. prosince 2019 v 17:32  

Pedagogický pracovník

(1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu1) (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

Viz §2 Zákon č. 563/2004 Sb.Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Matematicky řečeno: Učitelé jsou podmnožinou pedagogických pracovníků, stejně tak třeba vychovatelé.

Zákon je zákon a musí se dodržovat :-)

PetrK

tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2019 v 18:45  

Mějme bednu s nářadím. Je tam kladívko, kleště, kombinované kleště, šroubovák, vrták, pilník, rašple, vrtačka, atd. atd. Každá z věcí v bedně i jejich množiny jsou podmnožinou množiny nářadí v bedně. Když řeknu "Podej kombinované kleště" a někdo mi podá ploché kleště nebo vrták, řeknu mu, že to "zvrtal".

Mějme množinu pedagogických pracovníků. Patří do ní podmnožiny učitelů, různých druhů, podmnožiny vychovatelů (pedagogů), psychologů atd. - viz §2 Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Když někdo mluví o učitelích a nazývá je pedagogy, řeknu mu, že to "zvrtal". Když tím někým je ústřední školský inspektor, ČŠI, náměstek ministra nebo i ministr samotný, je to vážná neznalost nebo aktivistická hloupost. Učitel je učitel, vychovatel je vychovatel (pedagog). Učitel není totéž co pedagog - viz argumentace v diskusi výše.

Být předsedou vlády, odvolal bych ministra školství, pokud by ten ministr školství v dohledné době v diskusi výše uvedené a citované nesrovnalosti nenapravil.

Zákon je zákon, logika je logika a odpovědnost (povinnost) je odpovědnost (povinnost). Tyto věci je nutné dodržovat.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2019 v 19:12  

Být rektorem univerzity, inicioval bych odvolání bych děkana pedagogické fakulty, jejíž učitelé ztotožňují pojmy učitel a vychovatel (pedagog) a nazývají učitele pedagogy. Pokud by to nepomohlo, inicioval bych zrušení dotyčné pedagogické fakulty a zajistil bych vzdělávání učitelů v jiných fakultách.

Milan Keršláger řekl(a)...
17. prosince 2019 v 19:28  

Pane Týř, měl bych pro vás několik proseb:
a) jestli byste se nemohl krotit (děkuji)
b) jít si stěžovat na lampárnu, že někdo nazval učitelskou fakultu jako pedagogickou
c) vrátit diplom (jako protest za to, že s vámi nikdo nesouhlasí)
d) šetřit své zdraví tím, že se nebudete rozčilovat na neschopnou mládež
e) uspořádat v Hrádku další konferenci, kde budete o všech okolo tvrdit, že jsou idioti (pardon, ideoti; ovšem od idiotů odvozeni)
S pozdravem, Váš vděčný ideot.

Milan Keršláger řekl(a)...
17. prosince 2019 v 19:44  

Pane Týř, Ještě bych vás rád upozornil, že na lékařských fakultách vznikají doktoři. Možná byste také měl provést korekci.
Nadto by se měla provést revize češtiny, protože učitel totiž ve skutečnosti neučí, protože to nejde. Učit se musí každý sám, učitel ho může jen po cestě poznání vést. Možná bychom se proto měli jmenovat nikoliv učitelé, ale Cestáři poznání?

tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2019 v 19:49  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2019 v 20:02  

Pane Keršlágře,
v bodu e) vám podle svých možností s radostí možná vyhovím. S těmi ostatními se, prosím, až si zopakujete elementární logiku, která v nich skřípe, odeberte třeba na vámi citovanou lampárnu. Nebo se s nimi dejte v té vaší liberecké plátenické osadě u Harcovského potoka, nacházející se mezi Hrádkem nad Nisou, Frýdlantem a Sychrovem°, třeba vyfotit.
Děkuji vám za pochopení.
J.Týř

°Viz např.
Svatopluk Technik: Tři záhady vzniku Liberce, aneb, Jak vznikl Liberec a jeho jméno

Ivo řekl(a)...
18. prosince 2019 v 8:12  

citace:
...náš vzdělávací systém tvoří množství kvalitních pedagogů, kteří svou práci berou jako důležitou veřejnou službu, snaží se ji vykonávat zodpovědně a co nejvíce ve prospěch dětí, žáků a studentů.

Nutno podotknout, že za "SUCHÉ Z NOSU" za nástupní plat 28 brutto! Že se poslanci a celá ČR nestydí!!

tyrjir řekl(a)...
18. prosince 2019 v 11:03  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
18. prosince 2019 v 11:06  

PEDAGOGICKÁ DEVASTACE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ POKRAČUJE A NABÝVÁ PITORESKNÍ PODOBY

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 – Výroční zpráva ČŠI
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/kvalita-efektivita-vzdelavani.html

Tomáš Zatloukal: Nedivme se, že výuka není pro žáky motivující a že je škola nebaví
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/tomas-zatloukal-nedivme-se-ze-vyuka.html

Stanislav Štech: Magické legislativní zkratky ministerstva školství
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/stanislav-stech-magicke-legislativni.html

Od ledna pod novým názvem: Národní pedagogický institut České republiky
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/od-ledna-pod-novym-nazvem-narodni.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.