ČŠI: Odpovědi na otázky šéfredaktora serveru Česká škola a vyjádření k některým článkům na tomto serveru

čtvrtek 9. února 2012 ·

Vzhledem k faktu, že odpovědi na některé otázky (zejména detailní technologické) nebyly v době ukončení pilotního ověření zcela jasné nebo definitivní, publikace odpovědí na otázky zaslané šéfredaktorem serveru Česká škola panem Janem Wagnerem v prosinci 2011 byly pozdrženy do vyjasnění dotčených témat pro připravovanou 1. celoplošnou generální zkoušku ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, a to především z důvodu, jak pan šéfredaktor zachází s oficiálními informacemi České školní inspekce, kdy jsou různá data vztahující se například pouze k pilotnímu ověřování prezentována jako finální řešení, vytržena z kontextu, popř. jsou již publikovaná data ČŠI účelově dezinterpretována v rozporu s jejich jasným významem. I proto jsou součástí tohoto dokumentu nejen odpovědi na otázky šéfredaktora serveru Česká škola, ale také vyjádření k některým článkům tohoto serveru.

Vyjádření redakce: 

Jak jsme uvedli v článku 31. ledna 2012, šéfredaktor České školy se 14. prosince 2011 telefonicky obrátil na Kamila Melichárka s několika dotazy k plošnému testování 5. a 9. tříd, které nebyly zodpovězeny s tím, že vzhledem k postoji České školy bude Česká školní inspekce odpovídat jen písemně, abychom odpovědi nezkreslili, a až bude mít čas. Devět otázek bylo odesláno téhož dne, tedy před osmi týdny, dodnes jsme odpověď nedostali. Protože sledujeme RSS webu ČŠI, zjistili jsme zveřejnění tohoto textu 7. ledna 2012 v 20.06 ve formátu PDF, zveřejňujeme ho v plném znění.

Otázky šéfredaktora serveru Česká škola a odpovědi ČŠI

1. V materiálu "Otázky a odpovědi k realizaci testování" uvádíte, že na tvorbu testů budou vypsána výběrová řízení. Kdy to bude a jaký bude objem těchto zakázek? Půjde o testy jen na pilotáž testování?


Původně měl být vývoj testů garantován ze strany MŠMT. Aktuálně budou tyto činnosti v gesci ČŠI, která povede externí tým expertů pro tvorbu testů a zajistí také oponenturu těchto výstupů v řadách odborné veřejnosti (oborové kapacity, mimo jiných i tvůrci a garanti standardů, jazykové instituty a další). Náklady na vývoj testů pro 1. celoplošnou generální zkoušku by neměly přesáhnout 400 tis. Kč. Se stejným režimem se nyní počítá i do dalších běhů testování.

2. V materiálu "Otázky a odpovědi k realizaci testování" uvádíte, že ve webovém klientovi není možné realizovat bezpečné certifikované testování, přestože v tomto prostředí se běžně realizuje například elektronické bankovnictví nebo transakční systém státní správy. Jaké speciální funkce, které lehký klient neumožňuje, certifikované testování vyžaduje a proč? Pro jaké další zpracování je taková bezpečnost nutná?


Citované vyjádření se netýká technologických možností zabezpečení komunikace, jak pan šéfredaktor mylně předpokládá ve své otázce. Jde o obecné globální zabezpečení celého procesu z pohledu logistiky. Zvolená architektura systému nejlepším možným způsobem řeší problémy výpadků připojení k internetu, při kterém v použitém řešení nedochází k absolutně žádnému omezení provozu. Těžko si lze představit, že při takovém výpadku celá škola přeruší testovací proces a vrátí se k němu někdy později, až se připojení obnoví. Proces testování je pro školu mimořádnou aktivitou, která vyžaduje zásahy do běžného režimu a je nepřípustné tyto akce realizovat opakovaně.


Tlustý klient dále poskytuje vyšší úroveň zabezpečení, a to možnosti logování nežádoucí činnosti během testování (užívání internetových prohlížečů a jiných aplikací) nebo dokáže tuto činnosti dočasně blokovat, ať již na úrovni samotného spuštění, nebo komunikace takových aplikací. Tím, že v průběhu realizace testů komunikuje s centrálním systémem minimálně, snižuje provozní nároky na připojení a celé ICT prostředí školy a dále eliminuje problémy spojené s nekompatibilitou systémů a heterogenním prostředím v jednotlivých školách (různé verze operačních systémů, internetových prohlížečů, jejich modulů, aktualizací a jejich stavu souvisejícím s mírou správy těchto komponent).


S existencí tenkého klienta se počítá pro rok 2013 a souvisí s vývojem dalších modulů systému (především domácí a školní testování). Jeho použití v rovině certifikovaného testování bude však velmi omezené pouze pro speciální případy zařízení a operačních systémů, pro které je neefektivní tvořit speciální verzi tlustého klienta a tuto verzi dále spravovat a aktualizovat.


