Tajný učitel: Proč je dobré přemýšlet o maturitě

úterý 26. května 2015 ·

Debatu o maturitě lze obecně charakterizovat jako debatu příznivců státního centralizovaného modelu zkoušky, jak jej známe z posledních čtyř let, se zastánci maturitní autonomie škol a kritiky plošného, standardizovaného testování obecně.


Argumenty příznivců centrálního modelu charakterizuje snaha zajistit maximální objektivitu zkoušky; jejího vypracování, zadání, průběhu i hodnocení. Centrální zadávání a hodnocení společné části maturity chápou jako způsob, kterým lze co nejvěrněji ověřit, zda vědomosti studenta na konci střední školy odpovídají státem nastavené výstupní úrovni. Příznačná je taktéž opakovaně vyjádřená nedůvěra učitelům na středních školách při zajištění objektivity průběhu a hodnocení zkoušky, podložená rozdílem mezi výsledky společné, centrálně hodnocené části a výsledky školní části, jejíž hodnocení nadále zůstává v gesci učitelů a škol. Numericky vyjádřená data o vědomostech žáků mohou sloužit ke kontrole kvality práce škol, ke zvyšovaní standardu vzdělávání, k transparentnosti, k identifikaci problémových lokalit, či k různým jiným zajímavým statistikám. Propagátoři centrálního modelu, hovoří o procesu z posledních dvou desítek let, kdy dochází nejen k devalvaci hodnoty maturitní zkoušky samotné, ale také k devalvaci vzdělání obecně. Píše se o postupně klesající úrovni absolventů základních, středních, ale i vysokých škol a vzpomíná se na časy, kdy vzdělání nebylo zadarmo a maturita měla prestiž a dobré jméno. Někteří učitelé se domnívají, že žákem střední školy s maturitou by se měl stát pouze ten uchazeč, který disponuje nutnými studijními předpoklady, což má hned od začátku zajistit vstupní, opět centrálně zadávaná a hodnocená zkouška. Idea zkvalitnění primárního, sekundárního a následně také terciálního vzdělávání, ač explicitně nevyjádřená, vyplývá kauzálně z podstaty věci. Stát může a musí použít nutné prostředky k zajištění jisté úrovně vzdělávání a objektivity jejího měření.

Odpůrci centrální maturity se domnívají, že centrální podoba zkoušky nevyhovuje jejímu účelu hned z několika důvodů. Předně, odlidštění a mechanizace zadávání a hodnocení společné části MZ dosahuje právě opačného efektu než spravedlivého hodnocení. Dle jejich názoru, státní hodnotitelé a tvůrci testů používají stejného metru na měření vybraných fragmentů dovedností různých žáků, což se zdá být z hlediska lidského vždy diskutabilní a paradoxně, či nepřekvapivě, může být a často je nespravedlivé. Kritici centrálních maturit se domnívají, že učitelé, kteří žáky několik let učili a znají je, jsou nejpovolanější k jejich výstupnímu hodnocení. Jinými slovy, (nejen) v situaci, kdy o žákově úspěchu, či neúspěchu při zkoušce rozhoduje 1 či 2 body, jsou učitelé, kteří ho znají, nejlépe vybaveni k učinění tak závažného rozhodnutí. Argumentem tedy je, že učitelé znají celou studijní historii žáka, jeho silné i slabé stránky, rodinné zázemí či píli a motivaci, tudíž jsou jejich předpoklady pro spravedlivé hodnocení maturanta mnohem větší. Dalším kamenem úrazu je otázka, do jaké míry je výkon stresovaného mladého člověka pod značným časovým tlakem, vypovídající o stavu jeho vědomostí. Lidé reagují na stres různě; u někoho adrenalin výkon zvyšuje a u jiného výkon klesá. Tento fenomén se v klinické psychologii nazývá testová úzkost (test anxiety) a dle výzkumu se týká v průměru 15 % žáků. Fakt, že zadání testů místy obsahují různé záměrně matoucí léčky a podivné, ze života odtržené formulace, věci nepomáhá.

Sporným shledávají odpůrci centrálních maturit také způsob, jakým jsou testy připraveny a to z důvodu netransparentnosti při jejich sestavování a velké šedé zóny zvané obecný rozhled či interdisciplinární znalosti, která v podstatě umožňuje tvůrci testu, aby to zkoušky včlenil úlohy, které nezrcadlí požadavky katalogu. Tato, mnohdy kritizovaná zadání, se vyskytují pravidelně každým rokem. Roger Farr, profesor vzdělávání na Illinois State University, sám autor několika standardizovaných testů tvrdí, že neexistuje způsob jak vytvořit uzavřenou úlohu (multiple choice questions) tak, aby umožňovala žákovi ukázat, co dovede s tím, co zná. Kdo a podle jakého klíče určuje obsah testovaných vědomostí a jakým způsobem se nastavuje náročnost testů je otázkou, která zatím nebyla odpůrcům centrálních maturit zcela přesvědčivě zodpovězena a zdůvodněna. Pokud měla být společná část jakýmsi minimem či základem, kterého nadstavbou a skutečným měřítkem hloubky vědomostí žáka je školní část maturity, pak nepředvídatelnost úrovně její obtížnosti spolu se zmatečností jejího zadání z ní činí zkoušku obtížnější, obávanější a zároveň více nutící učitele k přizpůsobení výuky specifikám testů.

