Česká školní inspekce bude opět zjišťovat výsledky vzdělávání

pátek 10. dubna 2015 ·

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provede Česká školní inspekce v termínu 11. 5. 2015 – 22. 5. 2015 zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků a druhů škol. Zjišťování výsledků bude provedeno elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Účast v tomto výběrovém zjišťování výsledků žáků je pro školy zařazené do vzorku povinná (není-li naplněn některý ze stanovených důvodů pro uvolnění školy z účasti).

Zaměření

Výběrové zjišťování výsledků bude zaměřeno na žáky 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a na žáky 3. ročníků vybraných oborů středních odborných škol, a to v oblasti společenskovědních předmětů (9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a přírodovědných předmětů (9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 3. ročníky vybraných oborů středních odborných škol).

Cíl

Výběrové zjišťování výsledků bude ověřovat aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů a jeho cílem je poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou informaci o výsledcích vzdělávání. Analýza výsledků poskytne informace především o tom, nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech, jimž často nebývá v daných ročnících či vybraných oborech středních škol věnována adekvátní pozornost, nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u žáků aktuálně končících povinnou školní docházku od žáků, kteří povinnou školní docházku ukončili před třemi lety, nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů u jednotlivých vybraných oborů středních odborných škol a nakolik koresponduje míra dosažení očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů s úspěšností škol v mezinárodních šetřeních zaměřených na přírodovědnou oblast.

Vzorek škol

Do vzorku je zařazeno cca 2 300 škol (ZŠ, víceletá gymnázia, SOŠ s vybranými obory).

Vzorek základních škol a víceletých gymnázií byl sestaven tak, aby počty škol odpovídaly regionálnímu rozložení škol ve školském rejstříku (podíl počtu škol z jednotlivých krajů), aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny školy veřejné a školy ostatních zřizovatelů, aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny základní školy a víceletá gymnázia, aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny školy malé (do 100 žáků), středně velké (101–300 žáků) a velké (nad 300 žáků), aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny školy z malých obcí (do 10 000 obyvatel), středně velkých obcí (10 000–50 000 obyvatel) a velkých obcí (nad 50 000 obyvatel). Do vzorku je zařazeno také několik desítek škol ze skupiny s nejlepšími výsledky a několik desítek škol ze skupiny s nejhoršími výsledky z procesu zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol provedeného v roce 2013, součástí vzorku jsou také školy, ve kterých bylo v posledních třech letech provedeno tematické šetření České školní inspekce zaměřené na podmínky a rozvoj přírodovědné gramotnosti, padesátiprocentním podílem jsou zastoupeny školy, jejichž žáci řešili úlohy v mezinárodním šetření PISA 2012, a třetinovým podílem školy, jejichž žáci budou řešit úlohy v mezinárodním šetření PISA 2015.

Vzorek středních odborných škol byl sestaven tak, aby zahrnoval všechny střední odborné školy vzdělávající žáky ve třetím ročníku 44 vybraných oborů (jde o obory s minimálně sedmihodinovou předepsanou dotací pro předměty přírodovědné oblasti dle rámcového vzdělávacího programu platného pro daný obor).

Zjišťování výsledků žáků se sluchovým postižením

Přestože jsou testovací systém i obsah testů v základním režimu přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast v procesu ověřování výsledků je dobrovolná, s výjimkou žáků se sluchovým postižením. Cílem zařazení žáků se sluchovým postižením do vzorku všech testovaných žáků je získat podrobnější informace o míře dosažení požadovaných výstupů dle daného rámcového vzdělávacího programu u žáků s lehkým, středním a těžkým stupněm sluchového postižení a analyzovat výsledky žáků vzdělávaných integrovaně v hlavním vzdělávacím proudu a žáků vzdělávaných ve speciálních školách. Zjišťování výsledků neslyšících žáků bylo důsledně konzultováno s odborníky na surdopedii, s řediteli škol vzdělávajících žáky s nejtěžším stupněm sluchového postižení i s vybranými odbornými organizacemi zabývajícími se vzděláváním žáků se sluchovým postižením.

Základní popis testů

Každý z obou ověřovacích testů o délce 75 minut zahrnuje úlohy tří vzdělávacích oblastí (chemie, fyzika, přírodopis v případě testu přírodovědného přehledu, dějepis, výchova k občanství, zeměpis v případě společenskovědního přehledu). Na základě výsledku v první části testu (30 úloh) bude žák ve druhém testu řešit buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti (ve snaze přizpůsobit obsah testu schopnostem žáka). Zastoupeny budou úlohy různých typů s částečně otevřenou nebo uzavřenou odpovědí. Hodnocení úloh bude odrážet míru jejich komplexnosti, celkové skóre žáka bude určeno bez odečítání bodů za nesprávné odpovědi.

Testy budou doplněny o krátký průvodní dotazník žáka, jenž poskytne informace potřebné pro základní kontextuální analýzu výsledků testování. Půjde především o informace o prospěchu žáka v dotčených vzdělávacích oblastech a jeho vztahu k přírodovědným a společenskovědním předmětům. Jejich zpracování bude spočívat zejména ve stanovení korelací s výsledky testů.