Pokud jsou zmiňovány bankovní systémy, doporučujeme porovnat architekturu těchto systémů a nákladnost jejich základního provozu s vytvořeným řešením testování pro odpovídající počet uživatelů, které pan šéfredaktor kritizuje. V případě zmiňovaných transakčních systémů státní správy je třeba si uvědomit, že se jedná o zcela odlišné (z pohledu zpracovávané problematiky) systémy, které vzhledem ke svému určení nevyžadují takovou míru interakce, jakou vyžaduje proces certifikovaného testování.


Nutno přiznat, že volbu použité architektury nezpochybnil žádný z přizvaných expertů v oblasti projekce a vývoje složitých a rozsáhlých informačních systémů.

3. V materiálu "Otázky a odpovědi k realizaci testování" uvádíte, že pro volbu řešení pomocí tlustého klienta byla použita podrobná ICT analýza, můžete nám ji poskytnout?Detailní analýza s návrhem řešení byla realizována společností Deloitte na základě smlouvy uzavřené mezi touto společností a MŠMT. Při rozhodování o architektuře systému byly použity mimo jiné i výstupy šetření ČŠI zabývající se kvalitou ICT podmínek v základních školách. V neposlední řadě byla zmíněná architektura použita také díky dlouholetým zkušenostem ČŠI a jejími systémy. Tato volba pro systém certifikovaného testování se ukázala jako správná již v pilotním ověření.


Samostatná tematická zpráva a výroční zprávy ČŠI jsou veřejně dostupné na webu ČŠI.

4. Kdy budou k dispozici verze testovací aplikace pro jiné operační systémy než MS Windows?

Verze pro operační systémy Linux by měla být k dispozici již pro 1. celoplošnou generální zkoušku v roce 2012. Verze pro další zařízení bude připravena pro plošné testování v roce 2013.

5. Při pilotním testu 13. a 14. 12. se na počítače musely instalovat knihovny .NET. Jaká verze .NET je pro aplikaci požadována? Jak bude řešena aplikace pro jiné operační systémy než MS Windows?

Aplikace vyžaduje knihovny NET Framework verze 2.0, což je ve světě operačních systémů Windows dnes již standardní prvek výbavy požadovaný řadou běžných aplikací. Volba konkrétní technologie dalších verzí pro jiné operační systémy je prozatím ve fázi návrhu dodavatele řešení a s ČŠI bude dále konzultována, následně odsouhlasena.


Paušální tvrzení, že se tento balíček musel instalovat, je nekorektní. Tento balíček se instaloval pouze tam, kde doposud instalován nebyl. Jednalo se o zhruba polovinu použitých počítačů, což mimochodem demonstruje velmi nízkou úroveň používané techniky a její správy, protože jak již bylo zmíněno, knihovny NET Framework jsou využívány řadou jiných aplikací a na počítačích se standardním využitím jsou běžnou součástí.

6. Jaká byla skutečná velikost dat zadání testových úloh při pilotním testování 13. a 14. 12. 2011?

Otázka není jasně formulována a není zřejmé, zda je myšlena velikost dat pro všechny školy nebo pro všechny žáky dané školy, apod.


Pro 1. celoplošnou generální zkoušku bude velikost dávky testů všech předmětů pro všechny žáky školy průměrné velikosti (dvě třídy 5. ročníku a dvě třídy 9. ročníku) přibližně 5 MB.

7. Bude při dalším testování možná instalace testovací aplikace na servery?

Na servery bylo možné instalovat verzi aplikace určenou již pro pilotní ověření. Takový krok by však byl značně nelogický, protože testovací aplikace je určena přímo pro koncové uživatele, kteří v této aplikaci absolvují samotné testy, což je v rozporu s běžným využitím prostředků označených jako server.


Pokud byla otázkou myšlena možnost centrální distribuce a instalace aplikace, ta je rovněž možná již od počátku její existence. Aplikace je distribuována pomocí standardního MSI balíčku, který je možno instalovat vzdáleně a automatizovaně v těch prostředích, která disponují mechanismem pro tyto procesy, popř. je spravuje osoba znalá.


Pokud byla otázkou myšlena úplně jiná funkčnost nebo vlastnost, není to z otázky zřejmé.

8. Proč nebyla pro testování využita varianta cloud computingu, tedy pronájmu kapacit jen na dobu testování, která by byla zřejmě levnější než použití vlastního HW? Bude v rámci NIQES realizován nákup HW, pokud ano, o jaký půjde a v jakém finančním objemu?

Jedná se o nepravdivé tvrzení. Dle vyjádření dodavatele systému, varianta cloud computingu byla využita. Je nutné si také uvědomit, že volba provedení hostingu serverové části systému je plně v kompetenci dodavatele řešení. ČŠI jako zadavatel definuje pouze povinné provozní limity a volba způsobu jejich dodržení souvisí s celou řadou dalších parametrů, které dodavatel při realizaci projektu musí dodržet.


Proklamace o levnějším pronájmu proti vlastní infrastruktuře je navíc nejspíše lichá. Proměnlivý pronájem kapacit nebude dále pro potřeby systému vhodný, protože dále vznikající moduly systému (především domácí a školní testování a e-learning) budou provozovány celoročně a nikoliv jen nárazově ve větších vlnách jako se může i tak mylně jevit u modulu pro certifikované testování (zatím ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků). Dokonce ani využití tohoto modulu totiž nebude nárazové, protože modul bude v souladu se záměrem projektu NIQES sloužit i pro testování v jiných ročnících jako jeden z nástrojů komplexního hodnocení škol ze strany ČŠI.


