Jiří Týř: Velká Kurikulární Revoluce v českém školství

pondělí 31. srpna 2015 ·

Zamyšlení nad jednou z možných příčin úpadku úrovně českého školství.


I.

Za Velké Kulturní Revoluce se v Číně před více než 30 léty děly projektově zvláštní věci. Například výroby dostatečného množství oceli se mělo, pokud si dobře vzpomínám, dosáhnout takto:
  1. Lidé dostali výzvu a možnost vybudovat na svých dvorcích a zahrádkách malé pece. Stát jim dodal rudu a uhlí a tavilo se.
  2. Výsledkem byl málo upotřebitelný produkt a vznikly spíš jen škody.
  3. Pak přišli do vedení rozumnější lidé a hospodářství šlo dopředu. Číňané už vědí, že ocel je nutné vyrobit standardní technologií a z ní pak lze vyrábět užitečné věci i na těch dvorcích.

II.

Myslím, že u nás prožíváme Velkou Kurikulární Revoluci českého školství. Ministerstvo školství vydalo před osmi léty Bílou knihu českého školství (tato část článku je z roku 2010, pozn. redakce), z níž vzešlo vícero podivností. Podívejme se na jednu z nich, na Rámcové a Školní vzdělávací programy (RVP a ŠVP).

Ad 1) Ministerstvo školství už dnes neurčuje školám základní učivo jednotlivých předmětů jasnými osnovami. Pod vlajkou pokroku v pedagogické praxi nařizuje ministerstvo školám používat časově i administrativně náročnou metodu tvorby ŠVP podle rozvláčné, v podstatě však encyklopedicky pojaté předlohy RVP. Tato revoluční vymoženost je propagována způsobem připomínajícím i údernické agitky z padesátých let minulého století (z poslední doby viz např. článek ŠVP je důležitější tvořit než mít, Učitelský zpravodaj, prosinec 2010, str. 3). Ve školách se už nemá učit dříve osvědčeným postupem založeným na tom, že učiteli je osnovami řečeno, co má naučit, a volba metody je věcí kvalifikovaného učitele. Učitel měl dřív asi 70 % výukového času pro výuku základního, přehlednými osnovami stanoveného učiva a asi 30 % času měl na jeho procvičení a tvořivé rozšíření podle vlastního tematického plánu. Bylo to tak jednoduché a fungovalo to.

RVP a ŠVP jsou ve srovnání s osnovami nepraktické, užvaněné a administrativně náročné, direktivně vyžadované a kontrolované dokumenty. Hmotně zainteresovaná projektující menšina jimi vnucuje obsah i metody a přidělává práci většině. Většině ostatních učitelů tím myslím berou čas, energii a podmínky pro vlastní běžnou i tvořivou práci s žáky.

Divíme se přitom, jak obtížné je měřit výsledky takto organizovaného vzdělávání. Divíme se, proč tak prudce klesá úroveň vzdělávání. Celkovou úroveň školního vzdělávání ale vytváří ta projektově nezainteresovaná učitelská většina.

Ad 2) Důsledkem výše zmíněné kurikulární reformy je myslím znesnadnění a oslabení přímé vzdělávací práce většiny učitelů, ztráta prostoru pro jejich individuální pedagogickou tvořivost a zhoršení úrovně vzdělávání. Tavíme tím myslím neupotřebitelnou ocel na dvorcích našich škol.

Ad 3) Myslím, že učitel má dostat osnovy, základní pomůcky a další pracovní podmínky tak, aby se mohl naplno věnovat vlastní tvořivé práci s žáky. Posláním učitele je vyučovat žáky a ne ztrácet zbytečně čas a energii planými diskusemi nad tím, co a jak učit, a obtěžujícím administrováním nepraktického ŠVP.

Pro ilustraci výše uvedeného názoru uvádím názorný příklad.

III.

Před sedmi léty přišel na naši střední školu mladý angličtinář Ondra. Předtím nějakou dobu pedagogicky působil v USA. Vyučoval dobře. S úctou k žákům a se zájmem o věc. Byl u nás pět let. Přede dvěma roky si našel místo učitele matematiky na střední škole v Singapuru. Tam to chodí takhle:
Učitel dostane slušný plat, hotové osnovy, plány a potřebné výukové materiály. Od učebnic po počítačové programy a prezentace učiva. K tomu ještě stručný pokyn Tohle ty děti nauč. Učitel v Singapuru učí a naučí i bez projektového panáčkování.
Otázkou je, proč v Komenského zemi nemůžeme tvořivě učit a musíme v rámci Velké Kurikulární Revoluce v každé škole zvlášť kontinuálně tvořit formálně předepsané ŠVP a uskutečňovat tím aktivity pro čísi projektové veledílo typu Jak se tavila ocel.

