Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

středa 10. července 2013 ·

Dokumenty ke stažení:

Č.j. MSMT- 22294/2013-1


Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

Úvodem


(1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení (dále jen „škola“).

V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými se setkáváme ve školním prostředí, je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu. Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných stádiích více či méně vyskytuje téměř v každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je třeba klást na budování otevřených, kamarádských
a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě a samozřejmě i mezi všemi členy společenství školy. Je důležité, aby pedagogové uměli rozpoznat a řešit počáteční stadia šikanování. V případě rozvinutí pokročilé šikany je nutná spolupráce školy s odborníky ze specializovaných zařízení (podrobněji viz kapitolu II., čl. 7.4.). Zajištění ochrany dětí před šikanou vyžaduje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování, neboť běžné pedagogické postupy selhávají.(2) Cílem předkládaného metodického pokynu je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 ve znění pozdějších úprav (dále jen „metodické doporučení“), ve kterém lze nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek.


(3) Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku

a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou.I.
Vymezení fenoménu školního šikanování, povinnost školy chránit děti před šikanou a východisko pro účinné řešení šikany.


Čl. 1
Vnější charakteristika šikanování


(1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje

i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu.(2) Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů

a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost (podrobněji viz metodické doporučení).(3) Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese.


(4) Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování (opakování, záměrnost atd.). Například, když se tzv. „poperou“ dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, která se jim oběma líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo z různých příčin nemůže bránit (podrobněji viz metodické doporučení).


(5)
a) Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování. Termínem kyberšikana neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické násilí a ani věcný konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partnery.


b) Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou často s kyberšikanou provázány nebo se s ní částečně překrývají, nicméně samy o sobě označují jiný typ násilného chování. Patří mezi ně například happy slapping, sexting, hoax, spam, cyberstalking, flaming, phising (podrobněji viz metodické doporučení, příloha č. 7 - Kyberšikana).Čl. 2
Projevy šikanování


(1) Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany podle typu agrese – typu nebo prostředku týrání patří:
 • fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti);
 • verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je
  i kyberšikana, děje se pomocí informačních a komunikačních technologií);
 • smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné
  a manipulativní příkazy apod.).


(2) Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména pokročilé šikany brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně oběti. Z tohoto důvodů je důležité umět rozpoznat přímé

a nepřímé signály šikany (viz PŘÍLOHA 1).(3) Při vlastní diagnostice šikany je třeba zkoumat tento fenomén ze tří praktických pohledů - jako nemocné chování, závislost a poruchu vztahů ve skupině (podrobné informace viz metodické doporučení).Čl. 3
Odpovědnost školy chránit děti před šikanou


(1) Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy
a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků
a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc.(2) Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech:
 • dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na státní zastupitelství;
 • dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze školského zákona (§ 21 odst. 2 školského zákona, dle něhož mají zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků právo mj. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte či žáka a právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání). Skutečnost, že dítě někoho šikanovalo nebo bylo šikanováno, lze chápat jako významnou skutečnost, která v průběhu vzdělávání nastala;
 • škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje svým chováním samo
  (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů);
 • v případě šikany se jedná o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci a dále případy, které výše uvedeným nebyly oznámeny i přesto, že se stalo něco závažného, protože nebyl zákonný důvod.


(3) Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění (dále jen „trestných činů“). Proviněním se rozumí trestný čin spáchaný mladistvým - § 6 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon

o soudnictví ve věcech mládeže):

vydírání § 175 TZ, omezování osobní svobody § 171 TZ, zbavení osobní svobody

§ 170 TZ, útisku § 177 TZ, těžkého ublížení na zdraví podle § 145, ublížení na zdraví §146 TZ, § 146a TZ, vraždy § 140 TZ, loupeže § 173 TZ, krádeže § 205 TZ, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci § 352 TZ, poškození cizí věci
§ 228 TZ, znásilnění § 185 TZ, kuplířství § 189 TZ, pohlavního zneužití § 187 TZ, apod. + nebezpečné vyhrožování § 353 TZ, nebezpečné pronásledování § 354 TZ, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení § 149 TZ.(4) Trestné činy ve vztahu ke kyberšikaně
Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných činů:
 • nebezpečné pronásledování (stalking, § 354 TZ) – např. dlouhodobě opakované pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých;
 • účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní rozhodnutí k sebevraždě;
 • porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ) – např. „odposlech“ odesílaného e-mailu;     
 • porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
  (§ 183 TZ),  např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti;
 • pomluva (§ 184 TZ) – např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť.


(5) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme

v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu (§ 367 TZ). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování (§ 366 TZ) či schvalování trestného činu (§365 TZ),
v krajním případě i podněcování (§ 364 TZ).
II.
Školní program proti šikanování


Čl. 4
Východisko


(1) Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit děti před šikanou. Zahrnuje v sobě metody řešení a další opatření zaměřená přímo na nápravu šikanování. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového chování ve škole.


(2) Každá škola vytváří vlastní školní program proti šikanování.


(3) Školní program proti šikanování je klíčovou součástí Minimálního preventivního programu (dále též „MPP“).


