Jan Wagner: ... a jelo se dále močálem černým kolem bílých skal

čtvrtek 25. června 2015 ·

Klasikové V+W by možná na dění na MŠMT reagovali aktuální předscénou. Netransparentnost práce MŠMT a jeho přímo řízených organizací přetrvává a některým náměstkům se zřejmě zákulisní praktiky z dob Dobešových či Chládkových zalíbily natolik, že nehodlají učitelský a ředitelský plebs připustit k jakékoli diskusi o budoucnosti českého školství. Včerejší článek Jiřiny Janáčkové Co přinesla konference k integrační vyhlášce MŠMT ČR? reagoval na absurdní praktiky při přípravě klíčových vyhlášek a na neschopnost MŠMT komunikovat s odbornou veřejností. Přinášíme první reakci ze strany pořadatelů.

Netransparentnost práce v našem konkrétním případě je již ve způsobu jmenování členů pracovní skupiny k tvorbě vyhlášky, kteří jsou do pracovní skupiny jmenováni náměstkem pro regionální školství Jaroslavem Fidrmucem. Oficiálně nebyla oznámena ani samotná existence pracovní skupiny, ani zveřejněn seznam členů či klíč, jakým byli členové vybírání. Pokud členka této pracovní skupiny sama kriticky konstatuje, že "Většina přítomných byla kupodivu spíše z pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a z Agentury pro sociální začleňování. Pedagogickou obec zastupovali na jednání pouze pracovníci Pedagogické fakulty UP a Filosofické fakulty UK. Ředitele a učitele základních a středních škol aby na konferenci pohledal lupou. Nechyběli však zástupci neslyšících, nevidomých, ale i nadaných žáků." je určitě možné klíč ke složení pracovní skupiny zpochybňovat. Bez ředitelů škol a bez učitelů, kteří budou vzdělávání realizovat, nemá pracovní skupina právo na existenci.

Jana Zapletalová reagovala na obsah článku včera odpoledne mailem:

Vážený pane Wágnere,

nevím, nakolik si ověřujete texty, které uveřejňujete, bohužel článek paní Janáčkové je celý poznamenán buď nepravdami, nebo upravenými informacemi.

Na MŠMT se nekonala konference k inkluzi a vyhlášce, bylo to setkání členů pracovní skupiny k tvorbě vyhlášky, kteří jsou do pracovní skupiny jmenováni náměstkem pro regionální školství.

Jednání vedl ředitel Schneider a paní vedoucí oddělení Hachovou, členové pracovní skupiny byli jimi požádáni, aby pracovali s dokumentem jako s velmi pracovním, protože není (podle mě vůbec), k veřejné diskusi v tuto chvíli, kdy právě členové pracovní skupiny mají na vyhlášce pracovat. Již v průběhu jednání jsem několikrát upozornila, že nejsem autorkou textu, naopak jsem například u § škola upozorňovala, že tam nejsou námi požadované úpravy. U textu k poradnám a SPC požádali zástupci Asociací, aby byly texty upraveny, protože autoři přejali bez úprav texty původní, je zřejmé, že to bude vyžadovat odbornou debatu.

MŠMT nás požádalo, abychom se věnovali přípravě Katalogu podpůrných opatření, kde dosud není zřejmá řada okolností pro Katalog nezbytných- tedy částky, které budou jako definitivní –normované pro jednotlivé typy postižení, chybí tam definování intervencí, další podpory pedagogů, tlumočníků, přepisovatelů atd. Žádala jsem proto náměstka, aby tuto verzi nedávali v této podobě k diskusi pracovní skupině, protože jsem, jak se ukazuje správně, předpokládala, že to bude opět záminka vést prázdné debaty, protože text je víc než pracovní.

Katalog připravil tým projektu SPIV bez údajů, které vyžaduje vyhláška a navíc bez kategorií pomůcek, které ve vyhlášce nebudou takto a jejich vyjmenování slouží pouze k tomu, aby se mohla udělat kalkulace potřebných nákladů, ve vyhlášce budou pouze obecné kategorie. Z katalogu SPIV vyplynulo, že by v pomůckách byly věci typu- běžecké lyže, tandemová kola, semena a hnojiva, bílý pokoj atd. Vždy je velmi snadné se trefovat, podstatně složitější je věci vymyslet. Na jednání jsem byla sama, žádná moje děvčata ani chlapci. Na jednání byla početná skupina projektu SPIV a vedle mě seděla zástupkyně nikoliv mého pracoviště, ale Asociace PPP, zastoupeny byly i obě asociace speciálních pedagogů, Asociace neslyšících, odbory, školy, ředitelé atd.

Přepošlu Vám dopis, který jsem zaslala před uvažovaným jednáním panu náměstkovi. Není to zvláštní, že v textu vyznívá pozitivně jedna strana? Navíc autoři některých textů v příloze…

Přeji Vám pěkné dny

PhDr. Jana Zapletalová


Pro posouzení kvality výběru pracovní skupiny zbývá jediné: zveřejnit seznam jmenovaných.

Kritizovaná byla i úroveň předložené pracovní verze vyhlášky. Pokud je text "víc než pracovní", má vůbec svolání pracovní skupiny k diskusi o něm smysl? Nebylo by lepší připomínkování textu v některém online nástroji?

Opět se ukázalo, že utajování je kontraproduktivní a otevírá pole k nejrůznějším dezinterpretacím. Nebylo by lepší vyložit karty na stůl?

4 komentářů:

MM řekl(a)...
25. června 2015 v 1:20  

Vzhledem k tomu, že ona "předběžná pracovní verze" už existuje v úplném paragrafovaném znění a dokonce i se vzory dokumentů a dalšími podrobnými přílohami, "kdosi" na ministerstvu už na vyhlášce velmi intenzivně pracoval. Místo aby pracovní skupina dokument skutečně připravila, "někdo" jí předložil už prakticky hotové dílo a zřejmě očekává jen nějaké "dílčí změny".

