Kateřina Valachová: Novela školského zákona vyplývá z podpory změn stran sociálních partnerů či stran odborné veřejnosti ať pedagogické, či jiné

středa 28. října 2015 ·

Stěžejním cílem novelizace školského zákona je jednak úprava předškolního vzdělávání, zavedení jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia s maturitou, jednak úprava společné části maturitní zkoušky v oblasti společné části maturitní zkoušky, dále úprava Národní rady pro vzdělávání. Ve všech těchto ohledech se jedná buď o naplňování koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády, nebo se jedná o výsledek vyplývající z podpory těchto změn stran sociálních partnerů či stran odborné veřejnosti ať pedagogické, či jiné.


Z prvního čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 611) v poslanecké sněmovně dne 27. října 2015.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit a uvést vládní návrh zákona, kterým se mění školský zákon v rámci představení v prvním čtení.

Co se týká obsahu novely, stěžejním cílem novelizace školského zákona je jednak úprava předškolního vzdělávání, zavedení jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia s maturitou, jednak úprava společné části maturitní zkoušky v oblasti společné části maturitní zkoušky, dále úprava Národní rady pro vzdělávání. Ve všech těchto ohledech se jedná buď o naplňování koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády, nebo se jedná o výsledek vyplývající z podpory těchto změn stran sociálních partnerů či stran odborné veřejnosti ať pedagogické, či jiné.

V rámci tzv. povinného předškolního vzdělávání vládní návrh obsahuje několik změn. První záležitost, na kterou bych vás chtěla upozornit, je dlouhou dobu z hlediska rodičů upřednostňovaná změna související s tím, že od roku 2017 zakotvujeme nárok na předškolní vzdělávání dětí čtyřletých, od školního roku 2018 nárok na předškolní vzdělávání tříletých dětí. Současně v souvislosti a zcela v souladu s trendy v rámci vzdělávání v rámci Evropské unie zavádíme také tzv. povinný předškolní rok vzdělávání v období od 5 do 6 let dítěte. Co se týká této povinnosti, pak bych jenom chtěla upozornit na to, že se nejedná o obdobu povinné školní docházky, tak jak ji známe následně od 6 let věku, ale jedná se o povinné předškolní vzdělávání, které v tuto chvíli využívá 90 % dětí, a stejně tak se tedy jedná o možnost, kterou upravujeme, volit také alternativu tohoto vzdělávání pro oněch 10 % dětí, či jejich rodičů, které tento systém nevyužívají.

Co se týká povinného předškolního vzdělávání, mělo by to tedy fungovat tak, že v rámci květnových zápisů, které tedy nově upravujeme jednotně, květnové zápisy do předškolního vzdělávání, tak v případě povinného předškolního vzdělávání, kdo nebude chtít tímto způsobem své dítě vzdělávat, bude mít možnost jednoduchým způsobem oznámit tuto skutečnost spádové mateřské škole a následně bude toto spojeno s jeho povinností dostavit se v průběhu prosince až ledna do této spádové mateřské školy, aby byly ověřeny předpoklady jeho dítěte pro vzdělávání, a pokud budou zjištěny nedostatky, aby se mu dostalo stran spádové mateřské školy podpory.

Zápisy do základních škol jsou naopak sjednoceny na shodné období duben, kde mimo jiné reagujeme na to, že máme velmi vysoký počet odkladů povinné školní docházky, v našem případě dosahují 23 až 26 %. Také toto je jeden z důvodů, proč si přejeme povinné předškolní vzdělávání, protože si od toho slibujeme snížení množství těchto odkladů.

Dalším argumentem pro nás z hlediska zavedení tohoto roku povinného předškolního vzdělávání je lepší adaptace dětí při přechodu na základní školu. Dále, jak už jsem zmínila, snížení počtu odkladů, dále zajištění kapacit a garance místa v mateřských školách do budoucna.

Samozřejmě si dovolím také upozornit na argument obvyklosti takové úpravy ve světě. Ještě přísnější z hlediska povinného předškolního vzdělávání z hlediska řekla bych blízkosti našeho společenského a právního prostředí je Rakousko, Polsko nebo Maďarsko. Chtěla bych také upozornit, že například u západních zemí, které pracují s nárokem na předškolní vzdělávání, je toto pravda tak trošku napůl, protože v řadě případů v zemí od nás na západ nárok na předškolní vzdělávání sice existuje, ale současně povinná školní docházka začíná mnohem dříve, například od pěti nebo od čtyř let.

