Lukáš Križko: Kam kráčíš, portále?

čtvrtek 24. listopadu 2011 ·

Těžištěm tohoto příspěvku je zamyšlení nad budoucností Metodického portálu RVP.CZ jako média a nad možností jeho dalšího obsahového a technologického vývoje. Je otázkou, jestli se má, v současné době již velmi komplexní, portál i nadále rozšiřovat a vyvíjet. Pro negativní odpověď na položenou otázku by svědčily i dva limity. Prvním je limitní počet cílové skupiny, kterou jsou učitelé a vedoucí pracovníci ve školství (cca 140 000 lidí). Druhým omezením jsou sami učitelé a jejich nedostatečná orientace a znalost moderních technologií, popřípadě i špatná materiálně-technická podpora v této oblasti. Oba zmíněné limity byly identifikovaným rizikem i právě končícího projektu Metodika II. Kdyby se jimi realizační tým na začátku projektu nechal ovlivnit, zřejmě by současný portál nebyl rozšířen do podoby, jaká je dnes. Proto je na otázku jasná odpovědět: „Jednoznačně ano.“ Metodický portál má smysl neustále rozšiřovat a modernizovat. A to nejen proto, že jej učitelé stále více a více používají, což dokládají neustále se zvyšující čísla návštěvnosti portálu (roční návštěvnost k 5. 9. 2011 byla 3 439 878 jedinečných denních návštěv dle Google Analytics). Ale možná také proto, že jej učitelé stále více potřebují. V rychle se měnícím odvětví ICT technologií jim portál umožňuje držet krok s vývojem a nabízí moderní edukační nástroje a formáty výukových zdrojů. V omezeném formátu příspěvku budou naznačeny další cesty rozšiřování portálu. Zmíníme se o cestách, nad kterými velmi reálně přemýšlíme. Například, jak se již rýsují základy nových modulů. Popřípadě budou pouze nastíněny myšlenky, které se v rámci sledování aktuálních trendů teprve rodí v realizačním týmu a které by se na Metodickém portálu RVP.CZ při dobré konstelaci zájmu uživatelů, dostupných finančních prostředků a zadání jeho zřizovatele, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, mohly v budoucnu objevit.Možnosti rozšíření cílové skupiny uživatelů

Metodický portál RVP.CZ sdružuje v tuto chvíli osm vzdělávacích sekcí, které souhrnně zasahují kompletní skladbu tzv. regionálního školství. Je možné se ještě rozšiřovat? Může metodicky zaměřený web pro učitele a učení zasáhnout i jiné skupiny uživatelů? Zde jsou popsány další skupiny, které mají k učitelům zřejmě nejblíže a které se mohou za určitých předpokladů stát i cílovou skupinou portálu.

Studenti a učitelé pedagogických fakult vysokých a vyšších odborných škol 

Za skupinu nejbližší k současné skladbě uživatelů lze určitě považovat studenty a pedagogy z pedagogických fakult vysokých škol. V rámci současného projektu Metodika II sice s vysokoškolskými učiteli realizační tým spolupracuje, ale obsah portálu jim není přímo určen. Vysokoškolští pedagogové využívají portál pro výuku nebo spolupráci na tvorbě specifických výukových programů.
 
Možnost propojení s odborným světem vysokých škol je především v zapojení portálu do soustavy impaktovaných (hodnocených) médií, která budou ve větší míře motivovat VŠ pedagogy k publikování jejich odborných textů. Tímto způsobem by se mohl Metodický portál RVP.CZ stát prostředníkem v komunikaci mezi vysokoškolským prostředím a prostředím regionálního, praktického školství. V tomto ohledu je příjemným zjištěním publikování příspěvků některých vysokoškolských pedagogů na portálu a jejich zapojení do diskuze na portálu.
 
Jednou z cest je motivovat fakulty k vytváření seminářů, ve kterých budou studenti aktivně využívat prvky a nástroje portálu. V tomto ohledu je zajímavou zkušeností spolupráce s doc. Starou z Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejíž příspěvek, který připravila ve spolupráci s Jindřichem Strejčkem, je součástí tohoto sborníku.