Dále je třeba uvědomit si, že využití systému nevzrůstá pouze při realizaci testování samotného, ale již při jeho přípravě (registrace škol, import seznamu žáků), ale i po něm (generování výsledků a tvorba výstupů na úrovni žáka, školy a agregovaných kompletních výsledků). Zvýšená zátěž v souvislosti s plošným testováním je tak minimálně čtyři měsíce.


Při nástupu tohoto masivního využití systému komplexně je již velmi sporné, jak dopadne finanční porovnání variant technologického řešení. Po dobu projektu je ale toto kompletně kryto v rámci zakázky vývoje systému a volba finální podoby bude aktuální až po ukončení projektu, přičemž míra náročnosti provozu po ukončení projektu byla jedním z hodnotících kritérií. Není tedy pravdou, že k nákladům veřejné zakázky je třeba připočítat další náklady 6 mil. Kč, jak mylně pan šéfredaktor uvádí na serveru Česká škola. Toto jsou avizované roční náklady na provoz systému po ukončení projektu, přičemž jsou odhadem vycházejícím z analýzy finanční náročnosti provozu systému ve variantě hostingu ve vlastním prostředí ČŠI. Tato varianta nepředpokládá zvýšení běžných rozpočtů provozních ani investičních, tzn. náklady budou kryty mimo jiné z rezerv, které vzniknou důsledkem existence takového systému. Pokud se po ukončení projektu ukáže efektivnější využití hostingu, resp. cloud computingu, jistě k němu bude ze strany ČŠI přistoupeno, protože ušetřené prostředky můžou být použity v rámci jiných činností ČŠI.


Vývoj systému je ze strany ČŠI koordinován tak, aby žádná z variant nebyla znemožněna.

9. Hrozilo by skutečně, že bude testováno současně až 100 000 uživatelů, jak uvádíte? Jaký jste předpokládali datový tok při testování s využitím lehkého klienta?

Při odhadu kapacitních parametrů byla skutečně použita tato dimenze. To je plně v souladu s početností populačních ročníků a záměru využití systému v nejkritičtější možné variantě. Zohledněna je i ideální situace adekvátní vybavenosti škol, ke které, doufejme, v budoucnosti dojde. Znovu je třeba si uvědomit, že formulace parametrů provozu se vztahuje k systému jako celku, tzn. i dalších modulů systému, jejichž provoz je třeba umožnit i v průběhu nebo přípravě vlny certifikovaného plošného testování.


Datový tok při využití lehkého klienta není zásadní proměnou při úvahách o architektuře systému. Platí ovšem, že koncentrovaný nárok na datové toky při použití tenkého klienta jsou výrazně vyšší než při rozložení přenosové zátěže pomocí logistického modelu, který je umožněn klientem tlustým. Daleko důležitějším atributem jsou však požadavky na strojový výkon pro obsluhu tenkých klientů, které jsou neporovnatelně vyšší a v takto robustním systému by nebylo možné (finančně z hlediska provozu) efektivně zajišťovat běh takového množství klientů nehledě na výrazně sníženou bezpečnost celého testování. Při použití webových technologií v takto ryze interaktivním módu, který by aplikace testování vyžadovala, není zásadním limitem objem přenášených dat.

Odpovědi na výše uvedené dotazy jsou z velké části obsaženy ve veřejně dostupných zdrojích ČŠI týkající se klíčové aktivity č. 4 projektu NIQES. Jedná se zejména o projektovou dokumentaci NIQES, zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro dodavatele řešení a soubor otázek a odpovědí.

Neregistrujeme ani účast nikoho z redakce na žádné z veřejných prezentací systémů nebo tiskových konferencí ČŠI, kde byla veškeré problematika důkladně prezentována. Zejména při realizaci pilotního šetření byly přítomny osoby, které zajišťovaly po celý den konzultace z oblasti technologické (vývojový tým), tvorby testů a jejich hodnocení. (Poznámka redakce: K této výtce se již vyjádřil šéfredaktor v mailu Karlu Melichárkovi 31. ledna 2012: "Na tiskové konference ČŠI mě zatím nikdy nepřišla pozvánka, o jediné v den pilotáže plošného testování jsem sice věděl předem, ale dal jsem přednost účasti při testování na pilotní škole a přejezd k Vám jsem již časově nezvládl." K tomu je ještě nutné dodat, že termíny tiskových konferencí jsme na webu ČŠI nenašli a nemáme je tedy ani ve sledovaném RSS tohoto webu. Použití tohoto argumentu považujeme za nehoráznou drzost vedení ČŠI.)

Dále je velmi nekorektní zpochybňovat výhledové plnění parametrů požadovaných veřejně přístupnou zadávací dokumentací systému pro další fáze vývoje. Tyto požadavky jsou dále součástí smlouvy o dílo s dodavatelem řešení, čímž spolu s koordinací vývoje je zajištěno jejich plnění. Každá vlastnost systému nebo jeho architektury je průběžně odsouhlasena případně ještě rozšířena a zakotvena v rámci akceptačních procesů, které jsou ze smlouvy nastaveny. To se týká systému komplexně až na úroveň detailu datových modelů, návrhů uživatelského rozhraní, procesního modelu.