Co pokládám za důležité z hlediska povinného předškolního vzdělávání, je tedy zejména to, že tímto způsobem budeme garantovat místa v mateřských školách také do budoucna tak, aby nedošlo k svévolnému snižování kapacit mateřských škol a aby také budoucí,další generace měly jistotu přístupu k předškolnímu vzdělávání. V neposlední řadě chci zmínit také to, že tímto podporujeme také potřebnost mateřských škol jako vzdělávací instituce, protože tato záležitost vzdělávání ještě před zahájením školní docházky je všeobecně odbornou veřejností i z hlediska následných výsledků dětí ve školní přípravě a následně v přípravě pracovní klíčovým instrumentem. Naposledy bych zmínila argument zmírnění sociálních nerovností, protože samozřejmě potkání se dětí z různých majetkových poměrů či sociálního prostředí už v úrovni předškolního vzdělávání má výrazně silný charakter z hlediska rovnosti šancí a jejich úspěchu v rámci základního vzdělávání.

Také bych chtěla říct, že investice do předškolního vzdělávání mají jednu z nejvyšších ekonomických návratností a činí až 14 %. Také toto v době, kdy jsme voláni ke zvýšení konkurenceschopnosti našich zaměstnanců a samozřejmě i studentů ukončujících vzdělání ať střední, nebo vysokoškolské, má svůj význam.

Další z předmětů, které upravuje novela školského zákona je jednotná přijímací zkouška na střední školy a gymnázia. Tedy střední školy ukončené maturitní zkouškou. Vládní návrh upravuje jednotnou přijímací zkoušku z matematiky, z českého jazyka a literatury, a tedy umožňuje porovnat předpoklady pro vzdělávání v rámci středního školství stran žáků ukončujících devítiletou základní školní docházku. Současně poskytujeme tímto způsobem ředitelům středních škol objektivní zhodnocení znalostí a dovedností uchazečů a také poskytujeme srovnatelné a jednotné kritérium při přijímací řízení. Současně si od toho slibujeme jako vláda snížit administrativní náročnost stávajících přijímacích řízení na středních školách.

Chtěla bych říct, že vycházíme z pilotního ověřování, které probíhalo v tomto školních roce a bude pokračovat ve školnínm roce následujícím. Do tohoto pilotního ověřování se zapojilo 650 škol zhruba z cca z 1 200 v ČR, to znamená je to velmi významný reprezentativní vzorek. Střední školy a gymnázia výsledky pilotního ověřování ocenily a podpořily tuto změnu školského zákona. Zkouška bude centrálně zadávána Cermatem, od čehož si slibujeme jednak rychlost v rámci vyhodnocení přijímacích zkoušek, a u těch ředitelů škol, kteří se rozhodnou testovat žáky nebo ověřovat jejich znalosti pouze tímto způsobem, protože je to jejich možnost se takto rozhodnout, si samozřejmě od toho ještě slibujeme významnější snížení administrativní náročnosti, než je tomu doposud. Ředitelé škol, kteří budou chtít osvědčit další schopnosti či znalosti žáků, budou mít možnost tak učinit, nicméně váha v rámci přijímacích řízení jednotného testování nesmí být nižší než 50 %.

Chtěla bych zmínit, že do tohoto způsobu právní úpravy nespadají školy s talentovou zkouškou, to znamená konzervatoře, umělecké školy nebo sportovní gymnázia. Otevřeně už v rámci prvního čtení chci avizovat, že nepanuje v tomto duchu úplná shoda stran odborné veřejnosti, a předpokládám, že v rámci v projednávání v Poslanecké sněmovně je možné, že i vůči těmto talentovým zkouškám bude model jednotné přijímací zkoušky přijat v návaznosti na rozpravy a shodu poslanců a poslankyň napříč politickým spektrem.

Co se týká společné části maturitní zkoušky, posunuli jsme proti původním úvahám start povinné části společné zkoušky maturitní v případě matematiky na školní rok 2020/2021. Učinili jsme tak v návaznosti na zavedení jednotných přijímacích zkoušek, které poprvé porovnají předpoklady pro studium žáků ze základních škol, a přijde nám předvídatelné a fér, že tyto změny maturitní zkoušky by následovaly o čtyři roky později od jednotných přijímacích zkoušek.

