Oldřich Botlík: Podle ombudsmanky odporovalo zařazení logaritmické rovnice do maturitního testu školskému zákonu

čtvrtek 31. srpna 2017 ·

Veřejná ochránkyně práv zjistila pochybení MŠMT. Má za to, že zařazení logaritmické rovnice do maturitního testu na jaře 2016 bylo v rozporu s § 73 školského zákona, neboť ověřovalo dovednost, kterou si žáci středních odborných škol povinně osvojit nemusejí.Oldřich Botlík (eduin.cz)
Školský zákon, § 73


Účelem závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností.


Analytický materiál Státní maturita porušuje zákon a poškozuje žáky i výuku ve školách (viz stránka data-mat.cz na konci sekce Ke stažení) konstatoval, že zařazení logaritmické rovnice

do maturitního testu na jaře 2016 nemá oporu v RVP pro maturitní obory středních odborných škol. Byl jsem zhruba před rokem vyzván, abych podrobněji vysvětlil podstatu stížnosti, kterou Úřad veřejného ochránce práv obdržel v této věci od jiného subjektu. Veřejná ochránkyně práv poté požádala o vyjádření ministryni školství, jejíž argumentaci jsem pro Úřad následně komentoval.


Měl jsem k dispozici pouze shrnutí stanoviska ministryně, a tak zde stručně zmíním jen dva její klíčové argumenty, protože se v různých obměnách objevovaly také v diskusi na České škole a umožňují vysvětlit podstatu sporu. Jde o moje vlastní shrnutí argumentů ministryně školství:


- při řešení logaritmické rovnice z testu potřebovali žáci jen některé dílčí znalosti o logaritmech, které všichni měli mít


- řešení velkého počtu logaritmických rovnic pomáhá žákům při osvojení pojmu logaritmus.


Komentoval jsem je zhruba takto. Řešení logaritmických rovnic podobných té, která byla zařazena do maturitního testu na jaře 2016, je samostatná „disciplína“ (dovednost). Žák si tuto dovednost osvojil, pokud dokáže cíleně užívat různé vlastnosti logaritmu v takovém (ale předem neurčeném) sledu, aby postupně zjednodušoval výrazy použité v rovnici a nakonec dospěl k osamostatnění neznámé. Od ministryně jsem očekával důkaz, že podle RVP SOŠ si žáci měli tuto dovednost osvojit. Její argumenty jako takové nikdo nezpochybňuje, s požadovaným důkazem se však míjejí.


Vysvětlující příklad. Složitější lineární rovnice (řekněme 2x + 5 = 4x – 3) se řeší prováděním takzvaných ekvivalentních úprav, tedy tak, že žák


- k oběma stranám rovnice přičítá stejné číslo (včetně neznámé, která je zastupuje – v tomto případě x) NEBO


- obě strany rovnice násobí stejným číslem, případně dělí stejným nenulovým číslem.


To ale v žádném případě neznamená, že by žák kvůli zvládnutí operací sčítání, odčítání, násobení a dělení (nenulovým číslem) musel umět řešit složitější lineární rovnice. Tedy cíleně provádět na obou stranách lineární rovnice stejné operace, aby postupně dospěl k osamostatnění neznámé x. Žáci to také „automaticky“ neumějí – složitější lineární rovnice se učí řešit až dlouho poté, co si na prvním stupni základní školy osvojili všechny uvedené operace. V řeči tohoto příkladu tedy ministryně školství neprokázala, že žák má umět řešit složitější lineární rovnice. Pouze vysvětlila, že k jejich řešení potřebuje umět sčítat, odčítat, násobit a dělit. Případně že se řešením velkého počtu lineárních rovnic zdokonaluje v provádění těchto operací.


Ombudsmanka A. Šabatová mě dále informovala, že ministra školství, mládeže a tělovýchovy se svým závěrem seznámila a vyzvala jej dle § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv k vyjádření a přijetí opatření k nápravě.


