Prohlášení ke zveřejněným závěrům výzkumu o genderu a etnicitě provedeného mezi vyučujícími na českých základních školách

pátek 25. září 2015 ·

Otevřená společnost o.p.s. je nezisková organizace, která se více jak 15 let angažuje v oblasti lidských práv, v otázkách týkajících se veřejného prostoru a genderové a etnické rovnosti. Od září 2014 realizuje naše organizace projekt Rovnost 2.0. Ten byl podpořen OSF v programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Dne 1. 9. 2015 jsme uveřejnili tiskovou zprávu s názvem „S předsudky o romských dětech se vyučující snaží pracovat, genderové ale nevidí“. V ní jsme prezentovali data z části našeho výzkumu, který v Otevřené společnosti realizujeme.

K našemu velkému zklamání došlo při přebírání výzkumných zjištění v ČTK k nepřesné interpretaci, která se generovala v několika dalších médiích. Toto tiskové prohlášení považujeme za příležitost podrobně popsat náš výzkumný projekt a vymezit se vůči některým výrokům, které byly v tiskové zprávy ČTK mylně interpretovány.

Projekt spočívá v provedení výzkumné studie mezi učiteli základních škol. Předmětem výzkumu jsou postoje a přesvědčení učitelů prvního stupně běžných základních škol k aspektům genderové a etnické příslušnosti jejich žáků. Poprvé je v prostředí české školy zkoumán souběžný vliv genderu a etnicity na školní působení dětí očima učitelů. Výzkum se skládá ze dvou oblastí. Z kvalitativní případové analýzy interakcí ve třídách, která proběhla na vybraných třech školách v ČR. Přes počáteční obtíže s výběrem škol se do výzkumu nakonec zapojily dvě pražské základní školy a jedna škola z Ústí nad Labem. Naše spolupráce se zmíněnými školami je velice dobrá. Setkali jsme se s vstřícným přístupem nejenom vedení škol a jejich učitelů, ale i rodičů, kteří dali souhlas s naším pozorováním ve třídách. Dlouhodobá pozorování ve vyučovacích hodinách byla doplněna rozhovory s učiteli, žáky, vedením škol a výchovnými poradci. Explicitní výroky vyučujících v současnosti analyzujeme a porovnáváme je se zjištěními z našeho zúčastněného pozorování. Finální výsledky analýzy budou uveřejněny v listopadu tohoto roku.

Kvantitativní část výzkumu spočívala v dotazníkovém šetření mezi učiteli všech základních škol v České republice. Dotazník monitoroval postoje, přesvědčení a hodnocení několika aspektů školní docházky jejich žáků. Dotazník odlišoval názor učitelů, který vychází z jejich vlastní každodenní praxe a jejich přesvědčení o obecné platnosti výroků na jiných školách. Šetření se soustředilo na porovnání hodnocení majoritních žáků a žáků etnických menšin (speciálně potom romské minority). Výsledky dotazníkového šetření mezi necelým tisícem vyučujících byly 1. 9. 2015 zveřejněny v tiskové zprávě.
Je nutno znovu zopakovat, že výsledky zveřejněné v tiskové zprávě komunikují zjištění pouze z dotazníků. Nebyla tedy kriticky interpretována v kontextu zjištění z kvalitativní části výzkumu. Výsledky dotazníkového šetření vypovídají pouze o přesvědčeních, postojích a názorech učitelů, které jsou mnohdy založeny na odhadu.

Za významné považujeme zjištění, že většina českých učitelů podporuje společné vzdělávání romských dětí v běžných základních školách. Učitelé jsou citliví ke specifikům vzdělávání romských žáků a vědomě pracují s předsudky, které se vůči těmto dětem mohou ve společnosti objevovat. Učitelé, kteří romské žáky sami vyučují, jsou vůči negativním výrokům kritičtější než učitelé na jiných školách.

