Český stát a Centrum dluží učitelům, hodnotitelům a tvůrcům pracovních listů společné části maturitní zkoušky miliony korun

pátek 3. června 2011 ·

Přinášíme materiál Mgr. Martina Kváči z Gymnázia Nad Štolou k veřejné diskusi ohledně státních maturit.


Za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, se platí úhrada 1.500,- Kč, kterou uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky zaplatí před zahájením zkoušky. Škole náleží podíl z úplaty uhrazené Centru ve výši nezbytných nákladů spojených s konáním této zkoušky, nejvýše však 50 % úplaty (§ 50, Vyhlášky 177 ze dne 10. června 2009).

Jednotlivá  maturitní zkouška společné části tak stojí 1.500,-Kč, jak stanoví Vyhláška 177. Pokud student maturuje ze dvou předmětů  společné části, stát hradí celkovou částku 3.000,-Kč, při maturování z třech předmětů Centrum od státu inkasuje částku 4.500,-Kč za jednoho studenta, při skládání čtyř zkoušek to je pak cena 6.000,-Kč. Každá škola však na studenta dostává celkovou sumu 500,-Kč na zajištění maturitních zkoušek společné části bez ohledu na jejich počet.


Předsedovi zkušební maturitní komise náleží odměna ve výši 130,-Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy. (§47, odst. 1 Vyhlášky 177)

Odměna přísluší na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku 16); splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzda nebo platu zaměstnance v pracovním poměru.

Dne 27. května 2011, tedy v poslední den konání ústních zkoušek obdržují ředitelé středních škol jiné znění Vyhlášky, podle které odměna musí projít účetnictvím, platit z ní daň, a zdravotní pojištění. Došlo tak k jednostranné změně znění smlouvy a sice po dokončení zadané práce ze strany předsedů maturitních komisí.2
Komisaři  náleží odměna ve výši 130,-Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy. (§47, odst. 2 Vyhlášky 177)

Odměna přísluší na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku 16); splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzda nebo platu zaměstnance v pracovním poměru.

Zatím nedošlo  k jednostranné změně znění smlouvy.

Hodnotiteli náleží odměna ve výši 100,-Kč za jednu opravenou písemnou práci. (§47, odst. 3 Vyhlášky 177)

Odměna přísluší na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku 16); splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzda nebo platu zaměstnance v pracovním poměru.

Zatím nedošlo  k jednostranné změně znění smlouvy.

 1. Náklady spojené s maturitní zkouškou, které nejsou  stanovené Vyhláškou 177

I. Zkouška z českého jazyka a literatury 
 1. Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
  Pro ústní  zkoušku společné části ředitel školy stanoví a zpřístupní  žákům školy do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška  koná, školní seznam literárních děl, který obsahuje pro základní úroveň 40 literárních děl, pro vyšší úroveň nejméně 105 literárních děl. …
  Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy, 20 literárních děl pro nižší úroveň, 30 literárních děl pro vyšší  úroveň. … Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich seznamu literárních děl. …
  Pracovní  list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky. …
  Ředitel může využít již vytvořený pracovní list z nabídky pracovních listů Centra. Centrum zpřístupní oprávněným uživatelům nabídku pracovních listů prostřednictvím  informačního systému centra a to nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. …
     (§ 6, odst. 1 - 6 Vyhlášky 177)

Během této doby však dochází k úniku informací z informačního systému centra a pracovní listy jsou přístupné i neoprávněným uživatelům. Ředitel Centra Ing. Zelený se pak k této věci vyjadřuje slovy: „…češtináři si stejně raději vytvoří své vlastní…“

A má žel pravdu, neboť úroveň a kvalita uniklých pracovních listů je na pováženou.
Pokud učitelé českého jazyka a literatury nechtějí pracovat s takto zveřejněným materiálem, a ani nemohou, neboť by tak porušili zákon a napomáhali by tak bezpečnostnímu a organizačnímu incidentu, jsou nuceni vytvořit své vlastní pracovní listy. Počet pracovních listů3 se odvozuje od odevzdaných seznamů literárních děl. (§ 6, odst. 3 Vyhlášky 177)

Vzniká  tu tak nespočetné množství kombinací a téměř na každé střední škole nutnost vytvořit něco kolem 145 původních jedinečných pracovních listů, aby ústní zkouška z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky vůbec mohla proběhnout.

