MŠMT k nepravdivým informacím deníku Blesk

čtvrtek 30. června 2016 ·

MŠMT včera požádalo šéfredaktora deníku Blesk o úpravu textu, ve kterém paní redaktorka nepravdivě informovala o tom, jak bude financované společné vzdělávání. Na žádost nepřišla žádná reakce a ani nebyla vzata v potaz. Proto uveřejňujeme dopis v plném znění.

Vážený pane šéfredaktore,
již poněkolikáté je deník Blesk nositelem nepravdivých informací, a je proto nutné Vás požádat o zveřejnění správných a pravdivých informací. Není možné, aby byla veřejnost informována nepravdivě a mylně. Konkrétně jde o tento text: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/404046/ministerska-krejcova-katerina-valachova-lata-financni-diru.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
 Konkrétně k tvrzení:
  • „Společné vzdělávání nezaplatí stát. Hledají se peníze v Evropské unii.“ Toto tvrzení není pravda. Nároková opatření v souvislosti s novelou školského zákona budou hrazena z národních zdrojů. Zdroje ESIF slouží jako přidaná hodnota a podporují nenároková opatření.
  • Tvrzení paní redaktorky Vetkovské: „Něco, co měl finančně pokrýt stát, ministerstvo přečarovalo na projektovou záležitost. Školy si tedy budou muset o peníze zažádat.“ Toto tvrzení opět není pravda. ESIF podporuje společné vzdělávání, které je jeho prioritou. Nemůže však platit tzv. nároková opatření – jednalo by se o porušení principu adicionality a o dvojí financování. Školy si mohou podávat projektové žádosti zaměřené na společné vzdělávání, které usnadní jeho implementaci. Nejedná se však o tzv. mandatorní výdaje, které budou kryty z národních zdrojů. Paní redaktorka zde směšuje dva zdroje financování, dva různé cíle i odlišné aktivity.
  • „Projekty, jednotlivé výzvy a programy mají časové i finanční omezení.“ Ano, projekty z tzv. šablon jsou dvouleté. Výzva je nyní otevřena. Další kolo tohoto typu projektu ale proběhne v roce 2018.
  • „Výzva umožní mj. personální posílení škol o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, případně chůvu.“  Vždy se jedná o tzv. nenároková opatření, která školy mohou využít – jsou zaměřeny na školu, nikoliv na žáka jako opatření nároková. Pomůžou školám zkvalitnit edukační proces ve všech jeho aspektech.
  • Paní redaktorka Vetkovská se evidentně v problematice neorientuje, protože ve svém článku nerozlišujemezi asistentem pedagoga (opatření nárokové, hrazeno ze státních zdrojů, je přiznáno žákovi, pedagogický pracovník) a školním asistentem (opatření nenárokové, možné hrazení z ESIF, pomáhá škole jako celku, nepedagogický pracovník).
  • formou příplatků na zdravotní postižení (příplatky k základním normativům na vzdělávání žáků bez postižení) – jejich stanovení je plně v kompetenci krajských úřadů;
  •  formou „nadnormativního“ dofinancování potřeb školy z povinně vytvářené rezervy krajského úřadu(tato forma se využívá zejména pro zohlednění zvýšených nároků z titulu zajištění pozic asistentů pedagoga v jednotlivých školách) – opět v kompetenci krajských úřadů;
  • formou rozvojových programů vyhlašovaných přímo MŠMT (jde o 3 základní rozvojové programy: asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky, asistenti pedagoga pro zdravotně postižené žáky v soukromých a církevních školách, rozvojový program na pořízení kompenzačních pomůcek) –v kompetenci MŠMT.
Dále pro vysvětlení k psaní objektivních a hlavně vyvážených informací:
Školský zákon s účinností od 1. 9. 2016 v ust. § 16 nově stanoví: „(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.“
Pokud zákonný zástupce souhlasí, pak tzv. podpůrná opatření, která školské poradenské zařízení doporučí, musí škola, resp. školské zařízení zajistit. Jejich podrobný přehled včetně finanční náročnosti obsahuje vyhláška č. 27/2016 Sb. Jejich financování bude probíhat z prostředků státního rozpočtu, zdroje ESIF na ně nelze využít. Vice informací viz na str. http://www.msmt.cz/file/37396/, příloha č. 4.
vedoucí Oddělení vnějších vztahů a komunikace MŠMT

