1. newsletter k novinkám z MŠMT

středa 14. října 2015 ·

Ministryně školství píše úvodem: "Dostává se k vám první číslo informačního bulletinu. Plánujeme ho vydávat v pravidelných intervalech a seznamovat Vás tak s kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Prvním tématem je společné vzdělávání. Podpora společného vzdělávání dětí, žáků a studentů v běžné škole, v hlavním vzdělávacím proudu, všude tam, kde je to v jejich zájmu, je dlouhodobě jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy."


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se k Vám první číslo informačního bulletinu. Plánujeme ho vydávat v pravidelných intervalech a seznamovat Vás tak s kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Prvním tématem je společné vzdělávání. Podpora společného vzdělávání dětí, žáků a studentů v běžné škole, v hlavním vzdělávacím proudu, všude tam, kde je to v jejich zájmu, je dlouhodobě jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

O stejný cíl už nyní usiluje řada škol. Je ale zřejmé, že bez finanční podpory a systémového přístupu to dělat nejde. Hlavní novinkou, kterou přináší poslední novela školského zákona platná s účinností od 1. září 2016, je garance podpory každého žáka, který ji potřebuje k tomu, aby mohl překonat překážky při vzdělávání, a požádá o ni. Těmito překážkami může být zdravotní postižení, specifická porucha učení nebo nedostatečná znalost vyučovacího jazyka a podobně. Garance podpory znamená, že MŠMT zajistí financování široké škály tzv. podpůrných opatření, na něž takové děti nově získají nárok. Ta budou zahrnovat např. úpravy organizace a metod výuky, a také zajištění pomoci dalších odborných pracovníků, včetně asistentů pedagoga i kompenzačních pomůcek.

V praxi se setkáváme s názorem, že společné vzdělávání probíhá na úkor jeho kvality, a to přesto, že tuto obavu nepotvrzují žádné výzkumy. Zkušenosti vyspělých zemí, ve kterých společné vzdělávání probíhá již desítky let, naopak ukazují na velký přínos takového přístupu pro všechny zúčastněné – tedy nejenom pro žáky, kteří by se jinak vzdělávali odděleně od ostatních, ale rovněž pro ostatní žáky. Při vhodném pedagogickém přístupu a působení na žáky a jejich rodiče má společné vzdělávání pozitivní dopad na celou třídu, na vztahy v ní a na sociální dovednosti všech žáků, kteří tak učí soužití ve společnosti, která je nutně různorodá.

Bylo by chybou vykládat snahu o vyšší míru společného vzdělávání žáků jako rušení jakýchkoli škol. Ve výběru školy bude hrát významnější roli volba zákonného zástupce a rovněž skutečnost, že napříště nebude možné, aby běžná škola žáka odmítla jen proto, že na uspokojení jeho vzdělávacích potřeb není dostatečně vybavena či uzpůsobena. Pokud se zákonný zástupce i školské poradenské zařízení shodnou, že je pro žáka nejlepší volbou běžná škola, dostane on i škola maximální podporu, aby se v ní mohl vzdělávat. Pokud však rodič upřednostní například školu pro sluchově postižené a stejné doporučení vydá i školské poradenské zařízení, není důvod tomu bránit.

Jsem si vědoma, že změny, které postupně nastanou od září příštího roku, přinesou zvýšené nároky na práci pedagogů i pracovníků školských poradenských zařízení. Činnosti, které již školy mnohde prováděly, budou hrazeny ze státního rozpočtu, a to co nejpružněji a rychle. Jinými slovy tak, aby dítě podporu, kterou potřebuje, dostalo co nejdříve. Učitelé budou moci využívat odbornou pomoc ze strany asistenta pedagoga, dalšího učitele, nebo specialistů, aby mohli účinně vzdělávat žáky s vyšší mírou podpory, a zároveň díky této podpoře získají čas i pro žáky nadané.

Vážení kolegové, věřím, že změny, které před námi stojí, pomohou všem dětem prožít dětství v pestrém kolektivu, zažívat větší měrou než dosud radost ze vzdělávání a pocit úspěchu a Vám pak radost z obětavé práce, které se věnujete.

S přáním všeho dobrého

Kateřina Valachová ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Newsletter ke stažení
32 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
14. října 2015 v 0:52  

Zpravodaj MŠMT ČR

Dovoluji si novorozený zpravodaj uvítat a položit jeho redakci tři otázky:

1) Jaká bude periodicita (a bude vždy jen dvoustránkový) ?
2) Bude vždy jen monotématický (jaké budou případné rubriky)?
3) Nemohl by se Zpravodaj MŠMT ČR jmenovat česky?