ČŠI se důrazně ohrazuje proti některým dalším článkům a tvrzením redakce serveru Česká škola, a to zejména:1. Zpochybnění výběrového řízení na dodavatele systému a služeb (tvrzení o „cinknutém výběrové řízení“, zabránění přístupu uchazečů do soutěže, apod.)

Výběrové řízení bylo vyhlášeno v souladu s platnou legislativou. Kvalifikační kritéria a hodnotící parametry byly stanoveny transparentně v souladu s předmětem plnění, kterým je vývoj, provoz a správa informačního systému po dobu projektu, tedy ryze ICT služby.

Splnění kvalifikačních podmínek spočívalo především v referenci alespoň dvou zakázek obdobného předmětu a rozsahu (i ceny) a jedné menší. Útoky na to, že nastavením podmínek byly omezeny firmy, které mají dlouhodobé zkušenosti se školstvím (příklad firmy Scio), jsou irelevantní. Zřejmě se nejedná o firmu, jejímž předmětem činnosti je vývoj informačních systémů. Předmětem zakázky navíc není vývoj testů a ani organizace a zajištění procesu testování, nýbrž v tomto smyslu jen provoz systému (čili znovu IT služba).

Pro dodavatele systému není žádná znalost prostředí školy nezbytná, protože předmět plnění je důsledně zadán seznamem komponent, vlastností a funkčností (cca 70 stran technické části zadávací dokumentace, která je veřejně dostupná). Opírá se také o odbornou analýzu firmy Deloitte zadanou MŠMT v roce 2011. Celý vývoj je po celou dobu realizace řízen ze strany ČŠI, jejíž zkušenosti z prostředí škol a celého systému jsou nezpochybnitelné. V rámci důkladné analýzy jsou návrhy konfrontovány s názory ředitelů škol a pedagogy.

Do předmětného výběrového řízení bylo podáno 6 nabídek, přičemž je zřejmé, že kvalifikační kritéria byla splnitelná pro řadu dalších společnosti segmentu trhu ICT.

Po celou dobu průběhu konání výběrového řízení ani po jeho uzavření nebyla přijata jediná námitka proti diskriminaci uchazečů pro podání nabídky.

2. Lživá tvrzení o ceně systému certifikovaného testování a konstrukce ceny testu v článku „Jan Wagner: Plošné testování ministra Dobeše jako tunel“

Jak již bylo dříve uvedeno a publikováno na webu ČŠI a NIQES v dokumentu „Otázky a odpovědi“, cena části systému, který se zabývá certifikovaným testováním je cca 50 mil. Kč bez DPH, nikoliv 110 mil. Kč s DPH, jak je v článku uvedeno, už vůbec ne 300 mil. Kč, jak se uvádí v dalších článcích zveřejněných na serveru.

Dále pak zcela chybný je výpočet nákladů na provozování systému. Jak již rovněž bylo jasně publikováno, cena provozu systému je sice cca 6 mil. Kč, ale až po ukončení projektu, tzn. od poloviny roku 2014 dále.

Jakkoliv je celý výpočet nesmyslný, tak v jeho kontextu by pak byla cena testu ne šéfredaktorem udávaných 72 Kč ale pouze 27 Kč (po dobu trvání projektu), respektive 12 Kč (po ukončení projektu).

Tento výpočet je však zcela nesmyslný, protože modul certifikovaného testování bude užíván i pro výběrová šetření ze strany ČŠI (tak, jak je publikováno již v popisu projektu), tzn. nejedná se pouze o testování 3 předmětů v pátých a devátých ročnících celkem, ale zjišťování výsledků i v dalších předmětech a ročnících.

3. Srovnání a tvrzení ekvivalence výstupů aktivity 4 projektu ČŠI NIQES (národní zjišťování výsledků) a projektu Eskalátor (Scio) v podobě rovnocenného informačního systému pro testování

Cílem projektu NIQES a části jeho výstupu v podobě informačního systému pro zjišťování výsledků je dle již publikované projektové dokumentace zcela něco jiného. Výsledky národních a dalších šetření výsledků vzdělávání jsou propojeny s daty získanými za pomoci výstupů dalších klíčových aktivit projektu (netestovatelené indikátory hodnocení kvality škol a školní vzdělávací programy) a spolu doplňují metriku inspekčního hodnocení kvality vzdělávání, což ze zákona náleží pouze ČŠI a již z projektové dokumentace projektu Eskalátor je zjevné, že nemá tyto ambice.

Z technologického hlediska je zde také velmi propastný rozdíl patrný ze zadávací dokumentace výběrového řízení na vývoj a provoz tohoto systému v širokém spektru požadovaných funkčností a komponent, které jsou důkladně popsány nejen ve zmíněné zadávací dokumentaci, ale také v analýze Deloitte, která byla jedním ze základních vstupů při tvorbě.

