Aktuálně připomínkovaný návrh novely školského zákona: předkládací a důvodová zpráva, a další dokumenty

pátek 10. dubna 2015 ·

Návrh novely přináší zejména zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, úpravu systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou, úpravu modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledků maturitní zkoušky; dále zahrnuje zřízení Národní rady pro vzdělávání, rozšíření kompetencí a forem činnosti ČŠI, úpravu povinných údajů zapisovaných do rejstříku škol.


Dokumenty ke stažení:


PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA1. ledna 2017; samotné předškolní vzdělávání bude povinné od 1. září 2017. (Pokud by se při dalším legislativním projednávání návrhu novely zákona ukázalo, že z důvodu nedostatečné kapacity a připravenosti mateřských škol je nutné účinnost odložit, je možné posunout termíny na 1. leden 2018 a 1. září 2018.)
a z matematiky při přijímacím řízení do většiny oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou účinná od 1. září 2016 a použijí se poprvé při přijímacím řízení
ve školním roce 2016/2017.
a písemných prací z cizího jazyka na principu hodnocení prací externími hodnotiteli
a nepovinná zkouška společné části matematika rozšiřující se uplatní od školního roku 2016/2017 (poprvé v jarním zkušebním období 2017), nepovinná zkouška společné části cizí jazyk rozšiřující se uplatní od školního roku 2018/2019 (poprvé v jarním zkušebním období 2019).Plán legislativních prací vlády ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě do 30. dubna 2015 návrh novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Stěžejním cílem novelizace školského zákona jsou úpravy v těchto třech oblastech:
  • Zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky
  • Úprava systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou
  • Úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledků maturitní zkoušky
Povinný rok předškolního vzdělávání se bude týkat všech dětí – občanů ČR pobývajících na území ČR, které před začátkem příslušného školního roku dosáhnou pěti let věku; výjimkou jsou pouze děti s hlubokým mentálním postižením. Povinný rok předškolního vzdělávání před tím, než dítě zahájí povinnou školní docházku, může dítě plnit jak formou docházky do mateřské školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení a vzdělávající podle RVP pro předškolní vzdělávání, tak i jinými způsoby (individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravných třídách ZŠ a v přípravném stupni ZŠ speciální, vzdělávání v zahraniční škole na území ČR). V mateřských školách s veřejným zřizovatelem je tento poslední rok poskytován bezplatně. Zároveň jsou nově zřizovány spádové obvody mateřských škol, a to obdobným způsobem jako spádové obvody škol základních.
Dále novela nově zavádí povinnost ředitele školy stanovit v rámci přijímacího řízení ve všech kolech přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, a to s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Tato přijímací zkouška se podílí na hodnocení uchazeče nejméně jednou polovinou. Učivo a ověřované dovednosti uchazeče vycházejí důsledně z RVP pro základní vzdělávání; základní parametry pro formu a délku trvání této přijímací zkoušky stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů). Zpracování zadání a vyhodnocení přijímací zkoušky je v kompetenci ředitele střední školy.  
V oblasti maturitní zkoušky je nejdůležitější navrhovanou změnou zavedení tří povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika) u naprosté většiny oborů středního vzdělání (s výjimkou oborů skupiny 82 Umění a užité umění). Dále je navrhováno sjednocení systému hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a písemných prací z cizího jazyka na principu anonymizovaného hodnocení prací externími hodnotiteli, kteří hodnotí písemné práce na základě centrální metodiky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Rozšiřuje se také portfolio zkušebních předmětů pro nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, a to o cizí jazyk rozšiřující a matematiku rozšiřující.
Novelou se dále zřizuje Národní rada pro vzdělávání jako stálý poradní orgán vlády. Národní rada pro vzdělávání se má vyjadřovat k návrhům dokumentů, které předkládá ministerstvo vládě, k návrhům právních předpisů a rozpočtovým otázkám v oblasti školství, k dalším důležitým dokumentům ve školství a ke skutečnostem významným pro vzdělávací politiku vlády. Dále se rozšiřují kompetence a formy činnosti České školní inspekce. ČŠI bude nově zjišťovat a hodnotit podmínky a průběh poskytování školských poradenských služeb; zavádí se také nová forma inspekční činnosti: elektronické zjišťování údajů o vzdělávání a výsledcích vzdělávání. Školy budou mít povinnost poskytovat tyto údaje ČŠI podle požadavků stanovených ČŠI. V návaznosti na to se mezi povinné údaje zapisované do rejstříku škol a školských zařízení nově zařazuje také adresa elektronické pošty školy nebo školského zařízení.   
K účinnosti navrhovaných změn
Změny související se zavedením povinného posledního roku předškolního vzdělávání dítěte před jeho nástupem k povinné školní docházce budou účinné od
Nová pravidla spočívající v povinné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury
Povinnost konat tři povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky bude pro žáky vybraných 65 oborů vzdělání platit poprvé ve školním roce 2018/2019 (v jarním zkušebním období 2019), pro žáky ostatních oborů vzdělání, kde jsou nutné razantnější změny v obsahovém vymezení a časové dotaci matematiky v rámcových vzdělávacích programech, je pak plánována na školní rok 2021/2022 (v jarním zkušebním období 2022).
Sjednocení systému hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury
Ostatní změny budou účinné od 1. ledna 2016, popř. od 1. září 2016.
Návrh zákona byl předložen do meziresortního připomínkového řízení dne… se lhůtou pro sdělení připomínek do…
Během lhůty stanovené pro sdělení připomínek nezaslal připomínky ani sdělení, že připomínky neuplatňuje… Zásadní připomínky uplatnila následující připomínková místa…
Vypořádání připomínek proběhlo dne… Návrh se předkládá vládě bez rozporu/s rozporem s…

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.