* * *

Závěrem znovu stručně dodávám.

Kvalifikovaný a hmotně zajištěný učitel v dobře řízené a rozumně vybavené škole umí učit. Potřebuje k tomu aspoň trochu rozumné osnovy a slušné organizační a materiální podmínky ve škole.

Učitelé nepotřebují pro kvalitní výuku dělat projektové křoví v pochybných projektech lidí, kteří se vymlouvají na to, že neměli dost času uvést svoje reformy v život, a vadí jim, že učitelé jejich projekty nechápou a děti na učení kašlou.

Zadavatelé, tvůrci, hodnotitelé a realizátoři projektů by myslím měli dodržovat jednu zásadu:

Nemůžeš-li svým projektem prospět ostatním, snaž se prosím alespoň neškodit.

Hrádek nad Nisou, 30. 12. 2010

K výukovým osnovám ve starém pojetí se dnes z více důvodů zřejmě už vrátit nelze. Práce s RVP a ŠVP by se ale myslím měla zlidštit a nikoli dál zesložiťovat, jak se to myslím stále děje i dalšími návaznými projekty. K tomu například viz ČŠI Metodická příručka pro učitele - InspIS ŠVP - tvorba ŠVP s podtitulem InspIS ŠVP - TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ:

Tato osmdesátistránková tzv. Metodická příručka pro učitele … není myslím metodickou příručkou v pravém slova smyslu. Je to spíš doprovodný manuál k myslím dost obludnému počítačovému programu, který inspekci, řediteli školy atd. umožňuje mít na dálku přehled o ŠVP jednotlivých škol a učitelů a i podle barev poznat, zda škola nebo učitel formálně plní nebo neplní tzv. Aspekty RVP ve svém ŠVP (viz kapitola 6 – str. 71). Pokud je učitelům nařízeno v takovém programu pracovat, jde myslím o vnucení pro učitele dost obsahově, technicky a administrativně nepraktické formy tvorby, editace a úprav ŠVP podle požadavků kontrolních orgánů:

Představte si prosím, je konec srpna, že jste právě dostali přidělené předměty v různých třídách (např. v mém případě to bývalo i 14 vyučovaných předmětů) a že do začátku listopadu musíte vedle vší práce související se začátkem školního roku 14krát úmorně naplnit ten počítačový program obsahem, který vám myslím pro svůj rozsah, obsah i formu zpracování nemůže účelně sloužit při každodenní výuce. Tento program myslím slouží především ke snadné kontrole (výhodou je, když ředitel, metodik, inspektor není barvoslepý – orientace podle barev je velmi rychlá – viz 6.3. Svodka aspektů školy). Pořádně učit se podle tohoto programu ani podle jeho výstupů nedá, když složitost obsahu i formy toho systému nedávají prostor a nástroje pro zodpovědnou tvořivou práci učitele (možnost učitele volit si účelně obsah a metody výuky, aby mohl operativně reagovat na podmínky ve třídě). Učitel, který chce zodpovědně učit, si proto vedle toho zpravidla dělá ještě svůj vlastní stručný, přehledný a funkční tématický plán výuky, ve kterém pochopitelně vynechá všechny zbytečnosti okolo. Učí pak stejně podle toho svého funkčního stručného plánu a průběžná aktualizace (aktuálnost) toho monstrózního síťového programu je myslím problém s velkým otazníkem. Samozřejmě, že tento program není jediný program svého druhu, s nímž jsou učitelé často direktivně nuceni pracovat…

Kdeže jsou ty doby, kdy si inspektor, metodicky zkušený zaměstnanec okresního nebo krajského odboru školství, na stole rozložil osnovy, jednoduchý tématický plán učitele, třídnici a sešity žáků, naslinil inkoustovku a během chvíle měl v základu jasno, co a jak daný učitel učí. A pak si o tom ještě stihl s učitelem popovídat a vyslechnout i jeho názor.

