Nezávislá studentská iniciativa na Pedagogické fakultě MU Otevřeno: Naše vize

pátek 4. prosince 2015 ·

Myšlenky iniciativy Otevřeno jsou formulovány naší dlouhodobou vizí, naším prohlášením z 1. prosince 2015. V něm jasně vytyčujeme směr našeho úsilí a program, který prosazujeme. Jádrem této vize je 21 idejí pro vzdělávání v 21. století, které rozvádějí a propojují myšlenku otevřenosti, tedy základní hodnotu, na níž stavíme svoji vizi a kterou jsme zakotvili i do názvu iniciativy.

Prohlášení iniciativy Otevřeno

Naše poslání

Smyslem iniciativy je usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit Pedagogické fakulty MU, tak aby co nejlépe připravovala své studenty pro pedagogickou profesi, ve které dokážou citlivým a efektivním přístupem zaujmout své žáky pro učení a osobní rozvoj.

Máme vizi vzdělávání

Vzdělávací instituce by měly připravovat své žáky a studenty k tomu, aby dovedli čelit výzvám dnešního světa a obstát ve společnosti jako ti, kdo jsou schopni za ni přijímat zodpovědnost.
Oproti tomuto ideálu však spatřujeme značné rezervy v tom, jak výuka v dnešních školách často standardně probíhá a v jaké podobě se mnohokrát stále drží nejen na naší fakultě. Jsme přitom přesvědčeni, že právě pedagogické fakulty jsou jedním z klíčových míst, kde se rozhoduje o tom, jak bude vzdělávání vypadat.

Cítíme společenskou odpovědnost za budoucí úroveň vzdělanosti naší společnosti a není nám proto lhostejné, co a jakým způsobem předává Pedagogická fakulta svým absolventům.

Chceme svým dílem přispět k utváření světa, který vychovává svědomité osobnosti a v němž jsou učitelé nositeli hodnot, vizí a inovací.

Podporujeme Pedagogickou fakultu

Chceme podpořit školu a všechny učitele, kterým leží na srdci budoucnost vzdělávání. Vážíme si všech, kdo se snaží dělat svoji práci kvalitně a naší snahou jistě není pošlapávat jejich mnohaleté úsilí. Naopak bychom rádi nabídli hlas studentů a pomocnou ruku k rozvíjení studia.

Chceme zvyšovat prestiž Pedagogické fakulty i učitelské profese. Usilujeme o to, aby se studenti učili odvádět opravdu dobrou práci – považujeme přitom za nezbytné, aby jim v tomto šli všichni vyučující na fakultě příkladem. Jsme přesvědčeni, že samotná podoba výuky na fakultě se zásadní měrou odráží na tom, jakým způsobem budou pracovat budoucí pedagogové se svými žáky. Domníváme se proto, že každý zdejší vyučující by měl být v prvé řadě odborníkem ve vzdělávání.
Naše škola si jako těžkosti své minulosti nese řadu míst, jež volají po nutné inovaci – v posledních letech však dokázala udělat obdivuhodný pokrok, ve kterém je třeba usilovně pokračovat.

Pro inovace směrem ke kvalitní a smysluplné výuce máme spoustu inspirace již uvnitř samotné fakulty u jednotlivých vyučujících, předmětů, oborů nebo pracovišť. Mnoho další skvělé praxe pak najdeme na jiných fakultách naší univerzity a tu další bychom se měli naučit hledat všude jinde ve školství, ve světě, v neformálním vzdělávání a v zahraničí.

Tvoříme iniciativu

Představujeme si fakultu jako místo maximálně podnětné pro učení a hledání cest k pedagogickému poslání. Motivováni tímto zájmem utváříme iniciativu, jež chce podněcovat diskusi a podílet se na hledání potřebných změn.

Naši vizi vzdělávání formulujeme v následujících 21 myšlenkách, přístupech a inovacích, které chceme prosazovat a které představují dlouhodobé ideály a náš kompas pro vzdělávání v 21. století.

Považujeme za důležité a nutné chápat takto vytyčené ideály jako vztažené ke všem účastníkům vzdělávání – tedy jak k vyučujícím a studentům Pedagogické fakulty, tak následně na učitele a žáky našich škol.

