Ministr jednal s řediteli škol ohledně revizí RVP

pátek 14. června 2019 ·

Ministr školství jednal v prostorách MŠMT s ředitelkami a řediteli některých škol ohledně probíhajících prací na revizích Rámcových vzdělávacích programů. Jde o důležitý krok v promítnutí potřeb a požadavků praxe do těchto úprav a aktualizací. Ministr bude v setkáních se zástupci škol pokračovat i v dalších týdnech.


Ředitelé škol seznámili ministra školství Roberta Plagu s podněty, které by se měly promítnout v rámci probíhajících revizí RVP do kurikula. Za podstatnou úpravu považují přitom především zestručnění jak rámcových vzdělávacích programů, tak následně také školních programů.

Ředitelé dále upozornili na to, že úprava RVP by měla jednak akcentovat prostor pro školy, které s kurikulem pracovat bez problémů umí, ale také pro školy, které metodickou pomoc potřebují nebo uvítají. Chybí jim přitom zejména mechanismus vzdělávání ředitelů škol, a to například dovednost řídit tým nebo utvářet klima školy. Týmy škol například neprocházejí školeními pro práci se školními vzdělávacími programy (ŠVP) a pro jeho účelné využívání pro práci každého učitele.

ŠVP má přitom podle ředitelů škol smysl pro zapojení nově příchozích učitelů do práce školy a pro poznání toho, co se od nich na škole při vzdělávání žáků očekává, dále pro tvorbu podrobnějších výukových plánů učitelů, ale také pro synchronizaci práce celého týmu školy a zaměření na společné cíle vzdělávání.

Účastníci jednání dále podotkli, že některé oblasti RVP pro základní vzdělávání jsou předimenzované, což se pak týká i učebnic. Důležité je proto zestručnit jak RVP, tak ŠVP, a nechat tam pouze to podstatné.


Zdroj: Tisková zpráva MŠMT

5 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
14. června 2019 15:16  

VELKÁ ILUZE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ
Petr Piťha
Ve středu 2. dubna 2008 u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové vystoupil prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. s přednáškou „Velká iluze českého školství“:

...Pedagogická věda

Tím se dostáváme k dalšímu bolavému místu. Je jím pedagogická věda. Je třeba trochu poodstoupit, přestat hájit sám sebe a věcně posoudit, co se stalo. Pedagogická věda, jak je dnes provozována, je celosvětově v těžké krizi, neboť se rozbíhá ve třech proudech.

Jedním je mrtvý proud, v němž se změnila v terminografii. V tomto proudu zahynuly už stovky kantorsky nadaných studentů. Druhým jsou technologické podniky, které produkují předvařené učební hodiny. Plíce nám nestačí, jak voláme po kreativitě učitelů, ale dodáváme jim instantní zmetky a degradujeme je na promítače kazet. Třetím, živým, ramenem je pedagogická psychologie, která ovšem svým předmětem patří spíše k jiné disciplíně. Co tedy zbývá? Inu právě to, co je podstatné a naštěstí na některých katedrách dobře pěstované: promyšlená didaktika předmětů pevně opřená o školní praxi. Zvláště to druhé je rozhodující.

Dovolte mi, abych demonstroval, kam to u nás dotáhla pedagogická věda. Nedávno vznikl pedagogický výtvor, který dostal platnost zákona. V Rámcových vzdělávacích programech se dočteme podobné věci jako např. Vzdělávací cíl je účel, záměr vzdělávání (výuky), směřování k určitému vzdělávacímu výstupu, případně přímo výsledek vzdělávání formulovaný v podobě dosahovaných kompetencí. Tam vede terminografický proud. Mezi cílové kompetence v závěru 2. stupně patří, že žák umí aktivně využívat osvojené poznatky při volbě partnera. Z této věty vyplývá, že naše patnáctileté děti žijí už dokonce v několikátém manželství. Napadlo mne ovšem, že se to dá zkoumat na volence v tanečních, nebo studováním promiskuity. Tam vede odtrženost od školní praxe, ale i od života vůbec.

Autoři se dobrali úsudku, že využití individuálních potencialit žáka znamená ve svých důsledcích snížení počtu selhávajících a zaostávajících a k tomu, že s tím souvisí úkol zbavit žáky obavy ze školního neúspěchu poskytnutím delšího času ke zvládnutí učiva, přiznáním práva žáka na omyl a další. Zajisté, při takto pojatém vzdělávání nebudou žádní selhávající ani zaostávající. Budou pouze dva druhy úspěšných: jedni, kteří budou využívat práva na omyl a delší čas k osvojení učiva, a druzí, kteří těchto práv nemusí využít. Tam vede bezhlavá aplikace tendenčních hesel.

Nejsou to výjimky, tak vypadá celý ten dokument. Kdyby se společnost na chvíli vytrhla ze svého nezájmu a třeštění a jednala věcně, musilo by dojít ketrojímu: odvolání ministra, okamžitému zrušení ústavu, který materiál připravil, a k právnímu postihu za poškození vzniklé promrháním nepředstavitelných obnosů, které to stálo.

