Přečtěte si: Deník Právo opět manipuluje veřejností starými a jednostrannými informacemi

úterý 22. března 2016 ·

Jedním z nejnovějších příkladů manipulativní novinařiny popírající všechna pravidla psaní kvalitních článků je článek deníku Právo publikovaný 21. března na serveru Novinky.cz se zavádějícím titulkem Evropští soudci: Česko bylo potrestáno vlastně za to, že se snažilo vzdělávat Romy.


Z článku Yvety Kenety na Romea.cz vybíráme:

Za velké odhalení Práva popisuje novinář Kozelka návaznost snah vlády o zavedení inkluzivního vzdělávání do českého školství právě na deset let starý rozsudek Evropského soudu. Ano, k současným změnám v legislativě směrem k inkluzi, trendu běžném ve většině civilizovaných zemích, opravdu začalo docházet až po rozsudku D.H. a intenzivní kritice Evropské unie a dalších mezinárodních institucí. Takže ani toto není žádná novinka a myslím, že ani česká vláda nikdy nezastírala, že její proinkluzivní politika je také reakcí na rozsudek D.H. a hrozbu postihu České republiky ze strany Evropské komise.
122 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. března 2016 v 14:43  

........Skutečnost, že do speciálních škol jsou zařazovány i děti s průměrnou i nadprůměrnou inteligencí, přiznala i sama vláda ve zprávě předložené dne 1. dubna 1999 na základě člán­ku 25 odst. 1 Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. Český stát tak výslovně uznal existenci diskriminačních praktik, na něž stěžovatelé v žalobě poukazovali..............

Paní zapomněla připodotknout, že v té době, kdy došlo k tomuto !přiznání" bylo zcela legálně (tedy legislativně podloženo a dovoleno), zařazovat do zvláštních škol i děti tzv. hraniční - do IQ 85.V tom případě nikdo nemůže tvrdit, že tam ty děti byly neoprávněně. Také se paní pěkně vyhnuta té druhé a podstatné věci - vzdělanosti Romů a jejich gramotnosti. Je s podivem, že i náměstek Štech v Učitelských novinách cca z října 2015 uvádí, že např Francie má 40% negramotnost mezi Romy. Takže je pravděpodobně lepší, když se na Romy vybodneme, necháme je do škol nechodit a budeme mít klídek od prudičů z EU a dalších tajtrlíkáren.

Vsadím se, a někde si to archivujte, že ani inkluze nebude stačit. Zase po čase přijdou s něčím dalším - zadarmo sešity, zadarmo výlety apod. Budou chtít kvóty na počet ve školách a jiné. Těm nevyhovíme nikdy.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
22. března 2016 v 15:19  

" Takže je pravděpodobně lepší, když se na Romy vybodneme, necháme je do škol nechodit a budeme mít klídek od prudičů z EU a dalších tajtrlíkáren.

Vsadím se, a někde si to archivujte, že ani inkluze nebude stačit. Zase po čase přijdou s něčím dalším - zadarmo sešity, zadarmo výlety apod. Budou chtít kvóty na počet ve školách a jiné. Těm nevyhovíme nikdy."


3 × Ano

poste.restante řekl(a)...
22. března 2016 v 15:33  

Všichni ostatní lžou.
Pravdu mám JÁ.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. března 2016 v 15:51  

Ne, pravdu má vedoucí!

Eva Adamová řekl(a)...
22. března 2016 v 16:11  

Už to tady kdosi kdysi psal. Ono je celkem fuk, do kterých škol malí Romové NECHODÍ!!! A ani evropský soud ani naše vláda to nemá šanci nikterak ovlivnit. Geny hold nepřečuráš.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
22. března 2016 v 16:17  

Šance ovlivnit by tu byla, ale toho dobroserského řevu, co by vypuklo, těch nadávek xenofobních a rasistických a evropských soudů nepočítaně, to by nikdo neustál a tak je necháme povalovat na dávkách.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. března 2016 v 16:26  

Paní Adamová, hrdě se hlásím k autorství tohoto výroku.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
22. března 2016 v 18:21  

Vrchnostenská encyklika by měla zakázat vyučovat Romy podle tzv. minimálních výstupů, protože to za pár let nějaký dobroser obrátí opět v další rozsudek D.H.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. března 2016 v 19:06  

Ale pane Sotoláři, pokud jsem dobře četla vnější připomínkové řízení k vyhlášce, právě kancelář ministra pro lidská práva si přála, aby byly zakázány minimální výstupy. Takže super přístup, že. Škoda, že jsem ten dokument už asi smazala, klidně bych to sem nakopírovala

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
22. března 2016 v 19:20  

Bingo! Ty minimální výstupy nám mohou opravdu za pár let zavařit. Určitě už někdo šetří na novou žalobu. Ještě štěstí, že minimální výstupy bude navrhovat PPP.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. března 2016 v 19:22  

Našla jsem, ale bude to tak na dvakrát.

1. K Příloze č. 1, 3. Část A, Podpůrná opatření třetího stupně, 2. úprava obsahu a výstupů vzdělávání IV. 2
Požaduji upravit text následovně:
„ ...... ;výstupy a výsledky vzdělávání se mohou upravovat pouze pro žáky s lehkým mentálním postižením podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. vzdělávajícími se podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.“
„Úprava obsahu vzdělávání žáka v řadě oblastí, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem. Úprav výstupů ze vzdělávání v souladu s možnostmi žáků, které vyplývají z jejich speciálních vzdělávacích potřeb, snaha využívat maximálně potenciál ke vzdělávání žáka při zachování pozitivní motivace ke vzdělávání, s cílem přípravy na život. Vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu. Podpora samostatnosti žáka a jeho přípravy na budoucí uplatnění v profesním životě.“
Odůvodnění:
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny se vyslovila dne 24.10. 2014 většinou svých členů ke zrušení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením bez náhrady. Její stanovisko je proto nutné zohlednit při úpravě výstupů ze vzdělávání. Úprava výstupů ze vzdělávání by měla vyplývat z úpravy a především redukce a modifikace vzdělávacích obsahů, které jsou zahrnuty v rámcovém vzdělávacím programu pro speciální školy.
Pokud příloha bude sice zrušena, ale její obsah bude zapracován do upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, dojde pouze k formální úpravě, která je z hlediska práva každého dítěte na kvalitní vzdělávání v kontextu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 písm. a)., nedostačující. Navržené řešení je v přímém rozporu se závazky, ke kterým se Česká republika v kontextu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku z roku 2007 zavázala. Tj. přijímat taková opatření, která povedou ke snižování diskriminace romských žáků ve vzdělávání. Těm je dle názoru soudu přisuzováno lehké mentální postižení primárně kvůli jejich etnicitě, a v důsledku toho jsou následně dosud vzděláváni dle programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, aniž by k tomu byly mnohdy relevantní pedagogicko-psychologické důvody.
Problém diagnostiky lehkého mentálního postižení zejména v souvislosti se školním prostředím, neleží pouze na úrovni jednotlivců, ale je způsoben systémově. Diagnostické kategorie jsou pro ČR závazně definovány Mezinárodní klasifikací nemocí. V systému zdravotnictví může pomocí této klasifikace diagnostikovat pouze lékař nebo odborný zdravotnický pracovník (klinický psycholog aj.) s příslušným vzděláním zakončeným atestační zkouškou, předtím pouze pod odborným dohledem. Podle aktuální vyhlášky je však klinická diagnostika rovněž náplní práce psychologů systému školských poradenských zařízení. Tento systém stojí mimo zdravotnictví a jeho pracovníci tak neprocházejí před atestační přípravou, neskládají atestační zkoušku, nezískávají odbornou způsobilost k samostatnému výkonu ve zdravotnictví. Vzniká tedy duální systém diagnostiky podle mezinárodní klasifikace v oblasti zdravotnictví a školství. Důsledkem této duální diagnostiky je například zásadní nepoměr mezi diagnózami mentální retardace ve školských poradenských zařízeních a v ambulantních centrech. Pracovníci školského poradenského systému diagnostikují lehkou mentální retardaci patnáctkrát častěji než pracovníci ambulantních zařízení. Vzhledem k těmto skutečnostem je odůvodněné se domnívat, že ze strany školských poradenských zařízení může docházet k chybné diagnostice. Nové testy jsou v současné době možná mnohem objektivnější než v minulosti, ale ani ony nedokážou objektivně rozlišit mezi duševním handicapem a kulturním handicapem, kterým bohužel trpí mnohdy romské děti.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. března 2016 v 19:23  

Cílem očekávaných změn je zejména zamezit dalšímu prohlubování diskriminace romských dětí ve vzdělávání, kterým je často přisuzována diagnóza LMP, a zajistit tak rovný přístup ke vzdělání všem dětem. Nelze bohužel očekávat, že většina pedagogických pracovníků bude přistupovat k romským dětem v souladu s požadavky plynoucích z mezinárodních Úmluv týkajících se zajištění rovných příležitostí a spravedlnosti při vzdělávání včetně implementace rozsudku D. H. a ostatní proti České republice. Výstupy např. z projektu Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice, který realizovala v období červenec 2014 – září 2015 Slezská univerzita v Opavě z prostředků ESF, jsou velice alarmující. Klíčová zjištění např. v otázce připravenosti škol vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou např. tato: 92% sociální znevýhodnění a sociální exkluze považují za synonymum; 84% se domnívá, že v sociálně vyloučených lokalitách v České republice žijí výhradně Romové; 21 % si myslí, že etnicky menšinová společnost staví vzdělání hodnotově na nízkém stupni; 67 % se domnívá, že žáci se sociálním znevýhodněním by se měli vzdělávat podle RVP ZV LMP; 96% se domnívá, že žáci se sociálním znevýhodněním mají mentální retardaci; 42% se domnívá, že žáci v hlavním proudu by se měli vzdělávat podle RVP ZV LMP; 82% nehodnotí spolupráci školského poradenského zařízení se školou jako funkční, 43% deklaruje, že přítomnost žáka se sociálním znevýhodněním ve společném vzdělávání je obohacením pro všechny žáky. I proto se nelze zcela spoléhat na odbornost a informovanost všech aktérů vzdělávacího procesu při vymezení minimální doporučované úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro jednotlivé vzdělávací oblasti. Zjištění jsou natolik závažná, že je zde velká pravděpodobnost, že současná praxe by mohla i nadále pokračovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. března 2016 v 19:30  

Tak. Pryč s minimálními výstupy!
Něco tak diskriminačního nemá, zdůrazňuji, že nemá ve škole místo. Naopak. Každý, komu by jen v náznaku mohlo hrozit, že se bude obtížně prosazovat na trhu práce, musí být naopak směrován na výstupy maximální. Mírně podprůměrnými výstupy mohou bý zatížení možná tak žáci gymnázií. Podle experních průzkumů se uplatňují bez větších problémů.
Takže nepřímá úměra. Čím nižší předpoklady, tím výšší výstupy. To má logiku.

Janek Wagner řekl(a)...
22. března 2016 v 19:59  

To je skutečně poučné http://elearning.fvp.slu.cz/pluginfile.php/24980/mod_label/intro/M.%20Kaleja%20-%20-Ne-pripraveny%20pedagog%20a%20zak-2015.pdf, strana 57: "Neznalost podmínek školní edukace žáků se SVP u pedagogů základních škol může být indikátorem jednak liknavostí pedagogů, jejich nezájmem, nerovnoměrným rozvržením kompetencí na pracovišti, vnitřní, resp. vnější motivací či případně nedostatečnou kontrolu ze strany managementu školy a jiných relevantních okolností. Všechny zmiňované determinanty však mohou mít významný vliv na samotný průběh a výsledek vzdělanostní trajektorie dotčených žáků."

Janek Wagner řekl(a)...
22. března 2016 v 20:07  

Nebo: "Na základě získaných empirických zjištění, která jsme pojímali jako výzkumnou reakci na předem položené výzkumné otázky, lze konstatovat, že vlastní subjektivně vnímaná připravenost pedagogických pracovníků k edukaci dětí a žáků cílových skupin je významně insuficientní."

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
22. března 2016 v 22:37  

Na těchto diskusích je krásné, že se člověk něco přiučí. Už vím, co znamená insuficientní.

Unknown řekl(a)...
22. března 2016 v 22:44  

A zase kritika média, které nám odhaluje pozadí onoho soudního rozhodnutí. Sluníčkáři jsou vskutku nesmírně agresivní.

honzacer řekl(a)...
23. března 2016 v 1:00  

Romský gen zameškané docházky. Jak odborné. Jinak jsou to rasistické poznámky, ale to asi víte a jste s tím v pohodě. Je inspirující tu sledovat diskuze učitelů, opravdu jsem si českou školu oblíbil.

poste.restante řekl(a)...
23. března 2016 v 2:28  

A my jsme si oblíbili Vás, pane Černý. Představujete totiž jakýsi prototyp "lidumila".
Jen si myslím, že dokud nebudete schopen omluvy, nemají pro nás Vaše názory ani tu nejmenší váhu.

A asi i chápu, proč jste si, jak říkáte, "oblíbil" tento web.
Trpělivě čekáte, až konečně najdete výrok, který by byl sporný a Vy jste si tak konečně mohl vnitřně dokázat, jak moc jste Vy lepší a správnější, než ti rasističtí učitýlkové.

Nejste. Podle mého.
Ale pochybuji, že Vás můj názor zajímá.


Zda existuje "gen zameškané docházky", to opravdu nevím. Spíš je to pitomost.
Kterou jste si, mimochodem, radostně vymyslel vložením vlastní projekce do výroku kolegyně.
Ale že nepodnětné rodinné prostředí vyšší školní absenci přispívá, o tom snad ani Vy nebudete vést spory. Opět, speciálně pro Vás zdůrazňuji, že mluvím o nepodnětném rodinném prostředí bez jakékoliv zmínky o etnicitě.

A pak je tady ještě jeden problém, se kterým jsem se nedokázal vypořádat.
Snad mi pomůžete Vy, ze svých, jistě bohatých zkušeností.
Vím o několika případech romských dětí, které byly v kojeneckém až batolecím věku adoptovány a vychovány mimo své etnikum. V určitém věku, většinou kolem puberty, se začaly chovat naprosto v protikladu s předchozí výchovou. A nemyslím tím jen takové ty obyčejné pubertální vzpoury, které časem odezní.
Jak to vysvětlujete Vy, jako zcela nepředpojatý člověk?
Opravdu by mě to zajímalo.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. března 2016 v 6:51  

Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?

Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?

Četl pán Rok kohouta?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
23. března 2016 v 6:59  

Je zajímavé, kolik pitomců tento web za řadu let už přitáhl.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. března 2016 v 7:13  

A někteří jedinci mají i obdivuhodnou fantazii. Co vše si dokážou vyvodit třeba z jednoho slova?! Litera magna.

Simona CARCY řekl(a)...
23. března 2016 v 7:54  

Ten pán s tím rasově evokujícím nickem vždy promešká vzácnou příležitost mlčet.

honzacer řekl(a)...
23. března 2016 v 10:47  

Poste, JK: Já vám věřím, že tomu věříte. Jsou i učitelé, kteří věří tomu, že vliv postavení planet ve sluneční soustavě v čase narození má zásadní vliv na povahu, temperament a
kognitivní schopnosti dětí.

K tomu co je/není "romským" prvkem napsal Stepan Moravec kratký esej Samý známý věci, myslím že umožňuje lepší strukturování myšlení pro to co je a není etnickým vlivem. Na úrovni individuálního příběhu (ne skupinového předsudku) je jistě možné lépe analyzovat proč dítě uteklo z domova nebo se dalo na kriminální dráhu nebo mlsá drogy (a takových dětí je docela dost, dokonce různých etnicit), Kohoutovou lze číst i jako vyvinění se z neúspěchu jako matky, její oblíbené téma pro veřejnost a média "hodná kočka si ochočila zlé gepardí mládě" mi to trochu připomíná. Kolik zla touhle frustrací udělala svědčí i to, že její sebeobhajující beletrii zmiňujete jako důkaz pro svá všeobecná tvrzení či bažení po všeobecně platné odpovědi. Smradi ve filmové verzi alespoň trochu víc rozkreslují možné další vlivy (sousedi, frustrace, samota, manžel v háji, další děti) než "volání krve" jak naznačujete.

Stepan Moravec, celý http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_85_1.pdf:

....Prosíme čtenáře, aby si představil,
že je svědkem takovéto nehody: přes zábradlí na břehu řeky přepadne člověk a začne
se topit. Prosíme dále čtenáře, aby si představil, že podle zvláštního oblečení
rozpozná, že se jedná o příslušníka cizokrajného kmene Trihů z ostrova Keb-O’kay,
jejichž fotografii lze nalézt v etnografickém atlasu. Kromě jména kmene a místa
původu nevíme o tonoucím nic. Nuže, je možné, že nastalá situace má nejrůznější
souvislosti s původem tonoucího. Je možné, že v kultuře Trihů je lidem v určitém
postavení zakázáno učit se plavat, aby neurazili říčního boha. Je možné, že tento
konkrétní Triha vzhledem ke svému původu neumí česky, a proto si nemohl přečíst
tabulku „Nahýbati se přes zábradlí přísně zakázáno, nebezpečí utonutí“. Je možné,
že si nápis přečetl, ale jeho respekt k lokálním regulím, formulovaným v češtině, je
oslaben tím, že pochází odjinud a že na jeho rodném ostrově nejsou zábradlí nebo
výstražné tabulky – dalo by se tedy říci, že si svou situaci zavinil sám. A tak dále. Je
také možné odhadovat, proč nebude možné topícímu se Trihovi pomoci. Triha
nemusí našinci rozumět a záchrannou techniku (uchopení zezadu pod rameny a
dotažení ke břehu) bude považovat za útok. Je také možné, že Triha nesmí přijmout
pomoc od ženy nebo od mladšího muže. A nakonec lze uvažovat o tom, že v kultuře
Trihů je tonutí institucionalizovanou formou trávení volného času a že dotyčnému
situace vyhovuje a nakonec se z ní vylíže sám. Vzhledem k těmto všem neznámým je
možná na místě uvažovat o specificky trižském způsobu řešení situace. Povolat ke
konzultaci nebo jako záchranáře jiného Trihu (který, pravda, také nemusí umět
plavat), sehnat peníze na založení Autonomního výboru pro vzájemnou pomoc
tonoucích Trihů s tím, že Trihové mezi sebou nejlépe zachrání své tonoucí, případně
pohřbí své utonulé. Trihové jsou ale v Čechách menšinou a překážkou takového
řešení je jejich malé národní povědomí. To je proto potřeba posílit, například
podporou různých trižských kulturních aktivit. Jeden výtisk „Trižského kurýra“
v češtině a trižštině, přepsané latinkou, se jistě bude hodit i tonoucímu Trihovi. Umí
Trihové číst latinku?
Čtenář, který na počátku naší fantazie pomýšlel na to, že by slezl do vody a pokusil
se tonoucího zachránit, snad již nahlédl, že by tak zanedbal nepřebernou řadu
trižských specifik, kterou situace má, a že nejde o problém topícího se člověka, který
spadl do řeky a neumí plavat, ale o svrchovaně trižský problém, který proto
vyžaduje specificky trižské řešení, které je však obtížné nalézt, protože Trihové jsou
nepřístupní a záhadní. Tyto úvahy a dohady je možné rozvíjet tak dlouho, než se
dotyčný utopí, a ještě i potom.

honzacer řekl(a)...
23. března 2016 v 10:57  

Kategorie etnicity nebo romství, pokud nejsou používány jasně, pokud není jasné, zda a
jak konkrétně do věci vstupují, vedou k zamlžení celého tématu. Vyvolávají dojem, že
sociálně vyloučení jsou zvláštní a nepoznatelní. Tím se odvádí pozornost od toho, že
problém sociálního vyloučení českých Romů má věcnou podstatu a existují věcné
způsoby, jak ho řešit nebo alespoň zmírňovat. Podle autorovy zkušenosti hraje u
sociálně vyloučených Romů jejich romství tři jasně pojmenovatelné role (dle kterých
jsme již dříve kategorizovali možné významy jejich romství). Za prvé jejich život je a byl ovlivňován, většinou negativně, tím, že je okolí za Romy považuje. Lidé, a skrze ně celé instituce, stojící na lidském jednání, zasahují do jejich života na základě vlastního, obvykle mylného porozumění tomu, kdo jsou a jací jsou Romové. „Romská problematika“ je zčásti masivní groteskní manifestací mechanismu sebenaplňujícího se proroctví. ..je třeba zmínit předsudky, xenofobii a rasismus, které skrze jednání pracovníků veřejné správy a dalších institucí ovlivňují praxi těchto institucí
na všech úrovních. A nakonec sem patří dopad minulé diskriminace a minulých
omylů. Například na privatizaci obecních bytů a následnou snahu soukromých
majitelů odstěhovat neatraktivní nájemníky vždy doplatí i zcela bezproblémoví
nájemníci, kteří jsou ale „etničtí Romové“. Propouštění dělníků
z restrukturalizovaných podniků v začátku devadesátých let, které je vlastně
počátkem sociálního a ekonomického propadu romských domácností, naplňuje
tentýž vzorec. Tento vzorec sebenaplňujícího se proroctví se vyskytuje stále znovu,
v příbězích jednotlivých lidí, v celých jejich životech i v „romské problematice“ jako
celku. S někým, kdo je považován za Roma, je nakládáno jako s „nepřizpůsobivým“
(nepracovitým, málo snaživým a podobně), čímž se dostane do situace, kterou není
schopen zvládnout, musí se na ni adaptovat a v důsledku se mezi „nepřizpůsobivé“
skutečně zařadí.
Za druhé, sociálně vyloučení Romové vytvářejí a reprodukují specifickou
(sub)kulturu nebo (sub)kultury, ve kterých se vyskytují určité struktury a prvky
kultury slovenských Romů, kteří do české části Československa po druhé světové
válce migrovali. O této (sub)kultuře se ovšem více předpokládá, než doopravdy ví, a
laické předpoklady o ní, obvykle v podobě negativních předsudků, jsou zdrojem
dalších omylů a startují další cykly sebenaplňujícího se proroctví. I do této oblasti lze
přinést více poznání a pochopení.
Za třetí se sociálně vyloučení Romové jako Romové chápou. Jak už jsme byli uvedli,
nemyslíme tím, že se všichni považují za součást romského národa nebo etnické
komunity. Ale vědomí rozdělení světa na Romy a ty, kteří Romy nejsou, hraje
v seberozumění sociálně vyloučených a jejich rozumění světu svou roli. Právě tak
hraje roli jejich očekávání toho, že je okolí bude za Romy považovat.
Tři způsoby, kterým romství vstupuje do problému sociálního vyloučení, tedy jsou:
za prvé, okolí je (po svém) vnímá jako Romy a podle toho se k nim chová, za druhé
existuje specifická (sub)kultura sociálně vyloučených Romů a za třetí Romové se
(každý po svém) jako Romové chápou. Je užitečné zkoumat konkrétní struktury a
mechanismy, které jsou instancemi těchto tří kategorií. Cílem by mělo být umět
rozpoznat všechny situace a kontexty, ve kterých romství sociálně vyloučených nehraje
žádnou roli, a v těchto situacích od něj jednoduše odhlížet. V těch situacích a kontextech, kde
to, že sociálně vyloučení jsou Romové, svou roli hraje, máme vědět, jakou, neboli, což je totéž,
máme vědět, co a proč v dané situaci označujeme za „romské“ . Tak lze v našem pochopení
věci nahradit etnickou optiku, která je příliš hrubá a která obraz věcného problému
sociálního vyloučení rozostřuje.

poste.restante řekl(a)...
23. března 2016 v 11:15  

její sebeobhajující beletrii zmiňujete jako důkaz pro svá všeobecná tvrzení
Život člověka, který má tak všechno předem jasné a tak přesně vidí do hlav a myšlení druhých musí být úžasný. Závidím Vám.
Ale ponechám si raději svůj vlastní styl uvažování, který je založen na neustálém zpochybňování již vyslovených myšlenek, především těch vlastních. Zkuste to někdy. Možnost připustit si vlastní chybu je děsně osvobozující.

Napsal jsem
"Vím o několika případech romských dětí, které byly v kojeneckém až batolecím věku adoptovány a vychovány mimo své etnikum. "
Vy jste si automaticky domyslel, že se odkazuji na nějaký mediálně známý případ.
Omyl. Vím o jednom takovém případu osobně. A o několika dalších zprostředkovaně. podrobnosti uvádět nechci a nemohu, ale snad stačí, když řeknu, že má blízká příbuzná pracovala několik let v kojeneckém ústavu a o osudy svých bývalých svěřenců se zajímala i posléze.

Takže sestupte laskavě z nadoblačných výšin různých esejů, zevšeobecňujících studií a předpřipravených mediálních výstupů, jejichž účelem je oponenta nikoliv přesvědčit, ale umlčet vyzdvihováním morálních imperativů a začněte odpovídat na konkrétní položené otázky.
Mlátičů prázdné slámy máme přisátých na rozpočty školství dost a dost.

Jak si vysvětlujete případy změn v chování a vytvoření zcela odlišných etických vzorců u jedinců, vychovaných mimo své etnikum?
A myslím tím třeba také aborigince v Austrálii, násilně osvojené bílými osadníky, nebo asiaty adoptované v USA?

A pro připomenutí:
Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?

Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?krtek řekl(a)...
23. března 2016 v 13:09  

Pane Černý,
za sebe děkuji za ochotu diskutovat místo předcházejících příspěvků, ale:
1) Jak Romům pomůže pravidelné přezkušování LMP PPP všech dětí?
2) Zajistí "pouhá inkluze" Romům ze sociálně vyloučených lokalit práci a bydlení?
3) Je na tom, co se týče perspektivy života z pohledu Romů lépe ČR nebo Francie?
Zvláště ta třetí otázka je pro téma, zda není něco pravdy na tom článku v Právu a na menšinových stanoviscích soudců?
Upřímně - já nevím. Ze sdělovacích prostředků slyším o negramotnosti na Západě, vím, že Romové odcházeli do Anglie, Belgie, ..., ale také se hodně vraceli.
Tím zákonem se - podle mne - pomíchaly dva problémy: nedostatečná vzdělanost Romů z hlediska trhu práce a speciální pomoc dětem s nějakým postižením. Hodit řešení na základní školy z roku na rok a tvářit se, že když se to nepovede, můžou za to zlí a neschopní učitelé, to už je jenom důsledek. Bohužel - učitelé po 25 letech nevěří, že ze dne na den na inkluzi peníze budou, psychologové budou, asistenti budou, takže se nedivte takovým reakcím.

poste.restante řekl(a)...
23. března 2016 v 13:52  

Protože jsme psali paralelně, odpověď na první otázku jsem zahlédnul až po odeslání svého příspěvku. Ještě se k ní vrátím.

Zbývají původní dvě. :-)

Princip "sebenaplňujícího proroctví" chápu a akceptuji.
Ve městech už dnes tyhle mezilidské vazby mizí, ale my, původem "z dědiny" známe skutečný význam rčení, že "doma není nikdo prorokem".
Mám na mysli takové to paušální odsouzení dětí ve smyslu, "z té rodiny jaktěživ nikdo kloudný nevzešel", anebo naopak když se předpokládá, že z rodiny "pánů doktorů" v páté generaci přece nemůže být nějaký blbec.

I vyloučené subkultury hrají svou roli. Platí to třeba pro etnické Němce v našem, nebo Čechy v německém pohraničí. Nebo donedávna fungovaly podobné vazby i v subkultuře gayů.

Na druhou stranu ale ona otázka proč? je důležitá spíše v kontextu otázek Cos tím? a Jak to změnit?
Víte, mně jako učiteli může být a vlastně do jisté míry musí být zcela jedno, jestli školní absentér je Rom, Polák, nebo Čech. Jako člověka a učitele mne samozřejmě zajímají příčiny, protože mi umožňují žáka lépe chápat.
Ale třeba jako třídního mne má zajímat jen souhrnná výše neomluvené absence, pokud se rozhoduji zda mám kontaktovat orgány OSPOD.

O to více mne ale iritují spasitelé lidstva, k jakým bohužel musím řadit i Vás, kteří mne obviňují z rasizmu jen proto, že absentující žák je Rom.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. března 2016 v 13:59  

......než "volání krve" jak naznačujete. ......
My nesmíme ani naznačovat.

Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?

Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?