Při již probíhajícím vývoji byl navíc ze strany dodavatele plně nasazen více než dvacetičlenný tým analytiků, programátorů, systémových administrátorů a testerů, protože všechna požadovaná plnění v definovaném harmonogramu to vyžadují.

Tomu ostatně odpovídá i hodnota zakázky, která byla navíc vzhledem k předpokladu vysoutěžena s menší cenou. Zmíněné personální zapojení je také neporovnatelné s 2,5 úvazkem programátorů a správců ICT avizovaných v projektové dokumentaci projektu Eskalátor.

Systém projektu NIQES dále nepočítá s jakoukoliv realizací testů na papír. Toho bylo pro srovnání dopadu obou forem na výsledky použito jen při pilotním ověření.

4. Napadání výstupů pilotního ověření a jiných parametrů procesů avizovaných pro tuto zkoušku

Je velmi nekorektní porovnávat tyto výstupy a vlastnosti vůči jiným cílům, než pro ně bylo jasně deklarováno. To se týká technických vlastností systému, logistických procesů i obsahové náplně testů a tomu odpovídajících výstupů hodnocení. ČŠI důsledně informuje o těchto faktech vždy v rámci kontextu.

Pro hodnocení parametrů a výstupů pilotního ověření bylo cílem ověřit pouze obecnou možnost el. testování včetně základních prvků vyvíjeného systému. Vývoj aplikace a příprava celého procesu trvala pouze 2 měsíce a je zjevné, že i vzhledem k tomuto pro takto složité procesy nelítostnému limitu celé pilotní ověření dopadlo nadmíru úspěšně a potvrdilo další směřování projektu


42 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 7:55  

Dospěl jsem k závěru : Inspektoři do škol, ale učit. Především však na ZŠ.
Sleduji jejich práci - "jsou to hrdinové naší doby". Myslím tím samozřejmě ty učitele základních škol. Zajímavé až překvapující odpovědi. Rodič

BoBr řekl(a)...
9. února 2012 v 8:19  

Také bych se rád zeptal vedení ČŠI, ale bojím se, že pro ně nejsem partnerem. Arogance moci je u této organizace na vzestupu již dlouho. teď už však stoupla nad únosnou mez.
Otázka zní: Jak chcete zajistit, aby vám učitelé důvěřovali? Budete-li takto pokračovat, bude se vás každý bát a nemáte šanci získat použitelná data ani zlepšit výsledky našeho školství!

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 8:32  

Ještě se nestalo, aby školní inspekce dala ve sporu učitel - žák ( rodič )za pravdu škole. I kdyby škola plnila vše na 100 %, nějaká chybička se vždy najde. Když chceme psa bít, hůl si vždy najdeme. Ze stížností rodičů mají však panickou hrůzu, jsou to takoví vystrašení papíroví strašáci.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 9:13  

Mně inspekce odpověděla a jsem spokojen. Myslím, že je normální oslovovat státní orgán písemně a nikoliv si jen tak zatelefonovat někomu, na koho mám číslo.

Janek Wagner řekl(a)...
9. února 2012 v 9:21  

Telefonický dotaz je na místě v případě potřeby odpovědi obratem.

Normální pak je na písemný dotaz vůbec reagovat: na odpověď mailem čekáme už osm týdnů! Čili z hlediska redakce ČŠI stále NEODPOVĚDĚLA.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 10:18  

Vážení, mně je celkem putna, kdo co komu kdy jo a ne. Zajímavé jsou spíš ty odpovědi, ze kterých vidím, že všechno není tak černobílé, nebo spíš černé, jak jsem tu čítával.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 10:36  

Pátrala jsem, kde se vzala na ČT24 Michaela Šojdrová jako zástupce ČŠI a nenašla. Nicméně jsem si aspoň přečetla její životopis a z něj vyplývá, že nikdy neměla se školstvím nic společného (kromě toho, že chodila do školy). Tak by mě moc zajímalo, co je to zase za šíbrování.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 11:29  

To Anonymní 10:36: Až na to, že byla roky šéfkou školského výboru ve sněmovně a stínovou ministryní školství. Jinak paní Šojdrovou taky nemusím, ale to jen pro dokreslí černobílého vidění.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 12:16  

ČŠI je s panem ministrem velice spokojená, prý je to jediný ministr, který je má rád. Takže sebevědomí je zcela pochopitelně na vzestupu a bude hůř.

poste.restante řekl(a)...
9. února 2012 v 12:16  

Po životopisu paní Šojdrové jsem nepátral, ale jen pro dokreslení. To, že někdo byl členem nějakého výboru v parlamentu neříká vůbec nic.
Poslanci přednostně obsazují výbory podle "síly" poslance při vyjednávání (místopředseda strany si může vybrat), poté podle odbornosti (lékaři, právníci) a nakonec ti, kteří čekají, co zbude.
Zájem je o výbory "silové", případně zahraniční (hodně se cestuje).
Takže ve školském výboru pracují buďto ti poslanci, kteří opravdu chtěli (naivkové), anebo ti, na které nic lepšího nezbylo a oni si nemohli vybírat.
Následně se z nich stávají "odborníci na problematiku".
:-))

krtek řekl(a)...
9. února 2012 v 13:34  

I vy, poste restante?
1) Z životopisu (http://www.sojdrova.cz/zivotopis.php) vyplývá, že:
a) pár let externě učila
b) školství se v rámci strany (KDU-ČSL) věnuje od roku 1998
2) V tuto chvíli je národní koordinátorkou projektu OECD s názvem Overcoming School Failures: Policies that Work (Překonávání školního neúspěchu, politiky, které fungují). (http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Prekonavani-skolniho-neuspechu-v-CR/Prekonavani-skolniho-neuspechu-v-Ceske-republice)