Realizace ověřování výsledků

Určení konkrétních dnů pro provedení elektronického zjišťování výsledků žáků je plně na rozhodnutí ředitele školy (stanoveno je pouze rozpětí od 11. 5. do 22. 5. 2015). Žáci mohou řešit každý z testů ve stejný den, případně může být realizace rozdělena do více dnů. Informaci o zařazení do vzorku škol dotčené školy obdržely 11. 3. 2015, následuje fáze evidence a registrace žáků (do 19. 4. 2015), instalace nebo upgrade testovací aplikace a stahování testových dávek (do 10. 5. 2015) a vlastní zjišťování (od 11. 5. 2015).

Výsledky a jejich využitelnost

Výsledky budou žákům a školám zpřístupněny bezprostředně po ukončení zjišťování přímo v systému InspIS SET, souhrnně pak budou k dispozici v průběhu června 2015. Výsledky poskytnou objektivizovanou informaci o tom, do jaké míry žák dosahuje očekávaných výstupů příslušného rámcového vzdělávacího programu v oblastech, které jsou do testů zahrnuty, v čem je slabší a v čem naopak požadavky splňuje. Informace bude podrobná a bude poskytovat jak údaje souhrnné, tak údaje týkající se výsledků v jednotlivých částech testu. Součástí výstupu žáka bude informace o odhadované klasifikaci jeho výsledku stanoveném na základě kalibrace v souboru všech výsledků testovaných žáků (sice dílčí, nicméně objektivizovaná zpětná vazba žákům i školám k jinak obecně ne zcela konzistentní klasifikaci v různých školách). Výsledky budou dobře využitelné pro všechny účastníky vzdělávacího procesu, pro žáky, jejich učitele a ředitele škol budou objektivizovanou informací umožňující reagovat na vzdělávací cíle a usměrňovat výuku tím směrem, kde jsou znalosti žáků nižší. Pro stát mohou být výsledky žáků podkladem pro případné úvahy o úpravách kurikulárních dokumentů.

Uvolnění testů pro ostatní školy

Po ukončení výběrového zjišťování výsledků žáků budou testové úlohy uvolněny do veřejné databanky testových úloh, která je součástí systému InspIS SET, a možnost otestovat své žáky prostřednictvím těchto testů dostanou také všechny ostatní školy zapsané do školského rejstříku, které na tuto možnost budou explicitně upozorněny. Jejich testování již bude realizováno na bázi dobrovolnosti a zcela dle rozhodnutí ředitele školy, přičemž výstupy tohoto zjišťování budou k dispozici výhradně žákům, jejich zákonným zástupcům a školám.

Hodnocení výsledků vzdělávání je nedílnou a velmi důležitou součástí vzdělávacího procesu, neboť poskytuje všem účastníkům vzdělávání relevantní, objektivizovanou a velmi dobře využitelnou informaci o míře naplnění externích požadavků (rámcové vzdělávací programy, standardy apod.). Předběžná informace o celkových výsledcích bude zpracována v průběhu měsíce června 2015, podrobná zpráva s komentovanými výsledky pak do konce září 2015.

Zdroj: ČŠI.cz

16 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
10. dubna 2015 v 6:37  

Inspekcni cinnost neni zjistovani vysledku vzdelavani. Chladek nechava CSI, aby zvetsila svuj zaber na miru, ktera ji neprislusi, ale prislusi jine prispevkove organizaci ministerstva, kterou je Centrum pro zjistovani vysledku vzdelavani. Pokud ovsem Chladek nevysvetli duvody, ktere ho k tomu vedou, nemuze se danovy poplstnik ubranit pocitu, ze ministerstvo skolstvi vyhazuje dvojmo penize za stejnou vec. A nebo ze ani netusi, co kdo ma delat. Rika se svuj k svemu a to tady velmi postradam.Spise to vypada, ze CSI hleda novou napln na cizim policku....

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
10. dubna 2015 v 8:47  

Nás vybrali. Hurá!!! Cítím se jako šťastný výherce několika miliónů. Nebo že by ty milióny shrábnul někdo jiný?

Jirka řekl(a)...
10. dubna 2015 v 20:22  

Byla to štědrá loterie. Mnozí už mají v kapse příslib přijetí, pár se jich chystá na formální přijímačky. Do školy už chodí v absolventských tričkách. Odpovědět kamarádům do Ameriky na mail o Velikonocích je hrozná průďa. Je zřejmé, že v polovině května ze sebe vydají maximum. Jde přece o všechno! V sázce je jejich čest. Musí přece oplatit svým učitelům všechnu péči a úsilí, se kterým se jim celé roky věnovali. Myslím, že by těžce nesli, kdyby na jejich školu přišla školní inspekce zkoumat špatné výsledky absolventů v tak pečlivě připravených a jistě špičkových testech.
Všem se omlouvám, je pátek a právě jsem prohlédl štěpnou infografiku, ve které "novináři" zpracovali novinky, které díky právě schválené novele čeká české školství do roku 2020. Deprese mi ukapávala z uší. Při fanfárách hlaholících o povinnosti učňů "studovat" dva cizí jazyky mi vytryskla i z nosu. Vzápětí se však zalykám štěstím, že jsem se toho dožil. Myslím, že diagnóza je jasná. Přeji všem krásné jaro.