Myslím, že inovované MŠMT by se mohlo a mělo rázně postarat o to, aby se RVP zlidštily a aby počítačové programy, se kterými školy musejí nebo mohou pracovat, byly vzájemně sjednoceny a provázány tak, aby práce s nimi byla co nejjednodušší.

Přeji případným zájemcům pokud možno klidnou prohlídku osmdesátistránkového popisu toho, čemu jsou učitelé v zájmu snadnějšího hodnocení tzv. kvality ŠVP škol řídícími a kontrolními orgány škol v rámci tavení RVP na ŠVP na školních dvorcích vedle mnoha dalších požadavků vystaveni.

Děkuji předem za případné upozornění, pokud se někde ve svém zamyšlení a názoru mýlím. Přeju MŠMT a všem jeho svěřencům úspěšný nový školní rok.

Hrádek nad Nisou 30. 8. 2015

Post skriptum

Když jsem dopsal letošní dovětek, svítalo. Na obloze nad školou nacházející se za ještě svítícím kostelem, nad radnicí, nad poutním náměstím a nad zhasnutým srdcem jedné provozovny byly jemně narůžovělé beránky:


19 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
31. srpna 2015 v 10:10  

"encyklopedicky pojaté předlohy RVP"

RVP ZV neobsahuje závazné učivo, v čem tedy vidíte encyklopedičnost?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
31. srpna 2015 v 10:14  

"přehlednými osnovami "

Ta přehlednost spočívala v čem? Aha, vše bylo pojmenováno a vyjmenováno. Pro jistotu i v rámečku rozšiřující učivo, aby tvořivý učitel nezbloudil. Není divu, že první slova na první ředitelské hospitaci byla: "Pane učiteli, vy jste neřekl vše, co je v učebnici tučně vytištěno." Ale fungovalo to.

tyrjir řekl(a)...
31. srpna 2015 v 11:47  

Krasobruslit může teprve ten, kdo se naučil chodit a bruslit

Kompetence nejsou výukový obsah. Kompetence jsou cíl výuky. Výsledek, ke kterému se přes rozumně volený a metodicky zvládnutý obsah podle dobře zvoleného postupu (osnovy) dospěje / má dospět.

Poste restante 29.8.2015 řekl (http://www.ceskaskola.cz/2015/08/prectete-si-chysta-se-navrat-skolnich.html):

... Osnova při tkaní tvoří pevný základ, na kterém si tkadlec vytvoří téměř libovolný vzor.
A program je natolik striktně nalajnovaný, že to připomíná televizní program ze starého totalitního vtipu...

Vytvářeli jsme loni nové ŠVP. Obsah toho, co se musí učit a v jakých časových dotacích byl v RVP natolik striktní, že volit si šlo nějakých 10 %. Slovy 3 hodiny z cca třicetihodinového vyučovacího týdne - to je prostor na navýšení dotace předmětů, které chceme považovat za profilové. - Zlaté osnovy.


K tomu myslím není, mnoho co dodat. Snad jen toto:

K tomu, aby se člověk dopracoval ke schopnosti literárně se vyjadřovat musí nejprve pochopit význam základních slov / pojmů, které používá (to dřív bývala tzv. prvouka). Pak se musí naučit správně skládat slova do vět (gramatika) a pochopit možnosti a účelnost různých vyjadřovacích útvarů (literatura a sloh). Z toho všeho postupně vzniká literární kompetence jedince. Kompetence se nevyučují. Jsou výsledkem dobře organizované výuky a dalších vlivů na jedince.

Osnova je základní metodologický nástroj ke koncipování složitějších věcí, na který se myslím při tvorbě a aplikaci RVP poněkud zapomnělo. Z mnoha projevů kolem tvorby a aplikace RVP mám někdy dojem, že krasobruslit chtějí učitele učit i tací, kteří sami neumějí chodit a bruslit. MŠMT to myslím bohužel až dosud do značné míry tolerovalo. Média se myslím dost často jen kloužou po povrchu věcí, aniž by se nad podstatou problému vztahu mezi bezosnovně zkompetencovanými RVP a pokračujícím úpadkem kvality vzdělávání hlouběji zamyslela.