Myslím, že pokud by to byl měsíčník, bylo by dobře například v říjnu nebo listopadu vydat dvě čísla, aby číslování odpovídalo měsícům ve školním roce.

Jiří Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
14. října 2015 v 11:28  

ociální dovednosti všech žáků, kteří tak učí soužití ve společnosti, která je nutně různorodá.

Nenaučí se nic, protože nastane úprk na VG a soukomé skleníkové školy. Scioškola otevírá další dvě pobočky. Proč asi?

Unknown řekl(a)...
14. října 2015 v 11:35  

...a emancipace učitelské profese stále v nedohlednu...

Už přestávám doufat, že se ještě dočkám toho, že i učitelé od MŠ po PedF pochopí, že dokud se stejně jako jiné vysoce odborné profese nedají všichni dohromady a aktivně nepřijmou to, že největší díl odpovědnosti za vzdělanost v téhle zemi nenese "pan stát" či nějaké jeho ministerstvo, ale ONI SAMI, tak prostě líp nebude. A dál budou o institucionalizovaném vzdělávání v téhle zemi rozhodovat osoby s kvalifikací "celoživotní státní úředník - poskok politiků" ruku v ruce s nejrůznějšími nedouky, aktivisty, čerpači dotací a jinými hochštaplery.

Unknown řekl(a)...
14. října 2015 v 12:42  

Pane Pátku,
zcela s Vámi souhlasíma pořád ještě doufám...
Není přece dlouhodobě možné, aby o vzdělanosti našeho národa rozhodovali lidé s tak chatrným pedagogickým vzděláním a bez poctivé pedagogické praxe.

Unknown řekl(a)...
14. října 2015 v 18:46  

14. října 2015 11:35 - máte pravdu. Všechny peníze určené pro prioritní osu učitel - žák se vždy "záhadně ztratí" cestou dolů. Nějak nás vždy oberou školitelé na "povinných školeních", projektech EU,...."nezbytní organizátoři" všeho možného, neziskovky,...Prioritou jsou třeba motocyklové závody v Brně,...

Unknown řekl(a)...
14. října 2015 v 18:49  

Jiří Týř - nedělejte si v bodě tři z autorů a redakce srandu.

tyrjir řekl(a)...
14. října 2015 v 19:22  

Otázku číslo tři jsem myslel zcela vážně.
Sorry, jestli to někdo vnímá jako fun. Záleží na levlu myšlení:).
J. Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. října 2015 v 20:30  

učitelé od MŠ po PedF pochopí, ... že největší díl odpovědnosti za vzdělanost v téhle zemi nenese "pan stát" či nějaké jeho ministerstvo, ale ONI SAMI

NE! NE!! NE!!!
Už odmítám nést největší díl odpovědnosti za něco, co mohu ovlivnit jen pramálo. Žákům vytvářím v rozsahu svých možností podmínky pro to, aby se vzdělávali, co hlava ráčí a co se do ní vejde. Pokud bude ve společnosti panovat stav, kdy peníze lze vydělat všelijak, kdy kdejaké pako, které se chvástá, jak na školu bodalo, bude celebritou, kdy ke kariérnímu postupu bude stačit dostatečný řiťolizecký a řiťolezecký potenciál, kdy se do správy státu budou rekrutovat kašpaři z volebních estrád, a tak nějak podobně, pak možnosti učitele jsou spíše nenadějné.
Ostatně, za kvalitu školy nese odpovědnost ze zákona její ředitel. Na to se kupodivu a pořád zapomíná. Stejně jako na to, že za svoje vzdělání si nese odpovědnost jeden každý sám, a u nezletilců jejich rodiče. Nás Pytliky do toho, pane Pátku netahejte. Zastavte se příležitostně, dám Vám nahlédnout do svého archivu státně spravní a samosprávní buzerace uplynulých dvaadvaceti let za to, že jsem 'aktivně přijímal svůj díl odpovědnosti za vzdělanost v téhle zemi'. Plejáda ksindlu.

poste.restante řekl(a)...
14. října 2015 v 22:34  

Ano. ANO.
Učitelé nebyli schopni ustavit Pedagogickou komoru.
Ačkoliv vědí, že je to jediná cesta, jak dostat systém vzdělávání alespoň částečně pod kontrolu odborníků. Jsou tedy částečně spoluzodpovědní za současný stav, kdy vůči pseudoodborníkům, všemožným aktivistům a diletantským rozhodnutím politiků neexistuje odborná protiváha.
Částečně i proto má dnes kolega Blaha svůj fascikl. Jednotlivec zmůže jen velice málo.

tyrjir řekl(a)...
14. října 2015 v 22:55  

Buďme prosím Lidé

Jaroslav Žák napsal v jedné své knize něco jako "Dobrý učitel své žáky dobře naučí i s těmi nejhoršími osnovami".