Proč byla zažalována a odsouzena ČR , která dosáhla skoro 100% gramotnosti Romů. Proč nejsou zažalovány státy, které se Romy nestarají, kde gramotnost leze do desítek procent?
Logika věci mi stále uniká.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. března 2016 v 14:06  

Nevím, o čem ta debata je. Nikdo tu nic proti Romům nemá a ani nenaznačil. Nikdo tu nevyslovil nic v duchu, v kterém se to nese.To, že někdo díky své fantazii už předbíhá a "ví", co si kdo myslí, případně co tím "chtěl" říci, je trapné.Naopak, některé zcela jasně položené otázky jsou stále nezodpovězeny. Dodnes mi není jasné, jak souvisí vzdělávání mentálně postižených a jejich vzdělávací program se vzděláváním Romů. Je to opět jakási "vlastní" interpretace některých jedinců, kteří řeší hledání jehly v kupce sena tím, že tu kupku zapálí a počkají, až jehla zůstane někde dole. Dost zdrcující řešení. Přesně v tomto duchu proběhlo i řešení zařazování romských žáků do praktických škol. volání po tom, že je tento problém potřeba řešit od raného věku, prácí s rodinou a pod. zůstává nevyslyšen nebo je odkládán a bagatelizován. Jsou třeba vidět VYDITELNÁ a rychlá řešení. Tak to nandáme těm postiženým. Děkuji, nechci.
Nepřeji si, aby mi někdo vkládal do úst něco, co jsem nikdy nevyslovila.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
23. března 2016 v 14:18  

Ty otázky opakovaně kladené panu Černému jsou zcela zbytečné - ON VÁM NA TO NEODPOVÍ, že pane Černý?

To by se totiž ukázalo, že střílí vedle.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. března 2016 v 14:24  

Asi spíš viditelná.Ha ha .

Unknown řekl(a)...
23. března 2016 v 14:46  

Mám obavy, že o děti s LMP vůbec nejde. Taky jsem pojal podezření, že si někteří "experti" dodnes myslí něco o "nemoci a léčení" mentální retardace. S těmito lidmi se opravdu nedá komunikovat

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. března 2016 v 15:38  

Ne jde o toto:
Když napíšu: Obyvatelé té vesnice ve většině jen sledují hloupé seriály a chodí do hospody. Svědčí to o mé nesnášenlivosti vůči VŠEM vesničanům? Nebo to popisuje vesnici, kterou znám a vím, že opravdu většina těch lidí žije tímto způsobem života?
Vesničané ale nejsou politicky profláknutí, proto se proti tomu nikdo neozve.


A další otázka zní: Jestliže Právo manipuluje informacemi, prosím o dodání těch správných informací - dodělal si někdo z těch 18 žalujících vzdělání dodatečně? protože, když mi stojí za to se soudit (a to několik let(,asi jsem se chtěl vzdělávat, když už mi to bylo umožněno - existují v každém okrese školy ,kde si žáci mohou doplnit základní vzdělání a poté jít na střední školu a třeba i více.
Takže :DOVZDĚLAL SE NĚKDO Z TĚCH 18 LIDÍ?

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. března 2016 v 16:45  

http://elearning.fvp.slu.cz/course/view.php?id=639
Jeden z průzkumů, které jsou veřejnosti zatajeny a bylo by dobré je zveřejnit. Vkládám jeden z odstavců (závěr analýzy):

Výzkumem, realizovaným za účelem srovnávací analýzy, zohledňující vzdělávací posun tří cílových skupin žáků (s LMP, v hraničním pásmu inteligence, se sociálním znevýhodněním) jsme dospěli k následujícím zjištěním:
• Žáci s lehkým mentálním postižením lehkým mentálním postižením
, vzděláváni v základních školách praktických (dle RVP ZV LMP) dosáhli dosáhli za sledované období statisticky významného vzdělávacího progresu jak v oblasti čtenářské gramotnosti, tak v progresu oblasti matematické gramotnosti.
• Žáci s inteligencí v hraničním pásmu, vzděláváni v základních školách hlavního proudu (dle RVP ZV) nedosáhli za sledované období statisticky významného vzdělávacího progresu jak v oblasti čtenářské gramotnosti, tak v oblasti matematické gramotnosti.
• Žáci se sociálním znevýhodněním vzdělávaných ve školách hlavního proudu (dle RVP ZV) nedosáhli za sledované období statisticky významného vzdělávacího progresu jak v oblasti čtenářské gramotnosti, tak v oblasti matematické gramotnosti.

Unknown řekl(a)...
23. března 2016 v 16:54  

Opravdu nevím, co je manipulativního na připomenutí velmi důležitých skutečností, které byly v souvislosti s rozsudkem D. H. vers. ČR médii dlouhodobě "vysklívány". Causa samotná je více než žhavá - právě díky angažmá organizací, které samy sebe halasně označují za ochránce práv Romů (viz společné prohlášení Amnesty International, Evropského centra pro práva Romů, Nadace Open Society Fund Praha a ČOSIV z 13. listopadu loňského roku "Osm let po rozsudku D.H. musí dojít ke komplexní desegregaci škol" - http://www.osf.cz/osm-let-po-rozsudku-d-h-musi-dojit-ke-komplexni-desegregaci-skol/).

Zde se říká doslova: Téma rušení vzdělávacího programu pro žáky s „lehkým mentálním postižením” bude zásadně důležité pro zajištění inkluzivního vzdělávání. Amnesty International, Evropské centrum pro práva Romů, Nadace Open Society Fund Praha a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání proto připomínají české vládě, že musí stát za svým závazkem proměnit praktické školy v běžné školy a tímto zrušit vzdělávací program pro žáky s „lehkým mentálním postižením”.

Mimochodem: vznesl jsem identický dotaz (podle zákona o svobodném přístupu k informacím) na Úřad vlády ČR a na MŠMT, zda vláda přijala nějaký podobný závazek, a jaké je číslo usnesení vlády, jímž jediným by mohl být takový závazek formalizován. Z obou institucí jsem se dověděl, že žádný takový závazek ČR NEEXISTUJE! Vláda pouze vzala na vědomí informaci MŠMT o tzv. Akčním plánu inkluzivního vzdělávání, což je tedy sakra rozdíl!

Jinými slovy: předsedkyně ČOSIV paní Laurenčíková veřejně lhala hned dvakrát. 1) o neexistujícím závazku vlády fakticky zlikvidovat celý segment regulérního speciálního vzdělávání pro mnohatisícovou skupinu žáků s lehkým mentálním postižením, 2) že přece vůůůbec nikdo nechce tyto školy rušit.

Právo svými posledními informacemi o Rozsudku D. H. jen navázalo na první článek o lžích Amnesty International, kvůli nimž jsem podal na AI i na jejího generálního tajemníka trestní oznámení. Poskytl jsem Právu i veškerou svou mailovou komunikaci s AI i s OSF - je to vskutku pramálo povzbudivé čtení. Ale to už je jiná písnička. V každém případě je snadno doložitelné, že jsem se pokoušel před podáním trestního oznámení přimět AI k tomu, aby se od nejhorších urážek z úst pana Shettyho distancovala (např. že Romky musí rodit odděleně od "bílých" apod.). Amnesty lže ovšem vesele dál - bohorovnost, s jakou tato kdysi úctyhodné organizace chrlí neuvěřitelné dehonestující bláboly, je neskutečná (viz jejich poslední kampaň "Smažme rozdíly", kde jsou náležitě dramaticky postaveni na roveň jakási nešťastná prostitutka ze Sierry Leone, geniální desetiletý slovenský Rom Andrej, který odborně posoudil standardizované psychotesty jako lehké - zvrhlí psychologové ho za to pomstychtivcě doporučili do zvláštní školy -, a jakási íránská studentská aktivistka, kterou skřípli za protivládní protesty).

Proto jsem upoutal pozornost redakce Práva na disentní stanoviska 4 soudců Velkého senátu ESLP: na rozdíl od vlastního textu rozsudku jde o velmi důkladně zpracované rozbory významně pominutých skutečností (např. o statisících zcela negramotných Romech ve "starých" zemích EU od soudce K. Jungwierta). Jejich vyjádření jsou doslova prorocká: jak ten ostudný rozsudek od roku 2007 KONKRÉTNĚ pomohl navýšení vzdělanosti Romů? MŠMT mi totiž na můj další dotaz (jak si vlastně ti inkludovaní Romové v základních školách vedou, kolik jich opustilo školu bez ukončeného základního vzdělávání a ve které třídě atd.) odpovědělo, že se nic takového NESLEDUJE!! Neboli: je klidně možné, že ve skutečnosti naopak úroveň jejich vzdělání POKLESLA. Jaká je asi uplatnitelnost lidí (bez ohledu na etnicitu), kteří mají poslední vysvědčení ze 7. třídy?

Poslední poznámka k panu Černému. Ten člověk je (podle dikce jeho příspěvků) opravdu v tísni - navrhuji nepřitěžovat jeho už tak zjevně vážnému stavu a nadále na jeho vzněty vůbec nereagovat... Za sebe se k uvedenému postupu zavazuji!

M. Odehnal

poste.restante řekl(a)...
23. března 2016 v 16:56  

Tedy paní Karvaiová.
Tak neobjektivní a manipulativní závěry.
Styďte se.

Vždyť Vy nám tady chcete tvrdit, že systém speciální péče funguje.
A dokonce snad i pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Nemožné.
Nechutné.
Neinkluzivní.

Ona to snad, nedejbože, může být i pravda.
Ví to už paní Laurenčíková?

Tajný Učitel řekl(a)...
23. března 2016 v 17:09  

V určitém věku, většinou kolem puberty, se začaly chovat naprosto v protikladu s předchozí výchovou.

Může to být tím, že ve věku puberty jsou adolescenti zvláště přecitlivělí na jemné, či ne tak jemné, nuance způsobu jakým jsou vnímáni okolím?

Jinými slovy, kdyby vás v pubertě denně 100 kolemjdoucích na základě barvy vaší pleti apriori ocejchovalo jako odpudivého nemakačenka a zloděje, lidé by si od vás v tramvaji odsedávali, ženy by si kontrolovaly kabelky, také byste se možná začal chovat "v naprostém protikladu s předchozí výchovou".
K dokreslení přikládám zajímavou reflexi: http://www.respekt.cz/tydenik/2015/20/neviditelna

Mohl byste pane poste.restante odkázat na nějaké socio-pedo-psychologické studie fenoménu, nevím jak ho nazvat, možná "genetické nepřizpůsobivosti hodnotovým žebříčkům většinové společnosti u adoptovaných dětí jiné rasy"..., na který odkazujete?

Tajný Učitel řekl(a)...
23. března 2016 v 17:17  

Pane Odehnale,

romské děti v první třídě jedné základní školy ale odděleny byly. Nebo ne? Taky budete tu školu žalovat?

Simona CARCY řekl(a)...
23. března 2016 v 18:50  

Dobry den, pane Odehnale, zvazte mozne rozsireni Vaseho zavazku z 16:54 z pana Černeho i na Tajneho ucitele. Podotykam, ze to nemyslim diskriminacne, ale nechci dalsiho experta pytlaciciho za hranicemi svych schopnosti vystavovat stresu a mistni diskutujici pak jeho demagogiím. Vsichni tihle pseudoexperti se snazi na politicke zadani, ktere jsme si sami navlekli jako tizivou ohlavku se signovanim D.H., navleci gumovou ochranu nejakych pseudohumanistickych cilu nebo rasovych (vydirajicich) oduvodneni. A protoze je to faleš, klam a podvod, povazuji diskusi s temito reprezentanty sebemrskacske politiky za skodlivou a cas tim straveny za ztraceny.

Anonymní řekl(a)...
23. března 2016 v 19:47  

Nemám tak odborný slovník jako diskutující nade mnou, ale snad mi dovolíte malý postřeh učitelky, která nedlouho učí na základní škole - po změně bydliště. Romské děti, lhostejno zda s LMP nebo bez, OPRAVDU chodí do školy asi polovinu roku. Po zbytek roku jsou naháněny ony i jejich rodiče, požadováno vysvětlení, angažována sociálka....z různých rodin, ne z jedné. Mezi většinovou populací jsou taky chroničtí záškolácí - ale mezi Romy neznám výjimku- tedy díte pravidelně docházející do školy. To by pak museli být vpravdě géniové, aby se za polovinu času naučili potřebné....Podotýkám, ž
e jsem do základní školy nastupovala nezatížená předsudky, protože na střední či vysoké škole, neřkuli na jazykovce, jsem se s Romy prakticky nesetkala.....jestli oni by přece jen nezvýšili své šance, kdyby do té školy chodili...ohledně inteligence jsem si žádného defektu nevšimla.

Josef Soukal řekl(a)...
23. března 2016 v 19:48  

Tajný Věčný Odporovateli, vzhledem k tomu, že jsem mohl pozorovat průběh adopce romského dítěte po řadu let (v rodině svého kolegy) a že jsem se během této doby leccos dozvěděl o tom, jak adopce romských dětí dopadají, vás upozorňuji, že to, co uvádí kolega poste restante, je velmi častá jev. Koneckonců píše se o tom i v literatuře. Bagatelizováním či dokonce zamlčováním problémů děláte Romům medvědí službu.

Tajný Učitel řekl(a)...
23. března 2016 v 20:08  

Hrozně rád si dotyčnou literaturu přečtu, bez sarkazmu, protože pokud by takový gen nepřizpůsobivosti opravdu existoval, změnilo by to asi celkem dost radikálně výchozí paradigma v otázkách začleňování, přizpůsobování Romů a jiných etnik do většinové/evropské/bílé společnosti, vzdělávání romských dětí, sociální a zdravotní politiku, prevenci atd, atp., mimo jiné také oblíbenou frázi "můžou si za to sami".

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. března 2016 v 20:30  

kdyby vás v pubertě denně 100 kolemjdoucích na základě barvy vaší pleti apriori ocejchovalo

Nechce se mi věřit, že by denní výskyt sčítačů romčat byl až tak četný. Zpravidla je ocejchovali a do formulářů zapsali nejvýše jednou za klasifikační období. Dodnes mám v živé paměti tu expertku na etnika, která podle fotografie třídy hravě cejchovala v přímém televizním přenosu.

romské děti v první třídě jedné základní školy ale odděleny byly

Pokud se případně vytvoří třída se speciálními, lépe praktickými podmínkami pro zvýhodnění sociálně znevýhodněných dětí, a ukáže-li se shodou blíže nespecifikovaných okolností, že to potřebují děti určitého typu, může se nemyslícímu pozorovateli zdát, že tu došlo k jakési selekci. Ovšem vzhledem k tomu, že se do takové třídy nevešly všechny děti toho typu, muselo tu k výběru doopravdy dojít. Fůůůůůj.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
23. března 2016 v 20:36  

"Mohl byste pane poste.restante odkázat na nějaké socio-pedo-psychologické studie fenoménu, nevím jak ho nazvat, možná "genetické nepřizpůsobivosti hodnotovým žebříčkům většinové společnosti u adoptovaných dětí jiné rasy"..., na který odkazujete? "


Problém s touto literaturou je ten, že v okamžiku, kdy někdo něco sepíše, vy a vám podobní "Černí" z něj udělají rasistu...

