Standard učitele a jeho místo v kariérním systému pedagogických pracovníků

čtvrtek 23. ledna 2014 ·

„Kvalita práce pedagogických pracovníků je nejvýznamnějším faktorem pro dosažení lepších výsledků a posunu žáků v učení.“ HATTIE, 2003


1. Úvod

Standard učitele (SU) je základem nově připravovaného kariérního systému (KS) pro učitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. SU shrnuje požadavky státu, jakožto „největšího zaměstnavatele“ učitelů, na jeho osobnostní kvality, profesní dovednosti a jejich rozvoj v celém průběhu učitelovy kariéry.

Pojetí SU s vazbou na KS je v rámci Evropy unikátní a sdružuje cesty uplatněné v dalších evropských zemích – odráží a akcentuje kvalitu práce učitele a rozsah jeho působení.

Kariérní systém je postaven na třech kariérních cestách[1]
1. Cesta rozvoje profesních kompetencí
2. Cesta směřující ke specializovaným pozicím ve školách
3. Cesta směřující k funkčním pozicím2. Standard učitele

Standard učitele je výchozím bodem pro první z uvedených cest. Je navržen jako nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce učitele a postihuje i rozsah působení učitele v systému. Umožňuje rozpoznání kvality a jejího zúročení v práci učitele ve prospěch žáků ve třídě i ve prospěch ostatních učitelů ve škole i mimo ni.

Standard učitele je uvedenou preambulí, která se zabývá etikou a hodnotami v práci učitele. Sdílení etických hodnot a principů chování učitele je ve SU vnímáno jako základní předpoklad pro práci učitele.

Standard celistvě popisuje v jednotlivých kariérních stupních první z kariérních cest jak očekávanou vzrůstající kvalitu práce učitele, tak i jeho očekávaný zvětšující se rozsah působení od práce ve třídě se žáky, přes činnosti pro profesní komunitu po aktivity zvyšující kvalitu školského systému jakožto celku.

SU je strukturován do tří oblastí:

 1. Učitel a jeho profesní Já
 2. Učitel a jeho třída
 3. Učitel a jeho okolí
První z těchto oblastí se věnuje osobnostním předpokladům učitele a znalostem a dovednostem, které jsou nezbytné pro úspěšné působení v učitelské profesi.

Druhá oblast se věnuje přímému působení učitele na žáky ve třídě a je vnímána jako jeho nejdůležitější součást s přímým a bezprostředním dopadem na výsledky žákova učení.

Třetí oblast se věnuje působení učitele vně školy, zahrnuje oblast spolupráce se sociálními partnery a zdůrazňuje jeho postavení v roli „občanské autority“.

SU popisuje očekávání a požadavky na práci učitele pro potřeby jeho zařazení do příslušného kariérního stupně. Každá z těchto tří oblastí SU obsahuje základní definici, z ní pak vycházejí očekávané profesní kompetence[2] či předpokladypříklady indikátorů pro posouzení jejich naplnění v jednotlivých kariérních stupních.

Pro aplikaci KS a použití SU v praxi škol bude SU doplněn o konkrétní příklady popisů možného naplnění SU v jednotlivých kariérních stupních učiteli různých typů škol a různých aprobací.
SU poskytuje jednotný rámec, který popisuje kvalitu práce učitele a rozsah jeho působení i jeho profesního rozvoje ve čtyřech fázích profesní dráhy. Zohledňuje přitom profesní předpoklady učitele pro kvalitní výkon profese a rozsah jeho působení a současně definuje, co je od učitele očekáváno na jednotlivých stupních kariérního systému.

Standard učitele popisuje kvalitu a rozsah práce učitele ve čtyřech kariérních stupních

I. kariérní stupeň[3]

Učitel disponuje osobnostními předpoklady pro výkon učitelské profese. Je po teoretické, a v nezbytné míře i praktické, stránce vybaven znalostmi, které jsou předpokladem k jejímu úspěšnému zvládnutí.

II. kariérní stupeň
Svou práci ve škole a ve třídě odvádí v požadované kvalitě.

Učitel disponuje profesními kompetencemi na úrovni zaručujícími výkon učitelské profese na státem očekávané úrovni. Profesní kompetence potvrdil v atestačním řízení, jímž ukončil své adaptační období ve škole po ukončení pregraduální přípravy na fakultě vzdělávající učitele.