(4) Bezpečnost žáků vyžaduje vždy splnění minimálních požadavků na řešení šikany (viz následující článek 5).Čl. 5
Minimální požadavky na školu pro řešení šikany


Aby škola mohla účinně a bezpečně zastavit již existující šikanování, měla by plnit tyto požadavky:


 • ředitel školy je orientován v metodice, organizaci a právní problematice šikanování. Je to základní předpoklad, aby mohl vytvořit příznivé podmínky pro vyškoleného odborníka na řešení šikany a inicioval rozvíjení školního programu proti šikanování;
 • škola má vyškoleného alespoň jednoho odborníka pro koordinaci
  a následně i pro řešení šikany (zpravidla školní metodik prevence,
  dle vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
  a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.).  Pracovník pověřený řešením umí kvalifikovaně odhadnout stadium
  a formu šikany a rozhodnout, zda řešení zvládne škola sama nebo zda si povolá odborníka. (příloha vyhlášky č. 72/2005 Sb. stanovuje kompetence školních poradenských pracovníků, tj. školního metodika prevence, výchovného poradce, příp. školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga a také kompetence školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“), střediska výchovné péče (dále jen „SVP“) aj.);
 • škola spolupracuje s PPP, SVP a dalšími organizacemi a institucemi při řešení pokročilých a neobvyklých šikan, které sama nezvládne;


 • škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně dětí a žáků před šikanou. Vhodný způsob je seznámení rodičů s nekompromisním bojem školy proti šikanování, například na webových stránkách, v informativním letáku o škole a na třídních schůzkách (viz PŘÍLOHA 3);
 • škola má ve školním řádu:
  • zakomponován kategorický zákaz chování mající charakter šikanování a opatření, která se váží k tomuto závažnému porušení školního řádu (podrobněji viz PŘÍLOHA 4);
  • zpracovaná pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů (během vyučování,
   o přestávkách, v prostoru školy). Součástí tohoto textu je i stanovení kázeňských opatření při nedodržování těchto pravidel
   (viz PŘÍLOHA 4).
 • ředitel školy zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve škole před vyučováním a o přestávkách,
  na vytipovaných rizikových místech v prostorách školy;
 • škola má zpracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogů, zejména pracovníka pověřeného řešením šikany (zpravidla školního metodika prevence) a třídních učitelů v prevenci šikanování.Čl. 6
Školní program proti šikanování


(1) Vytváření školního programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. Určují ho dva znaky – celoškolní rozměr a zaměření na specifickou prevenci.
(a) Aby škola děti účinně chránila před šikanováním, zapojí všechny pedagogické pracovníky.
(b) Zaměření na specifickou prevenci vypovídá, že se program věnuje výhradně řešení šikany, a to prostřednictvím specifické primární prevence a prevence sekundární.
c) Obecná struktura 13 komponent ve školním programu proti šikanování má univerzální charakter a lze ji použít jako jednotící princip i pro ostatní rizikové chování, a tak vytvořit integrovaný, ucelený MPP.


(2) Školní program proti šikanování má 13 komponent (hlavních součástí):
     1. zmapování situace – analýza a evaluace (před a po zavedení programu a také v jeho průběhu);
     2. motivování pedagogů pro změnu;
     3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů;
     4. užší realizační tým (zástupce vedení - nejlépe ředitel, zástupci třídních učitelů z 1. a 2. stupně, zástupce družiny, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog atd.);
 1. společný postup při řešení šikanování (šest skupin základních scénářů);
 2. primární prevence v třídních hodinách;
 3. primární prevence ve výuce;
 4. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování;
 5. ochranný režim (demokraticky vytvořený smysluplný školní řád, účinné dohledy učitelů);
 6. spolupráce s rodiči (vhodný způsob seznámení s nekompromisním bojem školy proti šikaně, například na webových stránkách, pomocí informativního dopisu a při třídních schůzkách);
 7. školní poradenské služby;
 8. spolupráce se specializovanými zařízeními;
 9. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se jí účastní žáci z různých škol).


Podrobnější popis jednotlivých komponent naleznete v odborné literatuře: Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.
Čl. 7
 Specifikace některých součástí programu proti šikanování


7.1
Společný postup řešení při výskytu šikany ve škole
(Jde o komponentu programu č. 5, podrobněji viz metodické
doporučení.)


Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka specialistu (viz tabulka níže). V případě,

že jde o počáteční a obvyklou šikanu, kterou zvládne škola sama, odborník postupuje podle scénáře určeného pro tento typ šikanování. Pokročilé a komplikované šikany škola řeší ve spolupráci s odborníky z venku, zejména z PPP, SVP.
Do komplikované šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. Dále sem zahrneme základní formy šikany, se kterými nemáme zkušenosti. Patří do nich šikany krajně ohrožující bezpečí pedagoga a život oběti, dále šikany se změnou v základním schématu. Prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost u přímých
a nepřímých účastníků šikany. Patří sem rovněž šikany s rozvinutým zakrývajícím systémem. Vážnou komplikací je intenzivnější závislostní vztah mezi oběťmi
a agresory a vážnější dopady šikany na oběť - například známky úzkostné poruchy.Zdůrazňujeme, že šikanování je komplikovaný a paradoxní fenomén a běžné pedagogické postupy naprosto selhávají. Rovněž obecné a hotové kuchařky v podobě receptů nefungují, spíše ublíží, než pomohou.  