Osobní komentář: patřila do plejády politiků zabývajících se školstvím a zřejmě díky tomu po skončení poslaneckého mandátu získala práci. Holt ne každý má na to vrátit se k "normální" práci.

poste.restante řekl(a)...
9. února 2012 v 14:20  

krtek
Pozor, já hned v úvodu uvedl, že jsem její životopis nestudoval a její kvalifikovanost jsem nikde v textu nehodnotil.

Jen jsem popsal obvyklou proceduru obsazování méně významných výborů ve sněmovně.

Občas se ale slepé kuře najde a i poslanec se může vypravovat.
Jako příklad mohu uvést pana Hovorku, který si, ač v oblasti medicíny původně laik, dokázal opravdu mnohé nastudovat. Natolik dobře, že pak nemohl podpořit ani vlastní vládu.

Je-li to případ i paní Šojdrové, nemohu zatím posoudit.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 14:29  

To jste ale už nenapsal. Je strašně jednoduché kopat do nějaké Šojdrové nebo inspekce, věcných argumentů tu ale moc není. Zvláštní taky je, že se nikdo, kdo tomu rozumí nevyjádřil k obsahu toho článku. Taky je mi fakt jedno, po kolika týdnech přišly odpovědi. Zvlášť když se ten důvod už na začátku vysvětluje a já u toho nebyl. Tehle přístup jen nahrává těm ministerským a je úplně stejným populismem.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
9. února 2012 v 16:06  

"Náklady na vývoj testů pro 1. celoplošnou generální zkoušku by neměly přesáhnout 400 tis. Kč."

A ve zanalýze ČŠI o se píše: "Pro první celoplošnou zkoušku v létě 2012 se připravují testy z českého jazyka, matematiky, angličtiny, němčiny a francouzštiny – pro 9. ročník všechny uvedené předměty, pro 5. ročník bez němčiny a francouzštiny."

Tedy osm testů. Vývoj jednoho testu by tedy měl stát 50 000 Kč. Zodpovědně musím prohlásit, že tak levně Scio žádný test udělat neumí, natož kvalitní. Pro srovnání Cermat potřebuje asi 1 900 000 Kč na jeden předmět (viz Zpráva o stavu příprav reformy MZ z 7. 1. 2010, předložená VVVKMT PS PČR) čili 40x víc, ve Sciu stojí jeden test orientačně 400 000 Kč.

Někde musí být nějaká chyba. Buď se při vývoji testů na ČŠI něco ošvindluje, nebo lidé pracují zadarmo, nebo údaj o 400 tisících není správný. Nevím...

Pozoruhodné také je, na počítačovou infrastrukturu se našlo 300 miliónů, ale to podstatné, co a proč se bude testovat se řeší za hubičku (na celý vývoj standardů prý mšmt uvolnilo necelé 3 M).

poste.restante řekl(a)...
9. února 2012 v 16:33  

Tak mi nakonec nezbylo, nežli si ten životopis přečíst.
Předpokládám, že čtenáři ČŠ umí zadat jméno Šojdrová do googlu.
Pokud by to činilo potíže, pár odkazů zde:

http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4559

http://zpravy.idnes.cz/sojdrova-vytahla-proti-sexualni-prirucce-pro-ucitele-u-ministerstva-narazila-19i-/domaci.aspx?c=A100513_170611_studium_klu

http://www.kromerizan.cz/news/nazory/14/article.html

http://virtually.cz/journal/?q=node/2765

http://vipchat.novinky.cz/archiv/01059-michaela-sojdrova.html

Některé jsou relevantní zdroje, jiné téměř na úrovni bulváru.

Jsem dalek toho, abych pí Šojdrovou obhajoval, ale nemíním ji ani hanět. Zatím.

Rozhodně ji však nemohu považovat za odborníka na školskou problematiku.
Odborníci většinou produkují odborné práce, publikují, vyslovují své názory a nechávají je podrobit v odborné obci věcné kritice. Nenašel jsem.
Více se již tímto okrajovým problémem nezabývám.

K činnosti ČŠI zde bylo již napsáno mnohé.

K věcnému obsahu článku.
Nemám pocit, že by mne odpovědi zcela uspokojily.

Konflikt tenký/tlustý klient je věcí zadání, které by ale mělo vycházet z reality našich škol.
Kde je ke stažení zmiňovaná studie Deloitte?

Neumím posoudit úroveň "cinknutosti" výběrového řízení, ale pokud si kupuji informační systém pro zemědělský podnik, chci reference z oblasti zemědělské výroby a nezajímají mne systémy pro strojírenské firmy.
Ty mají předem smůlu.