Co se týká změn, které jsme učinili mimo zákon, tak jenom chci upozornit, že došlo k úpravě minimálních hodin matematiky v rámci rámcového vzdělávacího programu. Na druhou stranu jsme rozpravami s odborníky zjistili, že budeme mít ambici ještě měnit obsah rámcového vzdělávacího programu v případě předmětu matematiky, a chtěli bychom k tomu přistoupit v návaznosti na stávající zkušenosti pramenící z výuky matematiky a učinit, řekněme, matematiku víc lákavou pro naše žáky.

Národní rada pro vzdělávání je radou, kterou žádali zejména sociální partneři v rámci tripartity. V úpravě, která vám byla předložena, je to rezortní poradní odborný orgán Ministerstva školství. Pokládala bych takovýto orgán za přínos z hlediska stability určitých vzdělávacích cílů a i vzhledem k tomu, že bohužel v ČR se ministři školství mění až příliš často. Na druhé straně bych chtěla říct, že pokud sociální partneři žádali nad rezortní orgán, tak tyto funkce z hlediska vzdělávání plní nová Rada pro konkurenceschopnost a její výbor pro vzdělávání. Takže v tomto ohledu máme za to, že tyto požadavky jsou uspokojeny tímto způsobem.

Závěrem bych se chtěla vyjádřit ještě k ekonomickým dopadům těchto změn. V případě jednotné přijímací zkoušky odhadujeme náklady Cermatu na tuto jednotnou přijímací zkoušku na 21 milionů korun. Současně předpokládáme, že ještě v souvislosti s pilotním ověřováním letos budeme zpřesňovat dopady do organizace jednotlivých škol a v případě vzniku nákladů budeme počítat s tím, aby náklady byly stanoveny jako u maturitní zkoušky a opravných termínů speciálním dotačním rozvojovým programem Ministerstva školství. V případě organizace předškolního vzdělávání, to znamená souvislostí, které nás mohou napadnout zejména při úvahách o kapacitě mateřských škol, bych vás ráda informovala o tom, že v letošním a v příštím roce, které nám zbývají do startu povinného předškolního vzdělávání a také rozšíření nároků na přístup dětí do předškolního vzdělávání, vláda prostřednictvím investičních programů Ministerstva financí a Ministerstva školství investuje do infrastruktury mateřských škol cca jednu miliardu. Současně máme připraveny finanční prostředky v řádech miliard z operačního programu IROP, jehož start po posledních informacích stran ministryně pro místní rozvoj předpokládáme v únoru, v březnu roku 2016.

Vedle toho nechceme, aby tyto změny byly pouze plácáním o kvalitě bez reálných změn a podpory mateřských škol, proto jsme připravili speciální šablony z operačního programu 3V v případě nabrání nových míst na vychovatelky a učitelky v mateřských školách, což pokládáme za vhodné doplnění národních prostředků s ohledem na demografickou vlnu, která se nám nyní už přesouvá z předškolního vzdělávání do vzdělávání základního. Vedle toho jsme také posílili mateřské školy a organizaci výuky v nich tak, že vláda rozhodla o zkrácení přímé povinné vyučovací povinnosti ředitelek mateřských škol s tím, že v rozpočtu jsme počítali s náklady 200 mil. korun na tuto změnu.

Závěrem bych chtěla konstatovat, že stran mateřských škol zaznívají opakovaně hlasy na snížení počtu dětí v rámci tříd, a také v souvislosti s těmito změnami a s významem předškolního vzdělávání, kterému jako vláda věnujeme, hodláme i tyto požadavky brát v úvahu.

Celkovým motivem této novely, která se na první pohled může zdát jako velmi různorodá, je zvýšení kvality vzdělávání v našich školách, zvýšení individuálního skutečně materiálně a personálně podpořeného vzdělávání a pozornosti učitelů směrem k dětem a také reflexe požadavků, které na naši vzdělávací soustavu a naše školy a samozřejmě naše učitele klade současný hospodářský růst i požadavky zaměstnavatelů i budoucích investorů, a tedy i budoucí úspěšnosti České republiky z hlediska hospodářského prostoru.