Podtrženo a sečteno:

Vím, že mnoho věcí je z principu špatně a je obtížné se tomu postavit. V době pravidla Peníze jdou za žákem, v době bulvarizace tisku, všeobecné povrchnosti a reklam, je těžké vytvářet kvalitní, klidnou školu. O dobrých školách se nebude psát v tisku, nebudou mít úžasně atraktivní nabídku, budou mít potíže, protože poctivou prací a péčí o žáky budou rodičům dělat starosti. Vím, že je to nerovný zápas. Ale pozor. Je to zápas o vlastní lidskou hodnotu, o čest a také o děti, které jsou bezbrannou kořistí všeobsáhlé lži, ve které vesele žijeme.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám vytrvalost a sílu. Sílu k přijetí pravdy, vytrvalost při její obhajobě.


http://gis.fzp.ujep.cz/?q=prof-petr-pi-ha-velka-iluze-ceskeho-kolstvi
http://www.stolzova.cz/stolzova/index.php

tyrjir řekl(a)...
14. června 2019 15:18  

JAK TO V TÉTO VĚCI (VELKÉ ILUZE, REVIZE RVP, STRATEGIE 2030+ ATD.) VYPADÁ DNES, PO 11. LÉTECH?


České školství nebaví děti ani učitele
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/ceske-skolstvi-nebavi-deti-ani-ucitele.html

Ministr MŠMT ČR baví děti i učitele!

Tím, že namísto toho, aby ministr školství účelněji a účinněji řešil problémy školství v MŠMT (školský rozpočet a platy učitelů, Revizi RVP, státní maturity atd.), jmenuje aktivistický strategický tým a schází se se vzdělávacími aktivisty, kteří možná ani pořádně nevědí "K čemu ty školy v Česku vlastně máme". Pak se týden před pochybnou konferencí sejde v zrcadlové síni MŠMT s vybranými řediteli, aby vlastně neřekl nic nového?


Viz např. Piťhův projev citovaný výše, viz např.

MŠMT "V POZADÍ"?
Máme ministerstvo školství nebo ministerskou zahrádku pro aktivistické kozly?


http://www.ceskaskola.cz/2019/06/ceske-skolstvi-nebavi-deti-ani-ucitele.html#comment-5361103594202411685

PROJDE TOHLE VŠE PANU MINISTROVI ŠKOLSTVÍ U UČITELŮ, U RODIČŮ, VE VLÁDĚ A V PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY?


J.Týř

Petr řekl(a)...
14. června 2019 18:32  

Projde, protože jsou to správné kroky. Navzdory mizérii "hnutí", za které v té vládě je, se Plaga ukázal jako jeden z nejschopnějších ministrů školství. Myslím, že to málokdo čekal, ale je třeba uznat, že to zvládá mimořádně dobře.

E.Kocourek řekl(a)...
14. června 2019 19:47  

Plaga (...) to zvládá mimořádně dobře.

Plaga je v pozici muže padajícího z mrakodrapu, a mimořádně dobře říká "zatím je to dobrý" při průletu kolem šedesátého patra, padesátého patra, ... ////

V klasické scifárně, Asimovově "Nadaci", ti největší šamani v té nejkrizovější situaci občas usoudí, že nejlepší strategie je nedělat nic. A mohou si to dovolit, protože Seldonův plán je postaven tak dobře. Jenže Plaga není v pozici Nadace, na záchranu českého školství nemá ŽÁDNÝ plán, tím spíš ne plán dobře postavený. A nepřijme-li účinná opatření (t.j. radikální zvýšení platů učitelů), školství se mu odporoučí. ////

Čím víc se Plaga bude kamárádit s aktivistama, tím víc bude u normálních učitelů za kašpara. Teď to třeba nevadí, protože učitelé teď jsou za onuce, do kterých se snadno kope. Ale třeba se časem ukáže, že záchrana českého školství vyžaduje skutečné učitele. Třeba se najde i ministr, který si to uvědomí. Plaga to zaručeně nebude. ////

tyrjir řekl(a)...
14. června 2019 22:21  

Ministr Plaga a jeho politický náměstek Pavlík jsou, myslím, jakási "babišovsko hamáčkovská želízka", jakési "spojky" pro udržení relativního klidu zbraní mezi ANO a ČSSD. Ty dvě strany se vzájemně drží a kryjí a produkují přitom společně další a další nepořádek ve školství. Vykazuje to, myslím, nékteré znaky tzv. Systematické korupce:

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu. Opakem korupce je integrita...

Proces korupce lze rozdělit do několika vývojových stádií, která by se dala nazvat i jako stadia pronikání korupce do společnosti.

Stadium náhodné korupce

Náhodná korupce je charakterizována drobným úplatkářstvím a zapojují se do ní pouze určité osoby nebo malé skupiny. Služebně starší úředníci a významné vysoce postavené osoby veřejného života si s touto korupcí nedělají velkou hlavu. Celkově ale může být poměrně nákladná a může společnost podráždit. Ve stadiu náhodné korupce ještě nedochází ke vzniku a šíření ustáleného souboru korupčních norem. Obyvatelstvo i elity obecně preferují dobrou pověst před krátkodobým finančním ziskem. V tomto stadiu je veliké riziko odhalení korupčního chování. Odhalení zkorumpovaní jedinci jsou veřejně pranýřováni, důsledně soudně stíhání a nakonec i odsouzeni podle platných zákonů.

Stadium systematické korupce

Většinou se jedná o korupci s velkými zisky a často je předmětem skandalizace. Využívá velkého počtu úředníků, prostředníků a podnikatelů, je vytvářena vysoce postavenými úředníky státní správy, kteří mají dobrý přehled o možných (i nelegálních) příležitostech ve vládních agenturách a vědí, jak jich využít a zneužít. Tyto praktiky jsou přímým narušením právního řádu, ale na rozdíl od systémové korupce, pokud jsou delikventi odstraněni, je výrazně snížen rozsah korupce. Mnoho reformních snah o nápravu není systematických – jedná se pouze o soubor politických manipulací ke zklidnění znepokojené veřejnosti. Toto stadium se člení na další dvě kategorie...


https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Korupce

Změnit to, myslím, může dostatečně silný tlak školské, politické, ekonomické a obecné veřejnosti.

Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.