Někteří učitelé chápou centralizaci zkoušek jako projev nedůvěry úředníků a politiků v jejich profesní a mravní kvality, což pochopitelně vnímají velmi negativně. Není to kritika veřejnosti, ale stát sám, jenž dlouhodobě eroduje prestiž profese. Učitelé jsou tak státem nuceni do role mechanického předčítače centrálních zadání. Dalším, dle kritiků nanejvýš nežádoucím doprovodným jevem centrálních zkoušek je takzvaná výuka na testy. Toto je fenomén, při kterém učitelé učí pouze látku obsaženou v katalogových požadavcích, přičemž často používají testy "nanečisto", zejména při blížícím se termínu zkoušek. Šíře, hloubka a poutavost výuky tím značně trpí. L. D. Hammondová přirovnává výuku na testy k situaci v nemocnici, při které bychom aplikovali pacientům studený zábal a paracetamol chvíli před měřením teploty. Teplota při měření bude v normě, ovšem o skutečném stavu věcí to nevypovídá a nemoc to nevyléčí.

"Nepotřebujeme snad objektivní měřítko výkonu?"

Tato otázka není tak jednoduchá, jak se na první pohled jeví. Je objektivita skutečně žádoucí a reálný cíl? Předpokládejme, že objektivní hodnocení je takové, které nezávisí na subjektivních faktorech, jako je přesvědčení a hodnoty různých lidí; každý se shodne že něco je dobré a něco špatné. Nicméně, neshoda je součástí života a není to nevyhnutně cosi, co je potřeba překonat. Vy a já se zákonitě budeme lišit v názorech na politiku a etiku, na kvalitu filmů, na které se díváme a jídla, které jíme. Je podivné a znepokojující, že při vzdělávání dětí potřebujeme jiný standard hodnocení, než je v našem životě jinak běžný. Dosažení objektivity při testování je nebezpečná iluze. Výsledek testu je vždy složeninou subjektivních názorových specifik osob test připravujících a žáka při zkoušce. Hon za objektivitou znamená redukci vědomostí a dovedností žáka na snadno měřitelné hodnoty, jako je třeba správnost použití interpunkce, nicméně hodnocení eseje, tvůrčího potenciálu, či skutečného pochopení látky je už mnohem složitější. Proto plošné testy zkoušejí dle kritérií, které jsou mnohem méně důležité pro skutečné pochopení znalostí a dovedností žáka, než jiné formy komplexního hodnocení všech jeho dispozic. Úředničtí měřitelé si mohli vybrat mezi snadným a efektivním způsobem ověřování výsledků vzdělávání a rozhodli se pro ten snadný. Školy ve Spojených Státech, které zvedly úspěšnost žáků při standardizovaných testech, tak často paradoxně učinily za cenu snižování kvality výuky. Plošné testování rovněž, namísto vyrovnávání sociálních rozdílů, nejvíce znevýhodňuje žáky z nízkopříjmových a minoritních rodin. Až 90 % variací ve výsledcích testů různých škol ve spojených státech, nemá co dělat s kvalitou výuky. Centrální plošné testování není jako počasí; nemusíme se s ním smířit." Tvrdí Alfie Kohn ve své knize The Case Against Standardized Testing: Raising the Scores, Ruining the Schools.

Lze si představit situaci, kde stát důvěřuje svým učitelům během celého procesu vzdělávání a učitelé hodnotí své žáky na základě dlouhodobé znalosti jejich osobnosti, práce a potenciálu? Je komplexní individuální hodnocení žáků skutečně takovou chimérou, že je nutné ho suplovat standardizovanou zkouškou typu "jedna velikost pro všechny"?

Redakce vyhověla žádosti autora o publikování pod jeho pseudonymem z diskusí.
38 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. května 2015 v 0:32  

Pseudonymatické příspěvky? Tak nakonec proč ne. Ne každý je schopen a ochoten nést následky svých slov. Být za ně popotahován, nebo být pro smích.
Ale celé články? Trošku síla...

Josef Krátký řekl(a)...
26. května 2015 v 8:26  

Na základě čeho se má např. do hodnocení maturitní písemné práce promítat znalost žákovy osobnosti, studijní historie ad.? Není snad maturita jednorázová zkouška, která hodnotí to, co žák předvede v době jejího konání? Znamená to, že žák, který se potácel čtyři roky se čtverkou, nedostane z PP jedničku, protože se zkrátka flákal a nezaslouží si ji? A naopak jedničkář, který práci totálně zpacká, nedostane pětku, protože předtím pracoval na výbornou? To je opravdu nesmírně motivující přístup, jen co je pravda. Zasloužilým soudruhům čest dvojnásobná!!!