Tajný Učitel řekl(a)...
11. dubna 2015 v 14:27  

Student 3. ročníku: "Pane učiteli, když uděláme ten test špatně, vyhodí pana učitele ze školy?"

Učitel:"Errr, no víte, já...Vy chcete....errrr...nebo se bojíte....er, ahm...otevřete na straně 123, holomci.

Petr řekl(a)...
11. dubna 2015 v 15:34  

Vidím, že zatím to berou všichni s humorem. Až vymyslí ouředníci nějaké testíky taky pro kantory a na základě jejich výsledků pak budou hodnotit pana řídícího, pak to teprve začne být zajímavé :-)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. dubna 2015 v 8:44  

ČŠI by měla posilovat spíše roli metodickou, ne tu konkrolní. Plošné testování bylo vyvedeno ze dveří, ale vrací se oknem.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. dubna 2015 v 12:14  

ČŠI by měla posilovat spíše roli metodickou

Jen to NE, pane Sotoláři, jen to ne!
Školní inspektor český je z podstaty věci úředník. Je to člověk, který rezignoval na radost z učení a nechal se dosadit do ouřadu sobě podobnými dezertéry. Měl-li jsem kdy s inspektory něco do činění, byli to vesměs osoby duchovně plytké až beznadějné.
Nevěřím, že by byli ochotni se překuklit z požíračů školní zeleně na pestrobrevné opylovače květů vzdělanosti. Vždyť se ještě ani neomluvili za tu nebetyčnou buseraci okolo školních vzdělávacích programů, kdy použití slov jako 'vědět, umět a učit se' bylo na vsazení do kladby.

Eva Adamová řekl(a)...
12. dubna 2015 v 12:56  

No tak alespoň, že upustili od původního úmyslu testovat v sedmičce či osmičce, kdy je úroveň žáků na různých školách v jednotlivých předmětech různá, protože ŠVP škol se liší jak počtem hodin věnovaných danému předmětu v jednotlivých ročnících, tak rozložením učiva, takže by srovnávali nesrovnatelné. My třeba máme fyziku až od sedmičky a na sousední škole učí obtížný fyzický zeměpis až v devítce.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. dubna 2015 v 17:08  

Proč tedy úředníci vůbec lezou do hodin?

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. dubna 2015 v 21:34  

Proč tedy úředníci vůbec lezou do hodin?

Ze zákona.
Kontrolují kvalitu očního kontaktu a pohybu užitele po učebně.
Dále jestli jsou kompetence rozklíčovány, témata se prořezávají, jestli jsou vzdělávací cíle v souladu s Bloomovou taxonomií vzdělávacích cílů, jestli je ve třídní knize zapsáno to, co tam má být podle tématického plánu a jestli standardy nepodkročitelně vystupují. V neposlední řadě se prověřuje, jestli žáci pracují ve skupině každý svým tempem a jestli každý žák zažívá pocit úspěchu.
A samozřejmě také, je-li ve třídě dostatečný počet interaktivních tabulí, dataprojektorů a dvakrát víc tabletů než žáků.

Unknown řekl(a)...
13. dubna 2015 v 11:21  

V některých školách také exaktně zkoumají počet žáků romského etnika dle parametrů k tomu účelu vytvořených.

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. dubna 2015 v 12:57  

Ano. Státní správa a samospráva ve školství se v tomto směru mnohdy chová hrubozrně rasisticky.
Vypadá údajně jako malý rom, chová se jako malý rom, má prospěch jako malý rom? Pak to nutně musí být malý rom. O jejich počtech se vedou záznamy, a hlášení se posílají do Bruselu nebo Štrasburku, podle toho, kde ten cirkus právě přebývá.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. dubna 2015 v 18:39  

Kolik bylo vybraných? 2500 škol? Místo plošných máme poloplošné testování? Ještě v režimu inspekce? Budou žebříčky?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. dubna 2015 v 18:41  

Pane Pytlíku, zapomínáte na označení třídy římskými číslicemi. Vyhláška je vyhláška.

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. dubna 2015 v 0:38  

Nezapomínám, pane Sotoláři, nezapomínám.
Tohleto jsem totiž vůbec nevěděl!

krtek řekl(a)...
14. dubna 2015 v 8:11  

Ajta. Že já taky na všechno naletím: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2Ffile%2F23289%2Fdownload%2F&ei=Ua4sVeSUL5XjapewgdgJ&usg=AFQjCNFhi7QZJ5eP511AcMKhZ6sF9lbYQg&bvm=bv.90790515,d.d2s&cad=rja
Už jsem si představoval to Karlovo náměstí a vojáky bez disciplíny!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.