Výzva k zastavení revizí rámcového vzdělávacího programu. (MŠMT již neoficiálně práce na revizích přerušilo.)

středa 19. června 2019 ·

Národní ústav pro vzdělávání vytvořil na počátku roku konzultační skupinu složenou z expertů na vzdělávací politiku a kurikulum, která se měla vyjádřit k procesu a harmonogramu probíhajících revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP). Členové konzultační skupiny doporučili rozběhnutý proces revizí v tuto chvíli zastavit a soustředit se na vyjasnění střešních otázek ve Strategii vzdělávací politiky 2030+. MŠMT již neoficiálně práce na revizích přerušilo.


Dokument je z března 2019 a NÚV ho dosud nezveřejnil na svém webu k revizím, proto stanovisko zveřejňuje ve shodě s ostatními členy skupiny EDUin jako jeden z účastníků.

MŠMT sice na tlumočené stanovisko nijak oficiálně nereagovalo, ale na několika veřejných fórech bylo sděleno, že práce na revizích RVP se přerušují do doby, než vznikající Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ určí další směr.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, řekl: „Je velmi dobře, že ministerstvo školství vyslyšelo volání odborníků po přerušení revizí kurikula do doby vyjasnění strategického zadání, aby se nedělala dvojí práce. Mělo by to ale otevřeně oznámit i učitelům a odborníkům na revizích pracujícím. Prozatím je status quo v prapodivném mlžném oparu a nikdo nic neví a raději ani nikam nepíše.“

Stanovisko konzultační skupiny NÚV k revizi RVP

Konzultační skupina ve složení Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (FF Universita Pardubice), PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (Učitel naživo), Mgr. Vladimír Srb (Nadace České spořitelny), Mgr. Miroslav Hřebecký (EDUin), Mgr. Silvie Pýchová (SKAV), Mgr. Milan Kotík (AISIS), Mgr. Jan Korda (ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8), Mgr. Petr Daniš (Vzdělávací centrum TEREZA), Mgr. Petra Skalická (Člověk v tísni), Mgr. Daniela Růžičková (Národní ústav pro vzdělávání), PaedDr. Jan Tupý (Národní ústav pro vzdělávání) a Mgr. Jaroslav Fidrmuc (Národní ústav pro vzdělávání) formulovala řadu zásadních připomínek k navrženému zadání revize RVP ze strany MŠMT. S oporou o zahraniční zkušenosti s koncipováním kurikula i s procesy jeho implementace a zejména na základě zkušeností z více než desetileté realizace kurikulární reformy v ČR navrhujeme stávající proces revize zastavit, začít znovu a jinak. Hlavním důvodem pro naše stanovisko je skutečnost, že navržené zadání revize nevychází z předem formulované vize a cílů vzdělávání a není podloženo odpovídajícími daty a zjištěními z analýz. Předkládáme proto následující doporučení pro další postup:

1. Vytvořit Národní program vzdělávání jako dokument, který stanovuje vizi celoživotního vzdělávání v ČR. Tento dokument by měl určovat dlouhodobé směřování vzdělávací politiky, tzn. pro období delší než 10 let. Měl by odpovídat na otázky typu: Jakou chceme společnost? Jak vzděláváním přispět k dosažení této společnosti? Jaké mají být cíle vzdělávání? Národní program vzdělávání s jasně pojmenovanou vizí by měl stát nad Strategií vzdělávací politiky i nad všemi rámcovými vzdělávacími programy, tyto dokumenty by měly určovat způsoby a prostředky k dosažení vize vzdělávání. Národní program vzdělávání by měl být zpracován vhodnou a srozumitelnou formou, aby mohl být sdílen odbornou i laickou veřejností.

2. Formulovat vizi kurikulární politiky, její klíčové principy a určit další směřování i strategie její implementace. Vize kurikulární politiky by měla být součástí Národního programu vzdělávání. V otázce koncepce kurikulární politiky je třeba vyjasnit zejména otázky decentralizace vzdělávání a míry autonomie škol, existence víceúrovňového kurikula, a tedy míry důvěry společnosti v kvalitu a profesionalitu učitelů a ředitelů, vyvážení mezi systémem kontroly a podpory škol a učitelů apod.