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. května 2015 v 13:44  

Jen pro drobné srovnání.
Běžná výuka (téměř výhradně):
- skupinové aktivity,
- svým vlastním tempem,
- nutno zažít úspěch.
Maturitní zkouška (pecka mezi oči):
- každý sám za sebe,
- šibeniční čas,
- hrozba selhání.
Ten nesoulad je do očí bijící a naprosto zásadní.
A proto se ta 'mezioční peckovitost' se musí, zdůrazňuji, že musí vrátit do běžné výuky!!!
Tedy ne 'Proč je dobré přemýšlet o maturitě',
ale 'Proč je nezbytné narovnat běžnou výuku'.

krtek řekl(a)...
26. května 2015 v 13:56  

On je totiž pracovní život daleko tvrdší než nějaká maturita.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. května 2015 v 18:53  

Skutečně bych považoval za žádoucí, pokud žák dosahoval dlouhodobě výrazně lepších výsledků, aby toto bylo bráno v úvahu při nepovedeném maturitním DT či PP, zejména pokud se jedná o hranici mezi úspěchem či neúspěchem. Nepřipadá vám to jaksi obecně etičtější, než "odstřelení" žáka kvůli jednomu neúspěšnému testu? Proč kupříkladu je schopnost rychle pracovat pod časovým tlakem odměňována na úkor pečlivosti a skutečného chápání věci? Jaký to má smysl, než uměle, bez jakéhokoliv pádného důvodu, navodit stresující situaci?

Unknown řekl(a)...
26. května 2015 v 21:13  

"Odstřelení žáka kvůli jednomu neúspěšnému testu"

O jakém "odstřelení" to hovoříte, pane Tajný Učiteli? To, že si neúspěšný žák zopakuje maturitu na začátku září, není žádná tragédie ani konec světa. (Mnohé vysoké školy akceptují doložení maturitního vysvědčení po opravném termínu, takže nemusí mít ani uzavřenou cestu do prvního ročníku.)

Zohledňování předchozích výsledků studia je trochu dvojsečná zbraň, nemyslíte? Zažila jsem již nemálo žáků, kteří navzdory evidentnímu nadání prolézali s trojkami. A ti pak často kliďánko maturují výborně/chvalitebně. A naopak jsou případy pilných jedinců schopných solidně zvládat spíše menší dávky učiva (hezké známky z dílčích testů), kteří ale pokulhávají v propojování hlubších souvislostí, takže jsou nakonec rádi, když odmaturují dobře/dostatečně.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. května 2015 v 22:00  

Realita všedního dne plně zkompetentěného a pro dvacáté první století konkurenceuschopněného absolventa našich škol, jedno kterého stupně vzdělávání:
"Ale pane kolego, buďte v klidu. Pěkně si vygůglete, jak se zakázka za dvacet milionů realizuje a co všechno je třeba zajistit. Termín dodávky je sice už pozítří, a zákazník asi čekat chtít nebude, ale bóže, přece se nezblázníme. Takových ještě bude...
A nebo víte co, já to zadám Kučerovi, a vy si pěkně zajděte do kantíny, dejte si kávu, a promyslete si, jak velké prémie by se vám líbily, asi tak.
To abyste nás nezradil konkurenci, jako nějaký... no, ten Oškeridiotský, za pár šupů. Abychom si pak pro ostudu nemuseli na hlavu narazit třeba kužel."

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. května 2015 v 22:15  

To, že si neúspěšný žák zopakuje maturitu na začátku září, není žádná tragédie

Středoškolák, paní Danková, nesmí ztratit ani minutu, chce-li se následným magisterským studiím věnovat alespoň dnes téměř běžných deset let.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
26. května 2015 v 22:20  

To zohlednění studijních výsledků bych očekával především u přijímaček, kde však je odsřel jedním (třeba Scio)testem celkem běžná záležitost. A teď mluvím o sš i vš.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. května 2015 v 22:41  

Paní Daňková, problémem DT je, že nezkoušejí schopnost propojování hlubších souvislostí. Nejsou k tomu totiž stavěné. Zkoušejí schopnost rozeznat dílčí fragmenty učiva ve změti distraktorů. Neúspěšný, byť pilný jedinec, neschopný propojit hlubší souvislosti nemá příležitost při DT schopnost propojení dokázat. Schopnost propojování hlubších souvislostí by zjistila dejme tomu esej/úvaha s rozmezím 300-350 slov s rozumným časovým limitem. Proč by měl žák, který je pilný, ale ne zcela schopný pracovat rychle a povrchně pod časovým stresem, zažít pocit selhání kvůli "objektivnímu" hodnocení výsledků jednorázového vadně koncipovaného testu jemu zcela cizí osobou/počítačem. Mám velké potíže pochopit jak může tak fundamentálně zcestný způsob ověřování vědomostí žáků někoho inspirovat k jeho obhajobě a propagaci.

Unknown řekl(a)...
27. května 2015 v 8:58  

"(DT) Zkoušejí schopnost rozeznat dílčí fragmenty učiva ve změti distraktorů."

V jazyce anglickém rozhodně ne. Tam se jasně zkouší jazyková dovednost (porozumění čtenému, slyšenému, praktické použití gramatiky a lexika, a to vždy v kontextu), nikoli životopisná data Charlese Dickense.
Pokud někdo prochází studiem s dvojkami, protože se "snaží" a na dílčí testy se dokáže naučit předložkové fráze či nepravidelná slovesa, ale v neznámém (jednoduchém!) textu je neumí ani ze 44 % správně použít, pak jeho jazyková znalost požadované maturitní úrovni opravdu neodpovídá.

Kromě toho, propadá se i z profilové části maturitní zkoušky. Ano, bývá mi líto sympatických a pilných studentů, kterým "nesedne otázka", pokaždé se snažíme přihlédnout k seminární práci atd., ale někdy to holt lepší než na pětku vážně není. Ale přece i neúspěch (a jeho překonání) je součástí procesu učení, ne?