Ostatní pedagogové vysokých škol a pedagogové celoživotního (dalšího) vzdělávání 

Další důležitou vzdělávací skupinou mimo vysokoškolského a vyššího odborného vzdělávání je skupina pedagogů pro celoživotní vzdělávání. Tato velká a nesourodá skupina pedagogů a vzdělavatelů může být pro Metodický portál zajímavou výzvou. Rozšíření pro tuto cílovou skupinu je v tuto chvíli pouze v hypotetické rovině. Na druhou stranu je zajímavé domýšlet, kam až může Metodický portál dojít a jak může pomoci i této skupině vzdělavatelů. 

Rodiče 

Stoupající zájem médií o školská témata ukazuje na měnící se postoj veřejnosti k otázkám vzdělávání. Významnou a velmi početnou skupinou potenciálních uživatelů Metodického portálu jsou motivovaní rodiče. Zejména rodiče žáků populačně silnějších ročníků musejí řešit některé specifické problémy. 
 
Portál by mohl rodičům nabízet obecné informace o vývoji školství, přehledy škol, soutěží, akcí, inspirovat je v otázkách jejich podpory žákům, doporučovat hry, publikace, poskytovat rady, doporučení, zprostředkovávat zkušenosti, zveřejňovat příklady zajímavých postupů a metod, vytvářet společnou rodičovskou komunitu, podobnou té, která spojuje pedagogy.

Žáci 

Velkou a důležitou cílovou skupinou by se v budoucnu mohli pro Metodický portál RVP.CZ stát ti, jimž je vzdělávání určeno – žáci všech typů škol v rámci regionálního vzdělávání. Pro ty by mohlo na portálu být připraveno přímé prostředí pro výuku, například podobně jako portál na adrese www.khanacademy.org. Toto nebo jemu podobné prostředí by umožňovalo ze zdrojů portálu připravovat výukové jednotky, které by učitel vedl přímo na portálu.
 
Portál by mohl v budoucnu podporovat i vývoj on-line aplikací pro mobilní zařízení, která by mohli žáci s učiteli využívat přímo ve výuce. Nemluvě o důležité roli portálu při zavádění a standardizování obsahů tzv. e-učebnic, které vycházejí z myšlenky e-knih. 
 
Zapojení skupiny žáků je již v tuto chvíli částečně realizováno díky připravovanému modulu Evropské jazykové portfolium (EJP), jehož součástí je i aplikace EJP. Tu připravilo Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Plzeň ve spolupráci s Národním institutem pro vzdělávání v projektu s názvem Evropské jazykové portfolium v praxi.
 
Tento krok je zásadní a v mnoha ohledech by mohl přispět k prolomení dosavadní bariéry, která odděluje na internetu komunitu učitelů od komunity žáků. Vznikla by nová úroveň, která by mohla velmi zásadně a kladně v duchu konektivismu ovlivnit české vzdělávací prostředí. Portál by pomohl učitelům stát se průvodcem žáka světem vzdělávání on-line.  

Možnosti rozšíření stávajících modulů  

Mimo nutné aktualizace volných softwarů, které tvoří vnitřní prostředí jednotlivých modulů (WIKI – Deki Wiki, E-learning – Moodle, Blogy – Wordpress apod.), je nutné se zamýšlet nad dalšími kroky ve vývoji obsahů a propojování těchto modulů s okolím. 
 
Další vývoj lze rozdělit do tří základních rovin. První rovinou je rozvoj uživatelského (ergonomického) prostředí modulů. Tady je myšleno především rozvíjení a vylepšování struktury a funkčnosti ve vyhledávání a procházení modulů.
 
Druhá rovina úzce souvisí s první a týká se redesignu prostředí v závislosti na vývoji designu portálu a funkcích jednotlivých modulů. 
 
Třetí, poslední rovinou je rozšíření modulů skrze propojování a integraci obsahů z jiných internetových stránek.

DUM

Doposud ne plně využitou možností rozvoje DUM je mnohem efektivnější propojení národního úložiště, tvořeného modulem DUM na Metodickém portálu s evropským úložištěm digitálních materiálů, představovaným úložištěm Learning Resource Exchange (LRE) na adrese http://lreforschools.eun.org.