Učitel se samostatně věnuje výchově a vzdělávání žáků, udržuje si své profesní dovednosti a průběžně aktualizuje své odborné znalosti.

III. kariérní stupeň
Učitel odvádí práci ve vysoké kvalitě, která přesahuje běžný standard. Učitel je vnímán jako expert ve svém oboru. Průběžně se zdokonaluje ve svých předmětech, oborových didaktikách, pedagogice, psychologii, speciální pedagogice a v oblasti managementu třídy.

Ve své práci dlouhodobě dosahuje prokazatelně výborných výsledků, pozitivně je hodnocen vedením školy, žáky i jejich rodiči.

Je respektovaným rádcem a pomocníkem svým kolegům ve škole, předává jim své zkušenosti. Přispívá tak aktivně k růstu kvality v rámci své školy. Jeho práce pro školu je díky jeho kvalitám velmi obtížně nahraditelná. Je pedagogickým lídrem školy.

IV. kariérní stupeň
Učitel odvádí práci ve vysoké kvalitě, která přesahuje běžný standard. Učitel je vnímán jako expert ve svém oboru. Průběžně se zdokonaluje ve svých předmětech, oborových didaktikách, pedagogice, psychologii, speciální pedagogice a v oblasti managementu třídy.

Učitel dosahuje ve své práci dlouhodobě výborných výsledků. Pozitivně je hodnocen vedením školy, žáky i jejich rodiči.

Je díky svým kvalitám a zkušenostem vnímán jako lídr ve svém oboru i za hranicemi své školy. Angažuje se v profesních sdruženích, publikuje a lektoruje v rámci předmětů své aprobační skupiny nebo v oblasti pedagogických nebo psychologických věd nebo v oblasti manažerských dovedností. Přispívá tak aktivně k růstu kvality v rámci systému školství.

Je připraven vést a hodnotit ostatní učitele v jejich profesním růstu i mimo svou školu.


3. Atestační řízení

Postup mezi jednotlivými kariérními stupni 1. kariérní cesty je podmíněna úspěšným zvládnutím atestačního řízení.[4] V průběhu atestačního řízení bude učitel obhajovat s využitím výběrového profesního portfolia naplnění standardu učitele ve vyšším kariérním stupni.

Při rozhodování o postupu učitele do vyššího kariérního stupně bude atestační komise posuzovat práci učitele na základě trojice ukazatelů, které jsou patrné z charakteristiky kariérních stupňů:

Kvalita práce učitele
Pro posouzení míry kvality profesních kompetencí slouží indikátory popisující žádoucí stav ve všech čtyřech kariérních stupních. Z formulací indikátorů je patrná gradace kvality práce učitele. Indikátory jsou nastaveny tak, aby popisovaly kvalitu práce učitele:
Učitel na KS1 základní úroveň kvality odpovídající připravenosti související s pregraduální přípravu k výkonu učitelského povolání
Učitel na KS2 velmi dobrá kvalita práce učitele, koresponduje s očekáváním státu
Učitel na KS3 vysoká kvalita, kvalita znatelně přesahující běžný standard
Učitel na KS4 vysoká kvalita, kvalita znatelně přesahující běžný standard[5]

Rozsah působení učitele
Pro posouzení rozsahu působnosti učitele je zvoleno pro jednotlivé kariérní stupně toto rozlišení:
Učitel na KS1 práce ve třídě s podporou
Učitel na KS2 aktivní samostatná práce ve třídě
Učitel na KS3 podpora růstu kvality ve škole
Učitel na KS4 podpora růstu kvality systému

Výsledky práce učitele
Doložení výsledků práce učitele bude posuzováno v kontextu s podmínkami, v nichž učitel působí – typ školy, skladba žáků, místo působení školy…- a v kontextu ŠVP školy, na které učitel pracuje.4. Očekávání učitelské veřejnosti směrem ke kariérnímu systému a standardu učitele

Příprava KS je ze strany učitelů očekávaná již mnoho let. Učitelé si od něj slibují zejména změnu v odměňování a ocenění kvality a výsledků jejich práce. Stejně tak je patrné očekávání učitelů směrem k systematické podpoře v rámci profesní komunity. Tato očekávání souvisejí s kurikulární reformou a novými nároky na jejich práci.