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. května 2015 v 9:34  

přece i neúspěch (a jeho překonání) je součástí procesu učení

Jooo! Práce s chybou! Jeden z hitů moderní pedagogiky pro 21. století.
Neudělat maturitu je zábavné a žáka to v kolektivu zhodnotí.
Čtyři roky se na studium kašle. Kdo se snaží, je ostouzen do drtičů. A pak najednou, pic, a všichni by se z maturity zbláznili, že jim uzavírá cestu k celoživotní vzdělanosti. Zadání otázek se pitvá do mrtě. Co nevidět se začne posuzovat i emoční zabarvení jejich formulace. Třeba ta o tom Iškariotském působí dost depresivně. Nebo čepice! Jak se mají cítit maturanti ze sociálně vyloučených lokalit, kteří nemohou tušit, že čepice nemá dno, protože i v zimě chodí vlasatí.
Chybamy se člověk učí. Co víc bychom si měli přát...

Tajný Učitel řekl(a)...
27. května 2015 v 20:31  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
27. května 2015 v 20:34  

DT z anglického jazyka, stejně jako DT z jiných předmětů obsahující uzavřené úlohy, jsou sestaveny s primárním zadáním transformovat žákovu schopnost rozeznat arbitrárně vybranou slovní zásobu a gramatické jevy ve změti distraktorů, do numerické, počítačem snadno a rychle hodnotitelné podoby. Řekněte paní kolegyně, kdy v životě máte několikaminutový termín na vybrání vhodného zaměstnání pěti dívkám s různými CV, ze sedmi podobných, záměrně matoucích možností, nebo se z textu potřebujete dovědět, v cca 90 sekundách, zda pan Wang nedostal práci, protože NE-byl Kanaďan, byl u soudu, chtěl více peněz, či šokoval manažera. Lze snadno dospět k závěru, že bezmyšlenkovitě děláme s našimi žáky každoročně tyto hloupé prostocviky, aniž bychom se tázali na jejich smysl, vhodnost a užitečnost, jednoduše proto, že jsme tak nějak rezignovali na naší schopnost kriticky hodnotit pokyny přicházející shora.

krtek řekl(a)...
27. května 2015 v 20:41  

Jo, kéž by to v životě měli maturanti tak lehké, jako u maturity - naučíš se, uděláš. V práci to často funguje obráceně - uděláš jednu chybu, jsi upozorněn, uděláš druhou, pocítíš to na platě, uděláš třetí a letíš. Obvykle se nevybírá pět lidí ze sedmi, ale jeden ze čtyřiceti, kdy dvacet se vyřadí hned, patnáct na pohovoru.

Unknown řekl(a)...
27. května 2015 v 21:32  

Hm, pane Tajný Učiteli, navzdory všem Vašim námitkám tvrdím, že dnešní úroveň jazykového vzdělávání je zřetelně lepší než v roce 1997, kdy jsem nastupovala jako lektorka do pomaturitního studia. Svoje maturitní vysvědčení s docela pěknými známkami si mohli moji tehdejší klienti klidně strčit za klobouk, protože ve skutečnosti neuměli stvořit ani pět souvislých vět na téma "rodinný výlet do zoo". Maturovali totiž většinou tak, že se zcela zpaměti naučili stránku povídání o Kanadě a Shakespearovi, často pomalu ani nevěděli, co vlastně říkají, a tímto způsobem s úspěchem odmaturovali. Dnešní známka ze společné části maturitní zkoušky z angličtiny mi řekne aspoň to, že tento mladý člověk je schopen reklamovat v cizině vadné zboží či nahlásit krádež na policii. Zdánlivě nepatrný pokrok, ale zaplať pánbůh za ty dary. Máte-li nápad na lepší způsob testování jazykových dovedností než léty prověřený systém cambridgeských zkoušek, který naše státní maturity přiznaně kopírují, sem s ním.

Tajný Učitel řekl(a)...
27. května 2015 v 22:20  

Pravda pravdoucí, někteří dnes žáci umí nesrovnatelně více, než kdysi. (Sám jsem maturoval ve stylu štó ty dělijáješ létom...)) Nemyslím si však, že je to díky zkopírovaným Cambridgeským testům. Již zmíněné obsáhlé psaní, spolu s mluvenou zkouškou, třeba v podobě strukturované diskuze na dané téma, projektovou prací, třeba menší výzkum, vše v gesci školy, či dobrovolnými FCE testy na konci studia... Tak by mohla zkouška (nejen) z cizího jazyka vypadat.
Unknown řekl(a)...
28. května 2015 v 10:00  

Pane Tajný, Vy zřejmě nebudete jazykář, že? To, co navrhujete, mohou zvládnout gymnazisté, jejichž jazyková úroveň je alespoň B2. Ti jsou schopni při tvorbě svých seminárních prací využívat cizojazyčné zdroje informací (právě teď jeden náš student živě koresponduje s bývalým tajemníkem Margaret Thatcherové), pracují na projektech a prezentacích v rámci mezinárodních programů atd. Ale něco podobného v žádném případě nemůžete chtít po budoucím kadeřníkovi — ten je rád, když se svým cizojazyčným zákazníkem prohodí jednoduchou zdvořilostní frázi a z katalogu spolu vyberou střih, délku a barvu. A přesně tuto základní znalost celkem bezpečně ověřují současné maturitní zkoušky. Jejich zavedení výuce jazyků neuškodilo, ba právě naopak. (U češtiny a matematiky si jista nejsem, tam je, zdá se, problémů podstatně více, ale u angličtiny na tom prostě trvám.)