Tabulka: Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy
šikanování (Kolář, 2011)(1) Situace, které zvládne škola sama
    (a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu;
    (b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, RTP – Rámcový
        třídní program.
(2) Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku
    (c) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu;
    (d) první pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu;
    (e) první pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří
         sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování;
    (f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou.


Čl. 7.2
Dva scénáře pro každou školu
(podrobněji viz metodické doporučení)


Pro školu jsou určeny následující dva scénáře. První je určen pro řešení počáteční obyčejné šikany. Důvodem je fakt, že těchto obyčejných počátečních šikan je nejvíce a tvoří obrovské podhoubí pro rozbujení pokročilých a neobvyklých šikan. Druhý scénář je určený k řešení výbuchu skupinového násilí, tzv. školního lynčování. V tomto případě nelze čekat na odborníka-specialistu, protože je oběť ohrožena bezprostředně na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit. Škola proto nejprve zakročí sama, vyřeší akutní problém a později jej řeší za pomoci odborníka.


(1) Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011)
 1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany;
 2. rozhovor s informátory a oběťmi;
 3. nalezení vhodných svědků;
 4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory);
 5. ochrana oběti;
 6. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru:
  1. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření);
  2. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku);
 7. realizace vhodné metody:
  1. metoda usmíření;
  2. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči);
 8. třídní hodina:
  1. efekt metody usmíření;
  2. oznámení potrestání agresorů;
 9. rozhovor s rodiči oběti;
 10. třídní schůzka;
 11. práce s celou třídou.


(Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta k léčbě šikany - Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.)


(2) Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – Poplachový plán pro tzv. školní lynčování (Kolář, 2011)


A. První (alarmující) kroky pomoci
 1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany;
 2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí.


B. Příprava podmínek pro vyšetřování
 1. zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy;
 2. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi;
 3. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře);
 4. oznámení na policii, paralelně – navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům


C. Vyšetřování
 1. rozhovor s obětí a informátory;
 2. nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků;
 3. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky;
 4. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi).


D. Léčba
 1. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny.


(Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta k léčbě šikany - Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.)Čl. 7.3
Nápravná opatření


(1) Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů běžná, ale i mimořádná nápravná opatření. Uvedeme některá, která přicházejí při šikanování v úvahu:
 • výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy; podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy – nelze použít v případě žáka, který plní povinnou školní docházku);
 • snížení známky z chování;
 • převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny (je třeba individuálně posoudit efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek);
 • vyloučení ze školy při opakování násilí po rozhodnutí výchovné komise – nelze použít v případě žáka, který plní povinnou školní docházku;
 • ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu;
 • ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu;
 • škola umožní agresorovi individuální výchovný plán.


(2) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte v PPP, SVP nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů, případně převedení do jiné třídy.


(3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina či menšina) apod.Čl. 7.4.
Spolupráce se specializovanými institucemi
(Jde o komponentu programu č. 12)


(1) Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce, event. školního psychologa, školního speciálního pedagoga nebo zástupce školy

s dalšími institucemi a orgány zejména:

 • v resortu školství – s PPP, SVP, speciálně pedagogickými centry (v případě integrovaných dětí na běžných školách);
 • v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou
  a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie;
 • v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou), případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany.


(2) Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách

a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. je při poskytování poradenských služeb (tj. také při intervenčních programech) nutné žáky, včetně jejich zákonných zástupců, předem informovat o charakteru poradenské služby. Využívá se tzv. informovaný souhlas (viz § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.)

Výstupem práce externí odborné instituce by měla být písemná zpráva s adekvátními informacemi (§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky

č. 116/2011 Sb.). Aby byly pro školu informace relevantní, doporučuje se před započetím poradenských služeb dohodnout obsah a rozsah práce.(3) Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR.


(4) Ředitel školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění),

popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány
sociálně-právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu (viz § 6, 7 a 10 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 8
Ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání


(1) Empirické zkušenosti potvrzují, že trápení se šikanou mají děti už v mateřské škole (dále jen „MŠ“). Vyskytují se tam prvky šikany a spíše zárodečná stadia tohoto destruktivního fenoménu. Nicméně skrytá a neléčená počáteční šikana působí i zde velké škody a trápení, které zasáhnou děti, rodiče i pedagogy.


(2) Minimální požadavky na ochranu dětí před šikanou platí i zde. Po odborném

a bezpečném rozkrytí šikany pedagog zvolí vhodný způsob nápravy. Lze uvažovat podle situace o několika metodách, které je dobré společně kombinovat:

 1. Rozhovor s dítětem, které ubližuje. Využijeme opatření, která v MŠ fungují. Například srozumitelně sdělíme dítěti, že porušilo stanovená pravidla. Samozřejmě, jakmile je to možné oceníme jeho zlepšení.
 2. Zavedení ochranného režimu oběti. V počátku pro jistotu nastavíme přísnější dozor. V některých komplikovanějších případech oběť a útočníka v rámci možností od sebe oddělíme. Není vhodné konfrontovat agresora s obětí.
 3. Práce se skupinou. Využijeme preventivní program, v němž děti získávají žádoucí vzory chování a zároveň se mohou „dotknout“ pocitů toho, komu je ubližováno. Vhodné jsou činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a poražení. Využít se dají rovněž pohádky či příběhy a jejich dramatizace.
 4. Rozhovor s rodiči dítěte – agresora. Mluvíme s nimi, až tehdy když je situace zmapovaná. Důležitá je maximální snaha získat je pro spolupráci. Nejbezpečnější je, když rozhovor provede pracovník MŠ. Rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je velmi rizikový.  