Naopak genderové předsudky a stereotypy mají obecně pod kontrolou méně. Za pozitivní dále považujeme zjištění, že vyučující nepřičítají případnou sníženou školní úspěšnost romských dětí primárně jejich malému nadání či jiným stabilním dispozicím. To je významné zjištění a argument, které nás vedou k podpoře inkluzívního vzdělávání. Romské děti mají mít samozřejmě místo v běžných základních školách. Domníváme se, že v posledních letech jsou na české školství kladeny nové nároky. Ty vycházejí mimo jiné i ze změny složení školních tříd. Ve školních třídách se čím dál častěji objevují děti cizinců, mezi dětmi jednotlivých sociálních vrstev se zostřují rozdíly. Naše šetření mezi vyučujícími českých základních škol zjistilo, že ke vzdělávání dětí etnických menšin (a romských dětí především) nemají školy dostatečnou finanční a ani metodickou podporu.

Přestože učitelé vědí, že ve vzdělávání socio-kulturně znevýhodněných dětí je klíčová podpora rodiny, učitelé referují v tomto směru velké systémové nedostatky. Právě spolupráce s romskými rodiči, pořádání seminářů, odpoledních kaváren nebo podpora fungování rodin prostřednictvím tzv. školních asistentů jsou potřebná opatření, která bohužel na většině škol ještě nejsou běžnou praxí. Naším cílem je sebrané poznatky z našeho výzkumu prezentovat MŠMT a pokusit se ve vzájemné spolupráci o iniciaci změn, které by přispěly k systémovému zlepšení vzdělávání především socio-kulturně znevýhodněných dětí.

Mrzí nás, že se nám nepodařilo ve zmiňované tiskové zprávě z 1. 9. 2015 přehledněji představit výzkumná zjištění a že došlo k jejich nepřesné interpretaci. V některých médiích pak bylo bohužel školní selhávání dětí, zejména z romské komunity dáváno k odpovědnosti výhradně jejich rodičům. Což je naneštěstí velmi nepřesné a zavádějící. Rádi bychom tedy prostřednictvím tohoto prohlášení věc uvedli na pravou míru a současně využili této situace k intenzivnější spoluprácí s médii v této věci, kterou považujeme za společensky velmi významnou. Rádi budeme, v případě zájmu medií o tuto problematiku, spolupracovat a rádi poskytneme další důležité informace.

Za Otevřenou společnost, o.p.s. Helena Franke, koordinátorka projektu Rovnost 2.0, a Tomáš Pavlas, manažer genderového programu Otevřené společnosti, o.p.s.


11 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...
25. září 2015 v 13:40  

"Mrzí nás, že se nám nepodařilo ve zmiňované tiskové zprávě z 1. 9. 2015 přehledněji představit výzkumná zjištění a že došlo k jejich nepřesné interpretaci. V některých médiích pak bylo bohužel školní selhávání dětí, zejména z romské komunity dáváno k odpovědnosti výhradně jejich rodičům. Což je naneštěstí velmi nepřesné a zavádějící."
Řekl bych, že toto je hlavní důvod pro zveřejnění prohlášení. V této souvislosti bych připomněl, že za výchovu svých dětí jsou zodpovědni rodiče a že se to týká také vytváření podmínek pro vzdělávání. Formálně vzato by se rodiče dětí, které jsou dostatečně nadané (a nijak nezvýhodněné), ale přesto nejsou v šesti letech schopné zapojit se do běžné školní docházky, měli zodpovídat ze zanedbání povinné péče. Místo toho jsme svědky žalování a žalob na stát, který danou situaci řeší.

luboš řekl(a)...
25. září 2015 v 14:43  

Větu

"Formálně vzato by se rodiče dětí, které jsou dostatečně nadané, ale přesto nejsou v šesti letech schopné zapojit se do běžné školní docházky, měli zodpovídat ze zanedbání povinné péče"

by si měli nešťastníci, kteří se řízením osudu (nikoli však pro znalost problematiky) stali ministry (ministryněmi) denně povinně nahlas předčítat.

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. září 2015 v 17:01  

Tak k těm průzkumům.
Opět musíme jako škola poslat , tentokrát ČŠI , počty Romů. Odmítla jsem se na tom podílet. Nebudu , jako člověk, rozhodovat o tom, kdo je Rom, muslim, žid, apod. Jde o šílenou degradaci mé osoby, jako učitelky. Nebudu se podílet na těchto zhovadilostech, protože k nim nejsem kompetentní a nehodlám nést důsledky za něco, za co nemůžu. Naprosto netuším, k čemu bude zase tento „průzkum“ bude využit nebo zneužit.
... Podle definice použité při sčítání lidu 2011 se národností rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Dále podle této definice není pro určení národnosti v České republice rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou člověk používá nebo lépe ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí. Je možné se hlásit k jedné i více národnostem nebo také k žádné.[1].............

