Vyjádření ředitele školy ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC k "Petici rodičů za zachování výuky matematiky dle prof. Hejného jako hlavního způsobu výuky matematiky", kterou škola obdržela dne 23. 4. 2014

úterý 3. června 2014 ·

Cílem ředitele školy je sjednocení způsobu výuky v jednotlivých předmětech tak, aby bylo dosaženo logické návaznosti a výuka dosahovala smysluplnějšího a jednotnějšího charakteru s ohledem na skladbu žáků ve škole danou příslušnou spádovou oblastí (nejedná se o výběrovou školu, mnoho cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků průměrných...) a navýšení počtu žáků v budoucích prvních třídách jako důsledku demografického vývoje v Praze.


Na základě případů, které ředitel školy řešil s nespokojenými rodiči (přestupy ze školy, nezájem o přestup do naší školy z důvodu výuky matematiky dle metody prof. Hejného, problémy žáků při doučování externím vyučujícím či rodičem - není možné dostatečné upevňování, procvičování) a konzultací s několika řediteli pražských a mimopražských škol, kteří mají s výukou této alternativní metody na své škole zkušenosti, a dále na základě konzultací se speciálními pedagogy z pedagogicko psychologické poradny a s vyučujícími matematiky na II. stupni ZŠ dospělo vedení školy k závěru, že je vhodné zvolit pro výuku matematiky jinou (řekněme běžnou či klasickou) metodu výuky. Z tohoto důvodu jsem rozhodl ve spolupráci s předmětovou komisí matematiky, že bude vybrána jedna z učebnic, která bude odpovídat zadaným parametrům. Učebnice od nakladatelství Fraus, která podporuje výuku podle metody prof. Hejného, může být nadále používána jako doplňková učebnice. Toto rozhodnutí se týká pouze nastupujících žáků do 1. ročníku, současných žáků se změna netýká.

Škola je svým školním vzdělávacím programem zaměřena na esteticko-výchovné předměty, což již samo o sobě vymezuje její specifičnost. Další specifikaci školy nepokládám za vhodnou, a to i z důvodu reálně omezené možnosti volby školy rodiči v důsledku vysokého procenta uchazečů ze spádové oblasti, které bude v příštích letech kulminovat.

Existuje velké množství rodičů, kteří zastávají opačný názor než pisatelé petice (je tedy možné očekávat i petici proti výukové metodě prof. Hejného). Dlouhodobý nátlak, který vyvíjejí někteří rodiče, někteří učitelé a někteří členové SRPŠ na ředitele a potažmo vedení školy, vede k zasahování do pravomocí a kompetencí ředitele školy ve smyslu školského zákona. Odpovědným za vzdělávání žáků je ředitel školy, a proto též rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání. Za této situace není možné zodpovědně rozvíjet školu dle koncepce rozvoje, kterou ředitel školy úspěšně naplňuje. Petice a manipulace s rodiči způsobuje mnohé disturbance a neklid nejen ve škole - mezi učiteli, ale i na území městské části - v Letňanech.

Osobně jsem přesvědčen, že míra dosaženého liberalismu v současném školství se podílí na jeho destabilizaci. Tyranie aktuálního, moderního a módního je umocňována na úkor osvědčených principů. Kdo neuznává veškeré aktuální trendy a novinky je obviňován ze zpátečnictví, tmářství a bývá označen za nepřítele pokroku. Rovněž nadměrná a ne příliš regulovaná diverzita výběru vede mimo jiné ke znepřehlednění současného stavu a radikalizujícím se konfliktům. Vzhledem k pracovním zkušenostem a působení na všech úrovních školství (základní, středoškolské, vysokoškolské) i ve vědeckém výzkumu vím, o čem mluvím. Srovnávací písemné práce žáků v rámci ročníku školy pochopitelně nemohou být považovány za reprezentativní vzorek, který cokoliv vypovídá o kvalitě dané výukové metody. Stejně tak nelze přisuzovat úspěchy některých žáků v matematických soutěžích (Klokan, Cvrček) nové metodě výuky. Do hry vstupují parametry intelektu žáků, kvalita výuky učitele apod. I přes masivní propagaci a zavádění této metody "na trh" během několika let se touto metodou jako hlavního způsobu výuky matematiky učí na zanedbatelné části škol v ČR. Učitelé II. stupně naší školy nemají zájem vyučovat touto metodou matematiku na II. stupni ZŠ, tudíž chybí návaznost při přechodu žáků z prvního na druhý stupeň, která je však velice důležitá. V žádném případě nelze učit jinou metodou na prvním stupni a jinou metodou pak na stupni druhém. V takovém případě ani metoda prof. Hejného nemůže být pro vzdělávání přínosem, protože její pojetí tím postrádá smysl.