Závěrem bych chtěla informovat blíže poslance a poslankyně o účinnosti této novely, tak jak je předpokládána. Co se týká rozšíření nároků na předškolní vzdělávání u dětí čtyřletých, je to rok 2017, u rozšíření nároku dětí tříletých rok 2018. Nová pravidla spočívající v jednotné přijímací zkoušce bychom v případě schválení Parlamentem mohli očekávat poprvé v přijímacím řízení na jaře roku 2017 a tři povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky budou pro vybrané obory platit ve školním roce 2020/2021. Poslední účinnost, která je důležitá z hlediska odborné debaty, která může být transformována i v debatu politickou na půdě Poslanecké sněmovny, je sjednocení systému hodnocení písemných prací z českého jazyka a písemných prací z cizího jazyka na principu hodnocení prací externími hodnotiteli, které se uplatní od školního roku 2016/2017, poprvé tedy v jarním zkušebním období 2017. Povinný poslední rok předškolního vzdělávání se pak uplatní od 1. září 2017, nicméně zápisů se to dotkne právě už v oněch nových zápisových měsících v průběhu roku 2017. Ostatní změny budou účinné od 1. září 2016. Z tohoto důvodu máme za to, že máme také dostatečný čas na přípravu, implementaci a start těchto změn do vzdělávací soustavy a že jsme dostatečně připraveni na změny v rámci organizace mateřských škol, základních škol a středních škol.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem si vědoma toho, že jakékoli změny školského zákona vyvolávají velký zájem jak odborných, tak politických debat. Já bych chtěla využít svého předkladu a úvodního slova v rámci prvního čtení k tomu, abych vás vyzvala skutečně ke korektní a věcné debatě o těchto změnách, ke kterým vám bude veškerými silami samozřejmě nápomocno v průběhu projednávání Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy i já osobně, a abychom dokázali najít shodu, protože se domnívám, že všichni máme bezpochyby za cíl dosáhnout co nejkvalitnějšího vzdělávání našich dětí. Děkuji vám za pozornost.

32 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
28. října 2015 v 13:33  

Diskuse ve Sněmovně byla víc než čtyřhodinová. Repríza byla dnes nad ránem na ČT24. Poslechl jsem si ji celou. Byla myslím velmi věcná, vyvážená a všemi diskutujícími korektně, s plnou vážností, vedená. Škoda je myslím, že její záznam není na ČT24 dál dostupný. J. Týř

tyrjir řekl(a)...
28. října 2015 v 14:36  

Novela bude dál projednaná na 6. společné schůzi podvýboru pro předškolní a základní školství (11. schůze) a podvýboru pro střední a vyšší odborné školství (8. schůze) dne 4. listopadu 2015. Jde o podvýbory Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Program: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 611)
odůvodní: zástupce MŠMT
zpravodaj: posl. P. Kořenek

Hosté:
zástupce MŠMT
zástupce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
zástupce Unie školských asociací ČR - CZESHA
zástupce Svazu města a obcí České republiky
zástupce Sdružení místních samospráv ČR
zástupce Asociace předškolní výchovy

Výtah z pozvánky J. Týř
Viz http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4500&o=7

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
28. října 2015 v 17:36  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...
28. října 2015 v 17:37  

"Co se týká změn, které jsme učinili mimo zákon, tak jenom chci upozornit, že došlo k úpravě minimálních hodin matematiky v rámci rámcového vzdělávacího programu..." Z RVP ZV se stává trhací kalendář. Teď se mění kvůli inkluzi, plánuje se oprava obsahu matematiky, za rohem vykukuje povinné programování (IT jako dva předměty). Kolikrát budeme muset přepisovat ŠVP? Nebyla smyslem RVP právě jeho "rámcovost"?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
28. října 2015 v 17:38  

Nepovedou jednotné přijímačky z literatury ke stejným problémům se kterýrmi se potýká maturita? Budeme tvořit kánon autorů?

Josef Soukal řekl(a)...
28. října 2015 v 19:06  

Narazil jsi na bod v RVP, který byl od začátku zralý na přepracování.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
28. října 2015 v 19:39  

Vše zjevně směřuje k zániku RVP ZV.

Josef Soukal řekl(a)...
28. října 2015 v 20:52  

Stalo by se něco?

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. října 2015 v 23:17  

Poněkud by se mi prohloubil pocit marnosti, o kterém jsem si myslel, už asi čtrnáckrát, že jej prohloubit nelze. A také bych si mohl říci, že jsem žil v časech, kdy české školství byla jedna velká, nepřetržitá estráda. Obojí vnímám poměrně dost pozitivně.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. října 2015 v 7:57  

Stalo by se něco?

