MŠMT: Kariérní řád v bodech

pátek 8. dubna 2016 ·

Projednání novely zákona o pedagogických pracovnících vládou se předpokládá v květnu 2016, v červnu pak bude předložena do Poslanecké sněmovny PČR, v roce 2018 by měl kariérní řád začít fungovat.


SOUČASNÝ STAV

 • Učitelé nemají jasnou perspektivu dalšího profesního růstu.
 • Absolventi učitelských studijních programů do profese nenastupují nebo z ní předčasně odcházejí.
 • Učitelé nejsou adekvátně odměňováni za kvalitnější učení a za práci na sobě.
 • Většině začínajících učitelů (cca 60 %) školy neposkytují systematickou podporu při jejich vstupu do profese (uvádění).
 • Ředitelé škol nemají jasný nástroj k podpoře profesního růstu učitelů.
 • Právní předpisy nestanoví žádné závazné požadavky na obsah a periodicitu aktualizace plánu dalšího vzdělávání.

NAVRHOVANÉ ZMĚNY

 • Zlepší se podmínky pro zvyšování profesionality učitelů a pro jejich motivaci k celoživotnímu profesnímu rozvoji.
 • Novela zákona o pedagogických pracovnících zavede novou kariérní cestu – cestu rozvoje profesních kompetencí.
 • Součástí cesty rozvoje profesních kompetencí učitelů bude dvouleté adaptační období začínajícího učitele.
 • Zákon mimo jiné výslovně jmenuje roli uvádějícího učitele.
 • Základem nového kariérního systému pro učitele se stane třístupňový standard učitele, který je postaven na profesních kompetencích učitele a jejich gradaci směrem k rostoucí kvalitě práce učitele.
 • Navrhovaný standard má tři oblasti: oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy.
 • Kariérní řád zavede tři kariérní stupně - KS1, KS2, KS3.
 • Postup na vyšší kariérní stupeň bude spojen se zvýšením finančního ohodnocení (pro KS2 plánuje MŠMT zvýšení o cca 1 000 Kč, pro KS3 o cca 5 000 Kč)
 • Přechody mezi jednotlivými kariérními stupni budou probíhat formou atestačního řízení, kdy se posoudí, zda učitel splňuje požadované profesní kompetence.
 • Bude zavedena povinnost plánovat a hodnotit profesní rozvoj pedagogických pracovníků (nejen učitelů). Zákon upraví náležitosti osobního plánu profesního rozvoje (část povinného rozvoje a nepovinné části individuálních cílů) a stanoví povinnost pravidelného hodnocení naplňování plánů osobního profesního rozvoje ředitelem školy, což bude mít vliv na výši osobního příplatku.

CÍLOVÝ STAV

 • Motivovaný učitel s jasnou vizí osobního profesního růstu, který bude adekvátně ohodnocen.
 • Hodnocení osobního profesního růstu bude mít vliv na osobní příplatek.
 • V roce 2020 by platy měly být na úrovni 70 procent průměrného vysokoškolského platu.

NOVELA ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH DÁLE ZAHRNUJE:

NOVINKY TÝKAJÍCÍ SE SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

Novela zavede nové specializované činnosti, a to:

 • Koordinátor vlastního hodnocení
 • Výchovný poradce školy

Koordinátor vlastního hodnocení školy

Koordinátor vlastního hodnocení školy vytváří nebo volí vhodné nástroje vlastního hodnocení školy, koordinuje uskutečňování takového hodnocení, vyhodnocuje ho, navrhuje opatření a odpovídá za udržování procesů vlastního hodnocení ve škole. Výkon specializované činnosti bude podmíněn dosažením třetího kariérního stupně a MŠMT pro něj vydá standard.

Výchovný poradce

Mezi specializované by měla být zařazena i již existující činnost výchovného poradce. Ten poskytuje dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům poradenskou a informační činnost v oblasti volby povolání, vyhledává děti, žáky nebo studenty, jejichž vzdělávání může vyžadovat podpůrná opatření nebo podporu nadání, těmto dětem se dále věnuje. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery. V neposlední řadě také odpovídá za tvorbu, vyhodnocování a udržování vzdělávací oblasti nebo tématu Člověk a svět práce.