Už jsem tu literaturu odkazoval a přesně tak jste reagoval. Takže nevím, co byste tak chtěl.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. března 2016 v 20:44  

Odkazuji znovu na Koukolíka a jeho Vzpouru deprivantů případně další literaturu tohoto autora. Je to jasné a srozumitelné. A mohu říci, že když jsem to před 20 lety četla, hrubě jsem nesouhlasila. Postupem času a nabírajíc další a další zkušenosti jsem mu musela dát za pravdu. Vliv dědičnosti je ,někdy bohužel, opravdu velký. I když samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo. A teď hovořím o vlivu dědičnosti na celou populaci, tady nelze rozlišovat. Jde třeba o výzkumy prováděné na adoptovaných dvojčatech daných k adopci, každé do jiné rodiny stovky kilometrů od sebe. jde o výzkumy americké, ti to mají zmáklé na docela velkých vzorcích. Ale proč tu rozpatláváme jedno slovo, které se vyskytlo v jednom příspěvku. Mě také k mým vývodům vede osobní zkušenost. Prostě kdyby Romové chodili do školy pravidelně , měli by menší problémy. A nechodí. To je fakt, který tu nikdo nevyvrátí ničím. Já si to nevymýšlím, jsou toho plné třídní knihy - tedy fakta! A rozhodně neabsentují z důvodů šikany. Blbost na entou. Nyní máme pouze jedno romské dítě a přestože to je malá, hodná holčička, rodiče ji nechávají klidně flákat dopoledne po městě (nepracují, takže přehled o dítěti mají). Za celou svou kariéru jsem se setkala s poměrně malou bezproblémovou menšinou Romů. Ti ostatní byli problémoví. A svádět všechno na nás, na majoritu ,je kravina. To by se každý vrah (jakéhokoli etnika) mohl vymlouvat na blbé dětství a podobně a odpouštělo by se mu? O čem je polovina amerických filmových slátanin? O tom, jak kluk (holka) jiného etnika vlastní pílí a dřinou na sobě makají, aby nastal happy end. Zrovna moc se tam nevyskytují záchranné sociálky apod. Sedět a bulet, že jsem chudák ,může každý z nás. Já taky nemám bohatství, byť celý život makám. Nebulím. Nechci po nikom nic. Vím, že si musím pomoci sama. Především. Musíme si pomáhat, ale taky vidíte, kdo pomoc využije a použije a kdo zneužije. A pak vás už nebaví být pořád jen ten, kdo dává.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. března 2016 v 21:02  

A takhle nějak se dělá humanitární práce v Česku. Neříkám, že se tak děje ve všech neziskovkách, ale není to první příklad ,se kterým jsem se setkala. Je to sice odbočení od tématu, ale vlastně ani moc ne::::
Jak Brno nakrmilo darmožrouty
Město Brno poskytlo finanční dar 300 000 .- Kč neziskové organizaci NESEHNUTÍ.
Tento dar je určený pro konkrétní pomoc do ukrajinského Charkova
Konkrétní pomoc spočívá v humanitární dodávce kojenecké vody:
Jak - takto.
Finanční dar pro Nesehnutí ve výši 300.000,- Kč bude využit podle schváleného rozpočtu takto:
Příprava projektu ...................................................... 51.250,- Kč
Personální náklady na pracovníky hnutí .... 45.000,- Kč
Pořízení kojeneckých vod . .........................12.221,- Kč
Doprava, ubytování, stravné .................... 126.800,- Kč
Mediální propagace, webové stránky, sociální sítě.. . 64.729,- Kč
sečteno .........300.000,- Kč
"Přesné náklady městu samozřejmě doložíme, chceme, aby vše bylo maximálně transparentní ujistila koordinátorka akce paní Chalupská - Hollanová z Nesehnutí.

Josef Soukal řekl(a)...
23. března 2016 v 21:33  

Tereza Boučková: Rok kohouta
"Prozaička, scenáristka a publicistka Boučková adoptovala dvě děti a ony se nevyvedly. Zničily zbytku rodiny téměř dvacet let žití (zatím). Shodou okolností to byly děti romské – a na to nepoučená veřejnost reaguje tak, že Boučkovou označuje za rasistku a špatnou matku. Neprávem. Mají před sebou „jen“ ženu, která po pravdě píše o tom, co v posledních letech tak hluboce prožívá."

Janek Wagner řekl(a)...
23. března 2016 v 21:49  

S tím Charkovem je to hoax, viz http://www.hoax.cz/hoax/brnensky-dar-na-kojeneckou-vodu-do-charkova/.

Josef Soukal řekl(a)...
23. března 2016 v 21:50  

Tajný Zpochybňovateli nosu mezi očima, máte rád příběhy; škoda že si nemůžete vyslechnout ten, o němž jsem zmiňoval v souvislosti s adopcí. Můj známý předčasně zemřel, jeho zdravotní stav výrazně poznamenaly problémy s adoptovaným synem, kterého v útlém dětství jako již velmi zanedbaného se ženou doslova zachránili pro jakžtakž normální život a s nímž do propuknutí puberty prožili pěkné roky naplněné láskou a péčí. Škoda že vám nemže vyprávět o svých zkušenostech, jež sdílel s řadou dalších adoptivních rodičů, škoda že vám nemůže sdělit, jak tuhle problematiku vnímají ti, kteří v oblasti adopcí pracují. Zatočila by se vám hlava. Nepochybuji ovšem o tom, že byste záhy s fakty zatočil tak, jak máte ve zvyku. Tak jen připomínám: Nevidět pravdu znamená nechápat, že problémy se rodí ze lži a zaslepenosti.

Ygrain řekl(a)...
23. března 2016 v 21:58  

Pro případ, že by se pan Černý pochlapil:

Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?

Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?tyrjir řekl(a)...
23. března 2016 v 22:03  

ad 23. března 2016 21:02
Podobnou strukturu mají myslím i další sociální a vzdělávací projekty. Včetně těch z EU dotovaných projektů. V těch velkých projektech se myslím ještě navíc švindluje s dodržováním tzv. závazných indikátorů projektu, dělají se tzv. podstatné změny měnící původní účel projektu a nesrovnalosti jsou i dodávkách služeb pro projekt. Kdo nedokáže věci dobře "ošetřit", je sankcionován a pak žádá o odpuštění sankce nebo její části...

Myslím, že českému veřejnému školství by možná bez některých tzv. systémových vzdělávacích projektů bylo líp než s nimi. Česko by myslím mělo dát 6 % z HDP na vzdělávání a velmi zpřísnit pravidla pro tzv. čerpání EU dotací i pro hospodaření s veřejnými rozpočty. J. Týř

Viz např.

http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html

http://www.ceskaskola.cz/2015/07/jiri-tyr-ceske-vzdelavaci-projektove.html

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/martin-simacek-bezprecedentni-kampan.html#comment-3864429840337272848

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/ministryne-valachova-pro-blesk-chci.html#comment-6443428365983678975

Josef Soukal řekl(a)...
23. března 2016 v 22:17  

...adoptujících rodičů...

poste.restante řekl(a)...
23. března 2016 v 22:26  

Tajný, Tajný - už zase?
Už zase manipulace.

Může to být tím, že ve věku puberty jsou adolescenti zvláště přecitlivělí na jemné, či ne tak jemné, nuance způsobu jakým jsou vnímáni okolím?

O to tu ale nejde. Napsal jsem
"V určitém věku, většinou kolem puberty, se začaly chovat naprosto v protikladu s předchozí výchovou. A nemyslím tím jen takové ty obyčejné pubertální vzpoury, které časem odezní."

Čili už v úvodním příspěvku jsem naznačil, že jde o víc, nežli jen přecitlivělost na podněty z okolí. Většina puberťáků se totiž časem zklidní, zatímco v mnou zmiňovaných případech se jedná o životní zlom.


Ad fenomén:
genetické nepřizpůsobivosti hodnotovým žebříčkům většinové společnosti u adoptovaných dětí jiné rasy

Kde jste to vzal? Proč si zase domýšlíte a podsouváte mi své vlastní projekce.
Napsal jsem přece:
Zda existuje "gen zameškané docházky", to opravdu nevím. Spíš je to pitomost.
Kterou jste si, mimochodem, radostně vymyslel vložením vlastní projekce do výroku kolegyně.


a položil otázku:

Jak si vysvětlujete případy změn v chování a vytvoření zcela odlišných etických vzorců u jedinců, vychovaných mimo své etnikum?
A myslím tím třeba také aborigince v Austrálii, násilně osvojené bílými osadníky, nebo asiaty adoptované v USA?


Tak trochu nechápu, proč po mně tedy chcete:
nějaké socio-pedo-psychologické studie fenoménu, nevím jak ho nazvat ...

Nevím, proč mám dokazovat genetickou podmíněnost něčeho, co netvrdím.
Byla by to přece pitomost. Struktura lidské DNA přece není natolik podrobně prozkoumána, abychom už mohli mluvit o dědičné podmíněnosti psychických nebo morálně-volních charakteristik či postojů jedince. Vždyť ani na existenci krimigenu se zatím odborníci neshodli.

Já netvrdím, že taková genetická podmíněnost existuje, ale ani to že neexistuje.
Poctivé je říci, že to zatím nikdo prokazatelně neví.
Mohou existovat výzkumy, které mohou dovozovat častější výskyt určitých vzorců chování s ohledem na etnikum či národnost. Ale nejspíš by byly okamžitě označeny za předpojaté a rasistické. Tyhle vztahy je velmi obtížné zodpovědně zkoumat.


Ale už vůbec nechápu, k čemu potřebujete "socio-pedo-psychologickou studii "?
Chcete tím snad říci, že pokud k nějakému jevu neexistuje studie, tak ten jev neexistuje? To vážně potřebujete ke všem skutečnostem, které denně vidíte, aby Vám je potvrzoval nějaký výzkum? Tak schválně, můžete dát odkaz na nějakou studii, nebo výzkum o tom, že slepice snáší vejce?

Anebo snad chcete zpochybňovat samotný fakt, že adopce mimo vlastní etnikum sebou nenesou rizika potenciálních problémů? A že navzdory snaze o tu nejlepší výchovu se v nezanedbatelném procentu u některých adoptovaných dětí projevují vzorce chování, které v adoptivní rodině získat prostě nemohly. To by bylo hodně naivní, nemyslíte?

Ale abyste neřekl, že se vymlouvám, zkuste aspoň pár následujících odkazů:
http://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-stazeni/nrp_dite_jineho_etnika_v_nahradni_rodinne-peci.pdf
http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/identita.pdf
http://theses.cz/id/z5xcjq/BP-Novkov.pdf
nebo viz
The Transracial Adoption Paradox
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2366972/pdf/nihms-46199.pdf

Unknown řekl(a)...
23. března 2016 v 23:08  

Se stejnými případy ohledně adoptovaných dětí do bezdětných rodin má poste.restante do určité míry pravdu. Dobře situovaná rodina si adoptovala 2 malé Romky. Až do puberty vcelku pohoda. Známky jedničky a dvojky na škole hlavního vzdělávacího proudu. Rodiče se jim mimořádně věnovali, jezdecký kůň, moderní tanec, zpěv. Okolo puberty náhlý přelom, děvčata si pohoršila známky na trojky až pětky, začaly se vyhýbat škole, začaly kouřit, popíjet alkohol. Ještě musím předeslat, že ve třídě byly poměrně oblíbené, měly spoustu kamarádek i kamarádů i z jiných tříd. Nezaznamenal jsem taktéž žádný rasisticky přístup spolužáků a učitelů. Při rozhovoru s nimi mně sdělily, že je škola už nebaví, nechce se jim učit, ve škole se nudí a venku je to o mnoho lepší. Zvlášť oceňovaly volnost pohybu, nezávaznost, bezstarostnost. Rodiče tu situaci velmi špatně snášeli, matka vážně onemocněla. Nebyl to ojedinělý případ.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. března 2016 v 0:25  

A mám brouka v hlavě.
Jestli já nejsem nějaký adoptovaný, nebo co. Také jsem se v pubertě zlomil. Doživotně.
Hele, do puberty celkem v pohodě, a pak najednou, že prý učitel ze mne bude, a nikdy jinak!

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. března 2016 v 7:34  

Za hoax se omlouvám ,občas je na netu tolik informací, že z toho jeden blbne. proto také chápu roli školy jako důležitou, a ne jako někteří dnešní reformátoři, kteří mají pocit, že net se stane zdrojem informací a vyškolování ve velkém..

Vrátím se k tématu.
Jestliže jsme jako ČR vytvořili mnohostránkový dokument, který měl pomoci lidem sociálně vyloučeným. Bylo to dobře. každá snaha se cení. nestudovala jsem ostatní kapitoly - zdravotnictví, bydlení apod. Nejsem expert na vše.Takže ani nemohu říci, zda tam byly nějaké nesmysly nebo jsou správné ( i když si myslím, že poté následovala ta totální hovadina s dotovaným bydlením ,která umožnila vydělávat nehorázné peníze formou dojení státu na dávkách za bydlení).

Mohu hovořit za kapitolu školství. A potom NAPROSTO NECHÁPU, co má společného vzdělávací program pro děti s lehkým mentálním postižením a školy pro ně zřízené s nápravo sociálního systému v ČR????????????? Proč bylo nutné rušit vzdělávací program a školy (nebojte, na to ještě dojde)? protože tato taktika je ve Strategii jasně popsána, finančně vyčíslena (mimochodem, cifra sociální inkluze je tam 5 miliard) a vše časově přesně rozloženo. když si teď strategii čtu, tak mohu jen "fajfkovat" - splněno, splněno.....