Napsal to tuším v době jistého protektorátu. Souhlasím s tím, ale jen do určité míry. Bylo to totiž psáno v době, kdy nebylo možné učitelům i ředitelům dávat tolik administrativních a projektových úkolů, například přes internet a přes někdy nepatřičné instrukce odněkud, například ze zdrojů dotací, z nichž nemáme vždy všichni ten správný užitek.

Nesouhlasil bych asi zcela s panem učitelem Pytlíkem, že za většinu nedostatků ve školní práci z pohledu učitelů zodpovídají hlavně ředitelé škol. Ředitelé škol jsou taky v hodně těžké situaci (viz výše). A jsme zase myslím u toho státu, MŠMT a jím řízených organizací. Státu, na jehož jedné vlajce je napsáno Pravda vítězí . Podle zákoníku práce je každý vedoucí pracovník povinen co nejlépe organizovat práci. Má v tom ten zákon pravdu? Ta povinnost co nejlépe organizovat práci se myslím týká nejen škol, ale i MŠMT, jeho pracovníků i jím řízených organizací. A tady je myslím ten zakopaný pes, který má na psí známce vygravírováno Co nejlépe organizovat práci podřízených (pracovníků, útvarů, řízených organizací atd.).

S panem Pátkem souhlasím ve smyslu toho Žákova výroku o špatných osnovách. A také v tom smyslu, že učitelé, ředitelé škol ani další zaměstnanci nejsou povinni si shora ordinovaný nepořádek za všech okolností nechat líbit.

Buďme, prosím, navzájem soucítící lidé (Lidé). Nebuďme Ve při jen pro jiný názor na to, či ono. Rozhodný postup je myslím nutný (jen) kvůli nedobrému jednání se závažnými důsledky.

Jiří Týř

PS
Na závěr si dovoluji ocitovat svůj závěrečný příspěvek ke dřive zveřejněnému článku:

Ke stavu morálky, výchovy, legislativy atd. se několikrát zásadně a přitom srozumitelně vyslovil profesor Petr Piťha, například:
Projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě (dnes je tam 183 829 návštěv)
https://www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ
Prof. Petr Piťha: Stav legislativy, justice a soudnictví v ČR (jak je vidí neodborník) (dnes je tam 12 900 návštěv)
https://www.youtube.com/watch?v=pDlW97Mo3aw

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. října 2015 v 23:58  

Ředitelé škol jsou taky v hodně těžké situaci

Tak všichni pěkně dohromady a šup, šup na barikády! Ale to by to museli být pedagogové, víte? Jako schopní menežeří si už nějakou průchodnou cestu ku prospěchu najdou. Ostatně, taková prkotina, ale přece, kolik si třeba u vás menežment naordinoval přespočetných hodin?

tyrjir řekl(a)...
15. října 2015 v 0:46  

Naprostá většina ředitelů škol, které znám, jsou i dobří pedagogové. Pedagogové sklíčení podobně jako učitelé. Znám ředitele, pro které je sousloví dotovaný projekt noční můra, řeknu-li to kulantně. Mnozí ředitelé zvládnou i nějaký ten projekt, škola tím jako celek získá a učitelé jejich školy přitom příliš netrpí, i když si přitom možná tu a tam zafrfňají. Znám také občasný tlak, kterým jsou ředitelé čerpadlářsky nabádáni, aby ve škole dělali i své vlastní projekty, i když jim to všem možná zrovna dvakrát nevoní. Vím v této věci jako učitel i jako člen školského výboru zastupitelstva Libereckého kraje, o čem mluvím. J. Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. října 2015 v 1:08  

No jo, Liberec... zřejmě slušný kraj. I k tomu Finsku máte blíž.
Tak kde to vzdělávání tedy vázne?

tyrjir řekl(a)...
15. října 2015 v 2:01  

K Finsku máme dokonce nejblíž. Jsme v nejsevernější cípu republiky. Tím ta výjimečná blízkost ale končí. Jinak se máme jako jinde v ČR. J. Týř

Unknown řekl(a)...
15. října 2015 v 16:48  

"Učitelé nebyli schopni ustavit pedagogickou komoru",
Speciální pedagogové ustavili Asociaci speciálních pedagogů, která v jen tomto roce sesbírala 68 247 podpisů pod Peticí ASP ČR proti rušení vzdělávacího programu RVP ZV LMP a odevzdala ji na MŠMT.
K čemu to bylo?
Odpovědné orgány a "experti" z neziskovek si z této asociace vysoce kvalifikovaných odborníků dělají fackovacího panáka, kdykoliv se ozve proti jejich nesmyslnému počínání, k serióznímu jednání ji nikdo nezve a na její názory se nikdo neptá.

tyrjir řekl(a)...
15. října 2015 v 17:33  

Ptám se znovu: Dostala ASP na tu petici s téměř 70 tis. podpisů od MŠMT písemnou odpověď? Díky za odpověď. J. Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
15. října 2015 v 18:29  

"Učitelé nebyli schopni ustavit pedagogickou komoru... ONI..."