Zdrojem řady kvalitních DUM jsou zároveň již fungující nebo připravovaná krajská úložiště, která by mohla být účinně propojena s portálem RVP.CZ. Příkladem je krajské úložiště Karlovy Vary, portál www.zkola.cz apod.
Specifickými soubory materiálů hojně využívaných ve školách jsou materiály pro interaktivní tabule. Přirozeně se tak nabízí jako oblast potenciálního rozvoje propojení Metodického portálu s portály, které již dlouhodobě tyto materiály sbírají a podporují. Mezi nejznámější portály patří Veskole (www.veskole.cz) a Activeucitel (www.activeucitel.cz).

E-learning 

Jednou z možností, jak využít vytvořené prostředí pro vzdělávání učitelů formou e-learningových kurzů, je otevřít tento prostor dalším vzdělavatelům formou pronájmu/propůjčky pro jejich kurzy. Učitelé naleznou vzdělávací akce na známém místě a vzdělavatelé se starají především o kvalitu obsahu a neztrácejí čas vymýšlením vymyšleného a zkoušením vyzkoušeného.
 
Dalšími zájemci o široké využití tohoto modulu by mohli být přímo učitelé pro přímou podporu výuky. Uplatnění by našel tento modul především tam, kde se nevyplatí instalace celého LMS prostředí na školní server a chybí ICT technik pro jeho údržbu. Druhou možností je pronájem prostředí přímo vzdělavatelům.
 
E-learningové kurzy vyvinuté a otestované v rámci projektu Metodika II budou nabízeny i po jeho ukončení. Další kurzy k nim budou postupně přibývat podle toho, jak budou v rámci Národního ústavu pro vzdělávání připravovány. 

Možnosti rozšíření o nové moduly

V tuto chvíli již Metodický portál RVP.CZ nabízí metodicky a komunitně zaměřený obsah v jedenácti modulech. Samo toto číslo je již natolik velké, že je na místě klást si otázku, zda je takto velký počet modulů únosný pro toto médium, ale i pro samotné uživatele – učitele. Přesto se nabízí ještě několik dalších možností.
 
Je jistě mnoho dalších oblastí, kterých se tento výčet nedotýká, jako například databáze kurzů pro učitele (DVPP) nebo potřebný a důležitý právní servis pro učitele. Tyto i další myšlenky zatím nejsou rozpracovány tak, aby bylo reálné zveřejnit jejich podobu na Metodickém portálu. 

Modul Učebnice  

Učebnice je dlouhodobě plánovaný modul, jehož obsahem by měl být úplný a aktualizovaný seznam učebnic a učebních textů s platnou schvalovací doložkou MŠMT. Učitelům by se tak dostala do rukou kompletní databáze všech schválených učebních textů a učebnic, které budou členěny dle vzdělávacích sekcí a oborů vzdělávání podle platných rámcových vzdělávacích programů.
 
Přidanou hodnotou pro uživatele bude možnost učebnice hodnotit pomocí hvězdiček známých z ostatních modulů portálu a doporučovat ostatním učitelům formou komentářů. 

Modul On-line (webinářové vzdělávací prostředí) 

Další z modulů, který je dlouhodobě plánován, bude reagovat na nové trendy ve vzdělávání formou on-line seminářů – webinářů. V on-line seminářích, provozovaných především po pracovní době učitelů, budou probíhat vzdělávací i popularizační setkání se zajímavými osobnostmi českého školství.
 
V současné chvíli jsme již na Metodickém portálu RVP.CZ vyzkoušeli podobnou aplikaci, freewarovou verzi systému DimDim, která nám ukázala, že by o tuto formu vzdělávání mohl být v budoucnu velký zájem. 

Modul Hodnocení (autoevaluace)

Ve spolupráci s projektem IPn Cesta ke kvalitě může v budoucnu Metodický portál učitelům nabídnout modul zaměřený na autoevaluaci škol. Modul bude obsahovat rozcestník na vyvinuté nástroje autoevaluace a podrobný návod na jejich využití.  