Může mně pan Opak Bílého vysvětlit, jak k tomu tvůrci onoho významného dokumentu došli? Mohl by zde odpovědět na některou z kladených odpovědí? Nebo ví houby a proto se tomu vyhýbá? Nebo umí dělat jen větné rozbory a vyhledávat to, co jemu se líbí či nelíbí a to zde pak rozpatlávat na půl stránky? Má zde nyní příležitost napravit bludy, kterými nás údajně krmí Právo. Skvělá příležitost.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. března 2016 v 8:44  

Děkuji poste.restante za přiloženou literaturu. Vskutku je to zajímavé čtení.
Pro pořádek, nerozporuji vámi a panem Soukalem zmíněné příběhy. Rád bych pouze přečetl něco o kauzalitě vámi popsaných jevů.

"V určitém věku, většinou kolem puberty, se začaly chovat naprosto v protikladu s předchozí výchovou. A nemyslím tím jen takové ty obyčejné pubertální vzpoury, které časem odezní."

To já také ne.

Anebo snad chcete zpochybňovat samotný fakt, že adopce mimo vlastní etnikum sebou nenesou rizika potenciálních problémů? A že navzdory snaze o tu nejlepší výchovu se v nezanedbatelném procentu u některých adoptovaných dětí projevují vzorce chování, které v adoptivní rodině získat prostě nemohly. To by bylo hodně naivní, nemyslíte?

Nechci to zpochybňovat; otázka proč je zde však klíčová, že?
Je to vrozené nebo zprostředkované? To je oč tu běží.

Například ve vámi zmíněné studii Transracial Adoption Paradox je citováno mnoho výzkumů týkajících se třeba asijských a afro-amerických dětí adoptovaných bílými rodinami v US. Bez výjimky se zmiňují o možných problémech těchto dětí v pubertě, které mají co dělat s ambivalentním vnímáním vlastní rasové/kulturní identity, a které však nemají zásadnější vliv na pozdější fungování těchto jedinců ve společnosti v dospělosti.

Počtu si, něco se naučím a pak můžeme polemizovat.
Unknown řekl(a)...
24. března 2016 v 9:18  

K reakci pana Tajného učitele na můj příspěvek

"romské děti v první třídě jedné základní školy ale odděleny byly. Nebo ne? Taky budete tu školu žalovat?"

Nějak Vašemu dotazu nerozumím. Moje trestní oznámení na generálního tajemníka Amnesty Salíla Shettyho plus na českou pobočku AI reagovalo na nepřípustnou paušalizaci a na ničím nepodložená tvrzení, naznačující celoplošnou, systematickou diskriminaci ze strany českých škol i úřadů. Cituji z dokumentu AI "Amnesty vzkaz české vládě: V řešení diskriminace romských dětí ve školách to chce více snahy!", zveřejněného na webových stránkách organizace:

"Rozšířená segregace romských dětí je příklad systematického předsudečného jednání. Školy jim dávají poznat, co je diskriminace, už ve velmi raném věku," řekl Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International, který se účastnil vydání výzkumné zprávy v Praze. "Tím, že česká vláda tento problém dostatečně neřeší, porušuje nejen evropskou lidskoprávní legislativu, ale taky omezuje životní šance desítky tisíc českých občanů. Nazývejme věci pravými jmény: je to rasismus, čistý a jednoduchý."

Pokud pan Tajný učitel nechce být jako pan Shetty, měl by uvést, o jakou konkrétní školu se jednalo - mám podezření, že půjde stejně jako v případě všech údajných příkladů diskriminace z tzv. Výzkumné zprávy AI o stejně smyšlenou historku.

S. Shetty ostatně neperlil jen na adresu našich rasistických úřadů a škol, ale dopřál si širšího záběru: "Opravdu jsem si předtím neuvědomoval ten rozsah diskriminace, které u vás romská populace musí čelit. A to ne pouze v systému vzdělávání, ale třeba romské matky, se kterými jsem se setkal, mi vyprávěly o tom, že když jdou do porodnice rodit své děti, musí být často v místnosti oddělené od ostatních rodiček."

Samozřejmě opět ani jediný konkrétní údaj, který by umožňoval cokoli si ověřit - jde přitom o tak evidentní lži, že vůbec nedokážu pochopit, že se proti nim premiér Sobotka ostře neohradil. Chápu sice, že takovému potentátovi nemůže premiér dost dobře říci: "Vypadni, nestoudný holomku - a nezastavuj se před Rozvadovem!" Nicméně bych očekával alespoň zdvořilou reakci typu: "Vážený pane generální tajemníku, Vaši podřízení Vám nejspíš omylem do složky ČR zařadili informace o nejbližším bantustanu. Nebo jsem se přeslechl, a mluvil jste o situaci zhruba dvou set miliónů Vašich indických spoluobčanů, tzv. dalitů neboli nedotknutelných, kteří nesmí dokonce ani pít ze stejných studní jako ostatní obyvatelé Vaší krásné vlasti?"

M. Odehnal

Simona CARCY řekl(a)...
24. března 2016 v 9:32  

Pne Odehnale, váš sdružený socialistický závazek z 23.3., 16:54 už tedy nenaplníte. Proč pijete ze stejné studny s Nikoli Bílým?

Tajný Učitel řekl(a)...
24. března 2016 v 9:33  

Už jsem si početl. Nechápu to, o vrozených spouštěčích antisociálního chování nikde ani vidu ani slechu.

http://www.nadacesirius.cz/soubory/kestazeni/nrp_dite_jineho_etnika_v_nahradni_rodinne-peci.pdf

stojí za to přečíst zejména tuto kapitolu na str. 19
2.3.1 Jak je to s „hlasem krve“?

Nebo z http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/identita.pdf

str: 2

Výchova jak biologických, tak náhradních rodin selhává v období puberty ne kvůli
opožděnému projevení se "špatných genů", ale proto, že selhalo budování identity dětí v předchozích obdobích. Ty totiž najednou neví, kdo jsou, jaké je jejich místo v životě či společnosti.Je zřejmě zbytečné se pouštět do biologické argumentace, ale přesto je třeba říci, že například genetické rozdíly mezi mužem a ženou jsou minimálně tisíckrát větší než genetické rozdíly mezi dvěma muži (či dvěma ženami) jakkoli rozdílných ras. Jestliže spolu dokáží vyjít tak geneticky rozdílná pohlaví, pak neexistuje genetický důvod, proč by spolu nedokázali vyjít příslušníci různých ras. Kromě toho i sami rodiče se našli, i když mají zcela rozdílné geny, a je to naopak výhoda.
Když přijdou krize, tak si také nevyčítají: "Za to mohou geny tvých biologických rodičů," nebo "nerozumíme si, protože ty nejsi můj biologický rodič, sourozenec či dítě."
Jestliže lékař špatně diagnostikuje chorobu, následuje i špatná léčba. Jestliže poruchy identity připíšeme na vrub "špatným genům, se kterými se nedá nic dělat", tak se připravujeme o možnost těmto poruchám identity porozumě, preventivně předcházet, stejně jako je účinně léčit.


poste.restante o co tedy jde? Snažíte se racionalizovat svůj, nebo český latentní rasizmus? O co tu vlastně jde?

Tajný Učitel řekl(a)...
24. března 2016 v 9:42  

p Odehnale,

"Rozšířená segregace romských dětí je příklad systematického předsudečného jednání. Školy jim dávají poznat, co je diskriminace, už ve velmi raném věku," řekl Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International, který se účastnil vydání výzkumné zprávy v Praze. "Tím, že česká vláda tento problém dostatečně neřeší, porušuje nejen evropskou lidskoprávní legislativu, ale taky omezuje životní šance desítky tisíc českých občanů. Nazývejme věci pravými jmény: je to rasismus, čistý a jednoduchý."

Na které planetě žijete? Proč neotevřete oči a nepodíváte se kolem? Nevím odkud Shetty čerpá své informace, ale výše zmíněný odstavec včetně odstavce o oddělených romských rodičkách sedí jako p...na hrnec. Podepisuji v plném znění. To, že to Vy nezažíváte, neznamená, že to neexistuje.

Jinak, je to škola v Krásné Lípě.

Unknown řekl(a)...
24. března 2016 v 9:47  

Pro tajného školníka

a na závěr tohoto nepěkného příběhu, viz. 23. března 2016 23:08, je nutno sdělit, že první dívenku byla rodina donucena vydědit. Nadělala totiž tolik dluhů, že by rodina přišla o dům a všechny peníze. Druhá je právě v nápravném zařízení. A to je těmto slečnám již 23 let. Pubertu asi už mají za sebou. A znovu opakuji, že to není ojedinělý případ. Nespatřujte v tom nic xenofobního a rasistického, pač o rasismu to vůbec není. To jen vy si pěstujete ve svých představách segregaci. Lidi rozlišuji na slušné a "běsy" a vůbec nezáleží na barvě pleti, kterou vy stále řešíte.

Josef Soukal řekl(a)...
24. března 2016 v 9:51  

Tajný, když už tedy nemůžete popřít, že Romové v pubertě velmi často nastoupí úplně jinou cestu, než ke které je vychovávali jejich adoptivní rodiče, chcete ji odůvodnit vnějšími vlivy. Pochybuji, že by se kdo u nás odvážil zpracovávat statistiku, která by na Romy vrhala negativní světlo. (Mimochodem, už sám tenhle fakt stojí za pozornost a ukazuje na něco hodně shnilého.) Nezbývá, než abyste se vydal za svými příběhy. Uvedl jsem, kde je najdete. Máte právě jim navenek nevěřit, ale soudím, že ve skutečnosti o míře selhání, jež by vám potvrdili lidé, kteří se téhle problematice věnují, nepochybujete. Je to totéž, jako když se zpochybňuje míra romské kriminality poukazem na to, že čísla neexistují. Stejné to bude s inteligenčními předpoklady romských dětí - způsob života nemalé části romské komunity se na nich nemohl neprojevit.
Ještě k adoptivním rodičům - troufám si tvrdit, že většina z nich přistupuje k výchově svých potomků zodpovědněji, než je běžný průměr. O to víc je pak jednání jejich dětí zasahuje. Tím spíše, že moc dobře vědí, že projevy rasismu se na něm podílely jen malou nebo vůbec žádnou měrou. A vůbec nejhorší snad je, když jsou naopak sami vystavení rasismu ze strany těch, které vychovali.
Až dokážeme o těchto jevech hovořit veřejně, samozřejmě v seriózní rovině, můžeme se v řešení romské problematiky někam posunout.

Josef Soukal řekl(a)...
24. března 2016 v 10:05  

Ještě pro pořádek: Rodiče, o které píšu, umožnili chlapci zcela přirozený kontakt se svým etnikem, a snažili se mu nenásilně pomoci v rozvíjení přirozeného hudebního talentu. Až do puberty byly vztahy v rodině harmonické. Přesto nakonec došlo ke konfliktům, které vyvrcholily soudním zákazem pro již dospělého adoptovaného přiblížit se k adoptivní matce. Ta nakonec po smrti manžela prodala byt a odstěhovala se. Kontrast mezi chováním adoptovaného - jeho nespolehlivost, neschopnost systematické činnosti, lhaní, podvody aj. - a stylem života rodičů je donebebijící. Rok kohouta popisuje chování dětí úplně stejně. Nejsou tyto skutečnosti minimálně podnětem k tomu, abychom se jimi vážně zabývali? Vysvětlení, které nabízíte vy, je velmi jednoduché, rasistické - může za to "bílá" společnost.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. března 2016 v 10:11  

Opět z vašeho seznamu http://theses.cz/id/z5xcjq/BP-Novkov.pdf

Hypotéza H1: „Většina lidí není tolerantní k přijetí dítěte jiného etnika“ byla potvrzena.
Hypotéza H2: „Většina lidí není tolerantní k romskému etniku“ byla potvrzena.

Ále čo. Stejně jsou tyhle diskuze k prdu. Když vezmete Blanického skinheada za krk a vrazíte mu hlavu do hromady dětských bot v Osvietimi, bude tvrdit, že tam jsou podstrčené, aby politicky zdiskreditovaly neonacisty a pak vás zažaluje za urážku na cti.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. března 2016 v 10:20  

Pane Soukale, nechci změnu chování několika romských dětí v adoptivní péči nijak a ničím omlouvat. Pouze bych byl rád, pokud by existoval studie dokumentující, že ono chování není zprostředkované, ale vrozené. Váš argument, že se lidé bojí výzkum tohoto druhu dělat je přinejmenším úsměvný. Vždyť by to bylo na Nobelovku. O dopadech na naše vnímání ras a etnik nemluvě. Možná je důvod jinde. Případů je málo, okolnosti nejasné, vliv prostředí stěží měřitelný apod.

Unknown řekl(a)...
24. března 2016 v 10:28  

Tajný učitel

My o voze, Vy o koze. Tady je veškerá diskuze nemožná.

A přesto si neodpustím i něco o "černém rasismu"

Symbolem hrůzy pro bílé a Asiaty v JAR se stal Julius Malema, vůdce mládežníků vládnoucího Afrického národního kongresu (ANC). I v zahraničí neblaze proslul třeba tím, jak si na veřejnosti rád zanotuje (zakázanou) písničku "Kill the Boer". Přeloženo "Zabij Búra", tedy bílého farmáře. Malema chce zestátnit doly i banky a bez náhrady vyvlastnit farmy bílých. V tomto směru je mu vzorem prezident Robert Mugabe v sousedním Zimbabwe. Mrtvých bílých farmářů jsou tisíce. Tisíce zavražděných z rasových pohnutek.
Další příklad: špatné školství. Aby se bílé dítě dostalo na univerzitu, musí mít o zhruba čtvrtinu lepší výsledky než jeho černý spolužák. Důsledky této vzdělávací politiky pro intelektuální a sociální strukturu země jsou fatální.

Ptám se. Kde je AI?

Josef Soukal řekl(a)...
24. března 2016 v 10:49  

Úsměvný argument? Tak to je bohužel smutná slepota z vaší strany. Vždyť ze strachu z tzv. nekorektnosti dochází v celém západním světě, kam se snad znovu řadíme, k absurditám zcela běžně. Jinak když tak tu a tam narazím na debatu o genetice a výchově (vlivu prostředí), opakuje se v ní konstatování, že geny mají mnohem větší význam, než se dříve předpokládalo. A - byť laicky - nemohu nezobecňovat osobní zkušenosti: Jak je možné, že zhruba z třiceti Romčat, s nimiž jsem v dětství přišel do styku, pouze jedno (jeden) žije v rodině, kde všichni pracují a kde neexistuje asociální jednání: Proč on, ale už nikoli pět jeho sourozenců? Je náhoda, že se od rodiny nikoli úplně odstřihl, ale odpojil, že se svými dětmi jezdil k rodičům a sourozencům na návštěvy jen u příležitosti narozenin, Vánoc apod.? Proč se tenhle model často opakuje u Romů, kteří vzděláním a společenským postavením vysoce přesáhli romský standard? Proč jsem si už před lety přečetl od jednoho vzdělaného Roma šokující slova o tom, že Romové nad pětadvacet jsou ztracení a že by veškerou pomoc investoval do romských dětí, nejlépe tak, že by zřídil internátní školy?
Můžete se točit na svých tvrzeních, bez výzkumu samozřejmě nedoložitelných jako jakákoli jiná tvrzení, jak chcete, ale právě realita z nich činí jen teoretické konstrukty bez valné ceny.