Z pohledu učitelů je nezbytné, aby měl SU a potažmo i celý KS úzkou vazbu na praxi a aby byl psán jazykem, jemuž učitelé rozumějí. Učitelé současně očekávají, že postup kariérním systémem bude minimálně ovlivněn případnými interpersonálními neshodami uvnitř učitelského sboru na škole. Očekávají objektivitu a nezávislost hodnocení jejich práce při atestačním řízení.5. Očekávání státu směrem ke kariérnímu systému a standardu učitele

Očekávání státu koresponduje s očekáváním učitelů. Kromě roviny odměňování a oblasti podpory a konkrétnímu očekávání souvisejícímu s atestačním řízením, které jsou logicky akcentovány ze strany učitelské veřejnosti, očekává MŠMT dále:

 • velmi rychlý dopad na růst kvality a měřitelných výsledků ve vzdělávání,
 • vznik a rozvoj neformální podpory učitelů v cestě za kvalitou díky „profesnímu ukotvení“ učitelského povolání,
 • provázání pregraduální přípravy učitelů se školami a kvalitativní změny ve vztahu fakult vzdělávajících učitele (FVU) a budoucích zaměstnavatelů absolventů těchto fakult,
 • zásadní změny v pregraduální přípravě budoucích učitelů tak, aby zohledňovala vývoj nároků na „pracovní pozici učitel“


6. Změny, které KS a SU do školství přinesou, a důsledky pro jednotlivé aktéry

Zásadní změnou je rozšíření kariérních cest o cestu směřující k rozvoji profesních kompetencí. Ta doplní již existující a funkční cesty k přípravě na specializované, resp. funkční pozice. Stávající KS, pokud se o kariérním systému dalo hovořit, se cestě s jednoznačně největším dopadem na kvalitu procesů a výsledků věnoval pouze zprostředkovaně. Tato změna bude mít zásadní důsledky pro všechny aktéry ve vzdělávacím systému. Za hlavní pozitivní změny připravovaného KS je možné zcela jistě považovat:

Změna pro žáky
Změna pro žáky bude důsledkem všech níže uvedených změn dalších aktérů vzdělávání.

Změna pro systém

 • KS a SU ve svém důsledku navážou cíle vzdělávání stanovené kurikulárními dokument na konkrétní činnosti učitele ve třídě.
 • Aplikace KS a SU přinese velmi rychlé změny v kvalitě procesů i výsledků žáků. Důsledkem spuštění KS bude proto zvýšení konkurenceschopnosti ČR.
 • KS a SU kladou důraz na předávání profesních dovedností, vzájemnou podporu a síťování škol. Do systému se tak dostanou nové moderní prvky posilující profesní sounáležitost.
 • V návaznosti na očekávaný nový systém hodnocení a odměňování práce učitelů je možné očekávat zvýšený zájem o učitelství mezi maturanty, zvýšení kvality uchazečů o učitelské povolání

Změna pro fakulty vzdělávající učitele
KS a SU jasně formuluje očekávání státu, jakožto „největšího zaměstnavatele“ absolventů učitelských oborů na FVU, na minimální profesní kompetence začínajícího učitele, absolventa fakulty vzdělávající učitele. Proto:

 • KS a SU budou mít pozitivní dopad na obsah přípravy budoucích učitelů na FVU. Je možné očekávat sjednocení profilů absolventů FVU, resp. jejich sblížení.
 • Díky nastavení parametrů tzv. adaptačního období dojde k provázání pregraduální přípravy učitelů se školami, na nichž budou noví učitelé pracovat.

Změna pro ředitele
KS a SU přinese změny v prioritách práce ředitelů. Do popředí zájmu se dostane pedagogické řízení školy a práce s učiteli s přímým dopadem na zvýšení kvality pedagogických procesů na školách. Vzhledem k tomu pak:

 • KS a SU přinese nové požadavky na znalosti ředitelů v oblasti hodnocení práce učitelů.
 • KS a SU přinesou změny i do přípravy ředitelů škol. Novým požadavkům se musí přizpůsobit i obsah vzdělávání ředitelů.
 • KS zavede nové povinnosti ředitelů vzhledem k začínajícím učitelům v jejich tzv. adaptačním období.

Ředitelé budou moci využívat SU v rámci KS např. tímto způsobem:

 • budou mít oporu pro objektivní hodnocení kvality práce učitelů,
 • získají vodítko pro pedagogické vedení učitelů ve sboru,
 • získají rámec pro rozvojové plány školy.