3. Klíčovým východiskem k revizi kurikulárních dokumentů je (re)definování cílů vzdělávání. Ty by měly být závazným způsobem formulovány v Národním programu vzdělávání. Považujeme za nedostačující, aby cíle vzdělávání byly uvedeny pouze v preambuli jednotlivých RVP. Vzhledem k množství jednotlivých RVP a jejich postupnému revidování je soustředění cílů vzdělávání do jednoho střešního dokumentu jako řešení nejen nutné, ale jednoznačně výhodnější. Proces revize je rovněž nutné propojit s tvorbou Strategie 2030+. Ta představí celkovou vizi dalšího směřování českého školství, v níž je formulování cílů vzdělávání pro dané období prioritním úkolem. Z tohoto důvodu je třeba změnit zadání revizí RVP, počkat na formulaci cílů pro Strategii 2030+ a teprve na jejich základě uvažovat konkrétněji o prostředcích k dosahování těchto cílů – tedy o změnách v obsahu kurikula a strategiích výuky.

4. Zadat NÚV úkol provést věrohodnou, cílenou a dobře strukturovanou analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a aktuálního stavu. Ta by měla zahrnovat jak již provedená, tak nová zkoumání, ale také rozsáhlé šetření mezi hlavními aktéry kurikulární reformy – systematicky a velmi cíleně se ptát zejména učitelů a ředitelů. Analýza by se měla zaměřit i na komparaci s vývojem kurikulárních trendů ve vyspělých zemích. Jak zdůraznil prof. A. Veselý na konferenci ke Strategii 2030+, analýzu je třeba založit nejen na „tvrdých“ datech (výzkumy), ale také na zkušenostech hlavních aktérů. Těch je třeba se ptát jak na pozitivní stránky (co dobrého RVP přinesl), tak na problémy. Součástí analytické práce by měly být profesionálně vedené diskuze, zahrnující jak kontaktní setkávání, tak moderované on-line diskuze (zde odkazujeme např. na Delphi metodu). Pro uplatnění těchto metod je třeba vytvořit podmínky – finanční, časové, personální.

5. Po vyjasnění cílů vzdělávání a po provedení uvedených analýz definovat smysl revize, a to především z hlediska toho, co a proč je třeba udělat, aby se zlepšila kvalita učení žáků – nejen výsledky, ale i procesy učení, které mají silný formativní vliv na postoje, hodnoty a osobnostní kvality žáků.

6. Upravit zadání revize RVP, respektovat při tom pravidla řízení změn (management změn). Zadání revize konkretizovat až na základě zjištění vyplývajících ze zpracovaných analýz. Doporučujeme věnovat pozornost základním pravidlům postupu při revizích, které zpracoval SKAV. V tomto metodickém materiálu je řada dalších důležitých, již konkrétnějších doporučení.

7. Navrhnout reálný harmonogram revize RVP, který bude zahrnovat její hlavní milníky a fáze: stanovení cílů vzdělávání a vize kurikulární politiky v kontextu Národního programu vzdělávání a Strategie 2030+, zpracování analýz dosavadního průběhu kurikulární reformy a aktuálního stavu RVP, definování smyslu revize a postupu jejího provedení, práce na revizích dílčích částí RVP a jejich propojení, připomínkování odbornou veřejností a případnou pilotáž, informační kampaň a podporu školám v zavádění revidovaného RVP apod.