                    


III.
Kontrola škol ze strany České školní inspekce a zřizovatelů


Čl. 9


(1) V případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně školního metodika prevence či výchovného poradce, je zcela na místě obrátit se na ředitele příslušné školy nebo školského zařízení.
Pokud se však projeví nečinnost i ze strany ředitele a postup školy v řešení šikany je nedostatečný, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost na školu České školní inspekci (dále jen „ČŠI“). Stížnost podaná písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímá na všech pracovištích ČŠI.
Stížnost je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI, samozřejmě lze podat stížnost i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz.
Při šetření zřizovatelem a ČŠI je potřeba, aby byl do týmu zařazen specialista na řešení šikany.


(2) V případě šikany, která má charakter trestné činnosti, škola informuje Policii ČR nebo státní zastupitelství.


(3) Současně v odůvodněných případech škola zajistí oběti šikanování pomoc psychologa, speciálního pedagoga (etopeda), popřípadě jiného specialisty.


                              


IV.
Závěrečná ustanovení


Čl. 10


(1) Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6.


(2) Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
V.
Seznam příloh


1. Přímé a nepřímé signály šikanování
2. Stadia šikanování
3. Možná informace pro rodiče o programu školy proti šikanování
4. Návrhy možných textů do školních řádů pro problematiku šikanování
5. Literatura, webové stránky, kontakty


Dokumenty ke stažení:37 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 0:22  

A co šikanování učitelů - mobbing, bossing...... Proti těmto jevům postižení učitelé nemají šanci, nikdo je nechrání, mohou se obrátit leda na lampárnu anebo si trhnout čím chtěj. Zkušenoti mám. Ředitel může cokoliv, doslova. Učitelský sbor /v souladu se všeobecným úpadkem morálky a cti, nemaje žádné vzory charakterních hrdinů široko daleko/ pěstuje bobříky mlčení, nikdo pro sichr nic o šikanování neví, neslyší a nevidí, jelikož každý se obává o své pracovní místo a pozici - pro udržení se v zaměstnání udělají ti "nejchrabřejší" doslova cokoliv. A občas je potřeba uvolnit místo pro někoho z kamarádíčků pana ředitele anebo nějakého papaláše a dosáhnout to jakýmkoliv způsobem. Heslo pro pedagogy na takové škole zní: hlavně, že se vyštvání ze zaměstnání netýká mě. Kdy se někdo /KDO?/ bude zabývat problematikou bossingu a mobbingu na školách? Jak mohou řešit šikanu mezi žáky /a vychovávat děti/ ti lidé, kteří sami šikanují?

Pytlik Blaha řekl(a)...
10. července 2013 v 1:15  

forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání

Šikana je především jedna z naprosto nepřijatelných zhovadilostí a ten, který zneužívá takovým způsobem svého výhodnějšího postavení, je hovado. Ve světle těchto skutečností spatřuji úvodní větu metodického pokynu jako nepatřičnou, neboť v případě šikany není nějaké naplňování nějakých cílů vzdělávání vůbec důležité.
Jakkoli sama šikana není v našem právu považována za trestný čin, mělo by jím být její prokázané zanedbání ze strany pedagogických pracovníků.
Ze svojí mnohaleté zkušenosti vím, že jedinou účinnou obranou proti šikaně je čelení hovadům jakýmikoli přiměřenými prostředky. Je to velmi obtížné a mnohdy i velmi bolestivé. Proto by děti měly být k takové obraně systematicky vedeny.
Tuším, že v našem školském systému, kde první projevy šikanózního chování jsou už mezi dětmi v mateřské škole, bude jediným průchozím řešením zavedení nového předmětu Výchova proti šikaně, jako projektu za evropské peníze. Vyčerpají se desítky milionů, nakoupí propagační boxerské rukavice a nundžaky, zrealizují se desítky pitomých školení a neméně zbytečných konferencí.
Svým příspěvkem jsem chtěl mimo jiné i naznačit, že ten předchozí příspěvek jsem nepsal já.

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 1:47  

http://www.minimalizacesikany.cz/

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 8:32  

10. července 2013 0:22

Ještě než jsem otevřel příspěvky, tak mě napadlo totéž. Bossing je v současnosti tak rozšířen, že hledat nějakou školu se "slušným chováním" je nemožné. Naprosto s Vámi souhlasím, je to pravda a někdy je to i mnohem horší než popisujete.Ignorant

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 8:53  

Jedním z účinných prostředků proti šikaně by byl zájem rodičů o to, co se ve škole s jejich dětmi děje, a to nrjrn po výukové stránce. Jenže na 2. stupni ZŠ chodí na rodičáky pravidelně tak 10 % rodičů, a ti co na ně chodí nebo občas přijdou jen skouknou známky, ale o to, jakým způsobem se jejich dítě ve škole chová, jak se mezi spolužáky cítí se téměř nezajímají. Jistě ono to není příjemné poslouchat, že moje ratolest ostatním ubližuje, a není také příjemné poslouchat, že moje ratolest je mezi těmi, kteří si se silnějšími, ať už psychicky nebo fyzicky, spolužáky neumí poradit. Jenže bez zájmu rodičů to nepůjde, to si pište. A rodič mají bohužel neblahou tendenci nic neřešit, vše nechávat na škole, no a když se něco uděje, kdo za to může, no přece škola.