Doufám, že od MŠMT nedostaneme znovu osnovu typu Poručíme větru, dešti ... učitelům, zřizovatelům škol, žákům a učitelům ? Nevím. Bude to záležet i na tom zda MŠMT začne pojmenovávat věci pravými jmény a lépe komunikovat s těmi, kterých se jeho opatření především týkají. Jde myslím o to, jakou má současné MŠMT osnovu pro své další jednání. To myslím postupně avšak dost brzy uvidíme.

Jiří Týř

tyrjir řekl(a)...
31. srpna 2015 v 12:35  

České projektové čerpadlo a pojmová deformace v NÚV

K předposlednímu odstavci příspěvku o vztahu chůze, bruslení a krasobruslení si ještě dovoluji připomenout článek České projektové čerpadlo a pojmová deformace v NÚV (http://www.ceskaskola.cz/2015/07/jiri-tyr-ceske-vzdelavaci-projektove.html) a v něm obsažený odkaz na Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 14/24 (http://www.ceskaskola.cz/2015/07/nku-staze-ve-firmach-dosud-staly.html).

Způsob, jakým jsou osnovány, realizovány a kontrolovány některé projekty z dotací EU a jejich praktický dopad na vzdělávací soustavu je myslím i dnes věcí zasluhující zamyšlení MŠMT a jeho svěřenců.

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. srpna 2015 v 12:51  

Kompetence se nevyučují.

Ano. Kompetence se rozklíčovávají, a následně se jimi žák vybavuje.
Na rozdíl třeba od gramotností, kterých se dosahuje.
A výstupy, pozor, ty se pro změnu očekávají. Asi jako příchod Jéžiška.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
31. srpna 2015 v 13:02  

1) Školství se NEZMĚNÍ tím, že se budou neustále vymýšlet a předělávat kurikulární dokumenty.
2) Příčinou poklesu úrovně znalostí žáků NEJSOU kurikulární dokumenty, ale extrémně liberální právní prostředí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
31. srpna 2015 v 15:12  

A ta encyklopedičnost RVP ZV?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
31. srpna 2015 v 15:16  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...
31. srpna 2015 v 15:17  

Co bude následovat po jednotných osnovách? Jednotné učebnice a jednotné testy. To chceme?

poste.restante řekl(a)...
31. srpna 2015 v 22:40  

Jednotné učebnice a jednotné testy. To chceme?

No pokud jednotnými "testy" jsou také jednotné maturity a jednotné přijímačky, pak ano. :-)

Testy, pokud nebudou celoplošné (ani poloplošné) jsou standardním prostředkem zjišťování informací z procesu výuky. Proč by neměly být jednotné?

A jednotné učebnice?
Ale no tak, pane kolego, neblbněte. Tohle už je řečnický trik, dle mého, Vás nedůstojný.

tyrjir řekl(a)...
31. srpna 2015 v 23:02  

Dobrý učitel naučí i s těmi nejhoršími osnovami. Tohle řekl myslím už Jaroslav Žák, autor knihy Škola základ života. Návrat jednotných osnov - to dnes nikdo neříká. Je to myslím jen jakási mediální zkratka. Určení a časové ukotvení základního učiva doprovozené volností a dostatečnou časovou dotací k jeho tvořivému opakování a rozšiřování - to myslím žádný totalitní diktát není.

Jiri Janecek řekl(a)...
31. srpna 2015 15:25
"Popravdě, vůbec nevidím rozdíl mezi výčtem jednotného učiva a výčtem závazných výstupů."
Ja prave poradne ani nevim, jaky je rozdil mezi vzdelavacimi osnovami a RVP (na me urovni zvladnuti materskeho jazyka je osnova totez co ramcovy program)... Takze az na to casove ukotveni zadny rozdil...
Nicmene mezi vyctem uciva a vyctem vystupu trochu rozdil vidim. Pokud teda vystup jsou ty vety "zak zvladne/zak umi...".
Clovek s trochu rozvinutejsim algoritmickym myslenim se asi sekne na tom, ze nevi, ktery zak - nejaky? vetsina? vsichni? Kdy zvladne - do ctvrtletni pisemky? do vysvedceni? navzdy?
Trochu jako nahazovat nerovnou zed a snazit se, aby byla hladka a pritom vsude byla stejne tlusta vrstva omitky...
-----------
Otazka sama pro sebe je, jak a zda zpetne prejmenovani povede ke zvyseni kvality zkompetentneni v matematice a fyzice...
--------------
Jinak puvodni clanek se povedl, i ta fotka je dobra...


