Cermat odpovídá na otázky České školy, zda problémy se skenováním neohrozily platnost maturitní zkoušky

čtvrtek 13. dubna 2017 ·

„Manuály podrobně popisující jednotlivé kroky zkoušek mají stovky stran a přesně určují, co se musí udělat, aby zkoušky byly platné. Vždy počítají s tím, že písemky naskenuje komisař, a teprve potom je předá řediteli k uložení. Má to logiku, protože jedině tak je zaručeno, že škola nebude s písemkami manipulovat. Bez této posloupnosti nemá funkce komisaře žádný význam. Letos tomu na stovkách škol očividně nebylo a Cermat se tváří, že je všechno v pořádku. Podle vyhlášky není. Pokud písemky skutečně přes noc skončily "bezpečně uložené" v ředitelském šuplíku, jsou zkoušky podle vyhlášky neplatné,“ napsal v diskusi pod tiskovou zprávou Cermat diskutující „Hrabáč kapský“. Jeho komentář Česká škola poslala mluvčímu Cermat Janu Pohankovi. Dostali jsme následující odpověď:

Jan Pohanka, mluvčí Cermat:

Jan Pohanka (linkedin.com)
Metodické pokyny Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání skutečně takovouto posloupnost úkonů, kdy maturitní komisař předá řediteli školy záznamové archy po naskenování, stanoví a rovněž tak stanoví maturitní vyhláška, viz § 13. Maturitní vyhláška však rovněž stanoví pravidla pro bezpečnostní a organizační incidenty (§ 46a). Situace, která se na několika školách vyskytla v úterý 11. dubna 2017 není bezpečnostním ani organizačním incidentem ve smyslu § 46a, protože nedošlo k prozrazení informace veřejně nepřístupné ani k incidentu, který by ohrozil průběh zkoušky. Podobné situace, kdy školní maturitní komisař nestihl naskenovat záznamové archy včas, například pro nefunkční internetové spojení ve škole, případně z důvodu chybných záznamů ve zkušební dokumentaci musel ředitel bez účasti komisaře řešit i v minulosti. Jednalo se například o verifikaci správnosti záznamů o účasti či neúčasti žáka na zkoušce apod.

Dále jde o § 38, respektive o § 39, které vymezují činnosti ředitele školy a činnosti školního maturitního komisaře. Z nich jasně vyplývá, že ředitel školy zodpovídá za bezpečnost uložení zkušební dokumentace ve škole poté, co je mu komisařem předána, ať už byla dokumentace digitalizována či nikoliv. Originály záznamových archů jsou zároveň dokumentací, která ve škole zůstává archivována. Pokud by došlo k neoprávněné manipulaci se záznamovým archem žáka, lze to zpětnou kontrolou zjistit.

§ 46a
Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení

(1) Bezpečnostním incidentem se rozumí událost, kdy se s informací označenou za veřejně nepřístupnou podle § 80b odst. 1 školského zákona seznámí osoba, která k tomu není oprávněna. Dojde-li k bezpečnostnímu incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní zkoušky, nebo v době, po kterou je ve škole uložena bezpečnostní schránka se zkušební dokumentací, nebo je-li známa skutečnost nasvědčující tomu, že k bezpečnostnímu incidentu v tomto období ve škole došlo, ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí Centru.
(2) Pokud je bezpečnostním incidentem ohrožen řádný průběh společné části maturitní zkoušky, Centrum předloží jinou verzi zadání zkoušky nebo dílčí zkoušky, případně ministerstvo určí termín pro odložení či opakování zkoušky nebo dílčí zkoušky tak, aby se zkouška nebo dílčí zkouška, jíž se bezpečnostní incident týká, uskutečnila nejpozději do 30 dnů od stanoveného termínu.
(3) Organizačním incidentem se rozumí událost, která brání řádnému konání zkoušky nebo dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky ve škole a není bezpečnostním incidentem ve smyslu odstavce 1. Dojde-li k organizačnímu incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole, komisař nebo ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí Centru.
(4) Pokud je organizačním incidentem ohrožen řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole, Centrum po projednání s ředitelem školy stanoví další postup, kterým řádný průběh zkoušek zajistí. V případě potřeby stanoví mimořádný termín konání zkoušek nebo dílčích zkoušek, kterých se organizační incident týká, tak, aby se zkouška v dané škole uskutečnila bez zbytečného odkladu.