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 12:55  

Za to, co se děje ve škole, může jen a jen škola!

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 15:27  

Za to, co se děje ve škole ve třídách mohou především děti. A ty jsou bohužel mnohé nevychované až na půdu. Znovu opakuji bez zájmu rodičů to fakt nepůjde. A stylem, ty jsi určitě chudáčku vůbec nic neudělal, to si na tebe jen učitelé zasedli, už vůbec ne.

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 16:16  

Za to, co se děje ve škole, může jen a jen škola!

To by platilo pouze tehdy, kdyby měla nějaké pravomoce nebo páky, jak něco vyžadovat, kontrolovat a postihovat neřády. Škola je místo toho to nejbezzubější stvoření ve vesmíru, takže naopak s ní si může kdo chce dělat co chce. a taky dělá.

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 18:54  

Dámy a pánové, poněkud smutné prázdninové čtení, co říkáte? Navrhují nám další lejstra, další školení, ale žádné pravomoci typu: provinilce s okamžitou platností izolovat mimo školu či třídu, třeba tam, kde jej budou nějakou dobu vzdělávat, ale hlavně vychovávat veteráni z vojenským misí (tak to navrhovali v Anglii, že?). Ale to my budeme zavádět, až se to osvědčí jinde - jako ten finský model... Anebo vůbec, na školství se přece šetří!

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 23:45  

Komentář od "Anonymní řekl(a)... 10. července 2013 0:22" naprosto přesně vystihuje školu, ze které jsem dobrovolně odešel. Do výpovědi jsem uvedl, že další setrvání na této škole je v rozporu s mými etickými a profesními zásadami. No, a přes prázdniny jsem nezaměstnaný. Ale nestěžiji si. Tam, kde mě znají, mě berou všemi deseti... no, a těm pánům ředitelům bych chtěl vzkázat, že všechny prasárny, které na škole dělají, se dřív nebo později donesou žákům.... ti ředitelé musí to mít kačení žaludek... prznit mladé lidi už v na školách...

Anonymní řekl(a)...
11. července 2013 v 9:39  

10. července 2013 23:45

Mám obavy, že někteří ředitelé jsou psychicky nemocní a týrání zaměstnanců jim dělá evidentně dobře.

Anonymní řekl(a)...
11. července 2013 v 9:40  

Za to, co se děje ve škole, může jen a jen škola!


Za to může jedině ředitel!

Anonymní řekl(a)...
11. července 2013 v 11:06  

Za to může ředitel...

A ředitel není škola?

Anonymní řekl(a)...
11. července 2013 v 14:30  

11. července 2013 11:06

Ředitel je především státní zaměstnanec a řídící pracovník, který je plně odpovědný za chod školy. Tady nelze odpovědnost přehazovat jen na podřízené. A když na to nestačí, nechť hledá štěstí jinde.

Pytlik Blaha řekl(a)...
11. července 2013 v 18:22  

nechť hledá štěstí jinde

Jo! "Zřizovátelé vám na požádání ochotně ukáží ty stohy žádostí o místo ředitele školy."
Dětem, žákům, studentům i učitelům je třeba neustále říkat, že šikanéři jsou především ubožáci, kteří trpí nějakou vědomou nebo potlačovanou nedostatečností fyzickou, psychickou nebo sociální. Svým agresivním jednáním si pak kompenzují svoje mindráky. Využívají k tomu podle možností inteligenci, zákeřnost, fyzickou sílu, početní převahu, funkci, peníze. Svoje aktivity pak cílí na slabá místa obětí. Především těch, které si to nechávají líbit.
Společným charakteristickým znakem šikanujících hovad je velmi nízké sebevědomí a především zbabělost. Jsou-li tato hovada zbavena svých mocenských pozic a nástrojů, a jsou-li vedena k odpovědnosti za svoje činy, začnou být silně plačtivá a dovolávají se maminky bez ohledu na svůj věk, pohlaví a funkci. Zpravidla se poměrně trapně vymlouvají, že ke svému jednání byla navedena nebo přinucena okolnostmi.
Člověku by jich pak bylo skoro líto.

Anonymní řekl(a)...
11. července 2013 v 19:40  

Co se studentem, který tvrdí, že jej šikanujete, když od něj žádáte, aby se začal učit nebo občas udělal úkol?

Pytlik Blaha řekl(a)...
11. července 2013 v 19:53  

Pokud Vám bude ředitelstvím školy nebo sdružením vlivných rodičů nebo blíže nespecifikovanou skupinou žáků prokázáno, že trpíte nějakou vědomou nebo potlačovanou nedostatečností fyzickou, psychickou nebo sociální, máte problém.