21 idejí pro vzdělávání v 21. století:


 1. Reflexe při učení – systematicky pracovat s reflexí jako nástrojem poučení z prožité zkušenosti – pojmout reflexi jako obecný princip, díky kterému můžeme trvale hledat porozumění a zlepšení ve všech následujících oblastech.
 2. Smysluplný obsah – hledat a revidovat samotnou náplň vzdělávání a učit to, co je opravdu důležité – stanovovat cíle s ohledem na dnešní svět a zaměřit se na rozvoj obecnějších dovedností důležitých pro úspěšný život.
 3. Vysoké cíle – usilovat o vysokou laťku vzdělanosti vnímanou jako celoživotní snahu na sobě pracovat, učit se, dosahovat mistrovství ve svém oboru a rozšiřovat svůj všeobecný rozhled.
 4. Aktivizační metody – učit se vlastní zkušeností a vzájemnou diskusí – tvořit školu, kde učení spočívá ve vlastní aktivní činnosti a efektivních vyučovacích metodách, nikoli v pouhém poslouchání učitele.
 5. Demokratické pojetí – vést druhé k angažovanosti a podporovat v nich úsilí věci měnit – dát lidem svobodu volby, umožnit spolupodílet se na vlastním procesu vzdělávání a díky zažití demokracie vidět smysl v aktivním občanství.
 6. Kritické myšlení – učit se odpovědnému utváření vlastních postojů a podporovat trvalé tázání po smyslu věcí, vyjadřování pochyb a konstruktivní kritiky, ujasňování cílů a promýšlení proč se vlastně vůbec vzděláváme.
 7. Citlivý přístup – obrátit naši pozornost na člověka a jeho prožívání – přistupovat k druhým tak, abychom vzájemným respektem a efektivní komunikací utvářeli zdravé normy a sebevědomí, kladné vztahy a sociální klima.
 8. Vnitřní motivace – podporovat vnitřní motivaci na místo nástrojů té vnější – dokázat nadchnout studenty pro pedagogické poslání, aktivizovat je v jejich studiu, aby sami dovedli probouzet zájem o učení a radost z poznávání.
 9. Rozvoj kreativity – utvářet prostředí, které podněcuje tvořivost – stavět takové úkoly a výzvy, které nabízejí různé způsoby řešení – usilovat o otevřené myšlení, tvůrčí postupy a hledání nových cest.
 10. Příležitost pro všechny – dávat šance všem lidem bez rozdílu, hledat ideál inkluze respektováním individuality každého člověka, nacházet v této otevřenosti obohacení a trvale přijímat rozmanitost jako žádanou hodnotu.
 11. Mezinárodní přesah – překročit hranice a učit se nahlížet na věci z mezinárodní perspektivy – podporovat výjezdy do ciziny, posilovat práci s cizími jazyky a celkově internacionalizovat studium v jeho formách i obsahu.
 12. Učení v souvislostech – usilovat o porozumění tématům dnešního světa v jejich souvislostech a kontextu, učit se orientovat ve víru informací a médií, propojovat jednotlivé obory a věnovat pozornost průřezovým tématům.
 13. Společenská odpovědnost – angažovat se v dění kolem nás a klást důraz na občanský rozměr vzdělávání – tvořit fakultu, jež přijímá spoluodpovědnost za okolní svět a se svými studenty i sama o sobě se do něj aktivně zapojuje.
 14. Spolupráce s okolím – hledat partnery a inspiraci a naslouchat reálnému světu – spolupracovat se školami a s různými organizacemi, vést studenty k účasti na zajímavých projektech a k všestranně obohacující otevřenosti.
 15. Rozmanitost vzdělávání – intenzivně se zamýšlet nad různými podobami výchovy a vzdělávání ve škole i mimo ni a nebát se inovací a alternativ – tvořit svět, kde rozmanitost, jinakost a změna jsou vnímány jako kladné hodnoty.
 16. Zpětná vazba – trvale hledat a hodnotit kvalitu výuky a vzdělávání – učit se dávat a přijímat zpětnou vazbu a nakládat s ní tak, aby žákům a studentům pomáhala reflektovat jejich práci a aby rozvíjela úroveň výuky samotné.
 17. Propojení teorie s praxí – přizpůsobovat výuku aktuálnímu stavu poznání a podobě světa, reflektovat nejnovější poznatky, výzkum a inovace – učit se ve zkušenosti nacházet teoretické koncepty a aplikovat je v praxi.
 18. Praktický nácvik – průběžně se cvičit v učení a komunikaci a za základ pedagogické přípravy považovat velké množství praxí, které budou kvalitně reflektovány s cílem porozumět zkušenosti a učit se od sebe navzájem.
 19. Osobnostní rozvoj – zařazovat do výuky sebezkušenostní aktivity, v nichž se člověk učí lépe poznávat sám sebe a svůj proces učení, komunikovat s druhými, zvládat negativní a rizikové chování a působit vůči němu preventivně.
 20. Výchovný rozměr – pracovat s hodnotami, neomezovat se na pouhou vzdělanost a pěstovat v lidech slušnost, pokoru a smysl pro morálku – formovat druhé k tomu, aby usilovali být dobrým člověkem.
 21. Autenticita prostředí – uvádět všechny ideje do praxe vlastním příkladem školy – usilovat, aby vliv sociálního a pedagogického prostředí šel ruku v ruce s ideály i kurikulem a působil tak na budoucí pedagogy jako žádoucí vzor.