Tajný Učitel řekl(a)...
28. května 2015 v 15:05  

...ten je rád, když se svým cizojazyčným zákazníkem prohodí jednoduchou zdvořilostní frázi a z katalogu spolu vyberou střih, délku a barvu. A přesně tuto základní znalost celkem bezpečně ověřují současné maturitní zkoušky.

Mám potíže pochopit jakým, způsobem DTAj výše zmíněnou základní znalost ověřuje, proč její zavedení výuce jazyků pomohlo. Pokud ve 4 ročníku trávím podstatnou část výuky přípravou na eliminaci distraktorů v testech, nechápu jakým způsobem toto výuce pomáhá.

Unknown řekl(a)...
28. května 2015 v 20:19  

Součástí DT z angličtiny je mimo jiné poslechové cvičení. Porozumění slyšenému je kruciální dovednost (je hezké, když se umíte v cizině zeptat na cestu, pokud ale neporozumíte odpovědi, je vám to celkem k ničemu). Ano, myslím si, že díky zavedení DT se v hodinách angličtiny poslech trénuje více, než tomu bývalo zvykem dříve, což je podle mého názoru jedině dobře — z vlastní zkušenosti vím, že jazyk se prostě musí naposlouchat.
I cvičení k porozumění čtenému textu jsou nyní koncipována mnohem lépe, než jsme bývali zvyklí my. Vzpomínáte si na čtení nahlas a následné překládání do češtiny? Tak to dnes z výuky prakticky vymizelo, protože žáci jsou mnohem více vedeni k tomu, aby si nepřekládali otrocky do mateřského jazyka, ale snažili se pochopit i neznámá slovíčka z kontextu. A v gramaticko-lexikální části se opět nezkouší nějaké "špeky" (nejlépe opět překladovou metodou jako za nás), nýbrž skutečně praktické použití jazyka (ne nadarmo se tomu říká "Use of English).
Kromě DT máme ještě písemnou práci, kde je úkolem třeba vzkaz kamarádovi, omluva, že nemohu přijít na jeho oslavu atd. Znovu zcela praktická dovednost "pro život". A ústní zkoušení, kde místo dřívějšího memorování reálií žáci reagují na otázky učitele, dokonce s ním sehrávají dialog (domlouvají se například, jak zorganizovat sportovní odpoledne), rovněž považuji za pokrok.
Samozřejmě, že i mne mnohem více baví vést s gymnazisty debaty o svobodě projevu. K tomu ale máme prostor v profilové zkoušce, a nemohu chtít totéž po kuchařích.
Já žádnou "eliminaci distraktorů v testech" v hodinách neprovozuji, normálně žákům pomáhám upevnit si jazykové dovednosti.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. května 2015 v 9:03  

Ad: poslech, pokud mluvíte na žáky od začátku anglicky přirozeným tempem a nemáte podivuhodný akcent, poslech procvičují neustále.
Ad. čtení. Čtete-li se žáky původní texty pravidelně v hodinách kladete přitom často otázky k textu v cílovém jazyce, cíle je dosaženo.
Ad. psaní. Píšete-li se žáky pravidelně obsáhlé texty (a opravujete-li je vhodně) nebudou mít se psaním problém.
Ad. konverzace. Máte-li pravidelně hodiny strukturované konverzace, budou žáci konverzovat.

Nechápu, proč je potřeba společné části maturitní zkoušky aby těchto cílů žáci dosáhli. To je přece normální postup ve výuce a může být ověřován školní maturitní zkouškou. Vy jednoduše v plošné testování věříte, ale nedovedete tak zcela vysvětlit proč. Prostě protože.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. května 2015 v 9:17  

Pane Krátky snažně vás prosím vysvětlete proč je tento postup
A naopak jedničkář, který práci totálně zpacká, nedostane pětku, protože předtím pracoval na výbornou? To je opravdu nesmírně motivující přístup, jen co je pravda. Zasloužilým soudruhům čest dvojnásobná!!!

neetický, nemorální, nelidský, podvodný?

Unknown řekl(a)...
29. května 2015 v 9:29  

Velice se pletete, pane Tajný. Já žádným zvláštním přítelem testování nejsem, jen z vlastní zkušenosti tvrdím, že jazykové vzdělávání na středních školách se "pod bičem" státních maturit opravdu zlepšilo. Kdo se dnes prokáže státní maturitou z angličtiny, umí aspoň NĚCO. I když 44 % z testu B1 je ve skutečnosti A2, tedy úroveň jen mírně pokročilá, stejně je to pokrok oproti situaci tak před deseti patnácti lety, kdy mnohý maturant kromě pár zpaměti našprtaných vět neuměl sám spontánně vyjádřit vážně vůbec nic, a porozumět neznámému (slyšenému či čtenému) textu rovněž ne.
Jinak vážně doufám, že nejste jazykář, protože Vaše představy, že stačí, aby na žáky mluvil anglicky jejich učitel (nerodilec!), jsou úplně mimo mísu. Obzvláště v angličtině je nutné obeznámit se s různými výslovnostními i lexikálními specifiky.