Výsledkem jednotných přijímaček budou jednotné osnovy. Znovu se vynoří mýtus o 30% volnosti a vrátíme se k partyzánskému způsobu výuku.

Unknown řekl(a)...
29. října 2015 v 8:44  

K tomu už se vracíme. Na středních školách jsou ŠVP katastrofou. Osnovy na svém konci byly podstatně pružnější. Dalo se reagovat. Zde se dá provést změna za 3 nebo 4 roky.
Je třeba jasně napsat, co mají žáci zvládat(standardy) a dát učitelům k dispozici metodiky, aby si mohli vybrat postup.

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 8:47  

Ono je lepší nekontrolovatelně učit tzv. kompetence a mít v tom takový nepořádek, jaký je v tom dnes? Kombinace kompetenčního přístupu k učivu s určením minima, které by měl každý ovládat, se mi jeví jako racionální a užitečná. Pro tvořivost nemusí být jen těch 30 %. proč ne třeba 50 %, 60 %. J. Týř

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 8:57  

Určením závazné části RVP se myslím může zjednodušit tvorba jeho zbytku ...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. října 2015 v 9:37  

"Je třeba jasně napsat, co mají žáci zvládat…" "s určením minima, které by měl každý ovládat"

Tak na to se těším, až se budeme handrkovat, co znamená "jasně" a co "minimum". ČŠI už nám to svými stupidními testy předvádí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. října 2015 v 9:47  

"Určením závazné části RVP"

Závaznou částí jsou dnes výstupy. Čili voláte po závazném učivu. Takže se budeme dohadovat (vlastně nebudeme, protože to NĚKDO vymyslí), jestli tam musí být příslovečné určení zřetele, rovnokřídlí, Babička nebo peloponéská válka.

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 10:22  

U každého předmětu jsou myslím neopomenetutelné základy a ty je potřeba určit jako závazné učivo.
Kompetence (výstup výuky) je výsledek tvořivého ovládnutí základů předmětu (oboru). K tomu je potřeba nutné přihlížet při osnování učiva školních předmětů. Obecně platí, že ten, kdo něco buduje bez základů a osnovy (plánu), vybuduje často zmetek nebo parodii na to, co bylo původním cílem. Zdravý rozum volá myslím po tom, aby se tohle respektovalo i při vzdělávání.
V matematice, zkrátka budou děti umět vykrátit zlomek, rozlišit přímou a nepřímou úměrnost, sestavit a řešit jednoduchou rovnici, rozeznat rovnoběžník od lichoběžníku, vypočítat jejich obsah a obvod atd. V češtině budou umět vyjmenovaná slova, příčestí, větnou skladbu atd., V literární schopnosti se budou umět vyjádřit a k tomu potřebují znát základní slohové útvary, literární styly a příklady děl. Atd. Co je na tom nerozumného nebo nepochopitelného?
Nejsem pro rozsáhlé detailní určování základního učiva. Prostor pro tvořivost při utváření kompetencí tu musí být myslím cca 50 %. To ale neznamená, že maturant nebude znát základy pravopisu, nevyjádří se k danému tématu apod. Že student elektro průmyslovky nebude umět Ohmův zákon a bude si plést voltmetr s ampérmetrem atd. atd. atd. Při takovýhle neznalostech myslím RVPčkovská legrace s holými kompetencemi doufejme končí. Potřebujeme myslím nutně doplnit kompetenčně pojaté RVP tím základním učivem. Není to návrat k osnovám, Je to myslím návrat k rozumu.
J. Týř

Josef Soukal řekl(a)...
29. října 2015 v 10:59  

Zdeňku, zkusme to s RVP či osnovami z druhého konce: Máš ty nějakou představu, jak by to mohlo fungovat?