§ 38
Ředitel školy

a) navrhuje Centru pedagogické pracovníky pro výkon funkce komisaře v počtu, který je o jednoho vyšší než počet zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška,
b) navrhuje Centru pedagogické pracovníky k odborné přípravě na funkci zadavatele a hodnotitele v počtu potřebném pro zajištění maturitní zkoušky v dané škole a v případě zadavatele a hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury a hodnotitele ústních zkoušek určuje místo působiště pro výkon jeho funkce,
c) ukládá bezpečnostní schránku tak, aby byla dodržena bezpečnostní opatření podle § 80b školského zákona,
d) přijímá nezbytná technická, organizační a personální opatření pro zacházení se zkušební dokumentací k maturitní zkoušce a k zajištění řádného uložení bezpečnostních schránek obsahujících zkušební dokumentaci ve všech zkušebních místech školy,
e) zajišťuje seznámení žáků s podmínkami průběhu maturitní zkoušky,
f) odpovídá za vyhotovení záznamu o uložení zkušební dokumentace podle § 32 odst. 3,
g) zajišťuje podmínky pro provoz informačního systému Centra ve všech zkušebních místech školy.

§ 39
Komisař

(1) Komisař zabezpečuje řádný průběh konání didaktických testů a písemných prací v daném zkušebním místě tím, že a) řídí a kontroluje činnost zadavatelů v učebnách v průběhu zkoušky,
b) dohlíží na dodržení bezpečnostních opatření podle § 80b školského zákona týkajících se zkušební dokumentace a materiálů uvedených v § 11 odst. 2 do jejich předání řediteli školy.

5 komentářů:

MM řekl(a)...
13. dubna 2017 v 16:34  

Pan nešťastný mluvčí odkazuje na případy z minulých let. Nepodařilo se naskenovat, komisař s ředitelem uložili testy do schránky, zaplombovali, druhý den komisař testy ze schránky vyzvedl a zdigitalizoval. Ano, takhle to opravdu mohlo fungovat.
Jenže letos je situace úplně jiná.
U písemných prací z češtiny nejsou žádné bezpečnostní schránky, ty do škol dorazí až koncem dubna pro hlavní porci písemek. Kdyby byly, mohl být problém vyřešen (pokud by komisaři do maturujících škol dorazili - navzdory svému rozvrhu - i druhý den). Ředitel skutečně odpovídá za to, že se k obsahu bezpečnostní schránky nedostane nikdo nepovolaný.
Jenže lepenková krabice žádnou schránkou ve smyslu zákona či vyhlášky není. Ba ani ředitelův šuplík, ani sejf. Neboť dle logiky věci se nikdo ze školy nesmí dostat k písemkám dříve, než budou odeslány do Cermatu.
Ředitel (či kdokoliv jiný s přístupem k DDT) se při digitalizaci k těmto písemkám dostal. Což je špatně.
Argument, že případné zásahy lze zpětnou kontrolou zjistit, je směšný. Zásahy před digitalizací zpětně zjistit nelze. Jak zjistíte například dodatečně doplněnou interpunkci?

Mluvčí obhajuje neobhajitelné. Pokud by uložení a následná digitalizace mohly být ponechány na odpovědnosti ředitelů, komisař může po ukončení testu sbalit fidlátka a odejít. Sloužil by tedy jen jako pouhý centrální hlídač při písemkách. Skutečně?

Vít Tomis řekl(a)...
13. dubna 2017 v 16:50  

Situace, která se na několika školách vyskytla v úterý 11. dubna 2017
NA nekolika školách? NĚKOLIKA??? N Ě K O L I K A !!!

MM řekl(a)...
13. dubna 2017 v 19:00  

Horká jehla, kterou Cermat plichtil několik narychlo splácaných změn, nakonec musela někudy ven.

Vyhláška 177/2009 v § 13 hovoří naprosto jasně. Žádnou jinou posloupnost putování dokumentace nepřipouští.

§ 11 navíc praví:
"Centrum doručí příslušnou zkušební dokumentaci do zkušebního místa v bezpečnostních schránkách nejpozději poslední pracovní den..."

