Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

středa 6. srpna 2014 ·

Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


Ke stažení:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Č. j.: MSMT-23913/2014


V Praze dne       . července 2014


Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů


Čl. 1
Účel a cíle pilotního ověřování
 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona pilotní ověřování přijímacího řízení  konaného pro uchazeče přijímané do skupin oborů vzdělání stanovených v čl. 2 odst. 2 (dále jen „ověřování“).


 1. Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
 1. Základní cíle ověřování:
 1. ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů;
 2. získat poznatky o působení použití jednotných testů v přijímacím řízení a pro proces rozhodování ředitelů středních škol při přijímacím řízení;
 3. získat podklady pro budoucí úpravu právních předpisů upravujících systém přijímacího řízení.

 1. Realizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke vzdělávání pro vybrané skupiny oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (uvedené v čl. 2 odst. 2) je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Centrum navrhuje, připravuje a zabezpečuje výrobu testových zadání, jejich distribuci, vyhlašuje metodiku pro konání jednotných testů, zabezpečuje vyhodnocení testů a předává výsledky přihlášeným středním školám s obory vzdělání ukončenými maturitní zkouškou (dále jen „střední školy“).

Čl. 2
Organizace ověřování
 1. Ověřování se uskuteční ve školním roce 2014/2015.    

 1. Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podávají v uvedeném školním roce přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do prvního ročníku oborů vzdělání kategorie:
  - „K“ (obory vzdělání skupiny 79 Obecná příprava /kmenový obor Gymnázium/),
  - „M“ (tzv. maturitní obory SOŠ) ,
  - „L0“ (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik),  
  včetně uchazečů, kteří v daném roce v období plnění povinné školní docházky ukončí pátý nebo sedmý ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceleté střední školy (viz § 61 odst. 2 školského zákona) a kteří splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 odst. 1 školského zákona). 1. Ověřování se týká pouze oborů vzdělání v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Netýká se přijímacího řízení v oborech vzdělání s talentovou zkouškou skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a v kmenovém oboru Gymnázium se sportovní přípravou, v nástavbovém studiu a zkráceném studiu (§ 62, § 63, § 83 až 85 školského zákona), a při přijímání do jiné než denní formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b), c), d), a e) školského zákona).

 1. V rámci ověřování budou ověřovány jednotné testy pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace v rozsahu RVP ZV.

 1. Jednotné testy z uvedených zkušebních předmětů budou pro školy, které se účastní ověřování, poskytnuty bezplatně.
 1. Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.
 1. Ověřování je pro střední školy dobrovolné (do doby nové právní úpravy novelou školského zákona).

 1. Ověřování se koná ve středních školách, které se prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do 30. září 2014. Krajské úřady vedou seznamy přihlášených středních škol všech zřizovatelů. Krajské úřady předají seznamy přihlášených středních škol Centru do 31. října 2014.

 1. Jednotné testy pro oba zkušební předměty jsou zpracovány:
 1. Ve variantách po uchazeče přijímané do prvního ročníku osmiletých gymnázií, šestiletých gymnázií a čtyřletých oborů vzdělání středních škol.
 2. Jednotně pro všechny kategorie dosaženého vzdělání (uvedené v bodě 2).
 3. Samostatně pro zkoušky konané v řádném a náhradním termínu.


Čl. 3
Organizace přijímacích zkoušek   
 1. Ředitel střední školy, která se přihlásila do ověřování, zohlední tuto okolnost ve vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna.

 1. Uchazeči podávají přihlášky ke střednímu vzdělávání (dále jen „přihláška“) středním školám k přijímacímu řízení do dotčených maturitních oborů vzdělání do 15. března.

 1. Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený ministerstvem (a zveřejněný na http://www.msmt.cz/). Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola v prvním pořadí není do  ověřování přihlášena, koná jednotné testy ve škole uvedené v druhém pořadí.