Unknown řekl(a)...
24. března 2016 v 11:01  

Pane Tajný Učiteli, začínám mít dojem, že jste pouze asistent na ZŠ. Jak nejste schopen v diskuzích reagovat na pedagogické a didaktické problémy Vás jedině usvědčuje. Neustále melete o rasismu a výsledná reálná hodnota výstupů je nula.

Ygrain řekl(a)...
24. března 2016 v 11:03  

"že by veškerou pomoc investoval do romských dětí"

Amen. A od útlého věku. Miniškolky ve vyloučených lokalitách, přípravky, vyrovnávací třídy, asistenti do rodin na pomoc se školní přípravou, kterou nezvládají rodiče, vodit děti do školy, kroužků atd.

BTW, dotazy pro pana Černého bych rozšířila ještě o jeden:

Fakt si myslíte, že inkluze nařízená a prováděná způsobem, jaký je v současnosti nastaven, odstraní problémy romské minority nebo rasismus majoritní společnosti?

Tajný Učitel řekl(a)...
24. března 2016 v 12:52  

Jak obtížné může být izolovat nějaký gen? Máme geny rakoviny, cukrovky, luminiscence, stárnutí, albinismu atd, tak proč ne antisociání gen?

Mimochodem, jeden Rom vychovaný v bílé rodině dostal nedávno řád od britské královny za pomoc komunitě. Ví někdo, kolik adoptovaných, pěstounských romčat se NEDALO v pubertě na šikmou plochu?

Problém rasizmu nevyřeší nic, než větší promíchání různých ras a etnik, rozmělnění bílé homogenity.
Když si dcera přivede domů černocha, budu si s čokoládovými vnoučaty hrát a začnu si brát projevy rasizmu osobně. Nebo ji vyhodím na mráz a vydědím. Ještě nevím.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. března 2016 v 12:53  

Miniškolky ve vyloučených lokalitách, přípravky, vyrovnávací třídy, asistenti do rodin na pomoc se školní přípravou, kterou nezvládají rodiče, vodit děti do školy, kroužků...

vařit, prát, uklízet, nakupovat, vydělávat peníze na obživu a ošacení, provádět osobní hygienu, vyhlašovat večerku i budíček, organizovat ranní nástupy a rozcvičku, dohlížet na dodržování stanoveného denního režimu vůbec. V souhrnu tím dáte zcela jasně najevo, že někteří občané nejsou dlohodobě, tedy setrvale schopni soužití s civilizovaným okolim. Rasissmus nejhrubšího zrna.
Doražte to umístěním nemajoritní rodičky na sólo víajpí pokoj s televizí, a máte na krku segregaci jako vyšitou. Mezinárodní odsudek jistý.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. března 2016 v 13:02  

Když si dcera přivede domů černocha

Co sem taháte černochy, člověče?
Jsou snad v čr černošská gheta a černoušat oddělené třídy?
Jen ať si dcerka domů přivede statného roma. A bude-li to muslim, tím lépe.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. března 2016 v 13:28  

Oukej, tak tedy statného trans Roma, nejlépe muslima s autizmem, bez nohy.

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. března 2016 v 13:57  

Až dokážeme o těchto jevech hovořit veřejně, samozřejmě v seriózní rovině, můžeme se v řešení romské problematiky někam posunout. ...........
To je naprosto jednoduše vystiženo gro problému.

Měla jsem pár let šanci vidět romský problém přímo zevnitř - pracovala jsem ve škole s 70% Romů. Byly to mé nejtěžší pedagogické roky. Mezi sebou měli 3 kasty. Navzájem se nesnášeli a nadávali si (včetně nadávek jako "černá huba" apod.) Dodnes jsem nepochopila, podle čeho se tak dělili. Ti tzv. lepší zakazovali svým dětem kamarádit se se svým etnikem. Asi věděli proč. My jsme pro většinu byli "bílí knedlici". Jako rasisté se chovali oni - což jsem také nepochopila. Nastupovala jsem na tu školu zcela bez předsudků. Z rodiny jsem byla zvyklá, že nás navštěvoval nějaký pan Cína, Rom, a my chodili zase k nim. Spořádaná rodina. Nestýkali se dalšími Romy, kromě své rodiny. Na základní škole k nám chodilo několik Romů, většinou pak propadli, všichni se k nim chovali v pohodě. Jeden zůstal a dodnes se "srážíme" na setkáních se třídou. Rasismus jsem zažila až v oné škole a to od Romů. Nepokrytý a hnusný. K lidem, kteří jim chtěli pomoci. Poznala jsem jejich filozofii, jejich zvyky, naučila se romská (především sprostá) slova. Poté jsem působila na školách, kde Romové skoro nebyli. Když byli, měli problémy - především záškoláctví a zanedbávání povinností. Nikdy nebyli středem pozornosti a šikany - přísahám na zdraví svých dětí. Naopak, šikanovali oni. Přesto jsem pořád nepřestala doufat a dělat osvětu. Bohužel, výsledkem je nula od nuly. Tady se pořád jen mlží a věci se "omlouvají". já vím, že není a nebude jednoduché něco změnit. Jenže je to stejná situace, jako když rodič řekne o svém zlobivém dítěti - za to může jeho kamarád. prostě se vše přehodí někam, kde jako nenesu odpovědnost. Jednou jsem vyslechla rozhovor v rádiu, myslím že tam hovořil pan Banga (muzikant z nějaké skupiny). Když se ho redaktor ptal, zda nějak pomáhá motivovat své etnikum k lepším výsledkům, k práci, ke škole, tak prohlásil, že už to vzdal, že to nemělo cenu. Co dodat?
Ve zprávě AI jsou naprosté nesmysly. Třeba příběh jakéhosi chlapce (údajně nadprůměrně inteligentního), který prý vyšel ze zvláštní školy z páté třídy (věk uveden myslím 19 let). Takže nehorázná lež pro ty, kdož znají náš systém, kdy můžete mít rok odkladu a potom max. 2x propadnout. Vychází z toho přinejmenším sedmá třída. A podobných "pravdivých" a nevěrohodných příběhů je tam více. Takže já věřím, že průzkum byl zmanipulován.
Netroufám si tvrdit, že mezi námi nežijí občané, kteří nejsou rasisti. Jen mi vadí, že někdo zobecňuje a říká - Češi jsou rasisti. Tady taky nikdo netvrdí, že všichni Romové jsou flákači. A rasisty najdete na světě všude. Zajímavý je výzkum v USA, kde došli k závěrům, že nejlépe jsou na tom ve vzdělávání asiaté a nejhůře hispánci. Hispánci proto, že nepovažují vzdělání za potřebné (co mi to jen připomíná) a chtějí, aby jejich děti rychle ukončily nějakou školu (stačí základní) a honem šly vydělávat pro rodinu. A nikdo ty závěry nenazval rasistickými. To jen u nás se pořád jen chodí kolem horké kaše a děláme, že se to nesmí, říkat ošklivé věci.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. března 2016 v 15:06  

Nikdo nepopírá problémy se vzděláváním romských dětí. Nikdo nepopírá rasově motivovanou vzájemnou šikanu mezi dětmi na školách. Neshodneme se v jediné věci a to v příčině těchto problémů. Pokud připustíme, že příčina je mimo dosah našich možnosti předem daná, biologická, neovlivnitelná, pak lze rezignovat a spolu s panem Bangou konstatovat, že to nemá cenu a změnit kritéria. Pokud připustíme, že je příčina ovlivnitelná, pak je na majoritní společnosti, aby vytvořila takové podmínky pro Romy, které by zajistili jejich důstojnou existenci v rámci této společnosti protože k tomu má prostředky. Výsledkem může být zcela nový koncept vzdělávání romských dětí, sociální intervence, prevence apod.

Tyto snahy se však budou nadále do značné míry míjet účinkem, nezmění-li se přístup většinové společnosti k Romům od netolerance k toleranci, od zneužívání sociálně slabých skupin na okraji společnosti k jejich akceptování a pochopení jejich hodnost a kulturní identity. Nemůžeme-li docílit stávajícími metodami aby "oni" byli jako "my", pokud je toto našim cílem, zdálo by se nutným změnit metodu, nikoliv rezignovat a utvrzovat se v přesvědčení, že vše je marné a tato skupina lidí je, z našeho hlediska, naprosto nevzdělavatelná či nepřizpůsobivá.

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. března 2016 v 15:58  

Pokud připustíme, že příčina je mimo dosah našich možnosti předem daná, biologická, neovlivnitelná, .............
Příčina je někde mezi ovlivnitelnou a neovlivnitelnou. Obojí je možné a obojí existuje, bez toho, jestli se nám to líbí nebo ne.
Když vezmeme tu ovlivnitelnou část, pak se musí snažit především Romové. O tom jsem bytostně přesvědčena. jestliže jste někdy znal člověka, který vás nějak zradil, zklamal, také jste potřeboval, aby on dokázal vám, že to byl nějaký exces v jeho chování a ne trvalá změna. Myslíte si, že kdyby romové začali pravidelně posílat děti do školy, kdyby neřvali po večerech jak pominutí v okolí svých bydlišť a kdyby se dospělí více zajímali o zaměstnání (alespoň brigády), že by stále většinová společnost stála proti nim?
A nemusí být jako my, mají svou kulturu. Ale je to jako se vším, svoboda končí ve chvíli, kdy tím obtěžuji ostatní - hluk, nepořádek. Myslíte, že kdybych se tak chovala já, neromka, že by mi to okolí tolerovalo? Ani omylem. Víte, měli jsmet tu takových pár domků, kde bydleli Romové. V jednom bydlela lesbička (Romka) a neromka. Jejich část domečku, kvetla, udělaly si malé posezeníčko, záhonky. Ti ostatní měli kolem baráků jen bordel, seděli na schodech a celé dny hulili a pili kafe a víno z krabic. Ty dvě "divné" měli lidé rádi, ty ostatní nesnášeli. Není to jinakosti, je to často o vnějších projevech. O tom, jak lidé vnímají ostatní podle chování. Každý rok tu hledali náboráři lidi na půl roku práce do cihelny a sezonní práce v sadech. Kolik Romů se asi přihlásilo? Nakonec vozili lidi z Polska.

Josef Soukal řekl(a)...
24. března 2016 v 16:35  

Dokud budeme v diskusích využívat argumenty, že JEDEN ROM dokázal to a to, abychom překryli, co "dokázaly" stovky jiných, skutečně se v řešení problému neposuneme ani o píď. Zbytek už napsali kolegové.
Tuším, že ten Rom strávil několik let v internátní škole.

tyrjir řekl(a)...
24. března 2016 v 17:42  

Bílé vrány jsou klovány a Černé ovce jsou ostouzeny věčně. Mezi lidmi je to často, jak to bývá v Parlamentu. Když jedna strana řekne něco celkem rozumného, druhá strana to neuzná a neřekne "To je celkem rozumné", ale snaží se dál za každou cenu vymezovat proti druhé, aby získala nějakou výhodu. PROČ? Kastování, sociologické odlišnosti a skupinové zájmy se do určité míry projevují u všech států, národů, ras, sociálních a zájmových skupin začínajících počtem členů 3 (trés faciunt collegium). Je to ovlivnitelné. Viz například otevřeně rasistická diskriminace černochů v USA před 60 léty a dnes je tam prezident Obama. Celý svět čeká velké vyrovnávání se s odlišností druhých nebo velký průšvih, jaký tu ještě nebyl. Jde o to nedělat přitom zbytečné hlouposti a nenechat se donutit k pro nás ne výhodným a ne spravedlivých věcem. Stupidní Výplach mozků to nevyřeší. J.Týř

Tajný Učitel řekl(a)...
24. března 2016 v 19:08  

Na prohlášení" ...pak se musí snažit především Romové." je něco špatně. Není-li práce, vzdělání, či úklid na předních příčkách žebříčku hodnot, je to jako chtít po politikovi aby mluvil pravdu. Chceme-li už Romy přizpůsobit obrazu svému, je možná potřeba pracovat na pochopení jejich hodnotového systému, najít prostor pro změnu a začít tam.

Dokud budeme v diskusích využívat argumenty, že JEDEN ROM dokázal to a to, abychom překryli, co "dokázaly" stovky jiných, skutečně se v řešení problému neposuneme ani o píď.

Stejně lze argumentovat tím, že využívat několik odstrašujících případů adoptovaných Romčat , abychom překryli, co dokázali jiní adoptovaní Romové atd...

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. března 2016 v 19:45  

Chceme-li už Romy přizpůsobit obrazu svému

Já tedy NE! Nevidím mnoho důvodů, proč by měli být všichni lidé bystří, čestní a pracovití tak, jako jsem bystrý, čestný a pracovitý já.
Jen ať si každý žije v souladu se zákony, jak si žít chce. Ale ať nenaříká, že jiný je na tom případně líp, a že tedy chce taky.
Odbočím trošku. Právě poslouchám zase o té průmyslovácké šikaně. V obdobných případech bych uvítal, kdyby se hovada koukala přizpůsobit kultivovanému způsobu života. Není mi ale vůbec jasné, proč bych se měl kvůli tomu snažit chápat hovadský hodnotový systém.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
24. března 2016 v 20:52  

"pracovat na pochopení jejich hodnotového systému"

Chápu, ale to neznamená, že přijímám.

Josef Soukal řekl(a)...
24. března 2016 v 22:58  

Na tvrzení "Na prohlášení" ...pak se musí snažit především Romové." je něco špatně." je všechno špatně. První, kdo musí chtít, jsou Romové.

Josef Soukal řekl(a)...
24. března 2016 v 22:59  

"přizpůsobit k obrazu svému" - tedy v tomto případě vést je k tomu, že vzdělání je hodnotou a má smysl, například? Hleďme, jak se dá prostou formulací pošpinit smysl.