V Praze dne 14. 3. 2019


Zdroj: Tisková zpráva EDUin

23 komentářů:

Veronika Valíková řekl(a)...
19. června 2019 v 10:47  

Hu... a češtináři se mohou jít oběsit.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. června 2019 v 11:09  

No, já myslím, že by bylo nejlepší, kdyby se tyhle blbosti zastavily úplně. Planě pindat o gramotnostech, kompetencích, obecných cílech, obecných kompetencích a já nevím o čem ještě, z nás bohaté, vzdělané, ani spokojené neudělá. V souladu s tím, co pravil na konferenci pan ředitel Kuhn - cíle u nichž není známa cesta jak ověřit, zda jich bylo dosaženo, nemá v praxi význam zavádět. Obsahová vykastrovanost těchto her se slovy jest zřejmá i z vystoupení pana Doc. Dvořáka, který jako jeden z mála vystupujících působil jako člověk, který má více než dvě pohromadě, který na příkladu ukazoval zcela chybějící gradaci cílů v průběhu vzdělávací dráhy. Jenom se totéž napíše desetkrát jinými slovy a jediný dopad který to má je to, že to trvá desetkrát déle napsat a tak si za to může autor naúčtovat desetkrát více.

Za mě - vytvořit oborové expertní skupiny, žádné průřezové nesmysly. Tyto skupiny pak sjednotit na první úrovni do pěti kategorií - jazyky, matematika, informatika a technika, přírodovědné, společenské a humanitní. Každé z nich určit hodinové dotace na jednotlivých typech škol - na gymnáziích a oborech všeobecného vzdělávání ideálně rovnoměrně. Experti ať si v každém předmětu určí, co by měl student kterého stupně vzdělávání znát s ohledem na hodinové dotace a nikdo jim do toho nekecá. A o přesazích, příbězích a společenských kompetencích ať si mudruje Lippmann s Lukášem, tajňousem, Chalušem a eduíny ve volném čase. Protože na jejich ultraomezené a ideologické představy o světě jim (jak pravil tajňous) - kálí papoušek.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. června 2019 v 11:19  

Mimochodem, když jsme zde nedávno s Mistrem Čapkem "diskutovali" o tom, jak tradiční přístup ke vzdělávání založený na znalostech, frontální výuce a povinnostech je na ústupu, Mistr mistrně předváděl s grácií sobě vlastní, kterak zastánci těchto zastaralých, překonaných a vlastně úplně dementních přístupů už jen tak melou z posledního, protože pokrok nezastaví a tak se jen vztekají, protože tuší totální porážku na všech frontách, tak jsem se na tento popud schválně podíval na diskusi k dnešní zprávě na iDnesu o tom, že zastavení povinné maturity asi Piráti s ODS nezastaví, anžto nemají dostatek hlasů. V té diskusi nebyl snad jeden jediný příspěvek z těch desítek, které jsem procházel, který by nebyl pro zavedení povinné maturity z matematiky. Tak nějak nevím, odkud bere Mistr to ideové přesvědčení, že je ve většině a že totální vítězství je za dveřmi. Snad se inspiroval optimismem některých diktátorů dvacátého století, kteří až do posledních chvil přesouvali na mapách dávno neexistující armády. Optimismus některých zvěstovatelů lepších zítřků je doslova záviděníhodný.

Michal Komárek řekl(a)...
19. června 2019 v 11:34  

Pane Doležele opět se uchylujete k tomu jazyku normalizačního Rudého Práva. Diskutujte věcně a bez urážek.

Radek Sárközi řekl(a)...
19. června 2019 v 12:12  

Opět se rozhoduje netransparentně - bez učitelů a zástupců profesních organizací pedagogů :-(

Konzultační skupina ve složení Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (FF Universita Pardubice), PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (Učitel naživo), Mgr. Vladimír Srb (Nadace České spořitelny), Mgr. Miroslav Hřebecký (EDUin), Mgr. Silvie Pýchová (SKAV), Mgr. Milan Kotík (AISIS), Mgr. Jan Korda (ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8), Mgr. Petr Daniš (Vzdělávací centrum TEREZA), Mgr. Petra Skalická (Člověk v tísni), Mgr. Daniela Růžičková (Národní ústav pro vzdělávání), PaedDr. Jan Tupý (Národní ústav pro vzdělávání) a Mgr. Jaroslav Fidrmuc (Národní ústav pro vzdělávání)