Josef Krátký řekl(a)...
29. května 2015 v 12:26  

Inu, kolego Tajný,

mám za to, že jsem ve svém komentáři nepoužil ani jedno z Vámi uváděných slov. Položil jsem 3 otázky a pak jsem konstatoval, že daný přístup je demotivující. Ale nešť:

V případě, že při hodnocení maturitní zkoušky vstupuje do hry to, jak žák pracoval po dobu studia, musím přilepšit tomu, kdo pracoval dobře, a pohoršit tomu, kdo se "flákal". Buď budu stejně měřit všem, nebo nikomu. Metodu ubírání za flákání považuji za neobhajitelnou, takže z tohl vylézá jedině snaha jednostranně protežovat dobré žáky a sta, kdy začneme maturitu "dávat za zásluhy". To ovšem považuji za absurdní - navíc pro tento postup neexistuje opora v zákonu.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. května 2015 v 17:35  

Takže je potřeba obeznámit se s výslovnostmi a specifiky cockney, scouse, rhotic, afrikaaner, american, canadian, australian, kiwi, hebridean, welsh, virgin islandian, jamaican a dalších akcentů a dialektů kvůli jednomu 30 minutovému poslechu. Třeba časem někdo moudrý vydá kánon zkoušených akcentů, které jsou částí "obecného přehledu" studenta cizího jazyka.

Potřebujeme bič maturit abychom kvalitně učili a žáci potřebují bič aby se učili. Přesně tento typ myšlení zřejmě vyhovuje státním úředníkům a některým učitelům. Je to tak snadné. Nabídneme žákům a učitelům hotovou a zabalenou motivaci. Učitelé se nemusí snažit aby byli žáci vnitřně motivovaní. Budeš se učit, jinak.... Proto je kvalita výuky tam, kde je. Vnější motivace se postará o výsledky. Neučíme učitele, aby dokázali žáky inspirovat k vnitřní motivaci ke studiu. Proč také. Máme bubáka, který to udělá za nás. Víte, jednou moje dcera dostala odměnu za umytí nádobí. Příští den nám už bez odměny odmítla pomoci.

Pane Krátký, a přesně proto je státní maturita opakem objektivní zkoušky. Pro žáka to znamená:
A: mohu se 4 (a více) let flákat, pokud se nadrtím na maturitu a budu mít štěstí, bude vše OK. B: Budu se učit, abych dosáhl výsledků, ale pokud se mi tento jeden test nepodaří, v červnu ve frontě na sociálce mne může hřát vědomí, že jsem měl celé čtyři roky dobré známky.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. května 2015 v 18:59  

Neučíme učitele, aby dokázali žáky inspirovat k vnitřní motivaci ke studiu. Proč také. Máme bubáka, který to udělá za nás. Víte, jednou moje dcera dostala odměnu za umytí nádobí. Příští den nám už bez odměny odmítla pomoci.

Bubák... Odměna... Tak tomu jsem nějak neporozuměl. Nu což.
Zdá se, že ani mnozí rodiče nevědí, jak svoje vlastní děti inspirovat k vnitřní motivaci k práci pro rodinu. A to je rozhodně zdrcujícnější. Nikdo to ty rodiče neučí, a přesto si děti pořizují chutě. Tyto děti pak přicházejí do školy, aniž by vůbec tušily, co že to ta vnitřní motivace vlastně je. A prstem nehnou...
Dokud nedostanou za odměnu bubáka.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. května 2015 v 19:14  

Pro žáka to znamená:

A: Skutečný flákač nemá co pohledávat už ve třetím ročníku. Představa předmaturitně drtícího se flákače je pak poněkud obtížně uchopitelná.
B: Žák se čtyřletými studijními výsledky, může ve výjmečném případě selhat tak na trojku. Čtyřka by mohla znamenat, že se dotyčný vsadil o nějakou hodně zajímavou částku.
C: Maturitní zkouška s úrovní připadu A: vylučuje vícečetnost případů B:

Unknown řekl(a)...
29. května 2015 v 20:29  

Víte, pane Tajný, Vy to pokaždé šíleně vyhrotíte. Člověk vysloví názor, že žákům nestačí poslouchat v hodinách angličtiny svého vyučujícího, který je navíc v naprosté většině případů ne-rodilý mluvčí, a Vy hned vytáhnete absurdní seznam dialektů. Já bych doporučovala nechat to na uvážení učitelů cizích jazyků a autorů učebnic, jaké nahrávky na té které úrovni považují za vhodné. Že se porozumění slyšenému musí cvičit, stejně jako se cvičí hra na klavír nebo vyjmenovaná slova, je prostě fakt. A státní maturita ověřuje, zda se to ve školách skutečně děje. Mimo jiné jsou pak i méně osvícení ředitelé škol "motivováni", aby svým kantorům zakoupili moderní sady učebnic a nějakou tu techniku, případně cizímu jazyku přisypali disponibilní hodinu.

Ano, bylo by krásné, kdyby všichni učitelé, žáci i (jak správně podotýká pan Pytlík) rodiče byli motivováni vnitřně a žádné pobídky a kontroly nepotřebovali. Jenomže jsem realista a zkrátka vím, že to tak v mnoha případech nefunguje. Proč to tedy nenakombinovat? Co třeba mít vnitřní radost z toho, že dobře rozumím cizí řeči, a zároveň se radovat z dobrého výsledku maturitního testu?