Ygrain řekl(a)...
25. března 2016 v 6:36  

Tak jestli očekávat, že když někomu nabídnu pomocnou ruku, bude alespoň respektovat moje hodnoty, je rasismus, fajn, jsem rasistka. Nebo že když budu tuto pomoc financovat, bude ctít moje pravidla.
Nebudu předstírat, že rasismus neexistuje, že mě nesejří, co za vyjadřování vůči Romům syn tahá ze školy nebo jak je obtížné přimět studenty, aby se na tenhle problém podívali i z druhé strany, ale nehodlám ani předstírat, že Romové dělají všechno správně a majoritní společnost všechno špatně, a už vůbec nehodlám akceptovat, že nepovažovat práci nebo vzdělání za potřebné a hodnotné je něco, co bych měla respektovat. Toto není kultura, ale subkultura chudoby, kterou je potřeba odstranit, a rozhodně se tenhle problém neodstraní tím, že budou padat obvinění z rasismu na adresu těch, kteří vysloví empirické pozorování o rozšíření a projevech této subkultury mezi romskou populací.
Mimochodem, podle mnohaletých zkušeností mé kolegyně, Romčata se integrují na základkách docela dobře, pokud jich není ve třídě moc, tak 3-4, a pracují tak, jako majoritní žáci. Když na tuto skutečnost poukázala při marném boji nesloučit jejich základní školu se školou navštěvovanou převážně Romy, dostala, jak jinak, nálepku rasistka.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. března 2016 v 2:08  

"Jak obtížné může být izolovat nějaký gen? Máme geny rakoviny, cukrovky, luminiscence, stárnutí, albinismu atd, tak proč ne antisociání gen?"

No jo no. Tajný, když s vámi je problém v tom, že jste hloupý a nevzdělaný. vaše představa o genetice je vskutku pohádková. Slyšel jste někdy něco o polygenní dědičnosti? Ono to není tak, že se natáhnou dvě molekuly DNA, spočítá se, na kolika místech se liší a podle toho se zjistí míra projevu jakéhokoliv pozorovatelného znaku. Geny se vzájemně potencují a naopak oslabují. Je nesmírně náročné a složité i s využitím nejmodernějších počítačů zjišťovat, které konkrétní geny mají na co vliv, zvláště když více různých genů může ovlivňovat nějaký znak stejně, nebo naopak více znaků, může být projevem poškození jediného genu.

U Romů osobně nepochybuji o tom, že jejich vnímání, kognitivní schopnosti i způsob života jsou geneticky podmíněny a nevidím na tom nic nelogického, špatného, či zavrženíhodného. Nerozumím tomu, proč se o tom nesmí mluvit. Znám soudní znalce v oboru psychologie, kteří vyšetřují intelektové schopnosti dětí. Mnohokrát jsem od nich slyšel kupříkladu to, že Romové mají problém s vnímáním času. Že je u nich oslabená schopnost plánovat, která se projevuje kupříkladu tím, že dávky utratí během pár dnů a pak zbytek měsíce nemají pomalu co jíst. Ale na druhou stranu jsou velmi prosociální, a zaměření na rodinu. Často ty dávky utratí, aby někoho pohostili. Několik let jsem jezdil s Fondem ohrožených dětí na prázdninové pobyty a znal jsem tudíž mnoho adoptovaných romských dětí i adoptivních rodin. Mohu jen potvrdit to, co psal kolega poste.restante. Jakmile u nich nastoupí sexuální pud, jsou prakticky neudržitelné. Pohlavní styk kolem 11 roku věku je u nich zcela běžnou věcí. Mají tendenci utíkat z domova, nedodržovat pravidla, lhát. Není to snad zlý úmysl, ale oni to prostě jinak neumí. Jsou jiní než my. Tak se je nesnažte cpát někam, kam nechtějí, abyste nakrmili nějakou svoji lačnost po antidiskriminaci.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. března 2016 v 11:02  

"Troll je v internetovém slangu obvykle anonymní účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který zasílá záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní (off-topic) příspěvky k citlivým tématům, jejichž hlavním smyslem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě[1][2] nebo jinak narušit normální, věcnou diskusi.[3] Činnost trolla bývá v internetovém diskurzu nazývána trollingem či trollováním."

Cílem trolla je bavit se rozvracením diskuse. Pokud jej diskusní komunita bude ignorovat, přestane jej jeho činnost bavit. V angličtině pro vyjádření tohoto postoje existuje několik ustálených rčení a zkratek, například:

DNFTT. – Do not feed the trolls. – v češtině nekrmte trolly, smyslem je nedělejte to, co troll chce (tj. reakce, které troll očekával).Já bych místo slova troll použil i označení internetový blb či zkráceně blb.


(Na Vás to není pane Doležele, to jen, aby nedošlo k nedorozumění, nicméně jste "krmičem" :-) )

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. března 2016 v 11:05  

Dodatek:

Krmičem samozřejmě nikoliv jediným a i já sám ho někdy přikrmím.

Unknown řekl(a)...
26. března 2016 v 12:56  

Jsem přesvědčený o tom, že onen troll je pouze asistentem pedagoga na ZŠ. Barvu pleti neřeším. Jakmile zabrouzdáme do didaktiky, tak je bez potravy, pač tomu absolutně nerozumí a těmto tématům se vyhýbá. Zajímá ho pouze domnělý a všudypřítomný "rasismus" na všech školách které existují. Samozřejmě ho přitahuje i "domnělá segregace" na každém rohu ve společnosti. Já mu jeho názor neberu, ale nesmí přerůst v násilný verbální nebo fyzický útok na oponenty. Jak už jsem tady jednou napsal, tak lidi nerozlišuji podle barvy pleti, ale podle toho zda jsou slušní a pracovití nebo naopak hlupáci a agresoři.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. března 2016 v 17:26  

Takes one to know one, co anonymní.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. března 2016 v 17:33  

Fando Moudrý, co ta zas melete?

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. března 2016 v 17:33  

Typuji na matematika na druhém stupni či spíš střední škole. Druhou aprobaci si netroufám.

tyrjir řekl(a)...
26. března 2016 v 18:21  

DNFSTT – Do not feed secretly teaching trolls – Nekrmte TU trolly :)))

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. března 2016 v 19:45  

Nebyl bych zase až tak příkrý. S truhliky žijeme my, pytlici takřka v symbioze. Někdy mám pocit, že i drobně cizopasíme. Truhlikovitost je pro čeleď pytlikovců živná půda. Zatím jsem nepřišel na to, totiž, jak si přibrušovat ostrovtip na lidech rozumných a jejich pohledu na svět. Být jen jimi obklopen, zešílel bych záhy nesrše.
Tak, děvčata a chlapci, chutě do toho perte, ať se z klávesnice práší. (přikrmuji)

Unknown řekl(a)...
26. března 2016 v 21:38  

Fando Moudrý, co ta zas melete?

Tento popisek z 26. března 2016 17:33 nepopisuje žádnou známou osobu v českém školství. Pouze se zabývá pojmem troll a jeho potravou. Máte pravdu Anonymní z 21:30. Diskuze s trollem je bezpředmětná.

tyrjir řekl(a)...
26. března 2016 v 22:02  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
28. března 2016 v 13:15  

Ygrain, Tak jestli očekávat, že když někomu nabídnu pomocnou ruku, bude alespoň respektovat moje hodnoty, je rasismus, fajn, jsem rasistka. Nebo že když budu tuto pomoc financovat, bude ctít moje pravidla.

Za a, nikdo neříká, že jste rasistka. Za b, očekávat vděk, a respekt od etnika, které se snažíme integrovat, přizpůsobit či inkludovat, aniž by bylo jasné, zda se integrovat chtějí či potřebují, je spíše projekce majoritních hodnot na minoritu z pozice moci.

Nebudu předstírat, že rasismus neexistuje, že mě nesejří, co za vyjadřování vůči Romům syn tahá ze školy nebo jak je obtížné přimět studenty, aby se na tenhle problém podívali i z druhé strany, ale nehodlám ani předstírat, že Romové dělají všechno správně a majoritní společnost všechno špatně, a už vůbec nehodlám akceptovat, že nepovažovat práci nebo vzdělání za potřebné a hodnotné je něco, co bych měla respektovat.

Nikdo netvrdí, že Romové dělají všechno správně a majorita všechno špatně. Nepovažovat či považovat práci nebo vzdělání za potřebné ke štěstí je svobodné rozhodnutí každého člověka. Toto rozhodnutí mu nikterak neubírá či nepřidává na člověčenství. Například lze spekulovat, že Aboriginci, Maoři či američtí indiáni si bez vzdělání a práce v západním smyslu slova celkem dobře několik tisíc let vystačili.

Toto není kultura, ale subkultura chudoby, kterou je potřeba odstranit, a rozhodně se tenhle problém neodstraní tím, že budou padat obvinění z rasismu na adresu těch, kteří vysloví empirické pozorování o rozšíření a projevech této subkultury mezi romskou populací.

"Subkultura chudoby" může být jedním z projevů odlišné kultury. My jaksi automaticky přepokládáme, že všichni chtějí mít myčky, tituly, auta, domy a dovolené u moře a vnímáme vzdělání a práci jako cestu ke štěstí. Možná je těch cest více.

Mimochodem, podle mnohaletých zkušeností mé kolegyně, Romčata se integrují na základkách docela dobře, pokud jich není ve třídě moc, tak 3-4, a pracují tak, jako majoritní žáci. Když na tuto skutečnost poukázala při marném boji nesloučit jejich základní školu se školou navštěvovanou převážně Romy, dostala, jak jinak, nálepku rasistka.

Bingo, do každé třídy 3-4 Romčata a je vymalováno. Inkluze, integrace a přizpůsobení, vše v jednom.

Josef Soukal řekl(a)...
28. března 2016 v 14:25  

Tajný, vy snad máte z překrucování doktorát. Celou dobu zde na předvádíte vyhrocená absolutizující tvrzení, abyste teď přišel s "nikdo netvrdí". Kdyby Tajný netvrdil, ušetřili bychom si spoustu času. Samozřejmě přitom opět argumentujete jednostranně - opravdu Romové touží po chudobě? A co se týče vzdělání, pokud jste něco nepoznal, nebudete po tom toužit, to jsme si vyzkoušeli v době předlistopadové, kdy jsme byli některých tužeb shora "ušetřeni".

tyrjir řekl(a)...
28. března 2016 v 15:24  

Jak se vyjadřuje NÚV k tzv. Inkluzi aneb DNFSTT (Nekrmte TU trolly)

Pane Soukale, co říkáte jako češtinář úrovni vyjadřování NÚV v odpovědích na otázky učitelů k tzv. Inkluzi?

Profesionalita NÚV a Zmatečné odpovědi NÚV ve věci tzv. inkluze

http://www.nuv.cz/t/faq-spol

NÚV dostává od učitelů otázky, ve kterých je vedle nesrovnalostí jádro, na které má NÚV odpovědět. NÚV neuvádí na pravou míru nesrovnalosti a neodpovídá na jádro otázky. Vytváří tak v hlavách učitelů zmatek. Opakuje se to (viz i další odpovědi NÚV na http://www.nuv.cz/t/faq-spol). NÚV ztrácí u učitelů přirozenou a profesionální autoritu. Mezi učiteli a zřizovateli škol vzniká zmatek vedoucí k úpadku motivace a ke ztrátě vůle přijmout nařízenou a zmatečně organizovanou tzv. inkluzi. NÚV je myslím často neprofesionální (viz i odkazy níže). Přesto, zdá se, nemá problémy s učiteli, se zřizovateli, sám se sebou ani s nadřízenými náměstky ministryně školství, s MŠMT a ČŠI.

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/otazky-odpovedi-ke-spolecnemu_1.html?showComment=1459167449173#comment-3033781144240320804

Myslím, že než rozebírat jednotlivá moudra TU, je lépe rozebrat odpovědi NÚV na otázky učitelů k tzv. Inkluzi. Ty otázky a odpovědi z http://www.nuv.cz/t/faq-spol jsem si stáhl a některé z těch odpovědí jsou skutečné jazykové a logické perličky. Možná by to stálo za samostatný článek, aby se v NÚV a v MŠMT měli nad čím zamyslet a také aby TU, pan Botlík atd. měli k čemu diskutovat:)))

J.Týř

Ygrain řekl(a)...
28. března 2016 v 15:29  

TU, Aboriginové, Indiáni a Maoři si sice vystačili bez západního vzdělání a práce, ale taky bez západních sociálních dávek. Na své vlastní vzdělání a živobytí si totiž vydělali vlastními silami.

A ten bullshit s "práce a vzdělání = myčky, tituly, auta, domy a dovolené u moře" si nechte od cesty.

Romana Howe řekl(a)...
28. března 2016 v 16:03  

„Předtím, než přišli naši bílí bratři, aby z nás učinili civilizované lidi, neměli jsme žádný druh vězení. Z tohoto důvodu jsme neměli žádné kriminálníky. Bez vězení nemohou existovat žádní delikventi. Neměli jsme žádné zámky ani klíče, a proto mezi námi nebyli žádní zloději. Když byl někdo tak chudý, že si nemohl dovolit koně, stan, nebo deku, tak vše dostal darem. Byli jsme příliš primitivní, než abychom dali velký význam civilizovanému majetku. Neznali jsme žádné peníze a v důsledku toho, hodnota člověka nebyla stanovena podle jeho bohatství. Neměli jsme žádné písemné zákony, žádné právníky, žádné politiky, a proto jsme nebyli schopni podvádět jeden druhého. Byli jsme opravdu ve špatném stavu, než dorazili bílí muži a nevím, jak si to mám vysvětlit, jak jsme byli schopni zvládnout tyto základní věci, které – jak nám tvrdí- jsou nezbytné pro civilizovanou společnost.“- John (Fire) Lame Deer Sioux Lakota

Josef Soukal řekl(a)...
28. března 2016 v 16:16  

Nevím, kteří kolonizátoři zničili svébytnou a samostatně fungující kulturu Romů. Ti bohužel vždy do značné míry žili z toho, co pobrali jiným nebo přesněji - byli závislí na tom, co vytvořili jiní. V Evropě rozhodně neměli na růžích ustláno, ale nikdy jako celek neprojevili vůli svoje postavení změnit.