Samotná příprava testů je podle mne podhodnocená.

atd.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 11:13  

No to ale právě nemůžete. Jak byste zdůvodnil diskriminaci firem, které nepůsobily v zemědělství, respektive to, že když udělaly skvělý systém ve strojírenství, nedokážou to i v zemědělství? V IT to tak vůbec nechodí.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 13:06  

Vůbec netuším, co v tomto případě proti té inspekci máte. Myslím, že si s tou odpovědí dali dost práce, což bych spíš ocenila. Navíc se to všechno jeví dost promyšlené...na rozdíl od nových IPn.

poste.restante řekl(a)...
10. února 2012 v 14:49  

že si s tou odpovědí dali dost práce
To je snad jejich povinnost, ne?
Je to instituce placená z veřejných zdrojů.

co v tomto případě proti té inspekci máte
Tak si, prosím, přečtěte komentář pana Štefla a články pana Wagnera.


V IT to tak vůbec nechodí.
Několik let jsem se živil jako koordinátor IT projektů. :-)
Ale povídejte mi o tom chvíli, člověk se má pořád učit.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 18:32  

Tak články pana Wagnera jsou tímto oficiálním vyjádřením vrženy trochu do jiného světla a je na čase ptát se, proč tak lže a fabuluje. A to ještě dřív než se vlastně zeptal, jak to tak vidím. A když už se to dozví, najde si jiný fetiš v podobě těch zbytečných předmluv.
A pan Štefl mě nezajímá. Lidé z Coca-coly taky neříkají, že Pepsi cola je dobrá.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 18:39  

Postesk pana Šteffla o tom, že je špatný manažer a neumí dělat testy levněji mě pobavil. Kdyby byla inspekce dražší, tak by to jistě bylo taky špatně.
Myslím, že by si oba pánové měli nejprve počkat na výsledek. Toho strašení bylo dost už před pilotem a nakonec to dopadlo dobře.
Dal jsem si práci a pročetl si inspekční benefit a těch 300 milionů není na technologie. Nebo se to tam teda úplně jinak píše, tak ze sebe zbytečně nedělejte hlupáka, pane Šteffle.

Janek Wagner řekl(a)...
10. února 2012 v 18:39  

"články pana Wagnera jsou tímto oficiálním vyjádřením vrženy trochu do jiného světla a je na čase ptát se, proč tak lže a fabuluje" - buďte, prosím, konkrétní. Zatím se prokázalo, že lže ČŠI. Prokázalo se, že ministr Dobeš říká pokaždé něco jiného a neodpovídá to následným vyjádřením ČŠI (například roční náklady na testování měly být podle jedné TK jen 2 miliony, testy měly být jen online s okamžitými výsledky atd.).

Můžete na toto téma napsat klidně i článek.

Rozbor odpovědí ČŠI zveřejníme v do konce měsíce s vyjádřením řady odborníků.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 19:01  

Aha. Tak lže tedy inspekce nebo ministr říká pokaždé něco jiného?
Pokud vím, tak ty testy online s okamžitými výsledky jsou. Jestli vy si to pořád nepletete s tím webklientem, hm?
S vyjádřením odborníků? Takže vy už jím nejste?

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 19:08  

Pane Wagnere, ale ale, co třeba ty vaše výpočty? To nebyla lež jako věž?

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 19:23  

Nedávno pan Šteffl rozeslal omylem e-maily s fotkami, jak kdesi v Austrálii nakupuje lodě, tak se úplně nedivím, že musí mít ty testy tak drahé.

Zvláštní, že se nikdo nezabývá tím, že za státní a evropské peníze si jako soukromník vyvinul testování, které teď bude školám prodávat.

A o tom asi celá ta umělá hysterie bude. Když budou mít školy státní systém zdarma, těžko před zřizovatelem zdůvodní efektivitu financí vynaložených za testy Scia. Možná proto se na to státní testování školy těší a jediný, komu vlastně vadí jsou "odborníci", kteří nikdy neučili a neumí číst.

Co článek o tom, pane Wagnere?

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 19:57  

400 000 za test ve Sciu? Nějak mi to nehraje, pane Wagnere...podle http://www.ceskaskola.cz/2011/12/jan-wagner-plosne-testovani-ministra.html je jeden test za 20,- a mně to teď vyšlo 44,-. Co vy na to?

Janek Wagner řekl(a)...
10. února 2012 v 19:57  

"Pokud vím, tak ty testy online s okamžitými výsledky jsou. Jestli vy si to pořád nepletete s tím webklientem, hm?" Pan ministr ale přeci tvrdil, že hned budou pro žáky srovnání s ostatními, ne?

Janek Wagner řekl(a)...
10. února 2012 v 20:00  

"400 000 za test ve Sciu? Nějak mi to nehraje, pane Wagnere...podle http://www.ceskaskola.cz/2011/12/jan-wagner-plosne-testovani-ministra.html je jeden test za 20,- a mně to teď vyšlo 44,-. Co vy na to?"