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 11:14  

Při RVPčkovské kompetencionalistické revoluci byly, myslím, tvůrci projektujícími RVP opominuty celé týmy skutečně kompetentních odborníků v jednotlivých výukových předmětech. Při té právě nápravě by myslím měli být učitelé z praxe víc slyšeni. Nemělo by se zase stávat, že začne platit něco, co neprošlo odbornou oponenturou učitelů odborníků z praxe a nad čím pak budou lidé ve školách jen kroutit hlavou. Řešit nedostatky RVP proškolováním tzv. nechápajících učitelů je nesmysl. J. Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. října 2015 v 12:24  

Jak jednou začneme vyjmenovávat učivo, nevezme to konce. Dějepis. Stačilo by "žák uvede příklad starověké civilizace", nebo uděláme ZASE seznam a budeme se tvářit, že právě to je ono minimum? Kolega výše uvádí větnou stavbu. Dokážeme se dohodnout na minumu? Co třeba právě příslovečné určení zřetele? Doplněk? Podmět všeobecný? Příklady děl? Já jen říkám, že teď klidně všichni odstřelíme RVP, ale zítra se všichni budeme hádat o osnovy. Vyjmenované učivo jsou osnovy, ať chcete, nebo nechcete. Spory o maturitu, formulace v katalogu a obsah kánonu jsou názorným příkladem. Dnes nostalgicky vzpomínáme na osnovy jako na první republiku a zapomínáme, co se nám nelíbilo. "Pane učiteli, vy jste neřekl vše, co je tučně vytištěno," to byl výsledek první hospitace v mé hodině dějepisu. A prosím mluvím o základce.

Josef Soukal řekl(a)...
29. října 2015 v 13:02  

Myslím, že to zjednodušuješ. A uváděním inspektorského příkladu se dopouštíš chyby, která provází i jiné diskuse - nebudeme zavádět systémová opatření, protože je někdo bude vykládat špatně. To je věc, která se samozřejmě od problému nedá odtrhnout, ale nesouvisí s podstatou. A znovu opakuji svoji předchozí otázku.

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 13:11  

Od středověkého biflování latinských textů bez porozumění latině uplynulo několik staletí. Přitom pokročilo poznání světa a zdokonalila se schopnost abstraktního myšlení (schopnost určovat společné vlastnosti různých jevů). Pochopit abstraktní pojmy, např. starověk, nás přeci nenutí určovat k učení všechny typické reprezentanty starověkých civilizací. Jde, myslím, o to na několika příkladech ukázat, čím se množina starověkých civilizací liší od středověkých. Těch určených starověkých civilizací tedy může být jen několik a může fungovat i možnost dát si tam další vlastní příklady. V rámci té 50 % možnosti volby. OSNOVY NEJSOU VŠECHNO VYJMENOVANÉ UČIVO. OSNOVY JSOU OSNOVY. Osnovy jsou základ plánu, podle kterého se staví stavba kompetencí (viz též výše v 10.22). J. Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. října 2015 v 13:21  

Už několik let mluvíme o důkladné revizi RVP (viz diskuse ke standardům na rvp.cz), tedy výstupů. Jestliže napíšu "žák uvede příklad starověké civilizace", není potřeba ŽÁDNÉ učivo vyjmenovávat. Ani minimální, ani maximální. Když napíšu "žák srovná dvě starověké civilizace", není opět potřeba ŽÁDNÉ učivo vyjmenovávat, protože k odpovědi je zjevně potřeba dvou civilizací. Můžeme to i nazývat standard, ale současná koexistence výstupů, standardů, vzorového učiva, vzorových osnov (M,Č), testů ČŠI a jednotných přijímaček je smrtelný koktejl neprůhlednosti a blbosti. Takto to fungovat určitě nemůže, ať z jednoho, či druhého konce. Já bych dal přednost revizi výstupů před výčtem učiva (a nalháváním si nějakých mýtických procent k tvořivosti). Ale zeptá-li se mě někdo, zda je lepší současný konktejl, nebo staré dobré osnovy, kývnu raději na ty osnovy. Po tolika ministerských zásazích je z RVP.ZV stejně už jenom vrak, jen jakýmsi zázrakem ještě plovoucí.

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 13:23  

ad Pane učiteli, vy jste neřekl vše, co je tučně vytištěno...
V osnovách nebylo nic tučně vytištěno. Závazné byly jen stručné osnovy a ne učebnice. Každý učitel si podle stručných osnov udělal svůj vlastní tématický plán pro daný předmět a podle něj učil. Učitel si nemusel nechal líbit výše uvedenou námitku. Stačilo říci "Závazné jsou osnovy, ne učebnice. Já to dělám takhle: ..." a vysvětlit to. J. Týř

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 13:40  

Souhlas. Přehledný tématický plán podle osnov na jednom archu A4 jsem měl vložený v učebnici a bylo to v pohodě k okamžitému nahlédnutí a použití. S RVP to tak snadné není. RVP, myslím, zrušit nemůžeme, protože tu je tzv. udržitelnost EU projektů. Takže to budeme flikovat jako upravená RVP.