Ygrain řekl(a)...
28. března 2016 v 16:43  

„Předtím, než přišli naši bílí bratři, aby z nás učinili civilizované lidi, neměli jsme žádný druh vězení. Z tohoto důvodu jsme neměli žádné kriminálníky. Bez vězení nemohou existovat žádní delikventi. Neměli jsme žádné zámky ani klíče, a proto mezi námi nebyli žádní zloději. Když byl někdo tak chudý, že si nemohl dovolit koně, stan, nebo deku, tak vše dostal darem. Byli jsme příliš primitivní, než abychom dali velký význam civilizovanému majetku. Neznali jsme žádné peníze a v důsledku toho, hodnota člověka nebyla stanovena podle jeho bohatství. Neměli jsme žádné písemné zákony, žádné právníky, žádné politiky, a proto jsme nebyli schopni podvádět jeden druhého. Byli jsme opravdu ve špatném stavu, než dorazili bílí muži a nevím, jak si to mám vysvětlit, jak jsme byli schopni zvládnout tyto základní věci, které – jak nám tvrdí- jsou nezbytné pro civilizovanou společnost.“-

Politické kecy v kleci, nemluvě už vůbec o tom, že životní styl Lakotů rozhodně nereprezentoval nějaký univerzální vzor indiánských kultur. Kupříkladu tzv. Irokézská liga měla dokonce něco jako vlastní ústavu, kmeny severozápadního pobřeží (Haida Gwai) stratifikaci na základě majetku atd.

poste.restante řekl(a)...
28. března 2016 v 18:02  

proto jsme nebyli schopni podvádět jeden druhého.
Ale pendrek.
Když Orlí pero dal Silnému buvolovi tři kůže za nový oštěp a ten oštěp se při prvním použití zlomil, protože v něm byl suk, dal Orlí pero Buvolovi přes kebuli tomahavkem, nebo si postěžoval náčelníkovi, popřípadě radě starších.
Podvody nebylo nutno importovat od bílého muže. Ani vraždy, nebo žádost po squaw jiného muže. Trestalo se například vyhnáním z kmene a pod.
Zločiny nejsou žádným výdobytkem civilizace. Nechť si paní Kalabisová pustí třeba Osadu havranů, ať nemusí ztrácet čas čtením.

Srovnávat Romy s jejich hierarchickou strukturou, blížící se indickému kastovnímu systému s beztřídními indiány Severní Ameriky je pak známkou buďto neznalosti, nebo projevem fanatického romantismu.

podobně Tajný:
od etnika, které se snažíme integrovat, přizpůsobit či inkludovat, aniž by bylo jasné, zda se integrovat chtějí či potřebují, je spíše projekce majoritních hodnot na minoritu z pozice moci.
Když se tedy Romové integrovat nechtějí, proč žalovali někteří z nich český stát, za to, že je integroval?

Nepovažovat či považovat práci nebo vzdělání za potřebné ke štěstí je svobodné rozhodnutí každého člověka. Toto rozhodnutí mu nikterak neubírá či nepřidává na člověčenství.
To dozajista. Ovšem člověčenství každému ubírá, pokud chce vlastnit totéž, co ostatní, kteří se vzdělávají a pracují, přičemž svůj deficit se rozhodne nahradit na jejich úkor. Mně je opravdu úplně šumafuk, jakou barvu má kůže toho, kdo na mne vytáhne nůž, aby mi sebral peněženku.

Když někomu stačí bydlet v holobytě, nebo papundeklové boudě a přitom nekrade, ani nijak neomezuje ostatní, já s tím nemám problém. Ale mám problém, pokud se tentýž rozhodne porušovat zákon. A netvrďte tu nikdo, že neměl na výběr. V tomto státě v současnosti nikdo neumřel hlady, pokud sám nechtěl.
Stejně tak, pokud se týče vzdělávání. Povinná ze zákona je pouze školní docházka. Nikoho nelze přinutit, aby se učil, pokud sám nechce.

Ale ať mi pak nechodí nadávat "hodní hoši" z neziskovek, AI a evropských institucí, jak špatně integrujeme etnikum, které chce žít svým svébytným způsobem života a kulturou.

tyrjir řekl(a)...
28. března 2016 v 18:49  

Indiáni byli, jsou a budou hrdá rasa s vyspělou vlastní kulturou. Indiánské národy doplatily při střetu s Evropskou civilizací na vojensko-technickou zaostalost a počáteční důvěřivost vůči španělským a později zejména anglosaským dobyvatelům. Bylo jim ukradeno, co bylo možné a byli i zahnáni do rezervací. Protože Indiáni nebyli podrobitelní k otrocké práci, byli za hrůzných podmínek a lidských obětí do Ameriky dováženi černoši z Afriky. Zrušení otroctví hrálo úlohu ve Válce Severu proti Jihu. Dost hrůzný rasismus byl v USA ještě před cca 50 léty (viz např. Ku Klux Klan a Martin Luther King zavražděný 4. dubna 1968).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mongoloidn%C3%AD_rasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ku-klux-klan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King

Byl to Cyril Höschl, kdo nám souvislost osudu Indiánů a náš možný osud, nezvládneme-li muslimskou invazi do Evropy, připomenul vtipem "Seděli Indiáni v rezervaci a hořekovali "Tak jsme tu imigraci asi nějak podcenili"" (Události a komentáře, 31.10.2015 ve 22.00 na ČT24).

Rómové neměli to štěstí žít jako národ na vlastním území. Podobně jako Indiáni mají svoji kulturu, hrdost, pořadí hodnot, tradice a zvyky, které nejsou všechny ideální. Ani kultura a zvyky a pořadí hodnot bílé rasy ale nejsou až dodnes v pořádku. Rómům někdy vyčítáme, že někteří z nich dělají okatě v malém lumpárny, které bílí dělají beze studu ve velkém!

Rómy mám rád pro mnohé jejich vlastnosti. Od mládí dodnes znám velmi mnoho rozumných a kultivovaných Rómů. Pocházím z Litvínova a Mostu, kde v době mého mládí běhala bosá cikáňata nahá po ulici. Za celé mládí jsem s nimi měl jen jeden zanedbatelně malý konflikt a mnohem víc konfliktů bylo vždy s bílými. Totéž platilo i v době mého 40letého učitelování. Největší průšviháři vždy bílí. Ve škole, kde jsem 10 let učil byl PAN školník Róm a jeho práce i rodina byla vzorem všem lidem ve městě. Měl výbornou autoritu a staral se jako kulturista i o sportovní vyžití dětí...

Rómům myslím nemáme právo příliš vyčítat, že jsou, jací jsou, když na jejich bídě a soustřeďování do ghet dnes vydělávají zase především jen bílí. Rómové jsou naši spoluobčané, mají svou hrdost a podle toho s nimi musíme i komunikovat a jednat. Kdo Rómy šmahem odsuzuje jako celek a říká přitom, že jsou nevychovatelní, ten lže a je u mne RASISTA.

To, co tu teď říkám nic nemění na tom, že rómská otázka byla ze strany EU tvrdě zneužita proti Česku, které se o Rómy relativně vzorně staralo. Mrzí mě, že se tomu nátlaku EU dnešní MŠMT podvolilo a přistoupilo zřejmě i z toho důvodu na ten dnešní hloupý model tzv. inkluze.


J.Týř

Tajný Učitel řekl(a)...
28. března 2016 v 19:44  

Negativní složky romské identity vznikají tím, že slábnou její pozitivní rysy. Romové jsou nuceni vyrovnat se s tím, jak jsou vnímání majoritou. Jsou považováni za asociály, kterým nelze důvěřovat, od nichž můžeme očekávat násilí, lež a krádež, kteří jsou nevzdělaní, nespolehliví a líní. Na tento stereotyp mohou reagovat třemi způsoby, a to identitou ukřivděných, kdy sami o sobě mluví jako o těch, kterým je neustále křivděno. Vědomí křivdy mají Romové právem, je však nebezpečné tím, že může vést rezignaci, zahořklosti či vzdoru. Dalšími reakcemi jsou identita izolace, kdy chtějí Romové pokoj od neustálého napadání ze strany majority, a identita konfrontace, která charakterizuje Romy jako bojovníky, jejichž reakcí je útok.

ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, s. 83-94.

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. března 2016 v 20:06  

Tak snad abychom si to shrnuli lehce.
Integrace - neintegrace, chodit do základní školy ne že můžeš, ale musíš.
Kdož rozlišuješ lidi podle etnika, JSI podstatou rasista.
Nemluv za etnikum, nejsi-li jeho součástí.

Tajný Učitel řekl(a)...
28. března 2016 v 20:16  

Možná ještě jedno "přikázání"
Nesuď etnikum, neznáš-li jeho kulturu a historii.

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. března 2016 v 20:20  

Tak ještě páté, všeobjímající:
Di do prdele, nemáš-li nic lepšího na práci.

Josef Soukal řekl(a)...
28. března 2016 v 20:43  

Ještě snad návrat k podstatě věci: Romové zanedbaní svými rodiči žalovali stát za to, že jim poskytl takové podmínky ke vzdělávání, na jaké v té době měl. Byly to podmínky pravděpodobně lepší než ve valné většině evropských zemí, soudě podle úrovně vzdělanosti mezi Romy. I kvůli zcela pochybné právní obraně český stát soud prohrál. Tento rozsudek je dodnes zneužíván jako argument pro diskriminaci Romů u nás.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
28. března 2016 v 20:57  

Zvláštní školy zdecimovaly romskou komunitu v ČR

viz http://www.eduin.cz/clanky/romea-david-benak-k-debate-o-inkluzi-neviditelni-a-neslysitelni/

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. března 2016 v 6:35  

Dooobřee:
A když znám kulturu, tak z toho vyplývá co? Nechat zahálet a nenutit chodit do školy? Nechat kočovat? Nechat dělat brajgl v domě? Já nevím, jsem nějak rozpolcená. pokud znám kulturu tak vím, že atributy jejich života většinou (to slovo zdůrazňuji) budou v rozporu se školským zákonem. Budou je ostatní muset krmit ze svých daní na dávkách (nebo je necháme zemřít hlady?) Budeme po nich dobrovolně uklízet abychom se vykoupili z očistce?
Dle mého názoru je ten problém neřešitelný, proto už tak dlouho se řeší.A nejhorší je, když do toho vstoupí lidé, kteří si z toho udělají džob a své úžasné a jednoduché řešení vnucují ostatním (a běda, kdo to nesplní - je rasista)
Ptaly se někdy tyhle organizace, jestli Romové o jejich "pomoc" stojí? Myslím ti Romové, kteří neparticipují na žádném z těchto uskupení? Já myslím, že by je poslali do dolní brady.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. března 2016 v 8:25  

Pytlíku vás nikdo včera nevyšlehal? Stačí zavolat Krutou Káču. Pouta v ceně.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. března 2016 v 9:04  

Paní Karvaiová, kolik je na školách v v rizikových lokalitách romských asistentů či učitelů, kteří mluví romsky, nebo jsou aspoň schopni porozumět problémům romských dětí z druhé strany? Kolik je pracovníků v terénu, kteří mluví jejich řečí, znají a chápou jejich hodnoty a priority? Ne zas tak mnoho, že? Ono je snazší říct, že se musí nejdřív snažit oni. Stejné jako když selhávající učitel ve škole omlouvá svoji nekompetenci slovy, "oni jsou ti žáci líní a nesnaží se. Já už nevím co mám dělat".

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. března 2016 v 9:33  

Ono je snazší říct, že se musí nejdřív snažit oni.

Je to především správné.
To řekne každý protialkoholní terapeut.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. března 2016 v 9:57  

Když česky mluví Vietnamec půl roku po příjezdu, proč nemluví Rom ve druhé třetí generaci?

Ygrain řekl(a)...
29. března 2016 v 10:16  

"kolik je na školách v v rizikových lokalitách romských asistentů"

Jo, to by mě taky zajímalo. Akorát nevidím, jak je zrovna v tomhle na vině majoritní společnost.

Janek Wagner řekl(a)...
29. března 2016 v 10:41  

"Kolik je pracovníků v terénu, kteří mluví jejich řečí, znají a chápou jejich hodnoty a priority? Ne zas tak mnoho, že?" Bingo. Kdo se ale organizací pracovníků v terénu poslední léta živil?

poste.restante řekl(a)...
29. března 2016 v 10:58  

Vzal jste mi myšlenku z klávesnice, pane Wagnere.
:-)

Vladimír Stanzel řekl(a)...
29. března 2016 v 11:01  

"Stejné jako když selhávající učitel ve škole omlouvá svoji nekompetenci slovy, "oni jsou ti žáci líní a nesnaží se. Já už nevím co mám dělat"."
Nerad se opakuji, ale pamatujte na to, až se zase střetnete s rasismem/šikanou na nižším stupni ZŠ a s maturanty nepřipravujícími se k maturitě z CJ dle vašich představ a budete se vymlouvat na objektivní příčiny.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. března 2016 v 15:44  

Paní Karvaiová, kolik je na školách v v rizikových lokalitách romských asistentů či učitelů, kteří mluví romsky, nebo jsou aspoň schopni porozumět problémům romských dětí z druhé strany? .....
Tak u nás na okrese nevím přesný počet. jen vím, že ti, co znám jsou sami Romové a ti hutorí po romsky. I když teď na turnaji v sálovce paní romská asistentka párkrát okřikla své svěřence a pak zařvala něco v tom smyslu: už držte huby vy smradi, fakt mě dost s....te. Česky. Omluvně se na mě usmála a dodala: oni ničemu jinému nerozumí, to víte, Cigáni ha, ha.
když jsem učila, uměla jsem se po 2 letech jakž takž domluvit taky. Jenže v naší lokalitě mluví tak, že řeknou pár slov cigánsky a do toho pár slov česky. A taky jsem měla žačku, které zakazovali doma mluvit cigánsky.
A taky je pravdou výše napsané - Vietnamci mluví po roce česky pomalu jako rodilý Čech. \přesto si uchovávají svoji kulturu i zvyky. Berou si k dětem české chůvy. Platí si české učitele (dobrý džob) k doučování svých dětí. Prostě makají a nereptají, že je nikdo nechápe. Trochu jiný přístup k životu.
A klidně se přiznám, že při práci s tímto etnikem jsem v koncích byla, vůbec se za to nestydím. A jsem přesvědčená, že víc jsem dělat nemohla, teda kromě toho, že bych jim dala celou výplatu, nastěhovala je do baráku a živila je až do důchodu. A na hlavu padlá fakt nejsem.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.