mirek vaněk řekl(a)...
19. června 2019 v 12:30  

Zastavení revizí RVP mi nevadí. Kdyby je zrušili ubylo by papírů. Ale u revizí některých předmětů přece jen asistovali učitelé a šlo o fakta. Stačilo konkretizovat kompetence žáka a vyhodit omáčku okolo.
Ale dostali jsme se z bláta do louže. Tým pro strategii 2030 nejsou technici. Jednající jasně a stručně. Většinou jsou to tvůrci lejster z profese. Tedy mám obavu, že přibude papírů a ubude konkrétna.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
19. června 2019 v 12:52  

Škoda že si autoři přihřívají svoji polívčičku (ad. 6).

E.Kocourek řekl(a)...
19. června 2019 v 13:09  

Hlásím, že z formální i obsahové stránky výroků Mistra Čapka se mi zvedá kufr, zatímco naopak texty pana Doležela mi obsahově i formálně vyhovují. Inu, to ten jazyk normalizačního Rudého Práva, mně tolik blízký. ////

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
19. června 2019 v 13:24  

Mgr. Miroslav Hřebecký (EDUin), Mgr. Silvie Pýchová (SKAV),

To se mi u těchto spolků líbí, že lidi kopou za různé týmy. Dle potřeby.

mirek vaněk řekl(a)...
19. června 2019 v 14:58  

Když už jsme u těch stylů. Tak styl článku silně připomíná styl závěrů sjezdů KSČ a KSSS. Zrovna tak klíčové kompetence souzní s rozvíjením marxisticko-leninského materialistického světového názoru a budování spravedlivé a pokrokové komunistické společnosti.

viz.
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-cssr/lubomir-strougal-4/ppv-1981-1986-strougal4.pdf

Malý úryvek:

V souvislosti se sociálním a ekonomickým vývojem v naší zemi se bude dále prohlubovat společenská funkce výchovy a vzdělání v jejich organické jednotě. Všestranná příprava mládeže k aktivní účasti na výstavbě rozvinuté socialistické společnosti vyžaduje věnovat spolu s odbornou výukou stále větší pozornost výchově k vědeckému světovému názoru, socialistickému vlastenectví a internacionalismu a v neposlední řaděupevňovat sepětí školy se společenskou praxí. Federální vláda v součinnosti s vládami národními bude proto dbát i v tomto pětiletí o důsledné naplňování programu rozvoje výchovně vzdělávací soustavy se zvláštním zřetelem na kvalitativní obsahové změny ve všech typech a stupních škol. Přitom budeme usilovat o to, aby úkoly s tím spojené plnily i ostatní resorty, které se na přestavbě školské soustavy podílejí. Další rozvoj zaznamenává předškolní výchova. Počítáme s tím, že se dále zvýší již dnes vysoký podíl tří až pětiletých dětí, začleněných do předškolních zařízení.
V letech 1983-84 dokončíme organizační, obsahovou a metodickou přestavbu celé základní školy a v plné šíři přistoupíme k přestavbě gymnázií, středních odborných škol a učilišť. Vyžádá si to nová opatření i v oblasti legislativně právní, včetně nového zákona o základních a středních školách. Zvláštní pozornost soustředí vláda a národní výbory na přípravu mládeže pro dělnická povolání. Střední odborná učiliště se v 7. pětiletce stanou nejmasovějším typem středních škol, což je spojeno se značnými nároky jak materiálními, tak i kádrovými. Do konce roku 1985 bude v podstatě všem dětem umožněno získat střední vzdělání a více než polovině veškeré mládeže úplné střední vzdělání s maturitou. Pokud jde o vysoké školy, bude rovněž pokračovat jejich obsahová a metodická přestavba. Jejím cílem je nejen modernizovat a racionalizovat teoretickou přípravu studentů na úrovni současných vědeckých poznatků, ale též ji přiblížit náročnějším potřebám praxe včetně jejich přípravy pro řídící práci. Za důležité pokládáme, aby v systému našeho středního a vysokého školství se přednostněrozvíjely technické a přírodovědné obory, zabezpečující klíčová odvětví národního hospodářství kvalifikovanými kádry. Naléhavým úkolem je zefektivnit vědeckovýzkumnou práci vysokých škol, která by měla více přispět i k řešení úkolů státního plánu vědy a technického rozvoje.