 1. Střední škola, které uchazeč přihlášku podal, vyznačí ve formuláři evidenční číslo přihlášky v rozsahu 1 až 999. Ředitel školy, na niž uchazeč podal přihlášku, nebo jím pověřená osoba přihlásí uchazeče do informačního systému Centra importem datové tabulky v požadované struktuře. Import bude proveden samostatně pro skupiny uchazečů zejména z jednotlivých ročníků základní školy, tedy samostatně pro žáky 5., 7. a 9. ročníků (a další přihlášené uchazeče na tato přijímací řízení). Bližší podrobnosti zveřejní Centrum v termínu podle čl. 3 odst. 13.

 1. Střední škola, která se přihlásila k  ověřování, předá prostřednictvím informačního systému (IS CERTIS) do 25. března Centru údaje o uchazečích, kteří se hlásí do oborů vzdělání uvedených v čl. 2 odst. 2, pro náhradní termín testů do 21. dubna.
 2. Centrum zašle do 14. dubna zadání testů, prezenční listinu a záznamové archy (zkušební dokumentaci)  pro řádné termíny  testů v zabezpečeném balení pro každého přihlášeného žáka do distribučního místa v každém kraji. Distribučním místem v kraji je místně příslušný krajský úřad.  

 1. Ředitelé škol si v distribučních místech vyzvednou zkušební dokumentaci před konáním jednotných testů v termínech:
  1. 15. dubna, pokud konají jednotný test pro uchazeče do oborů vzdělání Gymnázium v délce 8 a 6 let (a obor čtyřleté gymnázium, pokud je přijímací řízení ve škole i pro tento obor vzdělání),
  2. 17. dubna, popř. ráno 20. dubna, pokud konají jednotný test pouze pro uchazeče do ostatních oborů vzdělání v délce 4 roky.
Distribuce zkušební dokumentace pro náhradní termín bude provedena elektronicky.

 1. Česká školní inspekce koná namátkové kontroly řádného průběhu jednotných testů, zejména kontroly neporušení pečetě před otevřením balení zkušební dokumentace.

 1. Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční v jednom řádném termínu, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu společném pro obě skupiny středních škol.

 1. Konkrétně se budou jednotné testy konat u maturitních oborů ve dnech:
Studium
Řádný termín testů
Náhradní termín testů
Čtyřleté
20. 4. 2015
24. 4. 2015
Šestileté a osmileté
16. 4. 2015
24. 4. 2015

 1. Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase. Přesné termíny zahájení zkoušek budou stanoveny Centrem v termínu podle čl. 3 odst. 13.

 1. Záznamové archy budou neprodleně po ukončení jednotného testu skenovány a odeslány pomocí duplexního skeneru datového digitalizačního terminálu (DDT) do Centra.  Vyhodnocení výsledků testů provede Centrum na základě zaslaných záznamových archů.  Výsledky testů zašle Centrum středním školám do čtyř dnů po obdržení záznamových archů.  

 1. Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotného testu zveřejní Centrum do 15. září.   

 1. Centrum nabídne ve spolupráci s NIDV školám přihlášeným do ověřování školení pro ředitele a zadavatele jednotných testů, které se uskuteční v termínu stanoveném Centrem od 13. do 30. ledna.  


Čl. 4
Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení
 1. Ředitel střední školy stanoví v rámci vyhlašovaných kritérií podle čl. 3 odst. 1 podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče.

 1. Ředitel střední školy stanoví hranici úspěšnosti každého z jednotných testů pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené Centrem.

 1. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna.
 1. Hranici úspěšnosti jednotného testu a podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazečů střední škola zveřejní spolu s vyhlášením výsledků přijímacího řízení.

 1. Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu pro konání testů proběhne samostatně. Ředitel školy ponechá pro tento případ odpovídající počet volných míst.

 1. Výsledky jednotných testů uchazeče obdrží od Centra škola uvedená uchazečem v přihlášce na druhém místě (pokud je přihlášena do ověřování) podle čl. 3 odst. 12.
 1. Ve školách, které se ověřování neúčastní, bude stanoveno pořadí přijímaných uchazečů způsobem podle § 59 až 60b školského zákona. Pokud se uchazeč hlásil na první školu v pořadí, která se nepřihlásila do ověřování, a na druhou školu v pořadí, která se přihlásila do ověřování, absolvuje jednotné testy přijímací zkoušky ve druhé škole v náhradním termínu.
 