Unknown řekl(a)...
29. května 2015 v 20:46  

A ještě poznámku k tématu, které řešíte s panem Krátkým. Pane Tajný učiteli, Vy neznáte žáky, kteří sice flákají školu, stačí jim trojky/čtyřky, ale ve skutečnosti jsou fakt chytří, takže státní maturitu zvládnou levou zadní? (A to navzdory tomu, že se ke zkoušce dostaví v poslední minutě a neobtěžují se přinést si aspoň vlastní tužku.) Z DT i PP pak ale dostanou plný počet bodů, a to z angličtiny i češtiny ;-). U těch by zohledňování předchozích výsledků bylo podle mne teda dost nespravedlivé, jakkoli bych je během studia nejraději rozškubla vedví.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. května 2015 v 22:06  

Už dvě a půl hodiny rozjímám o tom, jaké motivační mechanismy se snoubí u mne. Kdo a jakým způsobem mne inspiruje k vnitřní motivaci k láskyplné péči o školní dětičky. To zase bude noc...
Učí to někdo školské vedoucí pracovníky? Potřeboval bych pro inspiraci pár příkladů ale doopravdy dobré praxe. Jako že, abych ráno nemohl dospat, jak se budu těšit na ten nadcházející školní den.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. května 2015 v 6:32  

P. Pytlík,

odměna a bubák zdají se být, co se týče motivace, opačnou stranou téže mince.
Žák s výsledky nemusí nutně propadnout, ale výsledky zkoušky nemusí věrně zrcadlit jeho vědomosti a přístup ke studiu. Také se může stát a stává se, že o úspěchu/neúspěchu žáka rozhoduje jedna úloha. Nechť to rozsekne počítač, my se vyvlékneme z odpovědnosti rozhodování, pokrčíme rameny a odejdeme domů přemítat o vnitřní motivaci. Chytrost, nebo schopnost zapamatovat si fakta se jistě má po zásluze odměnit, ale přístup žáka ke studiu také. Toto společná zkouška nehodnotí. Naše práce se tak redukuje na předání objemu informací, které pak na konci prozkoušíme a je vymalováno. To je objektivita.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. května 2015 v 6:36  

Představa předmaturitně drtícího se flákače je pak poněkud obtížně uchopitelná.

Nepovídaj, zrovna včera jsem jednoho takového z jiné školy doučoval.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. května 2015 v 6:51  

Re: absurdní seznam dialektů
Err..všimla jste si nedávné polemiky na téma spisovatelé a čepice? Vyrábí se kánony a připravují se detailní seznamy. Proč myslíte, že anglický jazyk bude výjimkou? V poslechu cinkne tramvaj, nebo bude konverzace v telefonu, někdo to nenajde v katalogu požadavků a pakárna začne. Společná zkouška vede to temné díry absurdna, ač můžete mnoho krát opakovat, že nás nutí dělat to, či ono. Potřebujeme ji, protože jsme bez ní jako Jeníček a Mařenka v temném lese, ztraceni, zoufale hledající světélko v temnotě vlastní nesvéprávnosti, ne-kompetence a neetičnosti. Babička stát nám s radostí nabídne východisko. Přiznáváme tím tiše, že jsme rezignovali na naši profesní svébytnost a integritu.

Unknown řekl(a)...
30. května 2015 v 10:39  

Pane Tajný, Vy se do toho nějak zamotáváte. Znění maturitních úloh napadají odpůrci státních maturit, nikoli jejich příznivci, takže ve snahách rozpracovat katalogy do absurdních detailů já vážně nejedu. Angličtina je navíc nastavena podle mezinárodních standardů, to uznává i pan Šteffl.

Ne, společná část maturitní zkoušky mne nijak neokradla o svéprávnost, kompetenci ani "etičnost". Dál podle svého nejlepšího vědomí i svědomí jak učím, tak testuji (v průběhu studia i u profilové maturity). A jsem si výsledky své práce natolik jistá, že se nebojím nechat ji prověřit taky někým jiným, zcela nezávislým (ať už je to CERMAT, SCIO nebo examinátoři FCE/CAE). Až naši žáci opustí skleníkové prostředí střední školy, budou přece "testováni" každý den, nebudu chodit a říkat "jak je možné, že jste propustili tady Pepíka, vždyť to byl tak vzorný kluk/a jak je možné, že je tak úspěšná Dorotka, která se na gymplu flákala?". Život je prostě jedna velká zkouška a zkoušející dost často nebývá ani spravedlivý, ani dobrotivý ;-).

Tajný Učitel řekl(a)...
30. května 2015 v 13:38  

Paní Daňková, nezamotávám se. Jsem odpůrcem státní maturity. Její dopady na šíři a hloubku učiva, jakož i na celkový přístup studentů k učení a učitelů k výuce, jsou zmíněné ve výše uvedeném článku. Fakt, že si dovedete oprávněnost její existence racionalizovat, je sice zajímavý a je pěkné, že se Vám ve výuce daří, nicméně nemění to nic na pádných důvodech proč tuto zhůvěřilost zrušit. Nemám nic proti dobrovolné účasti žáků na testech FCE či jiných certifikačních testech. Mám mnoho výhrad vůči jednorázové, centrálně hodnocené zkoušce determinující další osud žáka. Chápete snad, že stát zavedl novou maturitu ve snaze (mimo jiné) o objektivitu hodnocení výsledků, protože nevěří svým učitelům, Vás nevyjímaje, že jsou objektivního a spravedlivého hodnocení svých žáků schopni. Kánony a detailní seznamy učiva jsou jen dalším nevyhnutným dopadem této pomýlené praxe. Neupírám Vám ani nerozporuji Vaše právo cítit se v pozici výkonného orgánu úřednické moci dobře. Já budu raději učitelem.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. května 2015 v 13:48  

Kam až vedou dopady centrálního plošného zkoušení, je velmi názorně vyjádřeno v tomto článku.