Ivo Mádr řekl(a)...
19. června 2019 v 20:17  

"Odborníci" naštěstí došli k závěru, že případná revize ("redukce") by v současné podobě úplně rozvrátila regionální školství. A k oslavovanému finskému modelu máme hodně daleko. Evidentně není v silách státu nějaké převratné změny zaplatit. MŠMT je vůbec rádo, že vůbec někdo učí.

tyrjir řekl(a)...
20. června 2019 v 1:55  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
20. června 2019 v 7:34  


NASTANE ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY NEBO POKROČÍ POKROČILÁ AKTIVISTICKÁ PARALÝZA* MŠMT ČR?

Revize RVP je potřebbý operativní krok, který není nutné ani žádoucí odkládat podle návrhu aktivitů z Eduinu a neplnit tím např. ani vládní program. Odpovědné (povinné) osoby z MŠMT a NÚV by se, myslím, měly bez zbytečného odkladu zodpovídat za vady ve výkonu své práce ministrovi, Vládě a Parlamentu ČR.

*Viz i

http://www.ceskaskola.cz/2019/06/tri-ctvrtiny-pedagogu-ohrozuje-vyhoreni.html?m=1

J.Týř

Ivo Mádr řekl(a)...
20. června 2019 v 9:02  

Pane Týři, souhlasím, ale... Je tu to "ALE". Naučil jsem se nevěřit slibům a chybí tady jistota toho, že taková "revize" (redukce) bude funkční. Zatím nejsem schopen posoudit případné změny. Proto to "ALE".

Petr Chaluš řekl(a)...
20. června 2019 v 11:04  

Pro Pavel Doležel: vidím, že jste mne zařadil mezi hromadu jmen, co jste odsoudil k pokálení papuškem jako ty, co mají "ultraomezené a ideologické představy o světě". Házíte mnoho různých lidí do jednoho pytle, které já ani neznám nebo mám často odlišné názory něž oni, a pak to zobecníte a osdoudíte je společně jednou nálepkou.

tyrjir řekl(a)...
20. června 2019 v 15:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
20. června 2019 v 20:29  

Bude vyšetřeno NÚVí hnízdo?

Radek Sárközi řekl(a)...
Opět se rozhoduje netransparentně - bez učitelů a zástupců profesních organizací pedagogů :-(

Konzultační skupina ve složení Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (FF Universita Pardubice), PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (Učitel naživo), Mgr. Vladimír Srb (Nadace České spořitelny), Mgr. Miroslav Hřebecký (EDUin), Mgr. Silvie Pýchová (SKAV), Mgr. Milan Kotík (AISIS), Mgr. Jan Korda (ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8), Mgr. Petr Daniš (Vzdělávací centrum TEREZA), Mgr. Petra Skalická (Člověk v tísni), Mgr. Daniela Růžičková (Národní ústav pro vzdělávání), PaedDr. Jan Tupý (Národní ústav pro vzdělávání) a Mgr. Jaroslav Fidrmuc (Národní ústav pro vzdělávání)


Kolik stamiliónů či miliard korun stály neúspěšné či pochybně úspěšné tzv. systémové projekty podivně (ne)realizované v NÚV, ve kterých se špatně hospodařilo s veřejnými penězi ČR a EU a s pracovní energií škol (žáků, učitelů i zřizovatelů škol)?

Bude to řádně prošetřeno?