K vysvětlení dalších tvrzení:
Aby byla Vaše paní redaktorka seznámena s tématem, než se pustí do dalších článků k tématu společného vzdělávání a jeho financování, posíláme podrobnou informaci k případnému nastudování a předávání pravdivých informací prostřednictvím deníku Blesk:
Po dobu tzv. přechodného období během „překlápění“ vzdělávání podle § 16 školského zákona bude vedle sebe existovat „starý“ a „nový“ systém. Tj. děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít vydána ze speciálních pedagogických center (SPC) a z pedagogicko-psychologických poraden (PPP) doporučení podle stávajících právních předpisů.
Od 1. 9. 2016 začnou SPC a PPP vydávat doporučení, v nichž stanoví pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Systém financování společného vzdělávání bude v roce 2016 probíhat stejně jako doposud (konkrétní finanční objemy, viz níže):
Od 1. 9. 2016 budou navíc z rezervy financována postupně přiznávaná nároková podpůrná opatření podle § 16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
V  roce 2016 měly krajské úřady možnost zvýšit si jimi vytvářenou rezervu o 0,6 % oproti roku 2015, tedy z 2,5 % na 3,1 %.
Z MŠMT krajům za účelem finanční podpory společného vzdělávání bylo na počátku roku rozepsáno navícoproti roku 2015 cca 528 mil. Kč.
Další prostředky v roce 2016 pro účely společného vzdělávání uvolnilo ministerstvo prostřednictvím rozvojových programů, zejména týkajících se asistentů pedagoga:
- rozvojový program pro asistenty pedagoga v soukromém a církevním školství pro zdravotně postižené – 150 mil. Kč,
- rozvojový program pro asistenty pedagoga pro děti a žáky sociálně znevýhodněné – 119 mil. Kč,
- zvýšení výdajů na podporu nastavení systému pro posuzování podpůrných opatření (podpora školských poradenských zařízení a nastavení systému - 80 mil. Kč.
Na rozvojové programy na asistenty pedagoga se v současné chvíli předpokládá, že bude uvolněno o cca 100 mil. Kč více než v roce 2015.
Po 1. 9. 2016 se předpokládá vyhotovování doporučení SPC a PPP se stanovenými podpůrnými opatřeními zejména u nových dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Re-diagnostika stávajících žáků bude prováděna postupně a její největší náběh se předpokládá v roce 2017.  
V roce 2017protože stále trvá přechodné období náběhu podpůrných opatření, bude systém financování nastaven jako v roce 2016.  Novela školského zákona má umožnit MŠMT upravit rozpis finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí, svazkem obcí pro jednotlivé krajské úřady s ohledem na skutečný počet dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a normovanou finanční náročností podpůrných opatření těmto dětem, žákům a studentům poskytnutých. To umožní objektivnější rozdělení finančních prostředků státního rozpočtu na jednotlivé kraje a krajským úřadům vytvoří prostor pro financování nárokových podpůrných opatření přiznaných dětem, žákům a studentům v jejich územní působnosti. 
Pro rok 2017 MŠMT v současné době vyjednává směrná čísla rozpočtu 2017, kde je společné vzdělávání jednou z priorit.
Co jsou „nároková“ opatření?                                 
Kdo financuje „nároková“ opatření?               
Vážený pane šéfredaktore,
věříme, že deník Blesk chce pod Vaším vedením informovat své čtenáře pravdivě, objektivně a vyváženě a že není cílem kampaně Blesku vzbuzovat ve veřejnosti, a to jak odborné, tak neodborné, u učitelů, rodičů a dětí paniku a negativní postoj ke změnám, které mají za cíl všem účastníkům společného vzdělávání hlavně pomoci.
Děkujeme za zveřejnění opravných a hlavně objektivních informací.
S pozdravem
MgA. Klára Bílá

11 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
30. června 2016 v 15:21  

"Společné vzdělávání nezaplatí stát. Hledají se peníze v Evropské unii. Toto tvrzení není pravda. Nároková opatření v souvislosti s novelou školského zákona budou hrazena z národních zdrojů. Zdroje ESIF slouží jako přidaná hodnota a podporují nenároková opatření."

Jistě, ale to nic nemění na skutečnosti, že peníze na inkluzi v roce 2017 zatím vůbec nejsou vyjednané. Ministerstvo financí se podle posledních zpráv vyjádřilo, že ministerstvo školství je má najít ve svém stávajícím rozpočtu. No už vidím, jak je úředníci v Karmelitské hledají ve svém podfinancovaném školském rozpočtu lupou.