S názorem J. Janečka na časové ukotvení učiva souhlasím. Velká vůle v rozvržení učiva mj. znesnadňuje prostupnost mezi školami a možná i potřebnou kontrolu výsledků výuky jednotlivých škol.

Tam, kde mají nebo budou mít ve škole hodnotný vzdělávací program vyžadující speciální postup, tam bych i dál umožňoval realizovat jimi vytvořený program včetně jiného časového rozvržení (časového ukotvení výstupů významných témat) učiva. Školy, které chtějí učit podle standardního postupu, by ale myslím měly ten výukový programový standard mít k dispozici.

Proč o tomto myslím docela věcně správném a logickém řešení problému, které je myslím i záměrem MŠMT, prohlašují někteří zastánci časově a obsahově rozvolněných RVP (inovátoři), že je to totalitní návrat k tzv. jednotným osnovám nebo jakýsi kočkopes? To je myslím otázka hodná zodpovězení. K tomu nabízím výchozí dvě varianty možných odpovědí, přičemž myslím 1) a 2) může platit současně:

1) Inovátoři chtějí své metody vnucovat ostatním i když ti ostatní dobře učí a o to vnucování nestojí
2) Inovátoři nechtějí, aby byly pokud možno jednoduše různými formami a metodami (nejen tzv. testy) kontrolovány výsledky výuky ve VŠECH předmětech.

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. srpna 2015 v 23:24  

Jednotné osnovy, jednotné učebnice, jednotné testy, jednotná maturita ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie... tak to bych chtěl fakt vidět.
Stanovení datumu letu na Mars je rozhodně reálnější představa.

tyrjir řekl(a)...
31. srpna 2015 v 23:26  

Kecotuna - nová jednotka projektové mluvy?

Nico Pytlik řekl(a)...
31. srpna 2015 20:58
Pokud teda vystup jsou ty vety "zak zvladne/zak umi..."

Jen velmi opatrně, pane Janečku, s tím slůvkem "umí".
Žák definuje, přiřazuje, vysvětluje, interpretuje, objasňuje, vyjádřuje vlastními slovy, kontroluje, měří, aplikuje, demonstruje, diskutuje, plánuje, prokázuje, řeší, vyčísluje, analyzuje, rozhoduje, specifikuje, kategorizuje, klasifikuje, navrhuje, organizuje, vyvozuje obecné závěry, argumentuje, obhájuje, oceňuje, oponuje, posuzuje, zdůvodňuje, hodnotí... ale jinak umí celkem hovno.


Vcelku souhlasím (až na to jednoslovné impresivní označení mnohdy žalostného výsledku výuky:) a doplňuji třetí odpověď:

3) Inovátoři chtějí být více hodnoceni za projektové kecotuny mimo výuku než za prokazatelné výsledky výuky.

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. srpna 2015 v 23:51  

Jsou různá stravovací zařízení. Někde podávají hotovky za přijatelnou cenu, někde si můžete poručit žirafí uši s kaktusem San Pedro za trojnásobek svého měsíčního platu. Člověk by měl mít možnost si vybrat podle svého gusta, jen by měl vědět, co jej kde čeká, a podle toho se zařídit. Objednat si v restauraci Na Růžku dršťkovou z hlívy ústřičné je poněkud protimluvné, a mohlo by to personál nezanedbatelně rozhodit.
Asi jako povinně zavedený časově a obsahově rozvolněný ervépé.

Nicka Pytlik řekl(a)...
1. září 2015 v 0:05  

jedna kecotuna rovná se druhá odmocnina ze dvou lomeno dvěma feřteka

poste.restante řekl(a)...
1. září 2015 v 0:06  

Já jsem v podstatě ještě mnohem smířlivější a snad až příliš svobodomyslný. Pro mne za mne, ať klidně existují vedle sebe "nové osnovy" a ŠVP. Školy ať se samy rozhodnou, zda chtějí vyučovat podle předpřipravených programů typu bývalá Základní, nebo Obecná škola, nebo jestli chtějí trávit odpoledne tvorbou svých vlastních ŠVP.
Je nějaký důvod, proč by to nemohlo fungovat?
Tedy kromě toho, že je to zbytečně komplikované a nebyla by zajištěna podmínka návaznosti výuky při přestupu žáka na jinou školu.

