MŠMT k roli Místních akčních skupin v projektech ze Šablon pro MŠ a ZŠ

čtvrtek 28. dubna 2016 ·

Čtenáři nám přeposlali informace rozesílané Místní akční skupinou v souvislosti s výzvou č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I: Považujeme ale za důležité Vám znovu zdůraznit, že samo MŠMT nedoporučuje přenechat zpracování šablon soukromým firmám a to kvůli minulým špatným zkušenostem. Naopak pro pomoc školám se šablonami si MŠMT samo vybralo právě místní akční skupiny (MAS), jímž dotačně přispívá na mzdu člověka, který bude školám se šablonami pomáhat. Místních akčních skupin je v Česku celkem 180 a pokrývají téměř celé venkovské území. Vše je postaveno na neziskové bázi, cílem činnosti MAS je všestranný rozvoj svého regionu, patří mezi neziskové organizace, a proto je vhodným pomocníkem školám. Zeptali jsme se proto MŠMT na roli MAS.

Je pravdou, že MŠMT nedoporučuje přenechat zpracování šablon soukromým firmám?

Ano, ze zkušenosti z OP VK tuto možnost nedoporučujeme. O této skutečnosti budou žadatelé informováni na seminářích. Více dále.

Pokud ano, můžete specifikovat jaké byly špatné zkušenosti v OP VK? Byl k tomu vydán nějaký analytický materiál či audit?

Ze spolupráce příjemců se soukromými firmami vyplynuly především následující zjištění v době realizace projektů, na základě nichž MŠMT nedoporučuje spolupráci se soukromými subjekty:

  • soukromé firmy, se kterými příjemci uzavřeli smlouvy o dílo, jejichž předmětem bylo zajištění administrace projektu spočívající zejména v povinnosti zhotovitele vypracovat monitorovací zprávy k projektu, závěrečnou monitorovací zprávu a poskytnout objednateli konzultační a poradenské služby k projektu, se dále účastnili jako uchazeči (vítězní) veřejných zakázek, kdy v roli poskytovatele konzultačních a poradenských služeb měli informace o plánovaných veřejných zakázkách a podíleli se na přípravě zadávacích podmínek, které byly diskriminační (viz níže), čímž došlo k porušení zásady rovného zacházení
  • příjemci při realizaci veřejných zakázek, jež spojovaly stejné soukromé firmy, nevhodně stanovili věcně nesouvisející předmět plnění (sloučení dodávky a služby), kdy následně došlo k upřednostnění uchazeče, který byl zároveň dodavatelem administrace projektu
  • příjemci při realizaci veřejných zakázek, jež spojovaly stejné soukromé firmy, volily nevhodná a diskriminační hodnotící kritéria, která neměla vztah k předmětu veřejné zakázky, těmto hodnotícím kritériím byla přiřazena vysoká procentní váha v hodnocení a nebyl stanoven způsob hodnocení, což je samo o sobě porušením zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti
  • příjemci při realizaci veřejných zakázek, jež spojovaly stejné soukromé firmy, stanovili shodný kvalifikační požadavek, který byl s ohledem na předpokládanou hodnotu plnění neoprávněný a diskriminační, a docházelo tak k upřednostnění jednoho uchazeče
  • příjemci při realizaci veřejných zakázek, jež spojovaly stejné soukromé firmy, oslovovali podobný či dokonce stejný okruh dodavatelů, kdy nabídku vždy podal pouze jediný uchazeč (vždy tentýž), čímž docházelo pouze ke zdánlivému plnění povinností ze strany příjemců; zároveň byli v rámci uvedeného okruhu dodavatelů oslovování dodavatelé, kteří s ohledem na předmět činnosti ani nemohli být schopni poptávané plnění dodat
K daným zkušenostem nebyl vydán žádný oficiální materiál, nicméně bylo provedeno šetření, z nichž byly učiněny závěry pro interní potřebu MŠMT.

Je pravdou, že v MAS jsou placení pracovníci pro přípravu školních projektů či šablon?