Ministr sdělil ombudsmance dopisem, že MŠMT se s jejím vyjádřením neztotožňuje. Argumentaci své předchůdkyně víceméně zopakoval, logika některých jeho argumentů je ovšem bizarní. Například uvedl doslova: „Navíc logaritmická funkce, popř. rovnice rozhodně nepatří k obtížným pasážím maturitního didaktického testu z matematiky (např. v testu z matematiky v jarním období 2017, v němž žáci dosáhli průměrné úspěšnosti 53,9 %, byla úspěšnost v jednoduché otevřené úloze č. 12 s logaritmickou rovnicí vysoce nadprůměrná, téměř 68 %).“ Opět se jedná o nepřípadný argument. Ve věci, v níž jde o znevýhodnění žáků středních odborných škol v roce 2016, bych jako věcný argument očekával srovnání jejich tehdejších výsledků s tehdejšími výsledky gymnazistů. Nikoli konstatování, že o rok později byli žáci jako celek ve výrazně snazší úloze docela úspěšní.


Pokud by někoho zajímalo autentické znění vyjádření ministra a ministryně školství, nejspíš je může získat na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím z MŠMT.


Podle školského zákona Ministerstvo určuje obsah zkoušek společné části maturitní zkoušky, k tomu vydává a zveřejňuje katalogy (§ 80 odst. 1). Maturitní katalogy připravuje Cermat (§ 80 odst. 3 písm. a). Těm, kteří mají zájem lépe porozumět postupům Cermatu, doporučuji, ať si přečtou Reakci na výzvu iniciativy Maturitní data – odtajněno, kterou jeho ředitel vydal 21. června 2016.

24 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
31. srpna 2017 v 7:58  

Ale on přeřízl fibularis, pane profesore! Pěkné Botlík, pěkné. A co na to říká agrární analytik nebo předseda konfederace odborových svazů? Ještě se přeptat na lampárně!
Puzen bezuzdnou touhou ukázat na domnělé chyby Cermatu, hledá OB podporu na těch nejnemožnějších postech. Bohužel váhu hlasu ombudsmanky nelze v tomto případě brát vážně i s ohledem na její neodborná vyjádření v jiných kauzách.
A takhle my si tady žijeme.

Tajný Učitel řekl(a)...
31. srpna 2017 v 8:43  

Bohužel, chyby cermatu nejsou domnělé. Jsou skutečné a je jich, vzhledem k jejich dopadu na osud maturantů, příliš mnoho. Cermatčíci jsou však chybující vykonavatelé rozkazů, jelikož chyby jsou vrozenou vadou tohoto stylu testování. Chyby vždy v testech, jejich přípravě a vyhodnocování, obsaženy budou a nelze jim předejít. Didaktický test je inherentně vadný produkt v relaci k důležitosti, která mu byla, jako klíčovému prvku státní maturity, našimi čackými centralizátory udělena.

Josef Soukal řekl(a)...
31. srpna 2017 v 9:35  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
31. srpna 2017 v 9:35  

V diskusi k jednomu z článků O. Botlíka (EDUin, 16. 9. 2016, odkaz níže) publikoval V. Stanzel komentář poukazující na zásadní vadu v argumentaci, jíž O. Botlík zdůvodňoval údajné porušení zákona zařazením logaritmické rovnice do testu. Na tento komentář O. Botlík neodpověděl.

"Tohle je zajímavý moment: „Rámcové vzdělávací programy… jsou závazné… pro tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů“. Objevuje se rozporovaná látka v ministerstvem schválených učebnicích SOŠ? Jestliže ano, pak zřejmě tyto učebnice vykazují stejný nedostatek a školy tak nutí žákům učivo, jehož obsah je také v rozporu s platnou školskou legislativou. Opravdu je to tak? Jaké má toto zjištění právní konsekvence?