Zkoušky činí mé žáky neschopné myšlení

Slovo "proč" je naplňuje hrůzou a při dotazu na jejich názor, panikaří. Kniha je dekorace, myšlenka odvádí pozornost a idea je nepodstatná.

"Kolik slov mám napsat? Jak velký má být ten diagram? Mám napsat vlastní názor?"
Toto jsou některé z dotazů mých žáků z tohoto rána. Předpokládali byste, že jsou žáky základní školy, mýlili byste se. Vyučuji humanitě na prestižním šestiletém gymnáziu. Moji žáci jsou chytří, aktivní a slušně vychovaní, ale něco jim chybí. Nedovedou myslet.

"Je toto hodina při které se přemýšlí?"
Nejen že neumí myslet, neuvědomují si ani, že vzdělání samo je o myšlení. Stejně jako někteří tvrdí, že četba je koníček, oni vnímají myšlení jako vyčerpávající aktivitu, nikoliv jako minimální požadavek pro vzdělání.

"Jaké slovo bych měl použít na úvod této věty?"
Mysl soustředěná na budoucnost, oči upřené na test, cokoliv nevztahující se k požadavkům považují za nepodstatné odvádění pozornosti. Píši pod dojmem konverzace, kterou jsem vedl minulý týden s jednou z nejbystřejších studentek. V půli hodiny se mne dotázala, zda dám třídě shrnující seznam odpovědí. "Ne..." Odpověděl jsem, "nebudu vás krmit." "Ale," řekla. " já mám ráda, když mne krmí." Byl jsem se v koncích. Nevím, kde jsem získal lásku k učení, ale učení je svoboda. Odkaz Osvícenství. Myšlení nás odlišuje od zvířat, dává nám lidská práva, chrání nás od skupinového názoru a umožňuje nám vytvořit demokracie, počítače, hudbu a komedii. Jsem nevýslovně vděčný, že jsem byl v myšlení, kritice a satiře podporován. Ptali se mne a nedali mi vždy odpovědi. Moji studenti však chtějí pouze opisovat informace.

"Do které kategorie to patří?"
Žáci postrádají kreativitu, nejen při zacházení s obsahy učiva, ale také při procesu učení samotném. Neudělají ani značku na papíře, nebo nezvýrazní text, pokud jim to nepřikážu; bez povolení nezačnou ani nový odstavec. Nechápou, že učení je přemýšlení.

"Pomůže nám to při zkoušce?"
Není divu, že studenty zajímá pouze toto. Jsou k tomu vedeni. O zkouškách slýchají od základní školy. Měli bychom učit studenty jak přemýšlet, ne pouze učit dle osnov. Oni však chtějí jen probrat učebnici a složit zkoušky.

"Jaký závěr bych měl učinit?"
Minulý týden jsem přistihl dalšího z mých premiantů, jak v hodině používá telefon. Zadání bylo přemýšlet o výhodách plynoucích z členství v radě bezpečnosti OSN. "Co to děláte?" Zeptal jsem se." Gůgluju seznam výhod." odpověděl. Oněměl jsem. Pokusil jsem se vysvětlit, že žádný takový seznam neexistuje, že jsem chtěl jejich vlastní názory.

"Můžete nám prozradit odpovědi?"
Úsilí vynaložené k osvobození žáků z testových okov, je během na dlouhou trať. Mí studenti nedostávají hotové odpovědi, namísto toho pracujeme spolu na analýze a vytvoření jejich vlastního názoru. Kdykoliv vyjádří názor musí odpovědět na dotaz "proč?"

"V okénku už není místo na psaní. Co mám dělat?"
Moji studenti nejsou líní. Chtějí se učit, ale problém je, že učení je pro ně o složení zkoušky a myšlení je nedůležitou kratochvílí. Jeden ze studentů mi napsal email, ve kterém se mne tázal, jaký vzorec je potřeba k jedničce z testu.

"Kolik příkladů bych měl uvést?"
Žáci berou vzdělávání jako vojenské cvičení. Myslí si, že existují pevně dané odpovědi na životní otázky, chtějí vzorec pro počet vět v odstavci a očekávají informace, které se mohou naučit zpaměti. Jak je tímto přístupem připravíme k čemukoli?
Kniha je dekorace, podložka pod stůl, těžítko. Idea je nepodstatná, Myšlení odvádí pozornost.
Jakou známku jsem dostal?

Původní článek zde: http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/feb/07/secret-teacher-exams-students-thinking

krtek řekl(a)...
30. května 2015 v 20:18  

A myslíte, že to před společnou částí maturitní zkoušky bylo jiné, tedy že za to opravdu, ale opravdu může testování v podobě maturitní zkoušky?

Tajný Učitel řekl(a)...
31. května 2015 v 10:03  

Ne. Myslím, že zato může způsob jakým průběžně ověřujeme "výsledky vzdělávání", jednotných přijímaček a maturitních zkoušek.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.