Přípravu pracovních listů učitelé českého jazyka a literatury podle znění Vyhlášky 177 provádějí bez nároku na finanční odměnu
 1. Hodnocení  žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni.  … Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na shodě hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi. (§ 22, odst. 4 Vyhlášky 177)
  Hodnotilelem může být jmenován pedagogický pracovník, který
  • splňuje podmínky k výkonu činnosti učitele střední školy, které umožňují vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky
  • má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele …(§ 44, odst. 3 Vyhlášky 177)
  Osvědčení  o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele podle školského zákona se vydává v písemné podobě a obsahuje
  • název, adresu sídla, identifikační číslo Centra a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby oprávněné k vydání osvědčení za Centrum a její podpis (Ing. Zelený)
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum narození osoby, která bude vykonávat funkci hodnotitele
  • název funkce, informace o délce a obsahu provedeného školení k výkonu funkce, datum a místo vydání a dobu platnosti osvědčení. V případě osvědčení pro hodnotitele se také uvádí název zkušebního předmětu, ve kterém je hodnotitel oprávněn hodnocení provádět. …(§ 43, Vyhlášky 177)

  Hodnocení  ústní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura podle znění  Vyhlášky 177 koná hodnotitel bez nároku na finanční odměnu a to přesto, že byl pro tento specifický úkon odborně proškolen.
Hodnotitel ústní zkoušky je tak podle znění Vyhlášky 177 diskriminován, neboť hodnotiteli písemné práce náleží odměna 100,-Kč za každou opravenou práci. (§47, odst. 3 Vyhlášky 177)
 II. Zkouška z cizího jazyka 
 1. Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
  Pro ústní  zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný  pracovní list, jehož číslo si vylosuje. Pracovní  list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele.
  Každý  pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu (tzv. třetí list) zpracovanou školou podle předlohy (šablony) stanovené Centrem. Listinnou podobu4 pracovních listů zhotoví škola prostřednictvím informačního systému Centra ze sady zkušebních úloh zpracovaných Centrem a z jedné zkušební úlohy zpracované školou. …
  Minimální  počet pracovních listů pro jeden  zkušební předmět dané úrovně obtížnosti a pro jednu maturitní komisi je 25. (§ 8, odst. 1 - 5 Vyhlášky 177) 
Vzniká  tu tak nespočetné množství kombinací téměř na každé střední škole nutnost vytvořit něco kolem 50 původních jedinečných „třetích“ pracovních listů, aby ústní zkouška z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky vůbec mohla proběhnout.

Přípravu „třetích“ pracovních listů učitelé cizích jazyků podle znění Vyhlášky 177 provádějí  bez nároku na finanční odměnu
 1. Hodnocení  žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni.  … Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na shodě hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi. (§ 22, odst. 4 Vyhlášky 177)
  Hodnotilelem může být jmenován pedagogický pracovník, který
  • splňuje podmínky k výkonu činnosti učitele střední školy, které umožňují vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky
  • má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele …(§ 44, odst. 3 Vyhlášky 177)
  Osvědčení  o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele podle školského zákona se vydává v písemné podobě a obsahuje
  • název, adresu sídla, identifikační číslo Centra a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby oprávněné k vydání osvědčení za Centrum a její podpis (Ing. Zelený)
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum narození osoby, která bude vykonávat funkci hodnotitele
  • název funkce, informace o délce a obsahu provedeného školení k výkonu funkce, datum a místo vydání a dobu platnosti osvědčení. V případě osvědčení pro hodnotitele se také uvádí název zkušebního předmětu, ve kterém je hodnotitel oprávněn hodnocení provádět. …(§ 43, Vyhlášky 177)

  Hodnocení   ústní    zkoušky  ze   zkušebního   předmětu cizí jazyk podle znění  Vyhlášky 177 koná hodnotitel bez nároku na finanční odměnu a to přesto, že byl pro tento specifický úkon odborně proškolen.
Hodnotitel ústní zkoušky je tak podle znění Vyhlášky 177 diskriminován, neboť hodnotiteli písemné práce náleží odměna 100,-Kč za každou opravenou práci. (§47, odst. 3 Vyhlášky 177)


Mgr. Martin Kváča
Předseda maturitní komise
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 
Zadavatel
Hodnotitel ústní části zkušebního předmětu anglický jazyk
Hodnotitel písemné části zkušebního předmětu anglický jazyk
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 
V Praze 29. května 20112 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
3. června 2011 v 11:30  

Pro ilustraci cituji z dopisu CERMATu, který byl rozeslán maturitním komisařům v únoru:
"Součástí přílohy jsou také údaje nezbytné pro vystavení „Jmenování“ a údaje potřebné pro uzavření smlouvy predikované v odstavci (4) § 47 vyhlášky, tedy smlouvy podle § 51 občanského zákoníku. S cílem předejít očekávaným dotazům uvádíme, že se v tomto případě nejedná o smlouvu zakládající zaměstnanecký poměr a že příjmy z této smlouvy lze podřadit pod ustanovení § 10 odstavec (3) zákona o dani z příjmu jako ostatní příjmy, a to za předpokladu, že jejich výše nepřesáhne u poplatníka ve zdaňovancím období hodnotu 20 tis. Kč. Takové příjmy jsou pak podle citovaného ustanovení od daně z příjmu osvobozeny."
CERMAT tedy sliboval, že příjem komisařů nebude zdaňován do výše 20000,- Kč.
24.května MŠMT rozeslalo metodický pokyn v němž píše, že odměna určená komisařům patří do kategorie závislé činnosti a musí být tedy řádně zdaněna. Kladu si otázku, proč CERMAT informoval mylně v únoru budoucí komisaře?

Anonymní řekl(a)...
3. června 2011 v 13:14  

Tuto otázku si neklaďte sám sobě, položte ji ministerstvu školství.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.