Další problém vyvstává při přijímání nových kvalifikovaných učitelů, kteří neprošli na fakultách výukou metodiky prof. Hejného vzhledem ke specifičnosti metody (dle názoru zastánců se jedná o "vlastní filosofii"). Výuka je realizována dle mých informací pouze na univerzitách v Praze a v Ostravě. Vzhledem k nízkým finančním prostředkům z ONIV není možnost dostatečného proškolení všech vyučujících na metodu prof. Hejného.

Zda se metoda výuky dle prof. Hejného projeví jako úspěšná a dlouhodobě realizovatelná se teprve v budoucnu ukáže. Osobně o tom nejsem zcela přesvědčen. Metodu obhajují z odborníků vesměs jednotlivci. Mnohé specifické evoluční novinky se již mnohokrát v historii vývoje života ukázaly nakonec dlouhodobě jako neživotaschopné. To samé se už několikrát projevilo i v kulturní evoluci "nových výukových metod" (množiny, kritické myšlení, nesčetné metody výuky cizích jazyků). Tam je však faktor času mnohem rychlejší.

Petice rodičů je dnes již oblíbený letňanský evergreen (uplynul sotva rok od doby, kdy někteří rodiče běhali po zastávkách MHD s peticí za odvolání bývalé ředitelky školy, příště se může petice týkat např. plánování mimoškolních akcí školy či otázek výběru zaměstnanců pedagogického sboru).

Petici rodičů, kterých se navíc opatření netýká, považuji za neoprávněné zasahování do kompetencí ředitele školy. Vzhledem k těmto skutečnostem zůstává rozhodnutí ředitele školy i nadále v platnosti (metoda prof. Hejného jako možná doplňková metoda výuky matematiky na I. stupni ZŠ).

I když toho již dnes z osvícenských iluzí mnoho nezbývá, vždy je třeba se křečovitě držet té ze všech nejproblematičtější - totiž víry ve zdravý lidský rozum.

V Praze dne 19. 5. 2014

RNDr. Pavel Kučera, Ph.D.

ředitel školy

Zdroj: ZSFajtla.cz

14 komentářů:

Ondřej Šteffl řekl(a)...
3. června 2014 v 15:26  

Tyranie aktuálního, moderního a módního je umocňována na úkor osvědčených principů. Jako bych slyšel kočího, když Ford přišel s automobily.

Třeba by mě ovšem zajímalo proč V žádném případě nelze učit jinou metodou na prvním stupni a jinou metodou pak na stupni druhém.? Čili v žádném případě nelze přemýšlet a žít jinak, než jsme se učili ve škole?

No bylo by toho víc, co by se dalo namítnout. Celkově to je úžasný konflikt představ, který ukazuje, jak je české školství bezkoncepční. A teď mi nejde o to, že by snad koncepce měla spočívat v tom zda Hejného metoda ano či ne. To by v žádném případě neměl rozhodovat někdo shora. Ale jaký je rozsah práv rodičů a kdo tedy opravdu odpovídá za vzdělání dětí. Stát? Ředitel? Rodiče? Jistěže každý za něco, ale kdo za co? Víte to? Jak by to bylo správné podle Vás?