Unknown řekl(a)...
1. září 2015 v 9:30  

a je to tak jednoduché,jako na západě,kam 25 let patříme ale příklad si nebereme astále šmrdláme náš socialismus s kapitalistickou tváří,všude jsou školy státní a soukromé,stát ze svých skromných prostředků zajišťuje určitý standard,má jednotné osnovy,vyplácí školám podle stanovených pravidel,a kdo z rodičů chce pro své dítě něco lepšího,dá ho do soukromé školy která kromě dotace od státu ještě vybírá školné a může dítku dopřáti více,a je po problému

tyrjir řekl(a)...
2. září 2015 v 15:57  

Odpovídá praxe MŠMT liteře a duchu Ústavy, Kompetenčního zákona atd. ?

Autor tyrjir zanechal nový komentář k příspěvku "Průzkum mezi rodiči: Rodiče se stále častěji obáva..." (http://www.ceskaskola.cz/2015/09/pruzkum-mezi-rodici-rodice-se-stale.html):

Nehořekuj na zrcadlo, když máš křivou hubu

Ústava - Kompetenční zákon - Školský zákon - Národní program vzdělávání - Správní řád a další zákonné předpisy - Vzdělávací projekty - Prováděcí předpisy - Praxe.

Tato posloupnost kulhá v působnosti MŠMT na více nohách. Ziskovky a neziskovky zakládající soukromé školy vycházejí vstříc poptávce / potřebám dětí a rodičů. Mimo jiné tím nastavují MŠMT zodpovídajícímu za kvalitu a dostupnost českého bezplatného veřejného školství a také zřizovatelům veřejných škol zrcadlo. Dávají tím vlastně politikům, úředníkům, zastupitelským, správním, vyšetřujícím i právním orgánům mj. i veřejně prospěšný podnět, aby při plánování (projekt je plán), realizaci a kontrole vzdělávacích projektů konaly, jak mají.

Kam jinam měli utéci schopní učitelé z podfinancovaných veřejných škol?

poste.restante tamtéž předtím řekl(a)...
2. září 2015 0:23

.... Zkuste se, prosím, aspoň na okamžik vžít do pozice učitele. Představte si, že dnes a denně slyšíte z médií, z internetu, z debat v hospodě a dokonce i od vrcholných představitelů vlastního resortu, že naše školy nestojí za nic, učitelé jsou mizerní a neschopní, používají zastaralé metody, jsou líní a nechce se jim dělat nic navíc, dělají ve školství proto, že nejsou schopni se uživit jinak, pracují méně než ostatní, ale chtěli by větší platy...
Ironie je jediná zbraň, která nám ještě zbyla ... zkuste vnímat obsah toho, co zde i jinde píší učitelé, kteří mají rádi svou práci, ale jsou už nešťastní z toho, co musejí neustále a dokola snášet, aniž by jejich vlastnímu hlasu byla dopřána byť jen desetina prostoru, kterého se dostává jejich kritikům.


Doplňuji čtvrtou odpověď:

Odpověď 4) Ziskovky a neziskovky zakládající soukromé školy vycházejí vstříc obavám / poptávce / potřebám dětí a rodičů. Mimo jiné tím nastavují MŠMT zodpovídajícímu za kvalitu a dostupnost českého bezplatného veřejného školství a také zřizovatelům veřejných škol zrcadlo. Dávají tím vlastně politikům, úředníkům, zastupitelským, správním, vyšetřujícím i právním orgánům mj. i zpětnou vazbu a snad i veřejně prospěšný podnět, aby při koncipování a plánování (projekt je plán), realizaci a kontrole vzdělávacích koncepcí a projektů konaly podle litery a ducha závazných předpisů ČR tak, jak mají.

Jiří Týř

tyrjir řekl(a)...
7. září 2015 v 6:01  

Ke stavu morálky, výchovy, legislativy atd. se několikrát zásadně a přitom srozumitelně vyslovil profesor Petr Piťha, například:

Projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě - https://www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ

Prof. Petr Piťha: Stav legislativy, justice a soudnictví v ČR (jak je vidí neodborník) - https://www.youtube.com/watch?v=pDlW97Mo3aw

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.