Jana P. řekl(a)...
25. září 2015 v 20:10  

Děkuji Janě Karvaiové ...
A vzpomínám na mladého pana učitele, který kdysi v dobré víře dal dohromady seznam romských dětí ve své třídě a pak zjistil, že ta romka v prostřední řadě je vlastně černovlasá a opálená dcerka aktivistky (neromské), která průzkum organizovala.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. září 2015 v 21:32  

Opět musíme jako škola poslat ... počty Romů.

Jakékoli seznamy dětí, které je sortýrují bez jejich vědomí podle nějakých zjevných či domnělých znaků čehokoli, jsou zvrhlá prasárna. Ten, kdo je po někom vymáhá, ať už jednotlivec či instituce musí, zdůrazňuji že musí být veden k odpovědnosti.
Co na to všichni naši i evropští ombudsmani, zmocněnci a ministři pro lidská práva?
A aby nebylo mýlky, podepíšu se.
Luděk Blaha, učitel

vesebl řekl(a)...
25. září 2015 v 22:15  

Počet romů v zš praktických opět znovu zjišťuje sama ČŠI - před dvěma dny rozeslal ředitelům těchto škol dopis náměstek p. Andrys, aby vyplnili do 2. 10. elektronický dotazník. Zajímalo by mě, kdo povede koho k odpovědnosti.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. září 2015 v 22:24  

zvrhlá prasárna

Slávina řekl(a)...
25. září 2015 v 23:09  

Nikdo nikoho nepovede k odpovědnosti ! Zachovejte klid! Brzy to nebudou v dotaznících jen Romové ..

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. září 2015 v 23:23  

státně správní non plus ultra rasismus

Unknown řekl(a)...
26. září 2015 v 11:20  

Počty romských žáků v základních školách praktických ČŠI zjišťovala už loni.Tehdy jsem n ČŠI poslala následující dopis:

Vážená školní inspekce,

dověděla jsem se, že právě probíhá další vlna vyšetřování etnicity žáků základních škol praktických. Jako autorku vzdělávacích programů pro žáky se sníženou úrovní rozumových schopností mne tato problematika stále velmi zajímá.
Domnívám se, že zjišťování etnického původu žáků nemůže přinést nic dobrého. Jenom zvýrazní etnické rozdíly mezi žáky v těchto školách, které až do této doby nikoho nezajímaly. Navíc v sobě nese i prvky rasismu.
Jsem přesvědčená, že se v přístupu ke vzdělávání žáků se sníženou úrovní rozumových schopností, mezi něž patří i některé děti romského etnika, vychází ze zcela nesprávných premis, kdy důsledky jsou zaměňovány za příčiny a naopak. Základní školy praktické v žádném případě nejsou ani diskriminačním opatřením, ani příčinou zaostávání vývoje rozumových schopností žáků, jak jsou v poslední době zcela mylně prezentovány.
Ze svých šetření Česká školní inspekce jistě ví, že tyto školy představují vysoký pedagogický nadstandard. Učí v nich kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří tento obor 5 let studovali a jejichž práci nemůže suplovat žádný učitel běžné školy bez speciálního vzdělání, ani kdyby mu pomáhalo několik pedagogických asistentů. Tyto školy na vysoké odborné úrovni napravují to, co některým dětem odepřela příroda nebo i naše společnost, která je nechává živořit v nedůstojných podmínkách na přelidněných ubytovnách.
Věřím, že až se zlepší životní podmínky velké části romského etnika, až se rodiče některých romských žáků budou svým dětem víc věnovat a motivovat je k učení, budou ubývat počty jejich dětí v základních školách praktických.
S pozdravem a přáním úspěšné práce ve prospěch dětí se vzdělávacími problémy
doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.
V Praze dne 28. 11. 2014

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
26. září 2015 v 12:10  

Aby jednou ČŠI nezjišťovala počty přispěvatelů na České škole.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.