MAS prostřednictvím výzvy z IROPu (MMR) mohou žádat o podporu na tzv. animace škol, které zahrnují pomoc školám při přípravě projektu. Tato pomoc spočívá především v práci s monitorovacím systémem a v pomoci zorientovat se v povinnostech, které s projektem souvisejí.

Jakou právní subjektivitu mají MAS?

V největší míře se jedná o o.p.s., čili o obecně prospěšné společnosti.

10 komentářů:

Unknown řekl(a)...
28. dubna 2016 v 11:05  

Všechny uvedené body pasují na pár společností na trhu, které zneužívali svého postavení administrátora, aby se dostaly k veřejným zakázkám z projektů.

Tato výzva je zaměřena především na personální podporu škol, kde velké nákupy materiálního vybavení či dalších služeb prostřednictvím veřejných zakázek zůstávají pouze nenaplněným očekáváním.

Ostatní soukromé společnosti poskytující předmětné služby se zaměřují na problém, kdy ředitelé škol mají své vlastní práce až nad hlavu a rádi uvítají možnost, aby za ně projekt administroval odborník. Zvláště pak, když se jim smluvně uváže, že ponese finanční odpovědnost za případná pochybení, ke kterým by jeho činností mohlo dojít.

Řešení MŠMT financovat MAS pro výše uvedený účel pak snižuje kvalitu poskytovaných služeb pro školy, protože soukromá společnost musí vždy dbát na své jméno a renomé, jelikož podléhá konkurenčnímu boji. MAS mají tímto své peníze i klienty jisté a kvalita odvedené práce není zaručena.

Dalším nepříznivým faktorem je fakt, že MAS se nespecializuje na měkké projekty pro školství. Je velký rozdíl spolupracovat na projektu s úředníkem investičního odboru městského úřadu a ředitelkou mateřské školy. Potom MAS je v republice 180. Kolik z nich je kvalitně zastoupeno fundovanými odborníky, kteří odvedou svou práci opravdu dobře, zůstává otazníkem. Nicméně už dnes slýcháváme ze spousty regionů negativní zkušenosti.

Nezbývá než dodat, že se naštěstí jedná o pouhé doporučení ze strany MŠMT a školy, které mají dobré zkušenosti se soukromými společnostmi, mohou jejich nabídky využít a mít tak jistotu, že na projekt nebudou vzpomínat stejně jako na EU peníze školám v roce 2010.

David Lokaj, Profi škola s.r.o.

David Hawiger řekl(a)...
28. dubna 2016 v 13:23  

Nechci polemizovat s panem Lokajem. Obě strany mají dle mého soudu kus své pravdy.

Rád bych však upoutal pozornost samotné MŠMT na to, že si v minulých letech nechala vzdělat několik desítek školských projektových manažerů prostřednictvím poměrně rozsáhlého a náročného projektu Projektový manažer 250+, který realizoval NIDV.
Jestli jsem dobře pochopil některé informace, pak NIDV by mělo být dohlížitelem nad těmi MAS, které realizují tzv. MAP. A také by jim měl poskytnout tzv. odborné garanty (viz Postupy zpracování MAP, str.17).
Možná nemám přístup k těm správným zdrojům, ale zatím nevím nic o tom, že by MŠMT i samotné NIDV nějak zhodnotilo takto investované peníze a propojilo školské projektové manažery s MAS/MAP. Naštěstí jsme na začátku celého období OP VVV...

Eva Adamová řekl(a)...
28. dubna 2016 v 18:06  

Jak soukromé firmy, tak i MAS je potřeba hnát od prahu škol svinským krokem. Stejně tak je potřeba hnát ze škol ředitele, kteří nejsou schopni zvládnout ani primitivní administraci projektů zjednodušeného vykazování tedy šablon