A dále: „Ze srovnání je patrné, že uplatnění vlastností logaritmů a vztahů (zařazené do RVP G) požaduje u oborů SOŠ až RVP pro nástavbové studium. “
Zmíněné RVP uvádí:
„1.2 Pojetí rámcových vzdělávacích programů nástavbového studia
Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem
a představuje jednu z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout kompetence
žáků, které získali ve tříletých vzdělávacích programech, na úroveň středního vzdělání
s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci.“
Jde tedy o maturitní studium určené učňům, nepředstavuje nějakou vyšší vzdělávací úroveň. Jakou by mělo logiku požadovat po vyučených žácích více vědomostí, než mají ti, kdo nastoupili rovnou do maturitního studia?

Stále se nemohu zbavit dojmu, že jde o ryzí právní pozitivismus, který obstojí jen velmi těžko. Kéž by došlo k soudnímu procesu, jenž by tento spor jednoznačně rozhodl!"

http://www.eduin.cz/clanky/logaritmicka-rovnice-do-maturitniho-testu-nepatri/

Vladimír Stanzel řekl(a)...
31. srpna 2017 v 10:16  

Jestli ombudsmanka rozhodla na základě onoho rozkladu, v němž si OB pletl nástavbové a pomaturitní studium (Zmíněný požadavek navíc ani „logicky vyvozen“ nebyl – dovednosti, které řešení úlohy 15 vyžaduje, jsou pro odborné vzdělávání zařazeny až v rámcových vzdělávacích programech nástavbového (pomaturitního) studia.), pak by neměla dále setrvávat ve své funkci pro odbornou nezpůsobilost. Dovolím si ocitovat svůj komentář k tématu z EDUinu
EDUinu:

Tohle je zajímavý moment: „Rámcové vzdělávací programy… jsou závazné… pro tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů“. Objevuje se rozporovaná látka v ministerstvem schválených učebnicích SOŠ? Jestliže ano, pak zřejmě tyto učebnice vykazují stejný nedostatek a školy tak nutí žákům učivo, jehož obsah je také v rozporu s platnou školskou legislativou. Opravdu je to tak? Jaké má toto zjištění právní konsekvence?

A dále: „Ze srovnání je patrné, že uplatnění vlastností logaritmů a vztahů (zařazené do RVP G) požaduje u oborů SOŠ až RVP pro nástavbové studium. “
Zmíněné RVP uvádí:
„1.2 Pojetí rámcových vzdělávacích programů nástavbového studia
Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a představuje jednu z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout kompetence žáků, které získali ve tříletých vzdělávacích programech, na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci.“
Jde tedy o maturitní studium určené učňům, nepředstavuje nějakou vyšší vzdělávací úroveň. Jakou by mělo logiku požadovat po vyučených žácích více vědomostí, než mají ti, kdo nastoupili rovnou do maturitního studia?


Podotýkám, že ve Sbírce úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium nalezneme oddíl 7 (s. 122) - Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmická rovnice.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
31. srpna 2017 v 10:21  

Jak vidím, tak jsme se s kolegou Soukalem nechtěně sešli v publikaci téhož příspěvku. Rozepsal jsem jej dříve a neaktualizoval stránku...

Pavel Doležel řekl(a)...
31. srpna 2017 v 12:13  

Podstatu sdělení chápu, ale považuji za irelevantní. Vysvětlení viz Byla letošní maturita v souladu se zákonem?