Šablony se navíc podařilo MŠMT vypsat pozdě, a to v termínu, kdy učitelé vybírají dovolenou a ředitelé, i kdyby nakrásně chtěli, nemají šanci projekt podat tak, aby peníze mohli začít čerpat ve školním roce 2016/2017. Ledažeby projekt sesmolili bez ohledu na názory podřízených, což bych jim ale vzhledem ke stupiditě některých aktivit nedoporučovala. Takže nejspíše připadá v úvahu, že většina škol začne peníze čerpat ve školním roce 2017/2018 a dočerpá je v roce 2018/2019. No a to už se jim do toho budou motat šablony další, slibované na rok 2018. Takže se nám budou na školách překrývat aktivity prvních šablon (CLIL, doučování, školení, vedení čtenářských klubů, kroužků logiky, tandemová výuka, vzájemné náslechy a další) s aktivitami druhých šablon, od kterých zatím nevíme, co čekat. Takže se každý učitel ani ne rozpůlí, ale doslova rozčtvrtí, aby se vše stíhalo. Budeme vůbec učit?

Janek Wagner řekl(a)...
30. června 2016 v 15:58  

MŠMT nejspíše předpokládá, že školy spolupracují s MAS a participovaly na MAP. Základní informace o této výzvě jsou známy již několik měsíců, takže výběr šablon už mohou mít předpřipravený. Problémem bude ale zřejmě zajištění lidských zdrojů za extrémně nevýhodných podmínek.

Eva Adamová řekl(a)...
30. června 2016 v 16:34  

"... takže výběr šablon už mohou mít předpřipravený."

Pane Wagnere nedělejte si iluze, zas až tak aktivní ředitelé základek nejsou, ředitelé mateřských škol mají s šablonami nulové zkušenosti a spolupráce s MAS či participace na MAP jsou jenom chiméry. Na většině škol netuší, co to MAS a MAP je.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
1. července 2016 v 0:11  

Vím, co je maso a mapa, ale to asi nebude ono...

Mas - mužský rod od masa, Map - Mužský rod od mapy.

Unknown řekl(a)...
1. července 2016 v 9:29  

30. června 2016 15:21

Je zde přesně a pravdivě popsáno vše. Jen připomenu, že když si některá škola zažádá a začne 1.9. 2016, tak těch 60% zálohy přifrčí přes kraj a obce někdy na konci listopadu a v prosinci 2016. Do té doby to škola potáhne z vlastních zdrojů. Většina škol začne se šablonami 1.9.2017. Důležité taky je, aby si ředitelé prohlédli a nastudovali kolik je bude stát úvazek 1,00 na školní rok pro asistenta, psychologa, speciálního pedagoga,...Některé školy rychle seznají, že peněz je poměrně málo. A školení mužstva? To bude kapitola sama pro sebe. Ono makat jak šroubek za 20 000 až 21 000,- čistého není zrovna velké terno, když základní plat v montovnách osobních aut překročil 35 000,- Kč hrubého. Předpokládám, že školství začnou ještě rychleji opouštět mladí pedagogové a odborníci. Školství není schopno je zaplatit, pač nedosáhnou ani na hypotéku. Je to tedy zákon nabídky a poptávky. A slova, že učení je poslání, ještě nikoho nezasytila. A propaganda MŠMT jede na plné pecky. A to samozřejmě není zadarmo.

Vít Tomis řekl(a)...
1. července 2016 v 10:51  

Veškeré stesky a návrhy na úpravy inkluze jsou zbytečné, dokud bude existovat nadvláda centra nad guberniemi:

https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=408148&sId=&mId

tyrjir řekl(a)...
1. července 2016 v 13:13  

Hlavní vadou inkluze je, že dostala přednost před systémovými prioritami jako je kvalitní společné vzdělávání pro VŠECHNY děti, před zajištěním dobrých koncepčních, organizačních a platových podmínek pro kvalitní výuku VŠECH dětí. Profesní rozvoj učitelů je myslím preferencí inkluze značně poškozen a deformnován. Učitelé dostali pracovní a školící nakládačku a školy jsou stále pofinancované, učitelé mizerně placení atd. Je to myslím vada využívání rozpočtových i dotačních peněz pro školství. MŠMT myslím honí inkluzívním bičem po dvoře hlasovou kozu českého školství a ještě chce, aby u toho tancovala.

Být redaktorem Blesku, upřesnil bych při vhodné příležitosti to, co MŠMT právem namítá, a připodotkl bych k tomu tu nesystémovost.