Kdo máte výstupy RVP vložené v učebnici k okamžitému nahlédnutí a použití? Já jsem se někdy bál, aby mi desky se všemi materiály k RVP náhodou nespadly na nohu:)))

J. Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. října 2015 v 13:44  

Stručné osnovy?????? Nestačilo napsat Starověké Recko, ale bylo otrocky vyjmenované učivo nápadně připomnínající obsah učebnic. Nemůžu je najít, abych citoval.

"určených starověkých civilizací tedy může být jen několik" A je to tady, několik civilizací, několik ruchovců, několik blanokřídlých. Určených. To by nemohlo být na učiteli? Proč by nemohla být jen jedna civilizace?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. října 2015 v 13:50  

Přestě tak: EU nám dýchá na záda. Z EU byl uvařen RVP, z EU byly uhněteny další nápady: nesmyslný návrh KŘ, primitivní inspektorké testy, nekonečny katalog podpůrných opatření...

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 13:59  

Opakuji: ...pokročilo poznání světa a zdokonalila se schopnost abstraktního myšlení (schopnost určovat společné vlastnosti různých jevů)...OSNOVY NEJSOU VŠECHNO VYJMENOVANÉ UČIVO. OSNOVY JSOU OSNOVY. Osnovy jsou základ plánu, podle kterého se staví stavba kompetencí... Kombinace kompetenčně pojatých RVP s OSNOVOU základního učiva je, myslím, metodologicky naprosto přirozená věc. Nikoli smrtící koktejl. J. Týř

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 14:06  

Problém byl a myslím dosud je, že to projektování živilo a dodnes živí spoustu lidí, kteří nikdy moc neučili. A také ty, kteří chtějí mít v budoucnu ze vzdělávání svůj byznys. Co zbude ze škol, až ty dotace skončí? MŠMT a NÚV a všichni učitelé mají myslím o čem přemýšlet. J. Týř

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 14:11  

Celé Česko má, myslím, ve věci vzdělávání o čem přemýšlet. Viz i výše vyjmenované a zde ještě jednou instituce:

zástupce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
zástupce Unie školských asociací ČR - CZESHA
zástupce Svazu města a obcí České republiky
zástupce Sdružení místních samospráv ČR
zástupce Asociace předškolní výchovy

Unknown řekl(a)...
29. října 2015 v 18:11  

Při tvorbě Standardů i RVP bylo zřejmé, že je velmi obtížné, aby se učitelé jednotlivých předmětů dohodli na základním učivu.
Základní učivo by se mělo stát základem všeobecného vzdělání na základní i střední úrovni. Základní učivo by mělo zahrnovat nejen určité vzdělávací obsahy, ale i metody poznáváni v jednotlivých vědních oblastech. Jinak se žáci učí v matematice, v informatice a jinak v českém jazyce a v dalších předmětech.
Při tvorbě RVP se jednotliví " předmětáři" nebyli schopni domluvit nejen na obsahu učiva, jeho rozsahu, ale zejména na proporcích jednotlivých oborů.
Když jsem vytvářela vzdělávácí programy pro žáky s mentální retardací, měla jsem svoji "radu moudrých", které se říkalo prozaicky pracovní skupina. Byli to rozumní a zkušení kantoři, kteří učili léta a o své práci i o svých žácích toho věděli víc než celé MŠMT dohromady.
Takovou radu moudrých bychom potřebovali mít i při tvorbě nové normy, ať už bude vycházet z učebních osnov, standardů, nebo RVP. Měli by to být lidé moudří, zkušení, s nadhledem a s autoritou.

tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 20:47  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
29. října 2015 v 21:27  

Výchozí pedagogický dokument pro výuku školního předmětu v daném ročníku školy má myslím obsahovat tři věci: osnovu základního učiva, specifikaci cílů výuky (kompetence) a příklady/doporučení vhodných forem a metod k jejich efektivnímu dosahování. Dohromady je to rámcový vzdělávací program odpovídající na základní metodologické otázky Co, Proč a Jak se má rámcově (s dostatečnou volností pro tvořivé uzpůsobení obsahu, metod i forem výuky) dítě v daném předmětu a ročníku naučit. J. Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.