 1. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit do 7. května (tj. 22. dubna + 10 pracovních dní) ve školách bez rozdílu, zda se přihlásily nebo nepřihlásily do ověřování.

 1. Ředitel školy rozhodne o uplatnění výsledků jednotných testů v dalších kolech přijímacího řízení a zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení.
        

Čl. 5
Vyhodnocení ověřování
Závěrečnou zprávu a vyhodnocení ověřování zpracuje Centrum do 31. srpna 2015.


                                                                                                                                PhDr. Jindřich Fryč
                                                                                                                                náměstek ministra
skupiny pro vzdělávání


Příloha č. 1
Přehledný harmonogram ověřování pro školní rok 2014/15

Akce, činnost
Termín
Odpovědnost
Stanovení podrobností k organizaci konání jednotného testu, předání pokynů k organizaci testování
do 15. září 2014
Centrum
Přihlášení středních škol k ověřování místnímu krajskému úřadu
do 30. 9. 2014
školy
Předání seznamu škol (účastnících se ověřování) od KÚ a MHMP Centru  
do 31. 10. 2014
KÚ (MHMP)
Informační semináře pro registrované školy
v období od 13. 1. 2015
do 30. 1. 2015
Centrum
Poskytnutí ilustračních testů + vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy
do 31. 1. 2015
Centrum
Odevzdání přihlášek uchazečů školám
do 15. 3. 2015
uchazeč
Zpřístupnění aplikace v IS CERTIS pro import dat
17. 3. 2015
Centrum
Předání údajů z přihlášek uchazečů Centru
do 25. 3. 2015,
pro náhradní termín do 21. 4. 2015
školy
Termín pro upřesnění přihlášek v IS CERTIS
do 31. 3. 2015
školy
Dodání personalizovaných dokumentů zkušební dokumentace v listinné podobě distribučním centrům
do 14. 4. 2015
Centrum
Převzetí zkušební dokumentace od KÚ  
15. 4. – gymnázia;
17. 4. (20. 4.) – ostatní obory
školy
Termíny konání jednotných testů
řádný termín: 16. 4. 2015 pro 6letá
a 8letá gymnázia,
20. 4. 2015 pro 4leté obory;
náhradní termín: 24. 4. 2015 pro všechny obory
školy
Předání přihlášek Centru k náhradnímu termínu
do 21. 4. 2015
školy
Dodání veškeré elektronické zkušební dokumentace pro náhradní termín
do 22. 4. 2015
Centrum
Předání souhrnné závěrečné zprávy se sumarizací, srovnáním a komentářem za všechny školy a skupiny oborů vzdělání
do 13. 6. 2015
Centrum
Předání dat získaných ze zpracování ověřování jednotných testů
do 27. 6. 2015
Centrum

1 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
6. srpna 2014 v 12:23  

Být ředitelem gymnázia, tak si účast v tomto pilotním ověřování velmi velmi rozmyslím. A být ředitelem SOŠ nejdu do toho vůbec.

V nastavení termínů a v uvažování deváťáků a jejich rodičů se totiž skrývá dost výrazné nebezpečí.

Představme si hypoteticky situaci, že ze šesti gymnázií ve městě, půjde do ověřování jedno. Rozumně uvažující rodič přihlásí své dítě na termín 20.4. na jedno z pěti nepilotních gymnázií, protože tam bude dopředu z minulých let vědět, jak budou přijímací testy vypadat a může na ně decko lépe připravit. Výsledky bývají většinou na webech zveřejněny následující den, takže od 21.4. můžou rodiče směle odvevzdávat zápisové lístky. Na pilotní gymnázium dá tento rodič dítěti přihlášku až na náhradní termín 24.4., protože to už se dá od těch, co to dělali 20.4. ledacos vysondovat. Výsledky však možná budou až 28. 4.?
Pokud do toho to jedno gymnázium půjde, může velmi a rychle snadno přijít o nejlepší studenty, a pokud do toho za těchto podmínek půjde SOŠ, může mít problém své maturitní obory vůbec naplnit.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.