Nestalo se. Bezpečnostní schránky s jejich dalším obsahem zřejmě ještě nejsou připraveny, nebo se někomu zdálo, že tři týdny pobytu zaplombovaných beden ve školách jsou příliš. Dokumentace pro písemnou práci z českého jazyka byla proto doručena v lepenkové krabici.
Že se tím znemožní protokolární uložení pomocí plomb, nikdo nedomyslel. Kdo by předpokládal nějaký výpadek digitalizace, že?

Všechno je důsledek nepromyšlených kroků zběsile flikovaných na poslední chvíli. Kohosi napadlo zavést centrálně hodnocené slohy a centrální přijímačky (s otevřenými úlohami!) ve stejném roce.
Pak někomu došlo, že při dodrženích termínů dle vyhlášek (přijímačky po 22. dubnu a maturity po 2. květnu) se práce nestihnou vyhodnotit, takže v rozporu s předpisy přesunul zkoušky už na první půlku dubna.

Maturanti měsíc nebudou znát výsledky písemek z češtiny, uchazeči budou na výsledky čekat přes dva týdny. Jak ohleduplné!

Informace k přijímačkám Cermat odhaloval postupně jako velmi dlouhý a nudný striptýz. Hlavní metodiku přijímacích zkoušek školy získaly až po 1. dubnu, tedy prakticky pouhých 7 pracovních dnů před zahájením.
Dodatečné pokyny došly ještě v pondělí 10. 4. Teprve v nich bylo například uvedeno, že školy mají zajistit pedagogický dohled nad uchazeči během přestávky či (velmi nepřesné) upřesnění, že někteří uchazeči mohou používat kalkulačky (a jaké).
V metodických pokynech nebyly některé kroky (například povinnost uchazeče podepsat prezenci) vůbec uvedeny, takže je zadavatelé museli logicky odvodit doslova "za pochodu".
Jiné pokyny byly velmi zmatené a trestuhodně vágní (například o možnosti uchazeče odejít během zkoušky a pak v ní opět pokračovat). Povinných 15 minut na administraci se ukázalo jako zoufale málo.

Co se proboha předcházející dva roky "pokusně ověřovalo"?

O naprosto nejednoznačných "pravidlech" pro uchazeče s uzpůsobenými podmínkami ani nemluvě. Na rozdíl od maturit (kde pro PUP existují certifikované posudky) se ředitelé zcela dle libosti rozhodovali podle nějakých ofocených (!) papírů určených (v lepším případě) pro výuku na ZŠ, pokud je vůbec uchazeč k přihlášce přiložil. Běda však, pokud se na navýšení časového limitu neshodli ředitelé obou škol, kde chtěl uchazeč konat zkoušky. Pak systém vyhodil červený křížek a ředitelé obou škol se museli "nějak" po telefonu domluvit. Jak systémové!

A to nemluvím o velmi pochybném předávání osobních údajů.
Data ze školních matrik jsou na MŠMT předávána tak, že centrální úřad nezná jména žáků, natož údaje rodičů.
Data uchazečů předávaná Cermatu však obsahují plné jméno, adresu, rodné číslo, údaje o zdravotním postižení, mailovou adresu, dosavadní základní školu, jména a kontakty jeho zákonných zástupců. Není to hodně Antone Pavloviči?
Skutečně má Cermat zákonné právo tyto osobní údaje shromažďovat. A pokud ano, neměli na to být ti, kteří podávali přihlášku, předem upozorněni?

Ano, je toho hodně.

Ale někudy ven to jít musí. A bude-li díky mým řádkům současné kopnutí do diletantského cermatího kotníku o trošinku bolestivější, budu vrcholně rád.

Michal Komárek řekl(a)...
13. dubna 2017 v 19:22  

Hrabáč kapský

Mohu použít jako samostatný text. Díky! Hezký večer!

Ygrain řekl(a)...
13. dubna 2017 v 20:45  

Jen do nich, pane hrabáči.

Pane Komárku, až zase budete posílat dotazy na Cermat, zeptejte se jich, jak konkrétně probíhalo to důkladné testování produktu, že při něm neobjevili převrácenou šablonu.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.