6. B řekl(a)...
3. června 2014 v 18:50  

Pane Šteffle, ředitel školy odpovídá za to, aby škola fungovala a poskytovala to, co má. Stejně vy určujete pravidla ve své firmě. Pokud se rodičům nelíbí styl výuky na jedné škole, můžou své dítě dát na jinou. To je zas jejich rozhodnutí. Já si taky vybírám, jestli nakoupím v OBI nebo ve Šteflotechně :-)

Ondřej Šteffl řekl(a)...
3. června 2014 v 21:20  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
y využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření
a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
y rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných
matematických vzorců a algoritmů
y rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné
a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
y rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních
matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě
těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
y vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh)
a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
y vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým
modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu
a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný
model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými
modely

y provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu
k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy
nebo problému

y přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky,
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
y rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace
z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností
matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
y rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při
každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření
dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo
vyvracení pomocí protipříkladů


A myslíte, že tohle se v běžných hodinách matematiky opravdu děje? Řekl bych, že v tom má Hejného metoda velkou převahu.

A pak je taky trochu problém, když už máte dítě ve škole, kterou jste si vybral, a něco se změní. Zdá se, že v tomto případě na prvním stupni už Hejného metodu dojedou. Ale co s dětmi dál. Pan ředitel píše: V žádném případě nelze učit jinou metodou na prvním stupni a jinou metodou pak na stupni druhém. Takže co s dětmi dál?

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. června 2014 v 23:13  

Jako bych slyšel kočího, když Ford přišel s automobily.

Jo jo, pokrok nezastavíš. Kočí dávno umřel, a pravnuk už zase práská bičem.
http://bit.ly/1kHaRpg

Metoda je počertech důležitá věc. Vzpomínám na doby, kdy ještě sedávali dva žáci u jednoho počítače, doma jej měla k dispozici asi tak polovina skupiny, a asi tak polovina z nich byla konektivní. Samostatnou práci jsem zadal tak, že jsem žákům řekl, co se má udělat a jak to má tak nějak vypadat. A oni práci příště přinesli.
Dnes má každý net čtyřiadvacet hodin denně, a já rozdávám zadání ve formě manuálu o několika stranách, všechno krok za krokem děláme přímo v hodině, a je-li alespoň polovina prací správně, považuji to za nevídaný úspěch.
Asi někde dělám chybu.

Unknown řekl(a)...
4. června 2014 v 14:01  

Nechápu, kde je problém...

Mám pocit, že tady někdo účelově démonizuje tzv. Hejného metodu (pan profesor při vší úctě tuto metodu nevymyslel, pouze ji přiblížil českému školství) a tváří se, jako by šlo o úplně jinou matematiku než tu "klasickou".
Není žádná "Hejného matematika" a "klasická matematika". Je to pořád ta stejná matematika, kterou nám přinesl Pythagoeas, Euklides, Descartes, Leibnitz a další. Jsou jen různé způsoby, jak tuto matematiku děti naučit. Jde jen o tu "maličkost", jestli se žáci kromě toho, co je v osnovách, také naučí mít matematiku rádi a používat ji v praxi nebo ji budou celý život nenávidět, protože v nich (po zkušenostech ze školy) vyvolává odpor.
Dříve žádná Hejného metoda nebyla a většina středoškoláků z matematiky úspěšně odmaturovala. Možná bychom se měli ptát, jak je to možné, že to dřív šlo a dnes ne. Pan profesor Hejný si tuto otázku klade a nabízí odpovědi. Nechápu, proč je někdo nechce slyšet nebo z toho dělá doslova ideologický problém.
Pokud bych učil matematiku na základní škole, určitě bych se názory a metodami profesora Hejného inspiroval. Pokud bych dodržoval osnovy, tak by mi to přece žádný ředitel zakázat nemohl.
A kritikům pana profesora doporučuji, ať si něco od něho přečtou. Možná jim to otevře oči a pochopí, jak je celá tato diskuse zbytečná.

Unknown řekl(a)...
4. června 2014 v 17:35  

Jde tady ještě o matematiku? Nejde náhodou o osobní boj s ředitelem? Kam ještě jsou schopni některé učitelky zajít? Nestydí se? Nebylo by lepší si najít místo jinde, například na škole kde se to učí? I když ono se to na hodně školách ruší. Pak tedy zůstává otázka : "Je to vážně tak dobrá metoda?"