David Hawiger řekl(a)...
28. dubna 2016 v 18:36  

Paní Adamová,
mohu sice pochopit motivy ke zcela emotivně vypjatým diskusím na témata jako "inkluze" či "příživnictví na vzdělávacím systému", přesto bych rád podotkl, že otázka kvalifikované pomoci školám v určitém regionu při hledání příležitostí (nejen) v grantových programech není nic neobvyklého ještě z dob před vstupem do EU.
A bavíme-li se o šablonách, pak prosím berte v potaz, že nově do tohoto prostoru vstupují i mateřské školy a nelze ani opomenout, že v rámci EU PES v tom nezřídka zůstaly malotřídky dosti osamoceny. Nemyslím si, že tyto skupiny ředitelů/ek si zaslouží od Vás takové soudy.
Co se Vám může zdát primitivní (a nevím, zda se na to díváte v celé šíři nebo jen z pohledu administrace), mohou někteří přistupovat k takové příležitosti i s nadějí, že chtějí ctít třeba i bezděčně princip 3E (efektivně, hospodárně, účelně). A to nemusí být primitivní ani v případě, kdy dostanete pár desítek tisíc na pořízení nových učebnic. Bereme-li navíc v potaz, že jarní šablony nebudou o vytváření DUMů, ale o rozvoji lidského potenciálu, pak bych byl s kritikou o to více opatrný.

Osobně nejsem z modelu "zjednodušeného vykazování" nikterak odvázaný. Myslím si, že víceméně supluje to, co by měl stát řešit prostřednictvím rozpočtů státu či zřizovatelů. A o projektovém řízení či řízené změně či řízení kvality v drtivé většině případů nemůže být ani řeči. Ale když už našlo MŠMT v tomto principu zalíbení, tak jej prosím neznehodnocujme unáhlenými soudy, že to přece musí levou zadní zvládnou každý, kdo umí klikat v Benefitu/MS2014. Přesně to pak nahrává takovým manipulativním sdělením, jakým je snaha paušálně očerňovat i ty, kteří to umí a dokáží školám pomoci - za peníze samozřejmě.

Eva Adamová řekl(a)...
28. dubna 2016 v 19:19  

Pane Hawingere znám mraky ředitelek malotřídek, které si s šablonami poradily samy levou zadní, na ty jsem rozhodně nenarážela. A tady rozhodně nejde o žádné vyhledávání grantových příležitostí, jak uvádíte, protože šablony dostává ředitel položené až pod nos. A jestli si ředitel neumí poradit hospodárně s několika desítkami tisíc na učebnice či s podobnou částkou na rozvoj lidských zdrojů lidově řečeno na školení, tak mu ani anciáš nepomůže. Žádný chytrolín z MASU, který o dané škole ví houby s voctem, to nezachrání.
Navíc zapojení soukromého sektoru a neziskových organizací do čerpání dotací vede jen k jedinému, a to k tomu, že čím víc se jich zapojí, tím peněz se dostane do škol k učitelům a žákům. MŠMT ale trošku lituji, protože schopnost některých ředitelů obcházet pravidla čerpání dotací překročila všechny meze. Na mnoha školách byly dotace spíš zneužity než využity.

David Hawiger řekl(a)...
28. dubna 2016 v 19:47  

Vážená paní Adamová,
pravděpodobně máte dostatek profesních zkušeností, takže s Vámi nechci jít do sporu.

Jen bych chtěl podotknout, že role MAS/MAP má širší záběr než jsou "šablony" a Vaše přirovnání o hnání svižným krokem jsem pochopil tak, že se tak má stát kdykoliv. Proto tam mířila moje poznámka o grantových příležitostech.

Nicméně můj první příspěvek směřoval k tomu, že existují ve školství lidé, kteří prošli určitou formou "projektového vzdělání" a že jaksi na ně samotné MŠMT prozatím zapomíná.

Já osobně jsem třeba našel uplatnění v místní MAP a považuji svou práci za smysluplnou a snad pro ostatní užitečnou i mimo jiné právě díky výše uvedenému vzdělání. Možná se někteří na mne dívají jako na "příživníka, který bere školám peníze". Přesto si myslím, že právě regionální školští projektoví manažeři mohou být srovnatelně užiteční místním školám, jak tomu bývají obdobně vzdělaní lidé pro starosty, zemědělce, podnikatele apod.