Citace z článku:

Připomeňme i vyjádření Ondřeje Šteffla ze společnosti SCIO v diskusi na České škole:

Takové testy a potřebná podpora (on-line verze) jsou už dávno hotové, a kdo chce, je léta využívá. Koupí si je u společnosti Scio (Ma, ČJ, OSP, AJ, NJ - 105 Kč za jednu sadu pěti testů), ročně asi 20 až 30 % žáků. Když ministr potřeboval mít testy plošně, mohl na to školám dát peníze. Pro všechny žáky 9. a 5. tříd by se vešel do 20 miliónů. Začít se mohlo už letos v prosinci.

Janek Wagner řekl(a)...
10. února 2012 v 20:03  

"S vyjádřením odborníků? Takže vy už jím nejste?"

Takže znovu pro blbé:

"Rozbor odpovědí ČŠI zveřejníme v do konce měsíce s vyjádřením řady odborníků."

Víc hlav víc ví, na rozdíl od anonymů, kteří mají problém s pochopením psaného textu a s logikou.

Janek Wagner řekl(a)...
10. února 2012 v 20:06  

"Zvláštní, že se nikdo nezabývá tím, že za státní a evropské peníze si jako soukromník vyvinul testování, které teď bude školám prodávat."

Nebylo by proto lepší již za peníze z ESF vyvinuté testy použít a nevyvíjet potřetí nebo pokolikáté už další vlastní?!

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 20:28  

Zase jste si to špatně přečetl. I pan Šteffl vyvíjí testy kontinuálně, takže ne zdarma. A ty inspekční nejsou z ESF. No prostě jste blábola a popletený matematik.
Kromě vašich kamarádů od jednoho stolu a pár výjimek jsou tu už jen samí anonymové. Asi je to tím, že tu s tím zacházíte jako za totáče.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 20:32  

20% až 30% žáků dělá Scio? To je těch 300 škol z jejich poslední zprávy? Akorát těch základek jsou 4 tisíce. Pro takový vzorek by musel i pan Štefl asi začít zase vyvíjet a notně předělat svůj systém. Nebo vlastně ne, ono by to bylo na papír. Jako maturita. A jistě by zveřejňoval výsledky a porovnání hned, aby se mu ty testy prozradily.
Že si ty bláboly neověříte, už jste jak ten ministr.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 20:52  

No jo, pane šéfredaktore a jediný redaktore redakce, jak vy víte, že ty výsledky nebudou hned? Já myslel, že ta generálka je až za pár měsíců.

Pytlik Blaha řekl(a)...
10. února 2012 v 23:26  

budou mít školy státní systém zdarma

Školy snad ano, ale školství nikoli.
To, co stát poskytuje zdarma, se zpravidla setsakramentsky prodraží.

Anonymní řekl(a)...
11. února 2012 v 7:38  

6 milionů ročně, pane Blaho, líp to zatím neví nikdo.

Janek Wagner řekl(a)...
11. února 2012 v 9:47  

"No jo, pane šéfredaktore a jediný redaktore redakce, jak vy víte, že ty výsledky nebudou hned? Já myslel, že ta generálka je až za pár měsíců." Pan ministr nám sdělil, že výsledkem bude, v jakém je žák percentilu. Pro vaši informaci: "Percentil vyjadřuje, jak se jednotlivý účastník umístil v rámci všech ostatních účastníků." Vzhledem k tomu, že jednotlivé testy budou podle vyjádření pracovníka ČŠI 2-3 dny, tak to bohužel opravdu HNED nebude ;-)

Anonymní řekl(a)...
11. února 2012 v 10:30  

No výborně, takže jste to pochopil stejně jako já. Taky si myslím, že problémem je spíš blábolení ministra, než vlastně docela promyšlené směřování projektu pod taktovkou inspekce.
I tak ale, jediným výsledkem asi nebude percentil, že? Pokud vůbec nějaký bude, protože u CAT testů je to trochu problém.

Anonymní řekl(a)...
11. února 2012 v 10:36  

Sebechvála smrdí, inspektorskej!

Anonymní řekl(a)...
11. února 2012 v 11:11  

Věřte, že každý, kdo se zajímá a má jiný názor, nemusí být zrovna z inspekce :)

Pytlik Blaha řekl(a)...
11. února 2012 v 16:24  

6 milionů ročně

Jenom? To snad ani nestojí za námahu.
Kdyby aspoň šedesát. A což třeba každému testovanému žáku koupit Studentskou pečeť?

Anonymní řekl(a)...
12. února 2012 v 10:54  

Prosím Anonyma/y, aby se nezaštiťoval/i školami. Se školami se nikdo nebavil, nebaví, jen nás zahlcují nesmyslnými požadavky administrativního charakteru, mění podmínky práce za pochodu, a to zpravidla směrem k totalitě. I pamětníci se hrozí, že tohle tu nebylo ani za komančů. Jediné, co se od nás chce, šetřit a držet hubu a krok.
Julie

Pytlik Blaha řekl(a)...
12. února 2012 v 13:57  

kdo se zajímá a má jiný názor, nemusí být zrovna z inspekce

Kdo má jiný názor, není z inspekce.

Anonymní řekl(a)...
12. února 2012 v 15:36  

Ad "jediný redaktore redakce" Co máte proti redaktorce, inspektorskej?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.