Přspět k tomu by, myslím, mohly a měly i příslušné ústavně právní výbory Sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Například tím, že dají, společně s parlamentními školskými výbory prostřednictvím Parlamentu ČR české vládě podnět k vyšetření korupce v čerpání EU dotací, K PROŠETŘENÍ NESROVNALOSTÍ PŘI REVIZI RVP, NESROVNALOSTÍ PŘI TVORBĚ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+ a k narovnání školského rozpočtu a platů učitelů na jinde obvyklou úroveň.

Viz výše v komentářích

TORNÁDO KAT ANEB VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH Z PERA MINISTRYNĚ VALACHOVÉ

MŠMT: Máme cíle Strategie 2030+ k diskusi aneb Aktivistický kozel si zase zazahradničil?
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html


http://www.ceskaskola.cz/2019/06/tri-ctvrtiny-pedagogu-ohrozuje-vyhoreni.html

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
20. června 2019 v 20:29  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
21. června 2019 v 0:10  


Kolik desítek miliónů korun z veřejných peněz ČR a EU bylo proplaceno NÚVu za diletantsky zpackaný projekt Revize RVP? 90 miliónů? Víc nebo míň?

Kolik stovek miliónů korun z veřejných peněz ČR a EU bylo proplaceno NÚVu za diletantsky zpackaný projekt Kariérního řádu pro učitele? 300 miliónů? Víc nebo míň?

Kolik stovek miliónů či miliard korun z veřejných peněz ČR a EU bylo proplaceno NÚVu prostřednictvím MŠMT ČR za další diletantsky packané tzv. systémové projekty?


Bude vyšetřeno NÚVí hnízdo?

tyrjir řekl(a)...
25. června 2019 v 22:45  

BYLA REVIZE RVP ZÁMĚRNĚ ZPACKANÁ?

neděle 30. prosince 2018 ·
Štítky: komunikace MŠMT s veřejností, MŠMT, revize RVP, Zprávy

Ministerstvo školství pracuje na nové podobě rámcových vzdělávacích programů, které nahradily původní osnovy. O konkrétních změnách ale resort mlčí. Zatím je to spíše tajná revoluce. Většina jednání probíhá za zavřenými dveřmi a ven se moc informací nedostává. Ministerstvo a Národní ústav pro vzdělávání, který má revizi RVP na starosti, podle učitelů s odbornou veřejností prakticky nemluví. V praxi by přitom nové „osnovy“ měly být už na podzim. Podle ministra Roberta Plagy se má ale situace brzy změnit v celospolečenskou diskuzi. Reportáž přináší iDNES.

„Revize RVP musí být udělaná pořádně, ne rychle, a já se od vás klidně nechám grilovat za to, že jsem zářijový termín nedodržel. Stejně tak chci v novém roce diskuzi k vzdělávacím programům více otevřít. Během ledna nebo února sezveme učitele i další odborníky z praxe. Pozveme EDUin, EDULAB nebo i Pedagogickou komoru a další. Na společné konferenci chceme ukázat, jak celá věc probíhá a jaká je ta naše ideová představa,“ říká ministr.


http://www.ceskaskola.cz/2018/12/ministr-plaga-revize-rvp-se-promeni-v.html

Po tomto veřejném prohlášení jmenoval ministr školství ten aktivistický tým pro Strategii vzdělávání 2030+ a po tomto prohlášení NÚV zpackal Revizi RVP,...

Kdo si dělá iluzi, že nějaká Revize RVP v dohlednu bude, asi se dost hluboce mýlí...


Viz i
MŠMT ČR JE NEZODPOVÉDNÝ AKTIVISTICKÝ SPOLEK?
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/pro-mou-tridni-jsem-trapna-rekla.html
Ghosterick řekl(a)...
29. června 2019 v 11:38  

Ad pan Doležel výše: "vytvořit oborové expertní skupiny, žádné průřezové nesmysly. Tyto skupiny pak sjednotit na první úrovni do pěti kategorií - jazyky, matematika, informatika a technika, přírodovědné, společenské a humanitní. Každé z nich určit hodinové dotace na jednotlivých typech škol - na gymnáziích a oborech všeobecného vzdělávání ideálně rovnoměrně. Experti ať si v každém předmětu určí, co by měl student kterého stupně vzdělávání znát s ohledem na hodinové dotace a nikdo jim do toho nekecá."