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících nadále počítá s již zavedenými specializovanými činnostmi pedagogických pracovníků, jsou to:
 • koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (jinak též metodik ICT),
 • činnost specialisty v oblasti environmentální výchovy,
 • metodické vedení v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • činnost specialisty v oblasti environmentální výchovy,
 • činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie,
 • činnost specialisty v oblasti prostorové orientace zrakově postižených a
 • koordinace školního vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu VOŠ (tato pozice bude po přechodném období svázána s KS3).

Za specializované činnosti bude učitelům náležet specializační příplatek ve výši 1000 až 2000 Kč.

Výkon specializovaných činností je podmíněn absolvováním specializačního studia v systému DVPP (nejméně v rozsahu 250 hodin). Podle jejich povahy mohou tyto činnosti vykonávat i jiní pedagogičtí pracovníci, než jsou učitelé (např. vychovatelé, pedagogové volného času, v oblasti školské logopedie pak speciální pedagogové).

SNÍŽENÍ ROZSAHU PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI

Má za cíl vytvořit dostatečný časový prostor pro to, aby uvádějící učitel, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor v oblasti IT či výchovný poradce mohl vedle své přímé pedagogické činnosti tyto další činnosti vykonávat.

O míře snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti rozhodne vláda. Například pro uvádějícího učitele se počítá s odpočtem 2 až 3 hodin týdně.

ÚPRAVY V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Zavádí možnost MŠMT standardizovat vzdělávací programy.

Přináší výčet povinností vzdělávacích institucí.

Nově předpokládá, že studia v oblasti pedagogických věd uskutečňovaná v programech celoživotního vzdělávání na vysokých školách budou muset být akreditována v systému DVPP, pokud mají vést k získání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka.

Zdroj: Zpravodaj MŠMT č. 3

12 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
8. dubna 2016 v 14:47  

Bude zavedena povinnost plánovat a hodnotit profesní rozvoj pedagogických pracovníků (nejen učitelů). Zákon upraví náležitosti osobního plánu profesního rozvoje (část povinného rozvoje a nepovinné části individuálních cílů) a stanoví povinnost pravidelného hodnocení naplňování plánů osobního profesního rozvoje ředitelem školy, což bude mít vliv na výši osobního příplatku.

Cíle, cíle a cíle!!!
Papíry, papíry, papíry!!!

mirek vaněk řekl(a)...
8. dubna 2016 v 14:50  

V roce 2020 by platy měly být na úrovni 70 procent průměrného vysokoškolského platu.Co cíl dostat za svou kvalitní práci kvalitně zaplaceno?
Průměrný vysokoškolský plat se myslí i s bakaláři?

To určitě přivede řady kvalitních vysokoškoláků do školství.

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. dubna 2016 v 15:17  

No tak já vám popíšu plán profesního rozvoje za loňský rok. Naplánovala jsem si tři školení, na víc škola nemá peníze a já už jsem přestala investovat ze svého, protože už několik let netuším, co je osobní ohodnocení. Tak si tak hezky plánuju a bác- školení zrušena. To mě za to potrestají, když nesplním, co jsem si naplánovala?

Mě by úplně stačilo, kdyby mi někdo dal osobní (byly časy, že bylo i 2000,-) a zaplatil za práci navíc - papíry pro policii a soudy, vypracování RVP, další zbytečné papíry, které vám zaberou čas, který by mohl člověk věnovat třeba přípravě na vyučování nebo sebevzdělání. Proč máme v zákoně, že můžeme dostat až 100% procent základu jako osobák? kdo z vás to někdy bral, proboha? K čemu je zákon, když nejsou peníze? Uděláme další podobně dementní zákon a nebudou na něj peníze.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. dubna 2016 v 16:25  

K čemu je zákon, když nejsou peníze?

Zdroje jsou. Jen jsou správněji směrovány.
Ve výroční správě, nebo na požádání, si můžete počíst, jaké jsou mzdové objemy ve vaší škole za jeden každý rok. Kolik jde to tarifů, kolik na přepočetné hodiny, kolik do nadtarifů. Podělte bajvoko počtem zaměstnanců, včetně uklizeček, a třeba nad těmi průměry polknete naprázdno. Dělám to každý rok.