Anonymní řekl(a)...
11. července 2013 v 21:34  

Pane Blaho, souhlasím vřele. Až nastane to kňučení, vychutnám si to. Možná podám i kapesníček na slze. I dva.
Ke svému příspěvku 10.6.0:22 dodám pár podrobností:
Po nástupu nového ředitele v únoru = bývalého kolegy, mladý, do doby jeho "povýšení" tichý, nemluvný, poslušný předcházejícímu vedení /taky nic moc/ mi nastaly divné časy. Výtky, že nedělám nic nad rámec svých povinností /nehorázná nebetyčná lež, opak je pravdou léta letoucí, kdyby ta práce navíc byla zaplacena, to by byl blahobyt :-)/, poté různá nařízení antidatovaně a retroaktivní /blbosti naprosto/, vymýšlení mimořádné lékařské prohlídky /prý pochybnosti o mém zdravotním stavu :-)/, přepadovky ve výuce - naléhání podepisovat různé písemnosti, které by mě poškozovaly, přepadovky i doma - večer ve 20 hodin v doprovodu kolegů jako svědků, přepadovky se svědky ve výuce /stupňování nátlaku - vše ovšem marně, páč jsem třída, kvalita :-), žádný lempl/, snižování mého úvazku /uměle/, aby pak byl důvod k výpovědi pro nadbytečnost..../páč jiný důvod se ani při největším snažení prostě nepodařilo vyrobit/ - toť pouze zhruba 20% z výčtu buzerací. Moje info zřizovateli o bossingu - se žádostí o nápravu - bez odezvy /žádná odpověď dodnes, už přes rok :-)- pro sichr - někdy je "lepší" mlčet/, petice rodičů - zřizovateli, ČŠI a na kraj - nula bodov. ČŠI přislíbila inspekci na oné škole - nula bodov /už rok/. Jsem na pracáku /už rok/. Výpověď byla k 31.5. /nadbytečnost/ - páč kdyby byla k poslednímu červnu, zdůvodnění nadbytečností by nefungovalo /v září noví žáci - na ZUŠ vždy a v mém oboru kor, VŽDY!/. Na mé místo nastoupila papalášská panička - bez aprobace v daném předmětu /normálka učej bez aprobace, po mém odejítí v mém oboru není nikdo aprobovaný - školství má přece zájem o úroveň :-), zejména ti kompetentní/. Ač mi výpověď byla dána v březnu k 31. květnu - tudíž mimořádnou lékařskou prohlídku absolvovat bylo zbytečné /normální byla v platnosti do října/ - ještě v červnu mi došla doporučená zásilka /tentokrát nikoliv osobné doručení se svědky/ - v obálce lékařský nález :-) - dr., který mě nikdy neviděl, potvrzuje - datováno 31.5., čili ke dni výpovědi - mou nezpůsobilost k výuce kvůlivá nedostavení se na mimořádnou lékařskou prohlídku.
Obrana z mé strany: soud. Chrabří kolegové /5 kousků/ - patrně s kojeneckou výbavou v diskrétních částech těla - dosvědčili křivě, že pan ředitel postupoval právně správně /včas oznámil organizační změny a vše ostatní, co bylo potřeba pro podání výpovědi podle ZP/. Odboroví právníci poradili - a nepomohli /prý tyto spory lze těžko vyhrát - domnívám se, že chyba je v ZP - po geniálních změnách, které zařídila slavná vláda/. To jen tak v krátkosti - výcuc. Je mi ovšem opravdu blaženě, že nejsem součástí tohoto bordelu, mám klid. Ve školství od r. 1976.
/na/Seri/=J/oža

Anonymní řekl(a)...
12. července 2013 v 10:46  

Také jsem ve školství od r. 1976 ,skončil jsem školní rok a jsem už v důchodu. Ani si nedovedete představit, jak se mi ulevilo!Práce ve školství teď už není pro mužské!To jsou samé příkazy a zákazy a další nesmysly,to je tak pro ženské, kterým říkám "vykonavatelky".A bude hůř!
Jiří

Anonymní řekl(a)...
12. července 2013 v 11:57  

Však taky na základkách prakticky žádní muži nezůstali, bez ohledu na nominální pohlaví.

Anonymní řekl(a)...
12. července 2013 v 12:19  

Tak, tak. Aspoň v jednom směru je české základní školství na špici, neboť stírání rozdílů mezi mužem a ženou nepokročilo tak daleko v žádné jiné oblasti. Starší učitelky menstruovat přestávají, starší učitelé začínají. Genderově vzato je to veliký úspěch, na který můžeme být právem hrdi.

Anonymní řekl(a)...
12. července 2013 v 12:50  

"To jsou samé příkazy a zákazy a další nesmysly,to je tak pro ženské, kterým říkám "vykonavatelky".A bude hůř!"

Jenže ty příkazy a zákazy nejméně z poloviny vytvářejí ředitelé chlapi a chlapi na MŠMT typu Dobeše a Nantla.
Takže můj závěr: naprostá většina chlapů ve školství je podstatně horší než průměrná ženská - učitelka.

Anonymní řekl(a)...
12. července 2013 v 13:07  

Jak chceme ve školách řešit šikanu žáků, když téměř na každé škole bují nekontrolovatelně bossing?

Anonymní řekl(a)...
12. července 2013 v 13:23  

kdyby jen ve školách...

Co dělá vláda, když přivádí invalidy, postižené a jejich opatrovníky, aj. na pokraj nuzoty a nutí je víceméně k žebrání o almužnu na různých úřadech?

Na mnohem horší šikanu se ve školách připravme po rozšíření inkluze. Začne to na dětských hřištích.