Naše činnost

Zakládáme nezávislou studentskou iniciativu s cílem trvale podněcovat diskusi a inovace na Pedagogické fakultě MU. Máme jasnou vizi, již hodláme prosazovat všemi vhodnými cestami. Věříme, že máme co říct ke zkvalitnění výuky a chceme být platformou, jež zprostředkuje takový hlas všem našim studentům.

Zaměřujeme se na úroveň vzdělávání fakulty jako celku, jde nám tedy jak o zlepšování společného pedagogicko-psychologického základu, tak o změny v aprobačních předmětech, od nichž čekáme, že budou více směřovat k učení. Stejně tak chceme rozvíjet kvalitu našich neučitelských oborů.

Vidíme různé cesty

Konkrétní náplň naší činnosti hodláme uchopit především skrze tyto aktivity:
 • Otevírání diskuse o změnách a inovacích na všech úrovních.
 • Usilování o inovace a trvalé zlepšování podoby existujících předmětů.
 • Prosazování proměny předmětové skladby společného základu a jednotlivých oborů.
 • Zlepšování nastavení prostředí a přístupu ke studentům, tak aby studenty podporovalo.
 • Vyjednávání na obecné a centrální úrovni s vedením fakulty a v rámci akademického senátu.
 • Zakládání a podpora studentských oborových rad při jednotlivých pracovištích.
 • Podporování hodnocení kvality a příležitostí pro další vzdělávání a rozvoj akademických pracovníků.
 • Oslovování studentů a jejich zapojování do dění a inovací.
 • Zprostředkovávání studentských podnětů, připomínek, stížností a návrhů na inovace vyučujícím a fakultě.
 • Navazování spolupráce s učiteli, studenty, fakultou, univerzitou, různými organizacemi a projekty.
 • Organizování debat, anket a dalších akcí.

Jdeme příkladem

Vyzýváme všechny studenty Pedagogické fakulty k zájmu a účasti na zlepšování naší společné školy. Usilujeme o nastartování vývoje, v němž sami projevíme snahy podílet se na zvyšování kvality vzdělávání. Všechny studenty zveme k diskusi, ke spolupráci a v případě zájmu k aktivnímu zapojení do naší iniciativy.

Přikládáme zásadní význam autenticitě, a tak se i my ve svém fungování snažíme řídit vlastními ideály. Průběžně reflektujeme a hodnotíme naši činnost a pracujeme v ní s demokratickými procesy. Snažíme se sami vzdělávat a rozvíjet v oblasti, jíž se věnujeme, a touto aktivitou naplňujeme vlastní společenskou angažovanost a odpovědnost.

Vidíme ve své činnosti velký smysl a věříme, že se nám zkvalitňováním přípravy pedagogů podaří přispět ke zlepšení úrovně vzdělávání v této společnosti.

1. 12. 2015

Prohlášení ke stažení ve formátu PDF

Více informací na otevreno.org

2 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
4. prosince 2015 15:24  

To prohlášení je, myslím, velmi sympatické co se týká jeho vize a cílů. Přál bych si, aby se ho podařilo postupně reálně uskutečňovat. Nejsem si jist, zda prostředky v prohlášení volené jsou k tomu ty pravé a dostačující. Studenti PedF MU by se myslím mohli a měli zabývat také tím, aby po získání diplomu mohli nastoupit k pedagogické praxi do běžných škol a uživili z učitelských platů sebe a své budoucí rodiny. Souvisí to významně s rozpočtovým financováním školství. Tyhle praktické pohledy v jejich vizi a prohlášení tak trochu postrádám.
J. Týř

Jiri Janecek řekl(a)...
4. prosince 2015 16:15  

No, ja nevim, ale myslim, ze aby studenti mohli nastoupit k pedagogické praxi do běžných škol by bylo treba, aby jich celkove studovala tak petina.
------------
Jinak v tom pdf formatu mi ten font a ty zelene mezinadpisy pripominaji grafiku Eduinu. A taky je tam na muj vkus moc proklamaci a malo takovych (socialne-)inzenyrskych "co je spatne - proc - co s tim". Pripadne u nekterych tech ideji mi prijde (podobne jako u vystupu Eduinu), ze asi ziju v jinem vesmiru nebo autori zaspali tak 40 let...Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.