Simona CARCY řekl(a)...
31. srpna 2017 v 16:03  

Po predlozenych dukazech (Soukal, Stanzel, Dolezel) povazuji za prokazane jednak ze se Oldrich Botlik mýlí, ombudsmanka nedisponuje dostatecnymi kompetencemi a s ohledem na soustavnost snahy o postulovani chybnych zaveru autorem clanku soudim, ze privlastek "odbornik na skolstvi" mu nenalezi. Nerespektuje prokazana fakta a umanute siri bludy, jimiz poskozuje usili o nedeformovanou evaluaci vzdelavaciho procesu. TU demagogicky predklada utocna tvrzeni bez jakychkoli dukazu ci citace zdroju (pane Komarku!).
Az se za tyden objevi poznatky z podzimnich maturit, najde si autor opet novou zaminku k proklamaci postoje, ze za vsechno muze Cermat. Pokud na nich nic nenajde, zverejnim zde oslavny traktat.

Tajný Učitel řekl(a)...
31. srpna 2017 v 16:49  

Paní Carcy, chcete-li důkazy, prostudujte si historii "harmonizací" výsledků, kritiku hodnocení písemek jedním hodnotitelem, svévolného, prokazatelného, meziročního zvyšování obtížnosti "aby se gymnazisté nesmáli" atd ad infinitum. Já na to už nemám žaludek. Počkám až do dalšího jara. Prohlásit, že ten či onen není způsobilý k vyjadřování se k NM, je typickým dehonestačním nástrojem našich milých centralistů, kteří jsou zřejmě jediní způsobilí, jelikož celý projekt v bolesti porodili a nyní nechtějí přiznat, že dítě je postižené.

Josef Soukal řekl(a)...
31. srpna 2017 v 18:02  

http://www.pedagogicke.info/2017/08/eduin-ministr-skolstvi-nesouhlasi-s.html
V příspěvku je citován OB: "Nebavíme se o užitečnosti logaritmické rovnice, ale o právním vědomí pracovníků Cermatu a Ministerstva školství. Stát musí dodržovat své vlastní zákony a předpisy také ve společné části maturitní zkoušky. Ombudsmanka upozornila, že to stát nedělá, ale zdá se, že ministru školství podstata problému stále uniká."
Jaké je "etické vědomí" OB, když ombudsmance zjevně zatajil, že - nechtěně - přišel na argument popírající jeho výchozí tvrzení? Kde bere tu drzost, že si dovoluje k danému problému cokoli prohlašovat dříve, než si učiní pořádek na vlastním dvorku?

Josef Soukal řekl(a)...
31. srpna 2017 v 18:03  

A to jsem ještě nepřipomněl úvahy p. Doležela, ty také jako by pro OB neexistovaly.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
31. srpna 2017 v 20:54  

Typický argumentační faul TU - postavit straw mana a pak na něj zaútočit, to celé ovšem dětinsky nepromyšleným způsobem. Prohlásil snad někdo v této diskusi, že "ten či onen není způsobilý k vyjadřování se k NM"? Neprohlásil. Ale - je třeba za každou cenu plivnout pořádný chrchel na oponenty.

Simona CARCY řekl(a)...
1. září 2017 v 12:35  

Ještě tu chybí další díly oblíbeného seriálu:
Oldřich Botlík: Země je plochá deska
Oldřich Botlík: Darwin byl patlal
Oldřich Botlík: Kybernetika je buržoazní pavěda

Karel Lippmann řekl(a)...
1. září 2017 v 17:59  

Simona Carcy: "...s ohledem na soustavnost snahy o postulovani chybnych zaveru autorem clanku soudim, ze privlastek "odbornik na skolstvi" mu nenalezi."
TU: "Prohlásit, že ten či onen není způsobilý k vyjadřování se k NM, je typickým dehonestačním nástrojem našich milých centralistů,..."

Takže z tvrzení, které se snaží čtenáře přesvědčit, že někomu nenáleží přívlastek "odborník na školství", lze vyvodit logický závěr, že člověk, který není tímto odborníkem, je způsobilý k vyjadřování se k NM. Pokud tomu takto kdosi nerozumí, plive "pořádný chrchel" na oponenty. Zajímavé!