Možná by se stačilo zeptat na NÚV, neboť přesně toto se na úrovni jednotlivých "předmětů" v rámci "revize" konalo, nejprve ovšem ve vztahům k cílům vzdělávání v rámci povinné docházky (primárka, u naukových předmětů 3.-9. třída)

Jiná věc - a jádro problému - je, že odborným skupinám, složeným jak z "akademiků", tak z lidí z praxe a zástupců profesních organizací, kteří varovalipřed vypuknutím morální paniky, byla přislíbena otevřená komunikace směrem k odborné a laické veřejnosti, což se bohužel nedělo - a výsledkem je mj. tato kanonáda do prázdna.

tyrjir řekl(a)...
29. června 2019 v 14:18  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
29. června 2019 v 14:28  

MINISTR PLAGA ROZHODL O SLOUČENÍ NIDV a NÚV OD 1.1.2020

škrtem pera, bez širší odborné diskuse, bez zřetelné předchozí součinnosti se zřizovateli škol, s Parlamentem ČR a bez prošetření dosavadních nesrovnalostí, rozhodl ministr Plaga 26.6.2019 o začlenění NÚV do NIDV s účinností od 1.1.2020. Budou tedy spojeny dvě systémově důležité organizace MŠMT, přičemž:

1) Nebyly prošetřeny nesrovnalosti v práci NÚV a NIDV při realizaci tzv. systémových vzdělávacích projektů (z poslední doby viz např. pochybná úspěšnost či úplný kolaps dotovaných projektů Inkluze, Kariérního řádu a Revize RVP)

2) MŠMT jedná v rozporu se svou zákonem mu určenou odpovědností. Ministr, který nezajistil řádné fungování slučovaných organizací, jmenoval vedle toho aktivistický tým k přípravě Strategie vzdělávání 2030+ a MŠMT participuje na aktivitách aktivistických nevládních organizací za situace, kdy v NIDV a NÚV je zoufalý nepořádek projevující se i v nechopnosti MŠMT zodpovědněji zapojit do přípravy Strategie odbornou veřejnost včetně škol a jejich zřizovatelů, včetně Pedagogických fakult a včetně zástupců výborů Parlamentu ČR. Věc došla tak daleko, že aktivisté z Eduinu a Eduzměny postupně čím dál víc přebírají iniciativu v tom, zač je odpovědné MŠMT, a ministerstvo jim čím dál víc a častěji vyhovuje mnohdy i ve zřetelném rozporu se svou zákonem mu určenou odpovědností.

Bude řádně prošetřeno NIDV a NÚVí hnízdo, anebo i zřizovatelé škol, Vláda a Parlament ČR podlehnou aktivismu MŠMT ČR "dirigovaného" aktivistickými nevládními neziskovkami? Například tím, že umožní ministrovi Plagovi provést škrtem pera částečné zahlazení stop v komentářích výše popsané systémové korupce?

OBÁVÁM SE, ŽE DOJDE-LI KE SLOUČENÍ NIDV S NŮV V SOUČASNÉ MINISTERSKÉ A VLÁDNÍ KONSTELACI BEZ ŘÁDNÉHO PROŠETŘENÍ VÝŠE POPSANÝCH NESROVNALOSTÍ A BEZ DOHLEDU PARLAMENTU ČR, MŮŽE TO SLOUČENÍ MÍT I V KOMENTÁŘÍCH VÝŠE POPSANÉ A I V MINISTERSKÉ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVĚ ZMÍNĚNÉ ZÁPORNÉ ÚČINKY.


J.Týř

http://www.vz24.cz/clanky/msmt-slouci-ustav-pro-vzdelavani-a-institut-dalsiho-vzdelavani/

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.