Změna pro učitele
Standard postavený na popisu profesních kompetencí je pro učitele nástrojem a oporou pro kritické zhodnocení, zda a jak jejich práce pomáhá žákům dosáhnout očekávaných výstupů. Pro učitele přinese KS a SU zásadní změny v pohledu na jejich práci:

 • Změna principů finančního ocenění práce učitele s akcentem na kvalitu, rozsah jeho působení a přínosem pro rozvoj učitelské profese.
 • Začlenění nové kariérní cesty do KS bude pro učitele významným motivačním efektem k práci na sobě a ke zvyšování svých profesních kompetencí s jasnou vazbou na jejich odměňování.
 • KS a SU bude mít zásadní formativní vliv na každodenní školní praxi. Učitelé získají nástroj pro reflexi vlastní práce, pro sebehodnocení a hodnocení jejich práce.
 • KS a SU nastaví způsob hodnocení práce srovnatelně, transparentně a jednoznačně v rámci celé ČR bez ohledu na zřizovatele.
 • KS a SU budou znamenat i aktivní práci učitele s profesním portfoliem a budou předpokládat odpovídající znalosti učitele v této oblasti.

Učitelé získají díky SU jistotu v tom, co se od nich očekává. Mohou používat standard a indikátory dílčích profesních kompetencí např.:

 • jako průvodce, který jim pomůže reflektovat svou vlastní pedagogickou praxi,
 • jako rámec pro vytvoření nového přístupu k vlastní pedagogické práci,
 • jako návod pro plánování profesního postupu v rámci kariérního systému,
 • jako nástroj pro sebehodnocení a plánování vlastního rozvoje,
 • jako společný jazyk pro diskusi o pedagogické práci s jinými učiteli.

Změna pro zřizovatele

 • Zřizovatele získají nové možnosti pro hodnocení svých škol. Pohled na kvalitu škol prostřednictvím výsledků žáků bude možné doplnit o pohled, který umožní KS.
 • Změny související s nárokovým systém hodnocení učitelů v závislosti na jejich zařazení do KS budou změnami nárokovými, tedy změnami, které neohrozí princip „krajských normativů“.

Změna pro vzdělavatele učitelů v rámci DVPP

 • KS a SU se odrazí i ve struktuře, obsahu i formách DVPP. Do popředí se dostanou modulární kurzy směřující k rozvoji dílčích profesních kompetencí.
 • Vzdělávací krátkodobé kurzy i programy dlouhodobé postgraduální přípravy budou podléhat novým kritériím hodnocení, jimž se budou vzdělavatelé muset přizpůsobit. V dalším vzdělávání bude kladen důraz na sdílení zkušeností, případové studie, rozbory didaktických situací…


7. Další kroky při přípravě kariérního systému

Metodika hodnocení práce učitele
V návaznosti na KS a SU bude vytvořena metodika pro hodnocení práce učitele. Cílem těchto kroků je zajištění co nejobjektivnějšího hodnocení kvality práce učitele. Pro potřeby praxe bude v rámci projektu vytvořena metodika hodnocení dosažených kompetencí včetně uvedení indikátorů a příkladů pro různé druhy a typy škol.

Pro potřeby atestačního řízení bude vytvořena a odpilotována metodika práce atestačního orgánu. Budou formulována pravidla pro postup atestačního řízení.

Adaptační období začínajících učitelů
Zpracovává se přesná metodika, která shrne povinnosti začínajících učitelů, škol, na kterých pracují a FVU v prvních dvou letech působení nového učitele v praxi. Plošně uplatňovaná metodika zajistí provedení kroků nezbytných pro úspěšné zapojení se absolventa FVU do profesní praxe.

Příprava systému dalšího vzdělávání
KS a s ním související změny přinesou zásadní změny i v nárocích na programy DVPP. Ty budou rozvíjet znalosti učitelů z pregraduálního vzdělávání, přičemž budou zohledňovat aprobaci učitele i typ školy, na kterém učitel působí. Programy se budou opírat o konkrétní profesní zkušenosti účastníků, budou vycházet z případových studií, a co nejvíce budou reflektovat potřeby účastníků kurzů.