Eva Adamová řekl(a)...
28. dubna 2016 v 21:51  

Dovolují si Vás upozornit na skutečnost, že lidé ve školách schopní zpracovávat projekty, které rozdělovaly kraje, byli v novém programovém období v podstatě vyuautováni, protože krajské projekty byly zrušeny. Vše se bude rozdělovat v megalomanských projektech systémových apod. a v podstatě plošně v šablonách. Vždyť letos mimo šablony nebylo a nebude nic rozumného a pro školy schůdného vypsáno. Šablony potírají jakýkoliv vlastní záměr školy a nutí všechny utrácet peníze tak, jak to naprogramovalo ministerstvo a vede to bohužel ke zneužívání dotací, v megalomanských projektech pak jdou peníze na všechno možné i nemožné jen ne směrem k žákovi. Nevím, v kterém MAP jste angažován, ale těchto MAP projektů bylo podáno prozatím jen 20 a zdaleka nepokrývají celou republiku. Já třeba dost dobře nechápu, proč tyto záležitosti nedostali na starosti projektová manažeři v obcích s rozšířenou působností, kde působí i odbory školství, které by snad o školách ve svém obvodu měly něco vědět. Proč MAP projekt může zpracovat kdekdo i neziskový subjekt, který o školství nemá ani páru. Jenže zase na druhou stranu v naší ORP působí projektové oddělení naplněné ekology, kteří umí zpracovat ekologické projekty a nic víc, všechny školy v našem okolí se projekty zpracovávaly samy, jen ti kteří spoléhali na ono projektové oddělení, přišli zkrátka. Tak se prosím nezlobte, že já na nějaké projekty zpracované zvenku ňák moc nevěřím.

David Hawiger řekl(a)...
28. dubna 2016 v 22:15  

Paní Adamová,
jsem rád, že bychom nakonec v nemálo parametrech našli společnou řeč.
Je jen příznačné, že se o tomto problému bavíme jen my dva ;-). Ale chápu to - jak sama naznačujete, "evropské projekty" jsou už natolik pokřivené, že nestojí za debatu...

Přeji vaší ORP, aby v OP VVV našla více příležitostí než hrozeb. A k tomu bude potřebovat kvalifikované lidi, kteří rozumí nejen projektům, ale i školství. A jsem přesvědčen, že to je větší oříšek, než "zelená úsporám" či "cyklostezka".

Unknown řekl(a)...
29. dubna 2016 v 11:59  

Dobrý den, chtěl bych připomenout, že před několika lety jsme v systémovém evropském projektu pro tvorbu Národní soustavy kvalifikací vytvořili standardy pro Manažery projektu a pro Administrátory projektu. Podle těchto standardů lze vzdělávat a zkoušet. Lidé s těmito kvalifikacemi umí řídit a administrovat činnosti, dělané projektově, tj. nejen v rámci unijních peněz. Bohužel se tyto kvalifikace paradoxně v evropských projektech moc neujaly, protože převážila postupně tolerance k řízení projektů v insitním režimu a podle příruček a pokynů řídicích orgánů.
Zde je odkaz na tzv. Národní soustavu kvalifikací, která však bohužel postupně upadá do zapomnění: www.narodnikvalifikace.cz/

Eva Adamová řekl(a)...
29. dubna 2016 v 18:26  

Jenže ono jsou něco jiného standardy pro manažery projektů a něco jiného je uřídit projekt na konkrétní škole. Žádný kvalifikovaný manažer, který přijde zvenku a neví o školním prostředí nic, škole nepomůže. Aby to bylo k něčemu, museli by toto vzdělání absolvovat ředitelé či učitelé škol. Pravdou však je, že i dost náročné projekty mnoho ředitelů i obyčejných učitelů uřídilo i bez vzdělání, a zase na druhé straně existuje i dost ředitelů, kteří si bůhvíjaké manažerské kurzy dělali a v projektovém řízení se ukázali býti naprosto marnými.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.