Modul Burza

Velmi prakticky zaměřený modul „Burza“, který by pomáhal především managementu škol řešit jednoduchou a levnou cestou nákup potřebného materiálu. Modul by umožňoval výměnu, výhodný prodej a nákup učebnic, pomůcek pro výuku a materiálů souvisejících se vzděláváním. Výhodou tohoto modulu by oproti jiným burzám bylo jeho tematické vymezení do oblasti školství.

Rozšíření o nemetodické prvky

V této kapitole bych se rád v rámci textu zamýšlel nad dalšími zajímavými možnostmi přesahů portálu do jiných oblastí než těch metodických. 
 
První možností je zřízení prostoru pro aktuální informace ze školství. Učitelé volají po možnosti mimo metodickou pomoc hledat a číst i výčet důležitých novinek z jejich rezortu. Nabízí se tu spolupráce s portály jako info.edu.cz, www.ceskaskola.cz a mnoha dalšími.
 
Dalším moderním prostorem pro komunikaci jsou sociální sítě. V budoucnu by mohlo probíhat jejich další postupné propojování s Metodickým portálem RVP.CZ. Média jako Facebook, Twitter nebo nově zavedené Google plus umožňují efektivní sdílení obsahu Metodického portálu.
 
Již v tuto chvíli na portálu odkazy na některé sociální sítě naleznete. A můžete sdílet obsah portálu na své oblíbené síti.
 
Metodický portál RVP.CZ obsahuje nástroj, který by v budoucnu mohl výrazně pomoci v profesním rozvoji pedagogických pracovníků. Je jím modul Digifolio, který již teď umožňuje vytvořit svůj osobní pohled a zveřejnit on-line životopis a podobně jako u portfolií shromáždit své osobní dokumenty archivující důležité profesní milníky v on-line dostupné podobě.
 
S ukončením projektu financovaného z ESF a státního rozpočtu je nutné se zamýšlet i nad dalším financováním tohoto nemalého média. Jednou z možností je využít prostor Metodického portálu pro reklamu. Ta umožní získat prostředky nutné k dalšímu provozu tohoto média.
 
Důležitou oblastí vývoje je uzpůsobení a optimalizace stránek Metodického portálu RVP.CZ pro mobilní  zařízení, smart telefony a tablety, tak aby se zjednodušilo zobrazování a vyhledávání zdrojů z portálu v těchto zařízeních. 
 
Nemalým úkolem s rostoucí návštěvností portálu a s neustálým přibýváním nových funkcí je i jeho hardwarové řešení s přirozeným navyšováním rychlosti a způsobu připojení serverů portálu na internet, které optimalizuje přístupnost a rychlost pro využívání tohoto média uživateli.

Co je potřeba pro další vývoj? 

Podpora odborné veřejnosti (předně MŠMT) 

Pro úspěšné pokračování Metodického portálu RVP.CZ je nutná neustálá podpora odborné veřejnosti, předně podpora ze strany zřizovatele a realizátora projektu, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Bez finančních prostředků a zachování realizačního týmu je další osud portálu velmi nejistý. Především návštěvnost a aktivní zapojení uživatelů-učitelů může pomoci k trvalé udržitelnosti růstu obsahů databází jednotlivých modulů.
 
K tomuto účelu byly v průběhu roku 2011 podány na MŠMT minimálně tři varianty rozvojových projektů IPn, které obsahovaly aktivity na podporu a rozvoj obsahů Metodického portálu RVP.CZ. Dále byl připraven dokument k udržitelnosti Metodického portálu obsahující výčet nejnutnějších finančních prostředků pro roční provoz, který byl předložen příslušné skupině, a jako poslední krok byla podána žádost o prodloužení projektu do konce roku 2012.
 
Realizační tým věří, že alespoň některá z těchto aktivit pomůže provozovat a rozvíjet Metodický portál RVP.CZ i v následujícím období dle výše uvedených plánů.  
 

Tento článek byl převzat z publikace Metodický portál – příležitost pro učitele: Sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II. Praha : NÚV, divize VÚP a divize NÚOV, 2011.
Navštivte také pohled ke konferenci v Digifoliu.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.