Pytlik Blaha řekl(a)...
12. července 2013 v 13:47  

bují nekontrolovatelně

Dalším společným charakteristickým znakem šikanujících hovad je panická hrůza ze ztráty nějaké výhody, výsady nebo vyjímečného postavení. A samozřejmě odhalení a zveřejnšní vlastní slabiny skutečné nebo i té domnělé. To jest například nízkého intelektu, fyzické nedostatečnosti, kompetenční nevybavenosti, nízké odbornosti, neschonosti všelijaké a z toho vyplývajícího už zmíněného nízkého sebevědomí. Jedním z indikátorů je třeba způsob jakým hovada reagují na vtip tématicky blízký jejich slabině nebo připomínce k výkonu funkce, což vždy pojímají jako osobní útok a zpravidla reagují velmi emotivně, což se projevuje opakovanou ztrátou glancu a vypadnutím z role.
Výše uvedené skutečnosti platí pro šikanéry, bosséry i mobbéry šmahem. Jinými slovy, je to všechno bezpodmínečně zavrženíhodný ksindl.
Bohužel velmi obtížně vymýtitelný ve všech sociálně společenských úrovních, protože jen obtížně lze očekávat angažmá v této věci od člověka, který se sám obdobným způsobem chová. Viz český chronicky neúspěšný "boj" s korupcí.

Anonymní řekl(a)...
12. července 2013 v 17:11  

12. července 2013 13:47

Pěkně jste to popsal Luďku, opravdu pěkně. Je to vyčerpávající hodnocení velké části našich vedoucích pracovníků. Ach ty koryta a ten strach, že ono zvíře by muselo pracovat oněch 21, 22 hodin. Toto ohrožení vlastního koryta vede mnohé až k nepříčetnosti. Znám však dvě skvělé vyjímky, ale bohužel je zde nemohu bez jejich svolení jmenovat. Mám takový vnitřní pocit, že jste tímto vskutku výstižným hodnocením získal velmi mnoho nepřátel. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
12. července 2013 v 17:13  

Inspirace: poslouchám zprávy, slova býv. premiéra o tom, jak vazba ničí fyzické a psychické zdraví uvězněných, jejich rodiny atd. - včetně zmínky o odpovědnosti státního zástupce za tyto újmy.Tak si říkám, kolika lidí v tomto státě se týká ničení fyzického a psychického zdraví, ničení živitelů rodin - i v případě bossingu + odpovědnosti konkrétních osob za tyto újmy. Někdy dojde i na to kňučení, zmíněné p. Blahou /volejte věštci :-)/.

Pytlik Blaha řekl(a)...
12. července 2013 v 18:22  

takový vnitřní pocit

Pro Pytliky je zase charakteristické, že co si nadrobí, to si také vyžerou. A to zpravidla dobrovolně, protože svoji prostoduchost mají prostě v povaze a protože věří, že tím třeba mohou pomoci někomu v nouzi. Kolikrát obětem zhovadilostí stačí i jen pocit jisté sounáležitosti a vědomí, že v tom nejsou sami.
Nakonec vždycky jde i o to, do jak citlivého problému a jak hluboko se zašťourá, a kteří lidé se v tom zcela obecně a neadresně popsaném hovadství poznají. Především v jeho podlosti a zákeřnosti.

Anonymní řekl(a)...
13. července 2013 v 9:24  

V dnešní době je téměř všecho v pravomoci ředitele školy. A to jsou většinou chlapi. Málokdy to jsou ale učitelé :-). Učitel tělocviku, který dělá ředitele školy, pro mě není ani učitel ani ředitel. Dle mého názoru jsou největšími škůdci školství ředitelé škol. Ne všichni, ne všichni. Znám jednu školu, kde došlo k hrubé šikaně a sex. zneužití (strkání prstů do konečníku na chlapeckém záchodě) a ředitelka to předala policii. Co se stalo? Rodiče vyšetřovaných žáků zorganizovali petici na odvolání ředitelky. Petice visí za výkladními skříněmi, za tichého přihlížení školského odboru, za tichého přihlížení městských konšelů. Viďte, páni konšelé náměšťští :-)

Anonymní řekl(a)...
13. července 2013 v 9:31  

Pro /na/Seri/=J/oža 11. července 2013 21:34
Pokud vás vyhodili pro nadbytečnost, tak rok na vaše uvolněné místo nesmí říďa nikoho zaměstnat. To lze u soudu vyhrát. Jinak já mám podobný zážitek, ale šel jsem sám. Do výpovědi jsem napsal, že další setrvání ve škole je v rozporu s mými etickými a profesními zásadami. Naštěstí mě jako odborníka vzali všemi deseti na jiné škole. Inu, pan mladý ředitel potřeboval prostor pro své děvkaření s učnicemi :-)

Anonymní řekl(a)...
13. července 2013 v 10:57  

"A to jsou většinou chlapi. Málokdy to jsou ale učitelé."

Naopak.