Josef Soukal řekl(a)...
1. září 2017 v 21:10  

Hlavně že je pan Botlík způsobilý k tomu, aby psal nesmysly o češtině a na jejich základě vytvářel závěry, pro něž je slovo plivance slabé. Ne zajímavé, ale smutné je, jak může češtinář ve svém obsesivním odporu k maturitě odborně a eticky oslepnout.
Mimochodem, pane Lippmanne, máte něco věcného ke komentáři p. Stanzla nebo k blogu p. Doležela? Nebo umíte jenom zaujmout postoj bez ohledu na podstatu věci?

Vladimír Stanzel řekl(a)...
2. září 2017 v 7:54  

Jdete za hranice napsaného, pane Lippmanne. Opakuji, že v této diskusi nikdo neprohlásil, že OB či kdokoliv jiný není způsobilý k vyjadřování se k NM, to je lehce ověřitelný fakt. Kdyby TU psal o zpochybňování odbornosti nebo o naznačování, že ten či onen..., byla by situace odlišná. Ale to se nestalo. Jde o přesnost vyjadřování .

Karel Lippmann řekl(a)...
2. září 2017 v 11:53  

K nesmyslům a invektivám pana Soukala se vyjadřovat nebudu. Jeho "zaujetí" panem Botlíkem nechápu a neumím si je racionálně vysvětlit. Jako argument proti mně je, mírně řečeno, komické. Ale jistě mu ještě dlouho vydrží.
Pane Stanzele, Váš výklad je vskutku zajímavý tím, že lpíte na přesnosti vyjadřování. Ano takto doslovně se o (ne)způsobilosti paní Carcy skutečně nevyjádřila. Význam jejího vyjádření je však analogický. Raději mlč, protože jsi nezpůsobilý. Raději mlč, protože na to nejsi odborník. Vám to nepřipadá významově analogické?
Proboha, čím my se to tady vůbec zabýváme?!
Aby bylo jasné: K zařazení logaritmů do maturity se nijak vyjadřovat nemohu, pan Botlík se zaměřuje na jiné problémy této zkoušky než já. Mně příliš nezajímají dílčí pochybení v rámci daného systému, mně tento systém vadí od základu. Debaty o dílčích nedostatcích se téměř neúčastním, protože bych tak dával najevo, že systém je přijatelný. Svým pojetím vzdělání pro mne přijatelný není. Důvody už jsem uvedl mnohokrát.

Josef Soukal řekl(a)...
2. září 2017 v 12:50  

Pane Lippmanne, tentokrát použiju váš způsob. Toto míjení se s podstatou se nedá komentovat.

Josef Soukal řekl(a)...
2. září 2017 v 13:00  

Doplňuji: míjení se s podstatou věci a s realitou...

Karel Lippmann řekl(a)...
2. září 2017 v 14:22  

Pane Stanzele, pro zpřesnění svého výkladu výroku paní Carcy použiji sylogismus. Paní Carcy napsala, že panu Botlíkovi "nenáleží přívlastek odborník na školství". Je tedy podle ní neodborník na školství. Takže:
1) Neodborník je někdo, kdo není způsobilý odborně se vyjadřovat k určité odbornosti;
2) Pan B je neodborník na tuto odbornost.
Závěr: Pan B není způsobilý odborně se vyjadřovat k této odbornosti. (Podle Vás však ano, protože to nikdo explicitně takto neřekl.)

Josef Soukal řekl(a)...
2. září 2017 v 21:23  

Ke způsobilosti pana Boltíka bych podotkl jen to, že p. Carcy pouze odkázala na konkrétní fakta a na snadno doložitelné Botlíkovy etické přešlapy. Komentář TU tyto skutečnosti překrucuje.