Jako první krok k pedagogické komoře se naučme říkat MY. Jako druhý se odtajněme.

poste.restante řekl(a)...
15. října 2015 v 18:36  

Asociací je všude habaděj. Komora je něco jiného. Sdružovat se může kdekdo, ale postavení komory je dáno jednak zákonem a jednak silou faktu, že její představitelé mluví za tisícovky členů. Ministerstvo zdravotnictví si nedovolí učinit zásadní rozhodnutí bez lékařské komory. Dokonce i ti advokáti a soudní znalci mají svou reprezentaci.

ASP holt musí ukázat také svaly.
Pro začátek bych zkusil najít poslance, který by interpeloval ministra a premiéra.
Když by to bylo třeba, tak například i ve spolupráci s odbory vyhlásit stávkovou pohotovost. Ovšem to by musely být také odbory schopny reálného činu...

Unknown řekl(a)...
15. října 2015 v 18:57  

Na osud Petice se zeptám vedení ASP.
Pokud jde o odtajnění, moje celé jméno je uvedeno v dopise, který jsem poslala loni ČŠI, ostatní lze najít na Googlu.

poste.restante řekl(a)...
15. října 2015 v 19:04  

Jako první krok k pedagogické komoře se naučme říkat MY.
Nikoliv MY, ale ONI.
JÁ osobně jsem prozatím reagoval na každou, byť jen chimérickou snahu či akci o její založení. - Nikdy z ní nevzešel žádný výsledek.
A já sám, z venkovského okresu asi těžko zřídím instituci v Praze.

Prostřednictvím svých politických kontaktů jsem vyvinul dosti značné úsilí k ovlivnění zákonodárců napříč politickými stranami, aby iniciativa vyšla shora. Výsledek nula.
Vždycky mi totiž mohou odpálkovat argument: "Vždyť učitelé sami se o žádnou komoru nezajímají, tak proč jim ji máme zákonem vnucovat?"


Jako druhý se odtajněme.
Mění něco na smyslu a významu sdělení to, že jejich autor není veřejně znám?

Necítím potřebu se za fakt, že zde přispívám pod pseudonymem omlouvat, ani obhajovat. Ale jen pro vysvětlení: Má negativní zkušenost z minulosti mne prozatím vede k určité opatrnosti. Být bez práce není žádná "zábava". Ale i když pominu obavy o svůj vlastní osud, stále ještě musím mít zájem o životy jiných. Ve svých příspěvcích občas používám informace a zkušenosti zprostředkované od jiných kolegů. Pokud by byla známa identita moje, velice snadno by byli dohledatelní i oni. Nechci se cítit zodpovědný za problémy, které bych jinému takto mohl způsobit. Protože lidé malého ducha, ale velké moci bývají obvykle pomstychtiví.

Nedělám si iluze. Anonymita na internetu je jen imaginární.
Dříve či později budu muset svou identitu odkrýt. Prozatím si ale rád dopřeju svobody ve vyjádřeních, kterou mi tato iluzorní anonymita poskytuje.
A jen pro úplnost, redakci je má totožnost známa.

Unknown řekl(a)...
15. října 2015 v 19:26  

Pane Týři, odpověď na petici jsem dostala, ale nedaří se mi ji sem přeposlat.Když mi napíšete na moji e-mailovou adresu Catherine25@seznam.cz, tak Vám ji pošlu.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. října 2015 v 19:45  

lidé malého ducha, ale velké moci bývají obvykle pomstychtiví

S touhle svoločí mám nemalé zkušenosti. Drží úporně pospolu napříč politickým spektrem, vyznáním, sexuální orientací i historickými epochami. Neštítí se ničeho.
Luděk Blaha, učitel

tyrjir řekl(a)...
15. října 2015 v 22:53  

Dobrý večer všem,

ta petice ASP z 21. 4. 2015 je myslím dost a dost nešťastně napsaná. Pro věcný úspěch petice je důležitá forma i obsah, který by měl být doprovozen seriózně formulovanými argumenty.