Portfolio a portfoliování
Profesní portfolio a práce s ním budou základním prvkem atestačního řízení. Před spuštěním KS je proto nutné zpracovat přehledné metodiky pro vedení portfolia, jeho hodnocení a způsob jeho obhajoby v průběhu atestačního řízení.

Kariérní systém ředitele
KS pro ředitele škol je logickým pokračování KS pro učitele, protože i funkční pozice umožňuje a předpokládá vývoj v průběhu kariéry.8. Financování
Dokončení kariérního systému pro učitele je součástí volebních programů všech stran, které se propracovaly do parlamentu. V některých případech je v jejich programech i závazek zajistit financování na jeho spuštění.


9. Rizika při náběhu KS
Spuštění KS ohrožují tyto základní faktory:

1. Politická shoda na spuštění KS
Projekt, v němž KS vzniká, překračuje volební období. Od přípravy projektového záměru, zpracování projektu, jeho spuštění až po ukončení, se v pozici ministra školství vystřídali 4 ministři. Na struktuře KS pracuje řešitelský tým složený ze zástupců vysokých škol, ředitelů základních a středních škol, zástupce profesních sdružení, CZESHA, zřizovatelů, inspekce… Snahou řešitelského týmu je vytvořit KS tak, aby odrážel nadstranickost a nepolitičnost tohoto dokumentu. Jen tak je možné zajistit jeho průchodnost při jeho uvedení do praxe zejména k nenulovým nárokům na státní rozpočet, které bude jeho spuštění znamenat.

2. Ekonomické podmínky
Nároky na spuštění KS musí být vyčísleny v závislosti na poltickém rozhodnutí aktuální vlády. Vzhledem k přínosům KS pro školství a očekávanému dopadu na společnost by neměly být překážkou.

3. Přijetí KS učitelskou veřejností
KS bude bezesporu znamenat změny pro práci učitelů i ředitelů. Školství je oblast na změny velmi citlivá a to nejen vzhledem ke změnám a očekávání učitelské veřejnosti po roce 1989.
Podmínkou pro přijetí KS učiteli je kromě specifických požadavků na srozumitelnost dokumentu a jeho odraz v každodenní praxi učitelů zejména garance ekonomického zajištění.

[1]Grafické znázornění kariérních cest je přílohou textu.
[2] Profesními k ompetencemi se rozumí soubor znalostí, dovedností, schopností a postojů, které může učitel v daném kontextu opakovaně prokázat. Jsou hodnotitelné, dají se získat a rozvíjet nebo zvýšit dalším vzděláváním.
[3] Kariérní stupeň I. koresponduje s profilem absolventa fakulty vzdělávající učitele.
[4] Přesná podoba atestačního řízení se v dané chvíli připravuje. Na rozdíl od mnohých zahraničních systémů nebude atestační řízení založeno na získávání kreditů např. za vzdělávací akce, ale bude navázáno na dosavadní profesní kariéru učitele a bude vycházet z „obhajoby“ profesního portfolia učitele.
[5] další gradace kvality práce učitele oproti KS3 již pro stupeň KS4 není vyžádána.

Stáhnout celý text v PDF.
Kariérní systém - schema (PDF)
Kariérní systém - diagram návazností (PDF)


20 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. ledna 2014 v 1:41  

KS a SU přinese nové požadavky na znalosti ředitelů v oblasti hodnocení práce učitelů.

Jakým způsobem je učitel hodnocen nyní?

pozitivně je hodnocen vedením školy, žáky i jejich rodiči

To jako že superstárová hlasovačka?

Jeho práce pro školu je díky jeho kvalitám velmi obtížně nahraditelná.

To se tedy začínám vyloženě těšit na stanovení míry nenahraditelnosti. Přinejmenším bude každý učitel nahraditelný učitelem ve stejném nebo vyšším KS.

Pokud jsem to dobře pochopil ředitelem nebo inspektorem se bude moci stát pouze učitel na KS nejníže III, tedy ten, který je pro danou školu jen obtížně nahraditelný. A co když se po jeho odchodu do výkonu těchto funkcí ukáže, že byl nahraditelný poměrně lehce? Nehrozí tu následná degradace?
A jak získájí příslušný kariérní stupeň stávající ředitelé. Budou kladně hodnotit sami sebe?

Učitelé získají díky SU jistotu v tom, co se od nich očekává.