Anonymní řekl(a)...
13. července 2013 v 12:30  

To 9:31
Nene, toto lze obejít - odůvodnění: organizační změny /vezmou někoho na nižší úvazek - viz Zákoník práce, vymakaně to změnili, lze vyhodit kohokoliv za cokoliv, když si zaměstnavatel usmyslí a udělá to šikouně, páč kdo je malej, může být i šikounej - lhaní kvete, podrazy taktéž, normálka pro některé, v celém státě jedno brdo na všech úrovních/. Soud nevyšel, jak již bylo popsáno - křivá svědectví /na podrobnější popis zde není prostor, je to hodně dlouhá storry :-)- průběh byl agresivní - zřejmě moje místo bylo potřeba hodně moc :-)a nejsem součástí žádné partičky, nikoho "vhodnějšího" tudíž k vyhození neměli/. Šlo mi o záchranu svého důchodu /budu muset do předčasného, není nikde volné místo :-)a konexe zásadně nepěstuji, ve "VIP" už vůbec ne, brrr/. Nelámu si s tím hlavu, mám rozhodnutí: ve zbytku svého života chci žít spokojeně /už mohu, nejsem ve školství, nemusím fungovat v tom humusu, mám klid a svobodu - sice mě obrali o zasloužený důchod, finančně jsem naskromno, ale je mi fajn/. Všichni máme vždy možnost volby - např. mezi ctí a lhaním. Svou volbou žít za každých okolností rovně jem se sebou v souladu, což je pro mě nejvíce důležité - ač to není vždy lehké ustát. Pan ředitel před svým vstupem mezi lidi "vrstvy VIP" postupně a dobrovolně, z vlastního rozhodnutí dával ke mně do učení své potomky, kteří tím pádem byly na dobrém místě - což on moc dobře věděl - taky proto mi je svěřoval :-). Nekonalo se pak ani obyčejné poděkování /bylo opravdu za co - za dobře odvedenou práci, za dlouhleté působení ve školsví a takové "blbosti"/. Mám svobodu, úspěšně pečuji o sebe a své zdraví - konečně mám pro sebe čas, svědomí mám čisté, život je krásný. Serioža

Pytlik Blaha řekl(a)...
13. července 2013 v 13:05  

Něco nám tu kvasí. Školská pet nádoba má na první pohled nějaký, na etiketě prezentovaný obsah, zdá se být pořád ještě neporušená a co se děje uvnitř, nikdo moc neřeší. Ministerstvo má svých starostí dost, tak čas od času vyprodukuje metodický pokyn, zřizovatele to nezajímá, hlavně že se děti a mládež nepoflakují po teritoriu jejich působnosti, pedagogická komora neexistuje, všelijaké partikulární asociace se věnují dostatečně modernímu zkonkurenceschopnění žactva a odbory, pokud ještě jsou, se zabývají především generováním dostatečně kovaných adeptů politické sféry.
Až nakonec proces učitelské budějovizace vykvasí a petce bouchne v kebuli, školství se konečně dostane i do hlavních zpravodajských relací hned za Rychtářovic Ivetu a Tejc s Bendou se tam budou divit, co se to tu vlastně děje. Pak už zbývá jen poslední naděje v podobě neohroženého, AirForceOneového prezidenta...

Anonymní řekl(a)...
14. července 2013 v 6:06  

Mnohdy mně naše ředitelka připadá jako středověký absoluntistický monarcha, vidět ji není, pracovat ji také není vidět, ale bolestivé rány od karabáče a popravy jsou na denním pořádku. Bossing jak vyšitý. Změnilo se v oblasti řízení ve školách něco za posledních 24 let?

Anonymní řekl(a)...
14. července 2013 v 11:48  

Samozřejmě, že změnilo. Náš ředitel před 25 lety byl schopen sehnat peníze a běhal kvůli tomu jako ratlík, náš zástupce před 25 lety zařezával, tak jak měl, a škola byla v cajku. Ředitelka, která po nich nastoupila v roce 1990 si na naší škole 20 let "válela kule", např. ve škole byla fyzicky přítomna dva dny v týdnu, ve kterých učila, takže jinak dělala jen to nejnutnější, a to ještě mizerně. Ředitel, co přišel po ní, vše po ní milerád převzal, akorát je ještě o dvě třídy horší učitel, než byla ona.

Takže ve vedení škol se mnohé změnilo, jenže bohužel k horšímu.

Pytlik Blaha řekl(a)...
14. července 2013 v 13:16  

běhal kvůli tomu jako ratlík

Jakkoli je to představa bezesporu zajímavá, ředitel školy nemá co primárně shánět peníze. To je přece věcí státu, který na to má nesrovnatelně účinnější nástroje. Ředitel se má věnovat tomu, co je smyslem existence školy. Ne její existence sama, ale zkompetentňování a zkonkurenceschopňování dětí a mládeže k jejich prospěchu vlastnímu a k prospěchu celé společnosti. Ředitel musí být především špičkový pedagog. Že tomu ne vždy bývá, je jednou z příčin stavu našeho školství. To už si mnohde uvědomili. Když už se tedy tak často obracíme k zahraničním vzorům.
Vezměme si to už jen z pohledu výkladu funkčního názvu: zřizovatel zřizuje a ředitel... ředí.

Anonymní řekl(a)...
14. července 2013 v 14:47  

Za 28 let ve školství jsem zažila několik ředitelů, ale zdá se mi, že čím dál horších. To, jestli sám umí dobře učit, je asi nejmenší důvod zvolení do funkce, ale aspoň mu má na chodu školy a vzdělávání žáků záležet! poslední dva ředitelé už na to nedbali vůbec - na prvním místě byla snaha zviditelnit školu, zalíbit se veřejnosti akcemi mimoškolními a různými projekty, které sami žáci hodnotí jako kraviny. A problémy, ať s chováním nebo prospěchem, ty se hlavně musí šikovně sprovodit ze světa, aby škole nekazily renomé. Větší pokrytectví snad člověk ani nenajde.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.