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. dubna 2016 v 16:56  

Nejsem masochista

Eva Adamová řekl(a)...
8. dubna 2016 v 17:27  

"Mě by úplně stačilo, kdyby mi někdo dal osobní (byly časy, že bylo i 2000,-)"

Ano také to pamatuji a bylo to navíc v dobách polovičního základního platu, takže nadtarify činily u běžného kantora 20 % platu. To by dnes znamenalo minimálně 4 000 Kč osobního. Fuj, udělalo se mi šoufl od žaludku.

turistao 982 řekl(a)...
8. dubna 2016 v 18:00  

Zeptám se natvrdo: Máte na to peníze? Nebo se mezitím vymění vláda, změní se složení Poslanecké sněmovny a pak se zjistí, že peníze na uskutečnění toho všeho prostě nejsou a nebudou, protože opozice... bla bla, bla, atd., atd.?

jir řekl(a)...
8. dubna 2016 v 18:20  

Nemají na to peníze, kdyby je měli, nedělali by takové divadlo. Co se nepořídí z "projektů (rozvojových programů", to není vůbec. Co se pořídí z projektů, začne po skončení upadat. Chtěl bych se někdy dožít toho, že by se mohlo říci, nasypali jsme do školství tolik peněz a ti učitelé, ne a ne začít makat. Dokud se nezvedne procento HDP pro školství, budou to dál vše jen věci na papíře nebo v pdf, které nám budou otravovat život. No, možná právě o to jim jde.

jir řekl(a)...
8. dubna 2016 v 18:26  

Ježišmarjá, teď jsem si to přečetl. Opatrně vzít a dát do toho sáčku, co používají pejskaři, a zahodit. Děs!

tyrjir řekl(a)...
8. dubna 2016 v 18:44  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
8. dubna 2016 v 18:44  

Jsem názoru, že tzv. Specializační seznam uvedený v návrhu Kariérního řádu (str. 5 Zpravodaje MŠMT č. 3) je projevem a důkazem jakéhosi tupého inkluzivistického přístupu MŠMT ke společnému vzdělávání. To jest seznamem v podstatě ignorujícím proklamovaný zájem MŠMT a existující veřejný zájem na kvalitním společném vzdělávání VŠECH dětí:

Specializace spočívající na metodickém vedení oborových didaktiků (metodiků) vyučovacích předmětů v návrhu Kariérního řádu není. Takzvaný "Specializační" seznam" a funkce "Koordinátor vlastního hodnocení" školy nejsou myslím dostatečně orientovány na výukovou, ale jsou orientovány především na technicko-organizační, environmentální, sociálně a zdravotně inkluzivní apod. složky učitelské práce. S oborovou specializací vlastní výuky a další práce učitelů nemají myslím mnoho (nic?) společného.

Návrh: Pracovní pozici tzv. "Koordinátora vlastního hodnocení" navrhuji nahradit pracovní pozicí
"Metodik pro koordinaci oborových didaktik vyučovaných předmětů" s tím, že tento metodik by se staral i o ŠVP a autoevaluaci školy a spolupracoval by s ostatními "Metodiky oborových didaktik" ve škole.

Jde ještě našemu MŠMT o výchovu a vzdělávání dětí pro tzv. "Společnost vědění - tj. znalostní společnost" anebo už to MŠMT vzdalo a začalo uskutečňovat jiný koncept?


J.Týř


Viz
Připomínky k určení tzv. Specializovaných činností v návrhu Kariérního řádu
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/zpravodaj-msmt-cislo-3-zamereno-na.html

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/prectete-si-rodice-zakladaji-vlastni.html

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 v 9:52  

Ona tam paní Kateřina jaksi za chvíli již nemusí být. Rok s rokem se sejde a...Potom přijde jiný tvůrčí ministr a zruší nebo omezí některé činnosti, pač na ně nebudou peníze.
Peníze budou směřovat především k robustnímu růstu tajných služeb, policie a armády (závazky k NATO). Toto je hlavní priorita současné koalice. Dalším velkým cílem je zvednout platy ve zdravotnictví o 30% za 3 roky, aby lékaři neodcházeli do Rakouska, Německa, VB,.. Toto jsou veřejné přísliby vlády. Vláda však nejednala o žádném navyšování rozpočtu školství. 6% z HDP pro školství je chiméra, pač už nebudeme růst o 4,3% jako v roce 2015, ale mnohem méně. O to také bude ve státním rozpočtu méně. 70% průměrného platu v roce 2020? To vyvolává stejný úsměv jako to, že přínos inkluze pocítíme až za 90 let.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.