Připouštím, že v tomto směru prozatím dost tápu.

Prosím vás, kdo je autorem této povedené recese?
Závěrem si dovolím ale doopravdy drobnou prognózu. Dopadne to jako s rvp a jednotnými maturitami. Komplikovaný, těžkopádný systém, popíší se tuny papíru, vyplodí se totálně ujeté metodiky, proběhnou tisíce naprosto zbytečných školení a seminářů, vyháží se miliony peněz a dřív se odletí na Mars.

jir řekl(a)...
23. ledna 2014 v 6:51  

Je to projekt:
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/karierni-system.ep/

BoBr řekl(a)...
23. ledna 2014 v 7:57  

Skutečnost, že se jedná o dosud nedokončený projekt, v rámci něhož se ani jeho řešitelé na obsahu neshodnou, je velmi důležitá. Zde publikovaný materiál vypadá jako skutečnost!
Jen připomínám, že o KS se mluví též v Memorandu Informační gramotnost pro žáky. Zatím to vypadá, že ze strany zodpovědných orgánů moc velká ochota zabývat se IG neexistuje.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
23. ledna 2014 v 10:14  

Většina řešitelů tohoto projektu jsou běžní kantoři z praxe z různých druhů škol. Věta pana Brdičky, že se řešitelé na obsahu neshodnou je mylná. Na tomto pojetí panuje v týmu shoda. Ale je pravdou, že zatím toto není konečný a závěrečný výstup. Předpokládám, že pan Brdička vychází z jeho pochopení kulatého stolu SKAVu, ale tam za řešitelský tým seděl pan Beran, pan Kuhn a pan Ševčík. Pan Korda a paní Spilková nejsou řešiteli tohoto projektu. (I když je pravdou že po určitou dobu i paní Spilková v projektovém týmu byla).
Co se týká pana Pytlíka, chtěl bych se na této stránce dožít nějakého jeho pozitivního komentáře myšleného vážně.
Varianta, že to dopadne jako RVP meturity atd je možná, ale řešitelský tým dělá vše aby se tak nestalo.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. ledna 2014 v 10:31  

chtěl bych se na této stránce dožít

Já bych se chtěl, pane Nádvorníku, dožít časů, až to začnou myslet vážně hybatelé našeho školství, víte? Tou pozitivností myslíte bezduché přitakávání kdejakému právě vychrlenému nápadu?
Pokud máte k tomuto projektu nějak blízko, řekněte mi, prosím, jak bude detekováno a podle jakých kritérií vyhodnocováno 'pozitivní hodnocení žáky i jejich rodiči' a 'velmi obtížně nahraditelná kvalita práce',

krtek řekl(a)...
23. ledna 2014 v 10:50  

Jenže zatím celý projekt vyvolává více otazníků:
1) Kdo bude rozhodovat o přestupu na vyšší stupeň?
2) Jaké budou spojeny peníze se zařazením do vyššího stupně?
3) Jak se bude pohlížet, např. z hlediska platů, na ty učitele, kteří zůstanou ve II. KS?
4) Co bude motivovat ke vzdělávání učitele, kteří nebudou usilovat o vyšší KS?
5) Co bude motivovat ředitele k motivaci učitelů?
...
Všechno to jsou líbivá slova, ale bez jasné definice kdo je za co zodpovědný a jaké s tím budou spojeny peníze, jsou to jen slova.

Eva Adamová řekl(a)...
23. ledna 2014 v 10:57  

"pozitivní hodnocení žáky a jejich rodiči"

Pokud se v hodnocení žáky a rodiči budou sbírat data od současných žáků školy, budou výsledky hodnocení naprosto rozdílné od hodnocení, které by se sesbíralo od absolvemtů škol, kteří jsou již na SŠ.

Současní žáci a rodiče potřebují co nejlepší známky na vysvědčení a podle toho kantory z velké části hodnotí, absolvent, který na SŠ zjistí, že z daného předmětu prd umí, už má většinou názor odlišný.

BoBr řekl(a)...
23. ledna 2014 v 16:41  

To je, paní Adamová, dost trefná připomínka. Dělají se i průzkumy, kde se zjišťuje dlouhodobé uplatnění absolventů v praxi. A to je teprve to skutečně funkční kritérium.
Jinak přiznávám, že neshody jsem zjistil na Kulatém stole minulý týden. Byly nepřehlédnutelné. Asi budou zjevné i na videu, ale 2 h. to určitě nikdo nevydrží.