Josef Soukal řekl(a)...
2. září 2017 v 22:41  

Přece jen mi to nedá.
"K nesmyslům a invektivám pana Soukala se vyjadřovat nebudu. Jeho "zaujetí" panem Botlíkem nechápu a neumím si je racionálně vysvětlit. Jako argument proti mně je, mírně řečeno, komické. Ale jistě mu ještě dlouho vydrží."
"Aby bylo jasné: K zařazení logaritmů do maturity se nijak vyjadřovat nemohu, pan Botlík se zaměřuje na jiné problémy této zkoušky než já. Mně příliš nezajímají dílčí pochybení v rámci daného systému, mně tento systém vadí od základu. Debaty o dílčích nedostatcích se téměř neúčastním, protože bych tak dával najevo, že systém je přijatelný."

Tak si projděme ty nesmysly.
O. Botlík se zaměřuje na vše, co se týká maturitní zkoušky, tedy i na to, čemu se věnuje p. Lippmann. A pokud dva lidé podepíší týž text, znamená to snad, že se nezaměřují na tytéž věci, které jsou v textu uvedeny?
K zařazení logaritmů do maturity se češtináři nevyjadřují, naopak k češtině se "zasvěceně" kupodivu vyjadřuje kdekdo, všeználek OB zejména. Komentář V. Stanzla však míří k něčemu, co dokáže posoudit každý, komu nechybí trocha logického myšlení; stejně je to s konsekvencemi, které z něj vyplývají. K. Lippmann se na to kupodivu zřejmě necítí; on navíc neposuzuje z principu, aby dal najevo, že "systém je nepřijatelný". Tedy typicky apriorní, nekritické myšlení, kdy osobní názor je víc než poznání.
O. Botlík a K. Lippmann spoluvyplodili text, v němž je zásadní češtinářský nesmysl, a na základě tohoto nesmyslu formulují závažná obvinění (podobně si počínají i v dalších částech textu, což ponechávám stranou). Přestože byli na tuto skutečnost v diskusi na sociálních sítích několikrát z různých stran upozorněni, nijak nereagovali a nepokusili se vznesené argumenty vyvrátit. Klidně ovšem svůj dehonestační materiál poskytnou ombudsmance; načež se K. Lippmann DIVÍ mému "zaujetí O. Botlíkem" a "neumí si ho racionálně vysvětlit"!!! Kdybych něco podobného provedl ve vztahu k k něčemu, na čem p. Lippmannovi záleží, asi by ho to "nezaujalo", protože co by se staral o to, co si veřejnost či důležitý veřejný činitel myslí o jeho aktivitách? A nějaké oplétačky s úřady, nebo dokonce se soudy, to přece nestojí za řeč...
Soustavná dehonestační antinovomaturitní kampaň O. Botlíka a samotný OB mne zajímají jen kvůli tomu, jaký prostor v masmédiíích OB a botlíkovci dostávají a jak tato kampaň brání řešení důležitých problémů českého školství. Vy se, pane Lippmanne, s mojí obranou svezete jen tehdy, když se s OB ztotožníte nebo bohorovně přecházíte Botlíkovy "plivance". Jak dlouho mi moje snaha stavět skutečnost na nohy v souvislosti s vámi vydrží, záleží tedy jen na vás; samozřejmě i na O. Botlíkovi jako prvotním hybateli, ale věřit v jeho případě v nějakou nápravu by bylo stejně pošetilé jako myslet si, že mu snad jde o něco jiného než čistě o jeho zájem.
Maturitní polemiky nejsou prosty směšnosti, ale komické mi nepřipadají ani za mák.

Karel Lippmann řekl(a)...
3. září 2017 v 14:31  

Pan Soukal osvěžil a uklidnil svou mysl názornou ukázkou eristické dialektiky. Co věta, to argument. Schopenhauer by měl radost.

Josef Soukal řekl(a)...
3. září 2017 v 20:30  

Pane Lippmanne, zdá se, že v diskusi se mnou už jste se definitivně od argumentů oprostil. A oprostil jste se od snahy držet se věci a pokusit se reagovat na to, co se vymyká vašim myšlenkovým a názorovým konstrukcím.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.