Miloslav Novotný řekl(a)...
1. července 2016 v 17:47  

Paní Bílá sděluje: „Není možné, aby byla veřejnost informována nepravdivě a mylně.“ Paní MgA. Bílá má pravdu, jakkoliv opomněla uvést svůj vztah k MŠMT. Nepravdivé a mylné informace ovšem podává veřejnosti od svého nástupu do funkce paní Valachová. Ať už má zalátáno, či nikoliv, stále dluží vysvětlení, na jakém právním základě prosadila zrušení přílohy RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením (Příloha). Jednání jejího předchůdce v úřadu ministra školství, mládeže a tělovýchovy s komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, navazující na formální upozornění zaslané ČR Evropskou komisí v souvislosti s diskriminací romských dětí v českém vzdělávacím systému, takovým důvodem být nemůže. ZTOTOŽNĚNÍ ROMSKÉHO PŮVODU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM JE NELEGÁLNÍ RASISTICKÝ ZÁSTUPNÝ DŮVOD, který nemůže u žádného soudu obstát. Za pozornost stojí tzv. portfolio komisařky i skutečnost, že v komisi je i komisař pro vzdělání. Evropská komise tak vědomě jedná na základě rasistických předsudků. Takové zneužití a pošlapání práva musí být soudní cestou napadeno. Povinnost tak učinit má Valachová. Ta část inkluze, která je důsledkem zrušení Přílohy, je účelový, nezákonný, svévolný, neřkuli zlovolný, právní paskvil, na který by se peníze najít nikdy neměly.
Připomínám paní Valachové, že jmenování ministryní neznamená příležitost k vymalování kanceláře a k výměně sekretariátu a nábytku, ale povinnost seznámit se se stavem agendy úřadu, provést jeho analýzu a přijmout potřebná nápravná opatření. V případě zrušení Přílohy nemůže jít o opomenutí, neboť na účelovost a nesystémovost takového zásahu do platné právní úpravy České republiky je odbornou veřejností opakovaně upozorňována. Valachová se soustavně vyhýbá sdělit své stanovisko ke zrušení Přílohy. Tuto nezákonnost odbývá výmluvou, že to nebyla ona, kdo to sjednal. Valachová tím naplňuje skutkovou podstatu nepravdivého a mylného informování veřejnosti, neboť musí vědět a ví, že zrušení Přílohy je protiprávní a stává se tak přímou spolupachatelkou toho bezpráví. Valachová je tak na jedné straně osobou s právnickým vzděláním, současně ovšem i typickou chytrou horákyní, popsanou v české literatuře již v 19. století.

Unknown řekl(a)...
1. července 2016 v 19:32  

Vážený pane Novotný,
Příloha RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením (Příloha) vznikla dle zadání MŠMT na základě platného Vzdělávacího programu zvláštní školy. Je založena na spolupráci mnoha speciálních pedagogů, ředitelů a učitelů zvláštních škol. Tuto spolupráci jsem koordinovala a jsem spouautorkou první verze tohoto textu. Stejně jako Vzdělávací program zvláštní školy, byla i Příloha pedagogickou veřejností a zejména učiteli zvláštních škol( později základních škol praktických) příznivě přijata, neboť odpovídala možnostem a zájmům žáků se sníženou úrovní rozumových schopností, která jim nedovolovala úspěšně zvládat vzdělávací program základní školy a odpovídala i jejich vzdělávacím potřebám. Byla v ní věnována zvýšená pozornost rozvíjení motorických schopností těchto žáků i jejich praktických dovedností. Učivo bylo zpracováno tak, aby je žáci se sníženou úrovní rozumových schopností mohli pod vedením svých učitelů - speciálních pedagogů úspěšně zvládat. Ke každému předmětu byla vypracována učebnice, která korespondovala jak s učivem, tak se schopnostmi žáků, kteří tehdy ke svému vzdělávání nepotřebovali žádné pedagogické asistenty.
Zrušení tohoto kurikulárních dokumentu považuji za svévoli a barbarství a plně sdílím Vaše názory uvedené ve Vašem příspěvku.

Unknown řekl(a)...
1. července 2016 v 19:51  

Čím to, že po víc jak dvacetileté zkušenosti ve školství věřím spíš Blesku než pracovníkům MŠMT.

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. července 2016 v 7:37  

Ještě dodám k příloze.
Je ze strany ministerstva nanejvýš podezřelé a velmi neetické, když nějak "opomnělo" napsat seznam tvůrců současného RVP ZV a minimálními výstupy. Je to více než podezřelé, neboť i pod sebekratší článek se lidé podepisují a nyní se jedná o rozsáhlý dokument, podle kterého budou rozpracovávat své ŠVP všechny školy. Já osobně jsem se nechtěnou cestou dvě jména dozvěděla. A popíšu jak. Na konferenci UPS se nám poněkud rozohnila paní Zapletalová a ve chvíli, kdy se už skoro přestala ovládat vykřikla:"Tak já vám povím, kdo teda třeba taky dělal na těch rvépéčkách, i když je to tajný!. Byl to Drbout a Svoboda, ha..."
Takže ,milé ministerstvo, až budu mít teď čas, klidně mohu sednout a sepsat ,o čem všem buď neinformuješ vůbec nebo o čem přímo lžeš. Kam se hrabe Blesk !

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.