Unknown řekl(a)...
23. ledna 2014 v 16:51  

Musím se smát. Nutnou podmínkou výkonu fce ředitele či výchovného poradce bude 3. stupeň - tzn. úroveň výuky výborná, výsledky práce vynikající? To pak tedy minimálně na naší škole očekávám personální zemětřesení.

olina řekl(a)...
23. ledna 2014 v 17:01  

Dobrý den, potřebuji poradit. Bylo nám nařízeno sjednotit hodnocení diktátů na 1. stupni. Spolu s další kolegyní jsme pro nerozlišování drobných a hrubých chyb, učíme 4. a 5. třídu a chceme navazovat na OV z 1. období. Jsme však v menšině. Kolegyně vypracovaly návrh na rozlišení těchto chyb, se kterým nesouhlasíme, ale nic s tím udělat nemůžeme, pokud si chceme ještě „zaučit“. Jejich oporou je materiál pro hodnocení maturitních slohových prací (Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová © Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2013).
Orientační rozlišení hrubých a malých chyb
Hrubé chyby:
• ve vyjmenovaných slovech
• v pravidlech psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, v koncovkách slov
• ve shodě přísudku s podmětem
• v psaní velkých písmen
• v rozlišování hranice slov
• v chybném psaní předpon
• v psaní předložek
• v asimilaci slov
• v souhláskových skupinách
• v psaní mě/mně, bě/bje, vě/vje, pě
• v interpunkci, pokud chyba má vliv na porozumění textu
• v zápisu přímé řeči, pokud chyba má vliv na porozumění textu
• chyby ve slovotvorbě
Malé chyby:
• v interpunkci, pokud chyba nemá vliv na porozumění textu
• v zápisu přímé řeči, pokud chyba nemá vliv na porozumění textu
• v kvantitě hlásek
• v nesprávném dělení slov na konci řádku
• ve vynechání hlásek ve slově

Nevíme, jak podle toho hodnotit, navíc jsme v rozporu, co znamená bod • v asimilaci slov (podle nich se jedná o spodobu, podle nás o špatnou pádovou vazbu...)
Může mi někdo,prosím, vysvětlit pojem kvantita hlásky ( chápu kvantitu samohlásky, ale bod diakritika tam již je). Už vůbec nevím,jak hodnotit interpunkci v izolovaných větách nebo jak hodnotit přímou řeč. Moc děkuji za případné odpovědi.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. ledna 2014 v 18:01  

Nevíme, jak podle toho hodnotit

Hodnoťte právě a jen v souladu s 'klasifikačním řádem'.
Pokud žák napíše alespoň 30 % textu bez chyby, je to dostatečně. 50 % dobře, 70 % chvalitebně a 85 % výborně. Pokud diktát poskládáte například z dvaceti slov, bude se Vám to dobře počítat.
Klesne Vám tlak, zvýší se Vaše pozitivní hodnocení žáky i jejich rodiči, a pro školu se tím pádem stanete jen velmi obtížně nahraditelnou.
Teď mne napadlo, že by se měl zavést osmý pád, 'jak, kterak'.

Eva Adamová řekl(a)...
23. ledna 2014 v 19:35  

Na naší škole udělá většina žáků 2. stupně v diktátu přes 20 hrubek jenom to fikne a průměry zkontrolních diktátů se pohybují kolem známky 4. podotýkám, že jsme naprosto běžná základka a děti píší SCIO z ČJ s průměrným percentilem kolem 60. Tak nevím jestli rozlišování chyb má v dabé situaci ještě vůbec nějaký smysl.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. ledna 2014 v 19:40  

V tom případě si, paní Adamová, z mého doporučení textový řetězec 'bez chyby' vydylítujte.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. ledna 2014 v 21:09  

Popírat neshody je směšné. Teď je potřeba říci jediné: o tomto návrhu kariérního řádu není třeba diskutovat, musíme ho prostě odmítnout! Rozhodně. Nahlas. Jednoznačně.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. ledna 2014 v 21:12  

Popírat neshody je směšné. Teď je potřeba říci jediné: o tomto návrhu kariérního řádu není třeba diskutovat, musíme ho prostě odmítnout! Rozhodně. Nahlas. Jednoznačně.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. ledna 2014 v 22:08  