Odpověď paní ministryně je naproti tomu myslím po obsahové i formální stránce naprosto v pořádku. Obsahuje poděkováni za petici a ujištění, že MŠMT bere petici vážně na vědomí. Po věcné stránce obsahuje odpověď sdělení, že RVP ZV - LMP není rušena bez náhrady. Náhradou bude revidovaný RVP ZV, který bude potřeby žáků s LMP reflektovat.

Po přečtení petice a odpovědi paní ministryně jsem jasného názoru, že na petici bylo po obsahové i formální stránce paní ministryní Valachovou velmi seriózně zodpovězeno.

Toť můj názor, který musím a chci poctivě říci i přesto, že sám s mnohými věcmi v záváděné inkluzi nesouhlasím. Viz výše a dříve.

Všechny zdraví.

J. Týř

tyrjir řekl(a)...
15. října 2015 v 23:02  

Post skriptum
Omlouvám se, že jsem nereagoval o chvíli dřív. Před cca hodinou jsme se ženou odšťavnili dvě bedýnky jablek ze zahrádky a už mám konečně zákaz vstupu do kuchyně, kde se to dělo. Poslouchat se zkrátka musí:))

Unknown řekl(a)...
15. října 2015 v 23:35  

Bylo by to v pořádku, kdyby revidovaný RVP ZV, který bude potřeby žáků s LMP reflektovat, nebyl zřejmý nesmysl, protože RVP ZV nelze "revidovat" na úroveň žáků s IQ 50 - 69.

tyrjir řekl(a)...
15. října 2015 v 23:51  

Paní Catherine, děkuji Vám za tu odpověď MŠMT na petici ASP. Jen k tomu ještě dodávám, že každé tvrzení je nutno v několika bodech argumentačně doložit. Jinak může být snadno označeno za nepodložené. Nad tím vlastně všichni dost často hořekujeme. Zdraví Vás J. Týř

Unknown řekl(a)...
16. října 2015 v 12:14  

Pane Týři, já nevěřím svým vlastní očím.....kde žijete?
Vy opravdu považujete odpověď MŠMT na petici skoro 70 000 lidí za dostatečnou?
Poděkovat stěžovatelům za stížnost a slíbit jakousi blíže nespecifikovanou "revidovanou" náhradu, to považujete za seriózní odpověď?

tyrjir řekl(a)...
16. října 2015 v 13:51  

ASP má na jedné straně hodně pravdy. Na druhé straně tu pravdu neumí nebo nechce seriózně zformulovat. Je to myslím škoda.

Ta Petice ASP z 21. 4. 2015 byla myslím (velmi jemně řečeno) ze strany ASP spíchnutá hodně horkou jehlou. To myslím neomluvíte těmi 70. tis. podpisy. Odpověď paní ministryně je naproti tomu myslím po obsahové i formální stránce naprosto v pořádku (viz výše). Oceňuji celkovou zdvořilost paní ministryně Valachové v její odpovědi. Nedivil bych se, kdyby se ve své odpovědi taktně zmínila o nedostatcích petice. Já bych to na jejím místě, kde a ani poblíž, zaplať Pán Bůh, nejsem, udělal.

Jiří Týř

Unknown řekl(a)...
17. října 2015 v 11:01  

Já opravdu nepotřebuji nic omlouvat. Petici jsem nepsala, pouze podepsala, protože s ní souhlasím. Můžete konkrétně uvést, co se Vám v Petici nelíbí a co považujete za nesprávné?
Na zdvořilé nic neříkající dopisy má paní ministryně na MŠMT lidi.

tyrjir řekl(a)...
17. října 2015 v 16:12  

Petice je dostupná na
http://www.aspcr.cz/asociace-specialnich-pedagogu-cr/2015-04-22-petice-21-4-2015.html
Zveřejnění odpovědi paní ministryně ze strany ASP myslím nic nebrání. Obrázek by si pak mohl udělat každý sám. Můj názor je ve čtyřech nejblíže výše uvedených příspěvcích. J. Týř

Unknown řekl(a)...
19. října 2015 v 11:40  

Jenom k tomu výše vytýkanému ONI:
Nemohu používat MY, protože můj pohled je pohled "zvenku" - nejsem profesí učitel, tj. členem profesní komory bych být nemohl. Jen se o vzdělávání opravdu hodně zajímám, protože je to jednak součást mé práce zaměstnance učebnicového nakladatelství, jednak mám děti které do škol donedávna chodily, a vnoučata, které do škol chodit právě začínají... a taky jsem sám trochu učil a mám k tomu dokonce "glejt" od PeF UK.

Unknown řekl(a)...
19. října 2015 v 16:27  
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.