Takhle se ovšem seriózně nepracuje!

Je samozřejmé, že pracovní skupina se nemůže sejít nad úplně čistým stolem, aby předpis zformulovala společně větu po větě. Někdo samozřejmě musí předem připravit program, návrh základních tezí a návrh možných variant případných problémových bodů. Teprve pak, po mnoha a mnoha jednáních vznikne nějaký koncept, na němž se skupina shodne a který má smysl upravit do "úřední" podoby s paragrafy. A pak zase diskutovat a diskutovat...

Popsaný postup však spíše ukazuje, že někdo po(d)mazaný už má předem jasno a pracovní skupina má sloužit jen jako pláštík dokazující "veřejnou diskusi".

Porovnáme-li tento postup s tvorbou "blbého" ŠVP na jedné jediné škole (to byly metodiky, panečku!), vypadá to, že odpovědní čunitelé v Karmelitské neznají ani nejzákladnější principy organizace činnosti pracovní skupiny.
Nebo je znají a dobře vědí, proč postupují jinak...

Tajný Učitel řekl(a)...
25. června 2015 v 8:48  

Historicky podmíněné mlžení, netransparentnost a stavění silového pole mezi exekutivou a podřízenou masou je následkem neochoty pracovat, jelikož diskuze s praktiky jsou vyčerpávající, neopodstatněného pocitu nadřazenosti a výjimečnosti založeném na exklusivním přístupu k informacím, nebo v horším případě, záměrného mlžení s cílem zamezit úniku neetických či jinak sporných zadání či motivů.

Unknown řekl(a)...
29. června 2015 v 21:57  

....Katalog připravil tým projektu SPIV bez údajů, které vyžaduje vyhláška a navíc bez kategorií pomůcek, které ve vyhlášce nebudou takto a jejich vyjmenování slouží pouze k tomu, aby se mohla udělat kalkulace potřebných nákladů, ve vyhlášce budou pouze obecné kategorie. Z katalogu SPIV vyplynulo, že by v pomůckách byly věci typu- běžecké lyže, tandemová kola, semena a hnojiva, bílý pokoj atd. ....

K tomu nemohu nereagovat. Kategorie pomůcek je velmi podrobně zpracována v materiálu "Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti podpůrných opatřeno pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR", který je jedním z výstupů projektu SPIV a byl poskytnut MŠMT.
Pomůcky jsou důležitým podpůrným opatřením s finančním nárokem,které má snižovat popřípadě kompenzovat hendikep žáků. není na nás abychom přesně odhadli celkové roční náklady , protože volby konkrétní pomůcky závisí na posouzení individuálních potřeb každého konkrétního žáka s potřebou podpory. V rámci projektu je mimo jiné zpracován i návrh řešení zajištění finančně nákladných pomůcek prostřednictvím krajských půjčoven, který by mohl zajišťování pomůcek zefektivnit. Pomůcky uvedené v tabulkách pro jednotlivé skupiny žáků s potřebou podpory jsou obvyklými pomůckami, používanými k podpoře těchto žáků. Jednomu žákovi samozřejmě nebudou poskytovány všechny uvedené pomůcky pro konkrétní druh postižení. Vždy bude záležet na konkrétních potřebách žáka při vzdělávání. Soupis slouží pouze k odhadu předpokládaných nákladů na zajištění pomůcek (i tak se nejedná o soupis vyčerpávající, neboť nabídka v této oblasti se stále rozšiřuje).
Uvedené seznamy zahrnují pomůcky které jsou potřebné při vzdělávání žáka ve škole a pokud se například bude jednat o školu samostatně zřízenou pro žáky s těžkým zdravotním postižením, mohou být takovými pomůckami i pomůcky k vybavení "Bílého pokoje", nebo ve školách pro TP tandemové kolo atp...

Jak materiál uvádí, konkrétní pomůcky jsou praktickými příklady a je samozřejmě možné, že v budoucnu se konkrétní název pomůcky může měnit.

Unknown řekl(a)...
3. července 2015 v 0:27  

To, co výše uvedla Mgr. Eva Čadová o pomůckách pro žáky s tělesným postižením, platí i pro žáky s mentálním postižením. V původním výčtu pomůcek, který měl sloužit jako podklad k hrubému odhadu vyjádření finanční náročnosti, nebyly zahrnuty pomůcky do pracovní výchovy. Vzhledem k vývoji situace ohledně vzdělávání žáků s LMP (rušení přílohy LMP, předpokládané masivní začleňování žáků s LMP do běžných základních škol apod.) bylo nutné tyto pomůcky doplnit. Mimo jiné jsme tím chtěli i poukázat na mnohdy nedostatečnou vybavenost běžných základních škol a pomoci jim tak získat finanční prostředky na zakoupení základních potřeb pro realizaci pracovní výchovy. Kdo zná praxi základních škol praktických tak ví, že pracovní výchova patří mezi stěžejní vzdělávací oblasti a její absence, či omezení jen na práci s papírem a drobným materiálem by pro žáky s LMP znamenalo nerozvinutí, či zhoršení manuálních dovedností. Tito žáci nejsou zručnější než jejich intaktní vrstevníci, opak bývá pravdou. Vzhledem k tomu, že ve vzdělávání žáků s LMR je Člověk a svět práce činností jednou z prioritních vzdělávacích oblastí, je nutné výuku podpořit nejen personálně, ale i materiálně. A proto se i v pomůckách může objevit hnojivo, či semena ……

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.