Nemám v tomto směru prakticky nic nastudováno, a tak spíš intuitivně cítím, že kariérní řád, pokud jej vnímáme jako záležitost kvalifikční, nemůže být dost dobře závislý na tak nesouměřitelných parametrech jako je konkrétní místo výkonu profese, to jest škola a region, konkrétní vedoucí pracovníci, konkrétní žáci a podobně.
Navíc se mi zdá, že se tu míchá množina kvalifikačních předpokladů k výkonu profese s množinou hodnocení kvality tohoto výkonu. Jako když pan Suchý pojal kdysi úmysl vypěstovat speciální svatební květinu a zkřížil koniklec s pampeliškou. Chtěl tak získat konilišku, ale vyrostl mu pampeklec.
Jak už tu tolikrát zaznělo, a u kulatého stolu nakonec také, stát nejspíš pořád ještě pořádně neví, co je vlastně smyslem a žádaným výsledkem pobytu dětí a mládeže ve školách. Nemyslím ty předvolební proklamace přetavené do neméně dojemných koaličních dohod a vládních prohlášení. A bez povědomí cíle se dost dobře nedá stanovit, jak jej dosáhnout, a co je k tomu třeba. Jakkoli je to zřejmě naše národní specialita.
A zabývat se uspořádáním kariérního systému profese bez existence profesní komory? Tak to už je řádná taškařice.

poste.restante řekl(a)...
24. ledna 2014 v 8:27  

Na to, že nemáte nic nastudováno, kolego Blaho, řekl bych že v tom máte vcelku jasno.
Zjevně na rozdíl od mnoha těch, kteří mají nastudováno.

Dodám jen, že hodnocení 360°, které se leckde používá, kdy např. na platové či kariérní poměry zaměstnance má vliv také hodnocení kolegů, zákazníků, partnerů atd. je ve školství použitelné možná, zdůrazňuji možná tak na vysoké škole. Na prvním stupni budou děti paní učitelku milovat, na druhém a středním naopak nenávidět. Na střední se k tomu přidá u učitelky hodnocení dívkami typu: "blbá kráva", u téže pak hodnocení chlapců: "ta je ale má".
Nejsem si jist, zda tvůrci podobných návrhů byli při smyslech.

Už sám fakt, že k popisu "kompetencí" učitele je používán stejný pseudojazyk, který jsme si všichni oblíbili při tvorbě ŠVP, je pro mne hodně výmluvný. Ale třeba nešlo jinak...

Ke zmínce o cíli, účelu a směru vzdělávání či o profesní komoře už snad ani nemusím nic dodávat.

Radek Sárközi řekl(a)...
25. ledna 2014 v 2:32  

Opravdová věcná diskuze může začít, až když bude diskutujícím předložen materiál s analýzami, jak funguje kariérní systém v různých zemích v zahraničí. Až pak můžeme kvalitně rozhodnout, který zahraniční model by měl být vzorem pro ten český... Týká se to nejen standardu učitelské profese, ale i maturit, kurikula, financování. hodnocení apod.

BP řekl(a)...
25. ledna 2014 v 9:21  

Může mi někdo vysvětlit, kdy zase začneme normálně POŘÁDNĚ učit?

Dobrých 15 let mám pocit, že řešíme státní maturity, ŠVP, projekty, EU peníze školám, dumy, barvy života, atmosféru ve škole (teambuildingy pro zaměstnance i žáky - adaptační výlety), teď si přidáme kariérní řád, založený na putování zadním otvorem do vnitřních útrob šéfů, a čas na dobře odvedenou práci to zase nepřinese, natožpak konečně nějaké adekvátní finanční ohodnocení všech učitelů (nejen těch "vyvolených"!!!!!).

Od školství už nic nečekám. Totálně znechucena, chci pryč.
Opustit potápějící se Titanic!

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. ledna 2014 v 13:42  

kdy zase začneme normálně POŘÁDNĚ učit?

Až budou všelijací zkompetentňovací šarlatání, posluhovači nadnárodních korporací a jaloví čerpači dotací jati, do šatlav vsazeni a jejich předáci reformní pedagogickou dokumentací zavaleni.
Termín letu na Mars je časový horizont tak blízký, že počítám spíš s letem na některý z měsíců Jupitera.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.