Unknown řekl(a)...
4. června 2014 v 17:35  

Jde tady ještě o matematiku? Nejde náhodou o osobní boj s ředitelem? Kam ještě jsou schopni některé učitelky zajít? Nestydí se? Nebylo by lepší si najít místo jinde, například na škole kde se to učí? I když ono se to na hodně školách ruší. Pak tedy zůstává otázka : "Je to vážně tak dobrá metoda?"

Tajný Učitel řekl(a)...
4. června 2014 v 21:04  

Pokud má Hejného metoda výuky dar matematiku žákům neznechutit, mělo by být v zájmu učitelů samotných ji v rámci svého dalšího vzdělávání nastudovat, zvláště když je odpor dětí ke klasické výuce matematiky a tím i předmětu jako takovému dokazatelný.

Bude-li se metoda rušit kvůli neschopnosti či nezájmu kantorů s ní pracovat, nebudou se moci její výsledky empiricky podložit. Takže starý dobrý (ne)osvědčený koňský povoz opět vítězí.

Doporučuji rodičům nečekat a založit školu vlastní, třeba s názvem Hejného škola. Bojovat s osifikovanými otroky systému je marné.

Unknown řekl(a)...
5. června 2014 v 1:40  

Je úžasné sledovat jak například druhák obhajuje své řešení, diskutuje o řešení druhých ... jak děti matika baví a jsou vnitřně motivovaní se učit. Nahlédněte na stránky společnosti Hejného matematiky - http://www.h-mat.cz/. Ve škole jsme zahájili výuku matematiky pana profesora v září 2008. Jsme jedna ze 370 škol v ČR, která metodu pana profesora Hejného využívá. Hejného matematika má promyšlenou a vyzkoušenou metodiku, jak všechny žáky aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim radost z objevování. Postupně přecházíme na matematiku pana profesora ve všech ročnících. Ve školním roce 2014/2015 pod vedením společnosti H-mat pilotně ověřujeme matematiku již v sedmém ročníku.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. června 2014 v 9:17  

pilotně ověřujeme matematiku

Jak vypadá, pane Berane, to pilotování?
S jak velkým vzorkem respondentů pracujete?

Unknown řekl(a)...
5. června 2014 v 17:25  

Moji rodiče takto učili matematiku už před téměř 50 lety.Tehdy spousta chytrých diskutujících ani nebyla na světě.A nikomu nemuseli platit za kurz.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. června 2014 v 21:23  

stránky společnosti Hejného matematiky

Pominu skutečnost, kterou tu už někdo zmínil, že NENÍ žádná Hejného matematika. Jestli, tak metoda. Ale asi to dopadne jako s těmi 'internetovými' stránkami. Že se dohromady motá zobecněný název rozlehlé počítačové sítě a na ní běžící nejrozšířenější služby, už dávno nikoho nezajímá.
Ale rád bych si v několika věcech udělal jasno.
Je název 'Hejného metoda' nějak chráněn autorskými právy?
Má charakter vynálezu, patentu, je tu nějaký vzor, nebo ochranná známka?
Jak se dá tato metoda rozpoznat mezi jinými metodami? Jaké jsou její podstatné atributy?
Kdo dbá na jeji čistotu? Jak je řešena její kontaminace jinými postupy?
Je nějak ošetřeno zneužití jména? Jako že, když budu o svém, žáky tolik žádaném tradičním biflování informačních a komunikačních technologií mluvit jako o Hejného metodě, abych hanebně ošálil agenty školní inspekce?
Nebo dokonce, a nedejbože, se na konjunktuře výchovy k myšlení hodlal nějak příživit?

krtek řekl(a)...
6. června 2014 v 8:28  

Bať. Kolegyně zkratku předmětu Informační technologie INT čtou jako Internet. A už se ani nepokouším jim to vymluvit. Jen žákům ano - internet do výuky INT patří jen v předepsaných celcích.
Jinak pan Hejný si své nápady nepatentuje jako někdo(!). Jeho didaktiku (známou jako Žlutá kniha) čtu čas od času od A do Z.

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. června 2014 v 11:10  

Drobné opáčko za pomoci slovníku cizích slov.
didaktika
• teorie vyučování a vzdělávání
• výchovné směřování
metoda
• způsob, jak dosáhnout nějakého teoretického i praktického cíle
metodika
• nauka o metodě vyučování určitého oboru
• pracovní postup

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.